Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

NN 54/2013 (7.5.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

HRVATSKI SABOR

1086

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. travnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/76

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 25. travnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA

Članak 1.

U Zakonu o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 88/08., 146/08. i 74/09.) u članku 1. točki 1. riječi: »prijeboja i« zamjenjuju se riječima: »poravnanja i/ili«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točki 15. iza riječi: »(u daljnjem tekstu: Direktiva 2007/44/EZ)« točka se zamjenjuje zarezom, a iza točke 15. dodaju se točke 16., 17., 18., 19. i 20., koje glase:

»16. Direktiva 2009/111/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. kojom se mijenjaju određeni Aneksi Direktive 2006/48/EZ, 2006/49/EZ i 2007/64/EZ u pogledu banaka povezanih sa središnjim institucijama, određenih stavki vlastitih sredstava, velike izloženosti, nadzornim dogovorima i upravljanju u kriznim situacijama (SL, L 302, 17. 11. 2009.),

17. Direktiva 2010/73/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o izmjeni Direktive 2003/71/EZ o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštenja u trgovanje i o izmjeni Direktive 2004/109/EZ o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s podacima o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu (SL, L 327, 11. 12. 2010.),

18. Direktiva 2010/78/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. kojom se mijenjaju i dopunjuju Direktive 98/26/EZ, 2002/87/EZ, 2003/6/EZ, 2003/41/EZ, 2003/71/EZ, 2004/39/EZ, 2004/109/EZ, 2005/60/EZ, 2006/48/EZ, 2006/49/EZ i 2009/65/EZ u pogledu ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europskog tijela za nadzor banaka), Europskog nadzornog tijela (Europskog tijela za nadzor osiguranja i strukovnih mirovina) i Europskog nadzornog tijela (Europskog tijela za nadzor vrijednosnih papira i tržišta) tzv. Omnibus I (SL, L 331, 15. 12. 2010.),

19. Direktiva 2011/89/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. kojom se mijenjaju i dopunjuju Direktive 98/78/EC, 2002/87/EC, 2006/48/EC i 2009/138/EC u pogledu dodatne supervizije financijskih subjekata u financijskom konglomeratu (SL, L 326, 8. 12. 2011.).«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. točki 2. podstavku 6. riječ: »contract« zamjenjuje se riječju: »contracts«.

U točki 7. podstavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»– subjekt za zajednička ulaganja koji je dobio odobrenje Agencije sukladno zakonu koji uređuje uvjete osnivanja i rada otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i društava za upravljanje koja njima upravljaju i zakonu koji uređuje uvjete osnivanja i rada alternativnih investicijskih fondova i društava za upravljanje koja njima upravljaju,

– subjekt za zajednička ulaganja koji je dobio odobrenje za rad u nekoj od država članica i koji, sukladno propisima matične države članice, ispunjava uvjete iz Direktive Europskog parlamenta i Vijeća broj 2009/65/EZ od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa koji se odnose na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS), te iz Direktive Europskog parlamenta i Vijeća broj 2011/61/EU o alternativnim investicijskim fondovima,«.

U točki 10. iza riječi: »članka 5.« dodaju se riječi: »stavka 1.«.

Točka 13. mijenja se i glasi:

»13. Trgovanje za vlastiti račun je trgovanje angažiranjem vlastitog kapitala iz kojeg proizlazi transakcija s jednim ili više financijskih instrumenata.«.

U točki 16. podstavku 1. iza riječi: »instrumenta« točka sa zarezom se zamjenjuje zarezom.

U točki 20. podtočki a. riječi: »radi trgovanja« zamjenjuju se riječima: »u trgovanje«.

Točka 22. mijenja se i glasi:

»22. Središnja druga ugovorna strana je središnja druga ugovorna strana kako je definirano zakonom kojim se uređuje konačnost namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata.«.

Iza točke 26. dodaju se točke 27., 28., 29., 30. i 31. koje glase:

»27. ESMA je Europsko nadzorno tijelo – Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala, osnovano Uredbom (EU) broj 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke broj 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (EU).

28. ESRB je Europski odbor za sistemske rizike osnovan Uredbom (EU) broj 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike.

29. Revizor je osoba ovlaštena za pružanje usluga revizije kako je definirano propisima koji uređuju obavljanje revizije financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja.

30. Ovlašteni revizor je ovlašteni revizor kako je definirano propisima koji uređuju obavljanje revizije financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja.

31. Relevantni propisi su ovaj Zakon, propisi doneseni temeljem ovoga Zakona, kao i drugi propisi za čiju je provedbu kao nadležno tijelo ovlaštena Agencija.«.

Članak 4.

U članku 4. točki 8. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– nadležno tijelo pojedine države članice koje je, na temelju propisa te države članice, nadležno za nadzor nad investicijskim društvom i kojeg je ta država članica odredila kao tijelo nadležno za kontakt u skladu s člankom 56. stavkom 1. Direktive 2004/39/EZ, osim ako je pojedinom odredbom ovoga Zakona propisano da se ista odnosi na nadležno tijelo nadležno za drugu vrstu nadzora. Nadležno tijelo za kontakt, u skladu s člankom 56. stavkom 1. Direktive 2004/39/EZ, je Agencija.«.

Točka 10. mijenja se i glasi:

»10. Trajni medij je papir ili drugo sredstvo koje ulagatelju omogućuje pohranu informacija, upućenih osobno tom ulagatelju, na takav način da je osiguran pristup toj informaciji za buduću uporabu i to za razdoblje koje je odgovarajuće s obzirom na svrhu te informacije, te omogućuje reprodukciju pohranjene informacije bez njezine izmjene.«.

Točka 11. mijenja se i glasi:

»11. Relevantna osoba u odnosu na investicijsko društvo je:

– osoba na rukovodećem položaju u investicijskom društvu, što se osobito odnosi ali ne ograničava na člana uprave ili upravnog odbora, odnosno prokurista investicijskog društva,

– osoba na rukovodećem položaju u svakom vezanom zastupniku investicijskog društva što se osobito odnosi ali ne ograničava na člana uprave ili upravnog odbora, odnosno prokurista vezanog zastupnika investicijskog društva,

– zaposlenik investicijskog društva ili zaposlenik vezanog zastupnika investicijskog društva, kao i svaka druga fizička osoba čije su usluge stavljene na raspolaganje i u nadležnosti su investicijskog društva ili vezanog zastupnika investicijskog društva, a koja je uključena u investicijske usluge i aktivnosti koje investicijsko društvo pruža i obavlja,

– fizička osoba koja je izravno uključena u pružanje usluga investicijskom društvu ili njegovom vezanom zastupniku na temelju sporazuma o izdvajanju poslovnih procesa koji je sklopljen u svrhu pružanja i obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti.«.

U točki 12. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»- bilo koja druga osoba koja je s relevantnom osobom provela u zajedničkom kućanstvu najmanje jednu godinu od dana osobne transakcije koju je u skladu s odredbama ovoga Zakona i relevantnih propisa sklopila relevantna osoba.«.

U točki 14. riječ: »burze« zamjenjuje se riječima: »uređenog tržišta«.

U točkama 17., 18., 19. i 20. iza riječi: »financijskog holdinga« dodaju se riječi: »ili mješovitog financijskog holdinga«.

U točki 21. podstavku 3. riječi: »udovoljavaju pravilima« zamjenjuju se riječima: »ispunjavaju pravila«.

U točki 25. riječi: »propisima koji uređuju« zamjenjuju se riječima: »zakonom koji uređuje«.

U točki 26. podstavku 2. iza riječi: »kontrole« zarez se zamjenjuje točkom, a veznik: »ili« briše se.

Podstavak 3. briše se.

Točka 27. mijenja se i glasi:

»27. Kontrola označava odnos između matičnog društva i ovisnog društva ili sličan odnos između bilo koje fizičke ili pravne osobe i nekog društva. U smislu ove točke:

– ovisno društvo ovisnog društva također se smatra ovisnim društvom matičnog društva koje je na čelu tih društava,

– situaciju u kojoj su dvije ili više pravnih ili fizičkih osoba trajno povezane s istom osobom putem odnosa kontrole, smatrat će se odnosom uske povezanosti između tih osoba.«.

Točka 30. mijenja se i glasi:

»30. Društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom je društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom definirano zakonom koji uređuje uvjete osnivanja i rada otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i društava za upravljanje koja njima upravljaju.«.

Iza točke 30. dodaju se točke 31., 32., 33. i 34. koje glase:

»31. Konsolidirajuće nadzorno tijelo je tijelo koje je nadležno za nadzor na konsolidiranoj osnovi matičnog investicijskog društva u EU ili investicijskog društva koje kontrolira matični financijski holding u EU.

32. Matični mješoviti financijski holding u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: matični mješoviti financijski holding u RH) označava mješoviti financijski holding, koji sam nije ovisno društvo kreditne institucije koja je dobila odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke ili financijskog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga koji je osnovan u Republici Hrvatskoj.

33. Matični financijski holding u Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: matični financijski holding u EU) označava matični financijski holding u državi članici, koji nije ovisno društvo kreditne institucije koja je dobila odobrenje za rad u bilo kojoj državi članici, ili nekog drugog financijskog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga koji je osnovan u bilo kojoj državi članici.

34. Matični mješoviti financijski holding u Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: matični mješoviti financijski holding u EU) označava matični mješoviti financijski holding u državi članici, koji nije ovisno društvo kreditne institucije koja je dobila odobrenje za rad u bilo kojoj državi članici ili nekog drugog financijskog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga koji je osnovan u bilo kojoj državi članici.«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. točki 1. iza riječi: »i« dodaju se riječi: »društva za«.

U točki 5. iza riječi: »ulaganju« dodaju se riječi: »u financijske instrumente društva u kojemu su zaposleni«.

U točki 8. riječi: »njihove skrbničke institucije« zamjenjuju se riječima: »njihovi depozitari«.

U točki 12. iza riječi: »Zakonom« točka se zamjenjuje zarezom.

Iza točke 12. dodaju se točke 13. i 14. koje glase:

»13. subjekti za zajednička ulaganja koji imaju odobrenje nadležnog tijela za ponudu udjela, pod uvjetom da su te aktivnosti zakonski regulirane na nacionalnoj razini zemalja članica,

14. osobe koje ne smiju obavljati druge investicijske aktivnosti, osim zaprimanja i prijenosa naloga za otkup udjela u subjektima za zajednička ulaganja i investicijskog savjetovanja u odnosu na te financijske instrumente.«.

Članak 6.

U članku 10. stavku 1. riječi: »propisa koji uređuju« zamjenjuju se riječima: »zakona koji uređuje«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Agencija će o svakom izdanom odobrenju za rad bez odgode obavijestiti ESMA-u.«.

Članak 7.

U članku 11. stavku 1. iza riječi: »obavljati« dodaje se riječ: »one«.

U stavku 2. iza riječi: »članka« dodaju se riječi: »bez posebnog prethodnog odobrenja Agencije«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Agencija može pravilnikom propisati uvjete i način odlučivanja o odobrenjima iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 8.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Investicijsko društvo dužno je trajno ispunjavati uvjete pod kojima mu je Agencija izdala odobrenje za rad.

(2) Investicijsko društvo obvezno je u roku od osam dana od promjene uvjeta pod kojima je odobrenje za rad izdano izvijestiti Agenciju o svakoj nastaloj promjeni uvjeta.«.

Članak 9.

U članku 13. stavku 2. riječi: »izdaje se na neodređeno vrijeme,« brišu se.

U stavku 4. rečenica: »Zahtjev investicijskog društva obvezno sadrži i naznaku odnosi li se na pružanje investicijskih usluga i obavljanje aktivnosti sa svim ili samo s pojedinim financijskim instrumentima.« briše se.

Članak 10.

U članku 14. stavku 1. iza riječi: »Zakona« riječi: », kao i u odnosu na financijske instrumente na koje se već izdano odobrenje za rad ne odnosi« brišu se.

Članak 11.

U članku 16. stavku 2. riječ: »udovoljavanju« zamjenjuje se riječju: »ispunjavanju«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Agencija će, na zahtjev kreditne institucije, izdati prethodnu suglasnost iz stavka 2. ovoga članka, ako kreditna institucija ispunjava uvjete propisane odredbama članaka 30., 36. do 43. i članaka 119. do 135. ovoga Zakona.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Na izdavanje prethodne suglasnosti kreditnoj instituciji na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 13. i 17. ovoga Zakona. Na oduzimanje prethodne suglasnosti kreditnoj instituciji na odgovarajući način primjenjuju se odredbe o oduzimanju odobrenja za rad iz članka 263. ovoga Zakona.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Za potrebe izdavanja i oduzimanja suglasnosti iz stavka 5. ovoga članka, umjesto izraza »investicijsko društvo« na odgovarajući način koristit će se izraz »kreditna institucija«. Odredbe članaka 119. do 135. ovoga Zakona primjenjivat će se samo u »slučaju ako kreditna institucija podnese zahtjev i za upravljanje MTP-om.«.

Članak 12.

U članku 19. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. ako investicijsko društvo uzastopno tijekom šest mjeseci ne pruža niti jednu investicijsku uslugu ili investicijsku aktivnost za koje je odobrenje za rad izdano, protekom navedenog roka,«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) O svakom prestanku važenja odobrenja za rad iz stavka 1. točaka 1. do 4. ovoga članka Agencija će obavijestiti ESMA-u, burzu, Operatera MTP-a, središnje klirinško depozitarno društvo, operatera središnjeg registra, operatera sustava poravnanja i/ili namire i operatera Fonda za zaštitu ulagatelja, kada je to primjenjivo.«.

Članak 13.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Svako investicijsko društvo uključeno u spajanje ili podjelu društva, mora za to spajanje ili podjelu dobiti prethodno odobrenje Agencije.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako uslijed spajanja, odnosno podjele investicijskog društva, nastane novo društvo koje će pružati investicijske usluge i/ili obavljati investicijske aktivnosti, to društvo mora prije upisa spajanja, odnosno podjele u sudski registar od Agencije dobiti odobrenje za rad. Danom upisa novoga investicijskog društva u sudski ili drugi odgovarajući registar, investicijska društva koja su sudjelovala u spajanju prestaju postojati, a njihova odobrenja prestaju važiti.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Agencija može detaljnije pravilnikom propisati uvjete i način odlučivanja o odobrenjima iz ovoga članka.«.

Članak 14.

U članku 21. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako osnivačkim aktom investicijskog društva nije drukčije određeno, članovi uprave skupno vode poslove i zastupaju investicijsko društvo.«.

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. postaju stavci 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10.

Stavak 12. briše se.

Članak 15.

Iza članka 21. dodaje se članak 21.a koji glasi:

»Članak 21.a

(1) Član uprave investicijskog društva može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova investicijskog društva,

2. nije bila član nadzornog odbora, član uprave ili osoba na drugom rukovodećem položaju u investicijskom društvu, odnosno trgovačkom društvu nad kojim je otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili kojem je oduzeto odobrenje za rad, osim ako Agencija ocijeni da ta osoba nije svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i postupanjem utjecala na prouzročenje stečaja, prisilne likvidacije ili oduzimanje odobrenja za rad,

3. nad čijom imovinom nije otvoren stečajni postupak,

4. ima dobar ugled,

5. koja nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom te ni za jedno od sljedećih kaznenih djela:

a) prijevare,

b) protiv imovine, kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,

c) protiv gospodarstva,

d) protiv pravosuđa,

e) krivotvorenja,

f) protiv službene dužnosti,

g) odavanje tajnih podataka,

h) pranje novca,

i) za financiranje terorizma,

j) iz zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava,

6. nije pravomoćno osuđena za prekršaj koje predstavlja grubo i trajno kršenje propisa iz djelatnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili drugog nadležnog tijela,

7. za koju je na osnovi dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove člana uprave investicijskog društva,

8. ispunjava uvjete za člana uprave propisane zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava,

9. nije član uprave, odnosno prokurist:

– drugog investicijskog društva,

– vezanog zastupnika drugog investicijskog društva,

– kreditne institucije,

– društva za upravljanje subjektima za zajednička ulaganja,

– društva za upravljanje mirovinskim fondovima,

– mirovinskog osiguravajućeg društva,

– društva za osiguranje,

– društva za reosiguranje,

– druge financijske institucije u smislu zakona koji uređuje osnivanje i rad kreditnih institucija,

– društva čiji su financijski instrumenti uvršteni na uređeno tržište,

10. član uprave investicijskog društva ne može biti osoba kojoj je Agencija odbila izdati odobrenje ili oduzela suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave i to najmanje jednu godinu od dana donošenja rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.

(2) Pod iskustvom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka podrazumijeva se najmanje trogodišnje iskustvo na rukovodećim položajima u investicijskom društvu, odnosno pet godina iskustva u vođenju poslova koji se mogu usporediti s djelatnostima investicijskog društva ili drugim usporedivim poslovima.

(3) Smatra se da fizička osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske ispunjava uvjete o nekažnjavanju iz stavka 1. točaka 5. i 6. ovoga članka ako nije pravomoćno osuđena za djela koja u svom opisu odgovaraju tim djelima.

(4) Agencija će pravilnikom pobliže propisati uvjete iz stavaka 1. i 2. ovoga članka za članstvo u upravi investicijskog društva, postupak za izdavanje suglasnosti te dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu.«.

Članak 16.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Članom uprave u investicijskom društvu može biti imenovana osoba koja je dobila suglasnost Agencije za obavljanje funkcije člana uprave investicijskog društva.

(2) Zahtjev za izdavanje suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, podnose članovi, odnosno nadzorni odbor investicijskog društva za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

(3) Iznimno, ako člana uprave investicijskog društva imenuje nadležni sud u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, njegov mandat ne može trajati duže od šest mjeseci, ali i u tom slučaju osoba koja se imenuje mora ispunjavati uvjete iz članaka 21. i 21.a ovoga Zakona.

(4) Nadzorni odbor, odnosno članovi društva dužni su podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave najmanje tri mjeseca prije isteka mandata pojedinom članu uprave. Nadzorni odbor, odnosno članovi društva, dužni su podnijeti novi zahtjev za izdavanje suglasnosti u roku od trideset dana od primitka obavijesti o oduzimanju, prestanku i odbijanju suglasnosti za imenovanje člana uprave.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, kao i u slučaju smrti, ostavke člana uprave ili druge izvanredne okolnosti koja sprječava člana uprave da obavlja svoju dužnost člana uprave, nadzorni odbor, odnosno članovi društva dužni su bez odgode, a najkasnije u roku od sedam dana, imenovati zamjenika člana uprave, bez suglasnosti Agencije, na rok od najviše tri mjeseca. Nadzorni odbor, odnosno članovi društva dužni su o svakoj izvanrednoj okolnosti koja sprječava člana uprave u obavljanju njegove dužnosti bez odgode obavijestiti Agenciju pisanim putem te najkasnije trideset dana prije isteka mandata zamjenika člana uprave podnijeti zahtjev iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Podnositelji zahtjeva za izdavanje suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 21. i 21.a ovoga Zakona te pravilnika iz članka 21.a stavka 4. ovoga Zakona.

(7) U postupku odlučivanja o suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može zatražiti da kandidat za člana uprave investicijskog društva predstavi program vođenja poslova investicijskog društva za mandatno razdoblje.

(8) Osoba za koju je Agencija izdala suglasnost za imenovanje, dužna je prije nego što bude imenovana na tu dužnost u drugom investicijskom društvu, ponovno dobiti suglasnost Agencije, kao i u slučaju produljenja mandata.

(9) Agencija odlučuje o izdavanju suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka na temelju:

1. dokumentacije iz stavka 6. ovoga članka,

2. programa vođenja poslova iz stavka 7. ovoga članka,

3. ostalih podataka i informacija kojima raspolaže.

(10) Agencija će odbiti izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave ako:

1. predložena osoba ne ispunjava uvjete propisane odredbama članka 21. i 21.a ovoga Zakona i odredbama pravilnika iz članka 21.a stavka 4. ovoga Zakona,

2. podaci i informacije iz stavka 9. ovoga članka upućuju na to da predložena osoba za člana uprave nije primjerena za obavljanje te funkcije,

3. Agencija raspolaže objektivnim i dokazivim razlozima zbog kojih se može pretpostaviti da bi djelatnosti ili poslovi kojima se osoba bavi ili se bavila, predstavljali prijetnju upravljanju investicijskim društvom u skladu s pravilima o upravljanju rizicima iz poglavlja 9. ove glave,

4. su u zahtjevu za izdavanje suglasnosti navedeni netočni, neistiniti podaci ili podaci koji dovode u zabludu.«.

Članak 17.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija će oduzeti suglasnost za imenovanje člana uprave u investicijskom društvu u sljedećim slučajevima:

1. ako član uprave prestane ispunjavati uvjete za člana uprave investicijskog društva propisane ovim Zakonom,

2. ako je suglasnost izdana na temelju neistinitih, netočnih podataka ili podataka koji dovode u zabludu, odnosno na koji drugi nepropisan način,

3. ako je član uprave prekršio odredbe o zabrani trgovanja ili izvršavanja transakcija, odnosno davanja naloga za trgovanje na temelju povlaštenih informacija ili na način koji bi predstavljao tržišnu manipulaciju prema odredbama ovoga Zakona,

4. ako je član uprave teže ili sustavno kršio ovaj Zakon, propise donesene na temelju ovoga Zakona ili ostale zakonske propise, a osobito ako je zbog toga ugrožena likvidnost ili adekvatnost kapitala ili se radi o jednakom kršenju koje se ponavlja dva puta u tri godine.

(2) Agencija može oduzeti suglasnost za imenovanje člana uprave u investicijskom društvu u sljedećim slučajevima:

1. ako kao član uprave nije osigurao provođenje ili nije proveo nadzorne mjere koje je naložila Agencija,

2. ako kao član uprave nije osigurao adekvatne organizacijske uvjete iz članaka 36. do 42. ovoga Zakona i pravilnika iz članka 43. ovoga Zakona,

3. ako utvrdi da je član uprave u sukobu interesa zbog kojeg ne može ispunjavati svoje obveze i dužnosti pažnjom dobrog stručnjaka,

4. ako član uprave učestalo ne ispunjava obvezu utvrđivanja i ocjenjivanja učinkovitosti politika, mjera ili internih procedura vezanih za usklađenost investicijskog društva s ovim Zakonom ili obvezu poduzimanja odgovarajućih mjera u cilju ispravljanja nedostataka, odnosno nepravilnosti u poslovanju investicijskog društva.

(3) U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka, Agencija može i privremeno oduzeti suglasnost za imenovanje člana uprave investicijskog društva.

(4) O tužbama protiv akata Agencije iz stavaka 1. do 3. ovoga članka nadležni upravni sud odlučit će hitno, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana podnošenja tužbe.

(5) Ako Agencija oduzme suglasnost za imenovanje člana uprave, investicijsko društvo obvezno je bez odgode donijeti odluku o opozivu imenovanja tog člana uprave.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, osnivači, odnosno nadzorni odbor dužni su imenovati njihove zamjenike, bez suglasnosti Agencije, na rok od najviše tri mjeseca.

(7) Suglasnost za imenovanje člana uprave u investicijskom društvu prestaje važiti ako:

1. osoba u roku od jedne godine od izdavanja suglasnosti ne bude imenovana ili ne stupi na dužnost na koju se suglasnost odnosi, protekom navedenog roka,

2. osobi prestane dužnost na koju se suglasnost odnosi, s danom prestanka dužnosti,

3. osobi istekne ugovor o radu u investicijskom društvu, s danom isteka ugovora.«.

Članak 18.

U članku 24. stavak 1. iza riječi: »investicijskog društva« dodaju se riječi: »ili kreditne institucije«.

U stavku 2. iza riječi: »investicijskog društva« dodaju se riječi: »ili kreditne institucije«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Broker i investicijski savjetnik moraju ispunjavati uvjete propisane pravilnikom iz stavka 7. ovoga članka.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Uvjerenje izdano od nadležnog tijela država članica ili trećih država, Agencija može priznati kao uvjerenje iz stavka 4. ovoga članka.«.

Članak 19.

U članku 25. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka Agencija će odlučiti u roku od trideset dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva. Smatrat će se da je zahtjev uredan ako, u skladu s odredbama pravilnika iz članka 24. stavka 7. ovoga Zakona, sadrži sve propisane podatke i ako mu je priložena dokumentacija s propisanim sadržajem.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka u roku koji zaključkom odredi Agencija uz upozorenje na pravne posljedice ako to u određenom roku ne učini, ne ukloni nedostatke iz zahtjeva, a po zahtjevu se ne može postupiti, isti će se rješenjem odbaciti.«.

Članak 20.

U članku 27. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. je pravomoćno osuđen za kaznena djela protiv imovine, protiv gospodarstva, krivotvorenja ili zbog kaznenih djela koja se odnose na manipulaciju tržištem ili povlaštene informacije, ili mu je izrečena ili traje sigurnosna mjera zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja investicijskog društva,«.

Točka 4. briše se.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 4.

Članak 21.

Iza članka 27. dodaje se članak 27.a koji glasi:

»Članak 27.a

(1) Odobrenje za rad brokeru i investicijskom savjetniku prestaje važiti:

1. ako osobi prestane važiti ugovor o radu na onim poslovima u investicijskom društvu, kreditnoj instituciji ili društvu za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom za koje je odobrenje izdano i ako se nakon prestanka važenja ugovora o radu u roku od šezdeset dana nakon prestanka ugovora o radu ne zaposli u drugom investicijskom društvu, kreditnoj instituciji ili društvu za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom na onim poslovima za koje je odobrenje za rad izdano, o čemu je dužna obavijestiti Agenciju,

2. na vlastiti zahtjev, danom dostave rješenja kojim se utvrđuje prestanak važenja odobrenja za rad.

(2) Prestanak važenja odobrenja za rad brokeru i investicijskom savjetniku iz stavka 1. ovoga članka upisat će se u registar iz članka 24. stavka 9. ovoga Zakona.«.

Članak 22.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»Investicijsko društvo dužno je, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja društva kao i vrstu i opseg investicijskih usluga i aktivnosti koje društvo pruža i obavlja, ustrojiti, dokumentirati, provoditi i redovito održavati:

1. postupke odlučivanja, organizacijsku strukturu s jasno definiranim, transparentnim i dosljednim linijama odgovornosti,

2. primjeren sustav unutarnjih kontrola, praćenje usklađenosti s relevantnim propisima i mjere za sprječavanje sukoba interesa,

3. učinkovite strategije i postupke za utvrđivanje, upravljanje, praćenje i izvještavanje o rizicima kojima je ili bi moglo biti izloženo pri obavljanju investicijskih usluga i aktivnosti,

4. odgovarajuće administrativne i računovodstvene postupke,

5. učinkovite mjere i postupke za nadzor i zaštitu informacijskog sustava i sustava za elektroničku obradu podataka,

6. učinkovite mjere i postupke za kontinuirano očuvanje sigurnosti, integriteta i povjerljivosti informacija,

7. učinkovite mjere i postupke osiguranja neprekidnog poslovanja,

8. jasne politike primitaka za sve kategorije radnika, upravu i nadzorni odbor.«.

Članak 23.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»Investicijsko društvo dužno je propisati i provoditi te redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati primjerene politike i postupke čiji je cilj otkrivanje svakog rizika neusklađenosti s relevantnim propisima i smanjivanje takvih rizika, a koji postupci su potrebni da bi se osiguralo da:

1. investicijsko društvo posluje u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim relevantnim propisima,

2. članovi uprave, odnosno izvršni direktori investicijskog društva, zaposlenici i vezani zastupnici postupaju u skladu s odredbama iz točke 1. ovoga članka pri pružanju investicijskih usluga i obavljanju aktivnosti i u skladu s propisima koji uređuju osobne transakcije s financijskim instrumentima, kako je definirano pravilnikom iz članka 43. ovoga Zakona kao i drugim relevantnim propisima.«.

Članak 24.

U članku 38. iza riječi: »dužno je« dodaju se riječi: »uspostaviti primjerene politike i«, a riječi: »poduzimanja razumnih koraka za sprječavanje« zamjenjuju se riječima: »identificiranja, nadziranja i sprječavanja«.

Članak 25.

Iza članka 38. dodaje se članak 38.a koji glasi:

»Članak 38.a

Investicijsko društvo dužno je propisati i implementirati jasne politike primitaka za sve kategorije radnika, upravu i nadzorni odbor, s ciljem sprječavanja i upravljanja sukobom interesa i sprječavanja preuzimanja neprimjerenih rizika.«.

Članak 26.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»(1) Kada investicijsko društvo drži financijske instrumente i/ili novčana sredstva klijenta, dužno je primjenjivati odgovarajuće mjere za zaštitu imovine klijenata propisane ovim Zakonom i pravilnikom iz članka 43. ovoga Zakona.

(2) Kada investicijsko društvo drži financijske instrumente klijenata, dužno je primjenjivati odgovarajuće mjere za zaštitu imovine klijenata, a posebice:

1. kako bi se zaštitila prava klijenata, osobito u slučaju insolventnosti investicijskog društva, kako je to propisano pravilnikom iz članka 43. ovoga Zakona,

2. kako bi se spriječila uporaba financijskih instrumenata klijenta za vlastiti račun investicijskog društva ili za račun drugih klijenata investicijskog društva, osim u slučaju izričite suglasnosti klijenta, kako je to propisano pravilnikom iz članka 43. ovoga Zakona.

(3) Suglasnost iz stavka 2. točke 2. ovoga članka klijent daje u pisanom obliku kao opću suglasnost za pojedinu vrstu poslova uporabe financijskih instrumenata klijenta ili kao pojedinačnu suglasnost za pojedini posao uporabe financijskih instrumenata klijenta.

(4) Kada investicijsko društvo drži novčana sredstva klijenta, dužno je provoditi primjerene mjere za zaštitu prava klijenata, u skladu s odredbama pravilnika iz članka 43. ovoga Zakona.

(5) Novac i financijski instrumenti klijenta nisu vlasništvo investicijskog društva, ne ulaze u njegovu imovinu, ni u likvidacijsku ili stečajnu masu, niti mogu biti predmetom ovrhe u svezi potraživanja prema investicijskom društvu.«.

Članak 27.

U članku 43. točki 3. riječ: »internu« zamjenjuje se riječju: »unutarnju«.

U točki 4. iza riječi: »interesa« dodaju se riječi: »uključujući i politike primitaka«.

U točki 5. iza riječi: »poslovanje« dodaju se riječi: »te nadzor i zaštitu informacijskog sustava«.

Članak 28.

U članku 44. stavku 1. riječi: »ili više njih djelujući zajednički« zamjenjuju se riječima: »grupa povezanih osoba iz članka 44.a stavka 1. ovoga Zakona ili osobe koje zajednički djeluju sukladno članku 44.b ovoga Zakona«, a iza riječi: »stjecatelj)« stavlja se zarez i dodaje riječ: »a«.

U stavku 2. riječi: »podatke o« brišu se.

U točki 1. ispred riječi: »visini« dodaju se riječi: »podatke o«.

Članak 29.

Iza članka 44. dodaju se članci 44.a. i 44.b koji glase:

»Članak 44.a

(1) Povezane su dvije ili više pravnih ili fizičkih osoba i članovi njihovih užih obitelji koji su, ako se ne dokaže drugačije, za investicijsko društvo jedan rizik jer:

1. jedna od njih ima, izravno ili neizravno, kontrolu nad drugom odnosno drugima ili

2. su međusobno povezane tako da postoji velika vjerojatnost da će zbog pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne osobe doći do pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne ili više drugih osoba, osobito ako između njih postoji mogućnost prijenosa gubitka, dobiti, kreditne sposobnosti ili ako poteškoće u izvorima financiranja, odnosno podmirivanju obveza jedne osobe mogu prouzročiti poteškoće u izvoru financiranja, odnosno podmirivanja obveza jedne ili više drugih osoba.

(2) Grupu povezanih osoba čine sve osobe iz stavka 1. ovoga članka i sve s njima povezane osobe.

(3) Članovi uže obitelji povezane osobe, u smislu ovoga Zakona, jesu:

1. bračni drug ili osoba s kojom duže živi u zajedničkom kućanstvu koja, prema posebnom zakonu, ima položaj jednak položaju u bračnoj zajednici,

2. djeca ili posvojena djeca te osobe ili djeca ili posvojena djeca osoba iz točke 1. ovoga stavka koje nemaju punu poslovnu sposobnost i

3. druge osobe koje nemaju punu poslovnu sposobnost i koje su stavljene pod skrbništvo te osobe.

Članak 44.b

(1) Osobe koje djeluju zajednički u smislu odredbe članka 44. ovoga Zakona su:

1. fizičke ili pravne osobe koje surađuju međusobno ili s investicijskim društvom na temelju sporazuma, izričitoga ili prešutnoga, usmenoga ili pisanoga, čiji je cilj stjecanje dionica s pravom glasa ili usklađeno ostvarivanje prava glasa ili

2. pravne osobe koje su međusobno povezane u smislu odredbi zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava.

(2) Smatra se da zajednički djeluju:

1. osobe koje povezuju samo okolnosti u svezi sa stjecanjem dionica, a koje ukazuju na usklađenost u stjecanju dionica ili u zajedničkoj namjeri osoba,

2. članovi uprava ili nadzornih odbora društava koja djeluju zajednički ili

3. članovi uprave ili nadzornog odbora s društvima u kojima su članovi tih tijela.

(3) Pravne osobe te fizičke i/ili pravne osobe djeluju zajednički kada fizička i/ili pravna osoba imaju:

1. izravno ili neizravno više od 25% udjela u temeljnom kapitalu iste pravne osobe,

2. izravno ili neizravno više od 25% glasačkih prava u glavnoj skupštini iste pravne osobe,

3. pravo upravljanja poslovnim i financijskim politikama iste pravne osobe na temelju ovlasti iz statuta ili sporazuma ili

4. izravno ili neizravno prevladavajući utjecaj na vođenje poslova i donošenje odluka.«.

Članak 30.

U članku 47. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Agencija će u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, od drugog nadležnog tijela zatražiti:

1. sve podatke koji su joj potrebni za procjenu iz članka 50. ovoga Zakona,

2. ostale podatke kojima drugo nadležno tijelo raspolaže, a koji bi mogli biti značajni za procjenu iz članka 50. ovoga Zakona,

3. kada je to primjereno, mišljenje drugog nadležnog tijela o namjeravanom stjecatelju.«.

Članak 31.

U članku 49. stavku 4. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. je pravna ili fizička osoba koja nije subjekt nadzora po ovom Zakonu ili propisima koji uređuju osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i njihovih društava za upravljanje, alternativnih investicijskih fondova i njihovih društava za upravljanje, društava za osiguranje i kreditnih institucija.«.

Članak 32.

U članku 53. stavku 1. riječi: »poduzeti sve razumne korake za utvrđivanje sukoba interesa« zamjenjuju se riječima: »uspostaviti mehanizme, mjere i postupke za utvrđivanje i sprječavanje sukoba interesa«.

U stavku 3. točki 2. iza riječi: »društva« dodaju se riječi: »kako bi se spriječio njihov negativan utjecaj«.

Članak 33.

U članku 54. stavku 2. iza riječi: »koristiti,« dodaju se riječi: »osim prilikom i u svezi s pružanjem investicijskih i pomoćnih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti,«.

Članak 34.

U članku 56. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Kada je ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona propisano da je investicijsko društvo dužno svojem klijentu dostaviti podatke na trajnom mediju, investicijsko društvo može dostaviti podatke na trajnom mediju koji nije papir, ako je klijent odabrao takav način dostave podataka i ako klijent ima redovan pristup Internetu, za dokazivanje čega je dostatno da je klijent društvu dostavio valjanu adresu elektroničke pošte.«.

Članak 35.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»(1) Prilikom pružanja usluga investicijskog savjetovanja ili upravljanja portfeljem, investicijsko društvo dužno je, uzimajući u obzir prirodu i opseg usluge, napraviti procjenu primjerenosti transakcije koja se preporuča u sklopu pružanja usluge investicijskog savjetovanja ili transakcije koja treba biti izvršena kao dio usluge upravljanja portfeljem.

(2) Procjena iz stavka 1. ovoga članka mora obuhvaćati sljedeće kriterije:

– sukladnost transakcije s ulagačkim ciljevima klijenta,

– mogućnost klijenta da podnese rizike ulaganja koji proizlaze iz transakcija,

– znanje i iskustvo klijenta dostatno za razumijevanje rizika povezanih s uslugom koja mu se pruža.

(3) U svrhu procjene iz stavka 1. ovoga članka, a s obzirom na kriterije propisane stavkom 2. ovoga članka, investicijsko društvo dužno je prikupiti podatke o ulagačkim ciljevima klijenta, njegovoj financijskoj situaciji te znanju i iskustvu na području ulaganja.

(4) Prikupljeni podaci o ulagačkim ciljevima klijenata moraju, kada je to primjereno, obuhvatiti podatke o željenoj duljini trajanja ulaganja, spremnosti na preuzimanje rizika, profil rizičnosti za klijenta i svrhu ulaganja.

(5) Podaci o financijskoj situaciji klijenta ili potencijalnog klijenta moraju, kada je to primjereno, obuhvatiti podatke o izvoru i visini redovitog prihoda i njegovoj imovini, uključujući podatke o likvidnim sredstvima, ulaganjima, nekretninama i redovitim financijskim obvezama.

(6) Podaci o znanju i iskustvu klijenta za razumijevanje rizika povezanih s uslugom koja mu se pruža moraju obuhvaćati sljedeće:

– vrstu usluga, transakcija i financijskih instrumenata s kojima je klijent upoznat,

– prirodu, volumen i učestalost transakcija klijenta s financijskim instrumentima i razdoblje u kojem su one izvršene,

– zvanje i zanimanje klijenta.

(7) Kad se usluga investicijskog savjetovanja pruža profesionalnom ulagatelju, može se pretpostaviti da u smislu stavka 2. podstavka 2. ovoga članka klijent može, sukladno ulagačkim ciljevima, financijski podnijeti sve povezane rizike ulaganja.

(8) Kad se usluge iz stavka 1. ovoga članka pružaju profesionalnom ulagatelju, može se pretpostaviti da u smislu stavka 2. podstavka 3. ovoga članka klijent ima potrebno znanje i iskustvo za razumijevanje rizika povezanih s uslugom koja mu se pruža.

(9) Ne prikupi li investicijsko društvo podatke iz stavaka 3. do 6. ovoga članka, potrebne za procjenu primjerenosti iz stavka 1. ovoga članka, ili temeljem izvršene procjene primjerenosti ocijeni da određena usluga i/ili transakcija za klijenta nije primjerena, ne smije klijentu pružiti uslugu, o čemu će posebno upozoriti klijenta.

(10) Upozorenje iz stavka 9. ovoga članka društvo može dati u standardiziranom obliku.«.

Članak 36.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»(1) Prilikom pružanja investicijskih usluga različitih od onih iz članka 68. ovoga Zakona, investicijsko društvo dužno je napraviti procjenu prikladnosti investicijske usluge za klijenta.

(2) Procjenu iz stavka 1. ovoga članka investicijsko društvo radi temeljem podataka o znanju i iskustvu klijenta za razumijevanje rizika povezanih s uslugom koja mu se pruža.

(3) U svrhu procjene iz stavka 1. ovoga članka investicijsko društvo dužno je prikupiti podatke o znanju i iskustvu klijenta na području ulaganja, na način i u opsegu kako je propisano člankom 68. stavkom 6. ovoga Zakona.

(4) Ako investicijsko društvo na temelju podataka iz stavka 3. ovoga članka procijeni da proizvod ili usluga nisu prikladni za klijenta ili potencijalnog klijenta, investicijsko društvo na izričit zahtjev klijenta ili potencijalnog klijenta može pružiti investicijsku uslugu, ali ga je pritom dužno upozoriti na okolnost da proizvod ili usluga nisu prikladni za njega.

(5) Upozorenje iz stavka 4. ovoga članka društvo može dati u standardiziranom obliku.

(6) Ako klijent investicijskom društvu ne želi dati podatke iz stavka 3. ovoga članka, ili ako nije dao dovoljno podataka o svom znanju i iskustvu, investicijsko društvo na izričit zahtjev klijenta može pružiti investicijsku uslugu, ali ga je pritom dužno upozoriti da nije u mogućnosti utvrditi jesu li određene investicijske usluge ili proizvodi za njega prikladni.

(7) Upozorenje iz stavka 6. ovoga članka društvo može dati u standardiziranom obliku.«.

Članak 37.

U članku 70. ispred riječi: »Investicijsko« dodaje se brojka: »(1)«.

U stavku 1. riječ: »će« zamjenjuje se riječju: »može«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Investicijsko društvo ne smije klijenta ili potencijalnog klijenta poticati na uskraćivanje podataka potrebnih za procjenu primjerenosti, odnosno prikladnosti iz članaka 68. i 69. ovoga Zakona.«.

Članak 38.

Naslov iznad članka 97. mijenja se i glasi: »Odobrenje za rad vezanom zastupniku«.

U članku 97. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Na odobrenje za rad fizičkoj ili pravnoj osobi kao vezanom zastupniku na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona o izdavanju, oduzimanju i prestanku odobrenja za rad brokeru i investicijskom savjetniku.«.

Članak 39.

U članku 99. iza riječi: »propisati« dodaje se riječ: »uvjete,«.

Članak 40.

U članku 103. stavku 3. točki 2. iza brojke: »1287/2006« dodaju se riječi: »te iste proslijediti ESMA-i«.

Članak 41.

U članku 114. stavku 1. riječi: »dionicom uvrštenom« zamjenjuje se riječima: »financijskim instrumentom uvrštenim«.

U stavku 4. riječ: »dionicama« zamjenjuje se riječima: financijskim instrumentom«.

U stavku 5. točki 1. podstavku 1. riječi: »dionica uvrštena« zamjenjuje se riječima: »financijski instrument uvršten«, a riječi: »predmetnom dionicom« zamjenjuju se riječima: »predmetnim financijskim instrumentom«.

U točki 2. riječ: »dionicama« zamjenjuje se riječima: »financijskim instrumentima«, iza riječi: »razmjena« riječ: »dionica« zamjenjuje se riječima: »financijskih instrumenata«, a iza riječi: »tržišne vrijednosti« riječ: »dionica« briše se.

Članak 42.

U članku 116. stavku 1. točki 1. riječi: »godišnji financijski izvještaj« zamjenjuju se riječima: »godišnje financijske izvještaje«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6., 7. i 8. koji glase:

»(6) Agencija može od revizora zatražiti dodatna obrazloženja u svezi s obavljenom revizijom i revizorskim izvješćem.

(7) Ako revidirani godišnji financijski izvještaji i izvješće o stanju društva iz stavka 1. ovoga članka nisu sastavljeni sukladno važećim propisima i pravilima struke, Agencija može odbiti revizorsko izvješće i zahtijevati da reviziju obavi drugi revizor na trošak investicijskog društva.

(8) Revizor može u istom investicijskom društvu obaviti uzastopno, odnosno investicijsko društvo može istom revizoru uzastopno povjeriti, najviše sedam revizija godišnjih financijskih izvještaja.«.

Članak 43.

U članku 117. stavku 2. riječ: »nerevidirane« zamjenjuje se riječju: »revidirane«, iza riječi: »financijske izvještaje« dodaju se riječi: »i mišljenje revizora«, a brojka: »5« zamjenjuje se riječju: »pet«.

Članak 44.

U članku 118. stavku 4. riječi: »poravnanja i« zamjenjuju se riječima: »poravnanja i/ili«.

Članak 45.

U članku 131. stavcima 1. i 3. riječi: »dionice uvrštene u trgovanje u sustav kojim upravlja, a koje su ujedno uvrštene« zamjenjuju se riječima: »financijske instrumente uvrštene u trgovanje u sustav kojim upravlja, a koji su ujedno uvršteni«.

Članak 46.

U članku 132. stavcima 1. i 2. riječ: »dionice« zamjenjuje se riječima: »financijske instrumente«, a riječi: »razrede dionica« zamjenjuju se riječima: »njihove pojedine vrste«.

Članak 47.

U članku 133. stavku 1. riječi: »dionice koje su uvrštene na uređenom tržištu« zamjenjuju se riječima: »financijske instrumente koji su uvršteni na uređeno tržište«.

U stavku 3. riječi: »dionice koje su uvrštene na uređenom tržištu« zamjenjuju se riječima: »financijske instrumente koji su uvršteni na uređeno tržište«, a riječ: »dionicama« zamjenjuje se riječima: »financijskim instrumentima«.

Članak 48.

U članku 134. stavku 2. riječi: »dionice ili razrade dionica« zamjenjuju se riječima: »financijske instrumente ili njihove pojedine vrste«.

Članak 49.

U članku 135. točki 7. riječi: »dionice kojom« zamjenjuju se riječima: »financijskog instrumenta kojim«.

Članak 50.

U članku 140. stavku 1. iza riječi: »investicijske aktivnosti u« dodaje se riječ: »drugoj«.

U stavku 2. iza riječi: »na zahtjev« dodaju se riječi: »ESMA-e i«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Investicijsko društvo može u drugoj državi članici početi pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti navedene u obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, od dana kada nadležno tijelo države članice primi obavijest Agencije iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 51.

U članku 142. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) O svim teškoćama s kojima se prilikom osnivanja i/ili pružanja usluga u trećoj državi susrelo, investicijsko društvo koje je dobilo odobrenje iz stavka 2. ovoga članka obavijestit će Agenciju.

(6) Agencija će obavijestiti Europsku komisiju i ESMA-u o svim poteškoćama s kojima se njihova investicijska društva susreću prilikom osnivanja ili pružanja investicijskih usluga i/ili obavljanja investicijskih aktivnosti u trećoj državi.«.

Članak 52.

U naslovu iznad članka 153. riječi: »poravnanja i« zamjenjuju se riječima: »poravnanja i/ili«.

U članku 153. stavku 1. riječi: »poravnanja i« zamjenjuju se riječima: »poravnanja i/ili«.

Članak 53.

U članku 157. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. zadržana dobit proteklih godina utvrđena na osnovi revidiranih godišnjih financijskih izvještaja (neopterećena bilo kojim budućim obvezama) i usvojena od članova ili dioničara investicijskog društva i raspoređena sukladno odluci glavne skupštine investicijskog društva o upotrebi dobiti,«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. dobit tekuće godine utvrđena na osnovi revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja (neopterećena bilo kojim budućim obvezama) i usvojena od članova ili dioničara investicijskog društva, odnosno raspoređena sukladno odluci glavne skupštine investicijskog društva o upotrebi dobiti ili dobit utvrđena na osnovu financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine i potvrđena od revizora, a koja se, sukladno odluci članova ili dioničara, odnosno glavne skupštine investicijskog društva o upotrebi dobiti, neopterećena bilo kojim budućim obvezama, raspoređuje u rezerve i/ili zadržanu dobit tijekom godine.«.

U stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. nematerijalnu imovinu u obliku goodwilla, licencija, patenata, zaštitnih znakova, koncesija i pozitivnih rezervi proizašlih iz revalorizacije nematerijalne imovine. U smislu ove točke, programsko rješenje (software) ili programska podrška u razvoju, te člansko mjesto na burzi ne smatraju se nematerijalnom imovinom, te se stoga ne koriste kao odbitne stavke,«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. gubitak tekuće godine utvrđen na osnovi revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja i usvojen od članova ili dioničara investicijskog društva, odnosno od glavne skupštine investicijskog društva ili gubitak utvrđen na osnovi financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine,«.

Iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

»6. nerealizirani gubitak s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine raspoložive za prodaju, negativne neto revalorizacijske rezerve proizašle iz vođenja ulaganja u pridruženo društvo ili zajednički pothvat po metodi udjela, ostale negativne neto revalorizacijske rezerve. Pozitivne revalorizacijske rezerve ne uključuju se u izračun kapitala.«.

Članak 54.

U članku 158. stavku 1. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2., 3. i 4. postaju točke 1., 2. i 3.

U dosadašnjoj točki 5. koja postaje točka 4. riječi: »iz točke 3.« zamjenjuju se riječima: »iz točke 2.«.

U stavku 2. riječi: »točke 3., 4. i 5. zamjenjuju se riječima: »točke 2., 3. i 4.«.

Članak 55.

U članku 161. stavku 1. iza riječi: »s javnom ponudom« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »društvima za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima«.

U stavku 2. riječ: »prestrukturiranja« zamjenjuje se riječju: »restrukturiranja«.

Članak 56.

U članku 164. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Knjiga pozicija kojima se ne trguje obuhvaća sve bilančne i izvanbilančne stavke investicijskog društva koje se ne smatraju dijelom knjige trgovanja.«.

Članak 57.

U članku 178. stavku 2. točki 1. riječi: »poravnanja i« zamjenjuju se riječima: »poravnanja i/ili«.

Članak 58.

U članku 179. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Agencija može u suradnji s drugim nadležnim tijelima dopustiti da određene uvjete za korištenje pristupa i internih modela ispune matično i ovisno društvo promatrani zajedno ako matično investicijsko društvo u EU i njemu ovisna društva ili ovisna društva matičnog financijskog holdinga u EU ili ovisna društva matičnog mješovitog financijskog holdinga u EU koriste pristupe iz stavka 1. točaka 1. i 5. ovoga članka na grupnoj osnovi.«.

Članak 59.

U članku 193. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno, stavak 3. ovoga članka ne primjenjuje se na investicijska društva koja ispunjavaju uvjete iz članka 178. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 60.

Članak 194. mijenja se i glasi:

»(1) Izloženost investicijskog društva prema osobi ili grupi povezanih osoba iz članka 195. ovoga Zakona nakon primjene tehnika umanjenja kreditnog rizika ne smije prelaziti 25% kapitala investicijskog društva.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je investicijsko društvo izloženo prema drugom investicijskom društvu ili kada grupa povezanih osoba uključuje jedno ili više investicijskih društava, ta izloženost nakon primjene tehnika umanjenja kreditnog rizika ne smije prelaziti veći od sljedeća dva iznosa:

– iznos od 25% kapitala investicijskog društva ili

– iznos 250.000,00 kuna.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka ukupna izloženost prema dijelu grupe koji čine osobe koje nisu investicijsko društvo nakon primjene tehnika umanjenja kreditnog rizika ne smije prelaziti 25% kapitala investicijskog društva.

(4) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, ako je iznos od 250.000,00 kuna veći od 25% kapitala investicijskog društva, iznos izloženosti prema drugom investicijskom društvu ili grupi povezanih osoba koja uključuje jedno ili više investicijskih društava nakon primjene tehnika smanjenja kreditnog rizika ne smije prelaziti iznos od 100% kapitala investicijskog društva, odnosno iznos od 250.000,00 kuna, ovisno o tome koji je iznos manji.«.

Članak 61.

U članku 195. stavku 1. točki 2. iza riječi: »kreditne sposobnosti« dodaju se riječi: »ili ako poteškoće u izvorima financiranja, odnosno podmirivanju obveza jedne osobe mogu prouzročiti poteškoće u izvorima financiranja, odnosno podmirivanju obveza jedne ili više drugih osoba«.

Članak 62.

Naslov iznad članka 197. mijenja se i glasi: »Ukupna izloženost«.

U članku 197. stavku 1. ispred riječi: »Ukupna« brojka: »(1)« briše se.

Stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 63.

U članku 198. stavku 1. riječi: »člancima 194. i 197.« zamjenjuje se riječima: »člankom 194.«.

U stavku 2. riječi: »i 197.« brišu se.

Članak 64.

U članku 199. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Agencija će pravilnikom propisati procedure kojima se onemogućuje izbjegavanje dodatne stope kapitala iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 65.

Članak 200. mijenja se i glasi:

(1) Investicijsko društvo iz članka 35. ovoga Zakona dužno je izvještavati Agenciju mjesečno o svim velikim izloženostima iz članka 193. ovoga Zakona tijekom proteklog mjeseca i o svim prekoračenjima najveće dopuštene izloženosti iz članka 198. ovoga Zakona.

(2) Investicijsko društvo iz članka 32. stavka 1. i 2. ovoga Zakona dužno je izvještavati Agenciju tromjesečno o svim velikim izloženostima iz članka 193. ovoga Zakona tijekom protekla tri mjeseca i o svim prekoračenjima najveće dopuštene izloženosti iz članka 198. ovoga Zakona.

(3) Investicijsko društvo iz članka 32. stavka 3. ovoga Zakona dužno je izvještavati Agenciju polugodišnje o svim velikim izloženostima iz članka 193. ovoga Zakona tijekom proteklih šest mjeseci i o svim prekoračenjima najveće dopuštene izloženosti iz članka 198. ovoga Zakona.

(4) Investicijsko društvo je obvezno, u svakom izvještaju o prekoračenju, izvijestiti o iznosu prekoračenja i nazivu/imenu osobe na koju se odnosi prekoračenje.

(5) U slučaju prekoračenja najveće dopuštene izloženosti iz knjige pozicija kojima se ne trguje, investicijsko društvo obvezno je bez odgode izvijestiti Agenciju, koja će, ako to okolnosti opravdavaju, dopustiti investicijskom društvu da se uskladi u određenom roku. Investicijsko društvo dužno je uz obavijest priložiti opis mjera koje će provesti radi usklađivanja svog poslovanja sa zahtjevima iz članaka 194. i 198. ovoga Zakona i u toj obavijesti navesti rok u kojem će te mjere biti provedene.

(6) Agencija će pravilnikom propisati način i rokove izvještavanja o izloženosti.«.

Članak 66.

U članku 201. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima te«.

Članak 67.

U članku 206. stavku 1. iza riječi: »javnom ponudom« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima«.

U stavku 2. iza točke 5. dodaju se točke 6. i 7. koje glase:

»6. matičnog mješovitog financijskog holdinga u RH kojemu je ovisno barem jedno investicijsko društvo sa sjedištem u RH ili

7. matičnog mješovitog financijskog holdinga u drugoj državi članici kojemu je ovisno barem jedno investicijsko društvo sa sjedištem u RH.«.

Stavci 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(3) Grupa investicijskog društva u RH postoji i ako su istom matičnom financijskom holdingu u RH ili matičnom financijskom holdingu u EU sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili matičnom mješovitom holdingu u RH ili matičnom mješovitom holdingu u EU sa sjedištem u RH, osim investicijskog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ovisna i investicijska društva drugih država članica.

(4) Grupa investicijskog društva u RH postoji i ako je investicijsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ovisno u odnosu na više financijskih holdinga ili mješovitih financijskih holdinga koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i drugim državama članicama, i ako je svakome od tih holdinga ovisno investicijsko društvo u svakoj od tih država članica, i ako to investicijsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ima najveći bilančni iznos u odnosu na investicijska društva u drugim državama članicama.

(5) Grupa investicijskog društva u RH postoji i ako su istome matičnom financijskom holdingu ili matičnom mješovitom financijskom holdingu sa sjedištem u drugoj državi članici, osim investicijskog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ovisna i investicijska društva drugih država članica pod uvjetom da niti jedno od ovisnih investicijskih društava nije dobilo odobrenje za rad u državi članici u kojoj je sjedište tog financijskog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga i da investicijsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ima najveći bilančni iznos u odnosu na investicijska društva u drugim državama članicama.«.

Članak 68.

U članku 208. stavku 2. iza riječi: »u RH« dodaju se riječi: »ili matičnom mješovitom financijskom holdingu u RH«.

U stavcima 4. i 5. iza riječi: »EU« dodaju se riječi: »ili matičnom mješovitom financijskom holdingu u RH«.

U stavku 8. iza riječi: »holding« dodaju se riječi: »ili matični mješoviti financijski holding«.

Članak 69.

Iza članka 208. dodaje se članak 208.a koji glasi:

»Članak 208.a

(1) Ako mješoviti financijski holding podliježe jednakim odredbama sukladno ovom Zakonu i propisima koji uređuju dodatni nadzor kreditnih institucija, društava za osiguranje i investicijskih društava u financijskom konglomeratu, posebno u smislu nadzora koji se temelji na riziku, Agencija može, nakon savjetovanja s drugim nadležnim tijelima odgovornima za nadzor ovisnih društava, primijeniti samo odgovarajuće odredbe tih propisa na taj mješoviti financijski holding.

(2) Ako mješoviti financijski holding podliježe jednakim odredbama sukladno ovom Zakonu i propisima o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja, posebno u smislu nadzora koji se temelji na riziku, Agencija može, u dogovoru s nadležnim nadzornim tijelom grupe u osiguravateljnom sektoru primijeniti na taj mješoviti financijski holding samo odredbe propisa koje se odnose na najznačajniji financijski sektor, kako je određeno u propisima koji uređuju dodatni nadzor kreditnih institucija, društava za osiguranje i investicijskih društava u financijskom konglomeratu.«.

Članak 70.

U članku 217. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. jednom mjesečno, investicijska društva iz članaka 32. i 35. ovoga Zakona,«

Točke 2. i 3. brišu se.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 2.

Članak 71.

U članku 219. stavku 3. riječi: »udovoljavanje zahtjevima« zamjenjuju se riječima: »ispunjavanje zahtjeva«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Investicijsko društvo na razini grupe jednom godišnje treba javno objaviti u cijelosti ili pozivanjem na jednake informacije, opis pravne strukture, upravljanja i organizacijske strukture.«.

Članak 72.

U članku 225. stavku 1. točki 1. riječi: »u kunama i u valutama država članica« brišu se.

U točki 2. riječ: »ugovorenima« zamjenjuje se riječju: »ugovorenim«.

U stavku 5. riječi: »u kunama i/ili u valuti države članice« brišu se.

Članak 73.

U članku 226. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) U slučaju kada ulagatelj nema pravo u potpunosti raspolagati novčanim sredstvima ili financijskim instrumentima, osoba koja ima potpuno pravo raspolaganja dobit će kompenzaciju, pod uvjetom da se tu osobu može identificirati prije dana objave rješenja iz članka 231. ovoga Zakona.

(3) Ako dvije ili više osoba imaju potpuno pravo raspolaganja novčanim sredstvima ili financijskim instrumentima, udio svake od navedenih osoba uzet će se u obzir kada se utvrđuje iznos iz članka 227. ovoga Zakona, prema pravilima prema kojima se upravlja novčanim sredstvima ili financijskim instrumentima. Ova se odredba ne odnosi na subjekte za zajednička ulaganja.«.

Članak 74.

U članku 227. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U postupku obeštećenja na utvrđeni iznos tražbine, utvrđivat će se i isplaćivati kamate do dana otvaranja stečajnog postupka nad Članom Fonda ili dana objave rješenja Agencije o nastupanju slučaja iz članka 231. ovoga Zakona, ako klijent Člana Fonda iste u postupku potražuje.«.

Članak 75.

Iza članka 229. dodaje se članak 229.a koji glasi:

»Članak 229.a

(1) Operater Fonda dužan je za Fond izraditi polugodišnje i godišnje financijske izvještaje sukladno propisima kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja.

(2) Polugodišnji financijski izvještaji Fonda Operater je dužan dostaviti Agenciji u roku od dva mjeseca od isteka prvog polugodišta.

(3) Godišnje financijske izvještaje Fonda zajedno s revizorskim izvješćem Operater je dužan dostaviti Agenciji u roku od petnaest dana od dana zaprimanja revizorskog izvješća, a najkasnije u roku od četiri mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine.

(4) Agencija je ovlaštena pravilnikom propisati sadržaj i strukturu financijskih izvještaja Fonda te način njihovoga dostavljanja Agenciji.

(5) Agencija može od revizora koji je obavio reviziju godišnjih financijskih izvještaja Fonda zatražiti dodatna obrazloženja u svezi s obavljenom revizijom i revizorskim izvješćem.

(6) Ako godišnji financijski izvještaji iz stavka 3. ovoga članka nisu izrađeni sukladno važećim propisima i standardima financijskog izvještavanja te pravilima struke, Agencija može odbiti revizorsko izvješće i zahtijevati obavljanje revizije od strane drugog revizora na trošak Operatera Fonda.

(7) Isti revizor može obaviti najviše sedam uzastopnih revizija godišnjih financijskih izvještaja Fonda.«.

Članak 76.

U članku 232. stavku 3. riječ: »trideset« zamjenjuje se riječju: »šezdeset«, a iza riječi: »članka 231. ovoga Zakona« dodaju se riječi: »u »Narodnim novinama«.

U stavku 8. brojka: »5« zamjenjuje se riječju: »pet«.

Članak 77.

U članku 236. stavku 3. riječi: », na temelju odluke Agencije,« brišu se.

U stavku 4. riječ: »oduzimanja« zamjenjuje se riječima: »prestanka važenja«.

Članak 78.

U članku 239. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Agencija može pravilnikom propisati rokove i način dostavljanja podataka iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 79.

U članku 247. stavku 2. iza riječi: »propisima donesenim na temelju njega,« dodaju se riječi: »drugim relevantnim propisima,«.

U stavku 4. brojka: »4.« zamjenjuje se brojkom: »3.«.

U stavku 6. iza riječi: »iz članka 262.« dodaju se riječi: »ovoga Zakona«.

Članak 80.

U članku 249. iza stavka 3. dodaje se stavka 4. koji glasi:

»(4) Kada u nadzornim aktivnostima iz ovoga članka sudjeluju dva ili više nadležnih tijela država članica, ESMA može, s ciljem ujednačavanja nadzorne prakse, sudjelovati u djelatnostima zajedničkih nadzora.«.

Članak 81.

U članku 250. stavku 2. iza riječi: »Agencija će o tome obavijestiti« dodaju se riječi: »ESMA-u i«.

U stavku 3. riječi: »prethodnog stavka« zamjenjuju se riječima: »stavka 2. ovoga članka«.

U stavku 5. iza riječi: »članice« stavlja se zarez, riječ: »i« briše se, a iza riječi: »Europsku komisiju« dodaju se riječi: »i ESMA-u«.

Članak 82.

U članku 254. stavku 1. točki 1. iza riječi »odredbama ovoga Zakona« stavlja se zarez, riječ: »i« briše se, a iza riječi: »na temelju ovoga Zakona« dodaju se riječi: »i drugih relevantnih propisa,«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Agencija će, kada je to primjereno, prilikom procjena iz stavka 1. ovoga članka koristiti metode koje svojim smjernicama propisuje ESMA.«.

Članak 83.

U članku 259. riječi: »ili drugih zakona« zamjenjuju se riječima: »ili drugih relevantnih propisa«, a riječ: »neovisnog« briše se.

Članak 84.

U članku 262. stavku 1. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. investicijsko društvo krši odredbe o pravodobnom i točnom izvještavanju Agencije, više od dva puta u razdoblju od tri godine.«.

U stavku 2. točki 3. iza riječi: »odredbama ovoga Zakona« stavlja se zarez, riječ: »i« briše se, a iza riječi: »na temelju ovoga Zakona« dodaju se riječi: »i drugih relevantnih propisa«.

U stavku 4. brojka: »6« zamjenjuje se riječima: »šest«.

U stavcima 5. i 6. riječi: »poravnanje i« zamjenjuju se riječima: »poravnanje i/ili«.

Članak 85.

U članku 263. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. onemogućava nadzor Agencije nad svojim poslovanjem,«.

U stavku 6. iza riječi: »obavijestiti« dodaje se riječ: »ESMA-u,«, a riječi: »poravnanja i« zamjenjuju se riječima: »poravnanja i/ili«.

Stavak 7. briše se.

Članak 86.

U članku 265. stavku 1. iza riječi: »s javnom ponudom« stavlja se zarez i dodaju riječi: »društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima«.

U stavku 3. iza riječi: »s javnom ponudom« stavlja se zarez i dodaju riječi: »društvom za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima«.

Članak 87.

U članku 267. stavku 3. iza riječi: »matičnom financijskom holdingu u EU« stavlja se zarez i dodaju riječi: »matičnom mješovitom financijskom holdingu u EU«.

Članak 88.

Iza članka 267. dodaje se članak 267.a koji glasi:

»Članak 267.a

(1) Konsolidirajuće nadzorno tijelo i nadležno tijelo odgovorno za nadzor ovisnih društava matičnog investicijskog društva u EU, ili matičnog financijskog holdinga u EU ili matičnog mješovitog financijskog holdinga u EU, dužni su učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi postigli zajedničku odluku o primjeni članaka 170., 247. i 254. ovoga Zakona za određivanje primjerenosti adekvatne visine konsolidirane razine kapitala koja ima grupa u odnosu na njezin financijski položaj, profil rizika i zahtijevanu razinu kapitala za primjenu članka 264. ovoga Zakona na svakog subjekta unutar grupe i na konsolidiranoj osnovi.

(2) Zajednička odluka iz stavka 1. ovoga članka i bilo koja odluka donesena u nedostatku zajedničke odluke, ažurira se na godišnjoj osnovi ili, u iznimnim okolnostima, kad nadležno tijelo odgovorno za nadzor ovisnih društava matičnog investicijskog društva u EU, matičnog financijskog holdinga u EU ili matičnog mješovitog financijskog holdinga u EU, uloži pisani i u potpunosti obrazloženi zahtjev konsolidirajućem nadzornom tijelu, radi ažuriranja odluke o primjeni članka 264. ovoga Zakona. U potonjem slučaju, ažuriranje se može rješavati na bilateralnoj osnovi, između konsolidirajućeg nadzornog tijela i nadležnog tijela koje podnosi zahtjev.«.

Članak 89.

U članku 268. stavku 2. iza riječi: »investicijskog društva u EU« riječ: »ili« zamjenjuje se s riječju: »i«, a iza riječi: »financijski holding u EU« dodaju se riječi: »ili matični mješoviti financijski holding u EU«.

U stavku 3. iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. identifikacija pravne strukture i upravljanja i organizacijske strukture grupe, uključujući sve regulirane subjekte, neregulirana ovisna društva i značajne podružnice koje pripadaju grupi, matična društva u skladu s člancima 36. i 208. ovoga Zakona kao i identifikaciju nadležnih tijela reguliranih subjekata u grupi.«.

Članak 90.

U članku 269. stavku 3. iza riječi: »mješoviti holding« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »matični mješoviti financijski holding u EU«.

U stavku 4. iza riječi: »financijskih holdinga« dodaju se riječi: »i matičnih mješovitih holdinga«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Nadležna tijela odgovorna za konsolidirani nadzor matičnih investicijskih društava u EU i investicijskih društava koja su pod kontrolom matičnih financijskih holdinga u EU ili matičnih mješovitih financijskih holdinga u EU dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima u drugim državama članicama koja nadziru ovisna društva tih matičnih društava. Pri utvrđivanju opsega relevantnih informacija uzima se u obzir značaj tih ovisnih društava unutar financijskog sustava u tim državama članicama.«.

Članak 91.

Iza članka 269. dodaje se naslov i članak 269.a koji glase:

»Kolegij nadzornih tijela

Članak 269.a

(1) Kada je Agencija konsolidirajuće nadzorno tijelo, osnovat će kolegij nadzornih tijela za provođenje obveza iz članaka 272., 273. i 274. ovoga Zakona. Kada u trećoj državi postoji članica grupe ili članica grupe u trećoj državi ima podružnicu, Agencija će, vodeći računa o usporedivosti zakonodavstava, osigurati suradnju i koordinirati aktivnosti s relevantnim nadležnim tijelima treće države.

(2) Agencija i druga nadležna tijela preko kolegija nadzornih tijela:

1. razmjenjuju informacije,

2. dogovaraju podjelu radnih zadataka i dobrovoljni prijenos odgovornosti gdje je to prikladno,

3. izrađuju programe nadzornih aktivnosti na osnovi ocjene rizičnosti poslovanja grupe investicijskog društva,

4. povećavaju djelotvornost nadzora otklanjanjem višestrukih istovjetnih nadzornih zahtjeva, a osobito u svezi s dobivanjem informacija iz članka 268. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona, i

5. primjenjuju odredbe članka 273. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona vodeći računa o aktivnostima radnih tijela osnovanih za to područje.

(3) Agencija će usko surađivati s ostalim nadležnim tijelima iz kolegija nadzornih tijela vodeći računa o njihovim ovlastima. Osnivanje i rad kolegija ne utječu na ovlasti nadležnih tijela propisane ovim Zakonom.

(4) Agencija će kao konsolidirajuće nadzorno tijelo na temelju članka 266. ovoga Zakona u suradnji s drugim nadležnim tijelima pisanim sporazumom urediti osnivanje i rad kolegija.

(5) Agencija može u rad kolegija uključiti:

– nadležna tijela iz drugih država članica u kojima je sjedište neke od članica grupe investicijskog društva iz RH,

– nadležna tijela iz drugih država članica u kojima investicijsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ima značajne podružnice,

– nadležna tijela odgovorna za nadzor ovisnih društava matičnog investicijskog društva u EU ili matičnog financijskog holdinga u EU ili matičnog mješovitog financijskog holdinga u EU i

– nadležna tijela trećih država, kad je to primjenjivo, i ovisno o zahtjevima o tajnosti koji su po mišljenju svih nadležnih tijela istovjetni zahtjevima iz članaka 563. i 564. ovoga Zakona.«.

Članak 92.

U članku 270. stavcima 2. i 3. iza riječi: »financijskog holdinga« dodaju se riječi: »ili mješovitog financijskog holdinga«.

Članak 93.

Članak 272. mijenja se i glasi:

»(1) Ako unutar grupe investicijskog društva u EU za koju je Agencija konsolidirajuće nadzorno tijelo nastupi izvanredno stanje koje bi moglo ugroziti likvidnost tržišta ili stabilnost financijskog sustava u bilo kojoj državi članici u kojoj su članovi te grupe investicijskog društva dobili odobrenje za rad, Agencija će bez odgode o tome obavijestiti druga nadležna tijela država članica kao i sljedeća tijela svake od tih država članica i proslijediti im informacije koje su bitne za njihov rad:

1. središnju banku članicu Europskog sustava središnjih banaka i drugih tijela s ovlastima i odgovornostima za provođenje monetarne politike, kada je ta povjerljiva informacija važna za ostvarenje njihovih ciljeva vezanih za provođenje monetarne politike i održavanje likvidnosti, nadzor nad platnim sustavima, sustavima za kliring i namiru financijskih instrumenata te očuvanje stabilnosti financijskog sustava,

2. ministarstvu nadležnom za financije, odnosno državnom tijelu druge države članice ovlaštenom za predlaganje zakona iz područja nadzora kreditnih institucija, financijskih institucija, investicijskih društava i društava za osiguranje, samo za potrebe provođenja nadzora iz svoje nadležnosti.

(2) Kada Agencija nije konsolidirajuće nadzorno tijelo, a u okviru svojim zakonom danih ovlasti procijeni da bi moglo nastupiti izvanredno stanje iz stavka 1. ovoga članka, obavijestit će o tome konsolidirajuće nadzorno tijelo u drugoj državi članici koristeći se pritom uspostavljenim kanalima komuniciranja.«.

Članak 94.

U članku 273. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U slučajevima kada je Agencija, konsolidirajuće nadzorno tijelo, Agencija će pored postojećih obveza iz ovoga Zakona:

1. koordinirati prikupljanje i distribuciju relevantnih i bitnih informacija između nadležnih tijela koja su uključena u nadzor na konsolidiranoj osnovi u okviru redovitih aktivnosti i izvanrednih situacija,

2. planirati i koordinirati obavljanje nadzora, a osobito u svezi s člancima 36., 169., 170., 219., 220., 221., 247., 254. i 256. ovoga Zakona, a u suradnji s drugim nadležnim tijelima u okviru redovitih aktivnosti i izvanrednih situacija,

3. surađivati s nadležnim tijelima drugih država članica u kojima je sjedište drugih investicijskih društava koja su uključena u grupu investicijskog društva u RH, u cilju zajedničkog donošenja odluke o izdavanju odobrenja iz članka 179. ovoga Zakona, kada matično investicijsko društvo u EU i njemu ovisna investicijska društva ili zajedno ovisna investicijska društva matičnog financijskog holdinga u EU ili matičnog mješovitog holdinga u EU, podnesu navedeni zahtjev, i

4. planirati i koordinirati obavljanje nadzora, a u suradnji s drugim nadležnim tijelima u pripremi za izvanredna stanja i tijekom izvanrednih stanja, uključujući nepovoljna kretanja u investicijskim društvima ili na financijskim tržištima, primjenjujući, ako je moguće, uspostavljene kanale komuniciranja za upravljanje krizom. Planiranje i koordiniranje nadzora uključuje važnije mjere iz članka 268. stavka 6. točke 2. ovoga Zakona, pripreme zajedničkih ocjena stanja, provođenje planova postupanja u kriznim situacijama i obavještavanje javnosti.«.

Članak 95.

U naslovu iznad članka 274. riječ: »nadležno« zamjenjuje se riječju: »konsolidirajuće«.

U članku 274. stavku 1. iza riječi: »matični financijski holding u EU« dodaju se riječi: »ili matični mješoviti financijski holding u EU«.

Članak 96.

Iza članka 275. dodaju se naslovi i članci 275.a, 275.b, 275.c, 275.d i 275.e koji glase:

»Odlučivanje u slučajevima kada je Agencija konsolidirajuće nadzorno tijelo

Članak 275.a

(1) Agencija kao konsolidirajuće nadzorno tijelo i nadležna tijela drugih država članica u kojima je sjedište drugih institucija koje su uključene u grupu investicijskog društva u EU surađivat će radi donošenja zajedničke odluke:

– iz područja nadzora i procjene adekvatnosti uspostavljenog postupka procjenjivanja i održavanja internoga kapitala kako bi utvrdili adekvatnu visinu konsolidiranog kapitala na razini grupe investicijskog društva u EU koja odgovara njezinu financijskom stanju i profilu rizičnosti i

– o nalaganju većeg omjera kapitala i kapitalnih zahtjeva u skladu s člankom 264. ovoga Zakona svakoj pojedinoj članici grupe investicijskog društva u EU i na konsolidiranoj razini.

(2) Agencija će na temelju provedenog nadzora i procjene adekvatnosti uspostavljenog postupka procjenjivanja i održavanja internoga kapitala grupe investicijskog društva u EU nadležnim tijelima drugih država članica u kojima je sjedište drugih institucija koje su uključene u grupu investicijskog društva u EU, podnijeti izvješće o procjeni rizičnosti poslovanja grupe investicijskog društva u EU.

(3) Zajednička odluka iz stavka 1. ovoga članka bit će donesena u roku od četiri mjeseca od dana podnošenja izvješća iz stavka 2. ovoga članka, pri čemu se u obzir uzima i procjena relevantnih nadležnih tijela drugih država članica o rizičnosti poslovanja članica grupe investicijskog društva u EU u njihovoj nadležnosti. Ova odluka mora biti u pisanom obliku i obrazložena. Agencija će dostaviti ovu odluku nadređenom investicijskom društvu u EU.

(4) Ako zajednička odluka nije donesena u roku iz stavka 3. ovoga članka, Agencija će sama donijeti odluku iz stavka 1. ovoga članka na konsolidiranoj razini vodeći računa o procjenama rizičnosti poslovanja pojedinih članica grupe investicijskog društva u EU koje su izradila za njih nadležna tijela. Agencija će donijeti odluku za svaku pojedinu članicu grupe za koju je Agencija nadležno tijelo.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka odluke svih nadležnih tijela za pojedine članice grupe bit će spojene u jedinstveni dokument, koji će sadržavati obrazloženje svake pojedine odluke, a vezano za procjenu rizičnosti poslovanja svake pojedine članice grupe investicijskog društva u EU, te stavove i izdvojena mišljenja iznesene tijekom roka iz stavka 3. ovoga članka. Ovaj dokument Agencija će dostaviti svim nadležnim tijelima iz stavka 1. ovoga članka i nadređenom investicijskom društvu u EU.

(6) Odluke iz stavka 3. ili 4. ovoga članka obvezuju sva tijela iz stavka 1. ovoga članka. Agencija će na temelju odluka iz stavka 3. ili 4. ovoga članka donijeti rješenje i dostaviti ga članici grupe investicijskog društva u EU za koju je Agencija nadležno tijelo.

(7) Odluke iz stavka 3. ili 4. ovoga članka bit će preispitane najmanje jednom godišnje.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, odluka iz stavka 3. ovoga članka, u dijelu koji se odnosi na nalaganje većeg omjera kapitala i kapitalnih zahtjeva iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka, bit će preispitana ako je nadležno tijelo druge države članice Agenciji podnijelo pisani i obrazloženi zahtjev. U postupku mogu sudjelovati samo Agencija i nadležno tijelo koje je podnijelo zahtjev.

Odlučivanje u slučajevima kada Agencija nije konsolidirajuće nadzorno tijelo

Članak 275.b

(1) Ako je za grupu investicijskog društva u EU konsolidirajuće nadzorno tijelo nadležno tijelo druge države članice, Agencija će sudjelovati u postupku donošenja zajedničke odluke:

– iz područja nadzora i procjene adekvatnosti uspostavljenog postupka procjenjivanja i održavanja internoga kapitala kako bi utvrdili adekvatnu visinu konsolidiranog kapitala na razini grupe investicijskog društva u EU koja odgovara njezinu financijskom stanju i profilu rizičnosti i

– o nalaganju većeg omjera kapitala i kapitalnih zahtjeva u skladu s člankom 264. ovoga Zakona svakoj pojedinoj članici grupe investicijskog društva u EU i na konsolidiranoj razini.

(2) Agencija će na temelju provedenog nadzora i procjene adekvatnosti uspostavljenog postupka procjenjivanja i održavanja internoga kapitala članice grupe investicijskog društva u EU za koju je Agencija nadležno tijelo, sastaviti izvješće o procjeni rizičnosti njezina poslovanja te ga dostaviti konsolidirajućem nadzornom tijelu.

(3) Ako je zajednička odluka iz stavka 1. ovoga članka donesena, Agencija će na temelju nje donijeti rješenje i dostaviti ga članici grupe investicijskog društva u EU za koju je Agencija nadležno tijelo.

(4) Ako zajednička odluka nije donesena u roku od četiri mjeseca od dana kada je konsolidirajuće nadzorno tijelo podnijelo izvješće o procjeni rizičnosti poslovanja grupe investicijskog društva u EU, Agencija će donijeti odluku iz stavka 1. ovoga članka za svaku pojedinu članicu grupe za koju je Agencija nadležno tijelo, vodeći računa o stavovima i izdvojenom mišljenju konsolidirajućeg nadzornog tijela.

(5) Agencija može podnijeti pisani i obrazloženi zahtjev konsolidirajućem nadzornom tijelu za preispitivanje odluke iz stavka 1. ovoga članka, u dijelu koji se odnosi na nalaganje većeg omjera kapitala i kapitalnih zahtjeva iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka.

Odlučivanje o statusu značajne podružnice kada Agencija nije konsolidirajuće nadzorno tijelo

Članak 275.c

(1) Agencija može konsolidirajućem nadzornom tijelu ili nadležnim tijelima matične države članice uputiti zahtjev da podružnica investicijskog društva iz te države članice koja pruža investicijske usluge na području Republike Hrvatske, dobije status značajne podružnice.

(2) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka Agencija će navesti razloge, a osobito:

1. može li privremeni ili trajni prestanak pružanja investicijskih usluga utjecati na likvidnost tržišta i na sustave za kliring i namiru financijskih instrumenata u Republici Hrvatskoj,

2. veličinu i značaj podružnice, s obzirom na broj klijenata, za financijski sustav Republike Hrvatske.

(3) Pri donošenju zajedničke odluke o značajnosti podružnice Agencija će surađivati s konsolidirajućim nadzornim tijelom ili nadležnim tijelima matične države članice.

(4) Odluka iz stavka 3. ovoga članka je obvezujuća.

(5) Ako Agencija i konsolidirajuće nadzorno tijelo ili nadležna tijela matične države članice u roku od dva mjeseca od dana primitka zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka ne donesu zajedničku odluku o značajnosti podružnice, Agencija će u roku od iduća dva mjeseca o tome donijeti samostalnu odluku. Pri donošenju samostalne odluke Agencija će voditi računa o stavovima konsolidirajućeg nadzornog tijela ili nadležnih tijela matične države članice.

(6) Odluke iz stavaka 3. i 5. ovoga članka moraju biti u pisanom obliku i obrazložene, a dostavljaju se nadležnim nadzornim tijelima.

(7) Donošenje odluka iz stavka 3. ili 5. ovoga članka ne utječe na ovlasti nadležnog tijela dane ovim Zakonom.

Odlučivanje o statusu značajne podružnice kada je Agencija konsolidirajuće nadzorno tijelo

Članak 275.d

(1) Ako Agencija zaprimi zahtjev nadležnog tijela druge države članice da podružnicu investicijskog društva iz Republike Hrvatske koje pruža investicijske usluge na području te države članice smatra značajnom podružnicom, Agencija će surađivati s nadležnim tijelom te države članice pri donošenju zajedničke odluke o značajnosti podružnice.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka mora biti u pisanom obliku i obrazložena, a dostavlja se relevantnim nadležnim tijelima.

(3) Ako zajednička odluka o značajnosti podružnice nije donesena u roku od dva mjeseca od dana zaprimanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, a nadležno tijelo te države članice u roku od iduća dva mjeseca donese odluku da se podružnici iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuje status značajne podružnice, ta odluka obvezujuća je i za Agenciju.

(4) Agencija će nadležnim tijelima države članice u kojoj investicijsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ima značajnu podružnicu proslijediti informacije iz članka 268. stavka 3. točaka 3. i 4. ovoga Zakona te u suradnji s tim nadležnim tijelima planirati i koordinirati aktivnosti iz članka 273. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona.

(5) Ako u investicijskom društvu iz stavka 1. ovoga članka nastane izvanredno stanje, Agencija će bez odgađanja o tome obavijestiti osobe iz članka 272. stavka 1. ovoga Zakona.

Osnivanje kolegija nadzornih tijela za značajne podružnice

Članak 275.e

(1) Ako kolegij nadzornih tijela iz članka 269.a ovoga Zakona nije osnovan, a investicijsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ima značajne podružnice u drugim državama članicama, Agencija će osnovati kolegij nadzornih tijela i predsjedati njime kako bi se omogućila suradnja uređena člankom 268. i člankom 273. stavkom 1. točkom 3. ovoga Zakona te razmjena informacija iz članka 268. stavka 3. točaka 3. i 4. ovoga Zakona.

(2) Nakon konzultacija s relevantnim nadležnim tijelima Agencija će pisanim aktom urediti osnivanje i rad kolegija iz stavka 1. ovoga članka. Agencija će odrediti koja će od nadležnih nadzornih tijela prisustvovati sastancima ili na drugi način sudjelovati u radu kolegija, vodeći računa o mogućem utjecaju planiranih nadzornih aktivnosti na stabilnost financijskog sustava u njihovim državama.

(3) Agencija će pravodobno i redovito obavještavati sve članove kolegija nadzornih tijela o planiranim sastancima i glavnim pitanjima koja će biti predmet rasprave te o zauzetim stavovima i poduzetim mjerama.«.

Članak 97.

U članku 277. stavcima 1. i 4. iza riječi: »mješoviti holding,« dodaju se riječi: »mješoviti financijski holding,«.

Članak 98.

U članku 278. stavku 1. iza riječi: »mješoviti holding,« dodaju se riječi: »mješoviti financijski holding«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Agencija će kod nalaganja nadzornih mjera iz stavka 1. ovoga članka, surađivati s nadležnim tijelima drugih država članica, posebno kada središnja uprava ili glavne jedinice financijskog holdinga, mješovitog financijskog holdinga ili mješovitog holdinga nisu smještene u istoj državi članici kao njegovo registrirano sjedište.«.

Članak 99.

U članku 279. stavku 1. iza riječi: »financijskom holdingu« dodaju se riječi: »ili mješovitom financijskom holdingu«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Agencija može u posebnim slučajevima zahtijevati osnivanje financijskog ili mješovitog financijskog holdinga sa sjedištem u jednoj od država članica te može primijeniti odredbe o konsolidiranom nadzoru na konsolidirani položaj tog financijskog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga.«.

Članak 100.

Iza članka 279. dodaje se naslov i članak 279.a koji glase:

»Suradnja s nadležnim nadzornim tijelima

Članak 279.a

Ako investicijsko društvo, financijski holding, mješoviti financijski holding ili mješoviti holding kontroliraju jedno ili više ovisnih društava koja su društva za osiguranje ili druga društva koja pružaju investicijske usluge te koja podliježu izdavanju odobrenja za rad, Agencija i tijela koja nadziru društva za osiguranje ili druga društva koja pružaju investicijske usluge moraju surađivati. Ne dovodeći u pitanje njihove pojedine odgovornosti, ta tijela moraju jedna drugima dostavljati informacije koje bi vjerojatno mogle pojednostaviti njihov posao i omogućiti nadzor poslovanja i cjelokupnog financijskog položaja društava koja nadziru.«.

Članak 101.

U članku 281. stavku 1. točki 2. riječi: »113. i 114. ovoga« zamjenjuju se riječima: »113., 114. i 341.a ovoga«.

U stavku 3. točki 1. riječi: »iz stavka 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »iz stavaka 1. do 3.«.

U točki 2. iza riječi: »kapitala« točka se zamjenjuje zarezom.

Iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. izdavačke djelatnosti u svezi s uslugama iz točke 2. ovoga stavka.«.

Članak 102.

U članku 283. stavku 2. iza brojke: »292.« dodaju se riječi: »i 292.a«.

Članak 103.

U članku 285. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Ako se dionice burze vode na skrbničkom računu, skrbnički račun mora glasiti na ime.«.

Članak 104.

U članku 286. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Na uvjete za člana uprave burze na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 21.a ovoga Zakona osim odredbe članka 21.a stavka 1. točke 9. i stavka 2. ovoga Zakona. Pod iskustvom za obavljanje dužnosti člana uprave burze podrazumijeva se najmanje petogodišnje iskustvo na rukovodećim položajima u burzi, investicijskom društvu, kreditnoj instituciji ili drugim financijskim institucijama odnosno najmanje šestogodišnje radno iskustvo u vođenju drugih usporedivih poslova. Član uprave burze ne može biti član uprave drugog trgovačkog društva.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. koji postaju stavci 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»(6) Agencija će pravilnikom pobliže propisati uvjete koje članovi uprave burze moraju ispunjavati, postupak za izdavanje suglasnosti te dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za izdavanje suglasnosti za člana uprave burze.

(7) Nadzorni odbor burze mora imati najmanje jednog nezavisnog člana koji nije u poslovnim, obiteljskim i drugim vezama s burzom, većinskim dioničarom ili grupom većinskih dioničara ili članovima uprave ili nadzornog odbora burze ili većinskog dioničara.«.

Dosadašnji stavak 7. briše se.

Članak 105.

Članak 287. mijenja se i glasi:

»(1) Članom uprave burze može biti imenovana osoba koja je dobila suglasnost Agencije za imenovanje člana uprave burze.

(2) Zahtjev za izdavanje suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka Agenciji podnosi nadzorni odbor burze za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

(3) Iznimno, ako člana uprave burze imenuje nadležni sud u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, njegov mandat ne može trajati duže od šest mjeseci, ali i u tom slučaju osoba koja se imenuje mora ispunjavati uvjete iz članka 286. ovoga Zakona.

(4) Nadzorni odbor burze dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave burze najmanje tri mjeseca prije isteka mandata pojedinom članu uprave. Nadzorni odbor burze dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje novoga člana uprave burze u roku od trideset dana od dana primitka obavijesti o oduzimanju, prestanku i odbijanju suglasnosti za imenovanje člana uprave burze.

(5) Podnositelji zahtjeva za izdavanje suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 286. ovoga Zakona i pravilnika iz članka 286. stavka 6. ovoga Zakona.

(6) U postupku odlučivanja o suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može zatražiti da kandidat za člana uprave burze predstavi program vođenja poslova burze za mandatno razdoblje.

(7) Osoba za koju je Agencija izdala suglasnost za imenovanje, obvezna je prije imenovanja za člana uprave druge burze, dobiti novu suglasnost Agencije, kao i u slučaju produljenja mandata.

(8) Agencija odlučuje o izdavanju suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka na temelju:

1. dokumentacije iz stavka 5. ovoga članka,

2. programa vođenja poslova iz stavka 6. ovoga članka,

3. ostalih podataka i informacija kojima raspolaže.

(9) Agencija će odbiti davanje suglasnosti za imenovanje članova uprave burze ako:

1. predložena osoba ne ispunjava uvjete propisane odredbom članka 286. ovoga Zakona i odredbama pravilnika iz članka 286. stavka 6. ovoga Zakona,

2. podaci i informacije iz stavka 8. ovoga članka upućuju na to da osoba za koju je podnesen zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje za člana uprave burze nije primjerena za obavljanje te funkcije,

3. Agencija raspolaže objektivnim i dokazivim razlozima zbog kojih se može pretpostaviti da bi djelatnosti ili poslovi kojima se osoba bavi ili se bavila predstavljali prijetnju upravljanju uređenim tržištem pažnjom dobrog stručnjaka,

4. su u zahtjevu za izdavanje suglasnosti navedeni netočni, neistiniti podaci ili podaci koji dovode u zabludu.«.

Članak 106.

Članak 288. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija će oduzeti suglasnost za imenovanje člana uprave burze u sljedećim slučajevima:

1. ako član uprave prestane ispunjavati uvjete za člana uprave burze propisane ovim Zakonom,

2. ako je suglasnost dana na temelju netočnih, neistinitih podataka ili podataka koji dovode u zabludu, odnosno na koji drugi nepropisan način,

3. ako je član uprave burze teže ili sustavno kršio ovaj Zakon, propise donesene na temelju ovoga Zakona ili druge relevantne propise, a osobito ako je zbog toga ugrožena likvidnost i/ili solventnost burze ili se radi o jednakom kršenju koje se ponavlja dva puta u tri godine.

(2) Agencija može članu uprave burze oduzeti suglasnost za imenovanje člana uprave burze u sljedećim slučajevima:

1. ako kao član uprave burze nije osigurao provođenje ili nije proveo nadzorne mjere koje je naložila Agencija,

2. ako kao član uprave burze nije osigurao organizacijske zahtjeve iz članka 292. i 292.a ovoga Zakona,

3. ako utvrdi da je član uprave burze u sukobu interesa zbog kojeg ne može ispunjavati svoje obveze i dužnosti pažnjom dobrog stručnjaka,

4. ako član uprave burze učestalo ne ispunjava obvezu utvrđivanja i ocjenjivanja učinkovitosti politika, mjera ili internih procedura vezanih za usklađenost burze s ovim Zakonom ili obvezu poduzimanja odgovarajućih mjera u cilju ispravljanja nedostataka, odnosno nepravilnosti u poslovanju burze.

(3) Ako Agencija oduzme suglasnost za imenovanje člana uprave, nadzorni odbor burze obvezan je bez odgode donijeti odluku o opozivu imenovanja tog člana uprave.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, kao i u slučaju smrti, ostavke člana uprave burze ili druge izvanredne okolnosti koja sprječava člana uprave burze da obavlja svoju dužnost člana uprave, nadzorni odbor burze dužan je bez odgode, a najkasnije u roku od sedam dana, imenovati zamjenika člana uprave, bez suglasnosti Agencije, na rok od najviše tri mjeseca. Nadzorni odbor dužan je o svakoj izvanrednoj okolnosti koja sprječava člana uprave burze u obavljanju njegove dužnosti bez odgode obavijestiti Agenciju pisanim putem te najkasnije trideset dana prije isteka mandata zamjenika člana uprave burze podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave burze sukladno članku 287. ovoga Zakona.

(5) Suglasnost za imenovanje člana uprave burze prestaje važiti ako:

1. osoba u roku od jedne godine od izdavanja suglasnosti ne bude imenovana ili ne stupi na dužnost na koju se suglasnost odnosi, protekom navedenog roka,

2. osobi prestane dužnost na koju se suglasnost odnosi, danom prestanka dužnosti,

3. osobi istekne ugovor o radu na burzi, danom isteka ugovora.

(6) O tužbama protiv akata Agencije iz stavaka 1. do 3. ovoga članka nadležni upravni sud odlučit će hitno, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana podnošenja tužbe.«.

Članak 107.

Članak 291. mijenja se i glasi:

»(1) Burza je dužna bez odgode obavijestiti Agenciju o svim promjenama osoba iz članaka 286. i 287. ovoga Zakona, kao i o svim promjenama uvjeta pod kojim je odobrenje za rad izdano.

(2) Burza je obvezna izraditi godišnje financijske izvještaje i godišnje izvješće, u skladu s propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja te ih dostaviti Agenciji zajedno s revizorskim izvješćem, u roku od petnaest dana od dana zaprimanja revizorskog izvješća, a najkasnije u roku od četiri mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine.

(3) Agencija može pravilnikom propisati sadržaj i strukturu godišnjih financijskih izvještaja burze te način njihovog dostavljanja Agenciji.

(4) Agencija može od revizora koji je obavio reviziju godišnjih financijskih izvještaja burze zatražiti dodatna obrazloženja u svezi s obavljenom revizijom i revizorskim izvješćem.

(5) Ako godišnji financijski izvještaji i godišnje izvješće iz stavka 2. ovoga članka nisu izrađeni sukladno propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja te pravilima struke, Agencija može odbiti revizorsko izvješće i zahtijevati obavljanje revizije od strane drugog revizora na trošak burze.

(6) Isti revizor može obaviti najviše sedam uzastopnih revizija godišnjih financijskih izvještaja burze.

(7) Kada su vrijednosni papiri burze uvršteni na uređeno tržište, na burzu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe glave II. dijela 3. ovoga Zakona.

(8) Burza je u obvezi Agenciji podnositi dnevni izvještaj koji sadrži podatke o transakcijama s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim burza upravlja, kao i tjedna, mjesečna i godišnja izvješća koja sadrže podatke o trgovanju.

(9) Agencija će pravilnikom propisati oblik, sadržaj, rokove i način dostavljanja izvještaja iz stavka 8. ovoga članka.

(10) Burza koja upravlja MTP-om dužna je obavijestiti Agenciju o državi članici u kojoj namjerava učiniti MTP dostupnim.

(11) Agencija će informaciju iz stavka 10. ovoga članka proslijediti u roku od trideset dana nadležnom tijelu predmetne države članice.

(12) Na zahtjev nadležnog tijela predmetne države članice, Agencija će u razumnom vremenskom roku tom nadležnom tijelu države članice domaćina MTP-a proslijediti podatke o korisnicima MTP-a.«.

Članak 108.

U članku 292. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Burza je dužna, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja, uspostaviti, dokumentirati, provoditi te redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati učinkovit(e):

1. postupke odlučivanja i organizacijsku strukturu s jasno definiranim, transparentnim i dosljednim linijama odgovornosti,

2. sustav unutarnjih kontrola,

3. mjere i postupke kojima će osiguravati da su zaposlenici, članovi uprave i nadzornog odbora burze svjesni postupaka koje moraju poštivati za pravilno izvršavanje svojih dužnosti i odgovornosti,

4. odgovarajuće administrativne i računovodstvene postupke, te sustav izrade poslovnih knjiga i financijskih izvještaja kao i procedure i postupke vođenja i čuvanja poslovne dokumentacije koje će osigurati istinit i vjeran prikaz financijskog položaja burze sukladno svim važećim računovodstvenim propisima,

5. evidencije svoga poslovanja i unutarnje organizacije, evidencije svih internih akata, kao i njihovih izmjena,

6. mjere i postupke za nadzor i zaštitu informacijskog sustava i sustava za elektroničku obradu podataka,

7. politike, mjere i postupke osiguranja neprekidnog poslovanja,

8. mjere za utvrđivanje sukoba interesa između interesa burze i/ili njezinih dioničara i/ili članova i/ili izdavatelja i javnog interesa za urednim poslovanjem uređenog tržišta,

9. mjere i postupke za sprječavanje nepovoljnog odražavanja sukoba interesa iz točke 8. ovoga stavka na poslovanje uređenog tržišta kojim upravlja, ili na sve osobe koje sudjeluju u trgovanju na uređenom tržištu, posebice ako sukob interesa sprječava burzu pri urednom izvršavanju obveza propisanim ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, drugih relevantnih propisa ili pravila iz članka 294. ovoga Zakona, uključujući mjere i postupke vezane za izvještaj iz članka 293. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona,

10. mjere i postupke koje će osigurati ispravno, neprekidno i učinkovito funkcioniranje trgovinskog sustava te primjenjivati primjerene i djelotvorne sigurnosne mjere za eventualne poremećaje u sustavu,

11. transparentna i jednoznačna pravila i postupke koji omogućuju korektno i uredno trgovanje i utvrđuju objektivne kriterije za djelotvorno izvršavanje naloga,

12. mjere i postupke koji olakšavaju nesmetano i pravodobno zaključivanje transakcija unutar trgovinskog sustava.«.

U stavku 3. točki 1. riječi: »interni sustav« zamjenjuje se riječima: »sustav unutarnje«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) Burza je dužna ustrojiti funkciju unutarnje revizije, zaduženu za provjeru i nadzor učinkovitosti, pouzdanosti i sigurnosti sustava i postupaka burze, uključujući sustav unutarnjih kontrola i sustav upravljanja rizicima.

(5) Unutarnja revizija dužna je minimalno jednom godišnje donijeti neovisno stručno mišljenje o učinkovitosti, pouzdanosti i sigurnosti sustava i postupaka iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Uprava burze dužna je mišljenje iz stavka 5. ovoga članka uzeti u obzir pri donošenju poslovnih odluka.«.

Članak 109.

Iza članka 292. dodaje se naslov i članak 292.a koji glase:

»Upravljanje rizicima

Članak 292.a

(1) Upravljanje rizicima obuhvaća utvrđivanje, mjerenje ili ocjenjivanje, upravljanje i kontroliranje rizika, uključujući i obavještavanje odgovornih osoba o rizicima kojima je burza izložena ili bi mogla biti izložena pri obavljanju svojih poslova.

(2) Burza je dužna uspostaviti sveobuhvatan i učinkovit sustav upravljanja rizicima u skladu s vrstom, opsegom i složenosti svoga poslovanja, koji mora uključivati najmanje:

1. strategije, politike, postupke i mjere upravljanja rizicima,

2. tehnike mjerenja rizika,

3. podjelu odgovornosti u svezi s upravljanjem rizicima.

(3) Burza je dužna propisati, primjenjivati, dokumentirati i redovito ažurirati odgovarajuće, učinkovite i sveobuhvatne strategije i politike upravljanja rizicima u svrhu utvrđivanja rizika povezanih s poslovanjem, poslovnim procesima i sustavima kojima upravlja, doprinose tih pojedinih rizika cjelokupnom profilu rizičnosti burze i utvrđivati prihvatljiv stupnja rizika.

(4) Burza je dužna, na osnovu strategija i politika upravljanja rizicima i utvrđenog prihvatljivog stupnja rizika, donijeti učinkovite postupke, tehnike mjerenja rizika i mjere upravljanja rizicima.

(5) Burza je dužna uspostaviti, provoditi te redovito ažurirati, procjenjivati i nadzirati primjerene politike i postupke, čiji je cilj otkrivanje svakog rizika neusklađenosti s relevantnim propisima, kao i povezanih rizika te uspostaviti primjerene mjere i postupke u cilju smanjivanja takvih rizika.

(6) Burza je dužna nadzirati, ocjenjivati, preispitivati i ažurirati primjerenost, sveobuhvatnost i učinkovitost donesenih strategija, politika, postupaka upravljanja rizicima i tehnika mjerenja rizika, te primjerenost i učinkovitost predviđenih mjera u svrhu otklanjanja mogućih nedostataka u strategijama, politikama i postupcima upravljanja rizicima, uključujući i propuste zaposlenika, osoba na koje je izdvojila poslovne procese te članova uprave i nadzornog odbora burze.

(7) Uspostavljenu strategiju i politike upravljanja rizicima burza je dužna na zahtjev Agencije iste dostaviti bez odgode.

(8) Uprava burze sudjeluje u procesu upravljanja rizicima i odgovorna je za isti, a svi zaposlenici burze moraju sudjelovati u provođenju sustava upravljanja rizicima.

(9) U svrhu osiguranja urednog poslovanja burza je dužna raspolagati dovoljnim financijskim sredstvima, ovisno o vrsti i opsegu poslova koje obavlja, kao i opsegu i strukturi rizika koji proizlaze iz njegovoga poslovanja.

(10) U slučaju ozbiljnog ugrožavanja sustava upravljanja rizicima, burza je dužna o tome bez odgode obavijestiti Agenciju.«.

Članak 110.

Naslov iznad članka 293. briše se.

U članku 293. stavku 3. iza riječi: »bračnog« dodaju se riječi: »i izvanbračnog«.

Članak 111.

U članku 297. stavku 2. točki 5. iza brojke: »292.« dodaju se riječi: »i 292.a«.

U stavku 5. riječi: »udovoljavati uvjetima« zamjenjuju se riječima: »ispunjavati uvjete«.

Članak 112.

U članku 299. stavku 1. točki 1. riječi: »od godine dana od datuma« zamjenjuju se riječima: »od jedne godine od dana«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Agencija će obavijestiti ESMA-u o svakom prestanku važenja odobrenja za rad.«.

Članak 113.

Članak 300. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija sastavlja i redovito ažurira popis uređenih tržišta za koje je Republika Hrvatska matična država članica.

(2) Popis iz stavka 1. ovoga članka i njegove izmjene Agencija dostavlja nadležnim tijelima ostalih država članica i ESMA-i.«.

Članak 114.

U članku 307. stavku 2. iza riječi: »pristup« dodaju se riječi: »i ESMA-i na njezin zahtjev«.

Članak 115.

U članku 311. stavku 5. riječ: »uređeno« zamjenjuje se riječju: »redovito«.

Članak 116.

U članku 312. riječi: »redovito tržište« u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: »uređeno tržište« u odgovarajućem padežu.

Članak 117.

U članku 332. stavku 1. riječi: »uređenom tržištu« zamjenjuju se riječima: »uređeno tržište«.

U stavku 3. iza riječi: »naknadu« stavlja se zarez i dodaju riječi: »najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa odluke u sudski registar«.

U stavku 7. riječi: »počinje djelovati« zamjenjuju se riječima: »stupa na snagu«.

U točki 1. riječ: »potrebnih« zamjenjuje se riječju: »danih«.

U točki 2. brojka: »6« zamjenjuje se riječju: »šest«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Društvo mora, po upisu odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar, izvijestiti tržišnog operatera uređenog tržišta dostavljanjem odluke o povlačenju s uvrštenja. Tržišni operater dužan je donijeti odluku o povlačenju vrijednosnih papira s uvrštenja na uređenom tržištu sljedeći radni dan nakon što zaprimi odluku o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu.«.

Članak 118.

U članku 333. stavku 1. riječ: »dionice« zamjenjuje se riječima: »financijske instrumente«, a riječi: »uređenom tržištu« zamjenjuju se riječima: »uređeno tržište«.

U stavku 3. riječ: »dionice« zamjenjuje se riječima: »financijske instrumente«.

Članak 119.

U članku 334. stavcima 1. i 2. riječi: »dionice ili razrede dionica« zamjenjuju se riječima: »financijske instrumente ili njihove pojedine vrste«.

Članak 120.

U članku 335. stavcima 1. i 3. riječ: »dionicama« zamjenjuje se riječima: »financijskim instrumentima«.

Članak 121.

U članku 336. stavku 1. riječi: »pojedinu dionicu ili razrede dionica« zamjenjuju se riječima: »pojedini financijski instrument ili njegovu vrstu«.

U stavku 4. točki 6. riječi: »dionice kojom« zamjenjuje se riječima: »financijskog instrumenta kojim«.

Članak 122.

Članak 338. briše se.

Članak 123.

U članku 339. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija je nadležna za nadzor nad burzom. Na provođenje nadzora nad burzom na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 254. stavaka 1., 2., 3. i 5., članka 255. te članaka 258. do 261. ovoga Zakona«.

U stavku 2. iza riječi: »na temelju ovoga Zakona« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »drugim relevantnim propisima«.

U stavku 3. točki 4. brojka: »6« zamjenjuje se brojkom: »5«.

U stavku 4. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. izreći preporuku kada Agencija utvrdi slabosti, manjkavosti i nedostatke koje nemaju značaj kršenja odredbi ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona ili drugih relevantnih propisa,«.

Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 3. i 4.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Ako tržišni operater iz države članice, koji je omogućio udaljeni pristup u Republici Hrvatskoj, unatoč mjerama poduzetim od strane nadležnog tijela matične države članice tog tržišnog operatera, ili u slučaju kada se poduzete mjere pokažu nedostatnim, nastavi djelovati tako da su očito ugroženi interesi ulagatelja u Republici Hrvatskoj ili uredno trgovanje na uređenom tržištu, Agencija može prema tom operateru, uz prethodnu obavijest nadležnom tijelu države članice, poduzeti primjerene mjere potrebne za zaštitu interesa ulagatelja i uredno funkcioniranje tržišta, uključujući i zabranu omogućavanja udaljenog pristupa u Republici Hrvatskoj.«

U stavku 8. iza riječi: »komisiju« dodaju se riječi: »i ESMA-u«.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Agencija u svezi sa slučajem i poduzetim mjerama iz stavka 1. ovoga članka može tražiti ESMA-u provođenje daljnjeg postupanja sukladno Uredbi (EU) broj 1095/2010.«.

Članak 124.

U članku 340. ispred riječi: »Agencija« dodaje se brojka: »(1)«.

U stavku 1. u uvodnoj rečenici iza riječi: »burzi« dodaje se riječ: »rješenjem«.

U točki 2. iza riječi: »Zakona« stavlja se zarez, riječ: »i« briše se, a iza riječi: »istih« dodaju se riječi: »i drugih relevantnih propisa«.

U točki 3. iza riječi: »podataka« točka se zamjenjuje zarezom.

Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. ne postupi u skladu s rješenjem kojim Agencija nalaže nadzorne mjere iz članka 339. stavka 4. točke 3. ovoga Zakona.«

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka Agencija će odrediti rok u kojem burza ne može zatražiti ponovno izdavanje odobrenja za rad, a koji ne može biti dulji od jedne godine.

(3) Agencija će obavijestiti ESMA-u o svakom oduzimanju odobrenja za rad.«.

Članak 125.

U članku 341. stavku 3. točki 6. iza riječi: »Zakonom« dodaju se riječi: »i drugim relevantnim propisima«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Kada se financijskim instrumentom trguje na uređenom tržištu druge države članice, Agencija je dužna o mjeri iz stavka 4. ovoga članka obavijestiti nadležna tijela tih država članica i ESMA-u.«

Iza stavka 8. dodaju se novi stavak 9. i stavak 10. koji glase:

»(9) Agencija može rješenjem privremeno obustaviti trgovanje svim financijskim instrumentima na uređenom tržištu ako za to postoje opravdani razlozi u svrhu zaštite ulagatelja ili osiguravanja redovitog i pravilnog trgovanja na uređenom tržištu kada se trgovanje na uređenom tržištu ne može odvijati po načelima učinkovitosti, ažurnosti, nepristranosti i jednakosti svih sudionika.

(10) Na privremenu obustavu iz stavka 9. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe stavaka 5. do 7. ovoga članka.«.

U dosadašnjem stavku 9. koji postaje stavak 11. brojka: »8« zamjenjuje se brojkom: »10«.

Članak 126.

Iza članka 341. dodaje se naslov i članak 341.a koji glase:

»Prijavljivanje transakcija sklopljenih izvan uređenog tržišta ili MTP-a

Članak 341.a

(1) Transakcija financijskim instrumentom uvrštenim na uređeno tržište koja je sklopljena izvan uređenog tržišta ili MTP-a prijavljuje se burzi.

(2) Transakciju iz stavka 1. ovoga članka obvezna je burzi prijaviti sljedeća osoba koja je kupac u predmetnoj transakciji:

1. investicijsko društvo,

2. kreditna institucija,

3. druga financijska institucija s odobrenjem za rad izdanim od nadležnog tijela sukladno zakonskim propisima koji uređuju njihov rad,

4. društvo za osiguranje,

5. subjekt za zajednička ulaganja i njegovo društvo za upravljanje,

6. društvo za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinski fondovi,

7. mirovinsko osiguravajuće društvo,

8. trgovac robom i izvedenicama na robu,

9. lokalno društvo,

10. ostali institucionalni ulagatelji čija glavna djelatnost nije obuhvaćena točkama 1. do 9. ovoga stavka, a podliježu obvezi odobrenja ili nadzora za djelovanje na financijskom tržištu,

11. pravna osoba koja, u odnosu na prethodnu poslovnu godinu, zadovoljava najmanje 2 od sljedećih uvjeta:

– ukupna aktiva iznosi najmanje 150.000.000,00 kuna,

– neto prihod u iznosu od najmanje 300.000.000,00 kuna,

– kapital u iznosu od najmanje 15.000.000,00 kuna,

12. ostali institucionalni ulagatelji čija je glavna aktivnost investiranje u financijske instrumente, a koji ne podliježu obvezi odobrenja ili nadzora za djelovanje na financijskom tržištu od strane nadležnog tijela, uključujući i subjekte osnovane u svrhu sekuritizacije imovine.

(3) Ako kupac u transakciji iz stavka 1. ovoga članka nije osoba navedena u stavku 2. ovoga članka, transakciju iz stavka 1. ovoga članka obvezna je prijaviti osoba iz stavka 2. ovoga članka koja je prodavatelj u predmetnoj transakciji.

(4) Transakcija iz stavka 1. ovoga članka prijavljuje se burzi do kraja trgovinskog dana u kojem je transakcija sklopljena ili do početka sljedećeg trgovinskog dana kada je sklopljena nakon završetka trgovinskog dana.

(5) Burza je obvezna podatke o transakcijama iz stavka 1. ovoga članka bez odgode objaviti na svojim internetskim stranicama.

(6) Agencija može pravilnikom propisati vrste financijskih instrumenta i vrijednost transakcija iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Obveza iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na transakcije zaduživanja na temelju financijskih instrumenata (na primjer repo i obratni repo ugovor, buy and sell back i sell and buy back, lombardni krediti i slično).«.

Članak 127.

U članku 342. stavku 1. točki 5. podstavku 4. riječi: »Direktivom broj 94/19/EZ« zamjenjuju se riječima: »Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća broj 94/19/EZ od 30. svibnja 2004.«.

U točki 6. riječi: »koji su predmet javne ponude, a ukupni iznos naknade u ponudi je manji od 2.500.000 eura, pri čemu se ovaj iznos računa kroz razdoblje od 12 mjeseci« zamjenjuju se riječima: »uključene u ponudu kad je ukupna naknada za ponudu u Europskoj uniji manja od 5.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, pri čemu se ovaj iznos računa kroz razdoblje od dvanaest mjeseci«.

U točki 7. riječi: »pri čemu je ukupna naknada u javnoj ponudi ovih vrijednosnih papira manja od 50.000.000 eura pri čemu se ovaj iznos računa kroz razdoblje od dvanaest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »kad je ukupni iznos ponude u Europskoj uniji manji od 75.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, čiji limit se računa tijekom razdoblja od dvanaest mjeseci«.

Članak 128.

U članku 343. točki 1. riječi: »trgovanja na tržištu« zamjenjuju se riječju: »tržišta«, a brojka: »12« zamjenjuje se riječju: »dvanaest«.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. kvalificirani ulagatelji su:

– osobe koje se sukladno članku 61. ovoga Zakona smatraju profesionalnim ulagateljima,

– osobe koje se sukladno članku 63. ovoga Zakona na zahtjev tretiraju kao profesionalni ulagatelji, i

– osobe koje su kvalificirani nalogodavatelji u smislu članka 73. ovoga Zakona.«.

U točki 7. podstavku 2. iza riječi »eura« dodaju se riječi: »u kunskoj protuvrijednosti«.

U podstavku 3. iza riječi »eura« dodaju se riječi: »u kunskoj protuvrijednosti.«

U točki 11. brojka: »12« zamjenjuju se riječju: »dvanaest«.

Točka 12. mijenja se i glasi:

»12. matična država članica je:

a) za izdavatelje vrijednosnih papira sa sjedištem u državi članici, a koji vrijednosni papiri nisu navedeni u podtočki b) ove točke, država članica u kojoj izdavatelj ima sjedište,

b) za izdanja dužničkih vrijednosnih papira:

– čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 1.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, ili

– koji daju pravo na stjecanje prenosivih vrijednosnih papira ili novca kao posljedicu konverzije ili izvršavanja prava iz tih dužničkih vrijednosnih papira, pod uvjetom da izdavatelj ovih dužničkih vrijednosnih papira nije ujedno i izdavatelj odnosnih vrijednosnih papira ili osoba koja pripada istoj grupi,

ona država članica u kojoj izdavatelj ima sjedište ili gdje će vrijednosni papiri biti ili gdje su uvršteni na uređeno tržište ili gdje su ponuđeni javnosti, po izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje. Ova odredba se na odgovarajući način primjenjuje i na dužničke vrijednosne papire u drugoj valuti različitoj od eura kad je pojedinačna nominalna vrijednost dužničkih vrijednosnih papira približno jednaka 1.000 eura u kunskoj protuvrijednosti,

c) za sve izdavatelje vrijednosnih papira iz trećih država, a koji vrijednosni papiri nisu navedeni u podtočki b) ove točke, država članica u kojoj će vrijednosni papiri biti prvi put ponuđeni javnosti ili u kojoj će biti podnesen prvi zahtjev za uvrštenje na uređeno tržište, po izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje. U slučaju da su na ovaj način matičnu državu članicu izabrali ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje, izdavatelj ima pravo ponovno izabrati matičnu državu članicu između država članica iz ove podtočke,«.

U točki 15. riječi: »radi trgovanja na uređenom tržištu« zamjenjuju se riječima: »u trgovanje na uređeno tržište«.

Iza točke 15. dodaju se nove točke 16. i 17. koje glase:

»16. ključne informacije su bitne informacije u prospektu odgovarajućeg sadržaja, koje ulagatelju omogućuju donošenje odluke o ulaganju u svezi s vrijednosnim papirima koji su predmet ponude ili uvrštenja na uređeno tržište. Ključne informacije moraju biti jasne i razumljive kako bi se ulagatelju omogućilo razumijevanje osobina i rizika povezanih s izdavateljem, jamcem i vrijednosnim papirima.

Ključne informacije u prospektu moraju sadržavati:

– kratak opis rizika povezanih s izdavateljem i jamcem te njihove bitne karakteristike, uključujući sredstva, obveze i financijski položaj,

– kratak opis rizika povezanog s ulaganjem u određeni vrijednosni papir i njegove bitne karakteristike, uključujući sva prava koja proizlaze iz vrijednosnih papira,

– opće uvjete ponude, uključujući i procijenjene troškove koje će izdavatelj ili ponuditelj zaračunati ulagatelju,

– detalje o uvrštenju vrijednosnih papira na uređeno tržište,

– razloge za ponudu i korištenje prikupljenih sredstava.

17. društvo sa smanjenom tržišnom kapitalizacijom je društvo čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište, kojem prosječna tržišna kapitalizacija za prethodne tri kalendarske godine iznosi manje od 100.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, izračunata na temelju podataka na kraju svake kalendarske godine.«.

Dosadašnje točke 16., 17., 18. i 19. postaju točke 18., 19., 20. i 21.

Članak 129.

Članci 344., 345., 346. i 347. brišu se.

Članak 130.

U članku 351. stavku 1. točki 2. riječ: »stotinu« zamjenjuje se riječju: »stotinupedeset«.

U točkama 3. i 4. riječi: »50.000 eura« zamjenjuje se riječima: »100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. ponude vrijednosnih papira s ukupnom naknadom u Europskoj uniji za vrijednosne papire koja je manja od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, pri čemu se ovaj iznos računa kroz razdoblje od dvanaest mjeseci,«.

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. ponude vrijednosnih papira dodijeljenih ili koji će biti dodijeljeni u postupku pripajanja ili podjele društava, pod uvjetom da je za te vrijednosne papire dostupan dokument koji sadrži informacije koje Agencija smatra istovjetnima onima iz prospekta, uzimajući u obzir zahtjeve zakonodavstva Europske unije,«.

U točki 9. podstavku 2. iza riječi: »isplata dividende,« dodaju se riječi: »isplaćena postojećim dioničarima u dionicama iste klase kao dionice glede kojih se takve dividende isplaćuju,«.

Točka 10. mijenja se i glasi:

»10. ponude vrijednosnih papira koji su ponuđeni, dodijeljeni ili će se dodijeliti bivšim ili sadašnjim članovima uprave ili zaposlenicima od strane njihovoga poslodavca ili njegovoga povezanog društva, pod uvjetom da ta društva imaju glavni ured ili registrirano sjedište u Europskoj uniji, i da je dostupan dokument koji sadrži informacije o broju i karakteristikama dionica i razlozima i detaljima ponude,«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Stavak 1. točka 10. ovoga članka primjenjuje se i na društvo sa sjedištem u trećoj državi, čiji su vrijednosni papiri uvršteni u trgovanje na uređeno tržište ili na ekvivalentnom tržištu treće države, pod uvjetom da je dokument s informacijama iz stavka 1. točke 10. ovoga članka dostupan barem na jeziku koji se uobičajeno upotrebljava u međunarodnim financijskim krugovima i pod uvjetom da je Europska komisija na prijedlog Agencije ili nadležnog tijela države članice donijela odluku o ekvivalentnosti za tržište treće države.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Iza dosadašnjeg stavka 3. koji postaje stavak 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) U slučajevima obveze objave prospekta iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, nije potrebno objaviti novi prospekt, sve dok je za vrijednosne papire dostupan prospekt valjan sukladno članku 363. ovoga Zakona, i ako izdavatelj ili osoba odgovorna za izradu prospekta izda pisanu suglasnost za njegovu upotrebu u navedenu svrhu.

(6) U slučaju javne ponude vrijednosnih papira bez obveze objave prospekta u skladu s odredbama ovoga članka, investicijska društva i kreditne institucije moraju izdavatelja na zahtjev obavijestiti o provedenoj kategorizaciji ulagatelja, ne dovodeći u pitanje relevantne propise o zaštiti osobnih podataka.«.

Članak 131.

U članku 352. točki 1. brojka: »12« zamjenjuje se riječju: »dvanaest«.

U točki 4. iza riječi: »pripajanja« dodaju se riječi: »ili podjele«, a riječi: »odgovarajuće informacijama sadržanim u prospektu« zamjenjuju se riječima: »koje Agencija ocijeni istovjetnima onima iz prospekta, uzimajući u obzir zahtjeve zakonodavstva Europske unije«.

U točki 6. riječi: »društvo koje je dio istog koncerna« zamjenjuju se riječima: »njegovo povezano društvo«.

Članak 132.

Članak 354. mijenja se i glasi:

»Izdavatelj, ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište obvezan je obavijestiti Agenciju o upotrebi iznimke iz članaka 351. do 353. ovoga Zakona, najkasnije tri radna dana prije početaka javne ponude ili prije podnošenja zahtjeva za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište.«.

Članak 133.

U članku 355. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) U slučaju da se prospekt odnosi na uvrštenje dužničkih vrijednosnih papira na uređeno tržište, koji glase na pojedinačnu nominalnu vrijednost veću od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, isti ne mora sadržavati sažetak prospekta.«.

Članak 134.

U članku 356. stavku 1. riječi: »najbitnije osobine i rizici povezani s izdavateljem, jamcem i samim vrijednosnim papirima i to na jeziku u kojem je prospekt bio izvorno sastavljen« zamjenjuju se riječima: »ključne informacije na jeziku na kojem je prospekt izvorno sastavljen«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Sažetak mora biti sastavljen u obliku koji omogućuje usporedbu sa sadržajem sažetaka drugih prospekata koji se odnose na slične vrijednosne papire dok ključne informacije sadržane u sažetku moraju biti prikazane na način koji omogućuje ulagateljima jednostavnu procjenu o ulaganju u pojedine vrijednosne papire.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 135.

U članku 358. stavku 1. točki 2. podstavku 2. riječ: »nesolventnost« zamjenjuje se riječju: »insolventnost«.

U stavku 2. iza riječi: »355. ovoga Zakona« briše se zarez, a riječi: »pravilnikom iz članka 360. stavka 1. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »i Uredbom Komisije (EZ-a) broj 809/2004«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako u osnovnom prospektu ili dopuni prospekta nisu uključeni konačni uvjeti ponude, isti moraju biti stavljeni na raspolaganje ulagateljima, dostavljeni Agenciji, te ih izdavatelj mora dostaviti nadležnom tijelu države članice domaćina, u što skorijem roku prilikom svake javne ponude, po mogućnosti prije početka javne ponude ili uvrštenja na uređeno tržište. Konačni uvjeti moraju sadržavati samo informacije koje se odnose na obavijest o vrijednosnom papiru i ne mogu se koristiti kao dopuna osnovnom prospektu u slučaju da je izdavatelj, ponuditelj vrijednosnih papira ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje vrijednosnih papira obvezan izraditi dopunu prospekta sukladno odredbama članka 379. ovoga Zakona. Kod izrade konačnih uvjeta primjenjuje se odredba članka 361. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona o izostavljanju informacija o konačnoj cijeni i količini ponuđenih vrijednosnih papira iz prospekta. Konačni uvjeti ponude iz osnovnog prospekta moraju biti objavljeni sukladno članku 374. ovoga Zakona.«.

Članak 136.

U članku 359. stavku 3. riječ: »stvarnim« briše se.

U stavku 6. iza riječi: »dijelovima prospekta« dodaju se riječi: »ili ako ne sadrži ključne informacije koje omogućuju ulagateljima donošenje odluke o ulaganju«. Iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Sažetak mora sadržavati jasno upozorenje s tim u svezi.«.

Članak 137.

Članak 360. mijenja se i glasi:

»(1) Prospekt mora biti izrađen upotrebom odgovarajućih popisa ili obrazaca ili kombinacijom popisa i obrazaca iz Poglavlja II Uredbe Komisije (EZ-a) broj 809/2004, te mora sadržavati sve informacije sukladno navedenoj Uredbi.

(2) Prospekt koji se sastoji od jednog ili više odvojenih dokumenata kao i osnovni prospekt mora biti izrađen sukladno odredbama Poglavlja III Uredbe Komisije (EZ-a) broj 809/2004.«.

Članak 138.

U članku 361. stavku 3. riječ: »umjesto« zamjenjuje se riječju: »osim«, a iza riječi: »članica« dodaju se riječi: »i objaviti ih sukladno članku 374. stavku 1. ovoga Zakona«.

Članak 139.

Iza članka 361. dodaje se članak 361.a koji glasi:

»Članak 361.a

Kada izdavatelj, ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje na uređeno tržište, sukladno članku 342. stavku 2. ovoga Zakona, odluči izraditi prospekt sukladno odredbama ove glave, ovlašten je, ako za vrijednosne papire jamči država članica, u prospektu izostaviti informacije za jamca koje bi izdavatelj, ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje na uređeno tržište inače bio dužan navesti u prospektu sukladno odredbama Uredbe Komisije (EZ-a) broj 809/2004.«.

Članak 140.

U članku 362. stavku 1. riječi: »pravilnika iz članka 360. stavka 1. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »Uredbe Komisije (EZ-a) broj 809/2004«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U slučaju da informacija, koja se u prospekt mora uvrstiti u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EZ-a) broj 809/2004, iznimno nije primjerena za područje poslovanja ili pravni oblik izdavatelja ili odnosne vrijednosne papire, prospekt mora, umjesto te informacije sadržavati drugu jednakovrijednu informaciju, ako takva postoji.«.

Članak 141.

U članku 363. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prospekt je valjan dvanaest mjeseci od dana njegovog odobrenja u svrhu ponude vrijednosnih papira javnosti ili uvrštenja na uređeno tržište, pod uvjetom da je, po potrebi, dopunjen novim informacijama o izdavatelju i vrijednosnim papirima koji će biti ponuđeni javnosti ili uvršteni na uređeno tržište sukladno članku 379. ovoga Zakona.«.

U stavku 2. riječ: »objave« zamjenjuje se riječima: »njegovoga odobrenja«.

U stavku 3. riječi: »točke 1.« zamjenjuju se riječima: »točke 2.«, a iza riječi: »koje se« dodaje se riječ: »osnovni«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Registracijski dokument, prethodno podnesen i odobren, bit će valjan dvanaest mjeseci od dana njegovoga odobrenja. Registracijski dokument, po potrebi dopunjen novim informacijama sukladno članku 366. stavku 2. ili članku 379. ovoga Zakona, zajedno s obaviješću o vrijednosnom papiru i sažetkom, čine valjan prospekt.«.

Članak 142.

Naslov iznad članka 364. i članak 364. brišu se.

Članak 143.

U članku 365. stavku 1. riječi: »ili koji su Agenciji bili podneseni kao godišnji dokument objavljenih informacija iz članka 364. ovoga Zakona« brišu se.

U stavku 2. riječi: »kao godišnji dokument objavljenih informacija iz članka 364. ovoga Zakona, odnosno« brišu se, a riječi: »i glave IV i V Direktive 2001/34/EZ« zamjenjuju se riječima: »ili Direktiva 2004/109/EZ«.

Članak 144.

U članku 366. stavku 1. riječi: »već odobren od Agencije« zamjenjuju se riječima: »odobrila Agencija«.

U stavku 2. riječ: »potvrdilo« zamjenjuje se riječima: »već odobrila Agencija ili«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U slučajevima iz stavka 1. i 2. ovoga članka, obavijest o vrijednosnom papiru mora sadržavati i informacije koje inače sadrži registracijski dokument, ako su nakon objave registracijskog dokumenta nastupile bitne promjene ili događanja koja bi mogla utjecati na odluku ulagatelja, osim ako je takva informacija sadržana u dopuni registracijskog dokumenta sukladno članku 379. ovoga Zakona.«.

U stavku 5. riječ: »sažetak« zamjenjuje se riječju: »sažetka«.

Članak 145.

U članku 368. stavku 1. riječi: »u pojedinim slučajevima« brišu se, a iza riječi: »tijela« dodaju se riječi: »i pod uvjetom da o tome prethodno obavijesti ESMA-u«.

U stavku 3. iza riječi: »tri« dodaje se riječ: »radna«, a iza riječi: »tijela« dodaje se riječ: »druge«.

U stavku 4. iza riječi: »odobrenju prospekta« dodaju se riječi: »iz članka 371. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona«.

Članak 146.

U članku 371. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Agencija će obavijestiti ESMA-u o odobrenju prospekta i dodatku prospekta istodobno kada o istome obavještava podnositelja zahtjeva za odobrenjem prospekta. Istom prilikom Agencija će ESMA-i osigurati primjerak odobrenog prospekta i dodatka prospektu, u elektroničkom ili tiskanom obliku.«.

Članak 147.

Naslov iznad članka 372. mijenja se i glasi: »Odlučivanje o zahtjevu za odobrenje prospekta«.

U članku 372. stavku 4. riječ: »zaključkom« briše se.

Članak 148.

U članku 373. stavku 1. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Agencija će ESMA-i učiniti dostupnim objavljeni prospekt.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Nakon što je prospekt objavljen u skladu s odredbama članka 374. ovoga Zakona, izdavatelj, ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje na uređeno tržište, obvezan je, sukladno članku 378. ovoga Zakona, objaviti i obavijest o načinu na koji je prospekt objavljen te gdje i na koji način ulagatelji mogu pribaviti prospekt.«.

Članak 149.

U članku 374. stavku 1. riječi: »uređenom tržištu« zamjenjuju se riječima: »uređeno tržište«.

U točki 4. riječ: »te« zamjenjuje se riječju: »ili«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Izdavatelj ili osoba odgovorna za izradu prospekta, koja objavljuje prospekt sukladno stavku 1. točkama 1., 2. ili 3. ovoga članka, mora prospekt objaviti i u elektroničkom obliku sukladno stavku 1. točki 4. ovoga članka.«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. iza brojke: »4.« dodaje se riječ: »i«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Način i postupci objave prospekta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka i popisa odobrenih prospekata iz stavka 3. ovoga članka, moraju biti u skladu i s odredbama Uredbe Komisije (EZ-a) broj 809/2004.«.

Članak 150.

U članku 376. stavku 1. iza brojke: »1.« dodaju se riječi: »i 2.«.

Članak 151.

U članku 378. stavcima 1. i 2. riječ: »dionica« zamjenjuje se riječima: »vrijednosnih papira«.

U stavku 5. riječi: »izrade i« brišu se.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Način oglašavanja u svezi ponude vrijednosnih papira javnosti ili uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište, mora biti u skladu s odredbama ovoga članka i s Uredbom Komisije (EZ-a) broj 809/2004.«.

Članak 152.

U članku 379. stavku 1. riječi: »proteka razdoblja za prihvat ponude odnosno« zamjenjuju se riječima: »zatvaranja ponude ili«, a iza riječi: »tržištu,« dodaju se riječi: »što god od toga se dogodi kasnije,«.

U stavku 7. riječi: »i to u razdoblju određenom u dopuni prospekta, a koje ne smije biti kraće od dva radna dana od objave dopune prospekta« zamjenjuju se riječima: »u roku od dva radna dana od objave dopune prospekta, pod uvjetom da je nova činjenica, netočnost ili nepotpunost iz stavka 1. ovoga članka, nastala prije zatvaranja ponude i prijenosa vrijednosnih papira na račune vrijednosnih papira u odgovarajućem registru nematerijaliziranih vrijednosnih papira«.

Iza stavka 7. dodaju se stavci 8. i 9. koji glase:

»(8) Izdavatelj ili ponuditelj mogu produžiti rok iz stavka 7. ovoga članka.

(9) Rok iz stavka 7. ovoga članka naznačit će se u dopuni prospekta.«.

Članak 153.

Članak 380. mijenja se i glasi:

»(1) Prospekt i dopuna prospekta, odobreni od nadležnog tijela matične države članice, kad je Republika Hrvatska država članica domaćin, imaju učinak kao prospekt i dopuna prospekta odobreni od Agencije u skladu s odredbama ovoga Zakona, ako je nadležno tijelo matične države članice, dostavilo Agenciji i ESMA-i obavijest o odobrenju prospekta i dokumentaciju iz članka 381. stavka 1. točaka 1. do 3. ovoga Zakona.

(2) Ako Agencija i/ili ESMA utvrdi da prospekt i dopuna prospekta dostavljeni sukladno stavku 1. ovoga članka sadrže netočnosti ili nepotpunosti ili utvrdi postojanje nove činjenice iz članka 379. stavka 1. ovoga Zakona, Agencija će o tome obavijestiti nadležno tijelo matične države članice izdavatelja.

(3) Kad je Republika Hrvatska država članica domaćin, Agencija će na svojim internetskim stranicama objavljivati popis odluka o odobrenju prospekta i dopunama prospekta koje je zaprimila od nadležnog tijela matične države članice sukladno stavku 1. ovoga članka, i kada je to primjenjivo, link na te dokumente objavljene na internetskim stranicama nadležnog tijela matične države članice, na internetskim stranicama izdavatelja ili na internetskim stranicama uređenog tržišta. Agencija će ovaj popis redovito ažurirati, s tim da će svaki pojedini dokument biti dostupan na internetskim stranicama Agencije dvanaest mjeseci od dana njegove objave.«.

Članak 154.

U članku 381. stavku 1. točki 1. riječ: »certifikat« zamjenjuje se riječju: »odluku«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Agencija će odluku o odobrenju prospekta iz stavka 1. točke 1. ovoga članka dostaviti ESMA-i istodobno kad i nadležnom tijelu države članice domaćina.«.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi: »1., 2. i 3.« zamjenjuju se riječima: »1. do 4.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Kada Agencija kao nadležno tijelo matične države članice, zaprimi od nadležnog tijela države članice domaćina i/ili ESMA-e, obavijest da prospekt i dopuna prospekta dostavljeni sukladno stavku 1. ovoga članka sadrže netočnosti ili nepotpunosti ili da je utvrđeno postojanje nove činjenice, zatražit će dopunu prospekta sukladno odredbama članka 379. ovoga Zakona.«.

Članak 155.

U članku 382. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Ako su predmet zahtjeva za uvrštenje na uređeno tržište u jednoj ili više država članica, dužnički vrijednosni papiri pojedinačne nominalne vrijednosti najmanje 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, izdavatelj, ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje obvezan je izraditi prospekt na jeziku prihvaćenom od nadležnog tijela matične države članice ili države članice domaćina, ili na jeziku uobičajenom u međunarodnim financijskim krugovima, po njegovom izboru.«.

Članak 156.

Naslov iznad članka 383. mijenja se i glasi: »Izdavatelji sa sjedištem u trećim državama«.

U članku 383. stavku 1. točki 2. riječ: »odgovarajući« zamjenjuje se riječju: »istovjetni«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Kada je Republika Hrvatska država članica domaćin izdavatelja koji ima sjedište u trećoj državi, na javnu ponudu vrijednosnih papira ili uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka 380. do 382. ovoga Zakona.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, izdavatelj odnosno ponuditelj koji namjerava ponuditi vrijednosne papire javnosti u Republici Hrvatskoj ili podnijeti zahtjev za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj, obvezan je sve aktivnosti vezano za javnu ponudu ili uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište, provesti putem osoba koje su sukladno odredbama ovoga Zakona u Republici Hrvatskoj ovlaštene obavljati investicijske usluge iz članka 5. stavka 1. točaka 6. i 7. ovoga Zakona i koje su, zajedno s osobama koje su ih angažirale, solidarno odgovorne za ispunjenje svih obveza iz glave I. dijela trećeg ovoga Zakona kao i za štetu proizašlu iz kršenja navedenih obveza.«.

Članak 157.

U članku 385. stavku 1. iza riječi: »matične države članice« dodaju se riječi: »i ESMA-u«.

U stavku 2. prvoj rečenici riječi: »nadležno tijelo matične države članice izdavatelja« zamjenjuju se riječima: »nadležno tijelo matične države članice izdavatelja i ESMA-u«. U drugoj rečenici iza riječi: »komisiju« dodaju se riječi: »i ESMA-u«.

Članak 158.

U članku 387. stavku 1. iza riječi: »pet« dodaje se riječ: »radnih«.

Članak 159.

U članku 398. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. za izdavatelja dužničkih vrijednosnih papira koji su izdani u nominalnoj vrijednosti po jedinici u iznosu manjem od 1.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, odnosno u drugoj valuti u iznosu koji na dan izdanja predstavlja protuvrijednost manju od 1.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i za izdavatelja dionica:

– država članica u kojoj izdavatelj ima sjedište, za izdavatelja koji ima sjedište u državi članici,

– država članica iz članka 343. točke 12. podtočke c) ovoga Zakona, za izdavatelja koji ima sjedište u trećoj državi.«.

Članak 160.

U članku 409. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) Izdavatelj dionica i dužničkih vrijednosnih papira koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj, obvezan je izvještaje iz članka 407. stavka 2. točaka 1. i 2. ovoga Zakona izrađivati sukladno propisima Republike Hrvatske koji uređuju financijsko izvještavanje za ispod godišnje razdoblje i uz primjenu standarda financijskog izvještavanja za ispod godišnje razdoblje.«.

U dosadašnjem stavku 1. koji postaje stavak 2. iza riječi: »papira« dodaju se riječi: »koji ima sjedište izvan Republike Hrvatske u državi članici«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju 3. i 4.

Iza dosadašnjeg stavka 4. koji postaje stavak 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Izdavatelj dionica i dužničkih vrijednosnih papira koji ima sjedište izvan Republike Hrvatske u trećoj državi, obvezan je izvještaje iz članka 407. stavka 2. točaka 1. i 2. ovoga Zakona izrađivati sukladno stavku 1. ovoga članka.«.

Članak 161.

U članku 410. stavku 1. riječi: »trideset dana« zamjenjuju se riječima: »jednog mjeseca«, a iza riječi: »izvještaj« dodaju se riječi: »za prvo, drugo i treće tromjesečje«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Izdavatelj dionica koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj, obvezan je što je prije moguće, a najkasnije u roku od četrdeset pet dana od dana isteka tromjesečja, izraditi i objaviti javnosti tromjesečni izvještaj za četvrto tromjesečje te osigurati da isti bude dostupan javnosti najmanje pet godina od dana objavljivanja.«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. iza brojke: »1.« dodaju se riječi: »i 2«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. brojka: »2« zamjenjuje se brojkom: »3«.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. iza brojke: »409.« dodaju se riječi: »stavku 1.«.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. riječi: »i 2.« zamjenjuju se riječima: »do 3.«.

Članak 162.

U članku 412. točki 8. riječi: »50.000 EUR« zamjenjuju se riječima: »100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti«.

Iza točke 8. dodaje se točka 9. koja glasi:

»9. izdavatelje dužničkih vrijednosnih papira koji su izdani u nominalnoj vrijednosti po jedinici u iznosu od najmanje 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, odnosno u drugoj valuti u iznosu koji na dan izdanja predstavlja protuvrijednost od najmanje 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, dokle god su ti dužnički vrijednosni papiri u opticaju, pod uvjetom da su to jedini vrijednosni papiri izdavatelja koji su uvršteni na uređeno tržište u državi članici i da su uvršteni na uređeno tržište prije 31. prosinca 2010.«.

Članak 163.

U članku 423. stavku 1. točki 7. iza riječi: »broju« dodaju se riječi: »stečenih ili otpuštenih«.

Članak 164.

U članku 435. stavku 5. točki 3. iza riječi: »papira« točka se zamjenjuje zarezom.

Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. jednom godišnje objaviti javnosti podatke o izvršavanju svojih obveza prema imateljima dužničkih vrijednosnih papira preuzetih kod izdanja dužničkih vrijednosnih papira.«.

U stavku 6. riječi: »50.000 EUR« zamjenjuju se riječima: »100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti«.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) U slučaju sazivanja skupštine samo za imatelje dužničkih vrijednosnih papira koji su izdani u nominalnoj vrijednosti po jedinici u iznosu od najmanje 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, odnosno u drugoj valuti u iznosu koji na dan izdanja predstavlja protuvrijednost od najmanje 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a koji su uvršteni na uređeno tržište u državi članici prije 31. prosinca 2010., izdavatelj može, dokle god su ti dužnički vrijednosni papiri u opticaju, kao mjesto održavanja takve skupštine, izabrati bilo koju državu članicu u kojoj je osigurao dostupnost svih odgovarajućih mehanizama i informacija potrebnih imatelju dužničkih vrijednosnih papira u svezi s pravima sadržanim u tim vrijednosnim papirima.«.

Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 8. i 9.

Članak 165.

U članku 436. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Agencija je obvezna o svim izuzecima odobrenim sukladno stavku 1. ovoga članka obavijestiti ESMA-u.«.

Članak 166.

U članku 437. ispred riječi: »Agencija« dodaje se brojka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Agencija je obvezna uzeti u obzir uredbe i odluke Europske komisije kojima se uređuje istovjetnost obveza propisanih člancima 403., 407., 410., 411., 413., 428. do 432., 434. i 435. ovoga Zakona.«

Članak 167.

U članku 438. stavku 6. riječi: »50.000 EUR« zamjenjuju se riječima: »100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti«.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Iznimno od odredbi stavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka, u slučaju vrijednosnih papira izdavatelja koji su izdani u nominalnoj vrijednosti po jedinici u iznosu od najmanje 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti odnosno u drugoj valuti u iznosu koji na dan izdanja predstavlja protuvrijednost od najmanje 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, uvrštenih na uređeno tržište u jednoj ili više država članica prije 31. prosinca 2010., a dokle god su ti dužnički vrijednosni papiri u opticaju, propisane informacije moraju biti objavljene javnosti, prema izboru izdavatelja, ili na jeziku koji je kao jezik objavljivanja javnosti odredila njegova matična država članica i država članica domaćin, ili na jeziku koji se uobičajeno upotrebljava u međunarodnim financijskim krugovima.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 168.

U članku 446. stavku 2. iza točke 13. dodaje se nova točka 14. koja glasi:

»14. poduzimati odgovarajuće mjere prema izdavatelju odnosno osobi koja je vrijednosne papire izdavatelja uvrstila na uređeno tržište bez njegove suglasnosti s ciljem uspostavljanja učinkovitog procesa upravljanja propisanim informacijama,«.

Dosadašnja točka 14. postaje točka 15.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Agencija može pravilnikom detaljnije propisati mjere iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 169.

U članku 447. stavku 1. iza riječi: »članice izdavatelja« dodaju se riječi: »i ESMA-u«.

U stavku 3. iza riječi: »komisiju« dodaju se riječi: »i ESMA-u«.

Članak 170.

Iza članka 448. dodaje se naslov i članak 448.a koji glase:

»DOSTAVLJANJE PODATAKA AGENCIJI

Članak 448.a

(1) Agencija je ovlaštena od izdavatelja prikupljati podatke koje su izdavatelji obvezni javno objavljivati sukladno odredbama ovoga Zakona, propisa koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja te korporativno upravljanje.

(2) Agencija je ovlaštena podatke iz stavka 1. ovoga članka javno objavljivati, osim u slučaju kada bi javno objavljivanje moglo ozbiljno utjecati na financijska tržišta ili uzrokovati nerazmjernu štetu izdavatelju.

(3) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati podatke iz stavka 1. ovoga članka, te oblik, rokove i način njihovoga dostavljanja Agenciji.«.

Članak 171.

Članak 449. mijenja se i glasi:

»Agencija će pravilnicima propisati detaljnije upute i provedbene mjere u svezi s obvezama propisanim ovom glavom, uzimajući u obzir pri tome provedbene mjere koje je na temelju članka 27., 27.a i 27.b Direktive 2004/109/EZ i njezinih izmjena i dopuna usvojila Europska komisija.«.

Članak 172.

U članku 459. stavku 4. iza riječi: »članka« stavlja se zarez i dodaju riječi: »kao i mjere i postupke izdavatelja u svrhu osiguranja povjerljivosti povlaštenih informacija«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Izdavatelj je s ciljem uspostavljanja učinkovitog procesa upravljanja povlaštenim informacijama obvezan imati i primjenjivati interne akte kojima uređuje postupanje s povlaštenim informacijama, kada je to primjereno.«.

Članak 173.

U članku 464. stavku 4. riječi: »bez odgode« zamjenjuju se riječima: »u najkraćem roku«.

U podstavku 2. riječi: »koji je obvezan Agenciji dostavljati godišnji dokument objavljenih informacija iz članka 364.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 343. točke 12. podtočke c)«.

U stavku 5. riječi: »prethodnog stavka« zamjenjuju se riječima: »stavka 4. ovoga članka«.

Članak 174.

U članku 480. stavku 4. točki 2. iza riječi: »poziva« dodaju se riječi: »te komunikaciju putem elektroničke pošte i mobilne telefonije«.

Članak 175.

U članku 495. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Na nematerijaliziranom vrijednosnom papiru, založnom vjerovniku koji je u skladu s odredbama posebnog zakona ovlašten na namirenje, uvijek je dopušteno namirivanje zalogom osigurane tražbine izvansudskim putem, osim u slučaju prisilnog založnog prava.«.

Članak 176.

U naslovu iznad članka 501. riječ: »i« zamjenjuje se riječima: »i/ili«.

U članku 501. stavku 1. riječi: »poravnanja i« zamjenjuju se riječima: »poravnanja i/ili«, a riječi: »poravnanje i« zamjenjuje se riječima: »poravnanje i/ili«.

U stavku 2. riječi: »poravnanja i« zamjenjuju se riječima: »poravnanja i/ili«, a riječi: »udovoljavati uvjetima propisanim« zamjenjuju se riječima: »ispunjavati uvjete propisane«.

Članak 177.

U naslovu iznad članka 502. riječi: »Sustav poravnanja i namire« zamjenjuju se riječima: »Poravnanje i namira«.

U članku 502. stavku 1. riječi: »poravnanja i« zamjenjuju se riječima: »poravnanja i/ili«.

Članak 178.

U naslovu iznad članka 503. riječ: »i« zamjenjuje se riječima: »i/ili«.

U članku 503. riječi: »sustava poravnanja i« zamjenjuju se riječima: »sustava poravnanja i/ili«.

Članak 179.

U članku 504. točkama 1. i 3. riječi: »poravnanja i« zamjenjuju se riječima: »poravnanja i/ili«.

Članak 180.

U članku 506. stavku 1. točki 3. riječi: »poravnanja i« zamjenjuju se riječima: »poravnanja i/ili«.

U točki 9. riječ: »vrijednosnog« zamjenjuje se riječju: »vrijednosnih«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Središnje klirinško depozitarno društvo obavlja druge djelatnosti, osim onih iz stavka 1. ovoga članka, samo uz prethodno odobrenje Agencije.«

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječ: »vezi« zamjenjuje se riječju: »svezi«.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. iza riječi: »članka« stavlja se zarez i dodaju riječi: »bez prethodnog odobrenja Agencije«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 181.

U članku 508. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako se dionice središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode na skrbničkom računu, skrbnički račun mora glasiti na ime.«.

Članak 182.

U naslovu iznad članka 509. iza riječi: »uprava« dodaju se riječi: »i nadzorni odbor«.

U članku 509. iza riječi: »upravu« dodaju se riječi: »i nadzorni odbor«, a riječi: »286. i 287.« zamjenjuju se riječima: »286., 287. i 288.«.

Članak 183.

U članku 510. ispred riječi: »Na imatelje« dodaje se brojka: »(1)«.

U stavku 1. riječi: »poravnanja i« zamjenjuju se riječima: »poravnanja i/ili«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Na središnje klirinško depozitarno društvo na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 289. stavaka 2. do 5. ovoga Zakona, pri čemu se izrazi: »burza« i »uređeno tržište« zamjenjuju izrazom: »središnje klirinško depozitarno društvo«.«.

Članak 184.

U dijelu 5. poglavlju 2. naslovu odjeljka 2. riječi: »poravnanja i« zamjenjuju se riječima: »poravnanja i/ili«.

Članak 185.

Naslov iznad članka 511. briše se.

U članku 511. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) Na organizacijske zahtjeve središnjeg klirinškog depozitarnog društva na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 292. stavka 1. točaka 1. do 7. ovoga Zakona, pri čemu se izraz: »burza« na odgovarajući način zamjenjuje izrazom: »središnje klirinško depozitarno društvo«.«.

U dosadašnjem stavku 1. koji postaje stavak 2. riječi: »poravnanje i« zamjenjuju se riječima: »poravnanje i/ili«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. iza riječi: »papirima« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »uključujući mjere i postupke vezane za izvještaj iz članka 519. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona«.

Članak 186.

Naslov iznad članka 512. i članak 512. brišu se.

Članak 187.

Članak 513. mijenja se i glasi:

»Na upravljanje rizicima središnjeg klirinškog depozitarnog društva na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 292.a ovoga Zakona, pri čemu se izraz: »burza« na odgovarajući način zamjenjuje izrazom: »središnje klirinško depozitarno društvo«.«.

Članak 188.

U članku 514. stavku 1. točki 3. riječi: »poravnanja i« zamjenjuju se riječima: »poravnanja i/ili«.

U stavku 2. točki 1. riječi: »interni sustav« zamjenjuju se riječima: »sustav unutarnje«.

Članak 189.

U članku 515. stavku 1. točka 2. briše se.

Dosadašnja točka 3. postaje točka 2.

U stavku 5. riječi: »klirinškog depozitarnog društva« zamjenjuju se riječima: »depozitorija«.

Članak 190.

U članku 517. stavku 1. iza riječi: »ne smije« dodaju se riječi: »na račun vlastitog kapitala«.

U stavku 2. riječ: »odjel interne« zamjenjuje se riječima: »funkciju unutarnje«, a iza riječi: »društva« stavlja se zarez i dodaju riječi: »uključujući sustav unutarnjih kontrola i sustav upravljanja rizicima«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Unutarnja revizija minimalno jednom godišnje dužna je donijeti neovisno stručno mišljenje o učinkovitosti, pouzdanosti i sigurnosti sustava i postupaka iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Uprava središnjeg klirinškog depozitarnog društva dužna je mišljenje iz stavka 3. ovoga članka uzeti u obzir pri donošenju poslovnih odluka.«.

Članak 191.

U članku 518. stavku 3. riječi: »oblik i« brišu se.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) Agencija može od revizora koji je obavio reviziju godišnjih financijskih izvještaja središnjeg klirinškog depozitarnog društva zatražiti dodatna obrazloženja u svezi s obavljenom revizijom i revizorskim izvješćem.

(5) Ako godišnji financijski izvještaji i godišnje izvješće iz stavka 2. ovoga članka nisu izrađeni sukladno propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja te pravilima struke, Agencija može odbiti revizorsko izvješće i zahtijevati obavljanje revizije od strane drugog revizora na trošak središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

(6) Isti revizor može obaviti najviše sedam uzastopnih revizija godišnjih financijskih izvještaja središnjeg klirinškog depozitarnog društva.«.

Članak 192.

Naslov iznad članka 519. briše se.

U članku 519. stavku 3. iza riječi: »bračnog« dodaju se riječi: »i izvanbračnog«.

Članak 193.

U članku 521. stavku 1. riječi: »upute središnjeg klirinško depozitarnog društva« zamjenjuju se riječima: »upute središnjeg klirinškog depozitarnog društva«.

U točki 3. riječi: »poravnanju i« zamjenjuju se riječima: »poravnanju i/ili«.

U točki 4. riječ: »posebnog« briše se.

Članak 194.

U članku 523. stavku 3. riječi: »poravnanja i« zamjenjuju se riječima: »poravnanja i/ili.«

Članak 195.

U članku 524. stavku 2. točki 8. riječi: »poravnanja i« zamjenjuju se riječima: »poravnanja i/ili«, a iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »i pravilnika donesenog sukladno članku 504. ovoga Zakona«.

U stavku 5. riječi: »udovoljavati uvjetima« zamjenjuju se riječima: »ispunjavati uvjete«.

U stavku 6. riječi: »poravnanja i« zamjenjuju se riječima: »poravnanja i/ili«.

Članak 196.

U članku 526. stavku 1. točki 1. riječi: »godinu dana od datuma« zamjenjuju se riječima: »jedne godine od dana«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Agencija može obavijestiti ESMA-u o svakom prestanku važenja odobrenja za rad.«.

Članak 197.

U članku 527. stavku 2. točki 2. i stavku 4. riječi: »poravnanja i« zamjenjuju se riječima: »poravnanja i/ili«.

Članak 198.

U članku 528. stavku 2. riječi: »poravnanjem i« zamjenjuju se riječima: »poravnanjem i/ili«.

Članak 199.

Naslov iznad članka 530. mijenja se i glasi: »Insolventnost«.

U članku 530. riječ: »nesolventnosti« zamjenjuje se riječju: »insolventnosti«, a riječ: »posebnog« briše se.

Članak 200.

Iza članka 531. dodaje se članak 531.a koji glasi:

»Članak 531.a

Kada je središnje klirinško depozitarno društvo središnja druga ugovorna strana kako je propisano Uredbom broj 648/2012 o OTC izvedenicama, središnjim drugim ugovornim stranama i trgovinskim repozitorijima, na sustav poravnanja kojim upravlja se ne primjenjuje odredba članka 517. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 201.

U članku 535. stavcima 1., 2. i 5. iza riječi: »države« dodaje se riječ: »članice«.

Članak 202.

U članku 536. stavku 1. točki 1. riječi: »učinkovitu i ekonomičnu« zamjenjuju se riječima: »učinkovito i ekonomično poravnanje i«.

Članak 203.

U članku 538. stavku 1. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»Na provođenje nadzora nad središnjim klirinškim depozitarnim društvom na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 254. stavaka 1., 2., 3. i 5. i članka 255., te članaka 258. do 261. ovoga Zakona, pri čemu se izraz: »investicijsko društvo« na odgovarajući način zamjenjuje izrazom: »središnje klirinško depozitarno društvo«.«.

Članak 204.

Naslov iznad članka 539. briše se.

U članku 539. stavku 2. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. izreći preporuku kada Agencija utvrdi slabosti, manjkavosti i nedostatke koje nemaju značaj kršenja ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa,«.

Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 3. i 4.

Članak 205.

U članku 540. ispred riječi: »Agencija« dodaje se brojka: »(1)«.

U stavku 1. iza riječi: »može« dodaje se riječ: »rješenjem«.

U točki 3. iza riječi: »podataka« točka se zamjenjuje zarezom.

Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. ne postupi u skladu s rješenjem kojim Agencija nalaže nadzorne mjere iz članka 539. stavka 2. točke 3. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka Agencija će odrediti rok u kojem središnje klirinško depozitarno društvo ne može zatražiti ponovno izdavanje odobrenja za rad, a koji ne može biti dulji od jedne godine.

(3) Agencija može obavijestiti ESMA-u o svakom oduzimanju odobrenja za rad.«.

Članak 206.

Iza članka 540. dodaje se članak 540.a koji glasi:

»Članak 540.a

Odredbe članaka 538. do 540. ovoga Zakona na odgovarajući način primjenjuju se na nadzor nad operaterom središnjeg registra i operaterom sustava za poravnanje i/ili namiru kada poslove upravljanja središnjim registrom odnosno sustavom za poravnanje i/ili namiru ne obavlja središnje klirinško depozitarno društvo.«.

Članak 207.

U članku 543. stavku 2. iza riječi: »uprave« stavlja se zarez, a riječi: »i zaposlenici subjekta nadzora« zamjenjuju se riječima: »nadzornog odbora, prokuristi, zaposlenici subjekta nadzora i osobe koje mogu imati saznanja od interesa za postupak nadzora«.

Članak 208.

Iza članka 543. dodaje se naslov i članak 543.a koji glase:

»Kontrola informacijskog sustava

Članak 543.a

(1) Subjekt nadzora koji u svom poslovanju koristi informacijski sustav, dužan je na zahtjev ovlaštene osobe Agencije, osigurati uvjete za pregled informacijskog sustava te mogućnost ispitivanja jesu li podaci obrađeni korištenjem informacijske tehnologije obrađeni na primjeren način.

(2) Subjekt nadzora dužan je na zahtjev ovlaštene osobe Agencije predati dokumentaciju iz koje je razvidan potpuni opis rada informacijskog sustava. Iz dokumentacije moraju biti razvidne komponente informacijskog sustava. Dokumentacija mora omogućiti ovlaštenoj osobi uvid u:

1. programska rješenja,

2. postupke obrade podataka korištenjem informacijske tehnologije,

3. kontrole koje osiguravaju pravilnu obradu podataka i

4. kontrole koje osiguravaju čuvanje povjerljivosti, integriteta i raspoloživosti podataka.«.

Članak 209.

U članku 545. stavku 2. riječ: »Uprava« zamjenjuje se riječima: »Upravno vijeće«.

Članak 210.

U članku 548. stavku 3. riječi: »investicijsko društvo, klijente investicijskog društva ili treće osobe« zamjenjuju se riječima: »sudionike tržišta kapitala i/ili stabilnost tržišta u cjelini«.

Članak 211.

U članku 551. stavku 1. iza riječi: »tržištu« stavlja se zarez, veznik: »ili« briše se, a iza riječi: »ulagatelja« dodaju se riječi: »i zaštite javnog interesa«.

U stavku 2. riječ: »osnovane« zamjenjuje se riječju: »osnove«, a riječ: »prekršaju« zamjenjuje se riječima: »utvrdi počinjenje prekršaja«.

Članak 212.

U članku 552. ispred riječi: »Ovlaštenik« dodaje se brojka: »(1)«.

U stavku 1. točki 2. iza riječi: »ispravni« točka se zamjenjuje zarezom.

Iza točke 2. dodaju se točke 3. i 4. koje glase:

»3. utvrđuje posluje li subjekt nadzora sukladno odredbama ovoga Zakona, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim relevantnim propisima,

4. provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i položaj subjekta nadzora te rizike kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen u svom poslovanju.«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Agencija će pri provjeri i procjeni financijske stabilnosti i položaja te pri procjeni rizika kojima je subjekt nadzora izložen ili bi mogao biti izložen, uzeti u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja subjekta nadzora.«.

Članak 213.

U članku 553. stavku 1. riječi: »investicijskih društava« zamjenjuju se riječima: »subjekata nadzora«.

Članak 214.

U članku 554. iza riječi: »točke 2.« dodaju se riječi: »i članka 341. stavka 9.«, a riječi: »po skraćenom postupku« zamjenjuju se riječima: »bez provedbe ispitnog postupka«.

Članak 215.

Iza članka 554. dodaje se naslov i članak 554.a koji glase:

»Naknada za nadzor

Članak 554.a

(1) Za obavljanje nadzora subjekt nadzora plaća Agenciji naknadu za nadzor, uključujući i slučajeve kada Agencija, sukladno odredbama članka 487. stavka 3., članaka 556. i 563. ovoga Zakona, obavlja nadzor na zahtjev nadzornog tijela druge države članice, kao i u slučajevima kada Agencija obavlja nadzor temeljem sporazuma o suradnji s nadležnim tijelom treće države sklopljenim sukladno odredbama članka 564. ovoga Zakona.

(2) Agencija će pravilnikom propisati visinu, način izračuna i način plaćanja naknade iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 216.

U članku 556. stavku 2. iza riječi: »izvijestiti« dodaju se riječi: »ESMA-u i«.

Iza stavka 8. dodaju se stavci 9. i 10. koji glase:

»(9) Na nadzor investicijskih društava na odgovarajući način primjenjivat će se odredbe članaka 275.c, 275.d i 275.e ovoga Zakona.

(10) Nadzor iz stavka 9. ovoga članka neće se primjenjivati na investicijska društva koja ispunjavaju uvjete iz članka 178. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 217.

U članku 558. stavku 1. riječ: »uprave« zamjenjuje se riječima: »Upravnog vijeća«.

U stavku 3. točki 1. iza riječi »za potrebe« dodaju se riječi: »kaznenog progona ili«.

Članak 218.

U članku 559. stavku 1. riječ: »uprave« zamjenjuje se riječima: »Upravnog vijeća«.

U stavku 3. iza riječi: »članovi« dodaju se riječi: »Upravnog vijeća«, a riječi: »upravu Agencije« zamjenjuju se riječju: »Agenciju«.

U stavku 4. iza riječi: »bračnog« dodaju se riječi: »ili izvanbračnog«, iza riječi: »članom« dodaju se riječi: »Upravnog vijeća«, riječ: »predsjednik« briše se, a iza riječi: »član« dodaju se riječi: »Upravnog vijeća«.

Članak 219.

U članku 561. stavku 1. točki 4. riječ: »banke« zamjenjuje se riječima: »kreditne institucije«.

U točki 6. ispred riječi: »Europskoj središnjoj banci« dodaju se riječi: »ESMA-i, ESRB-u, Europskom sustavu središnjih banaka,«.

U točki 7. iza riječi: »područja nadzora« dodaju se riječi: »tržišta kapitala,«.

U točki 8. riječ: »koje« zamjenjuje se riječju: »koja«, a riječi: »tog tržišta« zamjenjuju se riječima: »sustava poravnanja i namire«.

U stavku 2. riječi: »Podatke koje je agencija« zamjenjuju se riječima: »Podaci koje je Agencija«.

Članak 220.

U članku 562. stavku 2. iza riječi: »obavijestiti« dodaju se riječi: »ESMA-u i«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Agencija će se obratiti ESMA-i u slučaju da nadležno tijelo države članice odbije suradnju ili ne postupi u razumnom roku, u sljedećim slučajevima:

– na zahtjev Agencije za nadzornim aktivnostima, provođenjem neposrednih nadzora ili istraga,

– na zahtjev za razmjenom informacija iz članka 557. ovoga Zakona.«.

Članak 221.

U članku 563. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Agencija će surađivati s ESMA-om te joj na njezin zahtjev bez odgode dostaviti sve tražene informacije radi provođenja njezinih ovlasti propisanih Direktivom 2004/109/EZ i njezinim izmjenama i dopunama te Uredbom (EU) broj 1095/2010.«.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. iza riječi: »Razmjena« dodaju se riječi: »i dostavljanje«, iza riječi: »tijelima drugih država članica« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ESMA-om i ESRB-om«, iza riječi: »Agencija« stavlja se zarez, riječ: »i« briše se, a iza riječi: »tijela drugih država članica« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »ESMA i ESRB«.

Iza stavka 8. dodaju se stavci 9. i 10. koji glase:

»(9) Kada nadležno tijelo države članice odbije suradnju s Agencijom ili u razumnom roku ne postupi po njezinom zahtjevu, Agencija može o istome izvijestiti ESMA-u.

(10) Agencija će obavijestiti Europsku komisiju, ESMA-u i nadležna tijela drugih država članica o svim sporazumima o prenošenju nadležnosti zaključenima s nadležnim tijelima drugih država članica i detaljima takvih sporazuma.«.

Članak 222.

Članak 564. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija i ESMA mogu s nadležnim tijelima treće države sklapati sporazume o suradnji u kojem se predviđa razmjena podataka s nadležnim tijelima treće države.

(2) Podaci otkriveni sukladno sporazumima iz stavka 1. ovoga članka podliježu obvezi čuvanja povjerljivih podataka iz članka 560. ovoga Zakona, te se mogu koristiti samo u svrhu obavljanja zadaća nadležnih tijela.

(3) Agencija i ESMA mogu sklapati sporazume o suradnji u kojem se predviđa razmjena podataka i s drugim ovlaštenim tijelima, fizičkim i pravnim osobama nadležnim za:

1. nadzor nad kreditnim institucijama, drugim financijskim institucijama, osiguravajućim društvima i nadzor nad tržištima kapitala,

2. likvidaciju, stečaj i druge slične postupke koji se odnose na investicijska društva,

3. obavljanja obvezne revizije investicijskih društava i ostalih osoba koje pružaju financijske usluge, kreditnih institucija i osiguravajućih društava u okviru obavljanja njihove funkcije nadzora, ili onih koji vode sustave odštete u okviru obavljanja svojih funkcija,

4. nadzor nad osobama koje su uključene u likvidaciju, stečaj ili slične postupke koji se odnose na investicijska društva,

5. nadzor nad osobama koje su odgovorne za obveznu reviziju osiguravajućih društava, kreditnih institucija, investicijskih društava i ostalih financijskih institucija.

(4) Podaci koji se otkrivaju sporazumom iz stavka 1. ovoga članka podliježu obvezi čuvanja povjerljivih podataka iz članka 560. ovoga Zakona te se mogu koristiti samo u svrhu obavljanja zadaća subjekata navedenih u stavku 3. ovoga članka.

(5) Podaci koji potječu iz druge države članice ne mogu se otkriti trećim stranama bez izričite suglasnosti nadležnih tijela koja su je prenijela i samo u svrhu za koju su ta tijela dala suglasnost.

(6) Odredba članka 560. ovoga Zakona primjenjuje se i na podatke koje daju nadležna tijela trećih zemalja.

(7) Agencija može dostaviti podatak ili informaciju stranom nadležnom tijelu ako ono jamči istu ili bolju pravnu zaštitu takvih podataka ili informacija od zaštite na temelju propisa Republike Hrvatske, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu podataka.

(8) Agencija je obvezna obavijestiti ESMA-u o sklapanju sporazuma o suradnji iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 223.

U naslovu iznad članka 565. riječi: »revizorskog društva« zamjenjuju se riječju: »revizora«.

U članku 565. stavku 1. riječi: »sa Zakonom o reviziji« zamjenjuju se riječima: »s propisima koji uređuju obavljanje revizije financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja«.

U stavku 2. riječi: »revizorsko društvo dužno« zamjenjuju se riječima: »revizor dužan«, a riječi: »odnosno da li istinito i objektivno iskazuju« zamjenjuju se riječima: »odnosno iskazuju li istinito i objektivno«.

Članak 224.

U naslovu iznad članka 566. iza riječi: »revizora« dodaju se riječi: »odnosno revizora«.

U članku 566. stavku 1. riječi: »revizorsko društvo« zamjenjuju se riječju: »revizor«, a riječi: »dužno« zamjenjuje se riječju: »dužan«.

U točki 3. iza riječi: »rezervom« točka se zamjenjuje zarezom.

Iza točke 3. dodaju se točke 4. i 5. koje glase:

»4. predstavlja težu prijevaru ili pronevjeru,

5. predstavlja materijalno značajnu promjenu financijskog rezultata iskazanog u nerevidiranim financijskim izvještajima.«.

U stavku 2. riječi: »revizorsko društvo« zamjenjuju se riječju: »revizor«, a riječ: »tijesne« zamjenjuje se riječju: »uske«.

U stavku 3. riječi: »revizorsko društvo« zamjenjuju se riječju: »revizor«, a iza riječi: »revizora« dodaju se riječi: »odnosno revizora«.

Članak 225.

U članku 567. stavku 1. točki 1. iza riječi: »zakona,« dodaje se riječ: »pravilnika,«.

Članak 226.

U članku 568. stavku 1. točka 6., briše se.

Dosadašnja točka 7. postaje točka 6.

Točka 8. briše se.

Dosadašnja točka 9. postaje točka 7.

Točka 10. briše se.

Dosadašnje točke 11., 12., 13. i 14., postaju točke 8., 9., 10. i 11.

U dosadašnjoj točki 15. koja postaje točka 12. riječ: »člancima« zamjenjuje se riječju: »članku«.

Dosadašnje točke 16. i 17. postaju točke 13. i 14.

Iza dosadašnje točke 18. koja postaje točka 15. dodaju se nove točke 16., 17., 18., 19. i 20. koje glase:

»16. ako djelujući za račun klijenta izvršava naloge putem sustava MTP-a suprotno članku 128. stavku 2. ovoga Zakona,

17. ako ne postupi u skladu s člankom 236. stavkom 2. ovoga Zakona,

18. ako ne postupi u skladu s rješenjem o nadzornim mjerama Agencije, izrečenim sukladno članku 256. ovoga Zakona, na način i u roku koji odredi Agencija,

19. ako ne postupi u skladu s člankom 303. ovoga Zakona,

20. ako ne postupi u skladu s člankom 543. i/ili 543.a i/ili 546. ovoga Zakona.«.

Dosadašnje točke 19., 20. i 21. brišu se.

U stavku 2. brojka: »100.000« zamjenjuje se brojkom: »50.000«.

Članak 227.

U članku 569. stavku 1. točkama 1. i 2. riječi: »odredbama članka« zamjenjuju se riječju: »članku«.

Iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. ako postupi suprotno pravilniku iz članka 218. ovoga Zakona,«

Dosadašnja točka 5. postaje točka 6.

Članak 228.

Članak 570. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj investicijsko društvo:

1. ako obavlja druge djelatnosti, osim onih za koje je dobilo odobrenje za rad, suprotno zabrani iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona,

2. ako bez odobrenja Agencije provede statusnu promjenu iz članka 20. ovoga Zakona,

3. ako ne sastavlja ili ne objavljuje godišnje financijske izvještaje i godišnje izvješće, suprotno članku 115. ovoga Zakona,

4. ako suprotno članku 116. ovoga Zakona Agenciji ne dostavi propisane izvještaje u propisanom roku,

5. ako suprotno članku 116. stavku 8. ovoga Zakona povjeri uzastopno osam i/ili više revizija godišnjih financijskih izvještaja istom revizoru.

6. ako suprotno članku 117. ovoga Zakona ne objavi propisane izvještaje u propisanom roku,

7. ako kao investicijsko društvo u likvidaciji obavlja poslove suprotno odluci Agencije iz članka 118. stavka 4. ovoga Zakona,

8. ako osnuje podružnicu na području druge države članice, bez prethodnog obavještavanja Agencije, suprotno članku 136. ovoga Zakona,

9. ako počne pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti preko podružnice u drugoj državi članici prije isteka roka iz članka 138. ovoga Zakona,

10. ako osnuje podružnicu na području treće države, bez prethodnog odobrenja Agencije, suprotno članku 142. ovoga Zakona,

11. ako joj kapital padne ispod minimalnog iznosa iz članka 155. stavka 1. ovoga Zakona,

12. ako suprotno članku 169. ovoga Zakona ne utvrdi ili ne primjenjuje odgovarajuće postupke za djelotvoran sustav unutarnjih kontrola,

13. ako ne ustroji i/ili ne provodi redovno interno preispitivanje strategija i postupaka za kontinuiranu ocjenu i održavanje iznosa, vrste i raspodjele internog kapitala u skladu s člankom 170. stavcima 1. i 3. ovoga Zakona,

14. ako ne upravlja tržišnim rizicima na način propisan člankom 172. ovoga Zakona,

15. ako ne upravlja operativnim rizikom na način propisan člankom 173. ovoga Zakona,

16. ako ne upravlja kreditnim rizikom na način propisan člankom 174. ovoga Zakona,

17. ako ne upravlja rizikom likvidnosti na način propisan člankom 175. stavkom 1. i pravilnikom iz članka 175. stavka 2. ovoga Zakona,

18. ako primjenjuje interne modele i/ili pristupe bez odobrenja ili suprotno odobrenju Agencije iz članka 179. ovoga Zakona,

19. ako ne izračunava kapitalni zahtjev za tržišne rizike u skladu sa člancima 180. do 184. ovoga Zakona,

20. ako ne izračunava kapitalni zahtjev za kreditni rizik u skladu sa člankom 185. ovoga Zakona,

21. ako ne izračunava kapitalni zahtjev za operativni rizik u skladu sa člancima 186. do 190. i pravilnikom iz članka 191. ovoga Zakona,

22. ako suprotno članku 192. stavku 1. ovoga Zakona, ne obavijesti Agenciju o namjeri prelaska na korištenje standardiziranog pristupa za izračun kapitalnog zahtjeva za operativni rizik,

23. ako suprotno članku 192. stavku 2. ovoga Zakona, ne obavijesti Agenciju o neispunjavanju kvalifikacijskih uvjeta za standardizirani ili za napredni pristup ili uvjete za kombiniranje pristupa,

24. ako postupi suprotno člancima 193. i 194. ovoga Zakona o dopuštenoj izloženosti,

25. ako suprotno članku 200. ovoga Zakona, u propisanim rokovima ili na propisani način ne izvještava Agenciju o izloženosti,

26. ako postupi suprotno odredbama o ograničenjima ulaganja iz članka 202. ovoga Zakona,

27. ako ne izvještava Agenciju na način ili u rokovima propisanim člancima 216. i 217. ovoga Zakona,

28. ako suprotno članku 219. stavku 1. ovoga Zakona, ne objavljuje opće informacije o svom poslovanju,

29. ako suprotno zabrani iz članka 263. ovoga Zakona, nakon oduzimanja odobrenja za rad, odnosno prestanka važenja odobrenja po sili zakona, započne obavljati ili obavi novi posao vezan za pružanje investicijskih usluga i/ili obavljanje investicijskih aktivnosti.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 35.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba investicijskog društva.«.

Članak 229.

Članak 571. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

1. protivno članku 6. ovoga Zakona neovlašteno pruža investicijske usluge,

2. kao vezani zastupnik poslove iz članka 93. stavka 1. obavlja suprotno članku 93. stavku 3. ovoga Zakona,

3. protivno članku 96. ovoga Zakona neovlašteno obavlja poslove vezanog zastupnika,

4. kao osoba iz članka 247. stavka 3. ovoga Zakona na zahtjev Agencije, ne da na uvid ili ne dostavi tražene izvještaje i podatke, odnosno poslovne knjige i poslovnu dokumentaciju suprotno članku 247. stavku 3. ovoga Zakona,

5. ne postupi u skladu s člankom 285. stavkom 5. i/ili s člankom 508. stavkom 3. ovoga Zakona,

6. ne postupi u skladu s člankom 543. i/ili 543.a i/ili 546. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 35.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba pravne osobe.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja:

1. suprotno članku 6. ovoga Zakona neovlašteno pruža investicijske usluge,

2. suprotno članku 96. ovoga Zakona neovlašteno obavlja poslove vezanog zastupnika,

3. kao osoba iz članka 247. stavka 3. ovoga Zakona na zahtjev Agencije, ne da na uvid ili ne dostavi tražene izvještaje i podatke, odnosno poslovne knjige i poslovnu dokumentaciju suprotno članku 247. stavku 3. ovoga Zakona,

4. ne postupi u skladu s člankom 285. stavkom 5. i/ili s člankom 508. stavkom 3. ovoga Zakona,

5. ako osobi iz članka 497. stavka 5. uz razumnu komercijalnu naknadu, ne omogući pravo uvida u podatke iz članka 491. stavka 1. ovoga Zakona i/ili ne omogući pravo na presliku dokumentacije koja je bila temelj za izvršene upise.«.

Članak 230.

Naslov iznad članka 572. mijenja se i glasi: »Teži prekršaji burze«.

Članak 572. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj burza:

1. koja obavlja poslove iz članka 281. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, bez odobrenja Agencije,

2. koja obavlja djelatnosti za koje nema odobrenje Agencije, suprotno članku 281. stavku 4. ovoga Zakona,

3. koja suprotno članku 282. ovoga Zakona neovlašteno daje savjete o trgovanju i ulaganju u financijske instrumente i/ili daje mišljenja o povoljnosti ili nepovoljnosti pribavljanja ili prodaje istih,

4. ako ne izradi i/ili ne dostavi Agenciji godišnje financijske izvještaje i/ili godišnje izvješće i/ili revizorsko izvješće u propisanom roku u skladu s člankom 291. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona,

5. koja ne postupi u skladu s člankom 292. ovoga Zakona,

6. koja ne postupi u skladu s člankom 292.a ovoga Zakona,

7. koja suprotno članku 293. stavku 1. ovoga Zakona internim aktom ne propiše podatke koji se smatraju poslovnom tajnom, kao i način korištenja tih podataka, osim kada je drukčije određeno odredbama ovoga Zakona i drugim propisima,

8. ako postupa suprotno članku 294. i članku 295. stavcima 1. i 3. ovoga Zakona,

9. koja ne propiše transparentna pravila za prijem u članstvo ili pristup uređenom tržištu, temeljena na jednoznačnim i objektivnim kriterijima u svezi s organizacijskim, tehničkim i kadrovskim uvjetima u skladu s člankom 302. ovoga Zakona,

10. koja ne postupa u skladu s člankom 304. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona,

11. koja suprotno članku 304. stavku 4. ovoga Zakona, u postupku nadzora bez odgode ne dostavi Agenciji sve potrebne podatke,

12. koja ne postupi u skladu s člankom 327. stavkom 4. ovoga Zakona,

13. koja ne propiše i/ili ne primjenjuje jasna i transparentna pravila u skladu s člankom 328. ovoga Zakona,

14. koja neredovito provjerava ispunjavaju li financijski instrumenti uvršteni na uređeno tržište kojim upravlja, uvjetima za uvrštenje propisanim ovim Zakonom, pravilnicima donesenim na temelju ovoga Zakona i aktima burze iz članka 294. ovoga Zakona, u skladu s člankom 329. stavkom 1. ovoga Zakona,

15. koja ne propiše i/ili ne primjenjuje mjere i postupke u skladu s člankom 329. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona,

16. koja, suprotno članku 330. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona, ne obustavi trgovanje ili ne isključi iz trgovanja financijski instrument,

17. koja, suprotno članku 333. ovoga Zakona, ne objavljuje aktualne ponude za kupnju i prodaju i dubinu tržišta,

18. koja, suprotno članku 335. ovoga Zakona, ne objavljuje podatke o izvršenim transakcijama,

19. ako ne omogući Agenciji obavljanje nadzora u skladu s člankom 339. ovoga Zakona,

20. koja, suprotno članku 341.a stavku 5. ovoga Zakona, ne objavljuje podatke o transakcijama financijskim instrumentom uvrštenim na uređeno tržište koje su sklopljene izvan uređenog tržišta ili MTP-a,

21. koja ne postupi u skladu s člankom 543. i/ili 543.a i/ili 546. ovoga Zakona.(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba burze.«.

Članak 231.

Iza članka 572. dodaju se naslovi i članci 572.a i 572.b koji glase:

»Lakši prekršaji burze

Članak 572.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj burza:

1. koja suprotno članku 289. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona, ne dostavi Agenciji podatke o vlasničkoj strukturi i/ili podatake o svim promjenama u vlasničkoj strukturi,

2. koja suprotno članku 289. stavcima 4. i 5. ovoga Zakona, ne objavi podatke iz članka 289. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona,

3. koja ne obavještava Agenciju, u skladu s člankom 291. stavcima 1., 8., i 10. ovoga Zakona,

4. koja suprotno članku 291. stavku 6. ovoga Zakona povjeri uzastopno osam i/ili više revizija godišnjih financijskih izvještaja istom revizoru,

5. koja ne postupa u skladu s člankom 301. stavkom 3. ovoga Zakona,

6. koja suprotno članku 304. stavku 3. ovoga Zakona, bez odgode ne izvijesti Agenciju o svakom značajnom kršenju svojih pravila, neurednim uvjetima trgovanja ili ponašanju koje u sebi sadrži indicije na zlouporabu tržišta,

7. koja ne obavijesti Agenciju u skladu s člankom 305. stavkom 5. ovoga Zakona,

8. koja namjerava omogućiti udaljeni pristup u drugoj državi članici, članovima uređenog tržišta kojim upravlja, a da o toj namjeri nije prethodno obavijestila Agenciju, u skladu s člankom 307. stavkom 1. ovoga Zakona,

9. koja ne obavijesti Agenciju u skladu s člankom 330. stavkom 4. i/ili člankom 331. stavkom 3. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba burze.

Prekršaji operatera MTP-a

Članak 572.b

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj operater MTP-a:

1. ako kao investicijsko društvo postupa suprotno članku 121. ovoga Zakona,

2. ako bez odgode ne dostavi Agenciji podatke o svim promjenama podataka iz članka 122. stavka 1. ovoga Zakona, u skladu s člankom 122. stavkom 4. ovoga Zakona,

3. ako ne propiše i/ili ne primjenjuje transparentna pravila i postupke u skladu s člankom 123. ovoga Zakona,

4. ako ne propiše i/ili ne primjenjuje transparentna pravila i postupke te ne osigura da se pristup korisnika sustavu kojim upravlja temelji na objektivnim kriterijima u skladu s člankom 124. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona,

5. ako ne postupi u skladu s člankom 125. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona,

6. ako ne postupi u skladu s člankom 125. stavkom 4. ovoga Zakona,

7. ako ne postupi u skladu s člankom 127. ovoga Zakona,

8. ako ne postupi u skladu s člankom 129. ovoga Zakona,

9. ako ne postupi u skladu s člankom 130. ovoga Zakona,

10. ako ne objavi aktualne ponude za kupnju i prodaju i dubinu tržišta, suprotno članku 131. ovoga Zakona,

11. ako ne objavi podatke o izvršenju transakcija koje su izvršene putem sustava kojim upravlja, suprotno članku 133. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba operatera MTP-a.«.

Članak 232.

Iznad članka 573. dodaje se naslov koji glasi:

»Prekršaji u svezi s ponudom vrijednosnih papira i izvještavanjem o transakcijama izvan uređenog tržišta«.

Članak 573. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 1,000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. suprotno članku 341.a stavku 1. ovoga Zakona, ne prijavi burzi podatke o transakcijama financijskim instrumentom uvrštenim na uređeno tržište koje su sklopljene izvan uređenog tržišta ili MTP-a,

2. suprotno članku 354. ovoga Zakona, u propisanom roku ne obavijesti Agenciju o uporabi iznimke iz članaka 351., 352. ili 353. ovoga Zakona,

3. suprotno članku 361. ovoga Zakona, ne izvijesti Agenciju o konačnoj cijeni i broju ponuđenih vrijednosnih papira ili ove informacije ne objavi na način propisan za objavu prospekta,

4. suprotno članku 373. stavcima 1., 2. i 3. ovoga Zakona, ne izvrši obvezu objave prospekta na propisani način i u propisanom roku,

5. suprotno članku 373. stavcima 4. i 5. ovoga Zakona, ne objavi obavijest o načinu na koji je prospekt objavljen, te gdje i na koji način ulagatelji mogu pribaviti prospekt ili ako sadržaj obavijesti nije u skladu s člankom 378. ovoga Zakona,

6. suprotno članku 377. stavku 1. ili 2. ovoga Zakona, ne dostavi ulagatelju besplatno, na njegov zahtjev, tiskani prospekt,

7. postupa suprotno članku 490. stavku 2. ovoga Zakona,

8. postupa suprotno članku 490. stavku 3. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 do 1,000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. organizira ili provede upis i uplatu vrijednosnih papira u javnoj ponudi putem uređenog tržišta suprotno članku 348. ovoga Zakona,

2. suprotno članku 349. stavku 1. ovoga Zakona, ponudi javnosti vrijednosne papire, ako prije ponude nije u svezi s istom objavljen valjani prospekt, a objava je obvezna u skladu s ovim Zakonom,

3. suprotno članku 349. stavku 2. ovoga Zakona, podnese burzi zahtjev za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj, ako prije uvrštenja nije u svezi s istim objavljen valjani prospekt, a objava je obvezna u skladu s ovim Zakonom,

4. suprotno članku 350. ovoga Zakona, objavi prospekt bez odobrenja Agencije,

5. suprotno članku 375. ovoga Zakona objavi prospekt različit od onoga koji je, radi izdavanja odobrenja, bio dostavljen Agenciji,

6. su suprotno članku 355. stavku 1. ili 2. ovoga Zakona, prospekt ili informacije u objavljenom prospektu koji je izradio, nepotpune ili netočne, ili je prospekt nedosljedan,

7. suprotno članku 358. stavku 4. ovoga Zakona konačne uvjete ponude iz osnovnog prospekta ne stavi na raspolaganje ulagateljima i/ili ih ne dostavi Agenciji i/ili ih ne objavi na način propisan za objavu prospekta,

8. suprotno članku 363. ovoga Zakona, objavi nevaljani prospekt,

9. ne osigura dostupnost prospekta javnosti sukladno članku 374. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona,

10. suprotno članku 379. stavcima 1., 2. i 6. ovoga Zakona ne dopuni prospekt ili sažetak prospekta i/ili prijevod sažetka prospekta odnosno ne podnese zahtjev za odobrenjem dopune prospekta ili sažetka prospekta, i/ili suprotno članku 379. stavku 5. ovoga Zakona, ne objavi dopunu Prospekta ili sažetka Prospekta ili dopunu Prospekta ne objavi na isti način na koji je objavljen i Prospekt,

11. suprotno članku 379. stavcima 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona objavi dopunu prospekta koja nije odobrena,

12. suprotno članku 382. ovoga Zakona ne objavi prospekt na propisanom jeziku ili jezicima,

13. organizira ili provede ponudu vrijednosnih papira javnosti u Republici Hrvatskoj ili podnese zahtjev za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj suprotno članku 383. stavku 4. ovoga Zakona,

14. ne postupi u skladu s izrekom neke od nadzornih mjera Agencije iz članka 386. ovoga Zakona.

(3) Za prekršaj iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, kaznit će se i odgovorne osobe u pravnoj osobi i to novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.«.

Članak 233.

U članku 574. stavku 1. dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. ne postupi u skladu s člankom 326. ovoga Zakona,«.

Dosadašnje točke 1. i 2., postaju točke 2. i 3.

U dosadašnjoj točki 3. koja postaje točka 4. riječi: »odredbama članka 404. stavka« zamjenjuju se riječima: »članku 404. stavku«.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 5.

U dosadašnjim točkama 5. i 6. koje postaju točke 6. i 7. riječi: »odredbama članka« zamjenjuju se riječju: »članku«.

Dosadašnje točke 7. i 8. postaju točke 8. i 9.

U dosadašnjim točkama 9. i 10. koje postaju točke 10. i 11. riječi: »odredbama članka« zamjenjuju se riječju: »članku«.

U dosadašnjoj točki 11. koja je postaje točka 12. iza brojke: »1.« dodaju se riječi: »i 2.«.

U dosadašnjoj točki 12. koja postaje točka 13. riječi: »odredbama članka« zamjenjuju se riječju: »članku«.

Dosadašnja točka 13. postaje točka 14.

Iza dosadašnje točke 14. koja postaje točka 15. dodaje se nova točka 16. koja glasi:

»16. izdavatelj postupa suprotno članku 435. stavku 5. ovoga Zakona,«

Dosadašnje točke 15. i 16. postaju točke 17. i 18.

U dosadašnjoj točki 17. koja postaje točka 19. iza riječi: »medijima« točka se zamjenjuje zarezom.

Iza dosadašnje točke 17. koja je postala točka 19. dodaju se točke 20., 21. i 22. koje glase:

»20. izdavatelj ne postupi u skladu s člankom 448.a ovoga Zakona,

21. ne postupi u skladu s člankom 543. i/ili 543.a i/ili 546. ovoga Zakona,

22. ako ne postupi u skladu s rješenjem o nadzornim mjerama Agencije, izrečenim sukladno članku 446. stavku 4. ovoga Zakona, na način i u roku koji odredi Agencija.«.

U stavku 3. brojka: »75.000« zamjenjuje se brojkom: »50.000,00«.

U stavku 4. riječi: »odredbama članka« zamjenjuju se riječju: »članku«.

U stavku 5. i 7. brojka: »75.000« zamjenjuje se brojkom: »50.000,00«.

Članak 234.

Članak 577. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 do 1,500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako kao izdavatelj, na propisani način i pod propisanim uvjetima ne obavijesti javnost o povlaštenim informacijama koje se izravno odnose na njega, suprotno člancima 459. i 460. ovoga Zakona,

2. ako kao izdavatelje ne propiše i/ili ne primjenjuje mjere i postupke u skladu s člankom 459. stavkom 5. ovoga Zakona,

3. ako kao izdavatelj ili osoba koja djeluje u njegovo ime ili za njegov račun, u slučaju iz članka 462. ovoga Zakona, ne objavi javnosti povlaštenu informaciju, suprotno članku 462. ovoga Zakona,

4. ako kao izdavatelj ili osoba koja djeluje u njegovo ime ili za njegov račun ne vodi, ne čuva ili ne ažurira popis upućenih osoba, odnosno ako ne dostavi popis upućenih osoba Agenciji na njezin zahtjev, a sve suprotno članku 463. ovoga Zakona,

5. ako ne surađuje s Agencijom tijekom postupka nadzora prema Dijelu četvrtom ovoga Zakona, na način da ne dopusti ovlaštenim osobama Agencije ulazak u poslovne prostorije, pristup dokumentima, ne daje tražene informacije, ili ne surađuje s Agencijom na bilo koji drugi način, a koji je potreban radi ispunjenja svrhe nadzora, suprotno članku 480. stavcima 3., 4. i 5. ovoga Zakona,

6. ako ne postupi u skladu s mjerom Agencije iz članka 480. stavka 4., stavka 6. točke 1., stavka 7., stavka 9. i stavka 10. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba pravne osobe.«.

Članak 235.

U članku 578. stavku 1. dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. ako u skladu s člankom 464. ovoga Zakona, kao osoba iz stavka 3. istog članka, ne prijavi Agenciji sva stjecanja i/ili otpuštanja dionica izdavatelja, u roku od pet radnih dana od dana predmetnog stjecanja i/ili otpuštanja, i u sadržaju propisanom stavkom 5. istog članka,«.

Dosadašnja točka 1. postaje točka 2.

U dosadašnjoj točki 2. koja postaje točka 3. riječi: »odredbama članka« zamjenjuju se riječju: »članku«.

Dosadašnja točka 3. postaje točka 4.

Članak 236.

U članku 579. brojka: »100.000« zamjenjuje se brojkom: »50.000,00«.

U točki 2. riječ: »Popis« zamjenjuje se riječju: »popis«, a riječi: »odredbama članka« zamjenjuju se riječju: »članku«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. ako u skladu s člankom 464. ovoga Zakona, kao osoba iz stavka 3. istog članka, ne prijavi Agenciji sva stjecanja i/ili otpuštanja dionica izdavatelja, u roku od pet radnih dana od dana predmetnog stjecanja i/ili otpuštanja, i u sadržaju propisanom stavkom 5. istog članka,«.

Točka 4. briše se.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 4.

U dosadašnjoj točki 6. koja postaje točka 5. iza brojke: »480.« dodaju se riječi: »stavka 4.,«.

U dosadašnjoj točki 7. koja postaje točka 6. riječ: »stavak« zamjenjuje se riječju: »stavku«.

Dosadašnje točke 8. i 9. brišu se.

Članak 237.

U naslovu iznad članka 580. riječ: »Prekršaj« zamjenjuje se riječima: »Teži prekršaji«.

Članak 580. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj središnje klirinško depozitarno društvo:

1. ako ne obavlja djelatnosti u skladu s člankom 506. stavkom 5. ovoga Zakona,

2. ako ne postupi u skladu s člankom 511. ovoga Zakona, u svezi s člankom 292. stavkom 1. točkama 1. do 7. ovoga Zakona, i člankom 511. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona,

3. ako glede upravljanja rizicima ne postupi u skladu s člankom 513. ovoga Zakona, u svezi s člankom 292.a ovoga Zakona,

4. ako izdvoji značajne poslovne procese na način koji ugrožava pohranu i provedbu poravnanja i namire i/ili dovodi do promjene uvjeta pod kojima je izdano odobrenje za rad i/ili dovodi do promjene uvjeta pod kojim središnje klirinško depozitarno društvo vodi središnji depozitorij i upravlja sustavom poravnanja i/ili namire i/ili onemogućava ili znatno otežava provođenje nadzora, suprotno članku 514. stavku 1. ovoga Zakona,

5. ako postupi suprotno članku 514. stavku 2. ovoga Zakona glede izdvajanja poslovnih procesa,

6. ako ne propiše i/ili ne primjenjuje mjere i postupke radi osiguranja ispravnog, neprekidnog i učinkovitog funkcioniranja sustava središnjeg depozitorija i/ili ako ne primjenjuje primjerene i djelotvorne sigurnosne mjere za eventualne poremećaje u sustavu u skladu s člankom 515. stavkom 2. ovoga Zakona,

7. ako ne zaštititi podatke kojima raspolaže od neovlaštenog korištenja, izmjene i gubitka i/ili ako na sigurnom mjestu ne čuva izvornu dokumentaciju u skladu s člankom 516. ovoga Zakona,

8. ako u svezi s poravnanjem i namirom transakcija na uređenom tržištu, MTP-u ili izvan uređenog tržišta i MTP-a, i drugih poslova s vrijednosnim papirima ili isplatom obveza iz vrijednosnih papira, na račun vlastitog kapitala kreditira člana sustava poravnanja i namire, izdavatelja ili druge osobe ili obavlja druge poslove kod kojih bi preuzelo kreditni rizik suprotne strane, suprotno članku 517. stavku 1. ovoga Zakona,

9. ako ne ustroji unutarnju reviziju u skladu s člankom 517. stavkom 2. ovoga Zakona,

10. ako ne izradi i/ili ne dostavi Agenciji godišnje financijske izvještaje i/ili godišnje izvješće i/ili revizorsko izvješće u propisanom roku u skladu s člankom 518. stavkom 2. ovoga Zakona,

11. ako postupi suprotno članku 519. stavku 1. ovoga Zakona,

12. ako na svojim internetskim stranicama ne objavi podatke iz članka 520. ovoga Zakona,

13. ako postupa suprotno članku 521. stavcima 1. i 3. ovoga Zakona,

14. ako postupa suprotno članku 522. stavku 2. ovoga Zakona,

15. ako ne propiše transparentna pravila o članstvu koja se temelje na jednoznačnim i objektivnim kriterijima, a posebice pravila o primanju u članstvo, prestanku članstva, uvjete članstva, kao i prava i obveze članova, u skladu s člankom 527. stavkom 5. ovoga Zakona,

16. ako ne obavijesti Agenciju o novom članu ili prestanku članstva, i/ili ne dostavlja obnovljen popis članova, suprotno članku 527. stavku 7. ovoga Zakona,

17. ako ne propiše i ne primjenjuje odgovarajuće mjere i postupke radi nadzora ispunjavaju li članovi uvjete za članstvo, u skladu s člankom 528. stavkom 1. ovoga Zakona,

18. ako bez odgode ne izvijesti Agenciju o svakom neispunjenju obveze, odnosno težem kršenju svojih pravila, suprotno članku 528. stavku 2. ovoga Zakona,

19. ako sredstva jamstvenog fonda koristi suprotno članku 531. stavku 3. ovoga Zakona,

20. ako ne omogući Agenciji obavljanje nadzora u skladu s člankom 538. i/ili 539. ovoga Zakona,

21. ako ne postupi u skladu s člankom 543. i/ili 543.a i/ili 546. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba središnjeg klirinškog depozitarnog društva.«.

Članak 238.

Iza članka 580. dodaje se naslov i članak 580.a koji glase:

»Lakši prekršaji središnjeg klirinškog depozitarnog društva

Članak 580.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj središnje klirinško depozitarno društvo:

1. ako svakome imatelju nematerijaliziranih vrijednosnih papira na njegov zahtjev ne omogući uvid u podatke iz članka 497. stavka 1. ovoga Zakona u skladu s člankom 497. stavka 3. ovoga Zakona,

2. ako osobi iz članka 497. stavka 5. ovoga Zakona uz razumnu komercijalnu naknadu, ne omogući pravo uvida u podatke iz članka 491. stavka 1. ovoga Zakona i/ili ne omogući pravo na presliku dokumentacije koja je bila temelj za izvršene upise,

3. ako ne obavještava izdavatelje nematerijaliziranih vrijednosnih papira, imatelje i članove, u skladu s člankom 498. stavkom 1. ovoga Zakona,

4. ako ne dostavi Agenciji mjesečno izvješće o radu u skladu s člankom 498. stavkom 2. ovoga Zakona,

5. ako bez odgode ne obavijesti Agenciju o svim promjenama osoba iz članaka 509. i 510. ovoga Zakona, kao i o svim promjenama podataka iz zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad, u skladu s člankom 518. stavkom 1. ovoga Zakona,

6. ako suprotno članku 518. stavku 6. ovoga Zakona povjeri uzastopno osam i/ili više revizija godišnjih financijskih izvještaja istom revizoru,

7. ako Agenciji ne podnese izvještaj o stjecanju ili otuđenju financijskih instrumenata članova uprave, nadzornog odbora i zaposlenika središnjeg klirinškog depozitarnog društva u skladu s člankom 519. stavkom 2. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba središnjeg klirinškog depozitarnog društva.«.

Članak 239.

U članku 581. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Agencija će jednom godišnje ESMA-i dostavljati agregirane podatke o svim mjerama i prekršajnim postupcima koje je poduzela protiv subjekata nadzora u skladu s člancima 568. do 572. ovoga Zakona.

(5) O svim javno objavljenim mjerama i prekršajima Agencija će pravodobno obavijestiti ESMA-u.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 240.

(1) Investicijska društva, kreditne institucije i društva za upravljanje investicijskim fondovima s javnom ponudom dužna su najkasnije do 30. rujna 2013. uskladiti se s odredbama članaka 22. do 27. ovoga Zakona.

(2) Investicijska društva dužna su najkasnije do 30. rujna 2013. uskladiti se s odredbama članaka 53. i 54. ovoga Zakona.

(3) Burza je dužna najkasnije do 30. rujna 2013. uskladiti se s odredbama članaka 108. i 109. ovoga Zakona.

(4) Burza je dužna najkasnije do 30. rujna 2013. osigurati uvjete za prijavljivanje transakcija sukladno članku 126. ovoga Zakona.

(5) Središnje klirinško depozitarno društvo dužno je najkasnije do 30. rujna 2013. uskladiti se s odredbama članaka 182., 185. i 187. ovoga Zakona.

(6) Fizičke i pravne osobe koje imaju dionice burze ili središnjeg klirinškog depozitarnog društva dužne su najkasnije do 30. rujna 2013. postupiti sukladno članku 103. odnosno članku 181. ovoga Zakona.

Članak 241.

Postupci pokrenuti pred Agencijom do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 88/08., 146/08. i 74/09.).

Članak 242.

Agencija će u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike iz članaka 15., 64., 65., 78., 104., 170. i 215. ovoga Zakona.

Članak 243.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izradi pročišćeni tekst Zakona o tržištu kapitala.

Članak 244.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/44

Zagreb, 19. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.