Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za letenje inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru

NN 54/2013 (7.5.2013.), Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za letenje inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1106

Na temelju članka 147. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine« broj 69/09 i 84/11), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, uz suglasnost ministra nadležnog za vanjske poslove i ministra nadležnog za poslove obrane donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA LETENJE INOZEMNIH ZRAKOPLOVA U HRVATSKOM ZRAČNOM PROSTORU

Glava 1.

OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način podnošenja zahtjeva kao i izdavanja odobrenja za letenje inozemnih civilnih i inozemnih državnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. inozemni civilni zrakoplovi: zrakoplovi upisani u registar civilnih zrakoplova druge države, a obavljaju komercijalni prijevoz putnika, tereta ili pošte između dviju ili više država,

2. inozemni državni zrakoplovi: zrakoplovi upisani u registar druge države koji se u skladu s međunarodnim ugovorima upotrebljavaju u vojne, carinske i policijske svrhe i zrakoplovi koji se upotrebljavaju isključivo za prijevoz osoba koje uživaju poseban status,

3. odobrenje za letenje: službeno dopuštenje zrakoplovu za letenje u hrvatskom zračnom prostoru i slijetanje na aerodrome u Republici Hrvatskoj izdano od nadležnog tijela,

4. privatni let: let koji operator zrakoplova u planu leta deklarira kao nekomercijalni let,

5. serija letova: niz od četiri ili više letova ugovorenih istim ugovorom o prijevozu,

6. ugovor o povremenom prijevozu (air charter agreement/contract): dokument kojim se određuju opći i posebni uvjeti prijevoza iz kojih proizlaze obostrana prava i obveze zračnog prijevoznika i naručitelja prijevoza.

Letenje inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru

Članak 3.

(1) Inozemni zrakoplovi smiju letjeti u hrvatskom zračnom prostoru samo na temelju odobrenja za letenje koje je izdalo nadležno tijelo, na način propisan Zakonom o zračnom prometu i ovim Pravilnikom. Zrakoplovi moraju letjeti u skladu s uvjetima i ograničenjima sadržanima u izdanom odobrenju.

(2) Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija) će u slučajevima postupanja operatora inozemnih civilnih zrakoplova protivno odredbama ovoga Pravilnika i uvjetima i ograničenjima sadržanima u odobrenju oduzeti izdano odobrenje za letenje iz stavka 1. ovoga članka.

Prelet i tehničko slijetanje

Članak 4.

(1) U svrhu preleta teritorija Republike Hrvatske i tehničkog slijetanja na teritorij Republike Hrvatske u linijskom i povremenom zračnom prometu nije potrebno odobrenje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika:

a) ako je zrakoplov registriran ili ako je operatoru zrakoplova izdana svjedodžba o sposobnosti zračnog prijevoznika ili drugi jednakovrijedan dokument zrakoplovnih vlasti da je ovlašten za obavljanje određene djelatnosti, u državi članici Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (u daljnjem tekstu ICAO) ili

b) ako je zrakoplov registriran ili ako je operatoru zrakoplova izdana svjedodžba o sposobnosti zračnog prijevoznika ili drugi jednakovrijedan dokument zrakoplovnih vlasti da je ovlašten za obavljanje određene djelatnosti, u državi s kojom Republika Hrvatska ima sklopljen dvostrani međunarodni ugovor o zračnom prometu u kojem se regulira i prelet teritorija Republike Hrvatske, osim za prelete s opasnim robama.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na prelet teritorija odnosno tehničko slijetanje na teritorij Republike Hrvatske inozemnih državnih zrakoplova.

Letovi za koje nije potrebno odobrenje

Članak 5.

Odobrenje iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika nije potrebno za:

1. komercijalne letove inozemnih civilnih zrakoplova u putničkom povremenom prometu čiji broj komercijalno iskoristivih putničkih sjedala ne prelazi 10,

2. letove inozemnih civilnih zrakoplova u robnom povremenom prometu, a čiji komercijalno iskoristivi kapacitet robnog odjeljka ne prelazi 300 kilograma ili za zrakoplove čija je najveća dopuštena uzletna masa 5.700 kg ili manja,

3. letove inozemnih civilnih zrakoplova koje operator zrakoplova u planu leta deklarira kao privatni let,

4. hitne medicinske letove,

5. let zrakoplovom u uvjetima potrebe slijetanja u nuždi,

6. let zrakoplovom u humanitarne svrhe,

7. let zrakoplovom u svrhu potrage i spašavanja,

8. letove za koje je Zakonom o zračnom prometu ili posebnim propisima propisano da se ne izdaje odobrenje.

Prijevoz opasnih roba

Članak 6.

(1) Na prijevoz opasnih roba u zračnom prometu primjenjuju se odredbe posebnih propisa kojima se uređuje prijevoz opasnih roba.

(2) Kada se u zrakoplovu nalaze opasne robe, operator zrakoplova dužan je to naznačiti u zahtjevu za izdavanje odobrenja.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za letenje operatoru zrakoplova radi prijevoza opasnih roba dostavlja se Agenciji najkasnije sedam radnih dana prije planiranog datuma leta.

Glava 2.

IZDAVANJE ODOBRENJA ZA LETENJE INOZEMNIH CIVILNIH ZRAKOPLOVA

Linijski zračni prijevoz

Članak 7.

(1) Inozemni operatori zrakoplova mogu obavljati usluge linijskog zračnog prijevoza u Republici Hrvatskoj u skladu s uvjetima iz dvostranog ili mnogostranog ugovora o međunarodnom zračnom prometu koji obvezuje Republiku Hrvatsku.

(2) Inozemni operatori zrakoplova koji namjeravaju obavljati usluge linijskog zračnog prijevoza u Republici Hrvatskoj moraju biti prethodno određeni u pisanom obliku od strane zrakoplovnih vlasti države u kojima se nalazi njihovo glavno poslovno sjedište, osim ako međunarodnim ugovorom iz stavka 1. ovoga članka nije drukčije određeno. Obavijest o određivanju operatora zrakoplova dostavljaju zrakoplovne vlasti države operatora zrakoplova ministarstvu nadležnom za civilni zračni promet.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za letenje za obavljanje usluga linijskog zračnog prijevoza

Članak 8.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za letenje za obavljanje usluga linijskog zračnog prijevoza inozemni operator zrakoplova podnosi Agenciji pisanim putem trideset dana prije prvog leta ukoliko međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku nije utvrđeno drukčije. Zahtjev se podnosi u obliku reda letenja na obrascu zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje usluga linijskog zračnog prijevoza.

(2) Obrazac zahtjeva mora biti pravilno ispunjen i potpisan od strane odgovorne osobe inozemnog operatora zrakoplova koji podnosi zahtjev.

(3) Obrazac zahtjeva dostupan je na internetskim stranicama Agencije.

(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati podatke koji su važni za izvršenje leta i izdavanje odobrenja za letenje i to:

1. naziv operatora zrakoplova,

2. broj leta,

3. ukoliko je na snazi ugovor o letovima sa skupnom oznakom (code-sharing) navesti oznake i brojeve letova marketinškog i operativnog operatora zrakoplova,

4. tip i registracijske oznake zrakoplova,

5. kapacitet zrakoplova,

6. tjedni raspored letenja i broj frekvencija,

7. mjesto uzlijetanja i slijetanja zrakoplova.

(5) Red letenja utvrđuje se posebno za ljetno, a posebno za zimsko prometno razdoblje osim ako Zakonom o zračnom prometu ili međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku nije propisano drugačije.

(6) Operator zrakoplova dužan je bez odgađanja dostaviti Agenciji na odobravanje i sve naknadne promjene koje se odnose na odobreni let.

Povremeni zračni prijevoz

Članak 9.

(1) Obavljanje usluga povremenog zračnog prijevoza odobrava se u skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku i odredbama Zakona o zračnom prometu.

(2) Inozemni operatori zrakoplova moraju obavljati uslugu povremenog zračnog prijevoza u skladu s izdanim odobrenjem.

(3) Prometna prava četvrte zračne slobode mogu se odobriti pod uvjetima uzajamnosti i temeljem prethodno pribavljenih izjava o suglasnosti hrvatskih zračnih prijevoznika.

Kategorije povremenih letova

Članak 10.

Povremeni zračni prijevoz uključuje sljedeće letove:

1. letovi za vlastite potrebe – letovi koji se obavljaju u skladu s ugovorom sklopljenim sa samo jednom fizičkom ili pravnom osobom za cijeli kapacitet zrakoplova, a čiji je kapacitet veći od 10 putničkih sjedala, koji snosi sve troškove povezane s tim letom pri čemu niti jedan dio kapaciteta ne smije biti preprodan trećim osobama,

2. Inclusive tour charter letovi – letovi koji se obavljaju u skladu s ugovorom sklopljenim s jednom ili više putničkih agencija za prijevoz putnika za cijeli kapacitet zrakoplova, a koji prijevoz čini sastavni dio osnovnog paketa grupnog povratnog ili kružnog putovanja putnika u cijelosti ili djelomično obavljen zračnim prijevozom po unaprijed javno objavljenoj jedinstvenoj cijeni te dostupan svim zainteresiranim osobama pod jednakim uvjetima,

3. letovi za posebne događaje – letovi kojima se obavlja povratni prijevoz jedne ili više grupa putnika koji sudjeluju u istom događaju sportskog, vjerskog, kulturnog, profesionalnog ili drugog karaktera prema ugovoru sklopljenom s jednim ili više putničkih agencija za cijeli kapacitet zrakoplova,

4. ostali povremeni letovi – letovi koji ne pripadaju niti jednoj gore navedenoj kategoriji.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za letenje za obavljanje usluga povremenog zračnog prijevoza

Članak 11.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za letenje za obavljanje usluga povremenog zračnog prijevoza inozemni operator zrakoplova podnosi Agenciji pisanim putem na obrascu zahtjeva za izdavanje odobrenja za letenje u povremenom zračnom prijevozu i to za:

a) jedan do četiri leta u povremenom zračnom prijevozu: najkasnije tri radna dana prije datuma predviđenog leta,

b) seriju letova u povremenom zračnom prijevozu: petnaest radnih dana prije početka prvog leta.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja treba sadržavati podatke koji su važni za izvršenje leta i izdavanje odobrenja i to:

1. naziv operatora zrakoplova,

2. broj leta,

3. tip i registracijske oznake zrakoplova,

4. svrha leta,

5. vremenska distribucija letenja (po danima, tjednima, mjesecima),

6. mjesto slijetanja i uzlijetanja zrakoplova,

7. naziv naručitelja usluge povremenog zračnog prijevoza.

(3) Obrazac zahtjeva mora biti pravilno ispunjen i potpisan od strane odgovorne osobe inozemnog operatora zrakoplova koji podnosi zahtjev.

(4) Obrazac zahtjeva dostupan je na internetskim stranicama Agencije.

(5) Agencija ne može jamčiti pravovremeno rješavanje zahtjeva zaprimljenih nakon rokova utvrđenih u stavku 1. ovoga članka.

(6) Inozemni operator zrakoplova dužan je bez odgađanja dostaviti Agenciji na odobravanje i sve naknadne promjene koje se odnose na već odobreni let.

(7) Naknadni zahtjevi za promjenu zrakoplova (istog ili različitog tipa) zbog sklapanja ugovora o zakupu zrakoplova, bit će uzete u razmatranje samo pod sljedećim uvjetima:

a) ako su zaprimljeni najkasnije dva radna dana prije početka leta,

b) ako je operator zrakoplova zajedno sa zahtjevom dostavio sve potrebne dokumente zrakoplova, navedene u članku 13. ovoga Pravilnika.

Izdavanje odobrenja za letenje po kriterijima pete i sedme zračne slobode

Članak 12.

(1) Zahtjevi za izdavanje odobrenja za letenje po kriterijima pete i sedme zračne slobode mogu se iznimno odobriti inozemnim operatorima zrakoplova pod uvjetom da:

a) postoji uzajamnost izdavanja takvih odobrenja za letenje hrvatskim zračnim prijevoznicima u državi operatora zrakoplova koji podnosi takav zahtjev,

b) inozemni operator zrakoplova koji podnosi takav zahtjev od svih hrvatskih zračnih prijevoznika prethodno ishodi izjavu o suglasnosti (non-objection letter) za takvo letenje osim ako međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku ili Zakonom o zračnom prometu nije utvrđeno drugačije.

(2) Uz zahtjev za izdavanjem odobrenja za letenje koji se podnosi Agenciji, inozemni operator zrakoplova prilaže i izjave o suglasnosti (non-objection letter) za obavljanje letova po kriterijima pete ili sedme zračne slobode dobivene od svih hrvatskih zračnih prijevoznika. Hrvatski zračni prijevoznici dužni su odgovoriti na zahtjev inozemnog operatora zrakoplova u roku od dva radna dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(3) Ako hrvatski zračni prijevoznik nije odgovorio na zahtjev inozemnog operatora zrakoplova u roku navedenom u stavku 2. ovoga članka, smatrat će se da je dao suglasnost na obavljanje traženih letova od strane tog inozemnog operatora zrakoplova.

(4) Ukoliko hrvatski zračni prijevoznik izrijekom odbije dati svoju suglasnost, smatrat će se da je time preuzeo obvezu obavljanja traženih letova.

(5) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, inozemni operator zrakoplova dužan je podnijeti Agenciji najkasnije petnaest radnih dana prije datuma leta ili prvog iz serije takvih letova, zajedno s pribavljenim izjavama o suglasnosti hrvatskih zračnih prijevoznika i priloženim dokumentima iz članka 13. ovoga Pravilnika.

(6) Zahtjevi iz stavka 1. ovoga članka za izdavanje odobrenja za letenje po kriterijima pete i sedme slobode razmatrat će se izdvojeno, od slučaja do slučaja, uzimajući u obzir načelo uzajamnosti kao i interese i prava putnika odnosno očitovanja hrvatskih operatora zrakoplova.

(7) Odobrenje za letenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje Agencija na temelju prethodnog mišljenja ministarstva nadležnog za civilni zračni promet.

Uvjeti za izdavanje odobrenja za letenje za obavljanje usluga linijskog i povremenog (charter) zračnog prijevoza

Članak 13.

(1) U svrhu izdavanja odobrenja za letenje, operator zrakoplova dužan je uz zahtjev za izdavanjem takvog odobrenja priložiti i sljedeće dokumente:

1. Svjedodžbu zračnog prijevoznika i operativne specifikacije (Air Operator Certificate, Operations Specifications),

2. Operativnu licenciju ili drugi jednakovrijedni dokument (Operating Licence),

3. Potvrdu o registraciji zrakoplova (Certificate of Registration),

4. Svjedodžbu o plovidbenosti zrakoplova i potvrdu o izvršenoj provjeri plovidbenosti kada je primjenjivo (Certificate of Airwothiness and Airworhiness Review Certificate),

5. Svjedodžbu o buci zrakoplova (Noise Certificate),

6. Policu osiguranja (Certificate of Insurance) operatora zrakoplova od štete trećim osobama i putnicima u skladu s propisanim iznosima,

7. Presliku ugovora o zakupu zrakoplova, ukoliko je uzet u zakup, zajedno s dokazom o odobrenju zakupa od strane zrakoplovnih vlasti države zakupoprimca sastavljenog na engleskom jeziku.

(2) Osim dokumenata navedenih u stavku 1. ovoga članka Agencija može tražiti i sljedeće dokumente:

1. Presliku ugovora o povremenom prijevozu sklopljenog s naručiteljem prijevoza sastavljenog na engleskom jeziku uz zahtjev za letenje u povremenom zračnom prometu,

2. Program zaštite civilnog zračnog prometa sastavljenog na engleskom jeziku i potvrdu o odobravanju programa zaštite od nadležnih zrakoplovnih vlasti države u kojoj je registriran operator zrakoplova kada po prvi puta podnosi zahtjev, te

3. drugu dokumentaciju vezanu uz zrakoplov ili konkretnu operaciju, koju ocijeni važnom za postupanje po zahtjevu.

Izdavanje odobrenja za letenje

Članak 14.

Odobrenje za letenje operatoru zrakoplova izdaje Agencija u pisanom obliku, a sadržava podatke o letu koje podnosi operator zrakoplova, kao i broj odobrenja te uvjete i ograničenja.

Uskraćivanje izdavanja odobrenja za letenje

Članak 15.

(1) Odobrenje za letenje neće se izdati ako:

1. operator zrakoplova ne dostavi tražene podatke i preslike valjanih dokumenata iz članka 13. ovoga Pravilnika, ili ih ne dostavi u roku navedenom u članku 11. stavku 7. točki a) ovoga Pravilnika,

2. operator zrakoplova nema ovlaštenje izdano od strane nadležne civilne zrakoplovne vlasti za obavljanje traženih operacija,

3. se operator zrakoplova ili zrakoplov nalazi na listi zračnih prijevoznika koji imaju zabranu letenja unutar područja Europske unije i teritorija i zračnog prostora Republike Hrvatske,

4. ministarstvo nadležno za civilni zračni promet nije dalo pozitivno mišljenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje odobrenja za letenje u skladu sa Zakonom o zračnom prometu i člankom 12. stavkom 7. ovoga Pravilnika.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka Agencija izdaje odbijenicu.

(3) Agencija dostavlja odbijenicu pružatelju usluga u zračnoj plovidbi odmah po njezinom izdavanju.

(4) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi će sukladno Zakonu o zračnom prometu uskratiti izdavanje odobrenja kontrole zračne plovidbe zrakoplovu za kojega je dobivena odbijenica sukladno ovom Pravilniku te o tome neodložno izvijestiti Agenciju.

Glava 3.

POSEBNE ODREDBE U VEZI S IZDAVANJEM DIPLOMATSKIH ODOBRENJA ZA LETENJE INOZEMNIH DRŽAVNIH ZRAKOPLOVA

Nadležna tijela

Članak 16.

U postupku izdavanja diplomatskih odobrenja za letenje inozemnih državnih zrakoplova, nadležna tijela utvrđena Zakonom o zračnom prometu postupaju u okviru svojih nadležnosti propisanih posebnim propisima.

Zahtjev za izdavanje diplomatskog odobrenja za letenje u hrvatskom zračnom prostoru za inozemne državne zrakoplove

Članak 17.

(1) Zahtjev za izdavanje diplomatskog odobrenja za letenje u hrvatskom zračnom prostoru za inozemne državne zrakoplove dostavlja se diplomatskim putem ministarstvu nadležnom za vanjske poslove:

1. pet radnih dana prije planiranog leta

2. sedam radnih dana prije planiranog leta ukoliko se zrakoplovom prevoze opasne robe koje su zabranjene za prijevoz zrakom u skladu s posebnim propisom.

(2) Zahtjev za izdavanje diplomatskog odobrenja se podnosi na Obrascu zahtjeva (Diplomatic Clearance Application Form) iz Dodatka 1 ovoga Pravilnika.

(3) Ministarstvo nadležno za vanjske poslove uredno i potpuno ispunjene obrasce zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka prosljeđuje na suglasnost ministarstvu nadležnom za poslove obrane i Agenciji.

Uvjeti za izdavanje odobrenja

Članak 18.

U svrhu izdavanja diplomatskog odobrenja, ministarstvo nadležno za vanjske poslove će od države podnositeljice zahtjeva zatražiti ispunjenje uzajamnih uvjeta koje ta država traži za izdavanje odobrenja za letove hrvatskih državnih zrakoplova.

Izdavanje diplomatskog odobrenja

Članak 19.

Diplomatsko odobrenje za pojedini let se izdaje podnositelju zahtjeva diplomatskim putem u pisanom obliku na način da se u obrazac zahtjeva iz članka 17. ovoga Pravilnika upiše broj diplomatskog odobrenja za prelet/slijetanje (Diplomatic Overflight/Landing Clearance Number) inozemnog državnog zrakoplova.

Izdavanje godišnjeg diplomatskog odobrenja

Članak 20.

(1) Ministarstvo nadležno za vanjske poslove vodi postupak za izdavanje godišnjeg diplomatskog odobrenja za prelete odnosno slijetanja inozemnih državnih zrakoplova na zahtjev diplomatske misije odnosno konzularnog ureda države podnositeljice zahtjeva.

(2) Godišnje diplomatsko odobrenje za letenje može se izdati i na zahtjev međunarodne organizacije ako Republiku Hrvatsku na izdavanje takvog odobrenja obvezuju međunarodno preuzete obveze.

(3) Ispunjenje uvjeta uzajamnosti za izdavanje godišnjeg diplomatskog odobrenja za inozemne državne zrakoplove utvrđuje ministarstvo nadležno za vanjske poslove na temelju mišljenja ministarstva nadležnog za poslove obrane i ministarstva nadležnog za poslove civilnog zračnog prometa.

(4) Godišnje diplomatsko odobrenje iz stavka 1. ovoga članka može se izdati u sljedeće svrhe:

– prijevoz osoba koje uživaju poseban status,

– prijevoz diplomatske pošte,

– humanitarni zadaci,

– prijevoz osoblja i/ili materijala,

– zadaci potrage i spašavanja,

– protupožarne aktivnosti,

– zadaci za remont,

– praćenje i vježba za navigaciju transportnih zrakoplova ili zrakoplova za povezivanje,

– praćenje ili vježbe za navigaciju borbenih zrakoplova.

(5) Obrazac godišnjeg diplomatskog odobrenja (Annual Diplomatic Clearance for State Aircraft Overflight/Landing in the Republic of Croatia) objavljen je u Dodatku 3 ovoga Pravilnika.

Uskraćivanje izdavanja diplomatskog odobrenja

Članak 21.

(1) Diplomatsko odobrenje za letenje iz članaka 19. i 20. ovoga Pravilnika neće se izdati ukoliko:

1. nisu dostavljeni potpuni podaci o letu ili

2. nije riječ o letu inozemnog državnog zrakoplova ili

3. ukoliko ministarstvo nadležno za vanjske poslove ne dobije prethodnu suglasnost propisanu Zakonom o zračnom prometu ili

4. ukoliko bi se izdavanjem odobrenja kršile međunarodno preuzete obveze ili

5. ukoliko nisu ispunjeni uvjeti uzajamnosti.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, ministarstvo nadležno za vanjske poslove diplomatskim putem izvješćuje podnositelja zahtjeva o uskraćivanju izdavanja odobrenja.

Obavještavanje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi

Članak 22.

Obavijest o izdavanju ili uskraćivanju diplomatskog odobrenja za letenje iz članaka 19., 20. i 21. ovoga Pravilnika, ministarstvo nadležno za vanjske poslove bez odgađanja dostavlja pružatelju usluga u zračnoj plovidbi.

Izdavanje diplomatskih odobrenja za potrebe NATO snaga za brzi odgovor

Članak 23.

(1) Diplomatsko odobrenje za potrebe NATO snaga za brzi odgovor (NATO Response Forces – NRF), izdaje ministarstvo nadležno za vanjske poslove uz suglasnost ministarstva nadležnog za poslove obrane i Agencije i to kao godišnje diplomatsko odobrenje ili kao pojedinačno diplomatsko odobrenje.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, diplomatsko odobrenje za potrebe NATO snaga za brzi odgovor može se izdati i kao opće diplomatsko odobrenje za potrebe provođenja NRF vježbe u Republici Hrvatskoj.

(3) Godišnje diplomatsko odobrenje za potrebe NATO snaga za brzi odgovor za vojne transportne zrakoplove i zakupljene civilne transportne zrakoplove za potrebe NRF-a, izdaje se na zahtjev kojeg podnosi nadležno Zapovjedništvo NATO-a, najmanje petnaest radnih dana prije planiranog jednogodišnjeg razdoblja.

(4) Pojedinačno diplomatsko odobrenje za potrebe NATO snaga za brzi odgovor za zrakoplove za dopunu goriva u zraku, borbene zrakoplove, zrakoplove borbene potpore, zrakoplove koji prenose opasne tvari (minsko-eksplozivna sredstva, bombe, rakete, različite vrste streljiva i sl.) te druge zrakoplove prema odluci NRF zapovjedništva, izdaje se na zahtjev kojeg podnosi nadležno Zapovjedništvo NATO-a, najmanje tri radna dana prije planiranog leta.

(5) Opće diplomatsko odobrenje za potrebe održavanja vježbi NATO snaga za brzi odgovor za zrakoplove koji sudjeluju u vježbi, izdaje se na zahtjev kojeg podnosi nadležno Zapovjedništvo NATO-a, najmanje petnaest radnih dana prije planirane vježbe.

(6) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka podnosi se na Obrascu (Annual/Case by Case/General Diplomatic Clearance Application Form) iz Dodatka 2 ovoga Pravilnika.

Dodaci

Članak 24.

(1) Dodaci 1, 2 i 3 tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Dodaci iz stavka 1. ovoga članka su:

a) Dodatak 1: Obrazac zahtjeva za izdavanje diplomatskog odobrenja (Diplomatic Clearance Application Form)

b) Dodatak 2: Obrazac zahtjeva za izdavanje diplomatskog odobrenja za potrebe NATO snaga za brzi odgovor (Annual/Case by Case/General Diplomatic Clearance Application Form).

c) Dodatak 3: Obrazac godišnjeg diplomatskog odobrenja (Annual Diplomatic Clearance for State Aircraft Overflight/Landing in the Republic of Croatia).

Stupanje na snagu

Članak 25.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za letenje inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru (»Narodne novine«, broj 22/04, 96/07 i 37/09).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/126

Urbroj: 530-06-1-1-13-13

Zagreb, 24. travnja 2013.

Ministar

pomorstva, prometa i infrastrukture

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

DODATAK 1

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DIPLOMATSKOG ODOBRENJA


DODATAK 2

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DIPLOMATSKOG ODOBRENJA ZA POTREBE NATO SNAGA ZA BRZI ODGOVOR

ANNUAL/CASE BY CASE/GENERAL DIPLOMATIC CLEARANCE APPLICATION FORM FOR REQUEST OF DIPLOMATIC CLEARANCE FOR OVERFLIGHT/LANDING IN CROATIAN TERRITORY

(Please complete the form in block letters or type)

(Applicant: NATO HQ_____________________)

NATION of reg

TYPE of
a/c

QUANTITY
of a/c

AIRPORT
(PLATFORM)
OF DEP.

ENTRY POINT

EXIT
POINT

PURPOSE
OF
FLIGHT

FIXED ARMAMENTS, OPTICAL, RECCE, ELETRONIC WARFARE EQ.

REMARKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNUAL/ CASE BY CASE/GENERAL DIPLOMATIC CLEARANCE: validity from_____ to_______ For all forces, clearance code: _____

signature stamp


DODATAK 3

OBRAZAC GODIŠNJEG DIPLOMATSKOG ODOBRENJA

54 07.05.2013 Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za letenje inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru 54 07.05.2013 Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za letenje inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru