Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke

NN 55/2013 (8.5.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke

HRVATSKI SABOR

1118

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. travnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/107

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 2. svibnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti od buke (»Narodne novine«, br. 30/09.) u članku 1. iza stavka 5. dodaju se stavci 6., 7., 8. i 9. koji glase:

»Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na buku koju izazivaju domaće ili divlje životinje.

Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na buku koja nastaje zbog uporabe uređaja, opreme, pomorskih objekata i vozila tijekom sportskih aktivnosti.

Odredbe ovog Zakona ne odnose se na buku koja potječe iz objekata u kojima se obavlja neregistrirana djelatnost, odnosno obavlja djelatnost bez odobrenja nadležnog tijela državne uprave.

Odredbe ovog Zakona ne odnose se na buku zrakoplova.«.

Članak 2.

Iza članka 1. dodaju se naslov iznad članka i članak 1.a koji glase:

»Usklađenost s propisima Europske unije

Članak 1.a

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

– Direktivom 2002/49/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. godine o procjeni i upravljanju bukom okoliša - Izjava Komisije u Odboru za mirenje o Direktivi o procjeni i upravljanju bukom okoliša (SL 189, 18.07.2002.).«.

Članak 3.

U članku 2. točke 15., 18., 19. i 20. mijenjaju se i glase:

»15. Naseljeno područje je zaokruženi dio teritorija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s više od 100.000 stanovnika, a predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu,

18. Glavna cesta je javna cesta s više od 3.000.000 prolaza vozila godišnje,

19. Glavna željeznička pruga je željeznička pruga s više od 30.000 prolaza vlakova godišnje,

20. Glavna zračna luka je civilna zračna luka s više od 50.000 operacija (uzlijetanja ili slijetanja) godišnje, isključujući operacije laganih zrakoplova kada se ti letovi obavljaju u svrhu školovanja,".

Članak 4.

U članku 7. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Gradovi koji imaju više od 250.000 stanovnika obvezni su izraditi:

1. strateške karte buke,

2. akcijske planove.

Obveza izrade strateških karata buke i akcijskih planova odnosi se i na vlasnike, odnosno koncesionare industrijskih područja, glavnih cesta s više od 6.000.000 prolaza vozila godišnje, glavnih željezničkih pruga s više od 60.000 prolaza vlakova godišnje i glavnih zračnih luka s više od 50.000 operacija (uzlijetanja ili slijetanja) godišnje.«.

Članak 5.

Iza članka 10. dodaje se članak 10.a koji glasi:

»Članak 10.a

Za učinkovito i usklađeno provođenje nacionalne politike na području zaštite od buke Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosi Nacionalnu strategiju i akcijski plan za zaštitu od buke.«.

Članak 6.

U članku 16. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Iznimno od stavka 2. ovoga članka, nadzor nad provedbom odluka predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave donesenih na temelju članka 6. stavka 2. i članka 10. ovoga Zakona provodi komunalno redarstvo.

Komunalno redarstvo pri provedbi nadzora iz stavka 3. ovoga članka ovlašteno je poduzimati upravne mjere sukladno ovlastima propisanim člankom 18. stavkom 1. točkama 2., 3. i 4. ovoga Zakona, predlagati pokretanje prekršajnog postupka sukladno članku 19. stavku 1. točkama 1., 2., 3., 4. i 9. i naplaćivati kazne na mjestu počinjenja prekršaja sukladno članku 19. stavcima 5. i 6. ovoga Zakona.«.

Članak 7.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se obveznik izrade strateške karte buke i akcijskog plana za zaštitu od buke ako:

– u propisanom roku ne izradi stratešku kartu buke i podatke korištene za izradu strateške karte buke ne dostavi Ministarstvu (članak 7. stavak 1. točka 1. i stavak 10.),

– u propisanom roku ne izradi akcijski plan i podatke korištene za izradu akcijskog plana ne dostavi Ministarstvu (članak 7. stavak 1. točka 2. i stavak 10.),

– pri izradi strateških karata buke i akcijskih planova ne uzme u obzir odgovarajuće preporuke Europske unije o računskim metodama za izračun buke industrijskih područja, glavne ceste, glavne željezničke pruge i glavne zračne luke (članak 7. stavak 9.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba obveznika izrade strateške karte buke i akcijskog plana novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna.«.

Članak 8.

Obveznici izrade strateških karata buke i akcijskih planova iz članka 4. ovoga Zakona obvezni su Ministarstvu dostaviti:

– najkasnije do 18. srpnja 2013., akcijske planove i naznačene prioritete koji se mogu identificirati prekoračenjem bilo koje relevantne granične vrijednosti ili pomoću drugih kriterija za naseljena područja i za glavne ceste, kao i za glavne željezničke pruge,

– najkasnije do 30. lipnja 2017. i svakih pet godina nakon toga, strateške karte buke za naseljena područja s više od 250.000 stanovnika, za glavne zračne luke s više od 50.000 operacija (uzlijetanja ili slijetanja) godišnje, glavne ceste s više od 6.000.000 prolaza vozila godišnje i za glavne željezničke pruge s više od 60.000 prolaza vlakova godišnje,

– najkasnije do 18. srpnja 2018. i svakih pet godina nakon toga, akcijske planove za naseljena područja s više od 250.000 stanovnika, glavne zračne luke s više od 50.000 operacija (uzlijetanja ili slijetanja) godišnje, za glavne ceste s više od 6.000.000 prolaza vozila godišnje i glavne željezničke pruge s više od 60.000 prolaza vlakova godišnje.

Članak 9.

Ministarstvo će nakon savjetovanja s obveznicima izrade strateških karata buke i akcijskih planova iz članka 4. ovoga Zakona obavijestiti Europsku komisiju najkasnije do:

– 31. prosinca 2013., o naseljenim područjima s više od 250.000 stanovnika, o glavnim cestama s više od 6.000.000 prolaza vozila godišnje, glavnim željezničkim prugama s više od 60.000 prolaza vlakova godišnje i glavnim zračnim lukama s više od 50.000 operacija (uzlijetanja ili slijetanja) godišnje,

– 18. siječnja 2014., o akcijskim planovima i programima zaštite od buke koji su provedeni u prošlom razdoblju te o važećim dopuštenim razinama buke prije donošenja akcijskih planova za naseljena područja s više od 250.000 stanovnika, glavne ceste s više od 6.000.000 prolaza vozila godišnje, glavne željezničke pruge s više od 60.000 prolaza vlakova godišnje i glavne zračne luke s više od 50.000 operacija (uzlijetanja ili slijetanja) godišnje,

– 31. prosinca 2017., o strateškim kartama buke za naseljena područja s više od 250.000 stanovnika, glavne ceste s više od 6.000.000 prolaza vozila godišnje, glavne željezničke pruge s više od 60.000 prolaza vlakova godišnje i glavne zračne luke s više od 50.000 operacija (uzlijetanja ili slijetanja) godišnje,

– 18. siječnja 2019., o podacima o akcijskim planovima i programima zaštite od buke koji su provedeni u prošlom razdoblju te o važećim dopuštenim razinama buke prije donošenja akcijskih planova za naseljena područja s više od 250.000 stanovnika, glavne ceste s više od 6.000.000 prolaza vozila godišnje, glavne željezničke pruge s više od 60.000 prolaza vlakova godišnje i glavne zračne luke s više od 50.000 operacija (uzlijetanja ili slijetanja) godišnje.

Članak 10.

Vlada Republike Hrvatske će Hrvatskome saboru podnijeti prijedlog strategije i akcijskog plana iz članka 5. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti stavci 2. i 3. članka 5. Pravilnika o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (»Narodne novine«, br. 91/07.).

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/63

Zagreb, 26. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r