Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza

NN 54/2013 (7.5.2013.), Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza

HRVATSKI SABOR

1081

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 236/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 14. OŽUJKA 2012. GODINE O KRATKOJ PRODAJI I ODREĐENIM ASPEKTIMA KREDITNIH IZVEDENICA NA OSNOVI NASTANKA STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA

Proglašavam Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. travnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/69

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 25. travnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 236/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 14. OŽUJKA 2012. GODINE O KRATKOJ PRODAJI I ODREĐENIM ASPEKTIMA KREDITNIH IZVEDENICA NA OSNOVI NASTANKA STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela te djelokrug rada i ovlasti nadležnih tijela za provedbu Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (SL L 86, 24. 3. 2012.) kao i odgovarajuće prekršajne odredbe.

Pojmovi

Članak 2.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) čije nadležnosti i djelokrug rada su propisani Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i ovim Zakonom.

2. HNB je središnja banka Republike Hrvatske i to Hrvatska narodna banka (u daljnjem tekstu: HNB) čiji su zadaci i nadležnosti propisani Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci, ovim Zakonom i drugim zakonima.

3. ESMA je Europsko nadzorno tijelo – Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala, osnovano Uredbom (EU) broj 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ(EU).

4. Uredba (EU) 236/2012 je Uredba (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o kratkoj prodaji i određenim aspektima ugovora o zamjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Uredbi (EU) 236/2012.

II. NADLEŽNA TIJELA I NJIHOVE NADLEŽNOSTI I DJELOKRUG RADA

Nadležna tijela

Članak 3.

Nadležna tijela za provedbu Uredbe (EU) 236/2012 i ovoga Zakona su Agencija i HNB.

Podjela nadležnosti Agencije i HNB-a

Članak 4.

(1) Nadležnosti Agencije za potrebe provedbe Uredbe (EU) 236/2012 i ovoga Zakona odnose se na:

1. koordinaciju i izvještavanje Europske komisije, ESMA-e i drugih tijela u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) 236/2012,

2. provođenje nadzora u smislu pridržavanja odredbi Uredbe (EU) 236/2012 i ovoga Zakona od strane svih pravnih, fizičkih i ostalih osoba na koje se Uredba (EU) 236/2012 primjenjuje, bez obzira smatraju li se navedene osobe reguliranim subjektima nadzora Agencije sukladno propisima kojima je uređen djelokrug rada i nadležnosti Agencije, osim u dijelu transakcija koje subjekti nadzora HNB-a sukladno zakonu koji uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija obavljaju za vlastiti račun,

3. upravljanje i/ili nadzor nad centraliziranim mjestom objave iz članka 9. stavka 4. Uredbe (EU) 236/2012,

4. izricanje nadzornih mjera subjektima nadzora iz točke 2. ovoga stavka,

5. podnošenje optužnih prijedloga i izricanje prekršajnih naloga kod utvrđenih povreda odredbi Uredbe (EU) 236/2012 i ovoga Zakona od strane subjekata nadzora iz točke 2. ovoga stavka.

(2) Nadležnosti HNB-a za potrebe provedbe Uredbe (EU) 236/2012 i ovoga Zakona odnose se na:

1. provođenje nadzora u smislu pridržavanja odredbi Uredbe (EU) 236/2012 i ovoga Zakona u dijelu transakcija koje subjekti nadzora HNB-a sukladno zakonu koji uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija obavljaju za svoj račun,

2. izricanje nadzornih mjera subjektima nadzora iz točke 1. ovoga stavka,

3. podnošenje optužnih prijedloga kod utvrđenih povreda odredbi Uredbe (EU) 236/2012 i ovoga Zakona od strane subjekata nadzora iz točke 1. ovoga stavka.

Djelokrug rada Agencije

Članak 5.

Agencija za potrebe provedbe Uredbe (EU) 236/2012 i ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

1. izvještava ESMA-u, sukladno odredbama Uredbe (EU) 236/2012,

2. zaprima podatke o neto kratkim pozicijama u financijskim instrumentima sukladno odredbama članaka 5., 6., 7., 8. i 9. Uredbe (EU) 236/2012 i vezanih delegiranih uredbi Europske komisije,

3. osigurava objavu podataka o neto kratkim pozicijama u financijskim instrumentima sukladno odredbama članaka 6. i 9. Uredbe (EU) 236/2012 i vezanih delegiranih uredbi Europske komisije,

4. odlučuje o primjeni izuzeća od primjene članaka 5., 6., 12. i 15. Uredbe (EU) 236/2012 sukladno odredbama članka 16. Uredbe (EU) 236/2012,

5. zaprima obavijesti vezane za korištenje izuzeća od primjene članaka 5., 6., 7., 12., 13. i 14. Uredbe (EU) 236/2012, za održavatelja tržišta i izuzeća od primjene članaka 7., 13. i 14. Uredbe (EU) 236/2012, za fizičke ili pravne osobe iz članka 17. stavka 3. Uredbe (EU) 236/2012, sukladno članku 17. Uredbe (EU) 236/2012,

6. u slučaju da pravna i/ili fizička osoba koja je Agenciju obavijestila o namjeri korištenja izuzeća iz članka 17. Uredbe (EU) 236/2012 ne ispunjava uvjete za korištenje izuzeća, zabranjuje korištenje izuzeća, sukladno članku 17. stavku 7. Uredbe (EU) 236/2012,

7. poduzima i objavljuje mjere iz članaka 13., 14. i 18. do 23. Uredbe (EU) 236/2012,

8. o namjeri poduzimanja mjera iz članaka 18., 19., 20. i 21. Uredbe (EU) 236/2012 i prije izricanja zabrana iz članka 23. Uredbe (EU) 236/2012 obavještava ESMA-u i druga nadzorna tijela u skladu sa člankom 26. Uredbe (EU) 236/2012,

9. odlučuje o izricanju nadzornih mjera iz članaka 10. i 11. te članka 13. stavka 3. točke 2. i stavka 4. ovoga Zakona,

10. provodi nadzor sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona te sukladno odredbama Uredbe (EU) 236/2012 i ovoga Zakona,

11. surađuje s drugim nadzornim tijelima država članica EU i s ESMA-om, sukladno člancima 35., 36. i 37. Uredbe (EU) 236/2012,

12. surađuje s nadzornim tijelima trećih država, sukladno članku 38. Uredbe (EU) 236/2012,

13. podnosi optužne prijedloge nadležnim tijelima ili izriče prekršajne naloge kada utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) 236/2012 i ovoga Zakona.

Djelokrug rada HNB-a

Članak 6.

HNB za potrebe provedbe Uredbe (EU) 236/2012 i ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

1. provodi nadzor sukladno odredbama Uredbe (EU) 236/2012 i ovoga Zakona u dijelu transakcija koje za svoj račun obavljaju subjekti nadzora iz članka 4. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona,

2. zaprima podatke o neto kratkim pozicijama u financijskim instrumentima sukladno odredbama članaka 5., 7., i 9. Uredbe (EU) 236/2012 i vezanih delegiranih uredbi Europske komisije u dijelu transakcija koje za svoj račun obavljaju subjekti nadzora iz članka 4. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona,

3. izvještava Agenciju o zaprimljenim podacima iz točke 2. ovoga članka u rokovima definiranim aktom kojim je uređena suradnja Agencije i HNB-a,

4. odlučuje o izricanju nadzornih mjera iz članka 12. ovoga Zakona,

5. podnosi optužne prijedloge nadležnim tijelima kada utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) 236/2012 i ovoga Zakona u dijelu transakcija koje za svoj račun obavljaju subjekti nadzora iz članka 4. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona.

III. NADZOR

Postupak nadzora koji provodi Agencija

Članak 7.

(1) Nadzor nad provedbom Uredbe (EU) 236/2012 i ovoga Zakona obavlja Agencija sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe o postupku nadzora koji provodi Agencija sukladno zakonu kojim je uređeno tržište kapitala u Republici Hrvatskoj.

(2) Agencija nadzor iz stavka 1. ovoga članka obavlja:

1. praćenjem, prikupljanjem i provjerom objavljenih podataka i obavijesti koje se sukladno odredbama Uredbe (EU) 236/2012 dostavljaju Agenciji te provođenjem posrednog i neposrednog nadzora iz članka 33. Uredbe (EU) 236/2012,

2. izricanjem nadzornih mjera iz članaka 10. i 11. te članka 13. stavka 3. točke 2. i stavka 4. ovoga Zakona.

Članak 8.

(1) Ako je to potrebno u svrhu nadzora nad poštivanjem odredbi Uredbe (EU) 236/2012 i ovoga Zakona, Agencija može od bilo koje fizičke ili pravne osobe zahtijevati:

1. pristup svakom dokumentu u bilo kojem obliku i dostavu preslike istog,

2. pregled razmjene podataka, uključujući i zapise telefonskih poziva.

(2) Agencija može od bilo koje fizičke ili pravne osobe, uključujući i osobe koje su uključene u prijenos naloga ili koje obavljaju druge poslove pri sklapanju transakcija koje su predmet nadzora Agencije, zatražiti sve podatke i očitovanja koji su Agenciji potrebni za nadzor. Ako to zahtijeva svrha nadzora, Agencija je ovlaštena te osobe pozvati na saslušanje.

(3) Ako je to potrebno u svrhu nadzora nad poštivanjem odredbi Uredbe (EU) 236/2012 i ovoga Zakona, Agencija može provesti neposredni nadzor sa ili bez prethodne dostave obavijesti o nadzoru.

(4) Agencija može sukladno odredbama članka 14. stavka 2. Uredbe (EU) 236/2012 pravilnikom propisati dodatne kriterije na temelju kojih Agencija može donijeti odluku o privremenoj obustavi ograničenja iz članka 14. stavka 1. Uredbe (EU) 236/2012 vezanih za nepokrivene transakcije kreditnim izvedenicama na temelju nastanka statusa neispunjavanja obveza iz državnih dužničkih financijskih instrumenata.

(5) Investicijska društva i kreditne institucije koje imaju dozvolu nadležnog tijela za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, obvezne su obavijestiti Agenciju o slučajevima za koje opravdano sumnjaju da se radi o kršenju odredbi Uredbe (EU) 236/2012 i ovoga Zakona, na temelju njima dostupnih podataka.

Postupak nadzora koji provodi HNB

Članak 9.

Nadzor nad provedbom Uredbe (EU) 236/2012 i ovoga Zakona sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona, obavlja HNB sukladno odredbama Uredbe (EU) 236/2012, ovoga Zakona i zakona kojim je uređeno osnivanje i poslovanje kreditnih institucija.

Nadzorne mjere Agencije

Članak 10.

(1) Kada Agencija sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona, utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) 236/2012 i/ili ovoga Zakona, pored mjera predviđenih Uredbom (EU) 236/2012, ovlaštena je izreći i sljedeće nadzorne mjere:

1. naložiti prestanak svakog postupanja koje je u suprotnosti s odredbama Uredbe (EU) 236/2012 i ovoga Zakona,

2. izreći opomenu pravnoj ili fizičkog osobi koja postupa suprotno odredbama Uredbe (EU) 236/2012 i ovoga Zakona,

3. naložiti tržišnom operateru da obustavi trgovanje financijskim instrumentom te ukine već donesenu obustavu, u opsegu u kojem je to potrebno za uklanjanje ili sprječavanje štetnih posljedica na uređenom tržištu,

4. naložiti središnjem klirinškom depozitarnom društvu, odnosno operateru središnjeg registra, ili središnjoj drugoj ugovornoj strani privremenu blokadu financijskih instrumenata.

(2) Agencija može informirati javnost o svakoj poduzetoj mjeri koja će biti izrečena radi povrede odredbi Uredbe (EU) 236/2012 i/ili ovoga Zakona, osim ako takva objava ne bi ozbiljno ugrozila financijsko tržište ili strankama u postupku prouzročila nerazmjernu štetu.

Članak 11.

Kada Agencija utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) 236/2012 i/ili ovoga Zakona od strane subjekata nadzora Agencije određenih propisima kojima je uređen djelokrug rada i nadležnosti Agencije, Agencija može, osim nadzornih mjera iz članka 10. i članka 13. stavka 3. točke 2. i stavka 4. ovoga Zakona, ovisno o težini i značaju povreda:

1. privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti za koje je Agencija subjektima nadzora izdala odobrenje,

2. ukinuti odobrenje za rad ili izdanu suglasnost,

3. naložiti primjerene mjere koje pridonose uspostavljanju zakonitog postupanja.

Nadzorne mjere HNB-a

Članak 12.

Kada HNB sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona utvrdi povrede odredbi Uredbe (EU) 236/2012 i/ili ovoga Zakona, ovlaštena je izreći nadzorne mjere propisane Uredbom (EU) 236/2012, ovim Zakonom i zakonom kojim je uređeno osnivanje i poslovanje kreditnih institucija.

Suradnja s ovlaštenim tijelima

Članak 13.

(1) U svrhu provedbe Uredbe (EU) 236/2012 i ovoga Zakona Agencija surađuje s drugim ovlaštenim tijelima i s istima razmjenjuje podatke, sukladno relevantnim zakonskim odredbama i sporazumima o suradnji.

(2) Pri provedbi Uredbe (EU) 236/2012 i ovoga Zakona Agencija surađuje s HNB-om kao drugim nadležnim tijelom u smislu ovoga Zakona, sukladno aktu kojim je uređena suradnja između navedenih institucija.

(3) U svrhu primjene odredbi članka 33. stavka 2. točke d. i f. Uredbe (EU) 236/2012, Agencija može, među ostalim:

1. od ovlaštenog tijela zatražiti dostavu zapisa telefonskih poziva i preglede razmjene podataka,

2. predložiti ovlaštenom tijelu donošenje zabrane raspolaganja imovinom, oduzimanje predmeta i imovinske koristi te druge mjere kada je to primjenjivo.

(4) Agencija podatke i mjere iz stavka 3. ovoga članka od subjekata nadzora Agencije pribavlja i istima nalaže sukladno propisima kojima je uređen djelokrug rada i ovlasti Agencije.

IV. JEZIK, NAČIN DOSTAVE I MJESTO OBJAVE OBAVIJESTI

Članak 14.

(1) Na sve obavijesti koje su fizičke i pravne osobe dužne dostavljati nadležnim tijelima iz članka 3. ovoga Zakona i javno objavljivati sukladno odredbama Uredbe (EU) 236/2012 i ovoga Zakona na odgovarajući način se primjenjuju odredbe o jeziku objavljivanja informacija iz zakona kojim je uređeno tržište kapitala u Republici Hrvatskoj.

(2) Nadležna tijela iz članka 3. ovoga Zakona će sukladno podjeli nadležnosti iz članka 4. ovoga Zakona svojim odlukama propisati način dostave propisanih obavijesti iz Uredbe (EU) 236/2012.

(3) Agencija će Odlukom propisati mjesto objave propisanih obavijesti iz Uredbe (EU) 236/2012.

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako suprotno članku 5. stavku 1. Uredbe (EU) 236/2012 ne obavijesti Agenciju ili HNB o prelasku ili padu ispod praga iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EU) 236/2012 ili o istome ne obavijesti Agenciju ili HNB u roku iz članka 9. stavka 2. Uredbe (EU) 236/2012,

2. ako suprotno članku 6. stavku 1. Uredbe (EU) 236/2012 ne obavijesti javnost o prelasku ili padu ispod praga iz članka 6. stavka 2. Uredbe (EU) 236/2012 ili o istome ne obavijesti u roku iz članka 9. stavka 2. Uredbe (EU) 236/2012,

3. ako suprotno članku 7. stavku 1. Uredbe (EU) 236/2012 ne obavijesti Agenciju ili HNB o prelasku ili padu ispod praga iz članka 7. stavka 2. Uredbe (EU) 236/2012 ili o istome ne obavijesti Agenciju ili HNB u roku iz članka 9. stavka 2. Uredbe (EU) 236/2012,

4. ako suprotno članku 8. Uredbe (EU) 236/2012 ne obavijesti Agenciju o padu ili prelasku praga u nepokrivenim pozicijama u kreditnim izvedenicama na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza iz državnih dužničkih financijskih instrumenata ili o istome ne obavijesti Agenciju u roku iz članka 9. stavka 2. Uredbe (EU) 236/2012,

5. ako obavijesti iz članaka 5., 6., 7. i 8. Uredbe (EU) 236/2012 ne sadrže podatke iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) 236/2012 i/ili nisu dostavljene ili objavljene na način propisan delegiranim uredbama Europske komisije i Odlukom iz članka 10. ovoga Zakona,

6. ako u roku iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) 236/2012 ne čuva podatke o bruto pozicijama koje čine značajnu neto kratku poziciju,

7. ako suprotno uvjetima iz članka 12. stavka 1. Uredbe (EU) 236/2012 izvrši kratku prodaju dionica,

8. ako suprotno uvjetima iz članka 13. Uredbe (EU) 236/2012 izvrši kratku prodaju državnih dužničkih financijskih instrumenta,

9. ako suprotno odredbi članka 14. Uredbe (EU) 236/2012 izvrši transakciju s kreditnim izvedenicama na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza iz državnih dužničkih financijskih instrumenata koja za posljedicu ima nepokrivenu poziciju u kreditnim izvedenicama na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza iz državnih dužničkih financijskih instrumenata, kako je definirano člankom 4. Uredbe (EU) 236/2012,

10. ako u roku iz članka 17. stavka 5. Uredbe (EU) 236/2012 pisanim putem ne obavijesti Agenciju o korištenju izuzetka za održavatelja tržišta i aktivnosti na primarnom tržištu,

11. ako suprotno odredbi članka 18. stavka 1. Uredbe (EU) 236/2012 Agenciji na zahtjev ne dostavi ili javno ne objavi podatke o neto kratkim pozicijama koje se odnose na određeni financijski instrument ili kategoriju financijskih instrumenata,

12. ako suprotno odredbi članka 19. stavka 2. Uredbe (EU) 236/2012 Agenciji na zahtjev ne dostavi obavijest o značajnim promjenama naknada za pozajmljivanje koje se odnose na određeni financijski instrument ili kategoriju financijskih instrumenata,

13. ako suprotno zabrani ili ograničenju iz članka 20. stavka 2. Uredbe (EU) 236/2012 izvrši jednu od transakcija iz članka 20. stavka 2. Uredbe (EU) 236/2012,

14. ako suprotno zabrani ili ograničenju iz članka 21. stavka 1. Uredbe (EU) 236/2012 izvrši transakciju s kreditnim izvedenicama na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza iz državnih dužničkih financijskih instrumenata,

15. ako suprotno privremenoj zabrani ili ograničenju iz članka 23. stavka 1. Uredbe (EU) 236/2012 izvrši kratku prodaju financijskog instrumenta,

16. ako suprotno odredbi članka 28. stavka 1. točke a. Uredbe (EU) 236/2012 na zahtjev ESMA-e ne obavijesti Agenciju ili HNB ili ne objavi javnosti podatke o neto kratkim pozicijama koje se odnose na određeni financijski instrument ili kategoriju financijskih instrumenata,

17. ako suprotno zabrani ili ograničenju ESMA-e iz članka 28. stavka 1. točke b. Uredbe (EU) 236/2012 izvrši transakciju kratke prodaje ili transakciju koja nije kratka prodaja kojom se stvara financijski instrument ili je s njime povezana, osim ako se radi o financijskom instrumentu iz članka 1. stavka 1. točke a. Uredbe (EU) 236/2012, pri čemu je učinak ili jedan od učinaka transakcije da fizička ili pravna osoba u slučaju pada cijene ili vrijednosti drugog financijskog instrumenta ostvaruje financijsku korist,

18. ako suprotno odredbi članka 31. Uredbe (EU) 236/2012 ometa ESMA-u u provođenju nadzora sukladno odredbama Uredbe (EU) 236/2012 i ovoga Zakona,

19. ako suprotno odredbama članka 33. Uredbe (EU) 236/2012 Agenciji ili HNB-u ne dostavi tražena očitovanja i dokumentaciju ili na bilo koji drugi način Agenciju ili HNB ometa u provođenju nadzora sukladno odredbama Uredbe (EU) 236/2012 i ovoga Zakona,

20. ako suprotno članku 33. Uredbe (EU) 236/2012 i člancima 10. i 11. te članku 13. stavku 3. točki 2. i stavku 4. ovoga Zakona ne postupi po rješenju kojim Agencija nalaže nadzorne mjere,

21. ako suprotno članku 33. Uredbe (EU) 236/2012 i članku 12. ovoga Zakona ne postupi po rješenju kojim HNB nalaže nadzorne mjere,

22. ako investicijsko društvo ili kreditna institucija ne obavijesti Agenciju o slučajevima za koje opravdano sumnja da se radi o kršenju odredbi Uredbe (EU) 236/2012 i ovoga Zakona, suprotno odredbi članka 8. stavka 5. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Fizička osoba kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 50.000,00 kuna.

Prekršaji središnje druge ugovorne strane i/ili središnjeg klirinškog depozitarnog društva

Članak 16.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj središnja druga ugovorna strana i/ili središnje klirinško depozitarno društvo:

1. ako ne uspostavi procedure kojima se osigurava ispunjavanje zahtjeva iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) 236/2012,

2. ako ne uspostavi procedure kojima se osigurava ispunjavanje zahtjeva iz članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) 236/2012.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Prekršajni nalog

Članak 17.

(1) Za prekršaje propisane odredbama ovoga Zakona Agencija može izdati prekršajni nalog.

(2) Agencija može izdati prekršajni nalog ako je utvrdila prekršaj:

1. neposrednim opažanjem ili obavljenim nadzorom, pri obavljanju nadzora i drugih ovlasti iz njezine nadležnosti, pri čemu je sastavljena službena zabilješka ili zapisnik, ili

2. na temelju vjerodostojne dokumentacije, uključivši i zapisnik o nadzoru.

Zastara prekršajnog progona

Članak 18.

(1) Prekršajni postupak ne može biti pokrenut kada proteknu tri godine od dana počinjenja prekršaja.

(2) Zastara se prekida svakom postupovnom radnjom Agencije i HNB-a koja se poduzima radi prekršajnog progona počinitelja zbog počinjenog prekršaja.

(3) Nakon svakog prekida zastara počinje ponovno teći.

(4) Zastara prekršajnog progona nastupa u svakom slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko je prema zakonu određena zastara prekršajnog progona.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 19.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/47

Zagreb, 19. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.