Uredba o osnivanju javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

NN 54/2013 (7.5.2013.), Uredba o osnivanju javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

54 07.05.2013 Uredba o osnivanju javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1095

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. svibnja 2013. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE »MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR«

Članak 1.

Ovom se Uredbom osniva javna ustanova pod nazivom »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« (u daljnjem tekstu: Javna ustanova).

Članak 2.

Osnivač Javne ustanove je Republika Hrvatska, a u ime osnivača osnivačka prava obavlja Ministarstvo branitelja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Javna ustanova ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar.

Sjedište Javne ustanove je u Vukovaru.

Članak 3.

Djelatnost Javne ustanove je upoznavanje učenika i drugih posjetitelja s vrijednostima Domovinskog rata i bitke za Vukovar, prijevoz, smještaj i prehrana za učenike i druge posjetitelje – sukladno posebnim propisima koji uređuju prijevoz, ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu – te upravljanje i održavanje sljedećih objekata u Vukovaru:

– Spomen-doma »Ovčara«,

– Spomen-obilježja mjesta masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata »Ovčara«,

– Spomenika na Trgu žrtava Ovčare,

– Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata,

– Hangara »Veleprometa«,

– »Memorijalnog centra Domovinskog rata«,

– Vodotornja,

– Spomen-obilježja poginulim braniteljima Trpinjske ceste i Borovog naselja,

– Središnjeg križa,

– Doma ratnika Lužac,

– Spomen-obilježja Bogdanovci,

– »Kukuruznog puta« i

– ostalih mjesta sjećanja na stradale u obrani Vukovara tijekom Domovinskog rata.

Javna ustanova može obavljati i druge djelatnosti utvrđene Statutom koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

Tijela Javne ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 5.

Javnom ustanovom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće donosi:

– godišnji program upravljanja i održavanja objekata iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe,

– Statut Javne ustanove,

– godišnji plan razvoja i godišnji financijski plan,

– Odluku o pokopu umrlih i ekshumiranih osoba na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru,

– akt o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih,

– akt o raspodjeli plaća zaposlenih,

– odluke o imenovanju i razrješenju službenika određenih Statutom Javne ustanove,

– druge akte određene Statutom Javne ustanove.

Akti iz stavka 2. podstavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka donose se uz suglasnost Ministarstva.

Uz suglasnost Ministarstva donose se i drugi akti predviđeni Statutom Javne ustanove.

Upravno vijeće obavlja i druge poslove određene Statutom Javne ustanove i Zakonom o ustanovama.

Članak 6.

Upravno vijeće ima predsjednika/cu i 12 članova/ica koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Po jednog člana/icu Upravnog vijeća predlažu:

– Ministarstvo branitelja

– Ministarstvo obrane

– Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

– Ministarstvo kulture

– Ministarstvo turizma

– Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

– Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata

– Vukovarsko-srijemska županija

– Grad Vukovar.

U Upravno vijeće imenuju se i tri predstavnika udruga proisteklih iz Domovinskog rata na prijedlog Ministarstva.

Predsjednika/icu Upravnog vijeća predlaže Ministarstvo.

Mandat predsjednika/ice i članova/ica Upravnog vijeća je četiri godine.

Članak 7.

Način rada i odlučivanja Upravnog vijeća uređuje se Statutom Javne ustanove i poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Članak 8.

Javnu ustanovu zastupa i predstavlja ravnatelj/ica.

Ravnatelj/ica organizira i vodi stručni rad i poslovanje Javne ustanove i odgovoran/na je za stručni rad i poslovanje Javne ustanove, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Javne ustanove, zastupa Javnu ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, a u granicama svojih ovlasti može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Javne ustanove u pravnom prometu.

Ravnatelja/icu imenuje i razrješava Upravno vijeće.

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni stručni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

– pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– druge uvjete propisane Statutom Javne ustanove.

Zamjenik/ica ravnatelja/ice zamjenjuje ravnatelja/icu u slučaju njegove/njezine odsutnosti ili spriječenosti i obavlja druge poslove određene Statutom Javne ustanove i Zakonom o ustanovama.

Članak 9.

Ravnatelj/ica ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća sklapati poslove o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina.

Ravnatelj/ica ovlašten/a je sklopiti pravni posao čija vrijednost ne prelazi iznos od 100.000,00 kuna.

Za pravne poslove koji prelaze iznos od 100.000,00 kuna, ravnatelj/ica je dužan/na pribaviti suglasnost Upravnog vijeća.

Upravno vijeće može odlučivati o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina ili druge imovine, ili sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 500.000,00 kuna.

Za pravne poslove koji prelaze iznos utvrđen stavkom 4. ovoga članka Upravno vijeće odlučuje uz suglasnost Ministarstva.

Članak 10.

Sredstva za osnivanje i početak rada Javne ustanove osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske, na poziciji Ministarstva.

Članak 11.

Sredstva za djelatnost Javne ustanove osiguravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Javna ustanova može stjecati sredstva obavljanjem svoje djelatnosti, naknadama za obavljanje djelatnosti drugih pravnih i fizičkih osoba, te potporama, sponzorstvom i darovanjima.

Članak 12.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Javna ustanova ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Javne ustanove u skladu s aktom o osnivanju i Statutom Javne ustanove.

Javna ustanova je obveznik primjene propisa koji uređuju područje proračunskog računovodstva i financijskog izvješćivanja u proračunskom računovodstvu.

Članak 13.

Za obveze u poslovanju Javna ustanova odgovara cijelom svojom imovinom.

Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Javne ustanove.

Članak 14.

Statut Javne ustanove donijet će Upravno vijeće uz suglasnost Ministarstva u roku od 30 dana od dana imenovanja.

Statutom Javne ustanove pobliže se uređuju ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih tijela Javne ustanove, te drugo, značajno za obavljanje djelatnosti Javne ustanove.

Članak 15.

Rad Javne ustanove je javan.

O javnosti rada Javne ustanove brine ravnatelj/ica.

Upravno vijeće Javne ustanove obvezno je najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o radu Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu.

Članak 16.

Javna ustanova započinje s radom 2. siječnja 2014. godine.

Članak 17.

Nadzor nad zakonitošću rada Javne ustanove obavlja Ministarstvo.

Članak 18.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, na prijedlog ministra branitelja imenovati privremenog ravnatelja/icu koji/a će obaviti poslove u vezi s upisom Javne ustanove u sudski registar i organizirati početak rada Javne ustanove.

Mandat privremenog ravnatelja/ice traje do imenovanja ravnatelja/ice Javne ustanove, najduže do godinu dana od imenovanja privremenog ravnatelja/ice Javne ustanove.

Privremeni ravnatelj/ica Javne ustanove ima prava i dužnosti ravnatelja/ice Javne ustanove.

Članak 19.

Djelatnike/ice Ministarstva obrane u Muzejsko-multimedijalnom odjelu Domovinskog rata u Vukovaru, osnovna sredstva, zemljište, objekte, inventar, te prava i obveze Muzejsko-multimedijalnog odjela Domovinskog rata u Vukovaru preuzet će Javna ustanova s danom početka rada.

Posebnim sporazumom koji će sklopiti Ministarstvo obrane, Ministarstvo branitelja i Javna ustanova uredit će se preuzimanje djelatnika, osnovnih sredstava, zemljišta, objekata, inventara, prava i obveza Ministarstva obrane u Muzejsko-multimedijalnom odjelu Domovinskog rata u Vukovaru.

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/52
Urbroj: 50301-09/09-13-2
Zagreb, 2. svibnja 2013.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.