Zakon o provedbi uredbi Europske unije u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva

NN 54/2013 (7.5.2013.), Zakon o provedbi uredbi Europske unije u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva

HRVATSKI SABOR

1079

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE U VEZI S TRGOVINOM ILEGALNO POSJEČENIM DRVOM I PROIZVODIMA OD TAKVOG DRVA

Proglašavam Zakon o provedbi uredbi Europske unije u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. travnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/67

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 25. travnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE U VEZI S TRGOVINOM ILEGALNO POSJEČENIM DRVOM I PROIZVODIMA OD TAKVOG DRVA

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i njihove zadaće te propisuju prekršajne odredbe za provedbu sljedećih uredbi Europske unije:

1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2173/2005, od 20. prosinca 2005., o uspostavljanju sustava FLEGT za izdavanje dozvola za uvoz drva u Europsku zajednicu (SL L 347, 30. 12. 2005.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2173/2005);

2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1024/2008, od 17. listopada 2008., kojom se utvrđuju detaljna pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 2173/2005 (SL L 277, 18. 10. 2008.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1024/2008);

3. Uredbe (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta, od 20. listopada 2010., o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drvo i drvne proizvode (SL L 295, 12. 11. 2010.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 995/2010);

4. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 363/2012, od 23. veljače 2012., o pravilima postupanja za priznanje i oduzimanje priznanja nadzornih organizacija, kako je predviđeno u Uredbi (EU) br. 995/2010 (SL L 115, 27. 4. 2012.);

5. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 607/2012, od 6. srpnja 2012., o detaljnim pravilima za sustav primjerenog uvida u poslovanje (»due diligence») i učestalost te vrste kontrola nadzornih organizacija, kako je predviđeno u Uredbi (EU) br. 995/2010 (SL L 177, 7. 7. 2012.).

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi i izrazi koji se koriste u ovom Zakonu imaju isto značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbama iz članka 1. ovoga Zakona.

Članak 3.

Nadležna tijela za provedbu Uredbi iz članka 1. ovoga Zakona su ministarstvo nadležno za poslove šumarstva i drvne industrije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Ministarstvo financija, Carinska uprava Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Carinska uprava).

Zadaće nadležnih tijela

Članak 4.

(1) Ministarstvo za potrebe provedbe Uredbi iz članka 1. ovoga Zakona prikuplja informacije o provedbi sustava FLEGT sukladno Uredbi (EZ) br. 2173/2005 i sustava dužne pažnje sukladno Uredbi (EU) br. 995/2010 te izvješćuje Europsku komisiju i komunicira s istom.

(2) Carinska uprava za potrebe provedbe Uredbi iz članka 1. ovoga Zakona zaprima, pregledava i potvrđuje FLEGT dozvole i dokumente koji potvrđuju provođenje mjera i postupaka utvrđenih sustava dužne pažnje.

(3) Ako Carinska uprava u postupku iz stavka 2. ovoga članka utvrdi da subjekt ne raspolaže s pravovaljanom FLEGT dozvolom i s dokumentima koji potvrđuju provođenje mjera i postupaka sustava dužne pažnje, o tome će u najkraćem roku obavijestiti Ministarstvo.

(4) U slučaju sumnje u vjerodostojnost pošiljke drva i proizvoda od drva koji se uvoze u Europsku uniju, odnosno u svrhu dodatne provjere ispravnosti FLEGT dozvole i informacija utvrđenim sustavom dužne pažnje u vezi s isporukom drva i proizvoda od drva, koji se stavljaju u promet u Europsku uniju, Carinska uprava može, sukladno članku 10. Uredbe (EZ) br. 1024/2008 zatražiti od šumarske inspekcije Ministarstva pregled istih.

(5) Carinska uprava je dužna izvijestiti Ministarstvo o obavljenim poslovima koji proizlaze iz ovoga Zakona, svake godine do kraja veljače za prethodnu kalendarsku godinu. Carinska uprava izvješće sastavlja skladno članku 8. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 2173/2005.

(6) Ministarstvo je dužno u roku i na način propisan člankom 8. Uredbe (EZ) br. 2173/2005 i člankom 20. Uredbe (EU) br. 995/2010 predati izvješće Europskoj komisiji.

Članak 5.

(1) Novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 kuna kaznit će se pravna osoba ako u Europsku uniju uvozi drvo i proizvode od drva, koji se izvoze iz partnerskih zemalja, a koji nisu pokriveni dozvolom FLEGT, odnosno ako postupi suprotno odredbama članka 4. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 2173/2005.

(2) Novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 kuna kaznit će se pravna osoba ako, kod stavljanja u promet drva i proizvoda od drva u Europsku uniju, ne postupi u skladu sa sustavom dužne pažnje utvrđenim u članku 6. Uredba (EU) br. 995/2010.

(3) Novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik za prekršaj iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Novčanom kaznom od 2.000 do 10.000 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba pojedinac za prekršaj iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/71

Zagreb, 19. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.