Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

NN 54/2013 (7.5.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

HRVATSKI SABOR

1089

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. travnja 2013.

Klasa: 011-01/13-01/79

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 25. travnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA

Članak 1.

U Zakonu o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 117/08., 74/09., 153/09. i 108/12.) iza članka 1. dodaje se naslov i članak 1.a koji glase:

»Usklađenost s propisima Europske unije

Članak 1.a

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive:

1. Direktiva 2006/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o osnivanju i obavljanju djelatnosti kreditnih institucija (SL, L 177, 30. 6. 2006.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom 2011/89/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. kojom se mijenjaju i dopunjuju Direktive 98/78/EZ, 2002/87/EZ, 2006/48/EZ i 2009/138/EZ glede dodatne supervizije financijskih subjekata u financijskom konglomeratu (SL, L 326, 8. 12. 2011.),

2. Direktiva 2006/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o adekvatnosti kapitala investicijskih društava i kreditnih institucija (SL, L 177, 30. 6. 2006.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom 2010/78/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. godine kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktive 98/26/EZ, 2002/87/EZ, 2003/6/EZ, 2003/41/EZ, 2003/71/EZ, 2004/39/EZ, 2004/109/EZ, 2005/60/EZ, 2006/48/EZ, 2006/49/EZ i 2009/65/EZ glede ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (SL, L 331, 15. 12. 2010.),

3. Direktiva Vijeća 86/635/EEZ od 8. prosinca 1986. o godišnjim računima i konsolidiranim računima banaka i drugih financijskih institucija (SL, L 372, 31. 12. 1986.),

4. Direktiva 94/19/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 1994. o programima osiguranja depozita (SL, L 135, 31. 5. 1994.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom 2009/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o izmjenama i dopunama Direktive 94/19/EZ o sustavima osiguranja depozita glede razine pokrića i odgode isplate (SL, L 68, 13. 3. 2009.),

5. Direktiva 2001/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. travnja 2001. o reorganizaciji i likvidaciji kreditnih institucija (SL, L 125, 5. 5. 2001.) i

6. Direktiva Vijeća 89/117/EEZ od 13. veljače 1989. o obvezama filijala kreditnih i financijskih institucija otvorenih u nekoj državi članici pri čemu takve institucije imaju svoja sjedišta izvan dotične države članice, a koje se obveze odnose na objavljivanje godišnjih računovodstvenih dokumenata (SL, L 44, 16. 2. 1989.).«

Članak 2.

U članku 7. stavku 2. iza riječi: »nadređeni financijski holding u EU« dodaju se riječi: »ili nadređeni mješoviti financijski holding u EU«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 10. mijenja se i glasi: »Financijski, mješoviti financijski i mješoviti holding«.

U članku 10. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Za potrebe ovoga Zakona za pojam »mješoviti financijski holding« upotrebljava se definicija tog pojma iz zakona kojim se uređuju financijski konglomerati.«

Članak 4.

Naslov iznad članka 19. mijenja se i glasi: »Nadređena kreditna institucija u Republici Hrvatskoj, nadređeni financijski holding u Republici Hrvatskoj i nadređeni mješoviti financijski holding u Republici Hrvatskoj«.

U članku 19. stavcima 1. i 2. riječi: »koji je osnovan u Republici Hrvatskoj« zamjenjuju se riječima: »ili mješovitoga financijskoga holdinga koji su osnovani u Republici Hrvatskoj«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: »(3) Nadređeni mješoviti financijski holding u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: nadređeni mješoviti financijski holding u RH) mješoviti je financijski holding sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji nije podređeno društvo kreditne institucije koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za rad, odnosno nekoga drugoga financijskoga holdinga ili mješovitoga financijskoga holdinga koji su osnovani u Republici Hrvatskoj.«

Članak 5.

Naslov iznad članka 20. mijenja se i glasi: »Nadređena kreditna institucija u Europskoj uniji, nadređeni financijski holding u Europskoj uniji i nadređeni mješoviti financijski holding u Europskoj uniji«.

U članku 20. stavcima 1. i 2. riječi: »koji je osnovan u bilo kojoj državi članici« zamjenjuju se riječima: »ili mješovitoga financijskoga holdinga koji su osnovani u bilo kojoj državi članici«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Nadređeni mješoviti financijski holding u Europskoj uniji (u nastavku teksta: nadređeni mješoviti financijski holding u EU) mješoviti je financijski holding sa sjedištem u državi članici koji nije podređeno društvo kreditne institucije koja je dobila odobrenje za rad u bilo kojoj državi članici, odnosno nekoga drugoga financijskoga holdinga ili mješovitoga financijskoga holdinga koji su osnovani u bilo kojoj državi članici.«

Članak 6.

U članku 25. stavku 2. točka 4. mijenja se i glasi:

»4) društvo za upravljanje i svi investicijski fondovi kojima to društvo upravlja.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Pravne osobe te fizičke i/ili pravne osobe djeluju zajednički kada jedna od njih izravno ili neizravno kontrolira drugu ili druge pravne osobe.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Osobe djeluju zajednički i ako su međusobno povezane u smislu odredbi zakona koji uređuje preuzimanje dioničkih društava.«

Članak 7.

U članku 26. stavku 1. točki 2. iza riječi: »institucija« stavlja se zarez, a riječ: »ili« briše se.

Na kraju točke 3. briše se točka i dodaje se riječ: »ili«.

Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4) nadređenoga mješovitog financijskoga holdinga kojemu je podređena barem jedna kreditna institucija.«

Članak 8.

U članku 34. stavcima 11. i 12. riječi: »stavkom 2.« brišu se.

Članak 9.

U članku 35. stavku 1. točki 1. podtočki d) iza riječi: »24.« dodaju se riječi: »i 25.«

Podtočka i) mijenja se i glasi:

»i) podatke o prekršajnoj neosuđivanosti stjecatelja, o tome vodi li se protiv stjecatelja kazneni ili prekršajni postupak te o tome da stjecatelj nije pravomoćno osuđen ni za jedno od sljedećih kaznenih djela:

– kaznena djela protiv života i tijela (Glava X.), kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (Glava XIII.), kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (Glava XIV.), kaznena djela protiv imovine (Glava XVII.), osim kaznenih djela povrede prava autora ili umjetnika izvođača (članak 229.), nedozvoljene uporabe autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača (članak 230.), povrede prava proizvoditelja zvučne ili slikovne snimke i prava u svezi s radiodifuzijskim emisijama (članak 231.) i povrede prava iz prijavljenog ili zaštićenog izuma (članak 232.), kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja (Glava XXI.), kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava (Glava XXIII.), kaznena djela protiv službene dužnosti (Glava XXV.), osim kaznenih djela neizvršavanja zapovijedi (članak 340.) i povrede čuvanja državne granice (članak 341.), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.),

– kaznena djela iz Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, br. 84/02. i 138/06.),

– kaznena djela iz Zakona o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine«, br. 152/08.),

– kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (Glava IX.), kaznena djela protiv života i tijela (Glava X.), kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (Glava XII.), kaznena djela protiv spolnih sloboda (Glava XVI.), kaznena djela protiv imovine (Glava XXIII.), kaznena djela protiv gospodarstva (Glava XXIV.), kaznena djela računalnog krivotvorenja (članak 270.), računalne prijevare (članak 271.), kaznena djela krivotvorenja (Glava XXVI.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (Glava XXVIII.) iz Kaznenog zakona,

– kaznena djela iz Zakona o trgovačkim društvima,

– kaznena djela iz Zakona o investicijskim fondovima ili

– kaznena djela iz Zakona o računovodstvu,«.

U podtočki l) iza riječi: »financijski holding« briše se zarez te dodaju riječi: »ili mješoviti financijski holding,«.

U točki 2. podtočka c) mijenja se i glasi:

»c) podatke o prekršajnoj neosuđivanosti stjecatelja, o tome vodi li se protiv stjecatelja kazneni ili prekršajni postupak te o tome da stjecatelj nije pravomoćno osuđen ni za jedno od kaznenih djela iz stavka 1. točke 1. podtočke i) ovoga članka,«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. točke 1. podtočke i) i točke 2. podtočke c) ovoga članka, podatke o pravomoćnoj osuđivanosti stjecatelja za kaznena djela i prekršaje u Republici Hrvatskoj pribavlja Hrvatska narodna banka iz kaznene, odnosno prekršajne evidencije na temelju obrazloženog zahtjeva.«

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Podatkom iz stavka 1. točke 1. podtočke i) i točke 2. podtočke c) ovoga članka smatrat će se podatak iz kaznene, odnosno prekršajne evidencije nadležnog tijela odgovarajuće države, koji nije stariji od 90 dana, a ako se takav podatak prema propisima te države ne može dobiti, izjava pravne ili fizičke osobe na koju se podatak odnosi, koja nije starija od 30 dana.«

Članak 10.

U članku 38. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Hrvatska narodna banka može pobliže propisati kriterije na temelju kojih procjenjuje primjerenost i financijsko stanje stjecatelja kvalificiranog udjela.«

Članak 11.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»(1) Ako osoba stekne kvalificirani udio u kreditnoj instituciji ili udio iz članka 34. ovoga Zakona bez suglasnosti Hrvatske narodne banke, Hrvatska narodna banka naložit će joj rješenjem da proda dionice koje je stekla bez potrebne suglasnosti te da dostavi dokaz o prodaji i, ako joj je poznato, podatke o kupcu.

(2) Ako grupa povezanih osoba iz članka 24. ovoga Zakona ili osobe koje zajednički djeluju iz članka 25. ovoga Zakona steknu kvalificirani udio u kreditnoj instituciji bez suglasnosti Hrvatske narodne banke, bez obzira na to u kojem postotku svaki od njih pojedinačno ima udio u kreditnoj instituciji i je li taj pojedinačni udio kvalificirani udio, Hrvatska narodna banka naložit će im rješenjem da prodaju dionice koje su stekli bez prethodne suglasnosti te da zajednički ne prelaze kvalificirani udio za koji imaju suglasnost. Te osobe dužne su Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti dokaz o prodaji i, ako im je poznato, podatke o kupcu.

(3) Hrvatska narodna banka zatražit će u postupku donošenja rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka očitovanje od svakog stjecatelja. Osobe iz grupe povezanih osoba ili osobe koje zajednički djeluju mogu predložiti pojedinačne iznose za prodaju dionica koji ne moraju biti razmjerni ukupnom broju njihovih dionica.

(4) Hrvatska narodna banka naložit će u rješenju iz stavka 2. ovoga članka prodaju dionica svakom stjecatelju pojedinačno, i to u iznosu razmjernom ukupnom broju dionica koji imaju zajednički. Iznimno, ako stjecatelji podnesu prijedlog iz stavka 3. ovoga članka, Hrvatska narodna banka može naložiti prodaju dionica svakom stjecatelju pojedinačno u iznosu koji ne mora biti razmjeran ukupnom broju njihovih dionica.

(5) Hrvatska narodna banka odredit će rješenjem iz stavka 1. i 2. ovoga članka rok za prodaju, koji ne može biti kraći od tri mjeseca ni duži od devet mjeseci.

(6) Rješenje iz stavka 1. i 2. ovoga članka dostavlja se osobama iz stavka 1. i 2. ovoga članka, kreditnoj instituciji i Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

(7) Od primitka rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka stjecatelj ne može ostvarivati nikakva prava ni iz jedne dionice za koju je naložena prodaja, a kvorum za valjano odlučivanje i potrebna većina za donošenje odluka glavne skupštine računaju se u odnosu na temeljni kapital umanjen za iznos dionica na temelju kojih stjecatelj ne može ostvarivati pravo glasa.

(8) Kreditna institucija dužna je:

1) osigurati da stjecatelj iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne ostvaruje nikakva prava ni iz jedne dionice za koju je naložena prodaja i

2) od primitka rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka do isteka naloženih rokova za prodaju dionica mjesečno izvještavati Hrvatsku narodnu banku o svim promjenama dioničara.«

Članak 12.

Iza članka 40. dodaje se naslov i članak 40.a koji glase:

»Delegat za glasovanje

Članak 40.a

(1) Iznimno od članka 40. stavka 7. ovoga Zakona, ako bi nakon smanjenja kvoruma za valjano odlučivanje stjecatelj koji nema suglasnost imao većinu potrebnu za donošenje odluke na glavnoj skupštini dioničara, Hrvatska narodna banka može imenovati delegata za glasovanje.

(2) Delegat za glasovanje ostvaruje sva upravljačka prava iz dionica za koje je naložena prodaja, a imovinska prava iz dionica ostvaruje kreditna institucija.

(3) Hrvatska narodna banka imenovat će rješenjem delegata za glasovanje.

(4) Delegat za glasovanje na glavnoj skupštini glasuje u skladu s uputom Hrvatske narodne banke.

(5) Mandat delegata za glasovanje traje do dana prodaje dionica.«

Članak 13.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka može oduzeti suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela:

1) ako je kvalificirani imatelj dobio suglasnost davanjem neistinitih ili netočnih podataka,

2) ako imatelj kvalificiranog udjela krši svoje obveze iz Glave XXIII. ovoga Zakona, odnosno ne postupi u skladu s rješenjem Hrvatske narodne banke ili tijela druge države članice nadležnog za superviziju na konsolidiranoj osnovi kojim mu se nalaže uklanjanje nedostataka ili

3) ako nastupe okolnosti iz članka 39. točke 1. ovoga Zakona.

(2) Na kvalificiranog imatelja kojem je u skladu sa stavkom 1. ovoga članka oduzeta suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela, primjenjuju se odredbe članka 40. i 40.a ovoga Zakona.«

Članak 14.

Članak 42.a mijenja se i glasi:

»(1) Kreditna institucija mora imati upravu i nadzorni odbor.

(2) Članovi uprave moraju zajedno imati stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebne za neovisno i samostalno vođenje poslova kreditne institucije.

(3) Članovi nadzornog odbora moraju zajedno imati stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebne za neovisno i samostalno nadziranje poslova kreditne institucije.

(4) Kreditna institucija dužna je odmah obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o prestanku mandata člana uprave i nadzornog odbora te navesti razloge za prestanak mandata.«

Članak 15.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»(1) Član uprave kreditne institucije može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1) koja ima dobar ugled,

2) koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova kreditne institucije,

3) koja nije u sukobu interesa u odnosu na kreditnu instituciju, dioničare, članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo kreditne institucije,

4) za koju je na osnovi dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove člana uprave kreditne institucije,

5) koja ispunjava uvjete za člana uprave prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i

6) koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti.

(2) Uprava kreditne institucije dužna je donijeti primjerenu politiku za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove uprave kreditne institucije, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora. Kreditna institucija dužna je provoditi tu politiku.

(3) Hrvatska narodna banka pobliže će propisati uvjete iz stavka 1. ovoga članka za članstvo u upravi kreditne institucije, postupak za izdavanje prethodne suglasnosti i dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje predsjednika odnosno člana uprave. Hrvatska narodna banka može pobliže propisati sadržaj politike iz stavka 2. ovoga članka i dinamiku procjene ispunjenja uvjeta za članove uprave kreditne institucije.

(4) Smatra se da osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela iz članka 35. stavka 1. točke 1. podtočke i) ovoga Zakona nema dobar ugled.«

Članak 16.

U članku 46. stavku 4. riječi: »stavka 1. i 6.« brišu se.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Hrvatska narodna banka podatke o pravomoćnoj osuđivanosti za kaznena djela i prekršaje u Republici Hrvatskoj za osobe za koje je podnesen zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka pribavlja iz kaznene odnosno prekršajne evidencije na temelju obrazloženog zahtjeva.«

U stavku 9. točki 2. riječi: »točke 3. i 4.« brišu se.

Članak 17.

U članku 48. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Uprava kreditne institucije dužna je periodično, a najmanje jedanput godišnje, preispitati primjerenost postupaka i djelotvornost kontrolnih funkcija, svoje zaključke dokumentirati i o njima obavijestiti nadzorni odbor.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 18.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka izreći će odgovornoj osobi iz uprave kreditne institucije pisanu opomenu:

1) ako kreditna institucija ne postupi na način i u rokovima određenima sporazumom o razumijevanju sklopljenim u skladu s ovim Zakonom ili

2) ako kreditna institucija ne izvrši naložene supervizorske mjere na način i u rokovima utvrđenima rješenjem Hrvatske narodne banke.

(2) Pisana opomena iz stavka 1. ovoga članka izriče se odgovornoj osobi bez obzira na to je li u trenutku izricanja opomene osoba i dalje član ili predsjednik uprave kreditne institucije.«

Članak 19.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»(1) Član nadzornog odbora kreditne institucije može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1) koja ima dobar ugled,

2) koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebno za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti,

3) koja nije u sukobu interesa u odnosu na kreditnu instituciju, dioničare, članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo kreditne institucije,

4) koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti i

5) koja može biti član nadzornog odbora prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

(2) Nadzorni odbor kreditne institucije mora imati najmanje jednoga neovisnog člana.

(3) Radnici kreditne institucije ne mogu biti članovi nadzornog odbora te kreditne institucije.

(4) Na prijedlog uprave glavna skupština kreditne institucije donosi primjerenu politiku za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove nadzornog odbora. Kreditna institucija dužna je provoditi tu politiku.

(5) Hrvatska narodna banka pobliže će propisati uvjete iz stavka 1. ovoga članka za članstvo u nadzornom odboru kreditne institucije, postupak za izdavanje prethodne suglasnosti i dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje člana nadzornog odbora. Hrvatska narodna banka može pobliže propisati sadržaj politike iz stavka 4. ovoga članka i dinamiku procjene ispunjenja uvjeta za članove nadzornog odbora kreditne institucije.

(6) Smatra se da osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela iz članka 35. stavka 1. točke 1. podtočke i) ovoga Zakona nema dobar ugled.«

Članak 20.

Iza članka 52. dodaju se naslovi i članci 52.a i 52.b koji glase:

»Prethodna suglasnost za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije

Članak 52.a

(1) Članom nadzornog odbora kreditne institucije može biti imenovana samo osoba koja je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora.

(2) Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka podnosi kreditna institucija ili osnivači za mandat koji ne može biti duži od četiri godine.

(3) Iznimno, ako člana nadzornog odbora kreditne institucije imenuje nadležni sud u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, njegov mandat ne može trajati duže od šest mjeseci, ali i u tom slučaju osoba koja se imenuje mora ispunjavati uvjete iz članka 52. ovoga Zakona.

(4) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 52. ovoga Zakona i odluku glavne skupštine o imenovanju kandidata za člana nadzornog odbora.

(5) Hrvatska narodna banka podatke o pravomoćnoj osuđivanosti za kaznena djela i prekršaje u Republici Hrvatskoj za osobe za koje je podnesen zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti iz stavka 2. ovoga članka, pribavlja iz kaznene, odnosno prekršajne evidencije na temelju obrazloženog zahtjeva.

(6) U postupku odlučivanja o prethodnoj suglasnosti Hrvatska narodna banka izdaje prethodnu suglasnost iz stavka 1. ovoga članka na rok predloženog trajanja mandata. Iznimno, Hrvatska narodna banka može izdati prethodnu suglasnost na rok koji je kraći od predloženog trajanja mandata.

(7) Hrvatska narodna banka odlučuje o izdavanju prethodne suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka na temelju:

1) dokumentacije iz stavka 4. ovoga članka,

2) podataka o pravomoćnoj presudi za prekršaje koje je član nadzornog odbora kreditne institucije počinio u obavljanju svoje funkcije i

3) ostalih podataka i informacija kojima raspolaže.

(8) Hrvatska narodna banka odbit će zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije ako ocijeni:

1) da kandidat za člana nadzornog odbora ne ispunjava uvjete iz članka 52. ovoga Zakona ili

2) da podaci i informacije iz stavka 7. ovoga članka upućuju na to da kandidat za člana nadzornog odbora nije primjeren.

(9) Osoba koja je dobila prethodnu suglasnost za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije dužna je prije nego što bude imenovana na tu funkciju u drugoj kreditnoj instituciji ponovo dobiti prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke. Odredbe stavka 2. i 4. do 8. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na suglasnost iz ovoga stavka.

(10) Osoba koja je već dobila suglasnost za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora i koju glavna skupština želi ponovo imenovati dužna je ponovo proći postupak propisan ovim Zakonom.

(11) Predsjednik glavne skupštine kreditne institucije dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti iz stavka 2., odnosno stavka 10. ovoga članka najmanje tri mjeseca prije isteka mandata pojedinog člana nadzornog odbora.

Oduzimanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije

Članak 52.b

(1) Hrvatska narodna banka oduzet će suglasnost za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije:

1) ako je član nadzornog odbora dobio suglasnost na temelju davanja neistinite ili netočne dokumentacije ili neistinito prezentiranih podataka koji su bitni za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora,

2) ako član nadzornog odbora više ne ispunjava uvjete za članstvo u nadzornom odboru kreditne institucije iz članka 52. ovoga Zakona,

3) ako član nadzornog odbora krši odredbe o dužnostima i odgovornostima nadzornog odbora iz članka 54. i 54.a ovoga Zakona ili

4) ako Hrvatska narodna banka donese odluku o uvođenju posebne uprave.

(2) Radi provođenja postupka iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka obavlja kontrolu nad članovima nadzornog odbora u opsegu i na način koji omogućuje da se provjeri postoje li činjenice i okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako Hrvatska narodna banka oduzme suglasnost za imenovanje člana nadzornog odbora, glavna skupština kreditne institucije dužna je bez odgađanja donijeti odluku o opozivu imenovanja člana nadzornog odbora.

(4) Prethodna suglasnost za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije prestaje važiti ako:

1) osoba u roku od šest mjeseci od izdavanja suglasnosti ne stupi na dužnost na koju se suglasnost odnosi ili

2) osobi prestane dužnost na koju se suglasnost odnosi, i to s danom prestanka dužnosti.«

Članak 21.

U članku 53. točka 5. briše se.

Dosadašnje točke 6. i 7. postaju točke 5. i 6.

Članak 22.

Iza članka 54. dodaju se naslovi i članci 54.a i 54.b koji glase:

»Odbor za primitke

Članak 54.a

(1) Nadzorni odbor kreditne institucije dužan je, u slučajevima iz propisa donesenog na temelju članka 161. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona, osnovati odbor za primitke.

(2) Članovi odbora za primitke imenuju se iz redova članova nadzornog odbora kreditne institucije. Odbor za primitke mora imati najmanje tri člana, od kojih je jedan predsjednik.

(3) Odbor za primitke mora se uspostaviti na način koji mu omogućuje donošenje stručne i neovisne prosudbe o politikama i praksama vezanim uz primitke te o utjecaju primitaka na upravljanje rizicima, kapitalom i likvidnošću.

(4) Odbor za primitke dužan je osobito:

1) pripremati odluke nadzornog odbora vezane uz primitke radnika, uključujući odluke koje imaju utjecaj na izloženost kreditne institucije rizicima te na upravljanje rizicima, uzimajući pritom u obzir dugoročne interese dioničara, investitora i ostalih zainteresiranih strana u kreditnoj instituciji i

2) obavljati druge poslove određene propisima.

Nositelji ključnih funkcija

Članak 54.b

(1) Kreditna institucija dužna je identificirati ključne funkcije u kreditnoj instituciji. Nositelji ključnih funkcija u kreditnoj instituciji osobe su koje obnašaju one funkcije koje im omogućavaju značajan utjecaj na upravljanje kreditnom institucijom, ali koji nisu ni članovi uprave, ni članovi nadzornog odbora.

(2) Kreditna institucija dužna je donijeti i provoditi primjerene politike za izbor i procjenu primjerenosti nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji.

(3) Ako kreditna institucija procijeni da nositelj ključne funkcije u kreditnoj instituciji nije primjeren, dužna je poduzeti odgovarajuće mjere, kojima će osigurati da nositelj ključne funkcije bude primjeren.

(4) Hrvatska narodna banka može pobliže propisati sadržaj politike iz stavka 2. ovoga članka, uvjete koje je kreditna institucija dužna procjenjivati pri procjeni primjerenosti nositelja ključnih funkcija u kreditnoj instituciji i dinamiku procjene ispunjenja uvjeta za nositelje ključnih funkcija u kreditnoj instituciji.«

Članak 23.

Naslov iznad članka 55. mijenja se i glasi:

»Uvjeti za članstvo u upravi financijskoga holdinga i mješovitoga financijskoga holdinga u Republici Hrvatskoj«.

U članku 55. riječi: »financijskoga holdinga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj« zamjenjuju se riječima: »financijskoga holdinga ili mješovitoga financijskoga holdinga koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj«.

Članak 24.

U članku 65. točki 4. riječi: »stavka 1. i 6.« brišu se.

Članak 25.

U članku 67. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Hrvatska narodna banka donijet će rješenje o nedostupnosti depozita kada ocijeni da kreditna institucija, zbog razloga izravno povezanih s njezinom financijskom situacijom, nije sposobna u danom trenutku isplatiti depozit utvrđen zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita, a koji je dospio i kada ocijeni da se u tom trenutku ne može očekivati da će biti sposobna to učiniti.

(4) Hrvatska narodna banka donijet će rješenje iz stavka 3. ovoga članka u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od pet radnih dana nakon što je utvrdila da kreditna institucija nije isplatila dospjele i plative depozite utvrđene zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita.«

Članak 26.

U članku 88. stavku 4. točki 4. riječi: »stavkom 1. i 6.« brišu se.

Članak 27.

U članku 97. iza stavka 9. dodaju se stavci 10. i 11. koji glase:

»(10) Resekuritizacija je, u smislu ovoga Zakona, sekuritizacija kod koje je rizik povezan s odnosnim skupom izloženosti tranširan i kod koje najmanje jednu odnosnu izloženost čini sekuritizacijska pozicija.

(11) Resekuritizacijska pozicija je, u smislu ovoga Zakona, izloženost u resekuritizaciji.«

Članak 28.

U članku 113. točki 2. iza riječi: »rizicima« stavlja se zarez, a riječ: »i« briše se.

Na kraju točke 3. briše se točka i dodaje riječ: »i«.

Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4) politike primitaka koje su u skladu s odgovarajućim i djelotvornim upravljanjem rizicima i koje promiču odgovarajuće i djelotvorno upravljanje rizicima.«

Članak 29.

Iza članka 113. dodaje se naslov i članak 113.a koji glase:

»Isplata varijabilnih primitaka

Članak 113.a

Kreditna institucija koja ugovori isplatu varijabilnih primitaka protivno odredbama ovoga Zakona ili odredbama podzakonskog propisa donesenog na temelju članka 161. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona, ne smije isplaćivati tako ugovorene varijabilne primitke te su tako ugovorene odredbe ništetne.«

Članak 30.

Članak 117. mijenja se i glasi:

»Kreditna institucija dužna je utvrditi primjerene politike i uspostaviti postupke za upravljanje rizicima koji proizlaze iz poslova sekuritizacije, uključujući i reputacijski rizik, osobito reputacijski rizik koji proizlazi iz kompleksnih struktura ili proizvoda, kod kojih je kreditna institucija inicijator, sponzor ili drugi sudionik, te osigurati njihovo provođenje. Upravljanje rizicima koji proizlaze iz poslova sekuritizacije mora se zasnivati na ekonomskom sadržaju posla.«

Članak 31.

U članku 121. točki 3. iza riječi: »Republike Hrvatske,« dodaju se riječi: »odnosno unutar i izvan Europskoga gospodarskog prostora,«.

Na kraju točke 4. iza riječi: »kriza« stavlja se zarez, a riječ: »i« briše se.

Na kraju točke 5. briše se točka i dodaje riječ: »i«.

Iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

»6) primjenjivati adekvatan mehanizam raspodjele likvidnosnih troškova, koristi i rizika.«

Članak 32.

U članku 127. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je nadređenom financijskom holdingu ili nadređenom mješovitom financijskom holdingu podređena na način iz članka 282. stavka 1., 3., 4. i 5. ovoga Zakona dužna je na konsolidiranoj osnovi ispunjavati zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka za grupu kreditnih institucija u RH kojoj pripada. Ako je više kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj podređeno istom nadređenom financijskom holdingu ili istom nadređenom mješovitom financijskom holdingu, obveza ispunjavanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na onu kreditnu instituciju koja ima najveći bilančni iznos.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je financijskom holdingu koji ima položaj nadređenoga financijskoga holdinga u EU ili mješovitom financijskom holdingu koji ima položaj nadređenoga mješovitog financijskoga holdinga u EU podređena na način iz članka 282. ovoga Zakona, dužna je ispunjavati obveze koje se tiču javnog objavljivanja informacija iz članka 176. do 178. ovoga Zakona na konsolidiranoj osnovi. Ako je više kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj podređeno istom nadređenom financijskom holdingu u EU ili nadređenom mješovitom financijskom holdingu u EU, obveza javnog objavljivanja informacija odnosi se na onu kreditnu instituciju koja ima najveći bilančni iznos.«

U stavku 7. iza riječi: »Podređena kreditna institucija« stavlja se zarez i dodaju riječi: »nadređeni mješoviti financijski holding u grupi kreditnih institucija u RH«.

U stavku 8. iza riječi: »članka 282. ovoga Zakona« dodaju se riječi: »i nadređeni mješoviti financijski holding iz članka 282. ovoga Zakona«.

Članak 33.

U članku 128. stavku 3. iza riječi: »i njoj podređena društva« stavlja se zarez i dodaju riječi: »podređena društva kreditnoj instituciji nadređenoga mješovitog financijskoga holdinga u EU«.

Članak 34.

U članku 131. stavku 1. točki 3. riječi: »i rizik namire« brišu se.

U točki 5. iza riječi: »valutni rizik« stavlja se zarez i dodaju riječi: »rizik namire«.

Članak 35.

Iza članka 160. dodaje se glava VII.a, naslov iznad članka i članak 160.a koji glase:

»VII.a KUPOPRODAJA PLASMANA KREDITNE INSTITUCIJE

Kupoprodaja plasmana kreditne institucije

Članak 160.a

(1) Kupoprodaja plasmana, u smislu ovoga članka, jest svaki ugovor kojim se prenosi plasman ili se prenose rizici i koristi s osnove plasmana s kreditne institucije prodavatelja (u nastavku ovoga članka: prodavatelj) na stjecatelja te čija će posljedica biti prestanak priznavanja plasmana u bilanci kreditne institucije u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (u nastavku ovoga članka: ugovor).

(2) Prodavatelj može sklopiti ugovor ako se njime ispunjavaju opći uvjeti koji su propisani podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke iz stavka 7. ovoga članka.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, prodavatelj može sklopiti ugovor za materijalno značajan iznos plasmana ako se njime ispunjavaju opći i posebni uvjeti koji su propisani podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke iz stavka 7. ovoga članka i ako je 60 dana prije sklapanja ugovora o ispunjavanju tih uvjeta pisanim putem obavijestio Hrvatsku narodnu banku i dostavio potpunu dokumentaciju.

(4) Prodavatelj može vratiti u bilancu materijalno značajan iznos plasmana, odnosno rizike i koristi s osnove materijalno značajnog iznosa plasmana pod uvjetima propisanim podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke iz stavka 7. ovog članka.

(5) Prodavatelj je dužan osigurati da potrošači čiji su plasmani predmet ugovora ne dođu kod stjecatelja ili kod treće osobe na koju je stjecatelj prenio plasmane, odnosno rizike i koristi s osnove plasmana, u nepovoljniji položaj na osnovi zaštite potrošača u odnosu na položaj koji su kao dužnici imali prema prodavatelju. Prodavatelj solidarno odgovara sa stjecateljem ili trećom osobom na koju su plasmani dalje preneseni za štetu nastalu potrošaču zbog toga što je potrošač došao pravno ili stvarno u nepovoljniji položaj u odnosu na položaj koji je kao dužnik imao prema prodavatelju. Odredba ovoga stavka odnosi se na sve ugovore, neovisno o materijalnoj značajnosti iznosa plasmana.

(6) Odredbe stavka 2. do 5. ovoga članka ne odnose se na ugovore koji se sklapaju u sklopu mjera koje je za kreditne institucije u financijskim poteškoćama naložila Hrvatska narodna banka ili relevantna administrativna tijela ili koje je poduzela posebna uprava kreditne institucije.

(7) Hrvatska narodna banka može podzakonskim propisom detaljnije propisati:

– definiciju i obuhvat plasmana,

– materijalno značajan iznos plasmana,

– uvjete za kupoprodaju plasmana i vraćanje plasmana u bilancu prodavatelja,

– slučajeve u kojima je moguće određene plasmane vratiti prodavatelju i

– dokumentaciju koju je kreditna institucija dužna dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci za potrebe provjere ispunjavanja propisanih uvjeta.«

Članak 36.

U članku 161. stavku 1. na kraju točke 10. stavlja se točka sa zarezom, a riječ: »i« briše se.

U točki 11. na kraju podstavka 2. umjesto točke stavlja se točka za zarezom.

Iza točke 11. dodaju se točke 12. i 13. koje glase:

»12) pravila, postupke i kriterije u vezi s politikama primitaka, a osobito:

– definiciju primitaka radnika,

– zahtjeve vezane uz primitke radnika te način i opseg primjene tih zahtjeva i

– način i rokove izvješćivanja Hrvatske narodne banke o primicima radnika i

13) sadržaj plana oporavka kreditne institucije.«

Članak 37.

U članku 162. stavku 2. točki 2. riječi: »sazivanju glavne skupštine« zamjenjuju se riječima: »održanoj glavnoj skupštini«.

Članak 38.

Iza članka 162. dodaje se naslov i članak 162.a koji glase:

»Referentni trendovi vezani za primitke radnika

Članak 162.a

Hrvatska narodna banka utvrđuje referentne trendove i prakse kreditnih institucija vezane za primitke radnika na osnovi raspoloživih informacija o primicima radnika.«

Članak 39.

Iza članka 163. dodaje se naslov i članak 163.a koji glase:

»Plan oporavka

Članak 163.a

Kreditna institucija dužna je na zahtjev Hrvatske narodne banke izraditi i dostaviti plan oporavka u roku koji Hrvatska narodna banka navede u zahtjevu.«

Članak 40.

U članku 169. stavku 3. točka 6. mijenja se i glasi:

»6) ako se povjerljivi podaci o klijentima koji nisu ispunili svoju dospjelu obvezu u roku priopćavaju pravnoj osobi koja prikuplja i razmjenjuje ove podatke između kreditnih i/ili financijskih institucija,«.

Na kraju točke 20. iza riječi: »pod skrbništvom« stavlja se zarez, a riječ: »i« briše se.

Iza točke 20. dodaju se nova točka 21. i točke 22. i 23. koje glase:

»21) ako to pisanim putem zatraži Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ili ako Državno odvjetništvo Republike Hrvatske pisanim putem naloži Ministarstvu unutarnjih poslova prikupljanje podataka u predistražnom postupku,

22) ako se povjerljivi podaci priopćavaju sudužniku, založnom dužniku, jamcu ili drugom sudioniku kreditnog odnosa, i to samo podatke o tom kreditnom odnosu,

23) ako se povjerljivi podaci priopćavaju na pisani zahtjev osobi koja je pogrešno uplatila novčana sredstva na račun klijenta kreditne institucije, i to samo podatke koji su potrebni u svrhu pokretanja sudskog postupka radi povrata pogrešno uplaćenih novčanih sredstava i«.

Dosadašnja točka 21. postaje točka 24.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Kada se razmjena povjerljivih podataka obavlja na temelju pisane suglasnosti klijenta iz stavka 3. točke 1. ovoga članka ili u skladu sa stavkom 3. točkom 6. ovoga članka, kreditna institucija dužna je ispuniti sljedeće uvjete:

– osigurati da su podaci koji se dostavljaju točni, potpuni i ažurni,

– klijentu omogućiti uvid u njegove podatke koje ona dostavlja,

– osigurati da se na taj način ne razmjenjuju podaci u opsegu većem nego je to potrebno za svrhu u koju se podaci razmjenjuju i

– čuvati tako primljene podatke ne duže nego je to potrebno za svrhu u koju se podaci dostavljaju.

(7) Hrvatska narodna banka može podzakonskim aktom detaljnije propisati uvjete iz stavka 6. ovoga članka.«

Članak 41.

U članku 176. stavku 1. točki 14. iza riječi: »sekuritizaciji« stavlja se zarez, a riječ: »i« briše se.

Iza točke 14. dodaje se nova točka 15. koja glasi:

»15) politici primitaka radnika i provođenju te politike i«.

Dosadašnja točka 15. postaje točka 16.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Kreditna institucija dužna je donijeti politiku za procjenu toga prikazuju li njezine javno objavljene informacije cjelovit profil rizičnosti kreditne institucije sudionicima na tržištu. Ako kreditna institucija procijeni da informacije iz stavka 1. ovoga članka sudionicima na tržištu ne prikazuju cjelovit profil rizičnosti kreditne institucije, kreditna institucija dužna je javno objaviti dodatne potrebne informacije. Iznimno, kreditna institucija nije dužna objaviti dodatne informacije ako informacija nije materijalno značajna ili ako je riječ o povjerljivim informacijama.«

Članak 42.

Iza članka 178. dodaje se naslov i članak 178.a koji glase:

»Javno objavljivanje informacija o upravljanju i organizaciji

Članak 178.a

(1) Nadređena kreditna institucija u RH dužna je javno objaviti opis pravnih odnosa u svojoj grupi kreditnih institucija u RH i opis sustava upravljanja i organizacijske strukture svoje grupe kreditnih institucija u RH. Umjesto spomenutog detaljnog opisa kreditna institucija može navesti poveznice na već objavljene ekvivalentne informacije.

(2) Informacije iz stavka 1. ovoga članka kreditna institucija dužna je objaviti i redovito ažurirati na svojim internetskim stranicama.«

Članak 43.

Naslov iznad članka 180. mijenja se i glasi: »Sustav unutarnjih kontrola«.

Članak 180. mijenja se i glasi:

»(1) Sustav unutarnjih kontrola jest skup procesa i postupaka uspostavljenih za adekvatnu kontrolu rizika, praćenje učinkovitosti i djelotvornosti poslovanja kreditne institucije, pouzdanosti njezinih financijskih i ostalih informacija te usklađenosti s propisima, internim aktima, standardima i kodeksima radi osiguranja stabilnosti poslovanja kreditne institucije.

(2) Kreditna institucija dužna je uspostaviti i provoditi djelotvoran sustav unutarnjih kontrola u svim područjima poslovanja koji obuhvaća najmanje:

1) primjeren organizacijski ustroj,

2) organizacijsku kulturu,

3) uspostavu kontrolnih funkcija kreditne institucije,

4) adekvatne kontrolne aktivnosti i podjelu dužnosti,

5) prikladne unutarnje kontrole integrirane u poslovne procese i aktivnosti kreditne institucije i

6) prikladne administrativne i računovodstvene postupke.«

Članak 44.

Naslov iznad članka 181. mijenja se i glasi: »Kontrolne funkcije«.

Članak 181. mijenja se i glasi:

»(1) Kreditna institucija dužna je uspostaviti tri kontrolne funkcije:

1) funkciju kontrole rizika,

2) funkciju praćenja usklađenosti i

3) funkciju unutarnje revizije.

(2) Kreditna institucija dužna je donijeti akt za svaku kontrolnu funkciju.

(3) Uprava kreditne institucije uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora donosi akte iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Hrvatska narodna banka može pobliže propisati sadržaj akta za svaku kontrolnu funkciju, kriterije koje moraju zadovoljavati osobe koje obavljaju poslove kontrolnih funkcija, sadržaj i dinamiku izvješća kontrolnih funkcija, osobe kojima se izvješća dostavljaju te opseg i način obavljanja poslova svake funkcije iz stavka 1. ovoga članka te način na koji uprava kreditne institucije preispituje primjerenost i djelotvornost kontrolnih funkcija u skladu sa člankom 48. stavkom 4. ovoga Zakona.«

Članak 45.

Naslov iznad članka 182. mijenja se i glasi: »Organizacijski ustroj kontrolnih funkcija«.

Članak 182. mijenja se i glasi:

»(1) Kreditna institucija dužna je uspostaviti stalne i djelotvorne kontrolne funkcije neovisne o poslovnim procesima i aktivnostima u kojima rizik nastaje odnosno koje kontrolne funkcije prate i nadziru, razmjerno svojoj veličini te vrsti, opsegu i složenosti poslova u skladu sa svojim profilom rizičnosti.

(2) Pojedina kontrolna funkcija ne može biti organizirana u sklopu druge kontrolne funkcije.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka kreditna institucija može obavljanje poslova funkcije praćenja usklađenosti organizirati unutar funkcije kontrole rizika ili neke funkcije podrške ako je to primjereno njezinoj veličini te vrsti, opsegu i složenosti poslova, s time da se poslovi te funkcije ne mogu organizirati unutar funkcije unutarnje revizije.

(4) Kreditna institucija dužna je organizirati funkciju unutarnje revizije kao poseban organizacijski dio, funkcionalno i organizacijski neovisnu o aktivnostima koje revidira i o drugim organizacijskim dijelovima kreditne institucije.

(5) Kreditna institucija dužna je organizirati kontrolne funkcije na način da pokrije sve značajne rizike kojima jest ili kojima bi kreditna institucija mogla biti izložena u svom poslovanju.

(6) Kreditna institucija dužna je uspostaviti kontrolne funkcije na način da se izbjegne sukob interesa.

(7) Kreditna institucija ne smije u cijelosti eksternalizirati kontrolne funkcije. Kreditna institucija može obavljanje dijela poslova kontrolnih funkcija povjeriti pružatelju usluga u skladu s Glavom X. ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.«

Članak 46.

Naslov iznad članka 183. mijenja se i glasi: »Osobe koje obavljaju poslove kontrolne funkcije«.

Članak 183. mijenja se i glasi:

»(1) Kreditna institucija dužna je, razmjerno svojoj veličini, vrsti, opsegu i složenosti poslova, za obavljanje poslova svake kontrolne funkcije osigurati dostatan broj osoba koje moraju imati odgovarajuće stručno znanje i iskustvo.

(2) Ako se obavljanje poslova pojedine kontrolne funkcije povjerava većem broju osoba, mora se imenovati osoba odgovorna za rad kontrolne funkcije kao cjeline.

(3) Uprava kreditne institucije ne može imenovati niti zamijeniti osobu odgovornu za rad pojedine kontrolne funkcije bez suglasnosti nadzornog odbora kreditne institucije.

(4) Kreditna institucija dužna je bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o imenovanju osoba odgovornih za rad svake kontrolne funkcije te o razlozima za zamjenu tih osoba.

(5) Osoba odgovorna za rad pojedine kontrolne funkcije izvještava izravno upravu i nadzorni odbor te revizorski odbor i/ili drugi odgovarajući odbor osnovan od strane nadzornog odbora i najmanje jednom godišnje sudjeluje na sjednicama tijela koje izvještava.

(6) Kreditna institucija dužna je osigurati redovito stručno obrazovanje i osposobljavanje osoba koje obavljaju poslove kontrolnih funkcija.«

Članak 47.

Naslov iznad članka 184. mijenja se i glasi: »Obavještavanje uprave i nadzornog odbora kreditne institucije te Hrvatske narodne banke«.

Članak 184. mijenja se i glasi:

»Ako pojedina kontrolna funkcija tijekom obavljanja svojih poslova utvrdi nezakonitost u poslovanju ili kršenje pravila o upravljanju rizicima, zbog čega je ugrožena likvidnost, solventnost ili sigurnost poslovanja kreditne institucije, dužna je o tome odmah obavijestiti upravu, nadzorni odbor kreditne institucije i Hrvatsku narodnu banku.«

Članak 48.

Članci 185., 186. 187., 188. i 189. brišu se.

Članak 49.

U članku 196. stavku 2. riječi: »djelomično zadovoljavajuće,« brišu se.

Članak 50.

U članku 197. stavku 1. iza riječi: »kao i« stavljaju se riječi: »propisima Europske unije kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija,«.

U stavku 2. točki 2. iza riječi: »institucije« stavlja se zarez, a riječ: »i« briše se.

Na kraju točke 3. briše se točka i dodaje riječ: »i«.

Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4) izdavanjem mišljenja, odobrenja i suglasnosti u skladu s ovim Zakonom.«

Članak 51.

U članku 215. riječi: »obavijestiti nadležno tijelo matične države članice i Europsku komisiju« zamjenjuju se riječima: »obavijestiti nadležno tijelo matične države članice, Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (engl. European Banking Authority) i Europsku komisiju«.

Članak 52.

Članak 220. mijenja se i glasi:

»Osnovicu za izračun godišnje naknade za superviziju kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i podružnice kreditnih institucija sa sjedištem izvan Republike Hrvatske Hrvatska narodna banka propisat će podzakonskim aktom.«

Članak 53.

U članku 222. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Hrvatska narodna banka može zatražiti posredovanje Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo ako je nadležno tijelo iz druge države članice odbilo njezin zahtjev za suradnju, a osobito za razmjenu informacija, ili nije postupilo po njemu u primjerenom roku. Hrvatska narodna banka poštovat će odluku donesenu u skladu sa člankom 19. Uredbe br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskoga nadzornog tijela (Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo) i o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ te o prestanku važenja Odluke Komisije br. 2009/78/EZ (SL, L 331, 15. 12. 2010.; u daljnjem tekstu: Uredba br. 1093/2010).«

Članak 54.

U članku 222.a iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ako u roku od dva mjeseca od dana primitka zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka ili konsolidirajući supervizor ili nadležna tijela matične države članice zatraže posredovanje Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo te ako je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo donijelo odluku, Hrvatska narodna banka donijet će odluku u skladu s tom odlukom.«

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. riječi: »stavka 3. i 5.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3., 5. i 6.«

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. riječi: »stavka 3. ili 5.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3., 5. ili 6.«

Članak 55.

U članku 222.b iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, u roku od dva mjeseca od dana primitka zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka može zatražiti posredovanje Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo pri donošenju odluke o značajnosti podružnice.«

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi: »članka 293. stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »članka 293. stavka 5.«, a riječi: »iz članka 287. točke 3.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 287. stavka 1. točke 3.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 56.

U članku 222.c stavku 1. riječi: »člankom 287. točkom 3.« zamjenjuju se riječima: »člankom 287. stavkom 1. točkom 3.«, a riječi: »članka 293. stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »članka 293. stavka 5.«

Članak 57.

Članak 223. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Hrvatska narodna banka može povjerljive informacije iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka razmjenjivati s nadležnim tijelima iz drugih država članica ili ih prosljeđivati Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo. Obveza čuvanja povjerljivih informacija odnosi se i na taj način razmjene informacija.«

Članak 58.

U članku 225. stavku 1. točka 7. mijenja se i glasi:

»7) središnjim bankama članicama Europskog sustava središnjih banaka i drugim tijelima s ovlastima i odgovornostima za provođenje monetarne politike, kada je ta povjerljiva informacija važna za ostvarenje njihovih ciljeva vezanih uz provođenje monetarne politike i održavanje likvidnosti, nadzor nad platnim sustavima, sustavima za kliring i namiru financijskih instrumenata te očuvanje stabilnosti financijskog sustava, a osobito u izvanrednim situacijama iz članka 291. ovoga Zakona, kada je takve informacije potrebno dostaviti bez odgode,«.

Na kraju točke 8. iza riječi: »nadležnosti« stavlja se zarez, a riječ: »i« briše se.

Na kraju točke 9. točka se zamjenjuje zarezom.

Iza točke 9. dodaju se točke 10. i 11., koje glase:

»10) drugim tijelima nadležnim za nadzor nad platnim sustavima i

11) Europskom odboru za sistemske rizike (engl. European Systemic Risk Board) ako su te informacije važne za ostvarivanje njegovih ciljeva u skladu s Uredbom br. 1092/2010. Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom nadzoru nad financijskim sustavom Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (SL, L 331, 15. 12. 2010.; u daljnjem tekstu: Uredba br. 1092/2010), a osobito u izvanrednim situacijama iz članka 291. ovoga Zakona, kada je takve informacije potrebno dostaviti bez odgode.«

Članak 59.

U članku 226. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka može sklopiti sporazum s jednim ili više nadležnih tijela trećih država i osobama iz trećih država koje imaju položaj jednak osobama iz članka 225. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga Zakona radi razmjene informacija, a u svrhu obavljanja supervizije.«

Članak 60.

Članak 227. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka obavijestit će Europsku komisiju o:

1) tijelima i organima iz članka 225. stavka 1. točke 5. i 6. i stavka 2. ovoga Zakona,

2) uvjetima za dobivanje odobrenja za rad kreditne institucije i o oduzimanju odobrenja za rad kreditnim institucijama,

3) odbijanju zahtjeva kreditne institucije za osnivanje podružnice u drugoj državi članici, propustu u prosljeđivanju informacija te o preventivnim mjerama iz članka 215. ovoga Zakona i

4) preuzimanju i prijenosu nadležnosti iz članka 285. stavka 1. i 2. ovoga Zakona.

(2) Hrvatska narodna banka obavijestit će Europsku komisiju, Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo i Europski odbor za bankarstvo o svakom odobrenju za rad podružnice izdanom kreditnoj instituciji sa sjedištem u trećoj državi.

(3) Hrvatska narodna banka sastavljat će popis nadređenih financijskih holdinga u RH iz članka 127. stavka 2. ovoga Zakona i nadređenih mješovitih financijskih holdinga u RH iz članka 127. stavka 2. ovoga Zakona i proslijediti ga odgovarajućim nadležnim tijelima drugih država članica, Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo i Europskoj komisiji.

(4) Hrvatska narodna banka obavijestit će o postupcima iz članka 303. stavka 3. ovoga Zakona ostala nadležna tijela uključena u superviziju na konsolidiranoj osnovi, Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo i Europsku komisiju.

(5) Hrvatska narodna banka obavijestit će Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo o:

1) uvjetima za dobivanje odobrenja za rad kreditne institucije,

2) izdavanju i oduzimanju odobrenja za rad kreditnim institucijama,

3) odbijanju zahtjeva kreditne institucije za osnivanje podružnice u drugoj državi članici, propustu u prosljeđivanju informacija i o supervizorskim mjerama naloženim podružnicama kreditnih institucija iz drugih država članica,

4) referentnim trendovima i praksama kreditnih institucija vezanim uz primitke radnika,

5) preuzimanju i prijenosu nadležnosti iz članka 285. stavka 1. i 2. ovoga Zakona i

6) postojanju i sadržaju bilateralnih sporazuma iz članka 292. stavka 3. i 4. ovoga Zakona.

(6) Hrvatska narodna banka obavijestit će Europsku komisiju, Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, Europski odbor za bankarstvo i druga tijela Europske unije i o drugim pitanjima kada je to propisano pravnom stečevinom Europske unije.

(7) Ako je Hrvatska narodna banka konsolidirajući supervizor, Hrvatska narodna banka drugim će relevantnim nadležnim tijelima i Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo dostaviti sve informacije o grupi kreditnih institucija iz članka 65. točaka 2. i 3., članka 113. i članka 127. stavka 8. ovoga Zakona, a osobito informacije o pravnim odnosima u grupi kreditnih institucija te o upravljačkoj i organizacijskoj strukturi grupe kreditnih institucija.

(8) Hrvatska narodna banka može Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo dostaviti informacije dobivene od tijela iz članka 226. ovoga Zakona.«

Članak 61.

U članku 236. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3) naložiti kreditnoj instituciji da sazove glavnu skupštinu s dnevnim redom koji odredi Hrvatska narodna banka i, ako je potrebno, da izloži dioničarima u sjedištu društva izvješće o poslovanju kreditne institucije koje je Hrvatska narodna banka sastavila na temelju obavljene supervizije,«.

Iza točke 14. dodaju se nove točke 15., 16. i točke 17. i 18. koje glase:

»15) naložiti kreditnoj instituciji da iznos varijabilnih primitaka ne prelazi postotak dobiti poslije oporezivanja,

16) naložiti kreditnoj instituciji da iskazanu dobit pretvori u temeljni kapital ili neki drugi oblik kapitala,

17) naložiti kreditnoj instituciji da izradi plan oporavka,

18) naložiti kreditnoj instituciji da razriješi nositelja ključne funkcije i imenuje novog,«.

Dosadašnje točke 15. i 16. postaju točke 19. i 20.

Članak 62.

Iza članka 236. dodaju se naslovi i članci 236.a i 236.b koji glase:

»Sazivanje glavne skupštine od strane Hrvatske narodne banke

Članak 236.a

(1) Ako je Hrvatska narodna banka naložila kreditnoj instituciji mjeru iz članka 236. ili 237. ovoga Zakona, a kreditna institucija nije izvršila naloženu mjeru na način i u rokovima naloženima rješenjem, Hrvatska narodna banka može sazvati glavnu skupštinu s dnevnim redom. Za potrebe te glavne skupštine izvješće o poslovanju kreditne institucije sastavit će Hrvatska narodna banka na temelju obavljene supervizije i učinit će ga dostupnim dioničarima.

(2) Kad Hrvatska narodna banka na temelju stavka 1. ovoga članka saziva glavnu skupštinu radi povećanja i smanjenja temeljnoga kapitala, izvješće iz članka 263. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima sastavlja i podnosi Hrvatska narodna banka.

(3) Glavna skupština sazvat će se najmanje 30 dana prije dana njezina održavanja. U taj se rok ne uračunava dan objave poziva.

(4) Na dnevni red koji predloži Hrvatska narodna banka dioničari ne mogu dati protuprijedlog ni prijedlog dopune dnevnog reda.

Prisustvovanje predstavnika Hrvatske narodne banke na glavnoj skupštini kreditne institucije

Članak 236.b

(1) Kreditna institucija dužna je obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o datumu održavanja glavne skupštine u roku propisanom za obavještavanje dioničara kreditne institucije o održavanju glavne skupštine.

(2) Predstavnik Hrvatske narodne banke može prisustvovati glavnoj skupštini i ima pravo obraćati se dioničarima kreditne institucije prije glasovanja.

(3) Predstavnika Hrvatske narodne banke iz stavka 2. ovoga članka određuje guverner Hrvatske narodne banke svojom odlukom.«

Članak 63.

U članku 237. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Odluku iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka temelji na:

1) ocjeni kvalitativnih i kvantitativnih odrednica procesa i postupka procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala u skladu s odredbama članka 111. ovoga Zakona,

2) ocjeni sustava upravljanja u skladu s odredbama članka 113. ovoga Zakona i propisima o upravljanju rizicima i

3) nalazima obavljene supervizije.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 64.

Iznad članka 238. dodaje se naslov glave XIX.4 koji glasi: »Glava XIX.4. POVJERENIK«.

Članak 238 mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka može imenovati povjerenika u kreditnoj instituciji kad ocijeni da je potrebna detaljnija procjena i praćenje financijskog stanja te uvjeta poslovanja kreditne institucije.

(2) Odlukom o imenovanju povjerenika Hrvatska narodna banka može imenovati jednog ili više njegovih pomoćnika, od kojih će jednoga od njih odrediti za zamjenika povjerenika.

(3) Za povjerenika može se imenovati zaposlenik Hrvatske narodne banke ili druga osoba.

(4) Povjerenik i pomoćnici povjerenika imaju pravo na naknadu za svoj rad, koju isplaćuje Hrvatska narodna banka.

(5) Hrvatska narodna banka odredit će u odluci o imenovanju povjerenika sadržaj izvješća o financijskom stanju iz članka 239.a ovoga Zakona, koje je povjerenik dužan sastaviti.

(6) Odlukom o imenovanju povjerenika i njegovih pomoćnika određuje se njihov mandat, koji ne može biti dulji od 12 mjeseci.«

Članak 65.

Naslov iznad članka 239. mijenja se i glasi: »Ovlasti povjerenika«.

Članak 239. mijenja se i glasi:

»(1) Kreditna institucija dužna je na sjednice uprave, nadzornog odbora i njihovih tijela pozvati povjerenika te mu pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za praćenje sastanka, a povjerenik ima pravo biti nazočan na tim sjednicama i sudjelovati u njihovu radu, ali nema pravo glasa.

(2) Povjerenik ima pravo sazivati sjednice uprave, nadzornog odbora kreditne institucije i njihovih tijela, predlagati dnevni red i davati prijedloge odluka, a članovi tih tijela dužni su se odazvati.

(3) Povjerenik, odnosno pomoćnik povjerenika ne može prenijeti svoje ovlasti na druge osobe, a za svoj rad odgovoran je Hrvatskoj narodnoj banci.

(4) Kreditna institucija i sva njezina tijela dužna su povjereniku i njegovim pomoćnicima staviti na raspolaganje svu potrebnu dokumentaciju i omogućiti im uvid u poslovne knjige.«

Članak 66.

Iza članka 239. dodaju se naslovi i članci 239.a, 239.b i 239.c koji glase:

»Izvješće povjerenika o financijskom stanju kreditne institucije

Članak 239.a

(1) Povjerenik je dužan u roku od 30 dana od imenovanja izraditi izvješće o financijskom stanju i uvjetima poslovanja kreditne institucije s procjenom njezine financijske stabilnosti i mogućnostima za njezino daljnje poslovanje (u nastavku teksta: izvješće o financijskom stanju) i dostaviti ga Hrvatskoj narodnoj banci.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka dostavit će kreditnoj instituciji na očitovanje.

(3) Kreditna institucija dužna je očitovati se na izvješće iz stavka 1. ovoga članka u roku od pet radnih dana od njegova primitka.

Dužnost povjerenika u vezi s dodatnim izvještavanjem

Članak 239.b

(1) Povjerenik je bez odgađanja dužan obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svim okolnostima koje po njegovoj ocjeni mogu utjecati na neizvršavanje naloženih supervizorskih mjera i o svim okolnostima koje po njegovoj ocjeni mogu utjecati na pogoršanje financijskog stanja kreditne institucije.

(2) Ako povjerenik u bilo kojem trenutku utvrdi postojanje okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, dužan je o tome sastaviti posebno izvješće i podnijeti ga Hrvatskoj narodnoj banci zajedno s prijedlogom za donošenje rješenja o nalaganju supervizorskih mjera iz članka 236., 236.a i 237. ovoga Zakona ili s prijedlogom za uvođenje posebne uprave.

Postupanje Hrvatske narodne banke na temelju izvješća povjerenika o financijskom stanju kreditne institucije

Članak 239.c

(1) Na temelju izvješća o financijskom stanju Hrvatska narodna banka može kreditnoj instituciji naložiti supervizorsku mjeru iz članka 236., 236.a i 237. ovoga Zakona.

(2) Ako Hrvatska narodna banka na temelju izvješća o financijskom stanju ocijeni da je ugrožena ili da bi daljnje poslovanje kreditne institucije moglo ugroziti likvidnost ili solventnost, može:

1) naložiti kreditnoj instituciji da odmah primijeni svoj plan oporavka ili

2) imenovati posebnu upravu.«

Članak 67.

Članak 240. mijenja se i glasi:

»Ovlasti povjerenika, odnosno pomoćnika prestaju:

1) danom isteka razdoblja navedenog u odluci o imenovanju,

2) danom opoziva njegova imenovanja,

3) danom imenovanja posebne uprave,

4) danom imenovanja likvidatora ili

5) danom otvaranja stečajnog postupka.«

Članak 68.

Članak 242. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka može donijeti odluku o uvođenju posebne uprave u sljedećim slučajevima:

1) ako ocijeni da je ugrožena ili da bi daljnje poslovanje kreditne institucije moglo ugroziti likvidnost ili solventnost,

2) ako kreditna institucija nema najmanje dva člana uprave, a nadzorni odbor nije postupio u skladu sa člankom 46. stavkom 13. ovoga Zakona, ili ako u roku od tri mjeseca od imenovanja zamjenskog člana uprave iz svojih redova nije dobivena suglasnost Hrvatske narodne banke za imenovanje novog člana uprave, ili ako člana uprave u tom roku nije imenovao sud na zahtjev zainteresirane osobe,

3) ako kreditna institucija na bilo koji način onemogućuje obavljanje supervizije svojeg poslovanja ili

4) ako kreditna institucija ne izvršava supervizorske mjere koje je Hrvatska narodna banka naložila svojim rješenjem.

(2) Rješenjem o uvođenju posebne uprave:

– utvrđuju se razlozi za uvođenje posebne uprave u konkretnom slučaju,

– imenuje se predsjednik i članovi posebne uprave te utvrđuje opseg poslova koje obavlja i kojima upravlja pojedini član posebne uprave,

– određuje se razdoblje trajanja posebne uprave i

– određuje se sadržaj i rokovi dostave izvješća iz članka 249. ovoga Zakona.

(3) Posebna uprava imenuje se na razdoblje koje ne može biti duže od 18 mjeseci.«

Članak 69.

Članak 243. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv rješenja Hrvatske narodne banke o uvođenju posebne uprave kreditnoj instituciji dotadašnja uprava i nadzorni odbor kreditne institucije ovlašteni su podnijeti tužbu nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave navedene odluke.

(2) Nadležni upravni sud o tužbi iz stavka 1. ovoga članka odlučit će hitno, a najkasnije u roku od 30 dana od njezina primitka.«

Članak 70.

Članak 244. mijenja se i glasi:

»(1) Članove posebne uprave imenuje i razrješuje dužnosti Hrvatska narodna banka.

(2) Posebna uprava kreditne institucije ima najmanje dva člana, od kojih je jedan imenovan predsjednikom posebne uprave.

(3) Hrvatska narodna banka može tijekom razdoblja posebne uprave razriješiti imenovanog člana posebne uprave ako on ne obavlja svoju dužnost ili je ne obavlja na zadovoljavajući način, kao i zbog drugih opravdanih razloga, te imenovati novog člana posebne uprave, čiji mandat može trajati najduže do isteka započetog mandata posebne uprave.

(4) Prava i obveze članova posebne uprave počinju danom donošenja odluke o uvođenju posebne uprave bez obzira na upis u sudski registar.

(5) Članovi posebne uprave zastupaju kreditnu instituciju pojedinačno.

(6) Na posebnu upravu ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na upravu kreditne institucije osim odredbi članka 43. stavka 4. do 6. i članka 48. stavka 1. do 3. ovoga Zakona i odredbe ovoga Zakona koje se odnose na nadzorni odbor osim odredbi članaka 53. i 54. ovoga Zakona.

(7) Članovi posebne uprave imaju pravo na naknadu za svoj rad, koju isplaćuje Hrvatska narodna banka.

(8) Mandat posebne uprave prestaje:

1) istekom roka na koji je imenovana,

2) danom donošenja odluke o otvaranju stečajnog postupka,

3) danom imenovanja likvidatora ili

4) danom imenovanja zamjenika članova uprave.«

Članak 71.

U članku 245. stavku 3. iza riječi: »kreditnoj instituciji« stavlja se zarez i dodaju riječi: »članovima uprave i članovima nadzornog odbora«.

Članak 72.

Članak 246. mijenja se i glasi:

»(1) Danom donošenja odluke o uvođenju posebne uprave kreditnoj instituciji prestaju sve ovlasti dotadašnjih članova uprave i nadzornog odbora, a odluke iz njihove nadležnosti donosi posebna uprava.

(2) Danom donošenja odluke o imenovanju posebne uprave prestaju svi ugovori na temelju kojih su dotadašnji članovi uprave bili zaposleni u toj kreditnoj instituciji.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka dotadašnji članovi uprave ne ostvaruju pravo na isplatu otpremnine i varijabilnih primitaka, neovisno o tome je li ostvarivanje takvih prava bilo ugovoreno s kreditnom institucijom ili je proizlazilo iz drugog akta kreditne institucije.«

Članak 73.

Iza članka 246. dodaje se naslov i članak 246.a koji glase:

»Odgovornost za štetu

Članak 246.a

(1) Odgovornost za štetu koju posebna uprava prouzroči pri obavljanju dužnosti u okviru ovoga Zakona postoji samo ako je šteta prouzročena namjerno ili iz krajnje nepažnje.

(2) Za štetu iz stavka 1. ovoga članka odgovara Hrvatska narodna banka.«

Članak 74.

Članak 248. mijenja se i glasi:

»(1) Posebna uprava vodi poslove kreditne institucije.

(2) Hrvatska narodna banka ovlaštena je davati posebnoj upravi pisane naloge i upute.

(3) Ako za mandata posebne uprave kreditna institucija prenosi ugovore o depozitu ili ugovore o kreditu na drugu kreditnu instituciju, takav prijenos može se izvršiti bez prethodne suglasnosti druge ugovorne strane ugovora koji se prenosi.«

Članak 75.

Naslov iznad članka 249. mijenja se i glasi: »Dužnosti posebne uprave«.

Članak 249. mijenja se i glasi:

»(1) Posebna uprava dužna je nakon imenovanja, u roku koji odredi Hrvatska narodna banka, sastaviti i dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci izvješće o financijskom stanju i uvjetima poslovanja kreditne institucije zajedno s procjenom njezine financijske stabilnosti i mogućnostima za njezino daljnje poslovanje.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, posebna uprava nije dužna sastaviti i dostaviti izvješće iz stavka 1. ovoga članka ako je izvješće sastavio povjerenik na temelju članka 239.a stavka 1. ovoga Zakona neposredno prije imenovanja posebne uprave.

(3) Posebna uprava dužna je na zahtjev Hrvatske narodne banke dostaviti dodatna izvješća i informacije o svim pitanjima važnim za provođenje supervizije, odnosno nadzora te procjene financijskog stanja i mogućnosti daljnjeg poslovanja kreditne institucije.

(4) Posebna uprava dužna je bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svim okolnostima koje mogu utjecati na pogoršanje financijskog stanja kreditne institucije.

(5) Posebna uprava dužna je postupati po nalozima i uputama Hrvatske narodne banke i redovito izvještavati Hrvatsku narodnu banku o izvršenju naloga i uputa.

(6) Hrvatska narodna banka može naložiti posebnoj upravi da sazove glavnu skupštinu dioničara kreditne institucije s utvrđenim dnevnim redom i prijedlogom odluka.

(7) Posebna uprava sazvat će glavnu skupštinu najkasnije u roku od osam dana od dana primitka naloga Hrvatske narodne banke iz stavka 6. ovoga članka.

(8) Na održavanje glavne skupštine dioničara primjenjuju se odredbe članka 236.a stavka 3. i 4. ovoga Zakona.«

Članak 76.

Naslov iznad članka 250. mijenja se i glasi: »Imenovanje zamjenika članova uprave iz redova nadzornog odbora«.

Članak 250. mijenja se i glasi:

»(1) Ako je glavna skupština kreditne institucije donijela odluku o izboru, odnosno imenovanju članova novoga nadzornog odbora, do imenovanja novih članova uprave, ali ne duže od tri mjeseca, prava i dužnosti uprave kreditne institucije obnašaju dva člana nadzornog odbora koje kao zamjenike članova uprave imenuje nadzorni odbor. Nadzorni odbor dužan je imenovati zamjenike članova uprave u roku od dva radna dana od dana svog imenovanja i o tome bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

(2) Ako je statutom kreditne institucije predviđeno da nadzorni odbor ima tri člana, glavna skupština mora u novi nadzorni odbor izabrati odnosno imenovati pet članova, od kojih dvoje s mandatom do imenovanja novih članova uprave.«

Članak 77.

Članci 251., 252. i 253. brišu se.

Članak 78.

U članku 262. riječi: »članka 273. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »Stečajnog zakona«.

Članak 79.

U članku 263. stavku 1. točki 1. riječi: »ili 250.« brišu se .

U točki 2. riječi: »članku 251. stavku 1. i 2. i članku 252. stavku 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »članku 249. stavku 6.«

U točki 3. riječi: »ili 250« brišu se.

Članak 80.

U članku 269. riječi: »razloga iz članka 273. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »stečajnih razloga iz Stečajnog zakona«.

Članak 81.

Naslov iznad članka 273. mijenja se i glasi: »Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka«.

Članak 273. mijenja se i glasi:

»(1) Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom mogu podnijeti samo Hrvatska narodna banka ili likvidator.

(2) Likvidator kreditne institucije može podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom zbog stečajnih razloga navedenih u Stečajnom zakonu.

(3) Hrvatska narodna banka može podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom zbog razloga navedenih u članku 274. ovoga Zakona.«

Članak 82.

Naslov iznad članka 274. mijenja se i glasi: »Stečajni razlozi«.

Članak 274. mijenja se i glasi:

»Stečaj nad kreditnom institucijom na temelju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka koji je podnijela Hrvatska narodna banka može se otvoriti samo ako se utvrdi postojanje kojeg od sljedećih stečajnih razloga:

1) ako je Hrvatska narodna banka donijela rješenje o nedostupnosti depozita iz članka 67. ovoga Zakona,

2) ako je račun kreditne institucije po nalogu Financijske agencije u skladu sa zakonom kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima blokiran duže od dva radna dana,

3) ako imovina kreditne institucije ne pokriva njezine postojeće obveze,

4) ako Hrvatska narodna banka utvrdi da kreditna institucija unatoč naloženim supervizorskim mjerama iz članka 236. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona ili unatoč mjerama koje je provela posebna uprava ne ispunjava uvjete vezane uz jamstveni kapital u skladu s ovim Zakonom ili

5) ako Hrvatska narodna banka u sklopu svojih supervizorskih ovlasti ocijeni da je sposobnost kreditne institucije za pravodobno ispunjenje novčanih obveza ugrožena i ako ocijeni da postoji vjerojatnost da kreditna institucija neće biti sposobna ispunjavati svoje dospjele novčane obveze.«

Članak 83.

Iza članka 274. dodaju se naslovi i članci 274.a i 274.b koji glase:

»Privremene zabrane

Članak 274.a

(1) U skladu sa Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci odluku o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom donosi Savjet Hrvatske narodne banke.

(2) Odluka Savjeta Hrvatske narodne banke o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom ima sljedeće posljedice:

1) privremenu zabranu provedbe osnova za plaćanje na teret računa kreditne institucije prema zakonu kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima,

2) privremenu zabranu plaćanja kreditnoj instituciji sa svih njezinih računa,

3) privremenu zabranu isplata i prijenosa kreditnoj instituciji s računa njezinih klijenata i

4) privremenu zabranu pružanja platnih usluga kreditnoj instituciji putem platnih kartica.

(3) Hrvatska narodna banka dužna je obavijest o odluci Savjeta Hrvatske narodne banke o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom odmah objaviti na svojim internetskim stranicama. U obavijesti je dužna navesti dan, sat i minutu donošenja odluke. Hrvatska narodna banka dužna je tu obavijest bez odgađanja objaviti u najmanje dva dnevna lista Republike Hrvatske uz informaciju o posljedicama iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Obavijest o odluci Savjeta Hrvatske narodne banke o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom Hrvatska narodna banka dužna je bez odgađanja dostaviti Financijskoj agenciji i kreditnoj instituciji telefaksom ili elektroničkom poštom.

(5) Stečajni upravitelj kreditne institucije u ime kreditne institucije i stečajni vjerovnici ovlašteni su pobijati sve isplate, prijenose i platne transakcije izvršene protivno privremenim zabranama iz stavka 2. ovoga članka nakon trenutka iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Ako je u trenutku donošenja odluke Savjeta Hrvatske narodne banke o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom u toj kreditnoj instituciji bila imenovana posebna uprava prema članku 242. stavku 1. ovoga Zakona, ona nakon dostave obavijesti iz stavka 3. ovoga članka nastavlja s radom s dužnostima iz članka 274.b stavka 1. ovoga Zakona.

(7) Hrvatska narodna banka može povući prijedlog za otvaranje stečajnog postupka te time prestaju pravne posljedice odluke Savjeta Hrvatske narodne banke.

(8) Pravne posljedice odluke Savjeta Hrvatske narodne banke o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka prestaju:

1) danom, satom i minutom otvaranja stečajnog postupka ili

2) istekom roka od dva radna dana od izdavanja rješenja o odbacivanju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka odnosno o odbijanju otvaranja stečajnog postupka.

Dužnosti posebne uprave

Članak 274.b

Posebna uprava nakon dostave obavijesti iz članka 274.a stavka 3. ovoga Zakona dužna je:

1) zaštititi i održavati imovinu kreditne institucije,

2) nastaviti s vođenjem poslova kreditne institucije i

3) na zahtjev stečajnog suca ispitati mogu li se imovinom kreditne institucije pokriti troškovi stečajnog postupka.«

Članak 84.

Naslov iznad članka 275. mijenja se i glasi: »Prijedlog Hrvatske narodne banke za otvaranje stečajnog postupka«.

Članak 275. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka dužna je nadležnom trgovačkom sudu podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka najkasnije sljedećega radnog dana nakon donošenja odluke Savjeta Hrvatske narodne banke o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom.

(2) U prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka Hrvatska narodna banka navest će činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje kojeg od stečajnih razloga iz članka 274. ovoga Zakona.

(3) Kada Hrvatska narodna banka podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, ne provodi se prethodni postupak. Stečajni sudac dužan je u roku od osam dana od primitka prijedloga za otvaranje stečajnog postupka zakazati ročište radi rasprave o uvjetima za otvaranje stečajnog postupka.

(4) Stečajni sudac dužan je u roku od 30 dana od dana podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka donijeti rješenje o otvaranju stečajnog postupka ili odbiti prijedlog za otvaranje tog postupka.«

Članak 85.

Članak 276. mijenja se i glasi:

»Na postupak otvaranja stečaja ne primjenjuju se odredbe Stečajnog zakona kojima se uređuje pristupanje dugu.«

Članak 86.

Članak 276.a briše se.

Članak 87.

Članak 276.b mijenja se i glasi:

»Ako prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nije podnijela Hrvatska narodna banka, stečajni će sudac na sva ročišta u prethodnom postupku pozvati i Hrvatsku narodnu banku radi očitovanja te joj dostaviti sve donesene odluke.«

Članak 88.

Članak 276.c mijenja se i glasi:

»(1) Za stečajnog upravitelja kreditne institucije može se imenovati osoba koja osim uvjeta predviđenih Stečajnim zakonom ima i znanje i iskustvo iz područja bankarskog poslovanja.

(2) Stečajni će sudac prije imenovanja stečajnog upravitelja kreditne institucije saslušati predstavnika Hrvatske narodne banke na okolnost osobe koja će biti imenovana za stečajnog upravitelja.«

Članak 89.

Članak 276.d briše se.

Članak 90.

Članak 278. mijenja se i glasi:

»(1) U tražbine prvog višeg isplatnog reda ulaze tražbine radnika i prijašnjih radnika kreditne institucije nastale do dana otvaranja stečajnog postupka iz radnog odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine s osnove naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

(2) U tražbine drugog višeg isplatnog reda ulaze tražbine Hrvatske narodne banke.

(3) U tražbine trećeg višeg isplatnog reda ulaze tražbine institucije nadležne za osiguranje depozita s osnove osiguranih depozita u skladu s posebnim zakonom.

(4) U tražbine četvrtoga višeg isplatnog reda ulaze sve ostale tražbine prema kreditnoj instituciji osim onih koje su razvrstane u niže isplatne redove.«

Članak 91.

U članku 282. stavku 1. točki 2. iza riječi: »Hrvatskoj« stavlja se zarez, a riječ: »ili« briše se.

Na kraju točke 3. briše se točka i dodaje se riječ: »ili«.

Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4) nadređenoga mješovitog financijskoga holdinga u RH kojemu je podređena barem jedna kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Grupa kreditnih institucija u RH postoji i ako su istom nadređenom financijskom holdingu u RH, nadređenom financijskom holdingu u EU sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, nadređenom mješovitom financijskom holdingu u RH ili nadređenom mješovitom financijskom holdingu u EU sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osim kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, podređene i kreditne institucije iz drugih država.«

U stavku 4. iza riječi: »više financijskih holdinga« dodaju se riječi: »ili više mješovitih financijskih holdinga«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Grupa kreditnih institucija u RH postoji i ako su istom nadređenom financijskom holdingu u EU ili istom nadređenom mješovitom financijskom holdingu u EU sa sjedištem u drugoj državi članici podređene jedna ili više kreditnih institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, odnosno ako su istom nadređenom financijskom holdingu u EU ili istom nadređenom mješovitom financijskom holdingu u EU sa sjedištem u drugoj državi članici, osim kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, podređene i kreditne institucije iz drugih država, pod uvjetom da nijedna od podređenih kreditnih institucija nije dobila odobrenje za rad u državi članici u kojoj je sjedište toga financijskoga holdinga ili mješovitoga financijskoga holdinga i da kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ima najveći bilančni iznos u odnosu na kreditne institucije u drugim državama članicama.«

Članak 92.

U članku 285. stavku 3. iza riječi: »nadređenom financijskom holdingu u EU« stavlja se zarez i dodaju riječi: »nadređenom mješovitom financijskom holdingu u EU«.

Članak 93.

Naslov iznad članka 286. mijenja se i glasi:

»Obveze podređenih institucija, nadređenoga financijskoga holdinga i nadređenoga mješovitog financijskoga holdinga u slučajevima kada je Hrvatska narodna banka nadležna za superviziju na konsolidiranoj osnovi«.

U članku 286. stavku 1. iza riječi: »grupe kreditnih institucija u RH,« dodaju se riječi: »nadređeni mješoviti financijski holding iz članka 282. stavka 1. i stavka 3. do 5. ovoga Zakona,«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nadređena kreditna institucija u RH ili kreditna institucija iz članka 127. stavka 2. ovoga Zakona dužna je osigurati da joj podređene kreditne institucije, nadređeni mješoviti financijski holding i nadređeni financijski holding dostavljaju podatke koji su potrebni za konsolidaciju. Ako nadređeni mješoviti financijski holding ili nadređeni financijski holding ne dostave podatke potrebne za konsolidaciju, kreditna institucija o tome će bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.«

U stavku 3. iza riječi: »grupe kreditnih institucija u RH« stavlja se zarez i dodaju riječi: »nadređeni mješoviti financijski holding iz članka 282. stavka 1. i stavka 3. do 5. ovoga Zakona«.

U stavku 5. iza riječi: »nadređena kreditna institucija u RH« stavlja se zarez i dodaju riječi: »mješoviti financijski holding iz članka 282. stavka 1. i stavka 3. do 5. ovoga Zakona«.

Članak 94.

Članak 287. mijenja se i glasi:

»(1) U slučajevima kada je Hrvatska narodna banka konsolidirajući supervizor, Hrvatska narodna banka će osim ispunjavanja postojećih obveza iz ovoga Zakona, još i:

1) koordinirati prikupljanje i distribuciju relevantnih i bitnih informacija između nadležnih tijela koja su uključena u superviziju na konsolidiranoj osnovi u okviru redovitih aktivnosti i izvanrednih stanja,

2) planirati i koordinirati obavljanje supervizije, a osobito u vezi sa člankom 48. stavkom 3., člankom 111., člancima 176. do 179., člankom 197., člankom 236. i člankom 237. ovoga Zakona, a u suradnji s drugim nadležnim tijelima u okviru redovitih aktivnosti i

3) planirati i koordinirati obavljanje supervizije, a u suradnji s drugim nadležnim tijelima i, ako je to potrebno, u suradnji sa središnjim bankama, u pripremi za izvanredna stanja i tijekom izvanrednih stanja, uključujući nepovoljna kretanja u kreditnim institucijama ili na financijskim tržištima, primjenjujući, ako je moguće, uspostavljene kanale komuniciranja za upravljanje krizom. Planiranje i koordiniranje supervizije uključuje važnije mjere iz članka 293. stavka 5. točke 4. ovoga Zakona, pripreme zajedničkih ocjena stanja, provođenje planova postupanja u kriznim situacijama i obavještavanje javnosti.

(2) Kada nadležna tijela koja su uključena u superviziju na konsolidiranoj osnovi ne surađuju s Hrvatskom narodnom bankom na način koji osigurava ispunjavanje obveza iz stavka 1. ovoga članka u slučajevima kada je Hrvatska narodna banka konsolidirajući supervizor, Hrvatska narodna banka može zatražiti posredovanje Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo.

(3) U slučajevima kada Hrvatska narodna banka nije konsolidirajući supervizor, a konsolidirajući supervizor ne ispunjava obveze ekvivalentne obvezama iz stavka 1. ovoga članka, Hrvatska narodna banka može zatražiti posredovanje Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo.«

Članak 95.

U članku 287.a stavku 2. u uvodnoj rečenici iza riječi: »Hrvatska narodna banka« stavlja se zarez i dodaju riječi: »Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo«.

Točka 1. mijenja se i glasi:

»1) razmjenjuju informacije, pri čemu se razmjena informacija s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo provodi u skladu sa člankom 21. Uredbe br. 1093/2010.,«.

U točki 4. riječi: »članka 293. stavka 4. i 5.« zamjenjuju se riječima: »članka 293. stavka 6. i 7.«

U točki 6. iza riječi: »članka 287.« dodaju se riječi: »stavka 1.«

U stavku 3. riječi: »ostalim nadležnim tijelima iz kolegija supervizora« zamjenjuju se riječima: »ostalim nadležnim tijelima iz kolegija supervizora i Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo«.

U stavku 8. riječi: »stavka 4. i 5.« zamjenjuju se riječima: »stavka 5. i 6.«

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) U skladu s odredbama ovoga Zakona vezanim uz povjerljivost informacija, Hrvatska narodna banka izvješćivat će o radu kolegija u normalnim i izvanrednim situacijama Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo i dostavljat će mu sve informacije koje su osobito važne za usklađivanje supervizorskih postupaka.«

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Ako Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo u skladu sa člankom 21. Uredbe br. 1093/2010 sudjeluje u radu kolegija supervizora, smatrat će se nadležnim tijelom.«

Članak 96.

U članku 288. stavku 1. u uvodnoj rečenici iza riječi: »i njoj podređene institucije« stavlja se zarez i dodaju riječi: »kreditne institucije i druge institucije podređene nadređenom mješovitom financijskom holdingu u EU«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Iznimno od stavaka 3. i 4. ovoga članka, ako u roku od šest mjeseci od dana zaprimanja potpunog zahtjeva, a prije donošenja zajedničke odluke, Hrvatska narodna banka ili bilo koje nadležno tijelo drugih država članica zatraže posredovanje Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo i ako je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo donijelo odluku, Hrvatska narodna banka donijet će odluku u skladu s tom odlukom.«

Članak 97.

U naslovu iznad članka 289. riječ: »supervizior« zamjenjuje se riječju: »supervizor«.

U članku 289. stavku 1. iza riječi: »nadređene kreditne institucije u EU« stavlja se zarez i dodaju riječi: »kreditne institucije koju kontrolira nadređeni mješoviti financijski holding u EU«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Hrvatska narodna banka može u roku od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, a prije donošenja zajedničke odluke, zatražiti posredovanje Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3.«

Članak 98.

U članku 290.a iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, ako u roku od četiri mjeseca od dana podnošenja izvješća iz stavka 2. ovoga članka, a prije donošenja zajedničke odluke, Hrvatska narodna banka ili bilo koje nadležno tijelo drugih država članica zatraže posredovanje Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo i ako je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo donijelo odluku, Hrvatska narodna banka donijet će odluku u skladu s tom odlukom.«

Dosadašnji stavci 7. i 8., postaju stavci 8. i 9.

U dosadašnjem stavku 9. koji postaje stavak 10. riječi: »stavka 3. ili 6. « na oba mjesta zamjenjuju se riječima: »stavka 3., 6. ili 7.«

U dosadašnjem stavku 10. koji postaje stavak 11. riječi: »stavka 3. ili 6.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3., 6. ili 7.«

U dosadašnjem stavku 11. koji postaje stavak 12. brojka »10.« zamjenjuje se brojkom: »11.«

Članak 99.

U članku 290.b iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ako je Hrvatska narodna banka ili drugo nadležno tijelo države članice u roku od četiri mjeseca od dana kada je konsolidirajući supervizor podnio izvješće o procjeni rizičnosti poslovanja grupe kreditnih institucija u EU, a prije donošenja zajedničke odluke, zatražilo posredovanje Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo i ako je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo donijelo odluku, Hrvatska narodna banka donijet će odluku u skladu s tom odlukom.«

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 100.

U članku 291. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako je Hrvatska narodna banka konsolidirajući supervizor i ako nastupi izvanredno stanje, uključujući situaciju iz članka 18. Uredbe br. 1093/2010 ili nepovoljna tržišna kretanja, koje bi moglo ugroziti likvidnost tržišta ili stabilnost financijskog sustava u bilo kojoj državi članici u kojoj su članice te grupe kreditnih institucija dobile odobrenje za rad ili u kojima značajne podružnice kreditne institucije iz Republike Hrvatske pružaju usluge, Hrvatska narodna banka odmah će o tome obavijestiti Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo i osobe iz članka 225. stavka 1. točaka 7., 8. i 11. ovoga Zakona i proslijediti im informacije koje su bitne za njihov rad.«

Članak 101.

U članku 292. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Hrvatska narodna banka pri sklapanju bilateralnih sporazuma iz stavka 3. i 4. ovoga članka pridržavat će se odredbi članka 28. Uredbe br. 1093/2010«.

Članak 102.

U članku 293. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Hrvatska narodna banka surađivat će s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo u svrhu primjene ovoga Zakona, a u skladu s Uredbom br. 1093/2010, te će joj dostavljati sve informacije nužne za ostvarivanje njezinih zadataka prema Uredbi br. 1093/2010, a na način uređen člankom 35. Uredbe br. 1093/2010.

(3) Hrvatska narodna banka može zatražiti posredovanje Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo:

a) ako joj nadležno tijelo nije dostavilo bitne informacije i

b) ako joj je drugo nadležno tijelo odbilo zahtjev ili nije u razumnom roku udovoljilo zahtjevu za suradnju, a posebno za razmjenu relevantnih informacija.«

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 4. iza riječi: »nadređene kreditne institucije u EU« stavlja se zarez i dodaju riječi: »kreditne institucije koju kontrolira nadređeni mješoviti financijski holding u EU«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 5. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) značajni podaci o pravnim odnosima u grupi te o upravljačkoj i organizacijskoj strukturi grupe, uključujući sve regulirane subjekte, neregulirana podređena društva i značajne podružnice koji pripadaju grupi te nadređena društva, u skladu sa člankom 65. točkama 2. i 3., člankom 113. i člankom 127. stavkom 8. ovoga Zakona, kao i značajni podaci o tijelima nadležnim za superviziju reguliranih subjekata u grupi,«.

U točki 4. riječi: »članka 236.« zamjenjuju se riječima: »članka 237.«

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 6. i 7.

Članak 103.

U članku 295. točki 1. iza riječi: »nadređenome financijskom holdingu u RH« dodaju se riječi: »ili podređene nadređenom mješovitom financijskom holdingu u RH«.

Članak 104.

U članku 298. stavku 3. iza riječi: »financijski holding,« dodaju se riječi: »mješoviti financijski holding,«.

Članak 105.

U članku 299. stavku 1. iza riječi: »financijski holding« stavlja se zarez i dodaju riječi: »mješoviti financijski holding«.

Članak 106.

U članku 300. stavku 1. iza riječi: »koje se odnose na kreditnu instituciju,« dodaju se riječi: »mješoviti financijski holding,«, a iza riječi: »podređena društva kreditne institucije« stavlja se zarez i dodaju riječi: »mješovitoga holdinga, mješovitoga financijskoga holdinga«.

U stavku 4. iza riječi: »koje se odnose na kreditnu instituciju,« dodaju se riječi: »mješoviti financijski holding,«, a iza riječi: »podređena društva kreditne institucije« stavlja se zarez i dodaju riječi: »mješovitoga financijskoga holdinga«.

Članak 107.

Naslov iznad članka 301. mijenja se i glasi: »Nalaganje supervizorskih mjera financijskom holdingu, mješovitom financijskom holdingu i mješovitom holdingu«.

U članku 301. stavku 1. iza riječi: »financijski holding,« dodaju se riječi: »mješoviti financijski holding,«.

U stavku 2. iza riječi: »financijskoga holdinga« stavlja se zarez i dodaju riječi: »mješovitoga financijskoga holdinga«.

Članak 108.

Iza članka 301. dodaje se naslov i članak 301.a koji glase:

»Primjena propisa na mješoviti financijski holding

Članak 301.a

(1) Ako se na mješoviti financijski holding odnose odredbe ovoga Zakona koje su ekvivalentne odredbama zakona kojim se uređuje dodatna supervizija financijskih konglomerata osobito u dijelu supervizije poslovanja, Hrvatska narodna banka, ako je konsolidirajući supervizor i uz savjetovanje s ostalim tijelima nadležnim za superviziju podređenih društava, može donijeti odluku da se na mješoviti financijski holding primjenjuju samo relevantne odredbe zakona kojim se uređuje dodatna supervizija financijskih konglomerata.

(2) Ako se na mješoviti financijski holding odnose odredbe ovoga Zakona koje su ekvivalentne odredbama zakona kojim se uređuje osiguranje osobito u dijelu supervizije poslovanja, Hrvatska narodna banka, ako je konsolidirajući supervizor i uz suglasnost tijela nadležnog za superviziju društava za osiguranje, može donijeti odluku da se na mješoviti financijski holding primjenjuju samo relevantne odredbe onoga zakona kojim se uređuje najznačajniji financijski sektor utvrđen prema zakonu kojim se uređuje dodatna supervizija financijskih konglomerata.

(3) Hrvatska narodna banka obavijestit će Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo i Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (engl. European Insurance and Occupational Pensions Authority) o odlukama koje je donijela u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka.«

Članak 109.

U članku 302. stavku 1. točki 2. iza riječi: »kreditna institucija« stavlja se zarez i dodaju riječi: »mješoviti financijski holding«.

Članak 110.

U članku 303. stavku 1. iza riječi: »kreditnoj instituciji« stavlja se zarez i dodaju riječi: »mješovitom financijskom holdingu«.

U stavku 2. riječi: »savjetovati se s Europskim odborom za bankarstvo« zamjenjuju se riječima: »savjetovati se s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo«.

U stavku 4. iza riječi: »financijskoga holdinga« dodaju se riječi: »ili mješovitoga financijskoga holdinga«.

Članak 111.

Iza članka 304. dodaje se naslov i članak 304.a koji glase:

»Ključne informacije o uslugama

Članak 304.a

»(1) Kreditna institucija dužna je za svaku uslugu koja je u ponudi za potrošače izraditi obrazac koji sadrži ključne informacije o usluzi i učiniti ga dostupnim na hrvatskom jeziku i na pogodnom mjestu u poslovnim prostorijama u kojima se pružaju usluge potrošačima.

(2) Hrvatska narodna banka može propisati minimalni sadržaj obrasca iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 112.

Članak 305. mijenja se i glasi:

»(1) Kreditna institucija dužna je s potrošačem zaključiti ugovor o pružanju pojedine bankovne usluge iz članka 4. ovoga Zakona u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku i najmanje jedan primjerak ugovora predati potrošaču. U slučaju zaključivanja ugovora o kreditu, kreditna institucija dužna je, osim potrošaču, predati po jedan primjerak ugovora i svim drugim sudionicima kreditnog odnosa (sudužnicima, založnim dužnicima i jamcima).

(2) Prije zaključivanja ugovora o pružanju bankovnih ili financijskih usluga kreditna institucija dužna je potrošaču dati sve informacije koje su mu potrebne da bi usporedio različite ponude radi donošenja odluke o sklapanju ugovora. Informacije koje je kreditna institucija dužna dati potrošaču moraju obuhvaćati barem informacije propisane zakonom kojim se uređuje potrošačko kreditiranje odnosno drugim propisima kojima se reguliraju pojedine bankovne i financijske usluge.

(3) Prije zaključivanja ugovora iz stavka 2. ovoga članka kreditna institucija dužna je potrošaču predočiti odnosno učiniti dostupnim sve bitne uvjete ugovora iz kojih su jasno vidljiva prava i obveze ugovornih strana, a na zahtjev potrošača kreditna institucija dužna mu je osigurati nacrt ugovora iz stavka 2. ovoga članka bez naknade. Kreditna institucija nije dužna osigurati nacrt ugovora ako je u vrijeme podnošenja zahtjeva potrošača ocijenila da ne želi zaključiti taj pravni posao, o čemu bez odgađanja treba pisanim putem izvijestiti potrošača.

(4) Uz nacrt ugovora kreditna institucija dužna je potrošaču bez naknade dati i presliku ili elektroničku verziju članaka iz relevantnih Općih uvjeta poslovanja, Politike kamatnih stopa, Tarife naknada kao i svih ostalih akata kreditne institucije koji mogu direktno ili indirektno utjecati na financijski položaj potrošača. Uz svaki od članaka kreditna institucija dužna je dati kratko objašnjenje načina na koji oni mogu utjecati na financijski položaj potrošača.

(5) Prije zaključivanja ugovora o kreditu kreditna institucija dužna je i drugim sudionicima kreditnog odnosa predočiti, odnosno učiniti dostupnim sve bitne informacije o uvjetima ugovora iz kojih će im biti vidljiva prava i obveze ugovornih strana, te ih upozoriti na pravnu prirodu sudužništva odnosno jamstva, kao i na pravo kreditne institucije da poduzme naplatu svojih potraživanja od sudužnika i jamaca.

(6) Kreditna institucija u depozitno-kreditnim poslovima s potrošačima koji se odnose na usluge s valutnom klauzulom dužna je primijeniti srednji tečaj Hrvatske narodne banke odgovarajuće valute u odnosu na kunu koji važi na dan transakcije.«

Članak 113.

U članku 306. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Pod informacijama iz stavka 1. ovoga članka, a koje se odnose na odobravanje kredita, podrazumijevaju se podaci o:

1) važećim nominalnim godišnjim stopama redovnih i zateznih kamata,

2) načinu obračuna kamata (primjena relativne ili konformne kamatne stope),

3) uvjetima pod kojima se mogu mijenjati stope redovnih i zateznih kamata tijekom korištenja, odnosno otplate kredita,

4) valutama u kojima se može nominirati ili uz koje se može vezati glavnica i pojašnjenja koja se odnose na rizik promjene tečaja tih valuta,

5) naknadama, odnosno provizijama koje (osim kamata po deklariranoj nominalnoj stopi) kreditna institucija zaračunava korisniku kredita, uključujući i objašnjenje povezano s mogućom promjenjivosti tih naknada, odnosno provizija za trajanja ugovora o kreditu s potrošačem,

6) efektivnim kamatnim stopama koje odražavaju ukupnu cijenu pojedine vrste kredita, izračunatim u skladu s propisima Hrvatske narodne banke,

7) iznosu otplate glavnice i kamata (uključujući i druge troškove) za pretpostavljeni iznos kredita, rokove otplate, broj i visinu otplatnih obroka (otplatni plan),

8) uvjetima polaganja depozita kod kreditne institucije, ako je to uvjet za odobravanje kredita,

9) mogućnostima i uvjetima prijeboja kredita i depozita iz prethodne točke,

10) instrumentima osiguranja otplate kredita i drugim uvjetima koje postavlja kreditna institucija uz posebno isticanje posljedica neizvršenja obveze iz ugovora, raskida odnosno otkaza ugovora te redoslijeda aktiviranja instrumenata osiguranja,

11) pravu potrošača da odustane od ugovora i zakonskim rokovima za to i

12) mogućnostima i uvjetima prijevremenog povrata kredita.«

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Pod informacijama iz stavka 1. ovoga članka koje se odnose na primanje depozita podrazumijevaju se podaci o:

1) važećim godišnjim nominalnim kamatnim stopama,

2) načinu obračuna kamata (primjena relativne ili konformne kamate stope),

3) valutama u kojima se može nominirati ili uz koje se može vezati depozit i pojašnjenja koja se odnose na rizik promjene tečaja tih valuta,

4) uvjetima pod kojima se mogu mijenjati kamatne stope,

5) najmanjem iznosu koji se prima kao depozit,

6) naknadama za vođenje računa i drugim sličnim naknadama, odnosno provizijama ako ih kreditna institucija zaračunava na teret deponenta uključujući i objašnjenje u vezi s mogućom promjenjivosti tih naknada za trajanja ugovora o depozitu,

7) efektivnim kamatnim stopama koje odražavaju ukupan prinos na depozit, izračunatim u skladu s propisima Hrvatske narodne banke,

8) osnovnim informacijama o osiguranju depozita,

9) mogućnosti isplate oročenog depozita prije isteka roka oročenja sa svim posljedicama takvog postupanja,

10) načinu postupanja s depozitima nakon isteka roka oročenja i

11) uvjetima raspolaganja sredstvima maloljetnih osoba.«

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Hrvatska narodna banka može propisati i dodatne obveze za kreditne institucije koje se odnose na opće uvjete poslovanja.«

Članak 114.

U članku 307. na kraju točke 2. riječ: »i« briše se i stavlja se zarez.

Na kraju točke 3. točka se zamjenjuje zarezom.

Iza točke 3. dodaju se točke 4. i 5. koje glase:

»4) tipske obrasce ugovora za pojedine kreditne i depozitne usluge i

5) odredbe koje ugovori o depozitu i kreditu ne smiju sadržavati.«

Članak 115.

Članak 308. mijenja se i glasi:

»(1) Kreditna institucija dužna je na ugovoreni način, a najmanje jedanput na godinu bez naknade obavijestiti potrošača o stanju njegova kredita odnosno o stanju depozita. U takvoj obavijesti kod kredita posebno moraju biti iskazana dospjela nepodmirena dugovanja dužnika prema kreditnoj instituciji, informacija o tome u kojem roku kreditna institucija šalje prvu i drugu opomenu o dugu i upozorenje o otkazu kredita. Takvu obavijest kreditna institucija dužna je jednom godišnje bez naknade uputiti na adrese sudužnika i jamca. Kreditna institucija dužna je obavijest o stanju kredita dostavljati na način iz ovoga stavka sve do trenutka pokretanja sudskog postupka za naplatu kredita.

(2) Ako se potrošač – kreditni dužnik i kreditna institucija nakon nastupa kašnjenja u otplati dugovanja ne dogovore o načinu daljnje otplate najduže u roku od dva mjeseca, kreditna institucija dužna je obavijestiti sudužnika, založnog dužnika i jamca o stanju duga i ostaviti im rok od 15 dana od dana slanja preporučenom pošiljkom obavijesti da tu obvezu podmire u novcu. Ova odredba ne isključuje pravo kreditne institucije da pokrene postupak prisilne naplate u trenutku evidentiranja dospjelih, a neplaćenih potraživanja.

(3) U slučaju kada su ugovorene promjenjive kamatne stope, kreditna institucija dužna je obavijestiti potrošača o promjeni tih stopa na ugovoreni način obavještavanja potrošača, najmanje 15 dana prije nego što se one počnu primjenjivati, a kod ugovora o kreditu dužna mu je dostaviti i izmijenjeni otplatni plan. Kod promjene kamatnih stopa kreditna je institucija u istoj obavijesti potrošaču dužna predočiti i objasniti kretanje parametara zbog kojih je došlo do promjene kamatne stope.

(4) Ako kreditna institucija na ugovoreni način obavještavanja ne obavijesti potrošača o promjeni kamatne stope najmanje 15 dana prije njezine primjene, dužna je odgoditi primjenu nove kamatne stope do idućega obračunskog razdoblja.

(5) Ako potrošač, korisnik kredita, nakon primitka obavijesti o promjeni kamatne stope nije suglasan s navedenom promjenom, ima pravo u roku od tri mjeseca od primitka obavijesti na prijevremeno vraćanje kredita bez obveze plaćanja bilo kakve naknade kreditnoj instituciji uključujući i ugovorenu naknadu za raniji povrat kredita. U tom slučaju kreditna institucija nema pravo na naknadu štete zbog ranijeg povrata.«

Članak 116.

Iza članka 308. dodaju se naslovi i članci 308.a, 308.b i 308.c koji glase:

»Promjenjiva kamatna stopa

Članak 308.a

Na ugovor o kreditu neovisno o ukupnom iznosu i vrsti kredita koji kreditna institucija odobrava potrošaču primjenjuju se odredbe Zakona o potrošačkom kreditiranju koje uređuju promjenjivu kamatnu stopu.

Ugovaranje kamatnih stopa

Članak 308.b

(1) Ako kreditna institucija nudi ugovaranje promjenjive kamatne stope, dužna je upozoriti potrošača na sve rizike promjenjivosti kamatne stope te jasno i nedvojbeno, u ugovoru o kreditu i/ili depozitu, ugovoriti parametre koji utječu na promjenu ugovorene kamatne stope.

(2) Kratkoročni depoziti i kratkoročni krediti ne smiju biti ugovoreni s promjenjivom kamatnom stopom. Kratkoročne usluge u smislu ovoga Zakona usluge su koje se ugovaraju na rok do 12 mjeseci.

(3) Promotivne kamatne stope (akcijske) mogu biti ugovorene samo na kratkoročne usluge. Promotivne (akcijske) kamatne stope one su koje se nude pri prodaji usluga na točno određeni rok istekom kojega se visina te kamatne stope korigira na visinu tržišne (trenutačno važeće) kamatne stope.

Naknade

Članak 308.c

(1) Za trajanja ugovornog odnosa kreditna institucija ne smije naplatiti potrošaču naknadu koja nije bila sadržana u Tarifi naknada u vrijeme zaključenja ugovora.

(2) Hrvatska narodna banka može propisati listu aktivnosti koje je kreditna institucija u depozitno-kreditnom poslovanju s potrošačima dužna obavljati bez naknade.«

Članak 117.

Članak 309. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka ovlaštena je u okviru svojih nadležnosti nad kreditnim institucijama pratiti pridržava li se kreditna institucija objavljenih internih akata kojima se reguliraju poslovni odnosi kreditne institucije i klijenta, ugovora koje je sklopila sa svojim klijentima, odredbi ovoga Zakona koje se odnose na zaštitu potrošača, odredbi propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i odredbi posebnih zakona kojima se uređuje zaštita potrošača.

(2) Hrvatska narodna banka može od kreditnih institucija zatražiti dostavu dodatnih podataka, izvještaja i drugih akata koje ocijeni potrebnim za provedbu zaštite potrošača.

(3) Ako potrošač smatra da se kreditna institucija ne pridržava uvjeta iz ugovora o pružanju bankovnih odnosno financijskih usluga, može svoj prigovor na postupke kreditne institucije uputiti:

1) odgovarajućoj organizacijskoj jedinici kreditne institucije,

2) organizacijskoj jedinici kreditne institucije koja je zadužena za rješavanje prigovora potrošača,

3) unutarnjoj reviziji u kreditnoj instituciji,

4) društvu ili udruzi za zaštitu potrošača,

5) nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata ili

6) drugim nadležnim tijelima.

(4) Kreditna institucija dužna je povjeriti poslove rješavanja prigovora potrošača najmanje jednoj osobi koja je u radnom odnosu s tom kreditnom institucijom. Kreditna institucija sa sjedištem izvan Republike Hrvatske koja na području Republike Hrvatske pruža usluge preko podružnice dužna je poslove rješavanja prigovora potrošača iz Republike Hrvatske povjeriti najmanje jednoj osobi koja je u radnom odnosu s tom kreditnom institucijom, a koja radi u podružnici u Republici Hrvatskoj. Kreditna institucija dužna je imenovati odgovornu osobu za poslove rješavanja prigovora potrošača.

(5) Ako je potrošač nezadovoljan odgovorom ili rješenjem kreditne institucije na njegov uloženi prigovor, može o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

(6) Hrvatska narodna banka ne rješava pojedinačne prigovore potrošača, odnosno klijenata kreditne institucije.

(7) Hrvatska narodna banka prati periodično kretanje broja prigovora potrošača po pojedinoj kreditnoj instituciji. Podatke o prigovorima potrošača kreditne su institucije dužne dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci na način i u rokovima koje ona odredi.«

Članak 118.

Iza članka 309.a dodaje se naslov i članak 309.b koji glase:

»Mjere zaštite potrošača

Članak 309.b

Hrvatska narodna banka može rješenjem kreditnoj instituciji odrediti mjere i rokove za njihovo ispunjenje radi osiguravanja zaštite potrošača u skladu s odredbama ovoga Zakona, Zakona o potrošačkom kreditiranju i drugih srodnih propisa.«

Članak 119.

U članku 310. brojka: »309.a« zamjenjuje se brojkom: »309.b«.

Članak 120.

Naslov iznad članka 320. mijenja se i glasi: »Povrat u prijašnje stanje«.

Članak 320. mijenja se i glasi:

»U upravnom postupku koji vodi Hrvatska narodna banka ne može se zahtijevati povrat u prijašnje stanje.«

Članak 121.

Članak 321. briše se.

Članak 122.

Članak 322. briše se.

Članak 123.

Članak 323. mijenja se i glasi:

»Rješenja koja u upravnom postupku donosi Hrvatska narodna banka moraju biti u pisanom obliku i obrazložena. Protiv takvih rješenja nije dopuštena žalba, ali se protiv njih može pokrenuti upravni spor.«

Članak 124.

Članak 325. briše se.

Članak 125.

Članak 327. mijenja se i glasi:

»Hrvatska narodna banka može postupak za izdavanje odobrenja pokrenuti na zahtjev stranke, po službenoj dužnosti ili na zahtjev drugog nadležnog tijela ako je to propisano ovim Zakonom.«

Članak 126.

Članak 328. briše se.

Članak 127.

Naslov glave iznad članka 360. koji glasi: »XXX. KAZNENE ODREDBE« mijenja se i glasi: »XXX. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

U članku 360. stavku 1. u uvodnoj rečenici brojka: »500.000,00« zamjenjuje se brojkom: »375.000,00«.

Točka 38. mijenja se i glasi:

»38) ako ne uspostavi sustav unutarnjih kontrola u skladu sa člankom 180. stavkom 2., člankom 181. stavcima 1., 2. i 3., člankom 182. i člankom 183. ovoga Zakona ili ako postupi protivno propisima donesenim na temelju članka 181. stavka 4. ovoga Zakona,«.

Točka 39. briše se.

Točka 40. mijenja se i glasi:

»40) ako pojedina kontrolna funkcija ne obavijesti upravu, nadzorni odbor i Hrvatsku narodnu banku u skladu s odredbom članka 184. ovoga Zakona,«.

U točki 43. iza riječi:"banke« stavlja se zarez, a riječ: »ili« briše se.

Na kraju točke 44. točka se zamjenjuje zarezom.

Iza točke 44. dodaju se točke 45., 46., 47. i 48. koje glase:

»45) ako ne osigura da stjecatelj bez suglasnosti ne ostvaruje prava iz dionica za koja mu je naložena prodaja ili ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o svim promjenama dioničara u skladu sa člankom 40. stavkom 8. ovoga Zakona,

46) ako ne postupi u skladu s člankom 54.a, člankom 113. točkom 4. i člankom 113.a ovoga Zakona ili propisom koji Hrvatska narodna banka donese na temelju članka 161. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona,

47) ako postupi protivno odredbama o kupoprodaji plasmana iz članka 160.a stavka 2. do 5. ovoga Zakona ili ako postupi protivno propisima donesenim na temelju članka 160.a stavka 7. ovoga Zakona ili

48) ako ne izvijesti Hrvatsku narodnu banku o datumu održavanja glavne skupštine u roku propisanom za obavještavanje dioničara kreditne institucije o održavanju glavne skupštine ili ne dopusti predstavniku Hrvatske narodne banke prisustvovanje glavnoj skupštini u skladu sa člankom 236.b ovoga Zakona.«

U stavku 2. iza riječi: »kaznit će se« dodaje se riječ: »i«, a brojka: »25.000,00« zamjenjuje se brojkom: »18.000,00«.

U stavku 3. brojka: »100.000,00« zamjenjuje se brojkom: »75.000,00«.

U stavku 4. iza riječi: »kaznit će se« dodaje se riječ: »i«, a brojka: »10.000,00« zamjenjuje se brojkom: »7.500,00«.

U stavku 5. brojka: »250.000,00« zamjenjuje se brojkom: »180.000,00«.

U stavku 6. iza riječi: »kaznit će se« dodaje se riječ: »i«, a brojka: »10.000,00« zamjenjuje se brojkom: »7.500,00«.

Članak 128.

U članku 361. stavku 1. u uvodnoj rečenici brojka: »50.000,00« zamjenjuje se brojkom: »37.500,00«.

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8) ako javno ne objavi ili pri javnom objavljivanju ne postupi u skladu sa člankom 176. do 178.a ovoga Zakona ili postupi protivno propisima donesenim na temelju članka 178. stavka 3. ovoga Zakona,«.

Točke 10. i 11. brišu se.

U točki 19. na kraju riječ: »ili« briše se i stavlja se zarez.

Točka 20. mijenja se i glasi:

»20) ako postupa protivno odredbama o objavljivanju općih uvjeta poslovanja propisanih člankom 306. stavcima 1., 2. i 3. ovoga Zakona,«.

Iza točke 20. dodaju se točke 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. i 30. koje glase:

»21) ako ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o prestanku mandata člana uprave i nadzornog odbora, te ne navede razloge prestanka mandata protivno članku 42.a stavku 4. ovoga Zakona,

22) ako ne donese ili ne provodi primjerenu politiku za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove uprave kreditne institucije protivno članku 45. stavku 2. ovoga Zakona ili postupi protivno propisu koji je donijela Hrvatska narodna banka na temelju članka 45. stavka 3. ovoga Zakona,

23) ako postupi protivno propisu koji je donijela Hrvatska narodna banka na temelju članka 52. stavka 5. ovoga Zakona,

24) ako ne identificira ključne funkcije u skladu s člankom 54.b stavkom 1. ovoga Zakona ili ne donese i ne provodi primjerene politike za izbor i procjenu primjerenosti nositelja ključnih funkcija u skladu s člankom 54.b stavkom 2. ili ne poduzme odgovarajuće mjere kojima će osigurati da nositelj ključne funkcije bude primjeren u skladu s člankom 54.b stavkom 3. ili postupi protivno propisu koji je donijela Hrvatska narodna banka na temelju članka 54.b stavka 4. ovoga Zakona,

25) ako ne ispuni obveze iz članka 304.a stavka 1. ovoga Zakona,

26) ako na ugovor o kreditu neovisno o ukupnom iznosu i vrsti kredita koji kreditna institucija odobrava potrošaču ne primjenjuje odredbe i propise sukladno članku 308.a ovoga Zakona,

27) ako postupa protivno odredbama članka 308.b i 308.c ovoga Zakona,

28) ako u skladu sa člankom 309. stavkom 2. ovoga Zakona u utvrđenom roku ne dostavi dodatne podatke, izvještaje i druge akte koje je zatražila Hrvatska narodna banka,

29) ako ne imenuje odgovornu osobu za poslove rješavanja prigovora potrošača (članak 309. stavak 4.), ili

30) ako ne dostavi podatke o prigovorima potrošača na način i u rokovima koje odredi Hrvatska narodna banka (članak 309. stavak 7.).«

U stavku 2. iza riječi: »kaznit će se« dodaje se riječ »i«, a brojka: »5.000,00« zamjenjuje brojkom: »3.500,00«.

Članak 129.

U članku 362. stavku 1. u uvodnoj rečenici brojka: »100.000,00« zamjenjuje se brojkom: »75.000,00«.

U stavku 2. brojka: »5.000,00« zamjenjuje se brojkom: »3.500,00«.

Članak 130.

U članku 363. stavku 1. u uvodnoj rečenici brojka: »5.000,00« zamjenjuje se brojkom: »3.500,00«.

U točki 1. riječi: »u skladu sa člankom 48. stavkom 1. i 3. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »u skladu sa člankom 48. stavkom 1., 3. i 4. ovoga Zakona«.

U stavku 2. u uvodnoj rečenici brojka: »5.000,00« zamjenjuje se brojkom: »3.500,00«.

U točki 3. riječ: »ili« zamjenjuje se zarezom.

U točki 4. iza riječi: »Zakona« briše se točka i dodaje riječ: »ili«.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5) ako postupi protivno članku 54.a ovoga Zakona ili podzakonskom aktu donesenom na temelju članka 161. stavka 1. točke 12. ovoga Zakona.«

Članak 131.

U članku 364. stavku 1. brojka: »10.000,00« zamjenjuje se brojkom: »7.500,00«.

U stavku 2. brojka: »5.000,00« zamjenjuje se brojkom: »3.500,00«.

U stavku 3. brojka: »100.000,00« zamjenjuje se brojkom: »75.000,00«.

U stavcima 4. i 5. brojka: »50.000,00« zamjenjuje se brojkom: »37.500,00«.

U stavku 6. riječi: »članka 40. stavka 2. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »članka 40. stavka 1. i 2. ovoga Zakona«, a brojka: »500.000,00« zamjenjuje se brojkom: »375.000,00«.

U stavku 7. brojka: »50.000,00« zamjenjuje se brojkom: »37.500,00«.

U stavku 8. riječi: »članka 40. stavka 2. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »članka 40. stavka 1. i 2. ovoga Zakona«, a brojka: »50.000,00« zamjenjuje se brojkom: »37.500,00«.

U stavku 9. brojka: »500.000,00« zamjenjuje se brojkom: »375.000,00«.

U stavcima 10., 11. i 12. brojka: »50.000,00« zamjenjuje se brojkom: »37.500,00«.

U stavcima 13. i 14. brojka: »10.000,00« zamjenjuje se brojkom: »7.500,00«.

U stavku 15. brojka: »100.000,00« zamjenjuje se brojkom: »75.000,00«.

U stavku 16. i 17. brojka: »10.000,00« zamjenjuje se brojkom: »7.500,00«.

Članak 132.

U članku 365. u stavku 1. u uvodnoj rečenici brojka: »1.000.000,00« zamjenjuje se brojkom: »750.000,00«.

U točki 1. iza riječi: »nadređeni financijski holding« stavlja se zarez i dodaju riječi: »nadređeni mješoviti financijski holding«.

U točkama 2., 3., 5. i 7. iza riječi: »nadređeni financijski holding« dodaju se riječi: »ili nadređeni mješoviti financijski holding«.

U točki 8. iza riječi: »Zakona« stavlja se zarez, a riječ: »ili« briše se.

Na kraju točke 9. točka se zamjenjuje zarezom.

Iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi:

»10) nadređena kreditna institucija u RH ako u skladu sa člankom 178.a javno ne objavi informacije o upravljanju i organizaciji,«.

U stavku 2. brojka: »25.000,00« zamjenjuje se brojkom: »18.000,00«.

Članak 133.

U članku 366. stavku 1. u uvodnoj rečenici brojka: »100.000,00« zamjenjuje se brojkom: »75.000,00«.

U stavku 2. brojka: »50.000,00« zamjenjuje se brojkom: »37.500,00«.

U stavku 3. brojka: »10.000,00« zamjenjuje se brojkom: »7.500,00«.

Članak 134.

U članku 367. stavku 1. brojka: »500.000,00« zamjenjuje se brojkom: »375.000,00«.

U stavku 2. brojka: »25.000,00« zamjenjuje se brojkom: »18.000,00«.

U stavku 3. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »i 6.«, brojka: »500.000,00« zamjenjuje se brojkom: »375.000,00«, a brojka: »25.000,00« zamjenjuje se brojkom: »18.000,00«.

U stavku 4. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »i 6.«, a brojka: »25.000,00« zamjenjuje se brojkom: »18.000,00«.

U stavku 5. brojka: »500.000,00« zamjenjuje se brojkom: »375.000,00«.

U stavcima 6. i 7. brojka: »25.000,00« zamjenjuje se brojkom: »18.000,00«.

Članak 135.

U članku 375. stavku 1. iza riječi: »nadređenoga financijskog holdinga u RH« dodaju se riječi: »ili podređena društva kreditnoj instituciji nadređenoga mješovitoga financijskog holdinga u RH«.

U stavku 2. iza riječi: »nadređenome financijskome holdingu u RH« stavlja se zarez i dodaju riječi: »nadređenome mješovitome financijskome holdingu u RH«.

Članak 136.

U cijelom tekstu Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 117/08., 74/09., 153/09. i 108/12.) riječi: »Europski odbor bankovnih supervizora« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo« u odgovarajućem padežu.

U cijelom tekstu Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 117/08., 74/09., 153/09. i 108/12.) riječ: »konačno« u određenom broju i padežu se briše.

U cijelom tekstu Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 117/08., 74/09., 153/09. i 108/12.) riječi: »Upravni sud Republike Hrvatske« zamjenjuje se riječima: »nadležni upravni sud« u odgovarajućem broju i padežu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usklađivanje s odredbama ovoga Zakona

Članak 137.

(1) Pravne ili fizičke osobe koje su stupanjem na snagu članka 6. ovoga Zakona postale osobe koje zajednički djeluju dužne su najkasnije do 30. lipnja 2013. predati zahtjev iz članka 34. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 117/08., 74/09., 153/09. i 108/12.).

(2) Kreditna institucija dužna je uskladiti se sa člankom 14. ovoga Zakona najkasnije do 30. lipnja 2013.

(3) Kreditna institucija dužna je donijeti politiku iz članka 15. ovoga Zakona najkasnije do 30. lipnja 2013.

(4) Kreditna institucija dužna je donijeti politiku iz članka 19. ovoga Zakona najkasnije do 30. rujna 2013.

(5) Kreditna institucija dužna je za članove nadzornog odbora koji su na dužnost stupili ili će stupiti do 31. ožujka 2014. napraviti procjenu primjerenosti u skladu sa člankom 19. ovoga Zakona i za njih podnijeti zahtjev za davanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije najkasnije do 31. ožujka 2014.

(6) Hrvatska narodna banka odlučit će o zahtjevima iz stavka 5. ovoga članka najkasnije u roku od devet mjeseci od datuma podnošenja potpunog zahtjeva.

(7) Do donošenja odluke Hrvatske narodne banke iz stavka 6. ovoga članka članovi nadzornog odbora nastavljaju obavljati svoje dužnosti te su odluke nadzornog odbora valjane.

(8) Za osobe koje kreditna institucija namjerava imenovati kao članove nadzornog odbora od 1. travnja 2014. dužna je podnijeti zahtjev za prethodnu suglasnost najkasnije tri mjeseca prije tog datuma.

(9) Kreditna institucija dužna je donijeti politiku iz članka 22. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članak 54.b stavak 2. Zakona najkasnije do 30. lipnja 2013., te najkasnije do 31. prosinca 2013. za nositelje ključnih funkcija napraviti procjenu primjerenosti.

(10) Kreditna institucija dužna je osnovati odbor za primitke u skladu sa člankom 22. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članak 54.a Zakona, te se uskladiti s člankom 28. ovoga Zakona najkasnije do 30. lipnja 2013.

(11) Kreditna institucija dužna je uskladiti se sa člankom 31. ovoga Zakona najkasnije do 30. lipnja 2013.

(12) Kreditna institucija dužna je uskladiti se sa člankom 41. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članak 176. stavak 1. točku 15. Zakona najkasnije do 30. lipnja 2013.

(13) Kreditna institucija dužna je uskladiti se sa člankom 42. ovoga Zakona najkasnije do 30. lipnja 2013.

(14) Kreditna institucija dužna je uskladiti se s odredbama članka 45. ovoga Zakona vezanim za eksternalizaciju kontrolnih funkcija najkasnije do 30. lipnja 2013.

(15) Hrvatska narodna banka će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti podzakonske akte iz članka 15. i 19. ovoga Zakona.

(16) Hrvatska narodna banka će u roku od 30 dana od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji donijeti podzakonski akt iz članka 52. ovoga Zakona.

Prijelazne odredbe vezane uz zaštitu potrošača

Članak 138.

(1) Na postojeće ugovore o depozitu i kreditu ugovorene prije stupanja na snagu ovoga Zakona primjenjuju se odredbe članka 115. ovoga Zakona.

(2) Kreditna institucija dužna je uskladiti se s člankom 116. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članak 308.a Zakona najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Kreditna institucija koja se u roku iz stavka 2. ovoga članka nije uskladila s člankom 116. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članak 308.a Zakona, ne smije sklapati nove ugovore o kreditu s promjenjivom kamatnom stopom i ne smije mijenjati postojeće kamatne stope na štetu potrošača sve dok se ne uskladi s odredbama članka 116. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članak 308.a Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 139.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim:

– članka 111., 112., 113. i 115. ovoga Zakona koji stupaju na snagu prvi dan nakon isteka 90 dana od njegove objave,

– članka 25. u dijelu koji se odnosi na članak 67. stavak 4. ovoga Zakona, članka 31. u dijelu koji se odnosi na članak 121. točku 3. ovoga Zakona, članka 32. u dijelu koji se odnosi na članak 127. stavak 4. ovoga Zakona, članka 34., 50., 51., 52., 53., 54., 56., 57., 58., 60., 91. u dijelu koji se odnosi na članak 282. stavak 4. i 5. ovoga Zakona, 92., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 104., 106., 107. u dijelu koji se odnosi na članak 301. stavak 2. ovoga Zakona, 108. u dijelu koji se odnosi na članak 301.a stavak 3. ovoga Zakona i 110. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu 1. srpnja 2013.

Klasa: 022-03/13-01/70

Zagreb, 19. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.