Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

NN 54/2013 (7.5.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

HRVATSKI SABOR

1091

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. travnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/85

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 25. travnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA

Članak 1.

U Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama (»Narodne novine«, br. 85/08., 110/08. – ispravak i 34/11.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktiva 92/85/EEZ od 19. listopada 1992. o uvođenju mjera za poboljšanje sigurnosti i zdravlja trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje na radnom mjestu (deseta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 348, 28. 11. 1992.);

– Direktiva 2010/18/EU od 8. ožujka 2010. o provedbi revidiranog Okvirnog sporazuma o roditeljskom dopustu koji su sklopili BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC te o stavljanju izvan snage Direktive 96/34/EZ (SL L 68, 18. 3. 2010.);

– Direktiva 2010/41/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o primjeni načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama koji se bave djelatnošću u okviru samozapošljavanja te o ukidanju Direktive Vijeća 86/613/EEZ (SL L 180, 15. 7.2 010.).«.

Članak 2.

U članku 12. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Dan očekivanoga poroda utvrđuje izabrani doktor ginekolog iz obveznoga zdravstvenog osiguranja.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, zaposlena ili samozaposlena trudnica, ovisno o stanju trudnoće i zdravstvenom stanju, može početi koristiti rodiljni dopust iz stavka 2. ovoga članka i 45 dana prije dana očekivanog poroda, što utvrđuje izabrani doktor ginekolog iz stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 3.

U članku 13. stavak 4. briše se.

Članak 4.

U članku 14. stavku 1. i stavku 2. podstavku 1. brojka: »6« zamjenjuje se brojkom: »8«.

Stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Pravo na roditeljski dopust iz stavka 2. ovoga članka u pravilu koriste oba roditelja iz stavka 1. ovoga članka svaki u trajanju od 4 ili 15 mjeseci.

(4) Ako roditeljski dopust iz stavka 2. ovoga članka koristi samo jedan roditelj, sukladno dogovoru, isti se koristi u trajanju od 6 mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno 30 mjeseci za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete.«.

Članak 5.

U članku 16. stavku 2. riječ: »suglasnost« zamjenjuje se riječju: »mišljenje«.

Članak 6.

U članku 20.a iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Pravo iz stavaka 1. do 4. ovoga članka na odgovarajući način odnosi se i na samozaposlenu trudnicu.«.

Članak 7.

U članku 21. riječ: »suglasnost« zamjenjuje se riječju: »mišljenje«.

Članak 8.

U članku 23. stavku 8. riječ: »suglasnost« zamjenjuje se riječju: »mišljenje«.

Članak 9.

U članku 24. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust iz članka 14. stavka 2. ovoga Zakona naknada plaće za prvih 6 mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj, ili prvih 8 mjeseci ako to pravo koriste oba roditelja, iznosi 100% osnovice za naknadu plaće utvrđene u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, a koja ne može za puno radno vrijeme iznositi više od 80% proračunske osnovice mjesečno.

(3) Za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena iz članka 15. stavka 4. ovoga Zakona naknada iznosi 50% proračunske osnovice mjesečno.«.

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5. do 10. postaju stavci 4. do 9.

Članak 10.

U članku 24.a stavku 8. riječ: »suglasnost« zamjenjuje se riječju: »mišljenje«.

Članak 11.

U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj ostvaruje posvojiteljski dopust u trajanju od 6 mjeseci za dijete do 18 godina života.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Po iskorištenju posvojiteljskog dopusta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj za posvojenika do njegove 8. godine života ima pravo na roditeljski dopust u trajanju od 6 mjeseci.«.

Stavci 4. i 5. brišu se.

Članak 12.

U članku 39. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Posvojitelj iz stavka 1. ovoga članka ili posvojitelj izvan sustava rada iz stavka 2. ovoga članka ima pravo na posvojiteljsku poštedu od rada ili posvojiteljsku brigu o djetetu u trajanju od 12 mjeseci.«.

Članak 13.

U članku 44. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, početak korištenja prava na rodiljni dopust 45 ili 28 dana prije očekivanog termina poroda ostvaruje se temeljem izvješća izabranog doktora ginekologa iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u kojem se naznačuje dan očekivanog poroda i početni datum korištenja prava na obvezni rodiljni dopust.«.

U stavku 3. riječi: »ako ovim Zakonom ili propisom donesenim na temelju ovoga Zakona nije drukčije propisano« brišu se.

Članak 14.

U članku 51. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Pravo na novčanu potporu iz stavka 2. ovoga članka može se ostvariti donošenjem rješenja koje se sastoji samo od izreke u obliku zabilješke u spisu.«.

Članak 15.

U nazivu glave XIV. riječ: »KAZNENE« zamjenjuje se riječju: »PREKRŠAJNE«.

Članak 16.

U članku 58. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik iz ovoga Zakona kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna ako u propisanom roku ne prijavi svaku promjenu koja utječe na gubitak ili promjenu osnova za korištenje bilo kojeg prava iz ovoga Zakona.«.

U stavku 2. podstavku 1. iza riječi: »dopust trudne radnice ili produljeni rodiljni dopust ili dopust radnice koja doji dijete,« brišu se riječi: »ne isplati pripadajuću plaću iz članka 20. stavka 4. ovog Zakona«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) O zahtjevima za ostvarivanje prava na rodiljni dopust i rodiljnu naknadu, kao i o drugim zahtjevima za ostvarivanje prava, koji su podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, rješavat će se prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama (»Narodne novine«, br. 85/08., 110/08. – ispravak i 34/11.), ako ovim Zakonom određeno pravo nije uređeno na povoljniji način.

(2) Osobe koje su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečene u korištenju prava prema Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (»Narodne novine«, br. 85/08., 110/08. – ispravak i 34/11.), ostvaruju i nadalje ista prava pod utvrđenim uvjetima.

(3) Korisnici iz stavka 2. ovoga članka mogu pisanim zahtjevom od mjesno nadležne ustrojbene jedinice Zavoda zatražiti ostvarivanje tog prava prema odredbama ovoga Zakona, ako je to za njih povoljnije.

Članak 18.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2013.

Klasa: 113-04/12-01/01

Zagreb, 19. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.