Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

NN 54/2013 (7.5.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

HRVATSKI SABOR

1085

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. travnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/75

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 25. travnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o osiguranju (»Narodne novine«, br. 151/05., 87/08. i 82/09.) iza članka 1. dodaju se naslov i članak 1.a koji glase:

»Prijenos pravnih akata Europske unije

Članak 1.a

(1) Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive:

1. Direktiva Vijeća 64/225/EEZ od 25. veljače 1964. o ukidanju ograničenja na slobodu poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga u području reosiguranja i retrocesije (SL L 56, 4. 4. 1964.),

2. Prva Direktiva Vijeća 73/239/EEZ od 24. srpnja 1973. o usklađivanju zakona, propisa i upravnih odredbi u vezi zasnivanja i provođenja poslovanja izravnog osiguranja, osim životnog osiguranja (SL L 228, 16. 8. 1973.),

3. Direktiva 73/240/EEZ od 24. srpnja 1973. o ukidanju ograničenja slobode poslovnog nastana (SL L 228, 16. 8. 1973.),

4. Direktiva 76/580/EEZ od 29. lipnja 1976. kojom se mijenjaju i dopunjuju odredbe Direktive 73/239/EEZ (SL L 189, 13. 7. 1976.),

5. Direktiva Vijeća 78/473/EEZ od 30. svibnja 1978. o usklađivanju zakona i drugih propisa o suosiguranju na razini Zajednice (SL L 151, 7. 6. 1978.),

6. Direktiva 84/641/EEZ od 10. prosinca 1984. kojom se mijenjaju i dopunjuju odredbe Direktive 73/239/EEC u odnosu na turizam (SL L 339, 27. 12. 1984.),

7. Direktiva 87/343/EEZ Vijeća od 22. lipnja 1987. u vezi kreditnog i jamstvenog osiguranja kojom se mijenjaju i dopunjuju odredbe Direktive 73/239/EEC o usklađivanju zakona, propisa i upravnih odredbi u vezi zasnivanja i provođenja poslovanja izravnog osiguranja, osim životnog osiguranja (SL L 185, 4. 7. 1987.),

8. Direktiva Vijeća 87/344/EEZ od 22. lipnja 1987. o usklađivanju zakona, propisa i upravnih odredbi koje se odnose na pravne troškove osiguranja (SL L 185, 4. 7. 1987.),

9. Druga Direktiva 88/357/EEZ Vijeća od 22. lipnja 1988. o usklađivanju zakona, propisa i upravnih odredbi koje se odnose na izravno osiguranje, osim životnog osiguranja, i kojom se propisuju odredbe za olakšavanje učinkovitog ostvarivanja slobode pružanja usluga te izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 73/239 /EEZ (SL L 172, 4. 7. 1988.),

10. Direktiva Vijeća 91/371/EEZ od 20. lipnja 1991. o provedbi Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije o izravnom neživotnom osiguranju (SL L 205, 27. 7. 1991.),

11. Direktiva Vijeća 91/674/EEZ od 19. prosinca 1991. o godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima društava za osiguranje (SL L 374, 31. 12. 1991.),

12. Direktiva 92/49/EEZ od 18. lipnja 1992. o usklađivanju zakona, propisa i upravnih odredbi koje se odnose na izravno osiguranje, osim životnog osiguranja, koja mijenja i dopunjuje Direktive 73/239/EEZ i 88/357/EEZ (SL L 311, 14. 11. 1997.),

13. Direktiva 95/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. lipnja 1995. kojom se mijenjaju i dopunjuju odredbe Prve Direktive Vijeća 73/239/EEZ, Treće Direktive Vijeća 92/49/EEZ, Direktive 79/267/EEZ i Direktive 92/96/EEZ (SL L 168, 18. 7. 1995.),

14. Direktiva 98/78/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 1998. o dodatnom nadzoru osiguravajućih i reosiguravajućih poduzeća u osiguravateljskoj ili reosiguravateljskoj grupi (SL L 330, 5. 12. 1998.),

15. Direktiva 2001/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2001. o sanaciji i likvidaciji društava za osiguranje (SL L 110, 20. 4. 2001.),

16. Direktiva 2002/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. ožujka 2002. o izmjeni Direktive Vijeća 73/239/EEZ u odnosu na zahtjeve za granicu solventnosti za društva za osiguranje koja obavljaju poslove neživotnih osiguranja (SL L 77, 20. 3. 2002.),

17. Direktiva 2002/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. u svezi životnog osiguranja (SL L 345, 19. 12. 2002.),

18. Direktiva 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o dodatnom nadzoru kreditnih institucija, društava za osiguranje i investicijskih društava u financijskom konglomeratu i o izmjeni Direktiva Vijeća 73/239/EEZ, 79/267/EEZ, 92/49/EEZ, 92/96/EEZ, 93/6/EEZ i 93/22/EEZ i Direktiva 98/78/EZ i 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 35, 11. 2. 2003.),

19. Direktiva 2002/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. prosinca 2002. o posredovanju u osiguranju (SL L 9, 15. 1. 2003.),

20. Direktiva 2005/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2005. o izmjeni Direktiva Vijeća 73/239/EEZ, 85/611/EEZ, 91/675/EEZ, 92/49/EEZ i 93/6/EEZ i Direktiva 94/19/EZ, 98/78/EZ, 2000/12/EZ, 2002/83/EZ i 2002/87/EZ radi uspostavljanja nove organizacijske strukture odbora za financijske usluge (SL L 79, 24. 3. 2005.),

21. Direktiva 2005/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2005. o reosiguranju kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktive Vijeća 73/239/EEZ i 92/49/EEZ (SL L 323, 9. 12. 2005.),

22. Direktiva 2007/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 92/49/EEZ i Direktiva 2002/83/EZ, 2004/39/EZ, 2005/68/EZ i 2006/48/EZ o pravilima postupanja i kriterijima procjene za bonitetnu procjenu stjecanja i povećanja udjela u financijskom sektoru (SL L 247, 21. 9. 2007.),

23. Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2010/78/EU od 24. studenoga 2010. o izmjeni Direktive 98/26/EZ, 2002/87/EZ, 2003/6/EZ, 2003/41/EZ, 2003/71/EZ, 2004/39/EZ, 2004/109/EZ, 2005/60/EZ, 2006/48/EZ, 2006/49/EZ i 2009/65/EZ u pogledu ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (SL L 331, 15. 12. 2010.),

24. Direktiva 2011/89/EU Europskog parlamenta i Vijeća 2011/89/EU od 16. studenoga 2011. o izmjeni Direktiva 98/78/EZ, 2002/87/EZ, 2006/48/EZ i 2009/138/EZ u pogledu dodatnog nadzora financijskih subjekata u financijskom konglomeratu (SL L 326, 8. 12. 2011.).

(2) Ovim se Zakonom uređuje provedba sljedećih uredbi Europske unije:

1. Uredba (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (SL L 331, 15. 12. 2010.),

2. Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15. 12. 2010.),

3. Uredba (EU) broj 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskoga nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke broj 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15. 12. 2010.),

4. Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15. 12. 2010.).«.

Članak 2.

U članku 3. iza stavka 6. dodaju se stavci 7., 8. i 9. koji glase:

»(7) Društva za osiguranje mogu u vezi osiguranja iz skupine životnih osiguranja i vrste osiguranja od nezgode i zdravstvenog osiguranja uzeti u obzir osobne okolnosti spola kod izračuna premije i određivanja osiguranog iznosa iz ugovora o osiguranju na grupnoj osnovi, ako to ne dovodi do razlikovanja na pojedinačnoj osnovi. Društva za osiguranje mogu uzeti u obzir faktor spola za izračun tehničkih pričuva i unutarnje određivanje cijene, za određivanje cijena reosiguranja, za promidžbu, kao i za procjenu rizika iz skupine životnih osiguranja i vrste osiguranja od nezgode i zdravstvenog osiguranja.

(8) Za osiguranja iz skupine životnog osiguranja i za osiguranja iz vrste osiguranja od nezgode i zdravstvenog osiguranja, sklopljena prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, dopušteno je razlikovanje na pojedinačnoj osnovi temeljem osobnih okolnosti spola, ako je društvo za osiguranje kod određivanja premije i osiguranog iznosa iz ugovora o osiguranju uzelo u obzir osobne okolnosti spola.

(9) Nadzorno tijelo detaljnije će pravilnikom propisati način primjene stavaka 7. i 8. ovoga članka.«.

Članak 3.

Iza članka 4. dodaje se naslov i članak 4.a koji glase:

»Primjena ovoga Zakona na društva za osiguranje država članica

Članak 4.a

(1) Ovaj Zakon primjenjuje se na društva za osiguranje država članica, ako:

1. u Republici Hrvatskoj osnuju podružnicu ili

2. u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici sklapaju osiguranja koja pokrivaju rizike u Republici Hrvatskoj.

(2) Neovisno o stavku 1. ovoga članka, ovaj Zakon se primjenjuje na društva za reosiguranje koja u Republici Hrvatskoj obavljaju poslove reosiguranja putem podružnice ili neposredno.

(3) Smatra se da osiguranje pokriva rizike u Republici Hrvatskoj:

1. u slučaju neživotnih osiguranja:

– kod osiguranja rizika koji se odnose na zemljišta i zgrade, te u odnosu na pokretne stvari u tim zgradama, koje su osigurane istim ugovorom o osiguranju, ako se nekretnine nalaze na području Republike Hrvatske,

– kod osiguranja prijevoznih sredstava, ako su ta prijevozna sredstva registrirana u Republici Hrvatskoj,

– kod osiguranja rizika u vezi s putovanjem i odmorom kada ugovor o osiguranju važi najduže četiri mjeseca, ako je na području Republike Hrvatske obavljena pravna radnja koja je dovela do sklapanja ugovora o osiguranju.

2. u slučaju drugih neživotnih osiguranja, osim osiguranja iz točke 1. ovoga stavka i u slučaju životnih osiguranja, smatra se da osiguranje pokriva rizike u Republici Hrvatskoj:

– kada je ugovaratelj osiguranja fizička osoba koja ima prebivalište na području Republike Hrvatske,

– kada je ugovaratelj osiguranja pravna osoba, a ugovor o osiguranju odnosi se na imovinu te pravne osobe koja se nalazi na području Republike Hrvatske.«.

Članak 4.

U članku 15. stavku 2. iza riječi: »dioničko društvo« stavlja se zarez i dodaju riječi: »europsko dioničko društvo«.

U stavku 3. iza riječi: »dioničko društvo« briše se točka i dodaju riječi: »ili europsko dioničko društvo.«.

Članak 5.

U članku 19. stavci 5., 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»(5) Vlada Republike Hrvatske mijenja iznose iz stavaka 6. i 7. ovoga članka na temelju obavijesti Europske komisije dostavljene Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije o kontroli i prilagođenim iznosima određenim u stavku 4. ovoga članka, odlukom koju objavljuje u »Narodnim novinama«. Prijedlog odluke Vladi Republike Hrvatske dostavlja ministar financija.

(6) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji temeljni kapital dioničkog društva za osiguranje ne smije biti manji od:

1. iznosa 18.750.000,00 kuna ako društvo obavlja poslove osiguranja samo iz pojedine vrste neživotnih osiguranja,

2. iznosa 27.750.000,00 kuna ako društvo obavlja poslove osiguranja iz svih vrsta neživotnih osiguranja ili pojedine vrste osiguranja iz članka 3. stavka 2. točke 10., 11., 12., 13., 14. i 15. ovoga Zakona,

3. iznosa 27.750.000,00 kuna ako društvo obavlja poslove životnih osiguranja.

(7) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji temeljni kapital društva za reosiguranje ne smije biti manji od iznosa 25.500.000,00 kuna.«.

Članak 6.

U članku 25. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, prema nadzornom tijelu društvo za osiguranje može zastupati samo uprava društva.«.

Članak 7.

U članku 27. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je stekla najmanje 300 ECTS bodova, uključujući sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom je stekla visoku stručnu spremu, odnosno stručni dodiplomski studij, u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je stekla visoku stručnu spremu,«.

Članak 8.

U članku 76. stavku 1. oznaka stavka 1. briše se.

Stavak 2. briše se.

Članak 9.

U članku 78. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Društvo za osiguranje obvezno je postati članom nacionalnoga ureda za osiguranje, odnosno nacionalnoga garancijskog fonda države članice nakon primitka obavijesti iz stavka 3. ovoga članka, a prije nego što počne neposredno obavljati poslove obveznih osiguranja u prometu.«.

Članak 10.

U članku 83. iza stavka 11. dodaje se stavak 12. koji glasi:

»(12) Društvo za osiguranje države članice obvezno je postati članom nacionalnoga ureda za osiguranje, odnosno nacionalnoga garancijskog fonda u Republici Hrvatskoj nakon što primi obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, a prije nego što počne neposredno obavljati poslove obveznih osiguranja u prometu na području Republike Hrvatske.«.

Članak 11.

U članku 85. stavku 6. iza riječi: »članice« stavlja se zarez i dodaje riječ: »EIOPA-u«.

Članak 12.

U članku 89. stavku 1. točki 1. iza riječi: »osiguranje i« dodaju se riječi: »tvrtki, sjedištu i osnivaču«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Društvo za osiguranje dužno je u ugovoru o osiguranju navesti tvrtku, pravno-organizacijski oblik te sjedište društva za osiguranje koje sklapa ugovor o osiguranju, a kada ugovor o osiguranju sklapa podružnica društva za osiguranje potrebno je navesti tvrtku i sjedište i podružnice i njezinog osnivača. Društvo za osiguranje koje ima pravo neposrednog pružanja usluga osiguranja u Republici Hrvatskoj dužno je u ugovoru o osiguranju ili uvjetima osiguranja navesti adresu na koju ugovaratelj osiguranja može slati svoje prigovore ili zahtjeve u vezi s izvršenjem ugovora o osiguranju.«.

Članak 13.

U članku 99. stavku 1. iza riječi: »osnovi« riječ: »odnosa« briše se.

Iza stavka 9. dodaju se stavci 10. i 11. koji glase:

»(10) Vlada Republike Hrvatske mijenja iznose iz stavaka 2. i 3. ovoga članka na temelju obavijesti Europske komisije dostavljene Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije o kontroli i prilagođenim iznosima koji utječu na iznose iz stavka 2. i 3. ovoga članka, odlukom koju objavljuje u »Narodnim novinama«. Prijedlog odluke Vladi Republike Hrvatske dostavlja ministar financija.

(11) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji u stavku 2. točki 1. ovoga članka iznos 375.000.000,00 zamjenjuje se iznosom 459.750.000,00 na oba mjesta, a u stavku 3. točki 1. iznos 262.500.000,00 zamjenjuje se iznosom 321.750.000,00 na oba mjesta.«.

Članak 14.

U članku 100. stavci 6., 7. i 8. mijenjaju se i glase:

»(6) Vlada Republike Hrvatske mijenja iznose iz stavaka 7. i 8. ovoga članka na temelju obavijesti Europske komisije dostavljene Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije o kontroli i prilagođenim iznosima navedenim u stavku 5. ovoga članka, svojom odlukom koju objavljuje u »Narodnim novinama«. Prijedlog odluke Vladi Republike Hrvatske dostavlja ministar financija.

(7) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji jamstveni kapital dioničkog društva za osiguranje ne smije biti manji od:

1. iznosa 18.750.000,00 kuna ako društvo obavlja poslove osiguranja samo iz pojedine vrste neživotnih osiguranja,

2. iznosa 27.750.000,00 kuna ako društvo obavlja poslove osiguranja iz svih vrsta neživotnih osiguranja ili pojedine vrste osiguranja iz članka 3. stavka 2. točke 10. do 15. ovoga Zakona,

3. iznosa 27.750.000,00 kuna ako društvo obavlja poslove životnih osiguranja.

(8) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji jamstveni kapital društva za reosiguranje ne smije biti manji od iznosa 25.500.000,00 kuna.«.

Članak 15.

U članku 134. stavku 3. točki 1. iza riječi: »članica« dodaju se riječi: »na njihov zahtjev,«, a iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »te na vlastitu inicijativu sve informacije važne za izvršenje nadzornih dužnosti tog nadležnog nadzornog tijela, a posebno informacije koje bi mogle bitno utjecati na ocjenu financijske snage nadziranog društva za osiguranje države članice«.

U stavku 5. iza riječi: »komisiju« stavlja se zarez i dodaje riječ: »EIOPA-u«.

Članak 16.

Iza članka 134. dodaju se naslovi i članci 134.a, 134.b i 134.c koji glase:

»Nadzorna tijela Europske unije

Članak 134.a

(1) EIOPA je Europsko nadzorno tijelo – Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, osnovano Uredbom (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća.

(2) ESMA je Europsko nadzorno tijelo – Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala, osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća.

(3) EBA je Europsko nadzorno tijelo – Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo osnovano Uredbom (EU) br. 1093/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća.

(4) ESRB je Europski odbor za sistemski rizik, osnovan Uredbom (EU) br. 1092/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća.

(5) EIOPA, ESMA i EBA čine ESFS – Europski sustav financijskih agencija, kojem pripada i ESRB.

(6) ESA je zajednički izraz za europska nadzorna tijela i to: EIOPA, EBA i ESMA.

(7) Zajednički odbor je Zajednički odbor ESA-e osnovan člankom 54. sljedećih uredbi: Uredbe (EU) br. 1093/2010, Uredbe (EU) br. 1094/2010 i Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Suradnja s nadzornim tijelima Europske unije

Članak 134.b

(1) Nadležno nadzorno tijelo postupit će u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) br. 1094/2010, na zahtjev EIOPA-e za prikupljanje podataka koji su joj potrebni za obavljanje njezinih zadaća.

(2) Nadležno nadzorno tijelo može podnijeti zahtjev EIOPA-i u skladu s člankom 35. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1094/2010 u svrhu prikupljanja podataka potrebnih za obavljanje nadzora.

(3) Radi približavanja najbolje nadzorne prakse zaposlenici EIOPA-e mogu sudjelovati u radu nadzornih kolegija, uključujući i izravni nadzor, koji provode dva ili više nadležnih nadzornih tijela, u smislu članka 21. Uredbe (EU) br. 1094/2010.

Članak 134.c

U slučaju kada se nadležno nadzorno tijelo ne slaže s postupkom, sadržajem djelovanja ili nečinjenjem nadležnog nadzornog tijela druge države članice, u slučajevima navedenim u aktima iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1094/2010, može postupiti u skladu s člankom 19., odnosno u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) br. 1094/2010.«.

Članak 17.

U članku 135. stavku 1. ispred riječi: »Nadzorno« dodaje se brojka: »(1)«, a iza riječi: »komisiju« dodaju se riječi: »i EIOPA-u«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Nadzorno tijelo dužno je obavijestiti Europsku komisiju ako želi biti obaviješteno na temelju članka 265. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Članak 18.

U članku 136. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Nadzorno tijelo dužno je na zahtjev Vijeća Europske unije produžiti rok iz stavka 2. ovoga članka za razdoblje koje je odredilo Vijeće Europske unije.«.

Članak 19.

U članku 138. stavku 2. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. ako su ti podaci potrebni nadzornom tijelu, nadležnom nadzornom tijelu, odnosno drugom nadzornom tijelu, uključujući tijela iz članka 134.a ovoga Zakona, u svrhu nadzora koji provodi u okviru svojih nadležnosti,«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka nadzorno tijelo, nadležno nadzorno tijelo i tijelo iz članka 134.a ovoga Zakona ovlašteno je podatke koje je prikupilo, odnosno dobilo na temelju stavka 2. ovoga članka dostaviti nadležnom nadzornom tijelu i tijelima iz članka 134.a ovoga Zakona, Europskoj komisiji, Europskoj središnjoj banci i Europskom sustavu središnjih banaka za potrebe obavljanja njihovih zadaća.«.

Članak 20.

U članku 143. brojka: »3.« zamjenjuje se brojkom: »4.«.

Članak 21.

U članku 156. iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Nadzorno tijelo i druga nadzorna tijela Republike Hrvatske, koja su odgovorna za superviziju, odnosno nadzor istih ili drugih institucija, dužna su na zahtjev pojedinih nadzornih tijela dostaviti tim tijelima sve podatke o tim subjektima nadzora potrebne za provođenje postupka supervizije, odnosno nadzora nad subjektima nadzora, u postupku izdavanja odobrenja za rad ili drugim postupcima.

(6) Nadzorna tijela dužna su se međusobno obavještavati o nepravilnostima ili drugim okolnostima koje su utvrdila, ako su takva utvrđenja važna za rad drugih nadzornih tijela.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 7. i 8.

Članak 22.

U članku 176. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Za potrebe ovoga Zakona, za pojam »mješoviti financijski holding« upotrebljava se definicija tog pojma iz zakona kojim se uređuje dodatna supervizija reguliranih subjekata koji čine financijski konglomerat.«.

Stavak 7. briše se.

Članak 23.

U članku 177. stavku 1. iza riječi: »grupom osiguravatelja« dodaju se riječi: »te za potrebe razmjene informacija tih nadzornih tijela s tijelima iz članka 134.a ovoga Zakona«.

Članak 24.

U članku 178. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Nadzorno tijelo će surađivati s nadležnim nadzornim tijelom države članice kada je u svrhu nadzora potrebno provjeriti bitne podatke vezane uz društvo koje je subjekt dodatnog nadzora iz stavka 5. ovoga članka, a čije je sjedište u Republici Hrvatskoj, odnosno državi članici. Nadzorno tijelo odnosno nadležno nadzorno tijelo može sudjelovati u toj provjeri.«.

Iza stavka 6. dodaje stavak 7. koji glasi:

»(7) U posebnim slučajevima nadzorno tijelo može zatražiti od nadležnog tijela iz strane države provjeru važnih podataka u vezi s društvom za osiguranje koje je subjekt dodanog nadzora iz stavka 5. ovoga članka čije je sjedište u stranoj državi. Nadzorno tijelo može sudjelovati u provjeri.«.

Članak 25.

U članku 200. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Nadzorno tijelo dužno je o davanju suglasnosti na odluku iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti EIOPA-u.«.

Članak 26.

U članku 207. stavku 2. iza riječi: »društva za osiguranje« dodaju se riječi: »i EIOPA-u«.

Članak 27.

U članku 212. stavku 1. iza brojke: »210.« briše se zarez i dodaje riječ: »i«, a riječi: »i 213.« brišu se.

Članak 28.

U članku 249. stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. da ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je stekla najmanje 300 ECTS bodova, uključujući sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom je stekla visoku stručnu spremu, odnosno stručni dodiplomski studij, u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je stekla visoku stručnu spremu,«.

Članak 29.

U članku 250. iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) Iznimno od stavka 2. ovoga članka društvo za zastupanje u osiguranju može obavljati i druge intelektualne i tehničke usluge u vezi s poslovima osiguranja pod uvjetima propisanim pravilnikom nadzornog tijela.

(8) Na izdavanje i oduzimanje dozvole Financijskoj agenciji i HP-Hrvatskoj pošti d.d., odnosno prethodne suglasnosti bankama za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju, na odgovarajući način se primjenjuje članak 252. ovoga Zakona.«.

Članak 30.

U članku 252. stavku 3. točka 3. briše se.

Članak 31.

U članku 253. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju može obavljati i poslove iz članka 16. stavka 7. ovoga Zakona pod uvjetima propisanim pravilnikom nadzornog tijela.«.

Članak 32.

U članku 256. stavku 1. iza točke 5. dodaju se točke 6. i 7. koje glase:

»6. o tome da on sam, odnosno društvo za zastupanje u osiguranju u kojem je zaposlen ili s kojim je u nekom drugom pravnom odnosu, ima izravan ili neizravan udjel, koji predstavlja više od 10% udjela u glasačkim pravima ili kapitalu društva za osiguranje,

7. o tome da društvo za osiguranje, odnosno o njemu ovisno društvo ima izravan ili neizravan udjel, koji predstavlja više od 10% udjela u glasačkim pravima ili kapitalu društva za zastupanje u osiguranju u kojem je zaposlen, odnosno s kojim je u nekom drugom pravnom odnosu.«.

Članak 33.

Iza članka 260. dodaje se naslov i članak 260.a koji glasi:

»Suradnja s drugim nadležnim nadzornim tijelima

Članak 260.a

Nadležna nadzorna tijela razmjenjuju informacije o osobama koje obavljaju djelatnost zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju ako su protiv njih poduzete nadzorne mjere koje bi za posljedicu mogle imati brisanje tih osoba iz registra iz članka 262. stavka 1. ovoga Zakona. Nadležna nadzorna tijela mogu također razmjenjivati sve bitne informacije na međusobni zahtjev.« .

Članak 34.

U članku 265. stavku 3. iza riječi: »zatražilo« dodaju se riječi: »od Europske komisije«.

U stavku 4. brojka: »2.« zamjenjuje se brojkom: »3.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Država članica dužna je dostaviti obavijest Europskoj komisiji ako želi biti obaviještena sukladno stavku 3. ovoga članka.«.

Članak 35.

U članku 283. stavku 1. brojka: »750.000,00« zamjenjuje se brojkom: »500.000,00«, a brojka: »1.500.000,00« zamjenjuje se brojkom: »1.000.000,00«.

U stavku 2. brojka: »80.000,00« zamjenjuje se brojkom: »50.000,00«.

Članak 36.

U članku 283.a stavku 1. brojka: »750.000,00« zamjenjuje se brojkom: »500.000,00«, a brojka: »1.500.000,00« zamjenjuje se brojkom: »1.000.000,00«.

U stavku 2. brojka: »80.000,00« zamjenjuje se brojkom: »50.000,00«.

Članak 37.

U članku 285. stavku 2. brojka: »80.000,00« zamjenjuje se brojkom: »50.000,00«.

Članak 38.

U članku 286.a stavku 2. brojka: »80.000,00« zamjenjuje se brojkom: »50.000,00«.

Članak 39.

U članku 287. stavku 5. točki 4. brojka: »269.« zamjenjuje se brojkom: »246.«.

Članak 40.

U članku 288. stavku 1. brojka: »750.000,00« zamjenjuje se brojkom: »500.000,00«, a brojka: 1.500.000,00« zamjenjuje se brojkom: »1.000.000,00«.

U stavku 2. brojka: »80.000,00« zamjenjuje se brojkom: »50.000,00«.

Članak 41.

U članku 289. stavku 1. točki 1. iza brojke: »7.« dodaju se riječi: »i članka 83.«.

U točki 2. iza brojke: »8.« dodaju se riječi: »i članka 83.«.

U točki 3. iza brojke: »251.« briše se riječ: »i« i stavlja se zarez, a iza brojke: »253.« dodaju se riječi: »i 266.«.

U stavku 3. točki 1. iza brojke: »248.« briše se riječ: »i« i stavlja zarez, a iza brojke: »249.« dodaju se riječi: »i 266.«.

Članak 42.

U članku 291. brojka: »80.000,00« zamjenjuje se brojkom: »50.000,00«.

U točki 2. riječi: »6. i« brišu se, a iza brojke: »7.« dodaju se riječi: »i 8.«.

Članak 43.

U članku 292. brojka: »80.000,00« zamjenjuje se brojkom: »50.000,00«.

Članak 44.

U članku 293. stavku 3. brojka: »80.000,00« zamjenjuje se brojkom: »50.000,00«.

Članak 45.

U članku 305. riječi: »članak 176. stavka 7.« brišu se.

Članak 46.

Nadzorno tijelo donijet će pravilnike iz članka 2., članka 29. i članka 31. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 47.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 2., članka 3., članka 4., članka 8., članka 9., članka 10., članka 11., članka 15., članka 16., članka 17., članka 18., članka 19., članka 22., članka 23., članka 25., članka 26., članka 33. i članka 34. ovoga Zakona koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/42

Zagreb, 19. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.