Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba

NN 55/2013 (8.5.2013.), Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba

HRVATSKI SABOR

1116

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O NAPLATI POREZNOG DUGA FIZIČKIH OSOBA

Proglašavam Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. travnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/90

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 2. svibnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O NAPLATI POREZNOG DUGA FIZIČKIH OSOBA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju uvjeti, način i postupak naplate dospjelog nenaplaćenog, odnosno neplaćenog poreznog duga fizičkih osoba.

Porezni dug

Članak 2.

(1) Porezni dug u smislu ovoga Zakona jest dospjeli nenaplaćeni, odnosno neplaćeni porezni dug nastao s osnove poreza, doprinosa i drugih javnih davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti poreznog tijela, osim doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje (u daljnjem tekstu: porezni dug).

(2) Porezno tijelo iz stavka 1. ovoga članka jest tijelo definirano člankom 3. Općeg poreznog zakona.

(3) Porezni dug iz stavka 1. ovoga članka čine glavnica i kamate na dan podnošenja zahtjeva za otpis duga s osnove kamata uz istodobno reprogramiranje naplate glavnice duga ili za otpis duga s osnove kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno.

(4) Dugom dospjelim za plaćanje do dana podnošenja zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka smatrat će se i porezni dug iz stavka 1. ovoga članka čije je plaćanje odgođeno.

Subjekti primjene

Članak 3.

(1) Ovaj se Zakon primjenjuje isključivo na naplatu poreznog duga fizičkih osoba.

(2) Fizičkim osobama iz stavka 1. ovoga članka u smislu ovoga Zakona smatraju se fizičke osobe koje ne sudjeluju u prometu roba i usluga na tržištu te fizičke osobe koje su registriranu djelatnost prestale obavljati do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ovaj Zakon se primjenjuje i na naplatu poreznog duga fizičkih osoba u djelatnosti poljoprivrede i ribarstva koje obavljaju registriranu djelatnost ili su obvezno osigurane osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje, a upisane su u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u svojstvu nositelja ili člana obiteljskoga gospodarstva.

II. NAČIN NAPLATE POREZNOG DUGA

Članak 4.

Naplata poreznog duga fizičkih osoba prema ovome Zakonu provodi se otpisom poreznog duga s osnove kamata uz istodobno reprogramiranje naplate glavnice duga ili otpisom poreznog duga s osnove kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno.

Naplata poreznog duga otpisom duga s osnove kamata uz istodobno reprogramiranje glavnice duga

Članak 5.

(1) Naplata poreznog duga otpisom duga s osnove kamata uz istodobno reprogramiranje glavnice duga provodi se na zahtjev fizičke osobe, a prema uvjetima iz ovoga Zakona.

(2) Reprogramiranje glavnice poreznog duga sukladno ovom Zakonu odobrava se u mjesečnim obrocima, ovisno o visini poreznog duga, i to:

VISINA POREZNOG DUGA

ROK OTPLATE

1

2

0,01 – 50.000,00 kuna

do 36 mjeseci uz otpis kamata

50.000,01 – 100.000,00 kuna

do 42 mjeseca uz otpis kamata

100.000,01 – 200.000,00 kuna

do 48 mjeseci uz otpis kamata

200.000,01 – 500.000,00 kuna

do 54 mjeseca uz otpis kamata

više od 500.000,00 kuna

do 60 mjeseci uz otpis kamata

(3) Otpis duga s osnove kamata sukladno ovome Zakonu provest će se po izvršnosti rješenja iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona.

Obračun kamata

Članak 6.

Na reprogramiranu glavnicu poreznog duga iz članka 2. stavka 3. ovoga Zakona primjenjuje se kamatna stopa u visini od 4,5%.

Otpis duga s osnove kamata uz plaćanje glavnice duga jednokratnom uplatom

Članak 7.

(1) Fizičkoj osobi iz članka 3. ovoga Zakona, na njezin zahtjev, otpisat će se porezni dug s osnove kamata uz plaćanje glavnice duga jednokratnom uplatom.

(2) O otpisu duga u skladu sa stavkom 1. ovoga članka odlučuje se rješenjem kojim se određuje rok za uplatu glavnice od 30 dana od dana primitka rješenja.

(3) Rješenjem iz stavka 2. ovoga članka, rok za uplatu glavnice može se iznimno produžiti, ali ne duže od 60 dana od dana primitka rješenja, ako podnositelj već kod podnošenja zahtjeva navede razloge zbog kojih uplatu glavnice nije moguće izvršiti u roku od 30 dana.

(4) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka postaje izvršno po uplati glavnice duga u zadanom roku.

(5) Neplaćanjem glavnice duga u zadanom roku gubi se pravo na otpis duga s osnove kamata po ovom Zakonu.

Pravo na staž osiguranja

Članak 8.

Kada se po ovome Zakonu naplaćuje dug s osnove doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe koje su same za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa, pravo na staž osiguranja računa se za cijelo razdoblje na koje se glavnica duga odnosi samo ako su u cijelosti podmirene obveze utvrđene rješenjem iz članka 10. ovoga Zakona.

III. POSTUPOVNE ODREDBE

Zahtjev

Članak 9.

(1) Pisani i obrazloženi zahtjev za otpis duga s osnove kamata iz članka 5. i članka 7. ovoga Zakona sukladno ovome Zakonu fizičke osobe mogu podnijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Zahtjev sadrži:

– ime, prezime i adresu fizičke osobe,

– osobni identifikacijski broj (OIB),

– razloge zbog kojih je nastao porezni dug,

– prijedlog za otpis duga s osnove kamata s prijedlogom razdoblja reprogramiranja naplate glavnice duga sukladno članku 5. stavku 2. ovoga Zakona ili

– prijedlog za otpis duga s osnove kamata uz plaćanje glavnice duga jednokratnom uplatom sukladno članku 7. ovoga Zakona,

– razloge za plaćanje glavnice u produženom roku sukladno članku 7. stavku 3. ovoga Zakona (realizacija kredita, deblokada od strane drugih vjerovnika i sl.) i, ako postoje, dokaze na temelju kojih će podnositelj zahtjeva uplatu u tom roku učiniti izvjesnom.

(3) Zahtjev se podnosi nadležnom poreznom tijelu.

(4) Zahtjev zaprimljen nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka odbacit će se rješenjem.

Odlučivanje o zahtjevu

Članak 10.

(1) O zahtjevu iz članka 9. ovoga Zakona odlučuje se rješenjem.

(2) Rješenje donosi nadležno porezno tijelo.

Obustava ovrhe i odgoda ovrhe

Članak 11.

(1) Postupci ovrhe pljenidbom i prijenosom novčanih sredstava koje ovršenik ima kod banke, koji se provode radi naplate poreznog duga za koji je odobreno plaćanje sukladno ovom Zakonu, obustavit će se po službenoj dužnosti po izvršnosti rješenja iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od odredbi Ovršnog zakona (»Narodne novine«, br. 112/12.), koje uređuju odgodu ovrhe, porezno tijelo može, ako ovršenik za to podnese zahtjev i učini opravdanim razloge za odgodu ovrhe, odobriti odgodu ovrhe koja se provodi radi naplate poreznog duga na koji se zahtjev odnosi.

(3) Odgoda ovrha iz stavka 2. ovoga članka može trajati do izvršnosti rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu za otpis duga s osnove kamata uz istodobno reprogramiranje glavnice duga ili do izvršnosti rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu za otpis duga s osnove kamata uz plaćanje glavnice duga jednokratnom uplatom, odnosno do obavijesti poreznog tijela Financijskoj agenciji ili drugom nadležnom tijelu da se ovrha nastavi.

(4) Za vrijeme odgode ovrhe iz stavka 2. ovoga članka novčana sredstva neće se izdvajati.

(5) O obustavi ovrhe iz stavka 1. ovoga članka i o odgodi ovrhe iz stavka 2. ovoga članka rješenjem će odlučiti porezno tijelo koje je ovrhu i pokrenulo.

Ukidanje rješenja

Članak 12.

(1) Nadležno porezno tijelo ukinut će rješenje o otpisu duga s osnove kamata uz istodobno reprogramiranje glavnice duga ako utvrdi da se fizička osoba ne pridržava rokova i načina plaćanja utvrđenih rješenjem.

(2) O ukidanju rješenja iz stavka 1. ovoga članka nadležno porezno tijelo donosi rješenje.

(3) Po izvršnosti rješenja iz stavka 2. ovoga članka, nadležno porezno tijelo će ponovno evidentirati iznos otpisanih kamata.

Žalba

Članak 13.

(1) Protiv rješenja iz članka 9. stavka 4., članka 10. stavka 1. i članka 12. stavka 2. ovoga Zakona može se izjaviti žalba nadležnom drugostupanjskom tijelu.

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Tijek zastare

Članak 14.

Za vrijeme trajanja reprogramirane naplate poreznog duga sukladno ovome Zakonu zastara poreznoga duga ne teče.

Primjena drugih propisa

Članak 15.

Na naplatu poreznog duga, kako je utvrđeno ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona i drugih poreznih propisa, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Fizičkoj osobi u smislu ovoga Zakona kojoj je rješenjem odobren reprogram prema odredbama Zakona o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom (»Narodne novine«, br. 45/11., 25/12. i 78/12.), može se na posebni zahtjev naplata poreznog duga odobriti po odredbama ovoga Zakona, uz uvjet da uz već dospjele obroke njihov ukupni broj ne prelazi rok otplate iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/82

Zagreb, 26. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

55 08.05.2013 Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba 55 08.05.2013 Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba