Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

NN 53/2013 (6.5.2013.), Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

HRVATSKI SABOR

1072

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/2008), Hrvatski sabor na sjednici 19. travnja 2013. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2014. I 2015. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2013. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                          2.172.724.680 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od                          2.666.786.680 kuna,

– deficit u iznosu od                                            494.062.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njezine objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/13-01/03

Zagreb, 19. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2014. I 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

 

 

 

 

Plan za 2013.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan za 2013.

PRIHODI POSLOVANJA

2.151.885.215

20.739.465

2.172.624.680

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

100.000

0

100.000

RASHODI POSLOVANJA

1.616.170.205

26.446.475

1.642.616.680

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

1.480.215.010

-456.045.010

1.024.170.000

RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK

-944.400.000

450.338.000

-494.062.000

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

 

 

 

 

 

Plan za 2013.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2013.

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

0

85.942.000

85.942.000

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

 

 

Plan za 2013.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2013.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

1.174.400.000

-232.294.000

942.106.000

IZDACI ZA FINANCIJ. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

230.000.000

303.986.000

533.986.000

NETO FINANCIRANJE

944.400.000

-536.280.000

408.120.000

 

 

 

 

 

 

 

 

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red

Sku-
pina

Podskupina

Naziv prihoda

Plan za 2013.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2013.

6PRIHODI POSLOVANJA

2.151.885.215

20.739.465

2.172.624.680


63


Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

424.143.215

-80.476.535

343.666.680632

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

16.000.000

-12.900.000

3.100.000633

Pomoći iz proračuna

408.143.215

-67.576.535

340.566.680


64


Prihodi od imovine

25.580.000

3.000.000

28.580.000641

Prihodi od financijske imovine

23.000.000

3.000.000

26.000.000642

Prihodi od nefinancijske imovine

2.500.000

0

2.500.000643

Prihodi od kamata na dane zajmove

80.000

0

80.000


65


Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

1.633.562.000

119.900.000

1.753.462.000652

Prihodi po posebnim propisima

1.633.562.000

119.900.000

1.753.462.000


66


Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

68.600.000

-21.684.000

46.916.000663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

68.600.000

-21.684.000

46.916.000

7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

100.000

0

100.000


72


Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

100.000

0

100.000721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

100.000

0

100.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red

Sku-
pina

Podskupina

Naziv rashoda

Plan za 2013.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2013.
3RASHODI POSLOVANJA

1.616.170.205

26.446.475

1.642.616.680


31


Rashodi za zaposlene

127.725.000

0

127.725.000311

Plaće (Bruto)

104.750.000

0

104.750.000312

Ostali rashodi za zaposlene

4.600.000

0

4.600.000313

Doprinosi na plaće

18.375.000

0

18.375.000


32


Materijalni rashodi

851.177.063

5.911.937

857.089.000321

Naknade troškova zaposlenima

7.625.000

0

7.625.000322

Rashodi za materijal i energiju

17.437.000

0

17.437.000323

Rashodi za usluge

815.412.063

5.391.937

820.804.000329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.703.000

520.000

11.223.000


34


Financijski rashodi

85.320.000

0

85.320.000342

Kamate za primljene kredite i zajmove

82.000.000

0

82.000.000343

Ostali financijski rashodi

3.320.000

0

3.320.000


36


Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

81.200.000

-34.482.000

46.718.000363

Pomoći unutar općeg proračuna

81.200.000

-34.482.000

46.718.000


38


Ostali rashodi

470.748.142

55.016.538

525.764.680381

Tekuće donacije

1.000.000

2.560.000

3.560.000383

Kazne, penali i naknade štete

2.000.000

0

2.000.000386

Kapitalne pomoći

467.748.142

52.456.538

520.204.680
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.480.215.010

-456.045.010

1.024.170.000


41


Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

18.500.000

-500.000

18.000.000411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

18.500.000

-500.000

18.000.000


42


Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.298.915.010

-405.545.010

893.370.000421

Građevinski objekti

1.266.915.010

-402.095.010

864.820.000422

Postrojenja i oprema

8.400.000

250.000

8.650.000423

Prijevozna sredstva

17.000.000

-3.750.000

13.250.000426

Nematerijalna proizvedena imovina

6.600.000

50.000

6.650.000


45


Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

162.800.000

-50.000.000

112.800.000451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

162.800.000

-50.000.000

112.800.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red

Sku-
pina

Podskupina

 

Plan za 2013.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2013.
NETO FINANCIRANJE

944.400.000

-536.280.000

408.120.000

8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

1.174.400.000

-232.294.000

942.106.000


84


Primici od zaduživanja

1.174.400.000

-232.294.000

942.106.000842

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

80.000.000

70.106.000

150.106.000844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

350.000.000

47.600.000

397.600.000847

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti

744.400.000

-350.000.000

394.400.000
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

230.000.000

303.986.000

533.986.000


54


Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

230.000.000

303.986.000

533.986.000542

Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

18.264.844

0

18.264.844544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

184.098.792

265.622.364

449.721.156547

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

27.636.364

38.363.636

66.000.000

II. POSEBNI DIO

Šifra

Naziv

Plan za 2013.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2013.


