Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci

NN 54/2013 (7.5.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci

HRVATSKI SABOR

1087

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. travnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/77

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 25. travnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI

Članak 1.

U Zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/08.) iza članka 1. dodaje se naslov i članak 1.a koji glase:

»Prijenos i provedba pravnih akata Europske unije

Članak 1.a

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2007/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o uslugama platnog prometa na unutarnjem tržištu kojom se izmjenjuju i dopunjuju direktive 97/7/EZ, 2002/65/EZ, 2005/60/EZ i 2006/48/EZ te se ukida Direktiva 97/5/EZ (SL L 319, 5. 12. 2007.).

Ovim se Zakonom uređuje provedba sljedećih uredbi Europske unije:

– Uredba Vijeća (EZ) br. 1338/2001 od 28. lipnja 2001. koja propisuje mjere potrebne za zaštitu eura od krivotvorenja (SL L 181, 4. 7. 2001.) i

– Uredba Vijeća (EZ) br. 1339/2001 od 28. lipnja 2001. kojom se proširuju učinci Uredbe Vijeća (EZ) 1338/2001 koja propisuje mjere potrebne za zaštitu eura od krivotvorenja i na one države članice koje nisu usvojile euro kao jedinstvenu valutu (SL L 181, 4. 7. 2001.).«.

Članak 2.

U članku 4. podstavcima 4. i 5. iza riječi: »institucija za platni promet« stavlja se zarez i dodaju riječi: »institucija za elektronički novac«.

U podstavku 9. riječ: »i« briše se.

Iza podstavka 9. dodaje se novi podstavak 10. koji glasi:

»- pridonošenju stabilnosti financijskog sustava u cjelini, i«.

Dosadašnji podstavak 10. postaje podstavak 11.

Članak 3.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pojam kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj obuhvaća banke, štedne banke i stambene štedionice.«.

Članak 4.

U članku 18. stavku 2. točki 3. iza riječi: »kreditnih institucija« stavlja se zarez, a riječi: »čije su kratkoročne obveze dvije međunarodno priznate agencije za ocjenu kreditnog rejtinga ocijenile jednom od dviju najviših ocjena,« brišu se.

U točki 5. iza riječi: »valuti dužnika,« riječi: »a čije su kratkoročne obveze dvije međunarodno priznate agencije za ocjenu kreditnog rejtinga ocijenile jednom od dviju najviših ocjena,« brišu se.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6) terminske kupnje ili repo ugovori koje je sklopila Hrvatska narodna banka s drugim središnjim bankama, kreditnim ili financijskim institucijama sa sjedištem izvan Republike Hrvatske ili međunarodnim financijskim institucijama, ili su ugovori pokriveni njihovim jamstvima te terminski i opcijski ugovori koje je Hrvatska narodna banka sklopila s ugovornim stranama, osiguravajući plaćanje u konvertibilnoj valuti,«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) U upravljanju međunarodnim pričuvama, Hrvatska narodna banka može sklapati ugovore i druge pravne poslove s osobama navedenim u članku 18. stavku 2. točki 3., 5. i 6. ovoga Zakona samo pod uvjetom ako su njihove obveze dvije međunarodno priznate agencije za ocjenu kreditnog rejtinga ocijenile investicijskim rangom. Hrvatska narodna banka odlukom određuje najniži investicijski rang obveza navedenih osoba, u skladu s člankom 19. stavkom 1. ovoga Zakona.«.

Članak 5.

U članku 37. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»Ne dovodeći u pitanje zabranu kreditiranja javnog sektora iz ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka može prema tržišnim uvjetima obavljati poslove fiskalnog agenta za Republiku Hrvatsku vezane za:«.

Članak 6.

U članku 42. stavku 3. točka 11. mijenja se i glasi:

»11) davanje i oduzimanje suglasnosti za imenovanje predsjednika i članova uprava i nadzornih odbora kreditnih institucija,«.

Članak 7.

U članku 43. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) U slučaju nastanka nekog od razloga za razrješenje guvernera navedenog u ovom Zakonu, smrti, privremene bolesti ili odsutnosti odnosno isteka mandata guvernera, sve dužnosti i ovlasti guvernera iz ovoga članka preuzima zamjenik guvernera do povratka guvernera odnosno do imenovanja novoga guvernera.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 8.

U članku 47. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U slučaju nastanka nekog od razloga za razrješenje guvernera navedenog u ovom Zakonu, smrti, privremene bolesti ili odsutnosti odnosno isteka mandata guvernera, sve dužnosti i ovlasti guvernera kao predsjednika Savjeta preuzima zamjenik guvernera do povratka guvernera odnosno do imenovanja novoga guvernera.«.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. i stavci 8. i 9. koji glase:

»(7) Materijali na temelju kojih Savjet Hrvatske narodne banke donosi odluke, prijedlozi dnevnog reda sjednica Savjeta Hrvatske narodne banke kao i zapisnici sa sjednica Savjeta Hrvatske narodne banke predstavljaju tajne podatke i mogu se učiniti dostupnim trećima izvan Hrvatske narodne banke samo pod uvjetima propisanim člankom 53. ovoga Zakona.

(8) Sjednice Savjeta Hrvatske narodne banke nisu otvorene za javnost.

(9) Nakon održane sjednice Savjeta Hrvatske narodne banke izdaje se priopćenje za javnost i objavljuje na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke.«.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 10. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »kojim pobliže određuje način rada.«.

Članak 9.

Naslov iznad članka 53. mijenja se i glasi: »Tajnost podataka«.

U članku 53. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Članovi Savjeta Hrvatske narodne banke i zaposlenici Hrvatske narodne banke dužni su čuvati kao tajnu, u smislu članka 37. Statuta ESSB-a i ESB-a, sve isprave i podatke za koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti i poslova, a čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi štetilo ugledu i interesima Hrvatske narodne banke, Europske središnje banke, središnjih banaka država članica te kreditnih institucija i drugih osoba kojima Hrvatska narodna banka izdaje odobrenja za rad ili ih nadzire.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Dužnost čuvanja tajne iz stavka 1. ovoga članka traje i nakon prestanka članstva u Savjetu Hrvatske narodne banke, odnosno nakon prestanka radnog odnosa u Hrvatskoj narodnoj banci.«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno, članovi Savjeta Hrvatske narodne banke i zaposlenici Hrvatske narodne banke mogu isprave i podatke iz stavka 1. ovoga članka učiniti dostupnima trećima izvan Hrvatske narodne banke, osim ako bi to bilo u suprotnosti s člankom 85. stavkom 2. ovoga Zakona, u slučajevima i prema postupku koje posebnim aktom utvrđuje guverner Hrvatske narodne banke, a naknadno potvrđuje Savjet Hrvatske narodne banke, pod uvjetom da dostavljanje tih isprava i podataka ima jedno od navedenih obilježja:«.

Članak 10.

U članku 71. stavku 1. prva rečenica mijenja se i glasi:

»Sukladno članku 130. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članku 7. Statuta ESSB-a i ESB-a, Hrvatska narodna banka i članovi njezinih tijela neovisni su pri ostvarivanju svojega cilja i u izvršavanju svojih zadataka koji se temelje na ovom Zakonu, Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Statutu ESSB-a i ESB-a.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Institucije i tijela Europske unije, vlade, agencije, uredi i druga tijela država članica Europske unije dužni su poštivati neovisnost iz članka 130. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 7. Statuta ESSB-a i ESB-a i ne smiju utjecati na neovisnost Hrvatske narodne banke, donošenje i provedbu odluka Hrvatske narodne banke i njezinih tijela te ne smiju odobravati, poništavati, odgađati, ukidati ili na bilo koji drugi način utjecati na bilo koju odluku Hrvatske narodne banke u područjima iz njezine nadležnosti.«.

Članak 11.

Članak 72. mijenja se i glasi:

»Hrvatska narodna banka će, ne dovodeći u pitanje ostvarivanje cilja iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona, podupirati opću gospodarsku politiku Europske unije podupirući ciljeve Europske unije sukladno članku 3. Ugovora o Europskoj uniji. Hrvatska narodna banka djeluje u skladu s načelom otvorenog tržišnog gospodarstva, slobodne konkurencije, dajući prednost učinkovitoj raspodjeli sredstava, a u skladu s načelima iz članka 119. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.«.

Članak 12.

U članku 74. stavku 2. riječi: »članka 111. Ugovora o osnivanju Europske zajednice« zamjenjuju se riječima: »članka 219. Ugovora o funkcioniranju Europske unije«.

Članak 13.

U članku 75. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prijedlozi zakona i drugih propisa koji se odnose na područje iz nadležnosti ESB-a dostavljaju se na mišljenje ESB-u sukladno članku 127. stavku 4. i članku 282. stavku 5. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i odredbama Odluke Vijeća (EZ) br. 98/415/EZ.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Vlada Republike Hrvatske dostavlja radi obaviještenosti Hrvatskoj narodnoj banci prijedloge zakona i drugih propisa iz stavka 1. ovoga članka.«.

U stavku 3. riječi: »U područjima koja nisu u nadležnosti ESB-a« zamjenjuju se riječima: »Bez obzira na nadležnost ESB-a«.

Članak 14.

U članku 76. stavku 1. iza riječi: »kovanog novca« stavlja se zarez i dodaju riječi: »koji glase na euro«, a iza riječi: »krivotvorenja« dodaju se riječi: »i distribucije«.

U stavku 2. iza riječi: »krivotvorenja« dodaju se riječi: »i distribucije«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Hrvatska narodna banka podzakonskim propisima može propisati postupanje sa sumnjivim primjercima stranih novčanica i kovanog novca koji ne glase na euro.

(5) Hrvatska narodna banka podzakonskim propisima uređuje postupanje sa sumnjivim primjercima novčanica i kovanog novca koji glase na kune i lipe kao novčane jedinice u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 78. mijenja se i glasi: »Zabrana kreditiranja javnog sektora«.

U članku 78. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U skladu s člankom 123. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Uredbe Vijeća (EZ) br. 3603/93 Hrvatska narodna banka ne smije omogućiti prekoračenje po računu ili bilo koji drugi oblik kreditiranja u korist institucija, tijela, ureda ili agencija Europske unije, središnjih vlasti, regionalnih, lokalnih ili drugih tijela javne vlasti, ostalih javnopravnih tijela ili javnih poduzeća država članica niti Hrvatska narodna banka smije kupovati dužničke instrumente od navedenih subjekata.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zabrana kreditiranja javnog sektora iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na iznimke predviđene u članku 123. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 3603/93.«.

Stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 16.

U članku 81. stavak 4. briše se.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 4. riječi: »Upravnim sudom Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »nadležnim upravnim sudom«.

Članak 17.

Naslov iznad članka 85. mijenja se i glasi: »Dostava povjerljivih podataka«.

U članku 85. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka može dostavljati povjerljive podatke ESB-u sukladno obvezama iz Statuta ESSB-a i ESB-a.«.

U stavku 2. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »ili ako bi to narušilo reputaciju ili interese Europske središnje banke i središnjih banaka država članica.«.

Članak 18.

U članku 88. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) sudjeluje u definiranju i provođenju monetarne politike Europske unije,«.

U točki 2. riječi: »člankom 111. Ugovora o osnivanju Europske zajednice,« zamjenjuju se riječima: »člankom 219. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i«.

Točka 3. briše se.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 3.

Članak 19.

U članku 89. iza uvodne rečenice dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1) upravlja imovinom iz članka 100. stavka 1. ovoga Zakona,«.

U dosadašnjim točkama 1. i 2. koje postaju točke 2. i 3. iza riječi: »institucija za platni promet« stavlja se zarez i dodaju riječi: »institucija za elektronički novac«.

Dosadašnje točke 3., 4., 5. i 6. postaju točke 4., 5., 6. i 7.

U dosadašnjoj točki 7. koja postaje točka 8. riječ: »i« briše se.

Iza dosadašnje točke 7. koja postaje točka 8. dodaje se točka 9. koja glasi:

»9) pridonosi stabilnosti financijskog sustava u cjelini u granicama svoje nadležnosti, i«.

U dosadašnjoj točki 8. koja postaje točka 10. na kraju rečenice umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »ako nisu u suprotnosti sa zadacima utvrđenima u članku 3. Statuta ESSB-a i ESB-a.« brišu se.

Članak 20.

Naslov iznad članka 91. i članak 91. brišu se.

Članak 21.

U članku 93. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U slučaju hitne, nepredviđene i privremene potrebe za likvidnošću kreditne institucije, Hrvatska narodna banka može odobriti solventnoj kreditnoj instituciji kratkoročni kredit uz uvjet da je taj kredit osiguran odgovarajućim instrumentima osiguranja.«.

Članak 22.

Naslov iznad članka 94. i članak 94. brišu se.

Članak 23.

U članku 96. stavku 2. umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »uz prethodno mišljenje ESB-a.« brišu se.

Članak 24.

Naslov iznad članka 98. i članak 98. brišu se.

Članak 25.

Članak 99. mijenja se i glasi:

»Sukladno članku 30. Statuta ESSB-a i ESB-a Hrvatska narodna banka dužna je ESB-u prenijeti dio međunarodnih pričuva zatečenih u bilanci Hrvatske narodne banke na dan uvođenja eura kao službene novčane jedinice Republike Hrvatske.«.

Članak 26.

Naslov iznad članka 100. mijenja se i glasi: »Upravljanje imovinom«.

Članak 100. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka upravlja međunarodnim pričuvama Republike Hrvatske koje nisu prenesene ESB-u, kao i drugom imovinom Republike Hrvatske zatečenom u bilanci Hrvatske narodne banke na dan uvođenja eura kao službene novčane jedinice Republike Hrvatske.

(2) Imovinom iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka upravlja u skladu s vlastitim odrednicama, a prema načelima likvidnosti i sigurnosti ulaganja.

(3) Ako u upravljanju imovinom iz stavka 1. ovoga članka pojedina transakcija prelazi iznos utvrđen smjernicama Upravnog vijeća ili ako transakcija s operativnim deviznim sredstvima Republike Hrvatske prelazi iznos utvrđen smjernicama Upravnog vijeća, za tu je transakciju potrebna suglasnost ESB-a.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, suglasnost ESB-a nije potrebna u slučaju izvršenja transakcije koja proizlazi iz ispunjavanja obveza prema međunarodnim organizacijama iz članka 97. ovoga Zakona.

(5) Hrvatska narodna banka može, ako joj ESB povjeri na upravljanje u ime i za račun ESB-a upravljati i prenesenim dijelom međunarodnih pričuva iz članka 99. ovoga Zakona u skladu sa smjernicama ESB-a.«.

Članak 27.

U članku 104. točka 7. mijenja se i glasi:

»7) davanje i oduzimanje suglasnosti za imenovanje predsjednika i članova uprava i nadzornih odbora kreditnih institucija,«.

U točki 10. riječi: »neprenesenim dijelom međunarodnih pričuva« zamjenjuju se riječima: »imovinom iz članka 100. ovoga Zakona«.

Članak 28.

Članak 106. mijenja se i glasi:

»Temeljni kapital Hrvatske narodne banke u iznosu od 2.500.000.000,00 kuna pretvara se u eure sukladno odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 974/98 o uvođenju eura.«.

Članak 29.

U članku 107. stavku 1. riječi: »i uputama« brišu se.

U stavku 2. riječi: »Statutu« zamjenjuju se riječima: »članku 32. Statuta«.

Članak 30.

Naziv glave X. mijenja se i glasi:

»X. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Članak 31.

U članku 111. stavku 1. točka 6. briše se.

Dosadašnje točke 7. i 8. postaju točke 6. i 7.

Članak 32.

Naslov iznad članka 112. mijenja se i glasi: »Prekršajna odgovornost nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji«.

Članak 112. mijenja se i glasi:

»(1) Prekršaj čini kreditna institucija:

1) ako se ne pridržava podzakonskih propisa i odluka Hrvatske narodne banke kojima se regulira bankarsko poslovanje i utvrđuju standardi stabilnog i sigurnog poslovanja kreditnih institucija (članak 77.),

2) ako Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavlja podatke za statističku obradu u skladu sa člankom 86. ovoga Zakona,

3) ako se ne pridržava odredaba podzakonskih propisa Hrvatske narodne banke kojima se utvrđuju mjere radi sprječavanja nekontroliranog porasta likvidnosti na tržištu (članak 87.),

4) ako u obavljanju poslova zaštite od krivotvorenja i distribucije novčanica i kovanog novca koji glase na euro, sukladno članku 6. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1338/2001, a temeljem članka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1339/2001 ne osigura valjanu provjeru autentičnosti novčanica i kovanog novca koji glase na euro odnosno ako ne osigura povlačenje iz optjecaja primljenih novčanica i kovanog novca za koje zna ili za koje ima dovoljno razloga sumnjati da su krivotvoreni,

5) ako u postupanju sa stranom gotovinom koja ne glasi na euro za koju se sumnja da je krivotvorena ne postupi sukladno podzakonskim aktima ili mjerama Hrvatske narodne banke (članak 76. stavak 4.) ili

6) ako u postupanju s novčanicama i kovanim novcem koji glase na kune i lipe kao novčane jedinice u Republici Hrvatskoj ne postupi sukladno podzakonskim aktima ili mjerama Hrvatske narodne banke (članci 26. i 27. te članak 76. stavak 5.).

(2) Prekršaj čini pravna ili fizička osoba:

1) ako Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavlja podatke za statističku obradu u skladu s člankom 86. ovoga Zakona,

2) ako u obavljanju poslova zaštite od krivotvorenja i distribucije novčanica i kovanog novca koji glase na euro, sukladno članku 6. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1338/2001, a temeljem članka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1339/2001, ne osigura valjanu provjeru autentičnosti novčanica i kovanog novca koji glase na euro odnosno ako ne osigura povlačenje iz optjecaja primljenih novčanica i kovanog novca za koje zna ili za koje ima dovoljno razloga sumnjati da su krivotvoreni,

3) ako u postupanju s stranom gotovinom koja ne glasi na euro za koju se sumnja da je krivotvorena ne postupi sukladno podzakonskim aktima ili mjerama Hrvatske narodne banke (članak 76. stavak 4.) ili

4) ako u postupanju sa novčanicama i kovanim novcem koji glase na kune i lipe kao novčane jedinice u Republici Hrvatskoj ne postupi sukladno podzakonskim aktima ili mjerama Hrvatske narodne banke (članci 26. i 27. te članak 76. stavak 5.).«.

Članak 33.

U članku 113. stavku 3. riječi: »od dvije godine« zamjenjuju se riječima: »do godinu dana«.

U stavku 4. iza riječi: »od dana kada je« dodaju se riječi: »počinjen prekršaj«, a riječi: »sastavljen zapisnik Hrvatske narodne banke u kojem je utvrđena nepravilnost odnosno nezakonitost u poslovanju kreditne institucije« brišu se.

Stavak 8. briše se.

Članak 34.

Članak 118. mijenja se i glasi:

»Na dan uvođenja eura kao službene novčane jedinice Republike Hrvatske prestaju važiti sljedeće odredbe ovoga Zakona:

– članak 4.,

– članak 6. stavak 2.,

– članak 7.,

– članak 9. do 20.,

– članak 21. do 27.,

– članak 33. do 35.,

– članak 38. i 39.,

– članak 42. stavak 3.,

– članak 54. stavak 1.,

– članak 60. i 61.,

– članak 74.,

– članak 76. stavak 5.,

– članak 87.,

– članak 111. stavak 1. točka 1., 2., 3., 6. i 7.,

– članak 111. stavak 2. točka 1.,

– članak 112. stavak 1. točka 3. i 6.

– članak 112. stavak 2. točka 4.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

(1) U cijelom tekstu Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/08.) riječi: »Ugovor o osnivanju Europske zajednice« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »Ugovor o funkcioniranju Europske unije« u odgovarajućem padežu, riječi: »Europska zajednica« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »Europska unija« u odgovarajućem padežu, a riječi: »sustavi za namiru platnih transakcija« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »platni sustavi« u odgovarajućem padežu.

(2) U cijelom tekstu Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/08.) riječi: »pristupanje Republike Hrvatske u članstvo Europske unije« i »prijam Republike Hrvatske u Europsku uniju« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji« u odgovarajućem padežu.

Članak 36.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim:

– članka 2. stavka 3. i članaka 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. i 32. ovoga Zakona koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i

– članaka 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 33. i 34. ovoga Zakona koji stupaju na snagu danom uvođenja eura kao službene novčane jedinice Republike Hrvatske.

Klasa: 022-03/13-01/74

Zagreb, 19. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

Zvonimir Slakoper i dr.
listopad 2017.