Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe

NN 55/2013 (8.5.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe

MINISTARSTVO FINANCIJA

1124

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, broj 27/13), a u vezi s člankom 10. stavkom 6., člankom 24. stavkom 2. i člankom 34. stavkom 4. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, broj 24/11, 61/11 i 48/13 – pročišćeni tekst), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA I IZDAVANJA POTVRDA O PRIMITKU DOBROVOLJNIH PRILOGA (DONACIJA) I ČLANARINA, IZVJEŠĆIMA O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE I IZVJEŠĆIMA O TROŠKOVIMA (RASHODIMA) IZBORNE PROMIDŽBE TE FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE

Članak 1.

U Pravilniku o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe (»Narodne novine«, broj 50/11 i 93/11) u članku 1. dodaju se nove alineje 4, 5 i 6 koje glase:

»– obrazac izvješća o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe,

– obrazac izvješća o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja,

– obrazac godišnjeg financijskog izvještaja članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača.«

Članak 2.

(1) U članku 3. stavku 4. iza riječi »nezavisni zastupnici« briše se zarez i dodaje riječ »i« te se brišu riječi »nezavisne liste i kandidati«.

(2) Iza stavka 5. briše se stavak 6. te dodaju novi stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Političke stranke, nezavisne liste i kandidati dužni su sastaviti evidencije o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe iz stavka 4. ovoga članka u roku od 7 dana prije održavanja izbora s ažuriranim podacima do dana sastavljanja evidencije te najkasnije u roku od trideset (30) dana nakon održanih izbora.

(7) Evidencije iz stavaka 3., 4. i 6. ovoga članka ovjerava potpisom odgovorna osoba političke stranke/nezavisni zastupnik/član predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabran s liste grupe birača/nositelj nezavisne liste/kandidat, a politička stranka ovjerava i pečatom.«

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 3.

(1) U članku 6. stavcima 1. i 2. iza riječi »godini« dodaju se riječi »odnosno razdoblju« u odgovarajućem broju i padežu, a riječ »godišnjoj« briše se.

(2) U cijelom članku riječ »iznos« zamjenjuje se riječju »vrijednost« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 4.

U cijelom članku 7. iza riječi »članarinama« dodaju se riječi »i članskim doprinosima«.

Članak 5.

U cijelom članku 9. iza riječi »članarine« dodaju se riječi »i članskog doprinosa«.

Članak 6.

Naslov ispred članka 10. mijenja i glasi:

»7. IZVJEŠĆA O DONACIJAMA I TROŠKOVIMA IZBORNE PROMIDŽBE, O DONACIJAMA ZA POTPORU POLITIČKOG DJELOVANJA TIJEKOM GODINE TE O IZNOSU CIJENE I IZNOSU OSTVARENOG POPUSTA U CIJENI ZA MEDIJSKO OGLAŠAVANJE IZBORNE PROMIDŽBE«

Članak 7.

U članku 10. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača dužni su, prema članku 26. stavku 1. Zakona, sastaviti izvješće o primljenim donacijama za potporu njihova političkog djelovanja.

(3) Političke stranke, nositelji nezavisnih lista odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su, prema članku 12. stavku 2. Zakona, javno objaviti iznos cijene i iznos ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe.«

Članak 8.

(1) U članku 11. stavku 1. iza riječi »prije održavanja izbora« brišu se riječi »(prethodna izvješća) te u roku od 15 dana od dana objave konačnih službenih rezultata izbora (konačna izvješća)«.

(2) Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U Izvješće iz stavka 1. ovoga članka – Obrazac »IZ – DP«, osim općih podataka o nazivu političke stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata, mjestu sjedišta i adresi/prebivalištu ili boravištu, OIB-u, broju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe i razdoblju za koje se Izvješće podnosi, kronološkim se slijedom unose podaci kako slijedi:

1. redni broj (stupac 1),

2. ime i prezime fizičke osobe donatora odnosno naziv pravne osobe donatora (stupac 2),

3. adresa prebivališta ili boravišta fizičke osobe donatora odnosno adresa sjedišta pravne osobe donatora – mjesto, ulica i kućni broj (stupac 3),

4. OIB fizičke odnosno pravne osobe donatora (stupac 4),

5. datum uplate donacije/davanja proizvoda i/ili pružanja usluge bez naplate (stupac 5),

6. vrsta donacije (stupac 6)

7. iznos uplaćene donacije u kunama (stupac 7),

8. tržišna vrijednost darovanih proizvoda i/ili usluga u kunama (stupac 8),

9. iznos donacije koji je primila politička stranka od fizičke odnosno pravne osobe donatora i uplatila na poseban račun kandidata kojeg je predložila sukladno članku 25. Zakona – popunjavaju samo kandidati koje je predložila politička stranka(stupac 9),

10. ukupna vrijednost primljenih donacija od fizičkih i pravnih osoba donatora (stupac 10).«

(3) Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Obrazac Izvješća o donacijama »IZ – DP« zamjenjuje se novim obrascem koji se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika.«

Članak 9.

Iza članka 11. dodaju se novi podnaslovi i novi članci 11a. i 11b. koji glase:

»Izvješće o donacijama za potporu političkog djelovanja

(1) Političke stranke, nezavisni zastupnici, članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača koji primaju donacije za potporu njihovog političkog djelovanja dužni su sastaviti Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka – Obrazac »IZ-D« treba sadržavati specificirane podatke o donatoru (osobno ime odnosno naziv, adresa i OIB), datumu uplate donacije, odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije, odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na računu koji ne podliježe naplati te o vrsti svake pojedine donacije.

(3) U Izvješće iz stavka 1. ovoga članka – Obrazac »IZ – D«, osim općih podataka o nazivu političke stranke/nezavisnog zastupnika/člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača, mjestu sjedišta i adresi/prebivalištu ili boravištu, OIB-u, broju računa za redovno političko djelovanje i razdoblju za koje se Izvješće podnosi, kronološkim se slijedom unose podaci kako slijedi:

1. redni broj (stupac 1),

2. ime i prezime fizičke osobe donatora odnosno naziv pravne osobe donatora (stupac 2),

3. adresa prebivališta ili boravišta fizičke osobe donatora odnosno adresa sjedišta pravne osobe donatora – mjesto, ulica i kućni broj (stupac 3),

4. OIB fizičke odnosno pravne osobe donatora (stupac 4),

5. datum uplate donacije/davanja proizvoda i/ili pružanja usluge bez naplate (stupac 5),

6. vrsta donacije (stupac 6),

7. iznos uplaćene donacije u kunama (stupac 7),

8. tržišna vrijednost darovanih proizvoda i/ili usluga u kunama (stupac 8),

9. ukupna vrijednost primljenih donacija od fizičkih i pravnih osoba donatora (stupac 9).

(4) Izvješće o donacijama koje političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača prime u prvih šest mjeseci tekuće godine za potporu njihovoga političkog djelovanja, političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača, dužni su najkasnije do 15. srpnja javno objaviti na svojim web-stranicama.

(5) Izvješće o donacijama za potporu političkog djelovanja iz ovoga članka primljenim u tekućoj godini podnosi se uz financijski izvještaj iz članka 30. Zakona.

(6) Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja iz ovoga članka podnosi se na obrascu »IZ – D«, koji se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe

Članak 11b.

(1) Političke stranke te nositelji nezavisnih lista, odnosno nositelji lista grupe birača i kandidati kojima se sredstva za financiranje izborne promidžbe uplaćuju na njihov poseban račun dužni su nadležnom izbornom povjerenstvu dostaviti izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe u roku od 7 dana prije održavanja izbora.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati specificirane podatke o nazivu pružatelja medijskih usluga, broju i datumu računa za izvršene medijske usluge, broju ugovorenih i izvršenih medijskih usluga, iznosu cijene bez popusta, popustu izraženom u postotku i plaćenom iznosu s popustom.

(3) U Izvješće iz stavka 1. ovoga članka – Obrazac »IZ-MO«, osim općih podataka o nazivu političke stranke/dviju ili više političkih stranaka/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača /kandidata, mjestu sjedišta i adresi/prebivalištu ili boravištu, OIB-u, broju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe i razdoblju za koje se Izvješće podnosi, kronološkim se slijedom unose podaci kako slijedi:

1. redni broj (stupac 1),

2. naziv pružatelja medijskih usluga (stupac 2),

3. adresa pružatelja medijskih usluga – mjesto, ulica i kućni broj (stupac 3),

4. OIB pružatelja medijskih usluga (stupac 4),

5. broj i datum računa za izvršene medijske usluge (stupac 5),

6. broj ugovorenih i izvršenih medijskih usluga (stupac 6),

7. iznos cijene medijskih usluga bez popusta (stupac 7),

8. popust izražen u postotku (stupac 8),

9. iznos ostvarenog popusta (stupac 9),

10. plaćeni iznos s popustom (stupac 10),

(4) Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe iz ovoga članka podnosi se na obrascu »IZ-MO«, koji se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika.«

Članak 10.

U članku 12. stavku 1. iza riječi »prije održavanja izbora« brišu se riječi »(prethodna izvješća) te u roku od 15 dana od dana objave konačnih službenih rezultata izbora (konačna izvješća)«.

Članak 11.

Naslov ispred članka 14. mijenja i glasi:

»8. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE I GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI«

Članak 12.

U članku 14. stavku 2. briše se točka i dodaju riječi »te izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe.«

U stavku 3. iza riječi »financiranje izborne promidžbe« stavlja se zarez i briše riječ »te«, a iza riječi »podnosi« briše se točka te dodaju riječi »datum održavanja te vrsta izbora.«

Članak 13.

Iza članka 14. dodaje se novi članak 14a. koji glasi:

»(1) Političke stranke i nezavisni zastupnici dužni su sastaviti i podnositi financijske izvještaje na način koji je utvrđen propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija.

(2) Članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača dužni su sastaviti te Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju dostaviti godišnje financijske izvještaje u roku od 60 dana od dana isteka izvještajnog razdoblja.

(3) Godišnji financijski izvještaj iz stavka 2. ovoga članka podnosi se na obrascu »G-FIN-IZVJ« koji se daje u prilogu Pravilnika i koji u zaglavlju sadržava podatke o OIB-u, imenu, mjestu i adresi prebivališta ili boravišta člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača, broju posebnog računa za financiranje političke djelatnosti te razdoblje za koje se godišnji financijski izvještaj podnosi.

(4) Podnožje godišnjeg financijskog izvještaja iz stavka 2. ovoga članka sadržava potpis člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača, podatke o osobi za kontaktiranje: ime i prezime, telefon, telefaks i e-adresu te mjesto i datum sastavljanja godišnjeg financijskog izvještaja.

(5) Podaci koji se odnose na novčane iznose u obrazac iz stavka 3. ovoga članka upisuju se u kunama bez lipa.

(6) Podaci o prihodima i rashodima iskazuju se u skladu s propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija.

(7) Političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača uz godišnji financijski izvještaj iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, kao njegov sastavni dio dužni su priložiti:

– godišnji program rada i financijski plan, odnosno program rada za mandatno razdoblje,

– izvješće o donacijama primljenim u toku godine iz članka 11a. ovoga Pravilnika.

(8) Političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača dužni su financijske izvještaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka objaviti na svojim web-stranicama u roku od 60 dana od dana isteka izvještajnog razdoblja.

(9) Pod objavom na web-stranici iz stavka 8. ovoga članka smatra se objava u trajanju od najmanje 90 dana.«

Članak 14.

(1) Obrasci evidencija iz članka 3. stavka 3. te članka 7. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika zamjenjuju se novim obrascima koji se nalaze u prilogu i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

(2) Potvrde iz članaka 8. i 9. ovoga Pravilnika zamjenjuju se novim potvrdama koje se nalaze u prilogu i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

(3) Obrazac Financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe »FIN-IZVJ« iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika zamjenjuje se novim obrascem koji se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 15.

U cijelom tekstu Pravilnika o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe (»Narodne novine«, broj 24/11 i 61/11) riječi »zastupnik nacionalnih manjina« u odgovarajućem broju i padežu brišu se, a riječi »nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave« zamjenjuju se riječima »članovi predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/183
Urbroj: 513-05-02/13-3
Zagreb, 3. svibnja 2013.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.

Obrasci


55 08.05.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe 55 08.05.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe