Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu

NN 52/2013 (3.5.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1062

Na temelju članka 107. stavka 1. točke 1., 2. i 3. Zakona o oružju (»Narodne novine« broj 63/2007, 146/2008 i 59/2012.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA ISPRAVA TE OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA O ORUŽJU I STRELJIVU

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu (»Narodne novine« broj: 33/2008 i 155/2008) u članku 1. iza riječi: »oružnih listova« dodaju se riječi: »Europske oružne propusnice«.

Članak 2.

Iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim Pravilnikom se u hrvatski pravni poredak prenosi Direktiva Vijeća 91/477/EEZ od 18. lipnja 1991. o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (91/477/EEZ) koja je izmijenjena Direktivom 2008/51/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. godine.«.

Članak 3.

U članku 5. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Uz zahtjev za registraciju oružja, građanin, u svrhu izdavanja oružnog lista za držanje ili držanje i nošenje oružja ili izdavanja Europske oružne propusnice, prilaže dvije fotografije veličine 30×35 mm.«.

Članak 4.

Iza članka 7. dodaje se novi članak 7a. koji glasi:

»Članak 7.a

Na zahtjev građanina kojem je izdan oružni list radi držanja oružja u svrhu športa ili držanja i nošenja oružja u svrhu lova ili potvrda o prijavljenom oružju kategorije C, radi držanja, nošenja i prenošenja oružja kategorije B i C preko teritorija zemlje članice Europske unije, nadležno tijelo izdat će Europsku oružnu propusnicu čiji je izgled i sadržaj propisan na obrascu 24.

Europska oružna propusnica izdaje se s rokom važenja oružnog lista, ali ne duljim od 5 godina.

Europska oružna propusnica nije prenosiva, te mora uvijek biti u posjedu osobe kojoj je izdana kada koristi vatreno oružje upisano u europskoj oružnoj propusnici.

Obrazac 24 je svijetloplave boje, pravokutnog je oblika, šestodijelan je i ima pet pregiba sa perforiranim serijskim brojem. Kada je razvijen veličine je 625×148 mm, a kada je presavijen svaki dio veličine je 105x148 mm i ima otisnutih šest stranica. Stranice su označene perforiranim serijskim brojem.

Članak 5.

U članku 25. broj: »23« zamjenjuje se brojem: »24«.

Članak 6.

Obrazac 3 propisan Pravilnikom o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu (»Narodne novine« broj: 33/2008 i 155/2008.) zamjenjuje se novim Obrascem 3 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Obrazac Europske oružne propusnice (Obrazac 24) propisan ovim Pravilnikom tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2013. godine.

Broj: 511-01-152-17799/4-2013.

Zagreb, 24. travnja 2013.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.


Obrazac 3

Obrazac 24


52 03.05.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu