Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije

NN 54/2013 (7.5.2013.), Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije

HRVATSKI SABOR

1077

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI CARINSKIH PROPISA EUROPSKE UNIJE

Proglašavam Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. travnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/65

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 25. travnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI CARINSKIH PROPISA EUROPSKE UNIJE

DIO I.

TEMELJNE ODREDBE

GLAVA 1.

Opća odredba

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje provedba carinskih propisa Europske unije koji državama članicama daju ovlaštenja da nacionalnim zakonodavstvom reguliraju pojedina pitanja iz područja carinskih propisa čije uređenje nije u nadležnosti Europske unije.

(2) U smislu ovoga Zakona carinskim propisima Europske unije smatraju se:

1. Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, 19. 10. 1992. str. 1, sa svim izmjenama i dopunama; u daljnjem tekstu: Carinski zakonik),

2. Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) broj 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 253, 11. 10. 1993. str. 1, sa svim izmjenama i dopunama; u daljnjem tekstu: Uredba za provedbu Carinskog zakonika),

3. Uredba Vijeća (EZ) br. 1186/09 od 16. studenoga 2009. o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Europskoj uniji (SL L 324, 11. 10. 1993. str. 23, u daljnjem tekstu: Uredba o oslobođenjima od plaćanja carine),

4. Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7. 9. 1987., str. 1, sa svim izmjenama i dopunama; u daljnjem tekstu: Uredba o tarifi),

5. Uredba Vijeća (EEZ) br. 1383/2003 od 22. srpnja 2003. o carinskom postupanju u vezi s robom za koju postoji sumnja da krši određena prava intelektualnog vlasništva i o mjerama koje se poduzimaju protiv robe za koju je utvrđeno da krši spomenuta prava (SL L 196, od 2. 8. 2003., str. 7, sa svim izmjenama i dopunama; u daljnjem tekstu: Uredba o provedbi prava intelektualnog vlasništva),

6. Uredba Komisije (EZ) br. 1891/2004 od 21. listopada 2004. kojom se utvrđuju odredbe za provedbu Uredbe Vijeća (EZ-a) broj 1383/2003 o carinskim postupcima u vezi s robom za koju postoji sumnja da krši određena prava intelektualnog vlasništva i o mjerama koje se poduzimaju protiv robe za koju je utvrđeno da krši spomenuta prava (SL L 328, 30. 10. 2004., str. 16, sa svim izmjenama i dopunama; u daljnjem tekstu: Uredba za provedbu Uredbe o provedbi prava intelektualnog vlasništva).

(3) Osim propisa iz stavka 2. ovoga članka i propisa kojima se mijenjaju, dopunjuju ili zamjenjuju ti propisi, carinskim propisima Europske unije smatraju se i svi propisi kojima se na bilo koji način uređuje carinsko postupanje u svezi s robom u putničkom i robnom prometu.

Naplata javnih davanja za robu koja se uvozi ili izvozi

Članak 2.

Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na naplatu carinskog duga na odgovarajući način se primjenjuju na sva javna davanja koja Ministarstvo financija, Carinska uprava (u daljnjem tekstu: Carinska uprava) prema carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim propisima naplaćuje za robu koja se uvozi ili izvozi.

Elektronička razmjena podataka i izvješćivanje

Članak 3.

(1) Carinskim propisima Europske unije, ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega uređuje se provedba carinskih postupaka i postupanja uz primjenu sustava elektroničke razmjene podataka s pravno obvezujućim učinkom.

(2) Uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka elektronička razmjena podataka s Carinskom upravom i izvješćivanje obavlja se ako to dopuštaju tehničke mogućnosti i ako uporabu takvih sredstava odobri Carinska uprava.

(3) Carinska uprava objavljuje na svojim internetskim stranicama tehničke preduvjete za potrebe elektroničke komunikacije s Carinskom upravom te pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Carinske uprave (e-Carina), a korisnici sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja moraju osigurati ispunjenje objavljenih tehničkih preduvjeta.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe postupka razmjene podataka i izvješćivanja uporabom sustava elektroničke razmjene podataka.

Područje primjene

Članak 4.

(1) Područje primjene ovoga Zakona je teritorij Republike Hrvatske pod suverenitetom Republike Hrvatske sukladno Ustavu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: područje primjene).

(2) Ovaj Zakon se na jednak način primjenjuje na cjelokupnom području primjene ako međunarodnim ugovorom, propisom Europske unije, ovim Zakonom ili drugim zakonom nije drugačije određeno.

(3) Pojedine odredbe ovoga Zakona mogu se u skladu s međunarodnim ugovorom primjenjivati i izvan područja primjene.

(4) S područjem primjene izjednačena su područja drugih država članica Europske unije i trećih zemalja u kojima Carinska uprava ovlašteno može primjenjivati carinske propise.

Temeljna pojmovna određenja

Članak 5.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

1. Carinjenje robe je svaka radnja koja se odnosi na primjenu carinskih propisa o carinski dopuštenom postupanju ili uporabi robe.

2. Unutarnja granica je granica Republike Hrvatske s državama članicama Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice).

3. Treća zemlja je zemlja koja nije država članica Europske unije.

4. Roba su sve stvari koje se mogu razvrstati u Carinsku tarifu, uključujući i sve pokretne stvari koje se mogu klasificirati sukladno posebnim propisima.

5. Prihvaćanje carinske deklaracije je radnja carinske službe kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta iz članka 35. ovoga Zakona te, ako je tako propisano, unos carinske deklaracije u propisanu evidenciju.

6. Dan obavještavanja dužnika o iznosu duga je dan kada je dužniku uručena obavijest, odnosno dan za koji se smatra da je dužnik obaviješten o iznosu duga.

7. Službeno mjesto je svako mjesto koje odobri Carinska uprava za obavljanje radnji u vezi s carinjenjem robe i prometom putnika između Europske unije i trećih zemalja.

8. Iznos davanja je svaki iznos uvoznih ili izvoznih davanja koja su posljedica carinskog duga i drugih javnih davanja iz članka 2. ovoga Zakona.

9. Carinska uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija Republike Hrvatske odgovorna za primjenu carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa koji su joj stavljeni u nadležnost.

10. Središnji ured je ustrojstvena jedinica Carinske uprave odgovorna za zakonitu, učinkovitu i ujednačenu primjenu carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa koji su joj stavljeni u nadležnost.

11. Carinski ured je ustrojstvena jedinica Carinske uprave u kojoj se obavljaju svi ili neki poslovi predviđeni carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim propisima. Pojam carinskog ureda obuhvaća i područni carinski ured te granični carinski ured.

(2) Sa Carinskom upravom izjednačene su carinske službe drugih država članica koje djeluju u okviru službenih programa za razmjenu ili obrazovnih programa Europske unije i pod nadzorom Carinske uprave.

GLAVA 2.

Prava i obveze osoba

Poslovi zastupanja u carinskom postupku

Članak 6.

(1) Poslove zastupanja u carinskom postupku mogu obavljati ovlašteni carinski otpremnici, a carinsku deklaraciju u ime ovlaštenog carinskog otpremnika podnosi ovlašteni carinski zastupnik.

(2) Ovlašteni carinski otpremnik dužan je zastupanoj osobi izdati obračun na kojemu su odvojeno navedena javna davanja (carina, trošarine, porezi, pristojbe, naknade, kamate i druga javna davanja) koja se plaćaju za račun zastupane osobe.

(3) Uvjeti za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku uređuju se posebnim zakonom.

Obvezujuće mišljenje

Članak 7.

Obvezujuće mišljenje o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu i podrijetlu robe izdaje Središnji ured.

Dodatne provjere kod izdavanja obvezujućeg mišljenja

Članak 8.

(1) Ako je za utvrđivanje stvarnog stanja robe zbog izdavanja obvezujućeg mišljenja o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu i podrijetlu robe potrebna analiza ili detaljan pregled robe koji nije moguće obaviti u Carinskoj upravi, analizu ili pregled robe na zahtjev Carinske uprave može izvršiti i druga stručna ustanova ili organizacija.

(2) Uzorak robe šalje se drugoj stručnoj ustanovi ili organizaciji uz prethodnu pisanu suglasnost podnositelja zahtjeva za izdavanjem obvezujućeg mišljenja da će snositi troškove analize ili detaljnog pregleda robe.

(3) Carinska uprava će odbaciti zahtjev za izdavanjem obvezujućeg mišljenja ako podnositelj zahtjeva ne dostavi Carinskoj upravi suglasnost iz stavka 2. ovoga članka u roku od osam dana od dana primitka zaključka kojim se poziva na davanje prethodne suglasnosti.

Postupanje državnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti u vezi s robom koja nema carinski status robe Zajednice

Članak 9.

(1) Državna tijela i tijela koja imaju javne ovlasti koja pronađu ili zadrže robu za koju postoji opravdana sumnja da je roba koja nema carinski status robe Zajednice o tome odmah obavještavaju najbliži carinski ured.

(2) Oduzeta roba iz stavka 1. ovoga članka može se prepustiti drugoj osobi samo ako je carinski ured odobrio neko od carinskih dopuštenih postupanja ili uporaba robe, odnosno ako je za tu robu podmiren carinski dug.

Postupanje pravnih i fizičkih osoba

Članak 10.

(1) Pravne ili fizičke osobe moraju odmah najbližem carinskom uredu podnijeti robu za koju saznaju ili na koju naiđu, ako znaju ili bi prema okolnostima slučaja morali znati da se radi o robi koja je nezakonito unesena na područje primjene ovoga Zakona ili se tu nezakonito nalazi, odnosno da se njome raspolaže kao da je puštena u slobodni promet.

(2) Ako Carinska uprava sazna za robu iz stavka 1. ovoga članka odmah provodi mjere koje su potrebne da bi se uspostavilo zakonito stanje.

Sustav registracije i identifikacije gospodarskih subjekata (EORI sustav)

Članak 11.

(1) EORI broj (engl. Economic operators registration and identification number) se koristi za identifikaciju gospodarskih subjekata i drugih osoba u njihovim odnosima s carinskim službama država članica Europske unije.

(2) Ministar financija pravilnikom propisuje nadležnost i postupak za dodjeljivanje EORI broja te druge posebnosti vezane za primjenu sustava registracije i identifikacije gospodarskih subjekata i drugih osoba u njihovim odnosima s carinskim službama članica Europske unije (EORI sustav).

DIO II.

ODREĐIVANJE VISINE UVOZNIH ILI IZVOZNIH DAVANJA TE DRUGIH MJERA PROPISANIH ZA ROBNU RAZMJENU

Valuta

Članak 12.

Referentni tečaj u smislu članka 35. Carinskog zakonika je tečaj za devize s tečajne liste Hrvatske narodne banke.

Potvrda o nepovlaštenom podrijetlu robe

Članak 13.

(1) Potvrdu o nepovlaštenom podrijetlu robe izdaje Hrvatska gospodarska komora.

(2) Hrvatska gospodarska komora izdaje potvrdu o nepovlaštenom podrijetlu robe ako su ispunjeni uvjeti za izdavanje potvrde o podrijetlu robe i ako roba na koju se potvrda odnosi odgovara kriterijima za dobivanje nepovlaštenog podrijetla.

Dokazivanje povlaštenog podrijetla robe i pojednostavnjenja

Članak 14.

(1) Povlašteno podrijetlo robe dokazuje se podnošenjem dokaza o podrijetlu robe čije je korištenje određeno propisima Europske unije ili međunarodnim ugovorima koji određuju povoljnije tarifno postupanje.

(2) Središnji ured na temelju zahtjeva korisnika izdaje odobrenje za provedbu pojednostavnjenja ako je propisima Europske unije ili međunarodnim ugovorima koji propisuju povoljnije tarifno postupanje određeno da je moguće pojedinim korisnicima odobriti pojednostavnjenja u vezi s dokazivanjem podrijetla robe.

(3) Prilikom izdavanja odobrenja iz stavka 2. ovoga članka Središnji ured prvenstveno uzima u obzir:

1. jamstva podnositelja zahtjeva u vezi s pravilnom provedbom pojednostavnjenog postupka,

2. pouzdanost podnositelja zahtjeva pri vođenju carinskih postupaka.

Carinska tarifa

Članak 15.

Na robu koja je predmet carinskog postupanja primjenjuje se zajednička carinska tarifa Europske unije.

Provedbeni propisi o provedbi mjera zajedničke tarifne, trgovinske i poljoprivredne politike

Članak 16.

(1) Ministar financija pravilnikom propisuje posebna prava i obveze sudionika u postupku primjene sustava carinskih kvota kojima se upravlja prema kronološkom redu datuma prihvaćanja carinskih deklaracija.

(2) Ministar financija, uz suglasnost ministra poljoprivrede, pravilnikom propisuje posebna pravila postupanja i dodatne mjere carinskog nadzora koje se poduzimaju prilikom izvoza robe obuhvaćene izvoznim naknadama.

DIO III.

UNOŠENJE ROBE U CARINSKO PODRUČJE EUROPSKE UNIJE I IZNOŠENJE ROBE IZ CARINSKOG PODRUČJA EUROPSKE UNIJE TE POSTUPANJE S ROBOM PRIJE STAVLJANJA ROBE U CARINSKI DOPUŠTENO POSTUPANJE ILI UPORABU

GLAVA 1.

Carinski nadzor

Granični prijelazi

Članak 17.

(1) Unošenje robe u carinsko područje Europske unije i iznošenje robe iz carinskog područja Europske unije dopušteno je samo preko propisanih graničnih prijelaza u vrijeme kada su otvoreni za promet.

(2) Granične prijelaze preko kojih se obavlja robni ili putnički promet u skladu s carinskim ili drugim propisima određuje Vlada Republike Hrvatske.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u skladu s međunarodnim ugovorima ili na temelju drugih propisa može se dozvoliti unošenje i iznošenje robe i izvan graničnih prijelaza.

(4) Unošenje i iznošenje robe za koju je obvezan zdravstveno-sanitarni, veterinarski, fitosanitarni te drugi inspekcijski ili posebni nadzor dozvoljeno je samo preko onih graničnih prijelaza koji su posebnim propisima određeni za unošenje i iznošenje takve robe.

(5) Ako je zbog sigurnosti, javnog reda ili zaštite zdravlja ljudi i životinja ili opće sigurnosti uvoz ili izvoz robe ograničen propisima koji određuju zabrane i ograničenja, Vlada Republike Hrvatske može odrediti da se unošenje ili iznošenje robe obavlja samo preko određenih graničnih prijelaza.

Carinski nadzor

Članak 18.

(1) Predmet carinskog nadzora je roba:

1. za koju je carinskim propisima Europske unije propisan carinski nadzor i

2. koja je predmet zabrana i ograničenja pri unošenju u područje primjene ovoga Zakona ili iznošenju iz njega.

(2) Pod carinskim nadzorom nalaze se također prometna i prijevozna sredstva i uređaji te kontejneri, spremnici i ambalaža za koje postoji opravdana sumnja da se u njima prevozi roba iz stavka 1. ovoga članka.

Obveze prijevoza robe

Članak 19.

Carinski ured iz članka 38. stavka 1. točke a) Carinskog zakonika je najbliži carinski ured nakon prelaska granične crte uzimajući u obzir najkraći uobičajeni put.

Oslobođenje obveze prijevoza

Članak 20.

U skladu s člankom 38. stavkom 4. Carinskog zakonika za određene vrste robe ministar financija pravilnikom propisuje iznimke od obveze prijevoza od granične crte do carinskog ureda iz članka 19. ovoga Zakona.

Oduzimanje i prodaja robe u slučaju nezakonitog postupanja

Članak 21.

(1) Ako se pri provedbi mjera carinskog nadzora utvrdi da je roba bila nezakonito unesena ili izuzeta ispod carinskog nadzora, odnosno da je bila predmetom bilo kojeg oblika nezakonitog postupanja u smislu carinskih propisa, carinski ured može poduzeti sve mjere radi osiguranja naplate duga razmjerno svrsi koja se želi postići, uključujući i privremeno oduzimanje robe.

(2) O privremenom oduzimanju robe carinski ured izdaje potvrdu te u primjerenom roku donosi rješenje s rokom zadržavanja robe do okončanja postupka obračuna i naplate duga.

(3) Ako se podnese primjereni instrument osiguranja plaćanja u visini pripadajućeg duga, privremeno oduzeta roba vratit će se osobi od koje je oduzeta. Instrument osiguranja duga može podnijeti druga osoba.

(4) U rješenju o naplati duga za privremeno oduzetu robu carinski ured će odrediti da će se za slučaj neplaćanja duga u ostavljenom roku privremeno oduzeta roba trajno oduzeti.

(5) Roba iz stavka 4. ovoga članka oduzet će se i u slučaju kada nije vlasništvo osobe koja je s robom nezakonito postupala. Oduzimanje robe ne utječe na prava trećih osoba za naknadu štete od osobe od koje je roba oduzeta.

(6) Oduzimanjem robe iz stavka 4. ovoga članka carinski dug se gasi sukladno članku 233. stavku 1. točki d) Carinskog zakonika.

Mjere za osiguravanje istovjetnosti robe

Članak 22.

(1) Mjere za osiguravanje istovjetnosti robe mogu se provesti prije puštanja robe ako to zahtijevaju mjere carinskog nadzora kako bi se spriječila zlouporaba s robom te osigurala istovjetnost robe.

(2) Sredstva za osiguravanje istovjetnosti robe mogu se postaviti na prostor u kojem se prevozi roba ili na svako pojedinačno pakiranje robe samo ako je time osigurano da se roba neće moći ukloniti a da se time ne oštete carinska obilježja ili ne ostavi jasan trag na korištenim sredstvima za osiguravanje istovjetnosti robe ili na sredstvu na koje se postavljaju.

(3) Kada je to propisano međunarodnim ugovorom, carinski ured izdavanjem potvrde prethodno odobrava upotrebu prtljažnih prostora vozila ili vozila za prijevoz robe.

(4) Sredstva za osiguravanje istovjetnosti robe ne smiju oštetiti robu niti umanjiti njezinu upotrebljivost.

(5) Prijevoznik ili deklarant, odnosno osoba odgovorna za robu odgovorna je za čuvanje i sprječavanje oštećenja carinskih obilježja.

Službena mjesta

Članak 23.

(1) Službeno mjesto određuje Carinska uprava u prostorima, objektima i poslovnim prostorijama u kojima je moguća provedba mjera carinskog nadzora i koji zadovoljavaju opće i posebne uvjete određene propisom iz stavka 6. ovoga članka.

(2) Poslovne prostorije, prostori i objekti u zračnoj, pomorskoj i riječnoj luci, poštanskom uredu, željezničkom kolodvoru, čvorištima i instalacijama, slobodnoj zoni, slobodnom skladištu ili drugom mjestu mogu se smatrati službenim mjestima ako se na njima obavlja promet robom koja podliježe primjeni carinskih propisa i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave, odnosno promet putnika između Europske unije i trećih zemalja te ako Carinska uprava utvrdi da zadovoljavaju opće i posebne uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Na zahtjev osobe koja upravlja i organizira obavljanje djelatnosti u prostorima, objektima i poslovnim prostorijama iz stavka 2. ovoga članka (u daljnjem tekstu: operater) Carinska uprava izdaje odobrenje o ispunjavanju uvjeta za utvrđivanje službenog mjesta. Odobrenjem se utvrđuje i poseban prostor za podnošenje robe i provedbu mjera carinskog nadzora.

(4) Operater je dužan osigurati:

1. nesmetani pristup prostorima, objektima i poslovnim prostorijama koji su određeni kao službeno mjesto te svim ostalima prostorima koji su funkcionalno, stvarno, poslovno ili na bilo koji drugi način s njime povezani,

2. podatke o redu vožnje, letenja ili plovidbe te sve druge podatke o planiranom i stvarnom prometu osoba i robe. Podaci se stavljaju na raspolaganje carinskom uredu odmah po saznanju, a u slučaju donošenja plana, rasporeda ili reda voženje, letenja ili plovidbe odmah po donošenju,

3. uvid u sve evidencije o podacima iz točke 2. ovoga stavka.

(5) Službenim mjestima u smislu ovoga Zakona smatraju se prijevozna sredstva u kojima se provodi carinski postupak tijekom prijevoza u skladu s međunarodnim sporazumima.

(6) Ministar financija pravilnikom propisuje opće i posebne uvjete za određivanje službenog mjesta, postupak utvrđivanja ispunjavanja uvjeta te druge posebnosti provedbe ovoga članka.

Podnošenje robe

Članak 24.

(1) Robu koja nije uočljiva i robu koja se ne prevozi u uobičajenom prostoru potrebno je izričito deklarirati.

(2) Roba se podnosi u uredovno radno vrijeme nadležnog carinskog ureda i na uredovnom mjestu, odnosno na mjestu koje odobri i odredi nadležni carinski ured.

Carinjenje robe izvan uredovnog prostora carinskog ureda

Članak 25.

(1) Carinski ured može na zahtjev deklaranta odobriti carinjenje robe i izvan uredovnog prostora carinskog ureda ako to ne umanjuje učinkovitost provedbe mjera carinskog nadzora.

(2) Postupanje u pojednostavnjenim carinskim postupcima ne utječe na primjenu stavka 1. ovoga članka.

(3) Ministar financija pravilnikom propisuje tarifu troškova uredovanja izvan uredovnog prostora carinskog ureda.

Carinski nadzor na službenim mjestima ili na graničnom prijelazu

Članak 26.

(1) Radi provedbe mjera carinskog nadzora carinski ured može od odgovorne osobe zatražiti uklanjanje robe, predmeta, objekata, uređaja i prometnih sredstava koji se bez suglasnosti nalaze na službenim mjestima ili na graničnom prijelazu. Ako odgovorna osoba ne postupi prema traženju carinskog ureda ili nije dostupna, uklanjanje će organizirati i/ili provesti carinski ured na trošak odgovorne osobe.

(2) Carinski ured može od osoba koje se nalaze na službenim mjestima ili na graničnim prijelazima gdje se provode mjere carinskog nadzora zatražiti da napuste ta mjesta ako onemogućavaju ili ometaju obavljanje carinskog nadzora ili ako bi zbog njihove nazočnosti moglo doći do kršenja carinskih ili drugih propisa ili otežavanja obavljanja carinskog nadzora.

Uredovno radno vrijeme

Članak 27.

Carinski ured na vidnom mjestu objavljuje uredovno radno vrijeme tijekom kojeg se neprekinuto može cariniti roba i mogu obavljati druge službene radnje iz nadležnosti Carinske uprave.

Carinjenje robe izvan uredovnog radnog vremena

Članak 28.

(1) Na zahtjev deklaranta carinski ured može odobriti carinjenje robe i izvan uredovnog radnog vremena carinskog ureda ako to ne umanjuje učinkovitost provedbe mjera carinskog nadzora.

(2) Postupanje u pojednostavnjenim carinskim postupcima ne utječe na primjenu stavka 1. ovoga članka.

(3) Ministar financija pravilnikom propisuje tarifu troškova uredovanja izvan uredovnog radnog vremena.

Nadzor nad robom koja je predmet oslobođenja

Članak 29.

Carinska uprava je ovlaštena provoditi mjere carinskog nadzora nad robom za koju je odobreno oslobođenje od plaćanja carine ili kojoj je odobreno povoljnije tarifno postupanje.

Evidencije

Članak 30.

(1) Knjiženja i druga evidentiranja koja se odnose na primjenu carinskih propisa moraju se obavljati potpuno, točno, pravodobno i uredno. Evidencije koje se odnose na primjenu carinskih propisa moraju biti sukladne s poreznim, knjigovodstvenim i drugim evidencijama i ispravama osobe ili osoba na koje se odnose.

(2) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju i sve pripadajuće knjigovodstvene i carinske isprave koje se odnose na podatke upisane u evidenciju.

(3) U svrhu provedbe carinskog nadzora evidencije se moraju predočiti i učiniti dostupnima Carinskoj upravi.

(4) Carinska služba je ovlaštena pregledati evidenciju na mjestu gdje se vodi. Osoba koja je dužna voditi evidenciju mora Carinskoj upravi pružiti odgovarajuću pomoć i objašnjenja, a ta se obveza odnosi i na svaku drugu osobu kojoj je ugovorom ili na bilo koji drugi način prepušteno vođenje evidencije.

GLAVA 2.

Privremeni smještaj

Privremeni smještaj robe i skraćena deklaracija

Članak 31.

Ministar financija pravilnikom propisuje detaljnija pravila za privremeni smještaj robe i propisuje obrazac skraćene deklaracije.

Prostori u kojima je dopušteno privremeno smještati robu i carinska skladišta

Članak 32.

Prostori u kojima se roba privremeno smješta i prostori za carinsko skladištenje moraju biti opremljeni na način da osiguravaju učinkovit i potpuni carinski nadzor.

DIO IV.

CARINSKI DOPUŠTENO POSTUPANJE ILI UPORABA ROBE

GLAVA 1.

Općenito

Carinska deklaracija

Članak 33.

(1) Ministar financija pravilnikom propisuje način korištenja i popunjavanja carinske deklaracije te sustav šifri koje se koriste pri popunjavanju carinske deklaracije.

(2) Ako se u skladu s carinskim propisima Europske unije o puštanju robe u slobodni promet koristi usmena carinska deklaracija i nastane carinski dug, carinski ured na posebnom obrascu izdaje potvrdu o plaćanju tog duga.

(3) Oblik i sadržaj obrasca iz stavka 2. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar financija.

Odobrenje za pojednostavnjenje

Članak 34.

Na temelju zahtjeva Carinska uprava izdaje odobrenje za obavljanje bilo kojeg od pojednostavnjenih postupaka sukladno carinskim propisima Europske unije ili međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku i propisuju pojednostavnjene postupke.

Prihvaćanje carinske deklaracije

Članak 35.

(1) Uzimajući u obzir odredbe carinskih propisa Europske unije, carinska deklaracija se prihvaća:

1. ako je podnesena carinskom uredu nadležnom za prihvaćanje carinske deklaracije, uzimajući u obzir posebnosti elektroničkog poslovanja,

2. ako je podnesena u uredovno radno vrijeme carinskog ureda, poštujući posebnosti elektroničkog poslovanja,

3. ako je podnesena od ovlaštene osobe,

4. ako je podnesena u propisanom obliku i pravilno popunjena,

5. ako su carinskoj deklaraciji priložene sve propisane isprave potrebne za odobravanje zahtijevanog postupka, uzimajući u obzir posebnosti elektroničkog poslovanja,

6. ako je roba podnesena.

(2) Ako uvjeti iz stavka 1. ovoga članka nisu ispunjeni carinski ured o tome odmah na odgovarajući način obavještava deklaranta.

Provjera prihvaćene carinske deklaracije

Članak 36.

(1) Ako carinski ured pri provjeri prihvaćene carinske deklaracije utvrdi odstupanje podataka navedenih u carinskoj deklaraciji od činjeničnog stanja ili neispunjavanje uvjeta za zahtijevani carinski postupak, o tome na odgovarajući način obavještava deklaranta.

(2) Na temelju odluke carinskog ureda carinska deklaracija će se izmijeniti.

(3) Carinski ured postupa u skladu s odredbama posebnih zakona koji uređuju postupanje Carinske uprave pri nadzoru te utvrđivanju i obračunu javnih davanja ako pri provjeri carinske deklaracije utvrdi nepravilnosti.

(4) Primjena odredbi iz stavaka 1. i 3. ovoga članka ne isključuje primjenu kaznenih odredbi.

Uzimanje uzoraka robe

Članak 37.

(1) U slučaju uzimanja uzoraka robe radi analize ili detaljnog pregleda carinski ured sastavlja zapisnik i jednu presliku dostavlja deklarantu. Ako se analiza ili detaljni pregled robe ne mogu obaviti u Carinskoj upravi, analizu ili pregled robe na zahtjev Carinske uprave može izvršiti i druga stručna ustanova ili organizacija.

(2) Carinski ured postupa u skladu s odredbama posebnih zakona koji uređuju postupanje Carinske uprave pri nadzoru te utvrđivanju i obračunu javnih davanja ako u vezi s primjenom odredbi iz stavka 1. ovoga članka utvrdi nepravilnosti vezane uz obračun iznosa davanja ili utvrdi nepravilnosti koje utječu na pravilno provođenje propisa.

Izmjena podataka

Članak 38.

(1) Carinski ured na zahtjev deklaranta ili po službenoj dužnosti nakon puštanja robe izdaje deklarantu odluku o izmjeni podataka u carinskoj deklaraciji:

1. ako podaci u carinskoj deklaraciji ne odgovaraju podacima iz isprava priloženih carinskoj deklaraciji, odnosno iz naknadno predanih ili zaprimljenih isprava za koje se nedvojbeno utvrdi da se odnose na predmetnu robu, ili

2. ako se iz naknadno provedenog pregleda predmetne robe utvrdi da podaci u carinskoj deklaraciji ne odgovaraju činjeničnom stanju robe.

(2) Odredbe iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i za pojednostavnjene i dopunske carinske deklaracije.

Pojednostavnjenja u provoznom postupku

Članak 39.

(1) Na temelju zahtjeva Carinska uprava izdaje odobrenje za provedbu bilo kojeg pojednostavnjenja provoznog postupka ako je propisima Europske unije ili međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku propisana mogućnost odobravanja takvog pojednostavnjenja.

(2) Ministar financija pravilnikom detaljnije propisuje primjenu pojednostavnjenja provoznog postupka.

GLAVA 2.

Slobodne zone i slobodna skladišta

Osnivanje slobodnih zona i slobodnih skladišta

Članak 40.

Slobodne zone i slobodna skladišta osnivaju se temeljem koncesije za osnivanje zone ili skladišta koju daje Vlada Republike Hrvatske.

Suglasnost za zahvate u prostor ili gradnju objekata

Članak 41.

(1) Suglasnost za izgradnju bilo kakvih nekretnina u slobodnoj zoni izdaje carinski ured temeljem pisanog zahtjeva.

(2) Pisani zahtjev mora sadržavati:

1. opće podatke o slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu i podnositelju zahtjeva,

2. napomenu o djelatnostima za koje bi se objekt trebao koristiti,

3. sve ostale podatke koji omogućavaju carinskom tijelu odlučivanje o zahtjevu,

4. navode određene propisima o reguliranju prostora i gradnji objekata.

Korisnici slobodne zone ili slobodnog skladišta

Članak 42.

(1) Korisnici slobodne zone ili slobodnog skladišta mogu biti osnivač i druge pravne osobe te samostalni poduzetnici pojedinci.

(2) Korisnik obavlja gospodarsku djelatnost u slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu na temelju ugovora s osnivačem slobodne zone ili slobodnog skladišta.

(3) Za djelatnosti koje obavlja u slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu korisnik mora voditi odvojeno knjigovodstvo.

Odluke o vođenju evidencija

Članak 43.

(1) Odobrenje za vođenje evidencije korisniku slobodne zone ili slobodnog skladišta izdaje carinski ured.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika slobodne zone ili slobodnog skladišta.

(3) Carinski ured može odobrenje ukinuti ako u odnosu na poslovanje korisnika odobreno vođenje evidencija više ne omogućava odgovarajući carinski nadzor ili ako je zabranio ili ograničio obavljanje neke od djelatnosti.

(4) Nakon što carinski ured poništi odobrenje evidencija doneseno u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, korisnik više ne smije obavljati djelatnosti na koje se odnosi poništena prvotno odobrena evidencija, a s preostalom robom postupa se kao s robom koja se unosi ili ponovno unosi u carinsko područje.

Čuvanje isprava

Članak 44.

Zahtjeve za odobrenje vođenja evidencije i druge isprave koje se na njih odnose carinski ured čuva najmanje tri godine od kraja kalendarske godine u kojoj je korisnik prestao obavljati djelatnost u slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu.

Opskrba plovila u međunarodnom prometu

Članak 45.

Roba unesena u slobodnu zonu ili slobodno skladište može se koristiti i za opskrbu plovila u međunarodnom prometu.

DIO V.

CARINSKI DUG I OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA CARINE

Utvrđivanje nadležnosti za knjiženje i obavještavanje o carinskom dugu

Članak 46.

(1) Obveza knjiženja carinskog duga temeljem članka 218. stavka 2. i članka 220. Carinskog zakonika nastaje izdavanjem odluke o nastanku duga.

(2) Nije dopušteno knjiženje carinskog duga o kojem se u skladu s člankom 221. stavkom 3. Carinskog zakonika više ne smije obavještavati dužnika.

(3) Za knjiženje carinskog duga i obavještavanje o njemu nadležan je carinski ured na čijem području je nastao carinski dug ili se smatra da je nastao u smislu članka 215. Carinskog zakonika, odnosno carinski ured koji je prema unutarnjem ustrojstvu nadležan za obračun carinskog duga u posebnim slučajevima.

Rok za plaćanje carinskog duga

Članak 47.

Carinski dug za koji je bila odobrena odgoda plaćanja iz članka 226. točaka b) i c) Carinskog zakonika plaća se na sljedeći način:

1. ako je razdoblje kalendarski tjedan, do petka četvrtog tjedna koji slijedi tom kalendarskom tjednu,

2. ako je razdoblje kalendarski mjesec, najkasnije šesnaesti dan u mjesecu koji slijedi taj kalendarski mjesec.

Odgoda plaćanja carinskog duga

Članak 48.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za odgodu plaćanja carinskog duga podnosi se mjesno nadležnom carinskom uredu prema sjedištu podnositelja zahtjeva.

(2) Odgodu u skladu s odredbama članka 226. točke c) Carinskog zakonika odobrava Središnji ured istodobno s izdavanjem, odnosno izmjenom odobrenja za pojednostavnjenje carinskih deklaracija.

(3) Odgoda plaćanja duga odobrit će se ako dužnik ispunjava sljedeće uvjete:

1. pravodobno i u cijelosti podmiruje svoje obveze,

2. ima financijsku sposobnost dovoljnu za ispunjavanje obveza,

3. ima primjeren opseg poslovanja,

4. ima zadovoljavajući sustav vođenja evidencija koji Carinskoj upravi omogućava provedbu učinkovitoga nadzora i provjere,

5. nije teže kršio ili nije ponavljao kršenje carinskih, trošarinskih i poreznih propisa.

Povrat i otpust carine

Članak 49.

(1) Zahtjev za povrat ili otpust carine podnosi se carinskom uredu koji je knjižio carinski dug za koji se zahtijeva povrat ili otpust i koji je nadležan za odlučivanje o zahtjevu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zahtjev za povrat ili otpust podnosi se nadzornom carinskom uredu određenom u odobrenju za pojednostavnjenje ako je dug bio obračunat na temelju pojednostavnjenja iz članka 76. stavka 1. točke b) i c) Carinskog zakonika.

Ovlaštenje ministra

Članak 50.

(1) Ministar financija pravilnikom propisuje uvjete odgode plaćanja, povrata i otpusta carine.

(2) Ministar financija pravilnikom propisuje uvjete i način polaganja, primjene te povrata instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima.

Oslobođenje od plaćanja carine

Članak 51.

Ministar financija pravilnikom propisuje uvjete oslobođenja u skladu s odredbama Uredbe o oslobođenjima od plaćanja carine.

DIO VI.

ODREDBE O CARINSKIM MJERAMA U VEZI S ROBOM ZA KOJU POSTOJI SUMNJA DA POVREĐUJE ODREĐENA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Zahtjev za poduzimanjem carinskih mjera za zaštitu prava intelektualnog vlasništva

Članak 52.

(1) Zahtjev za poduzimanjem carinskih mjera za zaštitu prava intelektualnog vlasništva podnosi se Središnjem uredu.

(2) Odluku o prihvaćanju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka Središnji ured dostavlja nositelju prava i svim carinskim uredima.

(3) Središnji ured vodi evidenciju prihvaćenih i odbijenih zahtjeva nositelja prava za poduzimanjem carinskih mjera za zaštitu prava intelektualnog vlasništva.

Odlučivanje u provedbi carinskih mjera za zaštitu prava intelektualnog vlasništva

Članak 53.

U postupku provedbe carinskih mjera za zaštitu prava intelektualnog vlasništva rješava nadležni carinski ured donošenjem odluke.

Uzimanje uzoraka

Članak 54.

(1) Carinski ured može prilikom pregleda robe uzeti uzorke te ih temeljem pisanog zahtjeva predati nositelju prava za potrebe analize ili drugog odgovarajućeg ispitivanja i provedbe daljnjeg postupka.

(2) Nositelj prava mora najkasnije do dana puštanja robe vratiti uzorke ako se privremeno zadržana roba pušta.

(3) Analiza ili drugo odgovarajuće ispitivanje iz stavka 1. ovoga članka obavlja se na isključivu odgovornost i o trošku nositelja prava.

Pojednostavnjeni postupak uništenja robe

Članak 55.

(1) Nositelj prava može podnijeti zahtjev za uništenje privremeno zadržane robe pod carinskim nadzorom bez obveze da se prethodno utvrdi je li pravo intelektualnog vlasništva povrijeđeno po važećim propisima.

(2) Nadležni carinski ured može udovoljiti zahtjevu nositelja prava iz stavka 1. ovoga članka ako je podnesen u roku od deset radnih dana, a u slučaju lako pokvarljive robe u roku od tri radna dana od zaprimanja obavijesti o privremenom zadržavanju robe te ako nositelj prava uz zahtjev priloži:

1. pisanu izjavu, ovjerenu kod javnog bilježnika, da se privremeno zadržanom robom povređuje njegovo pravo intelektualnog vlasništva,

2. pisanu izjavu deklaranta, posjednika ili vlasnika robe, ovjerenu kod javnog bilježnika, da je suglasan s uništenjem privremeno zadržane robe pod carinskim nadzorom.

(3) Na temelju obrazloženog zahtjeva nositelja prava nadležni carinski ured može produžiti rok iz stavka 2. ovoga članka za daljnjih deset radnih dana. U slučaju lako pokvarljive robe rok iz stavka 2. ovoga članka ne može se produžiti.

(4) Ako u rokovima iz stavka 2. ovoga članka deklarant, posjednik ili vlasnik robe nije izrijekom pisano prigovorio uništenju robe pod carinskim nadzorom, smatrat će se da je uz zahtjev nositelja prava za pojednostavnjenim postupkom uništenja robe iz stavka 1. ovoga članka priložena izjava deklaranta, posjednika ili vlasnika robe iz stavka 2. točke 2. ovoga članka.

(5) Prije provedbe pojednostavnjenog postupka uništenja robe pod carinskim nadzorom nadležni carinski ured će izuzeti uzorke sve robe, osigurati istovjetnost uzoraka i osigurati njihovo čuvanje kako bi mogli poslužiti kao dokaz u slučaju pokretanja sudskog postupka.

(6) Uz zapisnik o uzimanju uzoraka iz stavka 5. ovoga članka obvezno se prilažu fotografije robe ovjerene otiskom carinskog pečata.

(7) Za uništenje robe pod carinskim nadzorom odgovoran je nositelj prava na čiji se trošak uništenje provodi. Uništenjem robe pod carinskim nadzorom ne smiju nastati troškovi na teret Republike Hrvatske.

Nagodba o uništenju robe

Članak 56.

(1) U rokovima iz članka 13. Uredbe o provedbi prava intelektualnog vlasništva, umjesto dokaza o podnesenoj tužbi nositelj prava može nadležnom carinskom uredu predati pisanu nagodbu između nositelja prava i vlasnika robe ili osobe koja raspolaže robom da se roba uništi pod carinskim nadzorom. Nagodba može sadržavati i dogovor o troškovima uništenja robe.

(2) Ako primjenom stavka 1. ovoga članka dođe do uništenja robe, ne smiju nastati troškovi na teret Republike Hrvatske.

Postupanje s privremeno zadržanom robom

Članak 57.

Na privremeno zadržanu robu na odgovarajući način se primjenjuju carinski propisi za privremeni smještaj robe.

Postupanje kod uništenja robe temeljem sudske odluke

Članak 58.

Ako nadležni sud pravomoćnom odlukom utvrdi da se robom povređuje neko od prava intelektualnog vlasništva i odredi uništenje robe, primjenjuju se carinski propisi o uništenju robe pod carinskim nadzorom koja nije roba Zajednice. S ostacima i otpacima koji preostanu nakon uništenja robe koja nije roba Zajednice postupa se u skladu s carinskim propisima.

Troškovi

Članak 59.

(1) Troškove čuvanja i održavanja privremeno zadržane robe do pravomoćne odluke suda, odnosno do uništenja robe, uključujući troškove uništenja robe, snosi osoba protiv koje je nositelj prava pokrenuo postupak za zaštitu prava intelektualnog vlasništva.

(2) Neovisno o stavku 1. ovoga članka, troškove čuvanja i održavanja privremeno zadržane robe snosi nositelj prava:

1. ako u propisanom roku ne podnese tužbu, odnosno ako povuče tužbu,

2. ako sud odbaci tužbu ili odbije tužbeni zahtjev,

3. u slučaju uništenja robe u skladu sa člancima 55. i 56. ovoga Zakona, ako iz dogovora stranaka ne proizlazi drukčije,

4. ako nastale troškove u roku ne podmiri osoba protiv koje je nositelj prava pokrenuo postupak za zaštitu prava intelektualnog vlasništva, odnosno osoba koja snosi troškove na temelju nagodbe iz članka 55. ovoga Zakona.

DIO VII.

USTUPANJE, PRIKUPLJANJE, PRODAJA I BESPLATNA DODJELA ROBE

Ustupanje robe u korist Republike Hrvatske

Članak 60.

Carinski ured može u skladu sa člankom 182. Carinskog zakonika dopustiti ustupanje robe u korist Republike Hrvatske pod uvjetom da ustupanje ne prouzroči troškove na teret Republike Hrvatske.

Provedbeni propis za prikupljanje, smještaj, čuvanje i prodaju oduzete i ustupljene robe

Članak 61.

Ministar financija pravilnikom propisuje uvjete za provedbu i način postupanja sudionika u postupcima prikupljanja, smještaja, čuvanja i prodaje oduzete ili ustupljene robe te način obračuna i raspodjele sredstava dobivenih prodajom, kao i postupak besplatne dodjele oduzete i ustupljene strane robe.

Prikupljanje stranih motornih i priključnih vozila i plovila te njihovih dijelova

Članak 62.

Hrvatski autoklub prikuplja, preuzima, čuva, odnosno odstranjuje s područja primjene strana motorna i priključna vozila i plovila te njihove dijelove.

Prodaja i drugo postupanje s robom

Članak 63.

(1) Oduzeta i ustupljena roba prodaje se u postupku javne prodaje ako odredbama ovoga Zakona nije drugačije propisano.

(2) Iznimno, životinje, biljke, hranu, drugu lako pokvarljivu robu i robu kojoj je propisom ograničen rok uporabe ili robu za koju to zahtijevaju sigurnosni razlozi, razlozi zaštite zdravlja i života ljudi, životinja, bilja, zaštite prirode i okoliša ili drugi osobito opravdani razlozi carinski ured može odmah i neposredno prodati, besplatno dodijeliti ili uništiti na trošak osobe koja je nezakonito postupala.

(3) Prodaja robe nije dopuštena ako bi to štetno utjecalo na život ili zdravlje ljudi, životinja ili biljaka ili ako za tu robu vrijede druge zabrane i ograničenja pri puštanju u slobodni promet, a roba ne zadovoljava te uvjete ili ograničenja.

(4) Oduzetu ili ustupljenu stranu robu prodaje mjesno nadležni carinski ured ili drugi carinski ured koji odredi ravnatelj Carinske uprave.

(5) Oduzeta ili ustupljena motorna i priključna vozila i plovila te njihove dijelove prodaje Hrvatski autoklub.

Provedbeni propis u vezi s prikupljanjem, preuzimanjem, čuvanjem i prodajom stranih motornih i priključnih vozila i plovila te njihovih dijelova

Članak 64.

Ministar financija pravilnikom propisuje uvjete za prikupljanje, preuzimanje, čuvanje i prodaju stranih motornih i priključnih vozila i plovila te njihovih dijelova.

Drugi načini raspolaganja robom

Članak 65.

Ako se oduzeta i ustupljena roba ne može prodati, odnosno upotrijebiti zbog zdravstvenih, veterinarskih, fitosanitarnih, sigurnosnih ili drugih razloga propisanih posebnim propisima, carinski ured će njome raspolagati, odnosno pitanje te robe riješiti sukladno posebnim propisima.

Raspoređivanje sredstava ostvarenih prodajom

Članak 66.

Sredstva ostvarena prodajom robe moraju se najprije rasporediti tako da se naplati carina, trošarina, porezi i druga javna davanja koja se obračunavaju prilikom uvoza robe, zatim troškovi postupka i troškovi smještaja. Ostatak sredstava prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

Besplatna dodjela

Članak 67.

(1) Osim prodaje, oduzeta i ustupljena roba može se besplatno dodijeliti ili se njome može raspolagati na drugi način.

(2) Prije preuzimanja besplatno dodijeljene robe koja nije roba Zajednice osoba kojoj je roba dodijeljena mora regulirati carinski status robe.

(3) Oduzeta i ustupljena roba može se besplatno dodijeliti tijelima državne uprave ili drugim javnopravnim tijelima ako je ta roba potrebna za obavljanje njihove djelatnosti.

(4) Oduzetu i ustupljenu robu, koja predstavlja predmete povijesne, arheološke, etnografske, kulturne, umjet¬ničke ili znanstvene vrijednosti ili je podobna za obavljanje humanitarne ili socijalne djelatnosti Vlada Republike Hrvatske može besplatno dodijeliti državnim tijelima i organizacijama koje obavljaju odgovarajuću djelatnost.

(5) Vlada Republike Hrvatske može za donošenje odluka iz stavka 1. ovoga članka ovlastiti povjerenstvo koje čine predstavnici ministarstava nadležnih za financije, socijalnu skrb, gospodarstvo i kulturu.

Uništenje robe

Članak 68.

(1) Ako se roba ne proda ili besplatno ne ustupi, uništava se pod carinskim nadzorom uz poštivanje posebnih propisa.

(2) Zbog sigurnosnih razloga, razloga zaštite zdravlja i života ljudi, životinja, bilja, zaštite prirode i okoliša ili drugih osobito opravdanih razloga, carinski ured može sa oduzetom robom koja je, sukladno posebnim propisima, u ograničenom pravnom prometu raspolagati tako da je do određivanja carinskog postupanja preda na čuvanje nadležnom javnopravnom tijelu ili ovlaštenoj osobi za stručno postupanje i rukovanje robom.

(3) Ako se roba oduzeta sukladno člancima 53., 57. i 75. Carinskog zakonika ili primjenom drugih carinskih propisa Europske unije mora uništiti jer ne udovoljava zdravstvenim, veterinarskim, fitosanitarnim, sigurnosnim ili drugim propisima, uništenje se provodi na trošak osobe od koje je roba oduzeta.

(4) Troškove uništenja iz stavka 3. ovoga članka i članka 63. stavka 2. ovoga Zakona dužna je podmiriti osoba od koje je roba oduzeta u roku od 10 dana od dana dostave odluke o uništenju robe, a u protivnom će se ti troškovi naplatiti prisilno. Ovrhu provodi carinski ured nadležan prema mjestu sjedišta, odnosno prebivališta osobe od koje je roba oduzeta prema propisima za prisilnu naplatu javnih davanja.

Postupanje s robom čiji vlasnik nije poznat

Članak 69.

(1) Ako vlasnik robe iz članka 57. Carinskog zakonika nije poznat, carinski ured provodi postupak objave činjenica bitnih za uređenje položaja robe na način da se na oglasnoj ploči objavi popis s opisom robe te naznakom da vlasnik nije poznat.

(2) Protekom roka od 20 dana od objave roba iz stavka 1. ovoga članka može se izložiti prodaji, a za slučaj da ne može biti u prometu na području primjene roba će se uništiti.

(3) Ako se radi o životinjama, hrani i drugoj lako pokvarljivoj robi i robi kojoj je propisom ograničen rok uporabe, carinski ured robu prodaje u skladu s člankom 63. stavkom 2. ovoga Zakona.

(4) Ako se vlasnik robe javi nakon prodaje, na zahtjev mu se vraća dio novčanih sredstava dobivenih prodajom koji čini razlika između ostvarene prodajne cijene i troškova nastalih radi uređenja položaja robe uvećanih za iznos dužnih javnih davanja. Zahtjev se podnosi u roku od dvije godine od provedbe prodaje.

Postupanje s oduzetom robom

Članak 70.

(1) Carinska uprava može ustupiti oduzetu robu koja nema carinski status robe Zajednice samo ako je dopustila jedno od propisanih carinski dopuštenih postupanja ili uporaba robe, odnosno ako je nastali carinski dug već podmiren.

(2) Carinski dug iz stavka 1. ovoga članka naplaćuje se od dužnika, odnosno podmiruje iz cijene prodane robe.

(3) Troškovi koji nastaju pri oduzimanju robe podmiruju se iz cijene prodane robe nakon podmirenja carinskog duga.

DIO VIII.

PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršaji prema ovom Zakonu

Članak 71.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 3.000,00 do 100.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi kao i fizička osoba ako:

1. unese ili iznese, odnosno pokuša unijeti ili iznijeti robu u carinsko područje, odnosno iz carinskog područja, izvan graničnoga prijelaza ili preko graničnog prijelaza u vrijeme kad granični prijelaz nije otvoren (članak 17. stavak 1. ovoga Zakona),

2. odmah ne podnese carinskom uredu robu iz članka 19. ovoga Zakona,

3. u slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu obavlja djelatnost bez suglasnosti ili odobrenja carinskog ureda ili ne vodi, netočno ili nepotpuno vodi knjigovodstvo ili evidenciju za poslovanje u slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu (članci 41., 42. i 43. ovoga Zakona).

(2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 900.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Članak 72.

(1) Novčanom kaznom od 3.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 1.000,00 do 100.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako:

1. ne omogući nesmetani pristup poslovnim prostorima, objektima i poslovnim prostorijama koji su određeni kao službeno mjesto te svim ostalim prostorima koji su funkcionalno, stvarno, poslovno ili na bilo koji drugi način s njime povezani (članak 23. stavak 4. točka 1. ovoga Zakona),

2. ne stavi na raspolaganje podatke i uvid u evidencije o redu vožnje, letenja ili plovidbe te sve druge podatke o planiranom i stvarnom prometu osoba i robe (članak 23. stavak 4. točke 2. i 3. ovoga Zakona),

3. ne ukloni robu, predmete, objekte, uređaje i prometna sredstva koji se bez suglasnosti nalaze na službenim mjestima ili na graničnom prijelazu (članak 26. stavak 1. ovoga Zakona),

4. ne napusti službena mjesta ili granični prijelaz gdje se provode mjere carinskog nadzora (članak 26. stavak 2. ovoga Zakona).

(2) Novčanom kaznom od 3.000,00 do 900.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Povrede sa zaštićenim vrstama životinja i biljaka, kulturnim i prirodnim dobrima te motornim vozilima

Članak 73.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 3.000,00 do 100.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako:

1. unese ili iznese, odnosno pokuša unijeti u carinsko područje ili iznijeti iz carinskog područja zaštićene životinje, gljive i biljke, kao i njihove dijelove ili derivate, a ne radi se o znatnoj količini, bez odgovarajućih dopuštenja i suprotno uvjetima i načinu propisanim carinskim propisima te međunarodnim ugovorima ili sporazumima kojima je pristupila Republika Hrvatska,

2. ne prijavi kulturna ili prirodna dobra koja iznosi iz carinskoga područja ili unosi u carinsko područje, koja su kao takva određena posebnim propisima,

3. unese ili iznese, odnosno pokuša unijeti ili iznijeti preko graničnog prijelaza motorno vozilo na kojemu su krivotvoreni identifikacijski brojevi šasije ili na koji su stavljene nepripadajuće registarske oznake ili ako za vozilo podnese krivotvorene ili nepripadajuće prometne isprave.

(2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 900.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Prekršaji prema Carinskom zakoniku

Članak 74.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 3.000,00 do 100.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako:

1. na skriven način unese ili iznese, odnosno pokuša unijeti ili iznijeti robu preko graničnog prijelaza (članci 37. i 183. Carinskog zakonika),

2. ne podnese ili ne preda carinsku deklaraciju za robu ili dio robe koja bi bila predmet jednog od carinskih postupaka iz članka 4. točke 16. Carinskog zakonika, ako se radi o robi komercijalne naravi ili robi za koju su propisane zabrane ili ograničenja pri uvozu ili izvozu (članak 59. stavak 1. Carinskog zakonika),

3. sastavi ili omogući da se sastavi isprava koja sadrži nepravilne podatke na temelju kojih se za proizvode na koje se isprava odnosi neopravdano dobije preferencijalno podrijetlo (članci 22. i 27. Carinskog zakonika),

4. neistinitim prikazivanjem činjenica ili prešućivanjem odlučujućih činjenica ostvari ili pokuša u carinskom postupku ostvariti potpuno ili djelomično oslobođenje od plaćanja uvoznih davanja i drugih javnih davanja koja se plaćaju prilikom uvoza ili odgodu njihova plaćanja ili neku drugu pogodnost ili olakšicu (članak 62., članak 122., članak 150. do 153. i članak 185. Carinskog zakonika),

5. nezakonito izuzme robu iz članka 18. ovoga Zakona ispod carinskog nadzora (članak 37., članak 59. stavak 2. i članak 183. Carinskog zakonika).

(2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 900.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Članak 75.

(1) Novčanom kaznom od 3.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 1.000,00 do 100.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi kao i fizička osoba ako:

1. sastavi ili omogući da se sastavi isprava s nepravilno navedenim podacima o podrijetlu robe (članci 22. i 27. Carinskog zakonika),

2. ne preveze robu unesenu u carinsko područje odmah i po prometnom putu na način koji odredi carinska služba do carinskog ureda iz članka 38. Carinskog zakonika (članak 38. stavak 1. Carinskog zakonika),

3. carinski ured odmah ne obavijesti da zbog više sile ili nepredvidljivih okolnosti nije moguće ispuniti obveze prijevoza robe do carinskog ureda iz članka 38. Carinskog zakonika (članak 39. stavci 1. i 2. Carinskog zakonika),

4. ne prijavi robu ili ne prijavi svu robu (članak 40. Carinskog zakonika),

5. bez odobrenja carinskog ureda istovari ili pretovari robu ili na mjestu koje nije za to određeno ili odobreno ili robu ne pretovari na mjesto koje odredi carinski ured ili bez odobrenja carinskog ureda robu makne s mjesta na koje je bila prvotno unesena (članak 46. stavak 1. i članak 47. Carinskog zakonika),

6. postupa s robom kao da ispunjava uvjete za privremeni uvoz, a to postupanje je protivno uvjetima za privremeni uvoz robe propisanim odredbama Carinskog zakonika ili Konvencijom o privremenom uvozu,

7. zbog pregleda robe i prijevoznog sredstva na zahtjev carinskog ureda ne istovari i ne raspakira robu (članak 46. stavak 2. Carinskog zakonika),

8. ne provede formalnosti za dobivanje carinski dopuštenog postupanja ili uporabe ili ih ne provede u propisanom roku (članak 48. i članak 49. stavak 1. Carinskog zakonika),

9. ne smjesti robu u privremenom smještaju na mjestu koje je odobrio carinski ured ili ga ne smjesti u skladu s uvjetima koje je odredio carinski ured (članak 51. stavak 1. Carinskog zakonika),

10. postupa s robom u privremenom smještaju na način da izmijeni njezin izgled ili tehničke karakteristike protivno odobrenim uvjetima (članak 52. Carinskog zakonika),

11. ne podnese ili ne preda carinsku deklaraciju za robu ili ne podnese ili ne preda carinsku deklaraciju za svu robu koja bi bila predmet jednog od carinskih postupaka iz članka 4. točke 16. Carinskog zakonika, osim za postupak izvoza (članak 59. stavak 1. Carinskog zakonika),

12. u uvoznoj carinskoj deklaraciji ne navede sve podatke o vrsti robe, ako su ti podaci odlučujući za pravilno razvrstavanje u nomenklaturu carinske tarife i to uzrokuje ili bi moglo uzrokovati niža uvozna davanja i druga davanja koja se plaćaju prilikom uvoza (članak 62. stavak 1. Carinskog zakonika),

13. u uvoznoj carinskoj deklaraciji navede tarifnu oznaku u suprotnosti s podacima o vrsti robe, ako bi to prouzročilo ili bi moglo prouzročiti plaćanje uvoznih davanja i drugih davanja koja se plaćaju prilikom uvoza u umanjenim iznosima (članak 62. stavak 1. Carinskog zakonika),

14. carinskom uredu u vezi s izvoznim carinskim postupkom podnese ili preda izvoznu carinsku deklaraciju u kojoj je navedena veća količina ili viša vrijednost ili drugačije podrijetlo robe ili tarifna oznaka (članak 62. stavak 1. Carinskog zakonika),

15. u carinskoj deklaraciji neistinito, netočno ili nepotpuno navede količinu, kakvoću, vrstu, tarifnu oznaku, vrijednost ili podrijetlo robe ili drugi podatak za obračun davanja, ili ne navede svu robu, ako bi to prouzročilo ili bi moglo prouzročiti plaćanje uvoznih i drugih davanja koja se plaćaju prilikom uvoza u umanjenim iznosima (članak 62. stavak 1. Carinskog zakonika),

16. u carinskoj deklaraciji netočno navede iznos carinskog duga, ako bi to prouzročilo ili bi moglo prouzročiti plaćanje uvoznih i drugih davanja koja se plaćaju prilikom uvoza u umanjenim iznosima (članak 62. stavak 1. Carinskog zakonika),

17. carinskom uredu posredno ili neposredno preda isprave u vezi s provedbom carinskih postupaka u kojima su navedeni netočni podaci, ako bi to prouzročilo ili bi moglo prouzročiti plaćanje uvoznih davanja i drugih davanja koja se plaćaju prilikom uvoza u umanjenim iznosima ili bi se neopravdano priznala carinska pogodnost ili olakšica (članak 62. stavak 2. Carinskog zakonika),

18. podnese ispravu u svezi s provedbom carinskog postupka, odnosno drugog carinski dopuštenog postupanja ili uporabe robe u kojoj je navedena druga količina, vrsta, kakvoća ili podrijetlo robe ili u kojoj nije navedena sva roba (članak 62. Carinskog zakonika),

19. sredstva za utvrđivanje istovjetnosti robe primjereno ne zaštiti od oštećenja, odnosno uništenja ili ih odstrani s robe ili prijevoznih sredstava bez odobrenja carinskog ureda, osim ako je zbog nepredvidljivih okolnosti ili više sile odstranjenje ili uništenje od bitnog značenja za zaštitu robe ili prijevoznog sredstva (članak 72. stavak 2. Carinskog zakonika),

20. raspolaže robom prije nego što je carinski ured pusti u zahtijevani carinski postupak, odnosno prije nego što su bile dovršene formalnosti za puštanje robe u slobodni promet i prije negoli je carinski dužnik platio ili osigurao uvozna davanja i ostala davanja koja se plaćaju prilikom uvoza te ako s robom puštenom od strane carinskog ureda raspolaže protivno uvjetima odobrenog postupka (članak 73. stavak 1. i članak 74. Carinskog zakonika),

21. robom puštenom u slobodni promet uz smanjenu ili nultu stopu carine zbog krajnje uporabe raspolaže protivno svrsi zbog koje je odobreno povoljnije tarifno postupanje (članak 82. Carinskog zakonika),

22. ne postupa u skladu s uvjetima i obvezama za carinski postupak s gospodarskim učinkom ili odgodom određenom odobrenjem carinskog ureda ili u skladu s uvjetima i obvezama propisanim Carinskim zakonikom,

23. ne postupa u skladu s uvjetima i obvezama s izdanim odobrenjem za carinski postupak s gospodarskim učinkom (članak 87. stavak 1. Carinskog zakonika),

24. ne obavijesti carinski ured o činjenicama koje su nastale nakon donošenja odobrenja za carinski postupak s gospodarskim učinkom (članak 87. stavak 2. Carinskog zakonika),

25. ne završi provozni postupak i nadležnom carinskom uredu ne podnese robu u nepromijenjenom stanju i isprave ili ne ispuni druge uvjete (članak 92. stavak 1. Carinskog zakonika),

26. ne ispunjava obveze posjednika carinskog skladišta (članak 101. i članak 110. Carinskog zakonika),

27. ne ispunjava obveze korisnika skladišta u carinskom skladištu (članak 102. Carinskog zakonika),

28. u carinskom skladištu ili izvan njega obavlja djelatnosti iz članka 106. stavka 1. i članka 109. Carinskog zakonika u suprotnosti s odobrenjem ili bez odobrenja carinskog ureda (članak 106. stavak 1., članak 109., članak 110. stavak 2. i članak 174. Carinskog zakonika),

29. bez prethodnog odobrenja carinskog ureda privremeno premjesti robu koja je stavljena u postupak carinskog skladištenja (članak 110. stavak 1. Carinskog zakonika),

30. robu stavljenu u postupak carinskog skladištenja bez odobrenja carinskog ureda premjesti iz jednog skladišta u drugo (članak 111. Carinskog zakonika),

31. robu Zajednice iz članka 98. stavka 1. točke b) Carinskog zakonika, koja je obuhvaćena Zajedničkom poljoprivrednom politikom i stavljena u postupak carinskog skladištenja, ne izveze ili za nju ne odredi postupanje ili uporabu predviđene zakonodavstvom Europske unije (članak 113. Carinskog zakonika),

32. robu u postupku vanjske proizvodnje u određenu roku ponovno ne uveze ili ne zatraži drugo carinski dopušteno postupanje ili uporabu (članak 149. Carinskog zakonika),

33. ne podnese zahtjev za jedno od carinski dopuštenih postupanja ili uporaba za robu koja je obuhvaćena Zajedničkom poljoprivrednom politikom i kojoj zbog unosa u slobodnu zonu ili slobodno skladište pripadaju povlaštene mjere koje su vezane za izvoz (članak 179. stavak 1. Carinskog zakonika),

34. prethodno ne prijavi ponovni izvoz ili uništenje robe (članak 182. stavak 3. Carinskog zakonika),

35. obavijesti carinski ured da određena roba napušta carinsko područje iako robu nema kod sebe ili u prijevoznom sredstvu (članak 183. Carinskog zakonika).

(2) Novčanom kaznom od 3.000,00 do 900.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Članak 76.

(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako:

1. ne pruži isprave, podatke ili objašnjenja potrebna carinskom uredu za provedbu carinskih i drugih propisa, odnosno ne omogući drugu potrebnu pomoć za provedbu carinskih postupaka (članak 14., članak 62. stavak 2., članak 68. i članak 176. stavak 2. Carinskog zakonika),

2. ne čuva isprave ili podatke sukladno rokovima propisanim carinskim propisima (članak 16. Carinskog zakonika),

3. ispostavi pojednostavnjenu deklaraciju, trgovačku ili službenu ispravu ili knjigovodstveni zapis koji ne sadrži podatke nužne za utvrđivanje istovjetnosti robe (članak 76. stavak 1. Carinskog zakonika),

4. ne podnese ili pravodobno ne podnese dopunsku carinsku deklaraciju (članak 76. stavak 2. Carinskog zakonika),

5. ne vodi evidenciju o robi koja je stavljena u postupak carinskog skladištenja ili ne vodi evidenciju pravodobno ili vodi evidenciju netočno ili nepotpuno (članak 105. i članak 107. Carinskog zakonika),

6. u sklopu postupka unutarnje proizvodnje dobivene proizvode u propisanom roku ne izveze, odnosno ponovo ne izveze ili u tom roku za njih ne zatraži drugo carinski dopušteno postupanje ili uporabu (članak 118. stavak 1. Carinskog zakonika),

7. robu u postupku vanjske proizvodnje u sustavu standardnog sustava zamjene uz prethodni uvoz nadomjesnih proizvoda ne izveze u propisanom roku (članak 157. Carinskog zakonika),

8. ne provede postupak preradbe pod carinskim nadzorom u skladu s odobrenjem carinskog ureda (članak 134. Carinskog zakonika),

9. ne izveze privremeno uvezenu robu u propisanom roku ili u roku ne podnese zahtjev za odobrenje drugog carinski dopuštenog postupanja ili uporabe (članak 140. stavak 1. Carinskog zakonika),

10. carinskom uredu na njegov zahtjev ne preda prateće prijevozne isprave ili ne omogući provjeru robe koja ulazi u slobodnu zonu ili slobodno skladište ili izlazi iz njih ili se tamo zadržava (članak 168. stavak 4. Carinskog zakonika),

11. pri unosu u slobodnu zonu ili slobodno skladište ne preda robu iz članka 170. stavka 2. Carinskog zakonika (članak 170. stavak 2. Carinskog zakonika),

12. prethodno ne obavijesti carinski ured o obavljanju industrijske, trgovačke ili uslužne djelatnosti u slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu ili je obavlja u suprotnosti sa zabranom ili ograničenjem carinskog ureda (članak 172. stavak 1. Carinskog zakonika),

13. ne vodi evidenciju o robi pri obavljanju djelatnosti skladištenja, obrade, prerade, prodaje ili kupnje robe u slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu ili je ne vodi ispravno ili pravodobno (članak 176. Carinskog zakonika).

(2) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Prekršaji prema Uredbi za provedbu Carinskog zakonika

Članak 77.

(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 500,00 do 50.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi kao i fizička osoba ako:

1. korisnik potvrde ne obavijesti carinski ured o svim okolnostima nastalima nakon izdavanja potvrde, koja bi mogla utjecati na daljnju valjanost ili sadržaj potvrde (članak 14. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika),

2. ne podnese ili pravodobno ne podnese ispravnu ulaznu ili izlaznu skraćenu deklaraciju (članak 181.b, članak 184.a, članak 592.b, članak 592.c, članak 842.b, članak 842.c i članak 842.d Uredbe za provedbu Carinskog zakonika),

3. ne obavijesti carinski ured o dolasku robe za koju ima odobrenje za deklariranje na temelju lokalnog postupka carinjenja ili tu robu ne unese u svoju evidenciju ili je ne unese pravodobno, odnosno ispravno (članak 266. stavak 1. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika),

4. ne obavijesti nadzorni carinski ured o dolasku robe za koju ima odobrenje za stavljanje u postupak carinskog skladištenja na temelju lokalnog postupka carinjenja ili tu robu ne unese u svoju evidenciju, ili je ne unese pravodobno, odnosno ispravno ili nadzornom carinskom uredu ne stavi na raspolaganje sve isprave vezane uz puštanje robe u postupak carinskog skladištenja (članak 273. stavak 1. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika),

5. ne podnese pojednostavnjenu izvoznu deklaraciju i na taj način ne obavijesti izvozni carinski ured o uklanjanju robe ili carinskom uredu ne stavi na raspolaganje sve isprave koje se traže kod izvoza (članak 285. stavak 1. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika),

6. prije otpreme robe ovlašteni izvoznik ne provede formalnosti iz članka 285. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika i na jedinstvenoj carinskoj deklaraciji ne navede kad je roba upisana u evidenciju (članak 286. stavak 3. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika),

7. prije iznošenja robe ne dostavi podatke carinskom uredu koji su potrebni za učinkovitu analizu rizika i pregled robe (članak 289. stavak 2. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika),

8. carinskom uredu preda prometno sredstvo radi stavljanja carinskih obilježja, iako ono za to nije primjereno opremljeno, odnosno izrađeno (članak 357. stavak 3. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika),

9. provoznom carinskom uredu ne dostavi obavijest o prelasku granice (članak 359. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika),

10. okolnosti iz članka 360. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika ne zabilježi u provoznoj ispravi i istu ne preda provoznom carinskom uredu zajedno s pošiljkom (članak 360. stavak 1. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika),

11. odredišnom carinskom uredu ne preda provoznu ispravu i robu u određenom roku (članak 356. i članak 361. stavak 1. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika),

12. prilikom kretanja robe Zajednice preko područja Neuma ne preda robu i prateće isprave ispostavi ponovnog ulaska u carinsko područje EU u određenom roku (članak 314.b i 315. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika),

13. nakon primitka robe u svojim prostorima ovlašteni primatelj ne ispuni obveze iz članka 454.b Uredbe za provedbu Carinskog zakonika,

14. kao korisnik odobrenja nadzornom carinskom uredu ne preda ispravno popunjen obrazac za završetak postupka ili ga ne preda u propisanom roku za postupak unutarnje proizvodnje (sustav odgode) ili postupak prerade pod carinskim nadzorom (članak 521. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika),

15. ne koristi privremeno uvezenu robu u skladu s namjenom za koju je odobreno potpuno ili djelomično oslobođenje od plaćanja carine (članak 557. stavak 2., članci 558. do 561. i 564. do 575. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika),

16. ne obavijesti izvozni carinski ured da roba koja je puštena za izvoz nije napustila carinsko područje (članak 792.a stavak 1. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika),

17. ispravno popunjenu ispravu T5 ne dopuni najkasnije prilikom otpreme robe ili nakon otpreme robe ne pošalje otpremnom carinskom uredu isprave koje prate robu (članak 912.g stavci 1. i 2. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika).

(2) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Prekršaji prema Uredbi o oslobođenjima od plaćanja carine

Članak 78.

(1) Novčanom kaznom od 3.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 1.000,00 do 100.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako:

1. u suprotnosti s propisima proda, otuđi po drugoj osnovi, da drugom na uporabu, zalog, najam, rabi u druge svrhe ili preda kao osiguranje za dug obveze ili je upotrijebi u neke druge svrhe osim u one zbog kojih je roba bila oslobođena plaćanja davanja, a prethodno ne podmiri carinski dug (članci 8., 16., 33., 52., 64., 71., 78. i 110. Uredbe o oslobođenjima od plaćanja carine),

2. ne obavijesti nadležni carinski ured o prestanku ispunjenja uvjeta zbog kojih je oslobođena od plaćanja davanja ili namjerava proizvode koji su uvezeni kao oslobođeni od plaćanja davanja upotrijebiti u druge svrhe (članci 49., 50., 65., 73., 79. i 80. Uredbe o oslobođenjima od plaćanja carine).

(2) Novčanom kaznom od 3.000,00 do 900.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Odgovornost drugih osoba

Članak 79.

(1) Pravna i odgovorna osoba u pravnoj osobi te fizička osoba kod koje se zatekne u posjedu roba, odnosno koja kupi, proda, preda drugom, primi na dar, prikrije, primi na čuvanje ili na prijevoz, upotrijebi ili primi po bilo kojoj drugoj osnovi robu za koju zna ili je prema okolnostima slučaja mogla znati da je riječ o robi koja je predmet prekršaja propisanih ovim Zakonom kaznit će se kao da je sama počinila prekršaj, istom kaznom koja je propisana za počinitelja prekršaja.

(2) Fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti kaznit će se kao da je sama počinila prekršaj, istom kaznom koja je propisana za počinitelja prekršaja.

Kazna na mjestu počinjenja prekršaja

Članak 80.

(1) Novčanom kaznom od 750,00 kuna može se kazniti na mjestu počinjenja prekršaja fizička osoba koja počini prekršaj iz članka 75. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona ako se radi o robi do vrijednosti 7.500,00 kuna, kao i fizička osoba koja počini prekršaj iz članka 77. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona.

(2) Novčanu kaznu iz stavka 1. ovoga članka izriče i naplaćuje ovlašteni carinski službenik. Ako počinitelj prekršaja odbije odmah platiti kaznu, protiv njega se pokreće redoviti prekršajni postupak.

Oduzimanje robe

Članak 81.

(1) Roba koja je predmet prekršaja iz članka 71. stavka 1. točke 1., članka 73. stavka 1. točke 1. i 2., članka 74. stavka 1. točke 1. i 2., i članka 79. u vezi sa člankom 71. stavkom 1. točkom 1., člankom 73. stavkom 1. točkom 1. i 2. i člankom 74. stavkom 1. točkom 1. i 2. ovoga Zakona oduzet će se.

(2) Roba koja je predmet prekršaja iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se i u slučaju ako nije u vlasništvu počinitelja prekršaja.

(3) Prijevozno ili prijenosno sredstvo iskorišteno za prijevoz, odnosno prijenos robe koja je predmet prekršaja iz članka 71. stavka 1. točke 1., članka 73. stavka 1. točke 1. i 2. i članka 74. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona oduzet će se ako je vrijednost robe predmeta prekršaja veća od 1/3 vrijednosti prijenosnog ili prijevoznog sredstva.

(4) Prijevozno ili prijenosno sredstvo iz stavka 3. ovoga članka u koje je ugrađen poseban prostor za skrivanje robe, a koji je iskorišten za prijevoz robe koja je predmet prekršaja, oduzet će se bez obzira na vrijednost robe.

(5) Prijevozno ili prijenosno sredstvo iz stavaka 3. i 4. ovoga članka oduzet će se i u slučaju kada nije u vlasništvu počinitelja prekršaja.

(6) Primjena odredaba ovoga članka ne utječe na prava trećih osoba za naknadu štete od počinitelja prekršaja.

Postupanje kada roba koja se mora oduzeti nije pronađena

Članak 82.

(1) Ako se roba za koju je propisano oduzimanje ne pronađe, carinski ured mora od počinitelja prekršaja naplatiti njezinu carinsku vrijednost i provesti postupak naplate uvozne carine u skladu s propisima o nastanku carinskog duga.

(2) Smatrat će se da roba nije pronađena ako se iz bilo kojih razloga ne može oduzeti od počinitelja prekršaja ili od njezina posjednika.

(3) Za vrijednost nepronađene robe i carinskog duga počinitelji prekršaja odgovaraju solidarno.

Otkup oduzete robe

Članak 83.

Za robu koja je oduzeta pravomoćnom odlukom carinskog ili pravosudnog tijela carinski ured može na zahtjev vlasnika robe ili počinitelja prekršaja u opravdanim slučajevima vlasniku robe ili počinitelju prekršaja dozvoliti otkup uz plaćanje vrijednosti robe i svih javnih davanja.

Postupak do okončanja prekršajnog postupka za robu za koju je propisano oduzimanje

Članak 84.

(1) Roba koja je predmet carinskoga prekršaja za koji je propisano oduzimanje zadržat će se pod carinskim nadzorom do pravomoćnog okončanja prekršajnoga postupka.

(2) Carinski ured može u opravdanim slučajevima uz polaganje jamstva u visini vrijednosti robe zadržanu robu ostaviti kod dotične osobe, uz upozorenje da robu ne smije upotrijebiti, prodati ili na drugi način raspolagati njome.

(3) Prilikom zadržavanja robe izdaje se potvrda o privremenom oduzimanju robe koja se uručuje osobi od koje je roba oduzeta.

(4) Carinski ured može do okončanja carinskoga postupka također zadržati robu koja nije navedena u stavku 1. ovoga članka ako postoji opravdana sumnja da je roba bila upotrijebljena ili namijenjena za izvršenje prekršaja, odnosno nabavljena carinskim prekršajem ili dobivena u zamjenu za robu nabavljenu carinskim prekršajem.

(5) Ako zadržavanje robe nije više potrebno radi daljnjega postupka, robu treba vratiti osobi od koje je bila oduzeta.

(6) Carinski ured može zadržati robu sukladno stavku 1. i stavku 4. ovoga članka bez obzira na prava trećih osoba.

(7) Roba koja prema općim propisima ne može biti u prometu, roba namijenjena prometu ali se u promet može pustiti samo pod posebnim uvjetima (s nadzornim markicama i sl.) ili koja je opasna za život i zdravlje ljudi, može se uništiti i prije pravomoćnog okončanja prekršajnog postupka.

Zastara vođenja prekršajnog postupka

Članak 85.

(1) Postupak za carinski prekršaj ne može se pokrenuti kad proteknu tri godine od dana počinjenja prekršaja.

(2) Zastara se prekida svakom postupovnom radnjom nadležnog tijela koja se poduzima radi prekršajnog progona počinitelja zbog počinjenog prekršaja.

(3) Nakon svakog prekida zastara počinje ponovno teći.

(4) Postupak za carinski prekršaj ne može se pokrenuti niti dalje voditi nakon isteka šest godina od dana kada je prekršaj počinjen.

Uplata kazne u obrocima

Članak 86.

(1) Vijeće za prekršaje koje vodi prekršajni postupak u prvome stupnju prilikom izricanja novčane kazne može u opravdanim slučajevima dopustiti da se izrečena novčana kazna uplaćuje u obrocima, ali rok otplate ne može biti dulji od jedne godine.

(2) Ako okrivljeni u roku ne plati jedan od odobrenih obroka, bez odgađanja će se pristupiti naplati cjelokupnog nenaplaćenog iznosa izrečene novčane kazne.

Prihod od naplate novčanih kazni i prodaje oduzete robe

Članak 87.

Naplaćene svote novčanih kazni i svote dobivene prodajom oduzete robe ili svote naplaćene na ime vrijednosti takve robe nakon odbitka troškova prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske.

DIO IX.

POSTUPOVNE ODREDBE

Žalba

Članak 88.

Žalba na rješenje ili drugi akt Carinske uprave koja se odnosi na primjenu carinskih propisa podnosi se u roku od 15 dana od dana primitka akta.

Primjena zakona koji uređuje porezni postupak

Članak 89.

Ako ovim Zakonom i carinskim propisima Europske unije nije drugačije određeno glede postupovnih odredbi, odredbi o plaćanju kamata i povrata plaćenog carinskog duga primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

Primjena zakona u postupcima provedbe carinskih mjera za zaštitu prava intelektualnog vlasništva

Članak 90.

U postupcima provedbe carinskih mjera za zaštitu prava intelektualnog vlasništva primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Dostava javnom objavom

Članak 91.

Dostava rješenja i drugih akata obavlja se javnom objavom u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku ako iz okolnosti slučaja proizlazi da su drugi oblici dostave nemogući ili neprikladni, ako postoje okolnosti koje ukazuju na to da se očito izbjegava primitak rješenja ili ako stranka promijeni adresu prebivališta, boravišta ili sjedišta, a o tome ne obavijesti Carinsku upravu.

Zastara

Članak 92.

Glede zastare prava na utvrđivanje duga i kamata, prava na pokretanje postupka naplate carine, trošarine, poreza i drugih javnih davanja, kamata i troškova ovrhe te prava na povrat carine, trošarine, poreza i drugih javnih davanja, kamata i troškova ovrhe primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

DIO X.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

GLAVA 1.

Opće prijelazne odredbe

Sadržaj

Članak 93.

Ovom glavom se uređuju posebnosti carinskog postupanja s robom u vezi s pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, a koje nisu propisane Aktom o uvjetima pristupanja Republike Hrvatske i prilagodbama Ugovora o Europskoj uniji, Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 2/12.).

Prijelazno uređenje za povlašteno podrijetlo robe iz trećih zemalja

Članak 94.

Za robu koja je puštena u slobodni promet prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji odredbe o određivanju pojma »proizvodi s podrijetlom« i načini upravne suradnje iz dodataka sljedećih ugovora, što ih je Republika Hrvatska sklopila s trećim državama koje nisu pristupile Europskoj uniji do uključujući 30. lipnja 2013., nastavit će se primjenjivati u skladu s rokovima utvrđenim u tim dodacima:

1. Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmjeni i dopuni i pristupanju Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini, Dodatak 4. Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 6/07. i 9/07.),

2. Zakon o potvrđivanju Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i država EFTA-e, Dodatak 3. Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i država EFTA-e (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 12/01., 7/02., 9/02. i 13/11.),

3. Zakon o potvrđivanju Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Turske, Protokol 3. Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Turske (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 12/02., 1/07. i 3/12.).

Oslobođenja od plaćanja carine

Članak 95.

(1) Zabrana raspolaganja robom koja je bila predmet oslobođenja od plaćanja carine temeljem propisa koji su važili do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji primjenjuje se i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ako u vezi s robom iz stavka 1. ovoga članka nastane carinski dug isti će se obračunati i naplatiti u skladu s važećim zakonodavstvom Republike Hrvatske prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Dug koji će se naplatiti prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

Važenje obvezujućih mišljenja

Članak 96.

Obvezujuća mišljenja o razvrstavanju robe i obvezujuća mišljenja o podrijetlu robe koja su izdana prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaju važiti danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

Okončanje upravnih i prekršajnih postupaka

Članak 97.

(1) Upravni i prekršajni postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona okončat će se prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, svi prekršajni postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona okončat će se po odredbama ovoga Zakona ako je to povoljnije za počinitelja prekršaja.

(3) Svi prekršajni postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona za prekršajna djela koja nisu propisana ovim Zakonom obustavit će se.

GLAVA 2.

Završne odredbe

Članak 98.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaju važiti:

1. Carinski zakon (»Narodne novine«, br. 78/99., 94/99., 117/99., 73/00., 92/01., 47/03., 140/05., 138/06., 60/08., 45/09. i 56/10.) i na temelju njega doneseni propisi:

– Uredba za provedbu Carinskog zakona (»Narodne novine«, br. 161/03., 69/06., 5/07., 70/08., 76/09. i 29/11.),

– Uredba o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (»Narodne novine«, br. 5/07., 153/09. i 41/10.),

– Uredba o provedbi carinskih mjera u vezi s robom za koju postoji sumnja da povrjeđuje određena prava intelektualnog vlasništva (»Narodne novine«, br. 50/06. i 80/07.),

– Pravilnik o uporabi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona (»Narodne novine«, br. 176/03.),

– Pravilnik o posebnostima provedbe carinskog postupka u međunarodnome pomorskom, riječnom i zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 62/00. i 81/00.),

– Pravilnik o posebnostima provedbe carinskog postupanja pri podnošenju ulazne i izlazne sigurnosne skraćene deklaracije (»Narodne novine«, br. 62/11.),

– Pravilnik o posebnostima provedbe postupka provoza i postupka izvoza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka (»Narodne novine«, br. 79/11.),

– Pravilnik o uvjetima i načinu uporabe rezervnog postupka u postupcima provoza i izvoza (»Narodne novine«, br. 79/11.).

2. Zakon o carinskoj tarifi (»Narodne novine«, br. 61/00., 117/00., 119/00. i 146/08.) i na temelju njega doneseni propisi:

– Uredba o Carinskoj tarifi za 2013. godinu (»Narodne novine«, br. 135/12. i 3/13.),

– Pravilnik o postupku pojednostavnjenog razvrstavanja robe u carinskom postupku (»Narodne novine«, br. 102/00.).

Članak 99.

(1) Ministar financija donijet će pravilnik iz članka 3. stavka 4., članka 11. stavka 2., članka 16. stavaka 1. i 2., članka 20., članka 23. stavka 6., članka 25. stavka 3., članka 28. stavka 3., članka 31., članka 33. stavaka 1. i 3., članka 39. stavka 2., članka 50. stavaka 1. i 2., članka 51., članka 61. i članka 64. ovoga Zakona najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ako nisu u suprotnosti s carinskim propisima Europske unije iz članka 1. ovoga Zakona i ovim Zakonom, do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju:

1. Pravilnik o EORI broju (»Narodne novine«, br. 81/12.),

2. Pravilnik o raspolaganju sa stranom robom oduzetom u prekršajnom ili upravnom postupku ili ustupljenom u korist države (»Narodne novine«, br. 142/08.),

3. Pravilnik o preuzimanju, prikupljanju i čuvanju privremeno uveznih ili oduzetih stranih prijevoznih sredstava pod carinskim nadzorom te njihovoj prodaji (»Narodne novine«, br. 77/10. i 42/12.).

Članak 100.

(1) Do donošenja Zakona o carinskoj službi kojim će se osnovati područni carinski uredi, carinski uredi i granični carinski uredi iz članka 5. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona poslove predviđene carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim propisima koji su stavljeni u nadležnost Carinske uprave obavljaju carinarnice.

(2) Radni i službeni prostori carinarnice i druga mjesta koja su određena ili odobrena za podnošenje robe i provedbu carinski dopuštenog postupanja ili uporabe robe prema odredbama propisa koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona smatraju se službenim mjestima iz članka 23. ovoga Zakona zaključno do 1. srpnja 2014.

(3) Ako u roku iz stavka 2. ovoga članka operateri ne ishode odobrenje o ispunjavanju uvjeta za utvrđivanje službenog mjesta prema odredbama ovoga Zakona, neće se moći obavljati radnje u vezi s carinjenjem robe i prometom putnika između Europske unije i trećih zemalja.

Članak 101.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 1. do 98. i članka 100. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/48

Zagreb, 19. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.