01

HRVATSKE VODE

3.326.385.215

-125.612.535

3.200.772.680


100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

217.000.000

1.000.000

218.000.000


A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

192.000.000

0

192.000.000

31

Rashodi za zaposlene

127.725.000

0

127.725.000

311

Plaće (Bruto)

104.750.000

0

104.750.000

312

Ostali rashodi za zaposlene

4.600.000

0

4.600.000

313

Doprinosi na plaće

18.375.000

0

18.375.000

32

Materijalni rashodi

59.975.000

0

59.975.000

321

Naknade troškova zaposlenima

7.625.000

0

7.625.000

322

Rashodi za materijal i energiju

8.600.000

0

8.600.000

323

Rashodi za usluge

37.050.000

0

37.050.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

6.700.000

0

6.700.000

34

Financijski rashodi

3.300.000

0

3.300.000

343

Ostali financijski rashodi

3.300.000

0

3.300.000

38

Ostali rashodi

1.000.000

0

1.000.000

381

Tekuće donacije u novcu

1.000.000

0

1.000.000


K2000

OPREMANJE

5.400.000

250.000

5.650.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

5.400.000

250.000

5.650.000

422

Postrojenja i oprema

5.400.000

250.000

5.650.000

K2001

INFORMATIZACIJA

9.600.000

0

9.600.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

9.600.000

0

9.600.000

422

Postrojenja i oprema

3.000.000

0

3.000.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

6.600.000

0

6.600.000


K2002

PRIJEVOZNA SREDSTVA

2.000.000

-1.750.000

250.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.000.000

-1.750.000

250.000

423

Prijevozna sredstva

2.000.000

-1.750.000

250.000


K2003

POSLOVNE ZGRADE

8.000.000

2.500.000

10.500.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

8.000.000

2.500.000

10.500.000

421

Građevinski objekti

8.000.000

2.500.000

10.500.000


101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

302.657.021

223.113.154

525.770.175


A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

25.373.637

0

25.373.637

34

Financijski rashodi

7.108.793

0

7.108.793

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

7.108.793

0

7.108.793

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

18.264.844

0

18.264.844

542

Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

18.264.844

0

18.264.844


A1002

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

234.774.174

265.622.364

500.396.538

34

Financijski rashodi

59.507.747

0

59.507.747

342

Kamate za primljene zajmove

59.507.747

0

59.507.747

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

175.266.427

265.622.364

440.888.791

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

175.266.427

265.622.364

440.888.791


A1013

ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI

42.509.210

38.363.636

80.872.846

34

Financijski rashodi

14.872.846

0

14.872.846

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

14.872.846

0

14.872.846

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

27.636.364

38.363.636

66.000.000

547

Otplata glavnice kprimljenih zajmova od drugih razina vlasti

27.636.364

38.363.636

66.000.000


102

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

9.342.979

0

9.342.979


A1003

ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

9.342.979

0

9.342.979

34

Financijski rashodi

510.614

0

510.614

342

Kamate za primljene zajmove

510.614

0

510.614

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

8.832.365

0

8.832.365

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

8.832.365

0

8.832.365


103

TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

793.222.063

8.999.937

802.222.000
0


A1004

REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA

560.000.000

40.000.000

600.000.000

32

Materijalni rashodi

559.000.000

40.000.000

599.000.000

323

Rashodi za usluge

558.450.000

40.000.000

598.450.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

550.000

0

550.000

38

Ostali rashodi

1.000.000

0

1.000.000

383

Kazne, penali i naknade šteta

1.000.000

0

1.000.000


A1005

OBRANA OD POPLAVA

40.000.000

-20.000.000

20.000.000

32

Materijani rashodi

40.000.000

-20.000.000

20.000.000

322

Energija

6.800.000

0

6.800.000

323

Rashodi za usluge

33.000.000

-20.520.000

12.480.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000

520.000

720.000


A1006

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

60.000.000

-10.000.000

50.000.000

32

Materijalni rashodi

60.000.000

-10.000.000

50.000.000

323

Rashodi za usluge

60.000.000

-10.000.000

50.000.000


A1007

TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

44.222.063

-1.000.063

43.222.000

32

Materijalni rashodi

44.222.063

-4.088.063

40.134.000

323

Rashodi za usluge

44.222.063

-4.088.063

40.134.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

0

528.000

528.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

0

528.000

528.000

38

Ostali rashodi

0

2.560.000

2.560.000

381

Tekuće donacije

0

2.560.000

2.560.000


A1008

HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA

2.000.000

0

2.000.000

32

Materijalni rashodi

2.000.000

