Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

NN 53/2013 (6.5.2013.), Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

HRVATSKI SABOR

1073

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/2008), Hrvatski sabor na sjednici 19. travnja 2013., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2014. I 2015. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2013. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                   1.455.872.000 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od                   3.018.368.000 kuna,

– deficit u iznosu od                                  1.562.496.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njezine objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/13-01/03

Zagreb, 19. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2014. I 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

 

 

 

 

Plan za 2013.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2013.

PRIHODI POSLOVANJA

1.455.872.000

0

1.455.872.000

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

0

0

0

RASHODI POSLOVANJA

1.375.468.000

182.120.000

1.557.588.000

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

2.272.900.000

-812.120.000

1.460.780.000

RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK

-2.192.496.000

630.000.000

-1.562.496.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

 

 

Plan za 2013.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2013.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

2.898.696.000

-680.200.000

2.218.496.000

IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

706.200.000

-50.200.000

656.000.000

NETO FINANCIRANJE

2.192.496.000

-630.000.000

1.562.496.000

 

 

 

 

 

 

 

 

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red

Sku-
pina

Podskupina

Naziv prihoda

Plan za 2013.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2013.

6

 

 

PRIHODI POSLOVANJA

1.455.872.000

0

1.455.872.000

 

63

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

1.387.872.000

0

1.387.872.000

 

 

633

Pomoći iz proračuna

1.387.872.000

0

1.387.872.000

 

64

 

Prihodi od imovine

56.980.000

0

56.980.000

 

 

641

Prihodi od financijske imovine

8.200.000

0

8.200.000

 

 

642

Prihodi od nefinancijske imovine

48.780.000

0

48.780.000

 

65

 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

10.200.000

0

10.200.000

 

 

652

Prihodi po posebnim propisima

10.200.000

0

10.200.000

 

66

 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

820.000

0

820.000

 

 

661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

820.000

0

820.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red

Sku-
pina

Podskupina

Naziv rashoda

Plan za 2013.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2013.

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

RASHODI POSLOVANJA

1.375.468.000

182.120.000

1.557.588.000

 

31

 

Rashodi za zaposlene

91.155.000

0

91.155.000

 

 

311

Plaće (Bruto)

76.739.000

0

76.739.000

 

 

312

Ostali rashodi za zaposlene

2.751.650

0

2.751.650

 

 

313

Doprinosi na plaće

11.664.350

0

11.664.350

 

32

 

Materijalni rashodi

459.603.000

352.120.000

811.723.000

 

 

321

Naknade troškova zaposlenima

4.254.000

0

4.254.000

 

 

322

Rashodi za materijal i energiju

13.845.000

0

13.845.000

 

 

323

Rashodi za usluge

437.861.000

352.120.000

789.981.000

 

 

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.643.000

0

3.643.000

 

34

 

Financijski rashodi

572.810.000

-50.000.000

522.810.000

 

 

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

518.500.000

-50.000.000

468.500.000

 

 

343

Ostali financijski rashodi

54.310.000

0

54.310.000

 

38

 

Ostali rashodi

251.900.000

-120.000.000

131.900.000

 

 

382

Kapitalne donacije - Ž U C

240.000.000

-120.000.000

120.000.000

 

 

383

Kazne, penali i naknade štete

11.900.000

0

11.900.000

4

 

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.272.900.000

-812.120.000

1.460.780.000

 

41

 

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

148.100.000

0

148.100.000

 

 

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

146.100.000

0

146.100.000

 

 

412

Nematerijalna imovina

2.000.000

0

2.000.000

 

42

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.124.800.000

-812.120.000

1.312.680.000

 

 

421

Građevinski objekti

2.103.050.000

-832.120.000

1.270.930.000

 

 

422

Postrojenja i oprema

6.850.000

19.500.000

26.350.000

 

 

423

Prijevozna sredstva

2.000.000

0

2.000.000

 

 

426

Nematerijalna proizvedena imovina

12.900.000

500.000

13.400.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red

Sku-
pina

Podskupina

 

Plan za 2013.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2013.

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

2.192.496.000

-630.000.000

1.562.496.000

8

 

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

2.898.696.000

-680.200.000

2.218.496.000

 

84

 

Primici od zaduživanja

2.898.696.000

-680.200.000

2.218.496.000

 

 

844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

2.898.696.000

-680.200.000

2.218.496.000

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

706.200.000

-50.200.000

656.000.000

 

54

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

706.200.000

-50.200.000

656.000.000

 

 

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

706.200.000

-50.200.000

656.000.000

II. POSEBNI DIO

Šifra

Naziv

Plan za 2013.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan za 2013.

03

HRVATSKE CESTE

4.354.568.000

-680.200.000

3.674.368.000

100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

258.268.000

22.120.000

280.388.000


A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

220.968.000

2.120.000

223.088.000

31

Rashodi za zaposlene

91.155.000

0

91.155.000

311

Plaće (Bruto)

76.739.000

0

76.739.000

312

Ostali rashodi za zaposlene

2.751.650

0

2.751.650

313

Doprinosi na plaće

11.664.350

0

11.664.350

32

Materijalni rashodi

63.603.000

2.120.000

65.723.000

321

Naknade troškova zaposlenima

4.254.000

0

4.254.000

322

Rashodi za materijal i energiju

13.845.000

0

13.845.000

323

Rashodi za usluge

41.861.000

2.120.000

43.981.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.643.000

0

3.643.000

34

Financijski rashodi

54.310.000

0

54.310.000

343

Ostali financijski rashodi

54.310.000

0

54.310.000

38

Ostali rashodi

11.900.000

0

11.900.000

383

Kazne, penali i naknade šteta

11.900.000

0

11.900.000

 

K2000

OPREMANJE

6.850.000

19.500.000

26.350.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

6.850.000

19.500.000

26.350.000

422

Postrojenja i oprema

6.850.000

19.500.000

26.350.000

 

K2001

INFORMATIZACIJA

14.900.000

500.000

15.400.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

2.000.000

0

2.000.000

412

Nematerijalna imovina

2.000.000

0

2.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

12.900.000

500.000

13.400.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

12.900.000

500.000

13.400.000

 

K2002

OBNOVA VOZNOG PARKA

2.000.000

0

2.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.000.000

0

2.000.000

423

Prijevozna sredstva

2.000.000

0

2.000.000

 

K2003

POSLOVNE ZGRADE

13.550.000

0

13.550.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

13.550.000

0

13.550.000

421

Građevinski objekti

13.550.000

0

13.550.000

 

101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

1.075.100.000

-99.200.000

975.900.000

 

A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

1.075.100.000

-99.200.000

975.900.000

34

Financijski rashodi

472.500.000

-50.000.000

422.500.000

342

Kamate za primljene zajmove

472.500.000

-50.000.000

422.500.000

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

602.600.000

-49.200.000

553.400.000

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

602.600.000

-49.200.000

553.400.000

 

102

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

149.600.000

-1.000.000

148.600.000

 

A1002

ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

149.600.000

-1.000.000

148.600.000

34

Financijski rashodi

46.000.000

0

46.000.000

342

Kamate za primljene zajmove

46.000.000

0

46.000.000

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

103.600.000

-1.000.000

102.600.000

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

103.600.000

-1.000.000

102.600.000

 

103

ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA

2.235.600.000

-832.120.000

1.403.480.000

 

 

 

 

 

K2003

SPOJEVI NA AUTOCESTE

153.000.000

-24.800.000

128.200.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

2.000.000

0

2.000.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

2.000.000

0

2.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

151.000.000

-24.800.000

126.200.000

421

Građevinski objekti

151.000.000

-24.800.000

126.200.000

 

 

 

 

 

K2004

PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA

783.500.000

-135.790.000

647.710.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

46.500.000

0

46.500.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

46.500.000

0

46.500.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

737.000.000

-135.790.000

601.210.000

421

Građevinski objekti

737.000.000

-135.790.000

601.210.000 

 

 

K2005

OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA

442.090.000

-162.820.000

279.270.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

73.100.000

0

73.100.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

73.100.000

0

73.100.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

368.990.000

-162.820.000

206.170.000

421

Građevinski objekti

368.990.000

-162.820.000

206.170.000

 

 

 

 

 

K2006

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA

23.450.000

-8.500.000

14.950.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

2.000.000

0

2.000.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

2.000.000

0

2.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

21.450.000

-8.500.000

12.950.000

421

Građevinski objekti

21.450.000

-8.500.000

12.950.000


K2007

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU

10.000.000

-5.000.000

5.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

10.000.000

-5.000.000

5.000.000

421

Građevinski objekti

10.000.000

-5.000.000

5.000.000

 

 

 

 

 

K2008

PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA

6.500.000

0

6.500.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

500.000

0

500.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

500.000

0

500.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

6.000.000

0

6.000.000

421

Građevinski objekti

6.000.000

0

6.000.000

 

 

 

 

 

K2009

OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI

31.560.000

-4.710.000

26.850.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

7.000.000

0

7.000.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

7.000.000

0

7.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

24.560.000

-4.710.000

19.850.000

421

Građevinski objekti

24.560.000

-4.710.000

19.850.000


 

 

 


K2010

BETTERMENT

435.500.000

-140.500.000

295.000.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

15.000.000

0

15.000.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

15.000.000

0

15.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

420.500.000

-140.500.000

280.000.000

421

Građevinski objekti

420.500.000

-140.500.000

280.000.000 

 


K2012

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVIH CESTA

350.000.000

-350.000.000

0

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

350.000.000

-350.000.000

0

421

Građevinski objekti

350.000.000

-350.000.000

0 

 


104

PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA

396.000.000

350.000.000

746.000.000

 

A1003

REDOVNO ODRŽAVANJE

390.000.000

-60.000.000

330.000.000

32

Materijalni rashodi

390.000.000

-60.000.000

330.000.000

323

Rashodi za usluge

390.000.000

-60.000.000

330.000.000

 

A1004

IZVANREDNO ODRŽAVANJE

0

410.000.000

410.000.000

32

Materijalni rashodi

0

410.000.000

410.000.000

323

Rashodi za usluge

0

410.000.000

410.000.000

 

A1006

STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME

6.000.000

0

6.000.000

32

Materijalni rashodi

6.000.000

0

6.000.000

323

Rashodi za usluge

6.000.000

0

6.000.000

 

105

SUFINANCIRANJE

240.000.000

-120.000.000

120.000.000

 

 

 

 

 

A1007

SUFINANCIRANJE ŽUC-a

240.000.000

-120.000.000

120.000.000

38

Ostali rashodi

240.000.000

-120.000.000

120.000.000

382

Kapitalne donacije

240.000.000

-120.000.000

120.000.000

53 06.05.2013 Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu 53 06.05.2013 Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu