Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

NN 53/2013 (6.5.2013.), Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

HRVATSKI SABOR

1071

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

Proglašavam Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. travnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/88

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 25. travnja 2013.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

IZMJENE I DOPUNE DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcijama za 2014. i 2015. godinu (»Narodne novine« broj 139/2012) u članku 1. mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

Proračun za 2013.

Povećanje/smanjenje

Novi plan za 2013.

PRIHODI POSLOVANJA

113.363.708.045

-253.913.885

113.109.794.160

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

289.758.148

0

289.758.148

RASHODI POSLOVANJA

122.625.367.263

-1.173.855.726

121.451.511.537

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.895.110.548

299.855.726

2.194.966.274

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-10.867.011.618

620.086.115

-10.246.925.503

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

Proračun za 2013.

Povećanje/smanjenje

Novi plan za 2013.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

29.744.151.480

-380.086.115

29.364.065.365

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

18.877.139.862

240.000.000

19.117.139.862

NETO FINANCIRANJE

10.867.011.618

-620.086.115

10.246.925.503

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, mijenjaju se u: A. Računu prihoda i rashoda i B. Računu financiranja, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Raz-
red

Sku-
pina

Pods-
kupina

Naziv prihoda

Proračun za 2013.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan za 2013.

6PRIHODI POSLOVANJA

113.363.708.045

-253.913.885

113.109.794.160


61


Prihodi od poreza

67.167.864.320

-950.894.462

66.216.969.858611

Porez i prirez na dohodak

1.287.147.652

-43.188.734

1.243.958.918612

Porez na dobit

7.352.121.091

-69.384.119

7.282.736.972613

Porezi na imovinu

393.704.789

2.639.317

396.344.106614

Porezi na robu i usluge

56.984.229.772

-835.960.926

56.148.268.846615

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

1.142.661.016

0

1.142.661.016616

Ostali prihodi od poreza

8.000.000

-5.000.000

3.000.000

62


Doprinosi

38.073.549.386

-438.649.000

37.634.900.386621

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

16.439.024.028

-438.649.000

16.000.375.028622

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

19.749.633.326

0

19.749.633.326623

Doprinosi za zapošljavanje

1.884.892.032

0

1.884.892.032

63


Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

2.727.540.228

0

2.727.540.228631

Pomoći od inozemnih vlada

5.606.300

0

5.606.300632

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

2.668.288.068

0

2.668.288.068633

Pomoći iz proračuna

46.845.860

0

46.845.860634

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

6.800.000

0

6.800.000

64


Prihodi od imovine

1.105.170.489

624.241.892

1.729.412.381641

Prihodi od financijske imovine

54.563.946

604.838.792

659.402.738642

Prihodi od nefinancijske imovine

1.005.768.698

22.961.692

1.028.730.390643

Prihodi od kamata za dane zajmove

44.837.845

-3.558.592

41.279.253

65


Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

3.675.795.478

523.054.203

4.198.849.681651

Upravne i administrativne pristojbe

537.001.865

-45.680.410

491.321.455652

Prihodi po posebnim propisima

3.138.793.613

568.734.613

3.707.528.226

66


Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija

74.883.820

0

74.883.820661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

66.835.420

0

66.835.420663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

8.048.400

0

8.048.400

68


Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

538.904.324

-11.666.518

527.237.806681

Kazne i upravne mjere

528.208.277

-11.434.964

516.773.313683

Ostali prihodi

10.696.047

-231.554

10.464.493
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

289.758.148

0

289.758.148


71


Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

20.000.000

0

20.000.000711

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava

20.000.000

0

20.000.000


72


Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

268.248.148

0

268.248.148721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

265.240.145

0

265.240.145722

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

8.003

0

8.003723

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

3.000.000

0

3.000.000

74


Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

1.510.000

0

1.510.000741

Prihodi od prodaje zaliha

1.510.000

0

1.510.000

RASHODI POSLOVANJA

Raz-
red

Sku-
pina

Pod-
skupina

Naziv rashoda

Proračun za 2013.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2013.

3Rashodi poslovanja

122.625.367.263

-1.173.855.726

121.451.511.537


31


Rashodi za zaposlene

20.703.963.468

5.748.000

20.709.711.468311

Plaće (Bruto)

17.287.450.605

3.420.000

17.290.870.605312

Ostali rashodi za zaposlene

359.034.372

1.800.000

360.834.372313

Doprinosi na plaće

3.057.478.491

528.000

3.058.006.491

32


Materijalni rashodi

8.637.869.292

105.571.417

8.743.440.709321

Naknade troškova zaposlenima

1.203.801.258

-43.470.560

1.160.330.698322

Rashodi za materijal i energiju

2.007.005.116

-32.931.474

1.974.073.642323

Rashodi za usluge

4.771.798.186

135.221.590

4.907.019.776324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

18.063.740

170.000

18.233.740329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

637.200.992

46.581.861

683.782.853

34


Financijski rashodi

10.076.085.874

-24.089.526

10.051.996.348341

Kamate za izdane vrijednosne papire

7.503.776.057


7.503.776.057342

Kamate za primljene kredite i zajmove

1.982.314.160


1.982.314.160343

Ostali financijski rashodi

589.995.657

-24.089.526

565.906.131

35


Subvencije

6.056.215.703

-132.192.787

5.924.022.916351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.695.000.000

-230.990.510

1.464.009.490352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

4.361.215.703

98.797.723

4.460.013.426

36


Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

6.921.672.176

-185.319.794

6.736.352.382361

Pomoći inozemnim vladama

19.224.000


19.224.000362

Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

1.744.862.343


1.744.862.343363

Pomoći unutar općeg proračuna

5.157.585.833

-185.319.794

4.972.266.039

37


Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

64.111.627.837

-60.375.000

64.051.252.837371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

50.687.000.883

-160.500.000

50.526.500.883372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

13.424.626.954

100.125.000

13.524.751.954

38


Ostali rashodi

6.117.932.913

-883.198.036

5.234.734.877381

Tekuće donacije

1.716.079.105

1.446.497

1.717.525.602382

Kapitalne donacije

1.205.729.091

-643.949.844

561.779.247383

Kazne, penali i naknade štete

66.516.088


66.516.088385

Izvanredni rashodi

200.000.000


200.000.000386

Kapitalne pomoći

2.929.608.629

-240.694.689

2.688.913.940

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

1.895.110.548

299.855.726

2.194.966.274


41


Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

88.498.850

-510.000

87.988.850411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

4.383.500

-500.000

3.883.500412

Nematerijalna imovina

84.115.350

-10.000

84.105.350

42


Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.656.243.300

-51.146.774

1.605.096.526421

Građevinski objekti

755.788.702

-15.230.000

740.558.702422

Postrojenja i oprema

737.217.611

-8.811.774

728.405.837423

Prijevozna sredstva

82.143.818

-26.800.000

55.343.818424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

2.943.198


2.943.198425

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

260.000


260.000426

Nematerijalna proizvedena imovina

77.889.971

-305.000

77.584.971

43


Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

5.891.000


5.891.000431

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

5.891.000


5.891.000

44


Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine

11.000.000

351.512.500

362.512.500441

Rashodi za nabavu zaliha

11.000.000

351.512.500

362.512.500

45


Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

133.477.398


133.477.398451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

127.626.508


127.626.508452

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

1.683.890


1.683.890453

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

802.000


802.000454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

3.365.000


3.365.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red

Sku-
pina

Pod-
skupina

 

Proračun za 2013.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan
za 2013.
NETO FINANCIRANJE

10.867.011.618

-620.086.115

10.246.925.503

8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

29.744.151.480

-380.086.115

29.364.065.365


81


Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

38.530.000

29.970.000

68.500.000812

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

38.530.000

29.970.000

68.500.000


82


Primici od izdanih vrijednosnih papira

21.201.875.684

-29.970.000

21.171.905.684822

Obveznice

21.201.875.684

-29.970.000

21.171.905.684


83


Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

3.000.000.000

0

3.000.000.000831

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

3.000.000.000

0

3.000.000.000


84


Primici od zaduživanja

5.503.745.796

-380.086.115

5.123.659.681841

Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

1.586.617.253

300.250.541

1.886.867.794844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

3.917.128.543

-680.336.656

3.236.791.887
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

18.877.139.862

240.000.000

19.117.139.862


51


Izdaci za dane zajmove

2.111.233.300

275.000.000

2.386.233.300512

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

268.000.000

0

268.000.000514

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

501.644.988

0

501.644.988516

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

37.000.000

25.000.000

62.000.000517

Dani zajmovi drugim razinama vlasti

1.304.588.312

250.000.000

1.554.588.312


53


Izdaci za dionice i udjele u glavnici

1.192.404.044

-35.000.000

1.157.404.044531

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

980.000.000

-35.000.000

945.000.000532

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

1.000.000

0

1.000.000533

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

211.404.044

0

211.404.044


54


Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

11.573.502.518

0

11.573.502.518541

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

922.859.230

0

922.859.230542

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

312.200.184

0

312.200.184544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

10.338.443.104

0

10.338.443.104


55


Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

4.000.000.000

0

4.000.000.000552

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

4.000.000.000

0

4.000.000.000

I. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Izmjenama i dopunama Proračuna u ukupnoj svoti od 123.646.477.811,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 19.117.139.862,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna, kako slijedi:


POSEBNI DIO

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.


Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvi dan od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/13-01/03
Zagreb, 19. travnja 2013.


HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.


53 06.05.2013 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu 53 06.05.2013 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu 53 06.05.2013 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu 53 06.05.2013 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu 53 06.05.2013 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu 53 06.05.2013 Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu