Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

NN 54/2013 (7.5.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

HRVATSKI SABOR

1084

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. travnja 2013.

Klasa: 011-01/13-01/74

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 25. travnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU

Članak 1.

U Zakonu o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 109/07.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Četvrta Direktiva Vijeća 78/660/EEZ od 25. srpnja 1978. koja se temelji na članku 54. stavku 3. točki g) Ugovora o godišnjim financijskim izvješćima za određene vrste trgovačkih društava (SL L 222, 14. 8. 1978.),

– Sedma direktiva Vijeća 83/349/EEZ od 13. lipnja 1983. na temelju članka 54. stavka 3. točke (g) Ugovora o konsolidiranim financijskim izvještajima (SL L 193, 18. 7. 1983.),

– Direktiva Vijeća 84/569/EEZ od 27. studenoga 1984. godine o reviziji iznosa izraženih u ECU u Direktivi 78/660/EEZ (SL L 314, 4. 12. 1984.),

– Jedanaesta direktiva Vijeća 89/666/EEZ od 21. prosinca 1989. o zahtjevima objavljivanja podataka u vezi s podružnicama koje su u nekoj državi članici otvorile određene vrste trgovačkog društva u skladu sa zakonima druge države (SL L 395, 30. 12. 1989.),

– Direktiva Vijeća 90/604/EEZ od 8. studenoga 1990. o izmjeni Direktive 78/660/EEZ o godišnjim financijskim izvještajima i Direktive 83/349/EEZ o konsolidiranim izvještajima u vezi s izuzećima za mala i srednja trgovačka društva te objavom izvještaja u ECU (SL L 317, 16. 11. 1990.),

– Direktiva Vijeća 90/605/EEZ od 8. studenoga 1990. o izmjeni Direktive 78/660/EEZ o godišnjim financijskim izvještajima i Direktive 83/349/EEZ o konsolidiranim izvještajima u vezi s područjem primjene tih Direktiva (SL L 317, 16. 11. 1990.),

– Direktiva Vijeća 94/8/EZ od 21. ožujka 1994. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 78/660/EEZ vezano uz promjenu iznosa izraženih u ECU-ima (SL L 82, 25. 3. 1994.),

– Direktiva Vijeća 1999/60/EZ od 17. lipnja 1999. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 78/660/EEC u odnosu na iznose izražene u ECU-ima (SL L 162, 26. 6. 1999.),

– Direktiva 2001/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2001. o izmjeni direktiva 78/660/EEZ, 83/349/EEZ i 86/635/EEZ u vezi s pravilima vrednovanja za godišnje financijske i konsolidirane financijske izvještaje određenih vrsta trgovačkih društava, kao i banaka i drugih financijskih institucija (SL L 283, 27. 10. 2001.),

– Direktiva Vijeća 2003/38/EZ od 13. svibnja 2003. o izmjenama i dopunama Direktive 78/660/EEZ o godišnjim izvješćima određenih vrsta trgovačkih društava u odnosu na iznose izražene u eurima (SL L 120 15. 5. 2003.),

– Direktiva 2003/51/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2003. o izmjenama i dopunama Direktiva 78/660/EEZ, 83/349/EEZ, 86/635/EEZ i 91/674/EEZ o godišnjim i konsolidiranim računima određenih vrsta trgovačkih društava, banaka i drugih financijskih institucija te osiguravajućih društava (Tekst značajan za EGP) (SL L 178, 17. 7. 2003.),

– Direktiva 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonom propisanim revizijama godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih financijskih izvješća, kojom se izmjenjuju i dopunjuju direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i ukida Direktiva Vijeća 84/253/EEZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 157, 9. 6. 2006.),

– Direktiva 2006/46/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. godine kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktiva Vijeća 78/660/EEZ o godišnjim izvještajima određenih trgovačkih društava, Direktiva Vijeća 83/349/EEZ o konsolidiranim izvještajima, Direktiva Vijeća 86/635/EEZ o godišnjim izvještajima i konsolidiranim izvještajima banaka i drugih financijskih ustanova i Direktiva Vijeća 91/674/EEZ o godišnjim izvještajima i konsolidiranim izvještajima osiguravateljskih ustanova (Tekst značajan za EGP) (SL L 224, 16. 8. 2006.),

– Direktiva 2009/49/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. kojom se izmjenjuju i dopunjuju direktive 78/660/EEZ i 83/349/EEZ u vezi s određenim zahtjevima za objavljivanjem za srednja trgovačka društva i obvezom sastavljanja konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja (SL L 164, 26. 6. 2009.).«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 5. iza riječi: »leasing društva,« dodaju se riječi: »pravne osobe koje obavljaju djelatnost faktoringa,«.

Članak 3.

U članku 16. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, matično društvo koje ima samo ovisna društva čiji pojedinačni i skupni financijski položaj i uspješnost poslovanja nisu značajni za istinitost i objektivnost prikaza financijskog položaja i uspješnosti poslovanja grupe, nije obvezno sastavljati konsolidirane godišnje financijske izvještaje.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Matično društvo koje temeljem stavka 5. ovoga članka ne sastavlja konsolidirane godišnje financijske izvještaje mora u bilješkama uz odvojene godišnje financijske izvještaje navesti nazive i sjedišta svih ovisnih društava te kriterije za utvrđivanje značajnosti iz stavka 5. ovoga članka.«.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Uvjete za određivanje značajnosti iz stavka 5. ovoga članka može propisati tijelo ovlašteno za nadzor poduzetnika u dijelu računovodstvenih poslova iz članka 25. ovoga Zakona uz primjenu odredbi Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, odnosno Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja koje se odnose na značajnost.«.

Članak 4.

U nazivu glave XII. riječi: »KAZNENE I« brišu se.

Članak 5.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poduzetnik, odnosno osoba iz članka 2. stavka 3. ovoga Zakona ako:

1. ne vodi poslovne knjige (članak 4.),

2. ne sastavi knjigovodstvenu ispravu (članak 5.),

3. ne sastavlja knjigovodstvene isprave sukladno odredbama ovoga Zakona (članci 5. i 6.),

4. ne provjerava knjigovodstvene isprave prije unosa u poslovne knjige (članak 6.),

5. ne čuva knjigovodstvene isprave u rokovima i na način sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 7.),

6. ne vodi poslovne knjige sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 9.),

7. ne otvori poslovne knjige sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 9. stavci 4. i 5.),

8. ne zaključi poslovne knjige sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 10. stavci 1. i 2.),

9. ne zaštiti poslovne knjige koje se vode na elektroničkom mediju sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 10. stavak 2.),

10. ne čuva poslovne knjige u rokovima i na način sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 10.),

11. ne popiše imovinu i obveze sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 11.),

12. ne sastavlja i ne prezentira godišnje financijske izvještaje primjenom HSFI-ja, odnosno Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (članak 13.),

13. ne sastavi godišnje financijske izvještaje (članak 15. stavci 1. i 2.),

14. ne sastavlja godišnje financijske izvještaje sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 15.),

15. ne čuva godišnje financijske izvještaje u rokovima i na način sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 15. stavak 13.),

16. ne sastavi konsolidirane financijske izvještaje (članak 16. stavak 2.),

17. ne sastavlja konsolidirane financijske izvještaje sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 16.),

18. ne čuva konsolidirane godišnje financijske izvještaje u rokovima i na način sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 16.),

19. ne revidira godišnje financijske izvještaje (članak 17. stavci 1., 2. i 5.),

20. ne čuva revizorsko izvješće u rokovima i na način sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 17. stavci 3., 4. i 6.),

21. ne izradi godišnje izvješće (članak 18. stavci 2., 3. 4. i 5.),

22. ne izrađuje godišnje izvješće sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 18. stavak 1.),

23. ne sastavlja poslovne knjige i ne sastavlja godišnje financijske izvještaje i druge financijske informacije na hrvatskom jeziku i u valutnoj jedinici koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj (članak 19.),

24. ne dostavi godišnje financijske izvještaje i godišnje izvješće te revizorsko izvješće, ako je dužan revidirati svoje godišnje financijske izvještaje i druge dokumente Financijskoj agenciji radi javne objave u rokovima sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 20.),

25. ako podatke dobivene iz Registra godišnjih financijskih izvještaja koristi suprotno odredbama članka 24. stavka 4. ovoga Zakona,

26. ne omogući nadzor ovlaštenoj osobi sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 28.),

27. ne otkloni utvrđene nepravilnosti i ne obavijesti Ministarstvo financija o tome sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 30.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba poduzetnika.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 20.000,00 kuna kaznit će fizička osoba ako podatke dobivene iz Registra godišnjih financijskih izvještaja koristi suprotno odredbama članka 24. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/41

Zagreb, 19. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga Sabora

Josip Leko, v. r.