0

2.000.000

323

Rashodi za usluge

2.000.000

0

2.000.000


A1009

IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA

65.000.000

0

65.000.000

32

Mterijalni rashodi

64.980.000

0

64.980.000

322

Rashodi za materijal i energiju

1.100.000

0

1.100.000

323

Rashodi za usluge

63.700.000

0

63.700.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

180.000

0

180.000

34

Financijski rashodi

20.000

0

20.000

343

Ostali financijski rashodi

20.000

0

20.000


A1010

VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ

4.000.000

0

4.000.000

32

Materijalni rashodi

4.000.000

0

4.000.000

322

Rashodi za materijal i energiju

937.000

0

937.000

323

Rashodi za usluge

3.040.000

0

3.040.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

23.000

0

23.000


A1011

IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU

14.000.000

0

14.000.000

32

Materijalni rashodi

14.000.000

0

14.000.000

323

Rashodi za usluge

13.950.000

0

13.950.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000

0

50.000
0


A1012

OSTALI IZVANREDNI IZDACI

4.000.000

0

4.000.000

32

Materijalni rashodi

3.000.000

0

3.000.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.000.000

0

3.000.000

38

Ostali rashodi

1.000.000

0

1.000.000

383

Kazne, penali i naknade šteta

1.000.000

0

1.000.000


104

PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

2.004.163.152

-439.598.472

1.564.564.680


K2004

KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA

180.100.000

-50.000.000

130.100.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

12.000.000

0

12.000.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

12.000.000

0

12.000.000

38

Ostali rashodi

5.300.000

0

5.300.000

386

Kapitalne pomoći

5.300.000

0

5.300.000

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

162.800.000

-50.000.000

112.800.000

451

Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima

162.800.000

-50.000.000

112.800.000


K2005

ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

373.267.000

148.500.000

521.767.000

38

Ostali rashodi

193.267.000

38.500.000

231.767.000

386

Kapitalne pomoći

193.267.000

38.500.000

231.767.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

180.000.000

110.000.000

290.000.000

421

Građevinski objekti

180.000.000

110.000.000

290.000.000


K2006

ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

165.800.142

150.418.858

316.219.000

38

Ostali rashodi

65.800.142

15.418.858

81.219.000

386

Kapitalne pomoći

65.800.142

15.418.858

81.219.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

100.000.000

135.000.000

235.000.000

421

Građevinski objekti

100.000.000

135.000.000

235.000.000


K2007

EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA

288.300.000

-39.774.000

248.526.000

38

Kapitalne pomoći

13.000.000

-1.000.000

12.000.000

386

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

13.000.000

-1.000.000

12.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

275.300.000

-38.774.000

236.526.000

421

Građevinski objekti

260.300.000

-36.774.000

223.526.000

423

Prijevozna sredstva

15.000.000

-2.000.000

13.000.000


K2010

ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL., OSNOVNA SREDSTVA I DR.)

18.000.000

0

18.000.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

18.000.000

0

18.000.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

18.000.000

0

18.000.000


K2011

PROJEKTI NAVODNJAVANJA

148.392.000

-54.485.000

93.907.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

69.200.000

-35.010.000

34.190.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

69.200.000

-35.010.000

34.190.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

500.000

-500.000

0

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

500.000

-500.000

0

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

78.692.000

-18.975.000

59.717.000

421

Građevinski objekti

78.692.000

-19.025.000

59.667.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

0

50.000

50.000


K2012

PROJEKT UNUTARNJE VODE

31.500.000

-10.000.000

21.500.000

42

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

31.500.000

-10.000.000

21.500.000

421

Građevinski objekti

31.500.000

-10.000.000

21.500.000

K2013

IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA

190.381.000

-462.320

189.918.680

38

Ostali rashodi

190.381.000

-462.320

189.918.680

386

Kapitalne pomoći

190.381.000

-462.320

189.918.680


K2054

NERETVA-TREBIŠNICA

8.423.010

-3.796.010

4.627.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

8.423.010

-3.796.010

4.627.000

421

Građevinski objekti

8.423.010

-3.796.010

4.627.000


K2060

PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE

600.000.000

-580.000.000

20.000.000

42

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

600.000.000

-580.000.000

20.000.000

421

Građevinski objekti

600.000.000

-580.000.000

20.000.000

53 06.05.2013 Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu 53 06.05.2013 Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu