Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskim konglomeratima

NN 54/2013 (7.5.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskim konglomeratima

HRVATSKI SABOR

1088

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIJSKIM KONGLOMERATIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskim konglomeratima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. travnja 2013. godine

Klasa: 011-01/13-01/78

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 25. travnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIJSKIM KONGLOMERATIMA

Članak 1.

U Zakonu o financijskim konglomeratima (»Narodne novine«, br. 147/08.) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Zakonom uređuju pravila za dodatnu superviziju, odnosno nadzor reguliranih subjekata, koji su dobili odobrenje za rad u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija, investicijskih društava, društava za osiguranje, odnosno društava za reosiguranje, otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i alternativnih investicijskih fondova, a koji čine financijski konglomerat.«

Članak 2.

Iza članka 1. dodaje se članak 1.a i naslov iznad njega koji glase:

»Usklađenost s propisima Europske unije

Članak 1.a

(1) Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

1. Direktiva 2002/87/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o dodatnom nadzoru kreditnih institucija, osiguravajućih društava i investicijskih društava u financijskom konglomeratu i o izmjeni i dopuni Direktiva Vijeća 73/239/EEZ, 79/267/EEZ, 92/49/EEZ, 92/96/EEZ, 93/6/EEZ i 93/22/EEZ i Direktiva 98/78/EZ i 2000/12/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća,

2. Direktiva 2010/78/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o izmjeni Direktive 98/26/EZ, 2002/87/EZ, 2003/6/EZ, 2003/41/EZ, 2003/71/EZ, 2004/39/EZ, 2004/109/EZ, 2005/60/EZ, 2006/48/EZ, 2006/49/EZ i 2009/65/EZ glede ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) i

3. Direktiva 2011/89/EU Europskog parlamenta i Vijeća 2011/89/EU od 16. studenoga 2011. o izmjeni Direktiva 98/78/EZ, 2002/87/EZ, 2006/48/EZ i 2009/138/EZ glede dodatnog nadzora financijskih subjekata u financijskom konglomeratu.

(2) Ovim se Zakonom uređuje provedba sljedećih uredbi Europske unije:

1. Uredba (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (SL L 331, 15. 12. 2010.),

2. Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15. 12. 2010.),

3. Uredba (EU) broj 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskoga nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke broj 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15. 12. 2010.),

4. Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15. 12. 2010.).«

Članak 3.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Zakona, imaju sljedeće značenje:

1. Regulirani subjekt je kreditna institucija, investicijsko društvo, društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje, društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom odnosno upravitelj alternativnih investicijskih fondova.

2. Kreditna institucija je kreditna institucija kako je određeno propisima koji uređuju kreditne institucije.

3. Investicijsko društvo je investicijsko društvo kako je određeno propisima koji uređuju tržište kapitala.

4. Društvo za osiguranje je društvo za osiguranje kako je određeno propisima koji uređuju osiguranje.

5. Društvo za reosiguranje je društvo za reosiguranje kako je određeno propisima koji uređuju osiguranje.

6. Financijska institucija je financijska institucija kako je određeno propisima koji uređuju kreditne institucije.

7. Društvo za pomoćne usluge je pravna osoba kako je određeno propisima koji uređuju kreditne institucije.

8. Osiguravateljni holding je osiguravateljni holding kako je određeno propisima koji uređuju osiguranje.

9. Društvo za upravljanje je:

– društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čije je osnivanje i poslovanje uređeno propisima koji uređuju uvjete osnivanja i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom,

– mirovinsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čije osnivanje i poslovanje je uređeno propisima koji uređuju obvezne i dobrovoljne mirovinske fondove,

– društvo sa sjedištem u drugoj državi članici koje obavlja djelatnost iz podstavaka 1. i 2. ove točke te koje za to ima odobrenje nadležnog tijela i posluje u skladu s odgovarajućim propisima te države članice,

– društvo sa sjedištem u trećoj državi koje posluje pod jednakim uvjetima pod kojima posluje i društvo iz podstavaka 1. i 2. ove točke.

9.a Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom je otvoreni investicijski fond kako je određeno propisima koji uređuju otvorene investicijske fondove s javnom ponudom.

9.b Alternativni investicijski fond je alternativni investicijski fond kako je određeno propisima koji uređuju alternativne investicijske fondove.

9.c Upravitelj alternativnih investicijskih fondova je upravitelj alternativnih investicijskih fondova kako je određeno propisima koji uređuju alternativne investicijske fondove.

10. Mirovinsko osiguravajuće društvo je mirovinsko osiguravajuće društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje je određeno posebnim zakonom koji uređuje poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava i isplatu mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje.

11. Leasing društvo je leasing društvo kako je određeno propisima koji uređuju poslovanje leasing društava.

12. Sektorski propisi su svi zakoni i podzakonski akti kojima se uređuje izdavanje odobrenja, poslovanje, supervizija odnosno nadzor ili pregled poslovanja reguliranih subjekata iz financijskog sektora.

13. Financijski sektor je sektor koji čine jedna ili više pravnih osoba:

– kreditna institucija, financijska institucija, društvo za pomoćne usluge ili leasing društvo (bankovni sektor),

– investicijska društva (sektor investicijskih usluga),

– društva za osiguranje, društva za reosiguranje, mirovinska osiguravajuća društva ili osiguravateljni holding (sektor osiguranja).

14. Matično društvo je pravna ili fizička osoba koja u odnosu na ovisno društvo ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

– ima većinu glasačkih prava u ovisnom društvu,

− dioničar je ili imatelj udjela i ima pravo imenovanja ili opoziva većine članova uprave, nadzornog odbora ili drugih tijela upravljanja ili nadzora,

− ima pravo ostvarivanja prevladavajućeg utjecaja nad ovisnim društvom na temelju poduzetničkog ugovora, drugog ugovora ili sporazuma,

– ima sudjelujući udio u ovisnom društvu i nad njim ostvaruje prevladavajući utjecaj,

– dioničar je ili imatelj udjela u ovisnom društvu na temelju ugovora ili sporazuma s drugim dioničarima ili imateljima udjela na način da nadzire većinu glasačkih prava u tom društvu, ili

– ima sudjelujući udio u ovisnom društvu i ima sklopljen ugovor o vođenju poslova društva s ovisnim društvom na temelju kojeg vodi poslove ovisnog društva.

Pravna ili fizička osoba koja je nadređena drugom društvu nadređena je i svim društvima koja imaju položaj ovisnog društva u odnosu na to drugo društvo.

Glasačkim pravima, pravima imenovanja, odnosno opoziva koja pripadaju matičnom društvu smatraju se i glasačka prava, prava imenovanja, odnosno opoziva koja pripadaju društvu koje je ovisno, odnosno koje djeluje za račun toga matičnog društva ili za račun ovisnih društava toga matičnog društva, osim u slučaju kada to društvo:

– drži dionice u svoje ime, a za račun osobe koja nije ni matično ni ovisno društvo, ili

– drži dionice kao osiguranje i svoja prava ostvaruje u skladu s primljenim uputama ili ih je steklo vezano za odobravanje kredita kao dijela redovitih aktivnosti, a glasačka prava se ostvaruju u interesu osobe koja je založila dionice kao osiguranje.

Matično društvo je i ono društvo koje prema mišljenju nadležnih tijela nad drugim društvom ostvaruje prevladavajući utjecaj.

15. Ovisno društvo je pravna osoba koja je na jedan od načina iz točke 14. ovoga članka podređena matičnom društvu.

16. Kontrola je odnos između matičnog društva i ovisnog društva ili sličan odnos između bilo koje pravne ili fizičke osobe i ovisnog društva.

17. Sudjelujući udio je slučaj kada pravna ili fizička osoba ima udio u drugoj pravnoj osobi ako:

– ima izravna ili neizravna ulaganja na temelju kojih sudjeluje sa 20 ili više posto udjela u kapitalu te pravne osobe ili u glasačkim pravima u toj pravnoj osobi, ili

– ima udio u kapitalu te pravne osobe ili u glasačkim pravima u toj pravnoj osobi manji od 20 posto koji je stečen s namjerom da omogući utjecaj na njezino poslovanje.

18. Uska povezanost je odnos u kojem su dvije ili više pravnih osoba, odnosno pravna i fizička osoba povezane na jedan od sljedećih načina:

– odnosom sudjelovanja iz točke 17. ovoga članka,

– odnosom kontrole ili

– su kontrolirane od iste treće pravne ili fizičke osobe.

19. Društva povezana zajedničkim vođenjem jesu društva koja nisu povezana u smislu matičnog i ovisnog društva, ali su povezana na jedan od sljedećih načina:

– društva su ravnopravna i spojena zajedničkim vođenjem u skladu sa sklopljenim ugovorom ili odredbama statuta,

– većina članova uprave ili nadzornih odbora, izvršnih direktora ili drugih rukovoditelja tih društava su iste osobe.

20. Grupa je grupa pravnih, odnosno fizičkih osoba uključujući i podgrupu, a koju čine:

– matično društvo i ovisno društvo te društva u kojima ova društva imaju sudjelujući udio,

– društva koja su međusobno povezana zajedničkim vođenjem,

– pravne odnosno fizičke osobe (u daljnjem tekstu: osoba) koje imaju sudjelujući udio u reguliranom subjektu ili

– osobe koje imaju značajan utjecaj nad reguliranim subjektom bez udjela u kapitalu toga reguliranog subjekta ili u glasačkim pravima toga reguliranog subjekta i osoba koja ima značajan utjecaj nad drugim reguliranim subjektom bez udjela u kapitalu toga drugoga reguliranog subjekta ili u glasačkim pravima toga drugoga reguliranog subjekta pod uvjetom da ta dva regulirana subjekta čine financijski konglomerat.

Sve odredbe ovoga Zakona koje se odnose na grupu odnose se i na podgrupu.

21. Predvodnik u grupi je:

– matično društvo koje je pravna osoba ili pravna osoba koja ima sudjelujući udio u ovisnom društvu,

– pravna osoba koja je s drugom pravnom osobom iz iste grupe povezana zajedničkim vođenjem, ili

– pravna osoba iz grupe koju odredi koordinator u slučajevima povezanosti iz točke 20. podstavka 4. ovoga članka.

U slučajevima iz podstavaka 2. i 3. ove točke predvodnik u grupi bit će osoba s najvećim bilančnim iznosom u najznačajnijem financijskom sektoru osim ako koordinator ne odluči drugačije ili u suradnji s ostalim mjerodavnim nadležnim tijelima ili financijskim konglomeratom.

22. Mješoviti financijski holding je matično društvo koje nije regulirani subjekt, ali koje zajedno s ovisnim društvima, od kojih je najmanje jedno regulirani subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili državi članici, i s drugim osobama čini financijski konglomerat.

23. Država članica je država članica Europske unije i država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

24. Treća država je strana država koja nije država članica.

25. Nadležno tijelo je tijelo koje je ovlašteno za nadzor odnosno superviziju kreditnih institucija, društava za osiguranje, društava za reosiguranje, investicijskih društava, društava za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom odnosno upravitelja alternativnih investicijskih fondova na pojedinačnoj osnovi ili na razini grupe.

26. Mjerodavno nadležno tijelo, u smislu ovoga Zakona, je:

– nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj ili državi članici koje je ovlašteno za superviziju odnosno nadzor svih reguliranih subjekata iz financijskog konglomerata na razini grupe, posebno krajnjeg matičnog društva u sektoru,

– nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj ili državi članici koje je imenovano kao koordinator, ako to tijelo nije tijelo iz podstavka 1. ove točke, ili

– drugo nadležno tijelo, bitno po mišljenju tijela iz podstavaka 1. i 2. ove točke.

27. Koordinator je mjerodavno nadležno tijelo koje je sukladno odredbama ovoga Zakona nadležno za provođenje dodatne supervizije odnosno nadzora nad reguliranim subjektima u financijskom konglomeratu.

28. Unutargrupne transakcije su sve transakcije na temelju kojih se regulirani subjekti unutar financijskog konglomerata posredno ili neposredno oslanjaju na druga društva unutar iste grupe ili na osobe usko povezane s pravnim osobama iz iste grupe, a koji su sklopljeni u svrhu ispunjavanja ugovornih ili izvanugovornih obveza, uz plaćanje ili bez plaćanja.

29. Koncentracija rizika su sve izloženosti riziku s mogućim gubitkom koji je dovoljno velik da ugrozi solventnost ili opći financijski položaj reguliranih subjekata u financijskom konglomeratu, bez obzira na to jesu li takve izloženosti izazvane rizikom druge ugovorne strane, odnosno kreditnim rizikom, investicijskim rizikom, rizikom osiguranja, tržišnim rizikom, ostalim rizicima ili kombinacijom ili međusobnim djelovanjem takvih rizika.

30. Odbor za financijske konglomerate je stručno tijelo Europske komisije.

31. EIOPA je Europsko nadzorno tijelo – Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, osnovano Uredbom (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća.

32. ESMA je Europsko nadzorno tijelo – Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala, osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća.

33. EBA je Europsko nadzorno tijelo – Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo osnovano Uredbom (EU) br. 1093/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća.

34. ESRB je Europski odbor za sistemski rizik, osnovan Uredbom (EU) br. 1092/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća.

35. ESA je zajednički izraz za europska nadzorna tijela i to: EIOPA, EBA i ESMA.

36. Zajednički odbor ESA-e je Zajednički odbor osnovan člankom 54. sljedećih uredbi: Uredbe (EU) br. 1093/2010, Uredbe (EU) br. 1094/2010 i Uredbe (EU) br. 1095/2010.«

Članak 4.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Financijski konglomerat je grupa s reguliranim subjektom na čelu grupe ili gdje je najmanje jedno od ovisnih društava u toj grupi regulirani subjekt i koja ispunjava uvjete iz sljedećih stavaka ovoga članka.

(2) Kad je na čelu grupe regulirani subjekt:

– taj subjekt je matično društvo subjekta iz financijskog sektora, subjekt koji ima sudjelujući udio u subjektu iz financijskog sektora, odnosno subjekt povezan sa subjektom iz financijskog sektora u smislu članka 2. točke 20. podstavka 4. ovoga Zakona;

– najmanje jedan od subjekata u grupi je u osiguravateljnom sektoru i najmanje jedan je u bankovnom sektoru ili u sektoru investicijskih usluga i

– konsolidirane ili skupne aktivnosti subjekata u grupi u osiguravateljnom sektoru i subjekata u bankovnom sektoru, odnosno sektoru investicijskih usluga značajne su u smislu članka 4. stavka 2. ili stavka 3. ovoga Zakona.«

(3) Kad na čelu grupe nije regulirani subjekt:

– aktivnosti grupe odvijaju se pretežno u financijskom sektoru u smislu članka 4. stavka 1. ovoga Zakona;

– najmanje jedan od subjekata u grupi je u osiguravateljnom sektoru i najmanje jedan u bankovnom sektoru, odnosno u sektoru investicijskih usluga i

– konsolidirane ili skupne aktivnosti subjekata u grupi u osiguravateljnom sektoru i subjekata u bankovnom sektoru odnosno sektoru investicijskih usluga značajne su u smislu članka 4. stavka 2. ili stavka 3. ovoga Zakona.«

Članak 5.

U članku 5. stavku 1. iza riječi: »superviziju« dodaju se riječi: »odnosno nadzor«, iza riječi: »provođenje dodatne supervizije« dodaju se riječi: »odnosno nadzora«, a iza riječi: »ciljeve dodatne supervizije« dodaju se riječi: »odnosno nadzora«.

Stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Ako grupa ispunjava uvjet iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona, a najmanji sektor ne prelazi 4,5 milijardi kuna mjerodavna nadležna tijela mogu odlučiti da grupu neće smatrati financijskim konglomeratom. Ona mogu također ne provoditi dodatnu superviziju odnosno nadzor u području koncentracije rizika, unutargrupnih transakcija, sustava unutarnjih kontrola i procesa upravljanja rizicima, ako bi provođenje dodatne supervizije odnosno nadzora nad tom grupom bilo neprikladno ili navodilo na pogrešne zaključke u odnosu na ciljeve dodatne supervizije odnosno nadzora.

(3) Ako je nadležno tijelo iz Republike Hrvatske donijelo odluku u skladu sa stavcima 1. ili 2. ovoga članka, o takvoj odluci obavijestit će druga nadležna tijela. Ovu odluku nadležno tijelo će, osim u iznimnim okolnostima, javno objaviti.«

Članak 6.

U članku 6. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Društva za upravljanje uključuju se u sektor kojem pripadaju i u grupi. Ako ne pripadaju isključivo jednom sektoru u grupi, uključuju se u najmanji financijski sektor.

(5) Upravitelji alternativnih investicijskih fondova uključuju se u sektor kojem pripadaju i u grupi. Ako ne pripadaju isključivo jednom sektoru u grupi, uključuju se u najmanji financijski sektor.«

Članak 7.

U članku 7. iza riječi: »supervizije« dodaju se riječi: »odnosno nadzora«, a riječi: »oba sljedeća« zamjenjuju se riječima: »više sljedećih«.

U podstavku 2. riječi: »u svezi« zamjenjuju se riječima: »u vezi«, te se briše točka i dodaje riječ: »ili«.

Iza podstavka 2. dodaje se podstavak 3. koji glasi:

»– u vezi s ukupnom imovinom kojom se upravlja.«

Članak 8.

U članku 8. stavku 1. podstavku 1. na kraju podstavka riječ: »i« briše se, stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim ako se osoba preselila iz države članice u treću zemlju i postoji dokaz da je osoba promijenila lokaciju radi izbjegavanja propisa,«.

U podstavku 2. briše se točka i dodaje riječ: »i«.

Iza podstavka 2. dodaje se podstavak 3. koji glasi:

»– isključenju jednog ili više imatelja sudjelujućih udjela u manjem sektoru ako su takvi udjeli presudni za utvrđivanje financijskog konglomerata, a zajedno su od zanemarivog interesa s obzirom na ciljeve dodatne supervizije odnosno nadzora.«

Članak 9.

U naslovu iznad članka 9. iza riječi: »supervizija« dodaju se riječi: »odnosno nadzor«.

U članku 9. stavku 1. iza riječi: »supervizija« dodaju se riječi: »odnosno nadzor«.

U stavku 2. iza riječi: »provodi dodatna supervizija« dodaju se riječi: »odnosno nadzor«, a iza riječi: »dodatna supervizija« dodaju se riječi: »odnosno nadzor«.

U stavku 3. iza riječi: »supervizija« dodaju se riječi: »odnosno nadzor«.

Članak 10.

U članku 10. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Nadležna tijela na godišnjoj osnovi će ponovno procjenjivati izuzeća od primjene dodatne supervizije odnosno nadzora, procjenjivati rizike kojima su izložene financijske grupe te preispitivati kvantitativne pokazatelje iz članaka 4. do 9. ovoga Zakona.«

Članak 11.

U članku 11. stavku 1. iza riječi: »supervizija« dodaju se riječi: »odnosno nadzor«.

U stavku 3. podstavku 2. iza riječi: »grupi« briše se točka i dodaje riječ: »i«.

Iza podstavka 2. dodaje se podstavak 3. koji glasi:

»− Zajednički odbor.«.

Članak 12.

U članku 12. stavku 3. podstavak 4. mijenja se i glasi:

»– Zajednički odbor.«.

Članak 13.

U članku 13. stavku 1. iza riječi: »supervizije« dodaju se riječi: »odnosno nadzora«.

Članak 14.

U nazivu glave III. iza riječi: »SUPERVIZIJA« dodaju se riječi: »ODNOSNO NADZOR«.

Članak 15.

U naslovu iznad članka 14. iza riječi: »supervizija« dodaju se riječi: »odnosno nadzor«.

U članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Dodatna supervizija odnosno nadzor je supervizija odnosno nadzor koji se provodi nad poslovanjem financijskog konglomerata, a koju provode tijela nadležna za superviziju odnosno nadzor reguliranih subjekata iz članka 2. točke 1. ovoga Zakona«.

U stavku 2. iza riječi: »supervizije« dodaju se riječi: »odnosno nadzora«.

U stavku 3. iza riječi: »supervizije« dodaju se riječi: »odnosno nadzora«, a riječi: »nadzorom, pregledom poslovanja ili supervizijom« zamjenjuju se riječima: »supervizijom odnosno nadzorom«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Obavljanje dodatne supervizije odnosno nadzora na razini financijskog konglomerata sukladno odredbama ovoga Zakona ne utječe na ovlasti nadležnog tijela iz Republike Hrvatske na pojedinačnoj osnovi sukladno sektorskom propisu nad mješovitim financijskim holdingom, reguliranim subjektima u financijskom konglomeratu iz trećih država i osobama u financijskom konglomeratu.«.

Članak 16.

U naslovu iznad članka 15. iza riječi: »supervizije« dodaju se riječi: »odnosno nadzora«.

U članku 15. stavku 1. iza riječi: »supervizija« dodaju se riječi: »odnosno nadzor«.

U stavku 2. iza riječi: »supervizija« dodaju se riječi: »odnosno nadzor«.

Članak 17.

U članku 17. stavku 7. riječi: »odnosno metode knjigovodstvene dedukcije« brišu se.

Članak 18.

U članku 18. stavku 1. točki 2. iza riječi: »supervizije« dodaju se riječi: »odnosno nadzora«.

U točki 3. iza riječi: »supervizije« dodaju se riječi: »odnosno nadzora«.

U stavku 4. riječi: »za nadzor, pregled poslovanja ili superviziju« zamjenjuju se riječima: »za superviziju odnosno nadzor«.

Članak 19.

U članku 19. stavku 2. iza riječi: »ciljeva dodatne supervizije« dodaju se riječi: »odnosno nadzora«, a iza riječi: »ciljevi dodatne supervizije« dodaju se riječi: »odnosno nadzora«.

U stavku 3. iza riječi: »supervizije« dodaju se riječi: »odnosno nadzora«.

Članak 20.

U članku 20. stavku 3. iza riječi: »supervizije« dodaju se riječi: »odnosno nadzora«.

Članak 21.

U članku 21. stavku 3. na kraju točke 1. stavlja se zarez.

U točki 2. iza riječi: »Zakona« stavlja se zarez, a riječ: »i« briše se.

U točki 3. iza riječi: »konglomerata« umjesto točke stavlja se zarez.

Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. uspostavljanje mehanizama koji trebaju pridonijeti i razviti, ako je potrebno, primjerene mehanizme i planove oporavka i mjere rješavanja. Navedene mehanizme je potrebno redovito ažurirati.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Sve osobe koje u skladu s člankom 15. ovoga Zakona podliježu dodatnoj superviziji odnosno nadzoru dužne su uspostaviti odgovarajuće mehanizme unutarnje kontrole za pripremu podataka koji bi bili bitni za provođenje dodatne supervizije odnosno nadzora.«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6., 7. i 8. koji glase:

»(6) Svi regulirani subjekti, na razini financijskog konglomerata dužni su nadležnim tijelima iz Republike Hrvatske redovito dostavljati pojedinosti o svojoj pravnoj strukturi, upravljanju i organizacijskoj strukturi, kao i za sve regulirane subjekte, neregulirana ovisna društva i značajne podružnice.

(7) Regulirani subjekti na razini financijskog konglomerata dužni su na godišnjoj osnovi javno objavljivati, u cijelosti ili pozivanjem na jednake informacije, opis svoje pravne strukture, strukture upravljanja i organizacijske strukture.

(8) Nadležna tijela usklađuju primjenu dodatne supervizije odnosno nadzora mehanizama unutarnje kontrole i postupaka upravljanja rizicima kako je predviđeno ovim člankom Zakona s postupcima nadzornog pregleda kako je određeno propisima koji uređuju tržište kapitala odnosno kreditnih institucija, kao i propisima koji uređuju prava i dužnosti nadzornika grupe osiguravatelja.«

Članak 22.

Iza članka 21. dodaje se naslov i članak 21.a koji glase:

»Stres-testovi

Članak 21.a

(1) Koordinator je dužan osigurati primjerene i redovite stres--testove financijskih konglomerata.

(2) Mjerodavna nadležna tijela u potpunosti trebaju surađivati s koordinatorom.

(3) Koordinator je dužan dostavljati rezultate stres-testova Zajedničkom odboru.«.

Članak 23.

U članku 23. stavku 1. iza točke 6. dodaje se točka 6.a koja glasi:

»6.a ako na čelu financijskog konglomerata nije regulirani subjekt, a istom mješovitom financijskom holdingu podređen je najmanje jedan regulirani subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i najmanje jedan regulirani subjekt sa sjedištem u državi članici, a jedan od tih subjekata je kreditna institucija koja ima odobrenje za rad Hrvatske narodne banke.«.

Iza točke 8. dodaje se točka 8.a koja glasi:

»8.a ako na čelu financijskog konglomerata nije regulirani subjekt, a istom mješovitom financijskom holdingu podređen je najmanje jedan regulirani subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i najmanje jedan regulirani subjekt sa sjedištem u državi članici, a ni jedan od tih subjekata nema odobrenje za rad u državi članici u kojoj je sjedište mješovitog financijskog holdinga, a regulirani subjekt s najvećom ukupnom bilancom u najznačajnijem financijskom sektoru je kreditna institucija koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za rad ili«.

U stavku 2. iza točke 7. dodaje se točka 7.a koja glasi:

»7.a ako na čelu financijskog konglomerata nije regulirani subjekt, a istom mješovitom financijskom holdingu podređen je najmanje jedan regulirani subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i najmanje jedan regulirani subjekt sa sjedištem u državi članici, a jedan od tih subjekata ima odobrenje za rad Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga,«.

Iza točke 8. dodaje se točka 8.a koja glasi:

»8.a ako na čelu financijskog konglomerata nije regulirani subjekt, a istom mješovitom financijskom holdingu podređen je najmanje jedan regulirani subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i najmanje jedan regulirani subjekt sa sjedištem u državi članici, a ni jedan od tih subjekata nema odobrenje za rad u državi članici u kojoj je sjedište mješovitog financijskog holdinga, a pravna osoba koja je od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga dobila odobrenje za rad je regulirani subjekt s najvećom ukupnom bilancom u najznačajnijem financijskom sektoru ili«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Kako bi se osigurala primjerena dodatna supervizija odnosno nadzor reguliranih subjekata u financijskom konglomeratu, između nadležnih tijela država članica, uključujući i ona u državi članici u kojoj mješoviti financijski holding ima sjedište, imenuje se jednog koordinatora koji je odgovoran za koordinaciju i provođenje dodatne supervizije odnosno nadzora. Identitet koordinatora objavljuje se na internetskoj stranici Zajedničkog odbora.«.

Članak 24.

U članku 24. stavku 1. iza riječi: »supervizije« dodaju se riječi: »odnosno nadzora«.

U stavku 2. točki 4. iza riječi: »supervizije« dodaju se riječi: »odnosno nadzora«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5., 6. i 7. koji glase:

»(4) Kako bi se olakšala i uspostavila dodatna supervizija odnosno nadzor na širokoj pravnoj osnovi, koordinator i mjerodavna nadležna tijela, te prema potrebi i ostala nadležna tijela, uspostavljaju mehanizme koordinacije, kojima se koordinatoru mogu povjeriti dodatne zadaće i definirati postupci odlučivanja između relevantnih nadležnih tijela kao što je navedeno u člancima 4., 7., članku 8. stavku 1., člancima 9., 10., 11. i 12., članku 14. stavku 4., člancima 16., 18., 22. i 28., te članku 29. stavcima 4. i 5. ovoga Zakona, kao i suradnja s ostalim nadležnim tijelima.

(5) Nazočnost koordinatora koji je zadužen za posebne zadaće u vezi s dodatnom supervizijom odnosno nadzorom reguliranih subjekata u financijskom konglomeratu ne smije utjecati na zadaće i odgovornosti nadležnih tijela kako je predviđeno sektorskim propisima.

(6) Suradnja koja je navedena u skladu s odredbama ovoga članka i obavljanje zadaća navedenih u stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka i u člancima 29. i 30. ovoga Zakona, podliježe obvezi tajnosti. Primjerena koordinacija i suradnja s mjerodavnim nadležnim tijelima trećih zemalja, kada je to prikladno, ispunjava se preko kolegija, osnovanih u skladu s odredbama propisa koji uređuju poslovanje kreditnih institucija, propisima koji uređuju tržište kapitala i propisima koji uređuju prava i dužnosti nadzornika grupe osiguravatelja.

(7) Postupci koordinacije iz stavka 1. točke 2. ovoga članka posebno se odražavaju u pisanim sporazumima o koordinaciji koji se primjenjuju na temelju propisa koji uređuju poslovanje kreditnih institucija, propisima koji uređuju tržište kapitala i propisima koji uređuju prava i dužnosti nadzornika grupe osiguravatelja, a koordinator odlučuje koja će ostala nadležna tijela sudjelovati na sastanku ili u bilo kojoj aktivnosti tog kolegija, pridržavajući se pri tome, na odgovarajući način, članka 21. Uredbe (EU) br. 1093/2010, Uredbe (EU) br. 1094/2010 odnosno Uredbe (EU) br. 1095/2010.«.

Članak 25.

U članku 26. stavku 1. iza riječi: »supervizije« dodaju se riječi: »odnosno nadzora«, iza riječi: »omogućiti dodatnu superviziju« dodaju se riječi: »odnosno nadzor«, a iza riječi: »provodi dodatnu superviziju« dodaju se riječi: »odnosno nadzor«.

U stavku 2. iza riječi: »supervizije« dodaju se riječi: »odnosno nadzora«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Neovisno o odredbama drugih zakona, sve osobe uključene u dodatnu superviziju odnosno nadzor u skladu s ovim Zakonom, moraju omogućiti međusobnu razmjenu svih informacija koje mogu biti bitne za dodatnu superviziju odnosno nadzor i razmjenu informacija u skladu s ovim Zakonom i ESA-om u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) br. 1093/2010, Uredbe (EU) br. 1094/2010, odnosno Uredbe (EU) br. 1095/2010, odnosno prema potrebi preko Zajedničkog odbora.«.

Članak 26.

U nazivu glave IV. iza riječi: »SUPERVIZIJA« dodaju se riječi: »ODNOSNO NADZOR«.

Članak 27.

U naslovu iznad članka 27. i u članku 27. iza riječi: »supervizija« dodaju se riječi: »odnosno nadzor«.

U članku 27. iza riječi: »supervizija« dodaju se riječi: »odnosno nadzor«.

Članak 28.

U članku 28. stavku 1. iza riječi: »supervizije« dodaju se riječi: »odnosno nadzora«, a iza riječi: »supervizija« dodaju se riječi: »odnosno nadzor«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Nadležno tijelo iz stavka 2. ovoga članka mora se kod provjere po ovom članku savjetovati s drugim nadležnim tijelima. Kod donošenja odluke u vezi jednakosti supervizije odnosno nadzora nadležno tijelo se pridržava smjernica koje pripremi Zajednički odbor u skladu s člancima 16. i 56. Uredbe (EU) br. 1093/2010, Uredbe (EU) br. 1094/2010 odnosno Uredbe (EU) br. 1095/2010.«.

U stavku 4. iza riječi: »da dodatna supervizija« dodaju se riječi: »odnosno nadzor«, iza riječi: »i dodatna supervizija« dodaju se riječi: »odnosno nadzor«, a iza riječi: »superviziji« dodaju se riječi: »odnosno nadzoru«.

U stavku 5. iza riječi: »supervizije« dodaju se riječi: »odnosno nadzora«.

U stavku 7. iza riječi: »supervizije« dodaju se riječi: »odnosno nadzora«, a iza riječi: »superviziju« dodaju se riječi: »odnosno nadzor«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Kada se nadležno tijelo ne slaže s odlukom mjerodavnog nadležnog tijela iz stavka 2. ovoga članka, primjenjuje se članak 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010, Uredbe (EU) br. 1094/2010, odnosno Uredbe (EU) br. 1095/2010.«.

Članak 29.

U članku 29. stavku 1. iza riječi: »superviziju« dodaju se riječi: »odnosno nadzor«.

U stavku 4. iza riječi: »superviziju« dodaju se riječi: »odnosno nadzor«.

U stavku 7. iza riječi: »supervizije« dodaju se riječi: »odnosno nadzora«.

Članak 30.

U članku 30. stavku 1. iza riječi: »superviziju« dodaju se riječi: »odnosno nadzor«, iza riječi: »sektorskim propisima« briše se riječ: »i« i stavlja se zarez, a iza riječi: »ovim Zakonom« briše se točka i dodaju riječi: » i člankom 35. Uredbe (EU) br. 1093/2010, Uredbe (EU) br. 1094/2010 i Uredbe (EU) br. 1095/2010.«.

U stavku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. pravne strukture, strukture upravljanja i organizacijske strukture grupe, kao i svih reguliranih subjekata, nereguliranih ovisnih društava i značajnih podružnica financijskog konglomerata, vlasnika kvalificiranih udjela na razini krajnjeg matičnog društva kao i nadležnih tijela reguliranih subjekata u grupi,«.

U stavku 4. iza riječi: »Europskim sustavom središnjih banaka« riječ: »i« briše se, stavlja se zarez, te se iza riječi: »bankom« briše točka i dodaju riječi: »i Europskim odborom za sistemske rizike u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1092/2010.«.

Članak 31.

Iza članka 30. dodaje se naslov i članak 30.a koji glase:

»Zajednički odbor

Članak 30.a

(1) Nadležna tijela surađuju sa Zajedničkim odborom u skladu s Uredbom (EU) br. 1093/2010, Uredbom (EU) br. 1094/2010 i Uredbom (EU) br. 1095/2010.

(2) Nadležna tijela će Zajedničkom odboru odmah dostaviti sve podatke potrebne za obavljanje njegovih zadaća u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) br. 1093/2010, Uredbe (EU) br. 1094/2010 i Uredbe (EU) br. 1095/2010.

(3) Koordinator dostavlja Zajedničkom odboru sve informacije iz članka 21. stavaka 5., 6. i 7. ovoga Zakona.

(4) Pri obavljanju svojih zadaća i izvršavanju ovlasti na temelju ovoga Zakona nadležna tijela se pridržavaju smjernica, standarda i drugih preporuka Zajedničkog odbora i Europske komisije.«.

Članak 32.

U članku 31. iza riječi: »supervizije« dodaju se riječi: »odnosno nadzora«.

Članak 33.

U članku 32. stavku 1. riječi: »izravan dodatni nadzor« zamjenjuju se riječima: »izravnu dodatnu superviziju odnosno nadzor«.

U stavku 2. riječi: »za obavljanje izravnoga dodatnog nadzora« zamjenjuju se riječima: »za obavljanje izravne dodatne supervizije odnosno nadzora«.

U točki 1. riječi: »izravni dodatni nadzor« zamjenjuju se riječima: »izravnu dodatnu superviziju odnosno nadzor«.

U točki 2. riječi: »izravnoga dodatnog nadzora« zamjenjuju se riječima: »izravne dodatne supervizije odnosno nadzora«.

U točki 3. riječi: »izravni dodatni nadzor« zamjenjuju se riječima: »izravnu dodatnu superviziju odnosno nadzor«.

U stavku 3. riječi: »izravni dodatni nadzor« zamjenjuju se riječima: »izravnu dodatnu superviziju odnosno nadzor«, a riječi: »izravnom dodatnom nadzoru« zamjenjuju se riječima: »izravnoj dodatnoj superviziji odnosno nadzoru«.

Članak 34.

U članku 33. stavku 1. iza riječi: »supervizije« dodaju se riječi: »odnosno nadzora«.

U stavku 2. iza riječi: »superviziju« dodaju se riječi: »odnosno nadzor«.

U stavku 3. iza riječi: »supervizije« dodaju se riječi: »odnosno nadzora«.

Članak 35.

U naslovu iznad članka 34. iza riječi: »superviziji« dodaju se riječi: »odnosno nadzoru«.

Članak 36.

U članku 36. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. u skladu sa člankom 26. stavcima 3. i 4. ovoga Zakona ne omogući pristup informacijama ili razmjenu informacija,«.

U stavku 2. riječi: »50.000,00 do 100.000,00« zamjenjuju se riječima: »25.000,00 do 50.000,00«.

Članak 37.

U članku 37. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. sukladno odredbama članka 19. stavka 1. i članka 20. stavka 1. ovoga Zakona ne izvještava koordinatora,«.

Iza stavka 5. redni broj 4. zamjenjuje se rednim brojem 6.

Članak 38.

U članku 39. stavku 6. iza riječi: »supervizija« dodaju se riječi: »odnosno nadzor«.

Članak 39.

U cijelom tekstu Zakona o financijskim konglomeratima (»Narodne novine«, br. 147/08.):

– riječi: »nadređena osoba« zamjenjuju se riječima: »matično društvo« u odgovarajućem padežu;

– riječi: »podređena osoba« zamjenjuju se riječima: »ovisno društvo« u odgovarajućem padežu;

– riječi: »odgovarajuće nadležno tijelo« zamjenjuju se riječima: »mjerodavno nadležno tijelo« u odgovarajućem padežu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/43

Zagreb, 19. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.