Zakon o rudarstvu

NN 56/2013 (10.5.2013.), Zakon o rudarstvu

HRVATSKI SABOR

1133

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O RUDARSTVU

Proglašavam Zakon o rudarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. travnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/91

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 2. svibnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O RUDARSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Predmet zakona

Članak 1.

(1) Odredbe ovoga Zakona odnose se na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina koje se nalaze u zemlji ili na njezinoj površini, na riječnom, jezerskom ili morskom dnu ili ispod njega u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske ili u području epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske.

(2) Ovim Zakonom uređuje se gospodarenje mineralnim sirovinama i planiranje rudarske gospodarske djelatnosti, istraživanje i utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, izrada i provjera rudarskih projekata, eksploatacija mineralnih sirovina, davanje koncesije za eksploataciju, građenje i uporaba rudarskih objekata i postrojenja, izrada rudarskih planova i izvođenje rudarskih mjerenja, sanacija otkopanih prostora, naknada za koncesiju, naknada štete, mjere osiguranja, sigurnosti i zaštite, stručna sprema za obavljanje određenih poslova u rudarstvu, upravni i inspekcijski nadzor, prekršajne odredbe i druga pitanja.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka za istraživanje i eksploataciju obnovljivih ležišta građevnog pijeska i šljunka u području važnom za vodni režim primjenjuju se propisi o vodama, za eksploataciju građevnog pijeska i šljunka iz morskog dna uz odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i propisi o pomorskom dobru kao i propisi kojima se uređuje postupanje i nadležnost u morskim i podmorskim prostorima nad kojima Republika Hrvatska ima suverenitet ili suverena prava i jurisdikciju, a za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina iz neobnovljivih ležišta na području važnom za vodni režim i u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće uz odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i propisi o vodama.

Primjena propisa

Članak 2.

(1) Kada se prema odredbama ovoga Zakona daje odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina i koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina, primjenjuju se odredbe ovoga Zakona, a na pitanja koja nisu uređena ovima Zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o koncesijama.

(2) Na pitanja zaštite prirode i okoliša te pitanja šumarstva koja nisu uređena ovim Zakonom i propisima koji se donose na temelju ovoga Zakona primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje ta područja, te odredbe posebnih propisa.

(3) Na pitanja prostornog uređenja koja nisu uređena ovim Zakonom i propisima koji se donose na temelju ovoga Zakona primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje prostorno uređenje, te odredbe posebnih propisa.

(4) Na pitanja prava na pristup informacijama koja nisu uređena ovim Zakonom i propisima koji se donose na temelju ovoga Zakona primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

(5) Na postupovna pitanja koja se uređuju ovim Zakonom i propisima koji se donose na temelju ovoga Zakona primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje opći upravni postupak.

(6) Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom odgovarajuće se primjenjuju ostali propisi Republike Hrvatske.

Članak 3.

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim propisima Europske unije:

– Direktiva 94/22/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 1994. o uvjetima za davanje i korištenje odobrenja za traženje, istraživanje i proizvodnju ugljikovodika, (SL L 164, 30. 6. 1994.)

– Direktiva 2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o geološkom skladištenju ugljikovoga dioksida i o izmjenama i dopunama Direktive Vijeća 85/337/EEZ, Direktiva Europskoga parlamenta i Vijeća 2006/60/EZ, 2001/80/EZ, 2004/35/EZ, 2006/12/EZ, 2008/1/EZ i Uredbe (EZ-e) br. 1013/2006 (SL L 140, 5. 6. 2009.).

Rudno blago

Članak 4.

(1) Rudno blago je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, ima njezinu osobitu zaštitu i iskorištava se pod uvjetima i na način koji su propisani ovim Zakonom.

(2) Rudno blago je u vlasništvu Republike Hrvatske.

(3) Rudnim blagom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se sve organske i neorganske mineralne sirovine koje se nalaze u čvrstom, tekućem ili plinovitom stanju u prvobitnom ležištu, u nanosima, jalovištima, talioničkim troskama ili prirodnim rastopinama (u daljnjem tekstu: mineralne sirovine).

Mineralne sirovine

Članak 5.

Mineralnim sirovinama, u smislu ovoga Zakona, smatraju se:

1. energetske mineralne sirovine:

1.1. ugljikovodici (nafta, prirodni plin, plinski kondenzat i zemni vosak),

1.2. fosilne gorive tvari: ugljen (treset, lignit, smeđi ugljen, kameni ugljen), asfalt i uljni škriljavci; radioaktivne rude; geotermalne vode iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, osim geotermalnih voda koje se koriste u ljekovite, balneološke ili rekreativne svrhe i druge namjene, na koje se primjenjuju propisi o vodama,

2. mineralne sirovine za industrijsku preradbu: grafit, sumpor, barit, tinjci, gips, kreda, kremen, kremeni pijesak, drago kamenje, bentonitna, porculanska, keramička i vatrostalna glina, feldspati, talk, tuf, mineralne sirovine za proizvodnju cementa, karbonatne mineralne sirovine (vapnenci i dolomiti) za industrijsku preradbu, silikatne mineralne sirovine za industrijsku preradbu, sve vrste soli (morska sol) i solnih voda, mineralne vode iz kojih se mogu pridobivati mineralne sirovine, osim mineralnih voda koje se koriste u ljekovite, balneološke i rekreativne svrhe ili kao voda za ljudsku potrošnju i druge namjene, na koje se primjenjuju propisi o vodama, brom, jod, peloidi,

3. mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala: tehničko-građevni kamen (amfibolit, andezit, bazalt, dijabaz, granit, dolomit, vapnenac), građevni pijesak i šljunak iz neobnovljivih ležišta, građevni pijesak i šljunak iz morskog dna, ciglarska glina,

4. arhitektonsko-građevni kamen,

5. mineralne sirovine kovina.

Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama

Članak 6.

(1) Osnovni dokument kojim se utvrđuje gospodarenje mineralnim sirovinama i planira rudarska gospodarska djelatnost na državnoj razini je Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama.

(2) Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama sadrži osnove za usmjeravanje i usklađivanje gospodarskih, tehničkih, znanstvenih, obrazovnih, organizacijskih i drugih mjera, te mjera provođenja međunarodnih obveza radi gospodarenja mineralnim sirovinama.

(3) Strategijom gospodarenja mineralnim sirovinama utvrđuje se: stanje gospodarenja mineralnim sirovinama, osiguranje sigurne i pouzdane opskrbe, racionalna i svrhovita eksploatacija, održivo korištenje mineralnih sirovina, osiguranje zaštite prirode i okoliša u svim područjima rudarske djelatnosti.

(4) Strategiju gospodarenja mineralnim sirovinama donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

(5) Vlada Republike Hrvatske će najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti prijedlog Strategije gospodarenja mineralnim sirovinama na usvajanje Hrvatskom saboru.

(6) Jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su u svojim razvojnim dokumentima osigurati provedbu Strategije gospodarenja mineralnim sirovinama i osigurati njezinu provedbu u roku od tri godine od dana usvajanja Strategije gospodarenja mineralnim sirovinama u Hrvatskome saboru.

Rudarsko-geološke studije

Članak 7.

(1) Jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su za svoja područja izraditi rudarsko-geološke studije koje obuhvaćaju postojeća i potencijalna ležišta mineralnih sirovina, a koje moraju biti u skladu sa Strategijom gospodarenja mineralnim sirovinama.

(2) Na temelju rudarsko-geoloških studija iz stavka 1. ovoga članka jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su u svojim strateškim dokumentima prostornog uređenja planirati potrebe i način opskrbe mineralnim sirovinama.

(3) Jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su izraditi rudarsko-geološke studije u roku od tri godine od dana usvajanja Strategije gospodarenja mineralnim sirovinama u Hrvatskome saboru.

(4) Rudarsko-geološku studiju iz stavka 1. ovoga članka jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su dostaviti ministarstvu nadležnom za rudarstvo, ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje i ministarstvu nadležnom za zaštitu prirode i okoliša u roku od 30 dana po njezinom usvajanju.

(5) Sadržaj i način izrade rudarsko-geoloških studija iz ovoga članka propisat će pravilnikom ministar nadležan za rudarstvo.

Nadležna tijela

Članak 8.

(1) Za mineralne sirovine iz članka 5. točke 1., 2., 4. i 5. ovoga Zakona tijelo nadležno za rudarstvo je ministarstvo nadležno za rudarstvo.

(2) Za mineralne sirovine iz članka 5. točke 3. ovoga Zakona tijelo nadležno za rudarstvo je ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave.

Rudarski radovi

Članak 9.

Rudarskim radovima, u smislu ovoga Zakona, smatraju se svi radovi koji se izvode u svrhu istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, te radovi sanacije prostora.

Istraživanje mineralnih sirovina

Članak 10.

(1) Istraživanjem mineralnih sirovina, u smislu ovoga Zakona, smatraju se:

– radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu količinu i kakvoću, te uvjete eksploatacije,

– radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi mogućnost skladištenja ugljikovodika i trajnog zbrinjavanja plinova u geološkim strukturama, te uvjete eksploatacije.

(2) Istraživanjem mineralnih sirovina, u smislu ovoga Zakona, ne smatraju se: geološka prospekcija terena, geološka, geokemijska, geofizička, pedološka i geomehanička ispitivanja koja se obavljaju radi pronalaženja minerala ili izrade kompleksne geološke karte, te ispitivanja tla i istraživanja u znanstvene svrhe i slično.

Eksploatacija mineralnih sirovina

Članak 11.

(1) Eksploatacijom mineralnih sirovina, u smislu ovoga Zakona, smatra se otkopavanje ili pridobivanje mineralnih sirovina iz ležišta i oplemenjivanje mineralnih sirovina.

(2) Eksploatacijom ugljikovodika, te mineralne i geotermalne vode kada se koristi u energetske svrhe, u smislu ovoga Zakona, smatra se i transport ugljikovodika, te mineralne i geotermalne vode cjevovodima, kada je u tehnološkoj svezi s odobrenim eksploatacijskim poljima.

(3) Eksploatacijom mineralnih sirovina, u smislu ovoga Zakona, smatra se i skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama.

(4) Eksploatacijom arhitektonsko-građevnog kamena, u smislu ovoga Zakona, smatra se otkopavanje i oblikovanje arhitektonsko-građevnog kamena u blokove na eksploatacijskom polju.

(5) Oplemenjivanjem mineralnih sirovina, u smislu ovoga Zakona, smatra se odabiranje, sortiranje, drobljenje, mljevenje i sušenje mineralne tvari, odvajanje korisnog minerala od prateće jalovine, te odvajanje pojedinih mineralnih komponenata, kao i odstranjivanje nečistoća i vode iz ugljikovodika kad su navedene radnje u tehnološkoj svezi s eksploatacijom mineralnih sirovina.

(6) Eksploatacija mineralnih sirovina dozvoljena je samo unutar utvrđenog eksploatacijskog polja mineralnih sirovina i u granicama provjerenog rudarskog projekta na temelju kojeg je dana koncesija.

Sanacija prostora

Članak 12.

Sanacijom prostora, u smislu ovoga Zakona, smatraju se rudarski radovi radi provedbe mjera osiguranja rudarskim radovima otkopanih prostora kojima se isključuje mogućnost nastanka opasnosti za ljude i imovinu, kao i za prirodu i okoliš, kao i radi privođenja namjeni određenoj dokumentima prostornog uređenja ako su za to ispunjene pretpostavke.

Rudarski objekti i postrojenja

Članak 13.

Rudarskim objektima i postrojenjima, u smislu ovoga Zakona, smatraju se svi objekti, postrojenja, oprema, alati, uređaji i instalacije koji se koriste za izvođenje rudarskih radova iz članka 9. ovoga Zakona.

Rudarski gospodarski subjekt

Članak 14.

(1) Rudarski gospodarski subjekt, u smislu ovoga Zakona, može biti fizička osoba ili pravna osoba sa sjedištem ili podružnicom u Republici Hrvatskoj, registrirana kod nadležnog tijela za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, rudarski gospodarski subjekt može biti fizička osoba ili pravna osoba sa sjedištem u državama članicama Europske unije, registrirana za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina kod nadležnog tijela države članice Europske unije.

Sudjelovanje stranaka u upravnim postupcima

Članak 15.

U postupcima koji se vode sukladno odredbama ovoga Zakona, vlasnicima zemljišnih čestica u odnosu na koje se navedeni postupci provode omogućit će se sudjelovanje u tim postupcima s položajem stranke.

Evidencija i nadzor

Članak 16.

Ako su prilikom provođenja mjera sanacije radi zaštite prirode i okoliša kod izvođenja rudarskih radova postavljeni rudarski objekti i postrojenja u smislu ovoga Zakona, evidenciju nad rudarskim objektima i postrojenjima vodi tijelo nadležno za rudarstvo, a nadzor provodi Državni inspektorat.

Određivanje rokova

Članak 17.

(1) Ministarstvo nadležno za rudarstvo dužno je prilikom određivanja rokova propisanih odredbama ovoga Zakona za mineralne sirovine iz članka 5. točke 1. ovoga Zakona pridržavati se sljedećeg:

1. Rokovi iz članaka 34., 40. i 62. ovoga Zakona:

– u kojem se moraju podmiriti troškovi javnog nadmetanja je do 30 dana,

– u kojem se mora ministarstvu nadležnom za rudarstvo dostaviti jamstvo za troškove sanacije istražnog prostora i u kojem se ministarstvu nadležnom za rudarstvo mora dostaviti imenovanje odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova je do četiri mjeseca,

– u kojem se mora započeti s izvođenjem rudarskih radova je do 12 mjeseci,

– u kojem se mora podnijeti završno izvješće o provedenom istraživanju i sanaciji istražnog prostora u slučaju da istraživanjem nisu utvrđene rezerve mineralnih sirovina ili geološke strukture pogodne za skladištenje i trajno zbrinjavanje plinova, odnosno u kojem se mora izraditi Elaborat o rezervama mineralne sirovine u istražnom prostoru i ishoditi rješenje o utvrđenoj količini i kakvoći rezervi mineralne sirovine ili izraditi Elaborat o geološkim strukturama pogodnim za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova i ishoditi rješenje o utvrđenoj građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova je do 48 mjeseci,

– u kojem se mora izraditi i dostaviti ministarstvu nadležnom za rudarstvo idejni rudarski projekt za eksploataciju mineralnih sirovina je do 51 mjesec,

– u kojem se mora ministarstvu nadležnom za rudarstvo dostaviti lokacijska dozvola i u kojem se mora od ministarstva nadležnog za rudarstvo zatražiti utvrđivanje eksploatacijskog polja mineralnih sirovina je do 60 mjeseci,

– u kojem se mora izraditi i podnijeti na provjeru ministarstvu nadležnom za rudarstvo glavni rudarski projekt je do 66 mjeseci,

– u kojem se mora s ministarstvom nadležnim za rudarstvo sklopiti ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina je do 72 mjeseca.

2. Rokovi iz članka 49. ovoga Zakona:

– u kojem se tijelu nadležnom za rudarstvo mora dostaviti ažurirana situacijska karta eksploatacijskog polja je do tri mjeseca,

– u kojem se mora izraditi i dostaviti tijelu nadležnom za rudarstvo idejni rudarski projekt za eksploataciju mineralnih sirovina je do šest mjeseci,

– u kojem se mora započeti s izvođenjem dodatnog istraživanja mineralnih sirovina je do 12 mjeseci,

– u kojem se mora izraditi Elaborat o rezervama mineralne sirovine i ishoditi rješenje o utvrđenoj količini i kakvoći rezervi mineralne sirovine ili izraditi Elaborat o geološkim strukturama pogodnim za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova i ishoditi rješenje o utvrđenoj građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova je do 18 mjeseci,

– u kojem se mora tijelu nadležnom za rudarstvo dostaviti lokacijska dozvola je do 30 mjeseci,

– u kojem se mora izraditi i podnijeti na provjeru ministarstvu nadležnom za rudarstvo glavni rudarski projekt je do 36 mjeseci,

– u kojem se mora s tijelom nadležnim za rudarstvo sklopiti ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina je do 42 mjeseca.

3. Rokovi iz članaka 75. i 76. ovoga Zakona:

– u kojem se mora tijelu nadležnom za rudarstvo dostaviti jamstvo za troškove sanacije eksploatacijskog polja, u kojem se tijelu nadležnom za rudarstvo mora dostaviti imenovanje odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova i sklopiti ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina je do tri mjeseca,

– u kojem se mora započeti s izvođenjem rudarskih radova je šest mjeseci.

(2) Tijelo nadležno za rudarstvo dužno je prilikom određivanja rokova propisanih odredbama ovoga Zakona za mineralne sirovine iz članka 5. točke 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona pridržavati se sljedećeg:

1. Rokovi iz članaka 34., 40. i 62. ovoga Zakona:

– u kojem se moraju podmiriti troškovi javnog nadmetanja je do 30 dana,

– u kojem se mora tijelu nadležnom za rudarstvo dostaviti jamstvo za troškove sanacije istražnog prostora i u kojem se tijelu nadležnom za rudarstvo mora dostaviti imenovanje odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova je do tri mjeseca,

– u kojem se mora započeti s izvođenjem rudarskih radova je do devet mjeseci,

– u kojem se mora podnijeti završno izvješće o provedenom istraživanju i sanaciji istražnog prostora u slučaju da istraživanjem nisu utvrđene rezerve mineralnih sirovina, odnosno u kojem se mora izraditi Elaborat o rezervama mineralne sirovine u istražnom prostoru i ishoditi rješenje o utvrđenoj količini i kakvoći rezervi mineralne sirovine je do 24 mjeseca,

– u kojem se mora izraditi i dostaviti tijelu nadležnom za rudarstvo idejni rudarski projekt za eksploataciju mineralnih sirovina je do 26 mjeseci,

– u kojem se mora tijelu nadležnom za rudarstvo dostaviti lokacijska dozvola i u kojem se mora od tijela nadležnog za rudarstvo zatražiti utvrđivanje eksploatacijskog polja mineralnih sirovina je do 36 mjeseci,

– u kojem se mora izraditi i podnijeti na provjeru ministarstvu nadležnom za rudarstvo glavni rudarski projekt je do 42 mjeseca,

– u kojem se mora s tijelom nadležnim za rudarstvo sklopiti ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina je do 54 mjeseca.

2. Rokovi iz članka 67. ovoga Zakona:

– u kojem se mora izraditi i podnijeti na provjeru ministarstvu nadležnom za rudarstvo idejni rudarski projekt za eksploataciju mineralnih sirovina je do tri mjeseca,

– u kojem se mora tijelu nadležnom za rudarstvo dostaviti lokacijska dozvola je do 15 mjeseci,

– u kojem se mora izraditi i podnijeti na provjeru ministarstvu nadležnom za rudarstvo glavni rudarski projekt je do 21 mjesec,

– u kojem se mora s tijelom nadležnim za rudarstvo sklopiti ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina je do 27 mjeseci.

3. Rokovi iz članka 49. ovoga Zakona određeni su stavkom 1. točkom 2. ovoga članka uz sljedeći rok:

– u kojem se mora dostaviti ažurirana situacijska karta eksploatacijskog polja, a ista za mineralne sirovine iz članka 5. točke 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona mora sadržavati identificirane zemljišne čestice (katastarske i zemljišnoknjižne oznake čestice), je 30 dana,

4. Rokovi iz članaka 75. i 76. ovoga Zakona određeni su stavkom 1. točkom 3. ovoga članka.

5. Rok iz članka 101. stavka 2. ovoga Zakona je do šest mjeseci.

6. Rokovi iz članka 102. ovoga Zakona određeni su stavkom 1. točkom 2. ovoga članka uz slijedeći rok:

– u kojem se mora dostaviti ažurirana situacijska karta eksploatacijskog polja, a ista za mineralne sirovine iz članka 5. točke 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona mora sadržavati identificirane zemljišne čestice (katastarske i zemljišnoknjižne oznake čestice), je do 30 dana,

– u kojem se mora izraditi i podnijeti na provjeru ministarstvu nadležnom za rudarstvo idejni rudarski projekt za eksploataciju mineralnih sirovina je do 60 dana,

– u kojem se mora započeti s izvođenjem dodatnog istraživanja mineralnih sirovina je do devet mjeseci,

– u kojem se mora izraditi Elaborat o rezervama mineralne sirovine radi sanacije prostora i ishoditi rješenje o utvrđenoj količini i kakvoći rezervi mineralne sirovine je do 12 mjeseci.

(3) Rokovi određeni stavcima 1. i 2. ovoga članka računaju se od izvršnosti upravnog akta kojim su isti određeni.

(4) U slučaju više sile tijelo nadležno za rudarstvo može produžiti rokove određene upravnim aktima za vrijeme trajanja više sile.

(5) Pod okolnostima više sile smatraju se okolnosti izvan razumnog utjecaja tijela nadležnog za rudarstvo i rudarskog gospodarskog subjekta koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili spriječiti, a koje posebno predstavljaju rat (bilo objavljen bilo neobjavljen), prijetnja ratom ili postojanje ratnih okolnosti, prirodne katastrofe, odluke tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju za posljedicu nemogućnost izvođenja rudarskih radova.

(6) Okolnošću više sile ne smatra se nedostatak financijskih sredstava i/ili bilo koja druga financijska nestabilnost rudarskog gospodarskog subjekta kao niti nesposobnost za plaćanje i/ili otvaranje stečajnog ili likvidacijskog postupka nad rudarskim gospodarskim subjektom.

Pravna zaštita

Članak 18.

Pravna zaštita tijekom cijelog jedinstvenog postupka za davanje koncesije za eksploataciju provodi se u skladu s odredbama Zakona o koncesijama.

II. DAVANJE KONCESIJE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA

Jedinstveni postupak za davanje koncesije za eksploataciju (shema)

Članak 19.

(1) Za eksploataciju mineralnih sirovina potrebna je koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra prema Zakonu o koncesijama, odnosno koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina.

(2) Davanje koncesije za eksploataciju provodi se na temelju jednog javnog nadmetanja u jedinstvenom postupku koji se sastoji od sljedećih faza:

a) postupka radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju,

b) postupka radi davanja odobrenja za istraživanje,

c) postupka radi utvrđivanja eksploatacijskog polja,

d) postupka radi davanja koncesije za eksploataciju.

(3) Koncesija se daje na zahtjev fizičkoj osobi ili pravnoj osobi u skladu i na način određen Zakonom o koncesijama koja je na javnom nadmetanju u skladu s odredbama ovoga Zakona odabrana kao najpovoljniji ponuditelj, pod uvjetom da se nakon završetka istražnih radova potvrde rezerve mineralnih sirovina ili potvrdi građa, oblik, veličina i obujam geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova, utvrdi eksploatacijsko polje sukladno lokacijskoj dozvoli te da ta fizička osoba ili pravna osoba ispunjava i druge ovim Zakonom propisane uvjete.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako na određenom području već postoji utvrđeno eksploatacijsko polje, a ovlaštenik kojeg je Republika Hrvatska, raspisuje se javno nadmetanje za davanje koncesije.

(5) Ako je u slučaju iz stavka 4. ovoga članka potrebno provesti dodatne istražne radove, provest će se jedinstveni postupak za davanje koncesije kao u stavku 2. ovoga članka, osim postupka radi utvrđivanja eksploatacijskog polja. U tom slučaju raspisat će se javno nadmetanje za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za dodatno istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju.

(6) Sve postupke koji čine pojedinu fazu jedinstvenog postupka za davanje koncesije provodi jedno tijelo nadležno za rudarstvo u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Zapreke za ostvarenje prava

Članak 20.

(1) Prava iz članka 19. ovoga Zakona ne može ostvariti:

1. fizička osoba ili pravna osoba koja ima nepodmirena dugovanja s osnova javnih davanja, s osnova neplaćenih naknada za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina, s osnova neplaćenih naknada za korištenje šume i/ili šumskog zemljišta, odnosno poljoprivrednog zemljišta u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina ili s osnova nezakonitog istraživanja i/ili eksploatacije mineralnih sirovina te neispunjene obveze u sanaciji i zaštiti prirode i okoliša,

2. fizička osoba ili pravna osoba kojoj je osnivač ili suosnivač fizička osoba ili pravna osoba koja ima nepodmirena dugovanja s osnova navedenih u točki 1. ovoga stavka.

(2) Prava iz članka 19. ovoga Zakona može ostvariti rudarski gospodarski subjekt koji nema zapreke iz stavka 1. ovoga članka, a isto se dokazuje:

1. potvrdom Porezne uprave o nepostojanju duga kojom se dokazuje da rudarski gospodarski subjekt nema nepodmirena dugovanja s osnova javnih davanja u Republici Hrvatskoj,

2. potvrdom Državnog inspektorata da fizička osoba ili pravna osoba nije zatečena u nezakonitom istraživanju i/ili eksploataciji mineralnih sirovina. U slučaju da je fizička osoba ili pravna osoba nezakonito istraživala i/ili eksploatirala mineralne sirovine, dužna je priložiti valjani dokaz da je Republici Hrvatskoj nadoknadila štetu. Pod valjanim dokazom podrazumijeva se i sklopljena nagodba pod uvjetom da je osoba ispunila svoje dospjele obveze iz nagodbe,

3. potvrdom ministarstva nadležnog za rudarstvo i ministarstva nadležnog za financije, kojom se dokazuje da rudarski gospodarski subjekt nema nepodmirena dugovanja s osnova naknade za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj,

4. potvrdom tijela nadležnog za upravljanje državnom imovinom da rudarski gospodarski subjekt nema nepodmirena dugovanja s osnova korištenja šume i/ili šumskog zemljišta, odnosno poljoprivrednog zemljišta u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj.

(3) Prava iz članka 19. ovoga Zakona može ostvariti i rudarski gospodarski subjekt sa sjedištem u državama članicama Europske unije, registriran za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina kod nadležnog tijela države članice Europske unije koji ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka, odnosno da nema zapreka za ostvarivanje prava, smatraju se odgovarajuće potvrde iz stavka 2. ovoga članka koje su izdala nadležna tijela u državi članici Europske unije u kojoj je sjedište rudarskog gospodarskog subjekta.

Promjena osobe ovlaštenika i/ili koncesionara

Članak 21.

(1) U slučaju kad fizička osoba umre, u njezinu pravnu poziciju stupa njezin zakonski nasljednik pod uvjetom da će obavljati istu djelatnost te da ispunjava i druge uvjete propisane ovim Zakonom i Zakonom o koncesijama.

(2) U slučaju prestanka postojanja pravne osobe, u njezinu pravnu poziciju stupa njezin pravni sljednik pod uvjetom da obavlja istu djelatnost te da ispunjava i druge uvjete propisane ovim Zakonom i Zakonom o koncesijama. Pod pravnim sljednikom smatraju se pravne osobe nastale statutarnim promjenama sukladno zakonu koji uređuje trgovačka društva.

(3) Na temelju zahtjeva zakonskog nasljednika ili pravnog sljednika nadležno tijelo donijet će posebno rješenje kojim će utvrditi pravnog sljednika na kojeg su prešla prava. Uz zahtjev zakonski nasljednik ili pravni sljednik dužan je priložiti rješenje o nasljeđivanju odnosno izvadak iz odgovarajućeg registra i dokaze iz članaka 14. i 20. ovoga Zakona.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka kad je već sklopljen ugovor o koncesiji davatelj koncesije i pravni sljednik sklopit će novi ugovor o koncesiji kojim se ne smije umanjiti kvaliteta i narušiti kontinuitet izvršenja ugovora o koncesiji.

(5) Rješenje iz stavka 3. i ugovor iz stavka 4. ovog članka unose se u registar istražnih prostora ili registar eksploatacijskih polja koje vode tijela nadležna za rudarstvo te u registar koncesija koji vodi ministarstvo nadležno za financije.

II. a) POSTUPAK RADI ODABIRA NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA ISTRAŽIVANJE MINERALNIH SIROVINA RADI DAVANJA KONCESIJE ZA EKSPLOATACIJU

Članak 22.

(1) Tijelo nadležno za rudarstvo u jedinstvenom postupku za davanje koncesije za eksploataciju raspisuje javno nadmetanje za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju.

(2) Odluku o provođenju javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju donosi tijelo nadležno za rudarstvo:

– ako ocijeni da postoji potreba za utvrđivanjem pojedinačnih rezervi mineralnih sirovina na nekom prostoru i utvrđivanjem njihove gospodarske iskoristivosti ili potreba za utvrđivanjem geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova,

– povodom prijedloga fizičke osobe ili pravne osobe registrirane za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina.

Posebni uvjeti, ograničenja i suglasnosti za raspisivanje javnog nadmetanja

Članak 23.

(1) Odluka o provođenju javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju može se donijeti za prostore koji su dokumentima prostornog uređenja planirani za izvođenje rudarskih radova.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odluka o provođenju javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje ugljikovodika, geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe ili skladištenja ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova radi davanja koncesije za eksploataciju može se donijeti za sve prostore na kojima ne postoje zapreke u dokumentima prostornog uređenja za obavljanje istraživanja tih mineralnih sirovina.

(3) Ako je Republika Hrvatska vlasnik zemljišnih čestica koje su unutar granica predloženog istražnog prostora, tijelo nadležno za rudarstvo dužno je najmanje 30 dana prije raspisivanja javnog nadmetanja obavijestiti o namjeri provođenja javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju tijelo nadležno za upravljanje državnom imovinom, odnosno ministarstvo nadležno za pomorstvo, kada se radi o pomorskom dobru.

(4) Tijelo nadležno za rudarstvo dužno je najmanje 30 dana prije raspisivanja javnog nadmetanja zatražiti posebne uvjete, ograničenja i suglasnosti na granice predloženog istražnog prostora od tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području se nalazi predloženi istražni prostor, te pravnih osoba s javnim ovlastima.

(5) Ako se tijela i/ili osobe iz stavaka 3. i 4. ovoga članka ne očituju u roku od 30 dana, smatra se da su tijela i/ili osobe suglasne s granicama predloženog istražnog prostora te da nemaju posebnih uvjeta i ograničenja.

(6) Ako se odluka o provođenju javnog nadmetanja iz stavka 2. ovoga članka, provodi za prostore koji nisu dokumentima prostornog uređenja planirani za izvođenje rudarskih radova, u slučaju da nakon završetka istražnih radova i donošenja rješenja iz članka 55. ovoga Zakona, nije moguće pokrenut postupak za utvrđivanje eksploatacijskog polja, rudarski gospodarski subjekt nema pravo na povrat troškova utvrđenih i utrošenih na provedbi istraživanja mineralnih sirovina.

Članak 24.

Ako fizička osoba ili pravna osoba podnosi prijedlog za raspisivanje javnog nadmetanja, u prijedlogu obvezno mora naznačiti, odnosno priložiti:

1. naziv mineralne sirovine koju se namjerava istraživati,

2. zemljovidni položaj, veličinu i naziv predloženog istražnog prostora,

3. program ukupnih istražnih radova po vrsti i opsegu s troškovnikom te podrobni plan radova, koji će biti izvedeni u prvoj godini istraživanja,

4. ukupni iznos potrebnih novčanih sredstava za izvođenje planiranih istražnih radova, te način njihovog osiguranja,

5. izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijedloga registriran za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina,

6. geološku ili drugu dokumentaciju o mogućnosti postojanja mineralne sirovine ili geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova u predloženom istražnom prostoru,

7. dokaz iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona,

8. za istraživanje mineralnih sirovina iz članka 5. točke 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona prilaže se zemljovid predloženog istražnog prostora s ucrtanim zemljišnim česticama i iskazanim katastarskim i zemljišnoknjižnim oznakama i priloženim zemljišnoknjižnim izvadcima za zemljišne čestice unutar obuhvata predloženog istražnog prostora i/ili službena pomorska navigacijska karta morskog dijela.

Pripremne radnje za raspisivanja javnog nadmetanja

Članak 25.

(1) Pripremne radnje za raspisivanje javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju provodi tijelo nadležno za rudarstvo u skladu s odredbama ovoga Zakona i odredbama Zakona o koncesijama te ostalim propisima ovisno o vrsti i području istražnog prostora.

(2) Pripremnim radnjama smatrat će se sve aktivnosti koje prethode početku raspisivanja javnog nadmetanja iz stavka 1. ovoga članka, a osobito:

– imenovanje Stručnog povjerenstva,

– izrada dokumentacije za nadmetanje,

– određivanje jamstva za ozbiljnost ponude,

– određivanje visine novčane naknade za uvid i otkup dokumentacije za nadmetanje,

– određivanje posebnih uvjeta i ograničenja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju,

– određivanje granica istražnog prostora,

– određivanje vrste i količine istražnih radova,

– određivanje rokova,

– određivanje kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju.

Postupak javnog nadmetanja

Članak 26.

(1) Postupak davanja koncesije u jedinstvenom postupku za davanje koncesije za eksploataciju započinje danom slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije, odnosno o namjeri odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a završava s izvršnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju ili izvršnosti odluke o poništenju postupka javnog nadmetanja.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka može biti objavljena i u ostalim sredstvima javnog priopćavanja i na internetskoj stranici tijela nadležnog za rudarstvo.

(3) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka, nakon objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, tijelo nadležno za rudarstvo dostavlja jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području se nalazi predloženi istražni prostor, koje su dužne istu izvjesiti na oglasnoj ploči za vrijeme trajanja javnog nadmetanja.

(4) Ministarstvo nadležno za rudarstvo objavljuje u Službenom listu Europske unije obavijest iz stavka 1. ovoga članka radi davanja koncesije za eksploataciju ugljikovodika najmanje 90 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Nadležnost

Članak 27.

(1) Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju donosi tijelo nadležno za rudarstvo na prijedlog Stručnog povjerenstva iz ovoga Zakona. Isto tijelo donosi i sve druge odluke u jedinstvenom postupku iz članka 19. ovoga Zakona.

(2) Ako se odluka iz stavka 1. ovoga članka odnosi na područje:

– zona sanitarne zaštite crpilišta voda za piće i/ili u području važnom za vodni režim, rješenje o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina donosi tijelo nadležno za rudarstvo uz suglasnost ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo,

– ležišta mineralne ili geotermalne vode (kada je konačna namjena korištenja mineralne i geotermalne vode u energetske svrhe), rješenje o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina donosi ministarstvo nadležno za rudarstvo uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo,

– pomorskog dobra, rješenje o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina donosi tijelo nadležno za rudarstvo uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za pomorstvo,

– dijela unutarnjih voda, a koji utječu na plovni put, rješenje o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina donosi tijelo nadležno za rudarstvo uz prethodnu suglasnost tijela nadležnog za vodne putove unutarnjih voda.

Načela postupka javnog nadmetanja

Članak 28.

Prilikom provođenja postupka javnog nadmetanja, tijelo nadležno za rudarstvo obvezno je, u odnosu na sve fizičke osobe i pravne osobe, poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana, načelo slobode pružanja usluga, načelo učinkovitosti, kao i ostala temeljna načela iz Ustava Republike Hrvatske te Ugovora o funkcioniranju Europske unije, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

Način dostave i rokovi za dostavu ponuda

Članak 29.

Fizičke osobe ili pravne osobe dostavljaju svoje ponude u skladu i na način određen Zakonom o koncesijama u roku određenom u obavijesti iz članka 26. ovoga Zakona.

Sadržaj ponude

Članak 30.

(1) Ponuda za javno nadmetanje mora sadržavati sljedeće:

1. ime ili naziv, OIB, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu elektroničke pošte ponuditelja, te izvadak iz registra nadležnog tijela iz kojeg je vidljiva registracija za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina,

2. prikaz osobnih, stručnih, tehničkih i financijskih uvjeta koje mora, prema obavijesti o javnom nadmetanju, zadovoljiti ponuditelj te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje,

3. dokaz da ne postoje zapreke iz članka 20. ovoga Zakona,

4. podatke na temelju kojih se može obaviti odabir prema oglašenim kriterijima za odabir najpovoljnije ponude.

(2) Osim navedenog stavkom 1. ovoga članka, ponudi se obvezno prilaže:

1. program ukupnih istražnih radova po vrsti i opsegu s troškovnikom, izrađen u skladu s dokumentacijom za nadmetanje,

2. podrobni plan radova koji će biti izvedeni u prvoj godini istraživanja,

3. rok do kada se namjerava obaviti istraživanje,

4. ukupni iznos potrebnih novčanih sredstava za izvođenje planiranih istražnih radova, te način njihova osiguranja,

5. rok do kada se unutar istražnog prostora namjerava započeti s eksploatacijom mineralnih sirovina,

6. plan sanacije istražnog prostora,

7. jamstvo za ozbiljnost ponude,

8. ponuđenu naknadu za koncesiju,

9. ostale dokaznice koje su bitne za odlučivanje kod odabira najpovoljnijeg ponuditelja, a koje su navedene u dokumentaciji za nadmetanje,

10. za istraživanje mineralnih sirovina iz članka 5. točke 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona prilaže se zemljovid istražnog prostora s ucrtanim zemljišnim česticama i iskazanim katastarskim i zemljišnoknjižnim oznakama u skladu s programom ukupnih istražnih radova i/ili službena pomorska navigacijska karta morskog dijela.

Javno otvaranje ponuda

Članak 31.

Tijelo nadležno za rudarstvo provodi javno otvaranje ponuda u skladu i na način određen Zakonom o koncesijama.

Pregled i ocjena ponuda

Članak 32.

Pregled i ocjena ponuda provodi se u skladu i na način određen Zakonom o koncesijama.

Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Članak 33.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude jesu, iz Zakona o koncesijama, kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa stajališta tijela nadležnog za rudarstvo, vezani uz predmet koncesije propisani ovim Zakonom, kako slijedi:

1. stručna utemeljenost predviđenog programa ukupnih istražnih radova po vrsti i opsegu s troškovnikom te podrobni plan radova, koji će biti izvedeni u prvoj godini istraživanja, u skladu s posebnim uvjetima i ograničenjima,

2. visina ponuđene naknade za koncesiju,

3. dužina roka do kada se namjerava obaviti istraživanje mineralnih sirovina,

4. dužina roka i plan sanacije istražnog prostora, odnosno dužina roka do kada se namjerava započeti s eksploatacijom mineralnih sirovina,

5. visina odgovarajućih novčanih sredstava dovoljnih za izvođenje rudarskih radova prema dostavljenom programu ukupnih istražnih radova iz točke 1. ovoga članka,

6. bolja stručna osposobljenost i veća financijska sposobnost podnositelja ponude za izvođenje rudarskih radova.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Članak 34.

(1) Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja provodi se u skladu i na način donošenja odluke o davanju koncesije određene Zakonom o koncesijama.

(2) Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju, osim podataka određenih Zakonom o koncesijama, sadrži:

1. ime ili naziv, OIB odabranog najpovoljnijeg ponuditelja, kojem se odobrava istraživanje mineralnih sirovina,

2. vrstu mineralne sirovine,

3. naziv, granice, veličinu i lokaciju istražnog prostora,

4. rok u kojem se mora podnijeti završno izvješće o provedenom istraživanju i sanaciji istražnog prostora u slučaju da istraživanjem nisu utvrđene rezerve mineralnih sirovina ili geološke strukture pogodne za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova,

5. rok u kojem se mora izraditi Elaborat o rezervama mineralne sirovine u istražnom prostoru i ishoditi rješenje o utvrđenoj količini i kakvoći rezervi mineralne sirovine, odnosno Elaborat o geološkim strukturama pogodnim za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova,

6. rok u kojem se mora izraditi i dostaviti tijelu nadležnom za rudarstvo idejni rudarski projekt za eksploataciju mineralnih sirovina,

7. rok u kojem se mora tijelu nadležnom za rudarstvo dostaviti lokacijska dozvola,

8. rok u kojem se mora od tijela nadležnog za rudarstvo zatražiti utvrđivanje eksploatacijskog polja mineralnih sirovina,

9. rok u kojem se mora izraditi i podnijeti na provjeru ministarstvu nadležnom za rudarstvo glavni rudarski projekt,

10. rok do kojeg se mora s tijelom nadležnim za rudarstvo sklopiti ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina,

11. iznos troškova sanacije istražnog prostora i rok u kojem se mora tijelu nadležnom za rudarstvo dostaviti jamstvo za troškove sanacije istražnog prostora,

12. rok u kojem se tijelu nadležnom za rudarstvo mora dostaviti imenovanje odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova,

13. iznos i rok u kojem se moraju podmiriti troškovi javnog nadmetanja.

Odluka o poništenju postupka javnog nadmetanja

Članak 35.

Odluka o poništenju postupka javnog nadmetanja provodi se u skladu i na način donošenja odluke o poništenju postupka davanja koncesije određene Zakonom o koncesijama.

Ukidanje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Članak 36.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju, bit će ukinuta ako odabrani najpovoljniji ponuditelj ne poštuje rokove i obveze određene odlukom iz članka 34. ovoga Zakona.

II. b) POSTUPAK RADI DAVANJA ODOBRENJA ZA ISTRAŽIVANJE

Istraživanje mineralnih sirovina

Članak 37.

(1) Nakon donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja iz članka 34. ovoga Zakona slijedi postupak radi davanja odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina.

(2) Za istraživanje iz stavka 1. ovoga članka potrebno je ishoditi rješenje o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju. Rješenje se donosi na temelju izvršne odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja iz članka 34. ovoga Zakona.

(3) Istraživanje mineralnih sirovina provodi se radi utvrđivanja rezervi mineralnih sirovina za čiju eksploataciju se daje koncesija.

(4) Istraživanje mineralnih sirovina dopušteno je samo unutar prostora određenog rješenjem iz stavka 2. ovoga članka.

Istražni prostor mineralnih sirovina

Članak 38.

Istražni prostor mineralnih sirovina, u smislu ovoga Zakona, je spojnicama koordinata vršnih točaka omeđen dio prostora na kopnu i/ili moru koji je tijelo nadležno za rudarstvo nakon provedenog javnog nadmetanja rješenjem odredilo za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju (u daljnjem tekstu: istražni prostor).

Registar istražnih prostora

Članak 39.

(1) U registar istražnih prostora, koji vodi tijelo nadležno za rudarstvo, unose se podaci o odobrenim istražnim prostorima iz članka 38. ovoga Zakona.

(2) Za istražne prostore mineralnih sirovina iz članka 5. točke 1. ovoga Zakona u registar istražnih prostora, koji vodi ministarstvo nadležno za rudarstvo, unose se i podaci o svim rudarskim objektima smještenim unutar odobrenog istražnog prostora.

Rješenje o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina

Članak 40.

(1) Temeljem odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja iz članka 34. ovoga Zakona, tijelo nadležno za rudarstvo donosi rješenje o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina. Rješenje se ne može donijeti prije izvršnosti odluke.

(2) Odabrani ponuditelj dužan je prije donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka, dostaviti tijelu nadležnom za rudarstvo imenovanje odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova, podmiriti troškove javnog nadmetanja i dostaviti jamstvo za troškove sanacije istražnog prostora.

(3) Kada se ispune uvjeti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, tijelo nadležno za rudarstvo mora donijeti rješenje o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina najkasnije u roku od 10 dana od dana kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja iz članka 34. ovoga Zakona postala izvršna.

(4) Rješenje o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina, osim podataka navedenih odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja iz članka 34. ovoga Zakona, mora sadržavati:

1. ime ili naziv ovlaštenika istražnog prostora,

2. uvjete i ograničenja koje mora ovlaštenik istražnog prostora uvažavati prilikom izvođenja rudarskih radova,

3. naziv tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i ostale stranke kojima se mora prijaviti početak izvođenja rudarskih radova,

4. količinu i vrstu rudarskih radova koji se moraju izvesti u prvoj godini istraživanja,

5. količinu mineralne sirovine koja može biti otkopana ili pridobivena iz ležišta u svrhu tehnoloških ispitivanja i utvrđivanja uvjeta eksploatacije,

6. rok u kojem se mora započeti s izvođenjem rudarskih radova,

7. za istraživanje mineralnih sirovina iz članka 5. točke 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona zemljišne čestice na kojima je odobreno istraživanje mineralnih sirovina (katastarske i zemljišnoknjižne oznake čestica),

8. propisane uvjete i razloge oduzimanja odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina,

9. nalog za upis odobrenog istražnog prostora u registar istražnih prostora, koji vodi tijelo nadležno za rudarstvo,

10. rok do kojeg vrijedi rješenje o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina.

(5) Ako tijelo nadležno za rudarstvo, na osnovi predloženog opsega i vrste rudarskih radova, utvrdi da su predviđeni rudarski radovi takvog značenja da se oni mogu izvoditi samo na osnovi rudarskog projekta, odredit će da se prije početka izvođenja rudarskih radova izradi odgovarajući rudarski projekt, odnosno tehnička dokumentacija i podnese na provjeru prema odredbama ovoga Zakona.

(6) Ovlaštenik istražnog prostora dužan je prije početka izvođenja rudarskih radova u istražnom prostoru, dobiti od vlasnika/posjednika zemljišnih čestica pismeno dopuštenje za izvođenje rudarskih radova i isto dostaviti tijelu nadležnom za rudarstvo.

Dostava rješenja

Članak 41.

(1) Rješenje o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina dostavlja se:

1. ovlašteniku istražnog prostora,

2. ministarstvu nadležnom za rudarstvo ili uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave,

3. Državnom inspektoratu,

4. ministarstvu nadležnom za financije,

5. ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje,

6. jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi istražni prostor,

7. jedinici područne (regionalne) samouprave na čijem se području nalazi istražni prostor,

8. ministarstvu nadležnom za vodno gospodarstvo ako se rudarski radovi izvode u području zona sanitarne zaštite crpilišta voda za piće i/ili u području važnom za vodni režim,

9. ministarstvu nadležnom za pomorstvo ako se rudarski radovi izvode na pomorskom dobru,

10. tijelu nadležnom za unutarnju plovidbu ako se rudarski radovi izvode na dijelu unutarnjih voda, a koji utječu na plovni put,

11. ako je Republika Hrvatska vlasnik zemljišnih čestica koje su unutar granica istražnog prostora, tijelu nadležnom za upravljanje državnom imovinom,

12. ministarstvu nadležnom za zaštitu prirode i okoliša.

(2) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem se području nalazi istražni prostor, dužne su odmah po zaprimanju rješenja o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina isto izvjesiti na oglasnoj ploči.

(3) Rješenje o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina mora biti izvješeno na oglasnoj ploči najmanje 30 dana.

Odgovorni voditelj izvođenja rudarskih radova u istražnom prostoru i obveza podnošenja izvješća

Članak 42.

(1) Odgovorni voditelj izvođenja rudarskih radova u istražnom prostoru, imenovan od ovlaštenika istražnog prostora, dužan je tijelu nadležnom za rudarstvo podnositi svakih šest mjeseci izvješća o obavljenim rudarskim radovima u istražnom prostoru.

(2) Odgovorni voditelj izvođenja rudarskih radova u istražnom prostoru mora imati odgovarajuću stručnu spremu, radno iskustvo i položen stručni ispit, propisane pravilnikom iz članka 149. ovoga Zakona.

Obveza prijave početka izvođenja rudarskih radova u istražnom prostoru

Članak 43.

Ovlaštenik istražnog prostora dužan je početak izvođenja rudarskih radova u istražnom prostoru prijaviti svim subjektima određenim rješenjem o odobrenju istraživanja mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina, najmanje 15 dana prije početka izvođenja rudarskih radova u istražnom prostoru.

Mjere osiguranja

Članak 44.

(1) Ovlaštenik istražnog prostora odgovara za štetu u prirodi i okolišu nastalu izvođenjem rudarskih radova u istražnom prostoru.

(2) Tijekom izvođenja rudarskih radova u istražnom prostoru, te nakon završetka ili trajnog obustavljanja izvođenja rudarskih radova ovlaštenik istražnog prostora dužan je provesti sanaciju terena na kojem su izvedeni rudarski radovi, te provesti sve mjere osiguranja radi sprječavanja nastanka opasnosti za ljude, imovinu, prirodu i okoliš, te o tome izvijestiti Državni inspektorat.

(3) Ako Državni inspektorat utvrdi da su provedene mjere iz stavka 2. ovoga članka dovoljne, izdat će ovlašteniku istražnog prostora o tome potvrdu i izvijestiti tijelo nadležno za rudarstvo i tijelo nadležno za zaštitu prirode.

(4) Nakon primitka izvješća iz stavka 3. ovoga članka, tijelo nadležno za rudarstvo donijet će rješenje o prestanku važenja odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, tijelo nadležno za rudarstvo može donijeti rješenje o brisanju istražnog prostora iz registra istražnih prostora.

(6) Ako ovlaštenik istražnog prostora zatraži brisanje rudarskih objekata smještenih unutar odobrenog istražnog prostora mineralnih sirovina iz članka 5. točke 1. ovoga Zakona, dužan je za prostore na kojima su smješteni rudarski objekti unutar odobrenog istražnog prostora provesti sve radnje određene stavkom 2. ovoga članka.

(7) Ako u slučaju iz stavka 6. ovoga članka Državni inspektorat utvrdi da su provedene mjere osiguranja, mjere zaštite prirode i okoliša i sanacija prostora na kojima su smješteni rudarski objekti dovoljne, izdat će ovlašteniku istražnog prostora o tome potvrdu i izvijestiti ministarstvo nadležno za rudarstvo i tijelo nadležno za zaštitu prirode.

(8) Nakon primitka potvrde iz stavka 7. ovoga članka, ministarstvo nadležno za rudarstvo donijet će rješenje o brisanju rudarskih objekata iz registra istražnog prostora koji vodi ministarstvo nadležno za rudarstvo.

Otklanjanje nedostataka i provedba drugih mjera osiguranja

Članak 45.

(1) Ako Državni inspektorat utvrdi da provedene mjere osiguranja iz članka 44. ovoga Zakona nisu dovoljne, naredit će ovlašteniku istražnog prostora da u određenom roku, koji ne može biti duži od šest mjeseci, otkloni utvrđene nedostatke, a po potrebi da provede i druge mjere osiguranja u istražnom prostoru.

(2) Ako ovlaštenik istražnog prostora ne postupi po naređenju iz stavka 1. ovoga članka, Državni inspektorat izvijestit će o tome tijelo nadležno za rudarstvo, koje će provesti potrebne mjere osiguranja istražnog prostora na trošak ovlaštenika istražnog prostora.

Ukidanje rješenja

Članak 46.

(1) Rješenje o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina se ukida:

1. pravomoćnošću sudske odluke kojom se rješenje o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina utvrđuje ništavim ili se poništava,

2. istekom roka važenja rješenja,

3. ako ovlaštenik istražnog prostora ne poštuje rokove i obveze određene rješenjem o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina,

4. ako nisu provedene propisane mjere zaštite na radu i potrebne mjere za sigurnost ljudi, imovine i zaštite prirode i okoliša, naređene rješenjem Državnog inspektorata,

5. ako se istraživanjem mineralnih sirovina ometa, odnosno ugrožava istraživanje drugih mineralnih sirovina u istom istražnom prostoru ili istraživanje mineralnih sirovina u susjednim istražnim prostorima,

6. ako se istraživanjem mineralnih sirovina ugrožava buduća eksploatacija mineralnih sirovina,

7. ako se istraživanjem mineralnih sirovina ometa, odnosno ugrožava eksploatacija mineralnih sirovina na odobrenim eksploatacijskim poljima,

8. ako se u okviru istraživanja mineralnih sirovina obavlja eksploatacija mineralnih sirovina, osim ako je to dozvoljeno rješenjem o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina,

9. ako se u okviru istraživanja mineralnih sirovina u svrhu tehnoloških ispitivanja i utvrđivanja uvjeta eksploatacije eksploatira veća količina mineralne sirovine od određene rješenjem o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina,

10. ako se prodaje mineralna sirovina otkopana ili pridobivena tijekom probne eksploatacije mineralnih sirovina,

11. ako se mineralna sirovina otkopana ili pridobivena tijekom probne eksploatacije mineralnih sirovina ne stavi na raspolaganje Republici Hrvatskoj sukladno odredbi članka 68. stavka 5. ovoga Zakona,

12. ako se istraživanje mineralnih sirovina provodi izvan granica istražnog prostora određenih rješenjem o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina,

13. ako se izvode istražni radovi bez pisanog dopuštenja vlasnika i/ili posjednika zemljišnih čestica,

14. ako se istraživanje mineralnih sirovina iz članka 5. točke 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona izvodi na zemljišnim česticama koje nisu navedene rješenjem o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina,

15. ako to zahtijevaju interesi obrane Republike Hrvatske,

16. ako nisu izvedeni rudarski radovi određeni rješenjem o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina.

(2) U upravnom aktu kojim se utvrđuje ukidanje rješenja iz razloga navedenih u stavku 1. točkama 3. do 16. ovoga članka mora se utvrditi o kojem se razlogu radi, te navesti zapisnik Državnog inspektorata ili drugog nadležnog tijela koje je to utvrdilo.

Dodatni istražni radovi na već utvrđenim eksploatacijskim poljima

Članak 47.

(1) Ako tijelo nadležno za rudarstvo ocijeni da je na već utvrđenom eksploatacijskom polju potrebno obaviti dodatne istražne radove po službenoj dužnosti pokrenut će javno nadmetanje za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za dodatno istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju.

(2) Dodatni istražni radovi provest će se na već utvrđenim eksploatacijskim poljima u situacijama:

– ako su na eksploatacijskom polju već izvođeni rudarski radovi, ali je pravo na izvođenje radova prestalo po nekoj osnovi, pa je potrebno iznova utvrditi prostiranje, količinu i kakvoću rezervi mineralnih sirovina, te uvjete eksploatacije,

– ako su na eksploatacijskom polju nezakonito izvođeni rudarski radovi pa je dio mineralnih sirovina otkopan/pridobiven iz ležišta te je potrebno utvrditi sadašnje stanje prostiranja, količine i kakvoće rezervi mineralnih sirovina, te uvjete eksploatacije.

(3) Dodatni istražni radovi ne provode se na eksploatacijskim poljima:

– ako postoji potvrđena i potpuna dokumentacija o rezervama mineralnih sirovina,

– na kojima do tada nisu izvođeni rudarski radovi.

Članak 48.

(1) Javno nadmetanje za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za dodatno istraživanje mineralnih sirovina na već utvrđenom eksploatacijskom polju radi davanja koncesije za eksploataciju provodi se odgovarajućom primjenom članka 18., te članaka 22. do 36. ovoga Zakona.

(2) U slučaju provođenja postupka za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za dodatno istraživanje mineralnih sirovina na već utvrđenom eksploatacijskom polju radi davanja koncesije za eksploataciju ne primjenjuju se odredbe članaka 58. do 61. ovoga Zakona.

Rješenje za dodatno istraživanje mineralnih sirovina na već utvrđenom eksploatacijskom polju radi davanja koncesije za eksploataciju

Članak 49.

(1) Rješenje za dodatno istraživanje mineralnih sirovina na već utvrđenom eksploatacijskom polju radi davanja koncesije za eksploataciju donosi se odgovarajućom primjenom članka 40. i članaka 62. do 64. ovoga Zakona.

(2) Rješenje za dodatno istraživanje mineralnih sirovina na već utvrđenom eksploatacijskom polju radi davanja koncesije za eksploataciju osim podataka određenih stavkom 1. ovoga članka sadrži:

1. oznaku Republike Hrvatske kao nositelja eksploatacijskog polja,

2. ime ili naziv rudarskog gospodarskog subjekta kao ovlaštenika eksploatacijskog polja i naznačenje odluke na temelju koje je isti odabran kao najpovoljniji ponuditelj i odobrenje za dodatne istražne radove na eksploatacijskom polju,

3. količinu i vrstu dodatnih istražnih radova na eksploatacijskom polju,

4. uvjete i ograničenja koje mora rudarski gospodarski subjekt uvažavati prilikom izvođenja rudarskih radova,

5. naziv tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i ostalih stranaka kojima se mora prijaviti početak izvođenja rudarskih radova,

6. količinu mineralne sirovine koja može biti otkopana ili pridobivena iz ležišta u svrhu tehnoloških ispitivanja i utvrđivanja uvjeta eksploatacije,

7. rok u kojem se mora dostaviti ažurirana situacijska karta eksploatacijskog polja, a koja za mineralne sirovine iz članka 5. točke 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona, mora sadržavati identificirane zemljišne čestice (katastarske i zemljišnoknjižne oznake čestice),

8. rok u kojem se mora započeti s izvođenjem rudarskih radova,

9. ako tijelo nadležno za rudarstvo, na osnovi predloženog opsega i vrste rudarskih radova, utvrdi da su predviđeni rudarski radovi takvog značenja da se oni mogu izvoditi samo na osnovi rudarskog projekta, odredit će da se prije početka izvođenja rudarskih radova izradi odgovarajući rudarski projekt, odnosno tehnička dokumentacija i podnese na provjeru prema odredbama ovoga Zakona.

(3) Rudarski gospodarski subjekt dužan je prije početka izvođenja rudarskih radova na eksploatacijskom polju dobiti od vlasnika/posjednika zemljišnih čestica pismeno dopuštenje za izvođenje dodatnih istražnih radova (rudarskih radova) i dostaviti ga tijelu nadležnom za rudarstvo.

Podaci prikupljeni pri istraživanju i/ili eksploataciji mineralnih sirovina

Članak 50.

(1) Svi geološki, geokemijski i geofizički podaci prikupljeni pri istraživanju i/ili eksploataciji mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj su vlasništvo Republike Hrvatske.

(2) Zadužuje se ministarstvo nadležno za rudarstvo za prikupljanje, pohranu, obradu i zbrinjavanje svih geoloških, geokemijskih i geofizičkih podataka i rezultata utvrđenih istraživanjem i/ili eksploatacijom mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj.

(3) Operativne poslove iz stavka 2. ovoga članka pod nadzorom ministarstva nadležnog za rudarstvo obavlja Hrvatski geološki institut.

Članak 51.

(1) Vrste geoloških, geokemijskih i geofizičkih podataka i rezultata iz članka 50. ovoga Zakona su:

1. Geološki i geokemijski podaci i rezultati dobiveni bušenjem u Republici Hrvatskoj, a koji su izvedeni radi istraživanja i/ili eksploatacije mineralnih sirovina su:

a) zapisnici o lociranju bušotina,

b) izvještaji o geološkom praćenju bušotina,

c) izvještaji o učinjenim analizama: paleontološkim, sedimentološkim, petrografskim, fizikalnim, kemijskim, geokemijskim, granulometrijskim, određivanju poroziteta, propusnosti, analize nafte, plina, vode, DTS i ostala analitika koja je vezana na bušotinu;

d) opisi jezgara,

e) nagibi slojeva,

f) svi zapisi (logovi),

g) svi elektrokarotažni dijagrami,

h) geološki presjeci bušotina.

2. Geofizički podaci i rezultati regionalnih geofizičkih istraživanja uključujući plitku i duboku seizmiku, 3D seizmiku, te plitku i duboku geoelektriku te geomagnetska istraživanja.

3. Bušotinske jezgre.

(2) Odredbe ovoga članka odnose se na sve dosada utvrđene geološke, geokemijske i geofizičke podatke i rezultate koji su u posjedu rudarskih gospodarskih subjekata, kao i za sve buduće utvrđene geološke, geokemijske i geofizičke podatke i rezultate ostvarene istraživanjem i/ili eksploatacijom mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj.

(3) Od dana stupanja na snagu ovoga Zakona rudarski gospodarski subjekti dužni su sukladno odredbama članka 50. ovoga Zakona, u roku od najviše šest mjeseci dostaviti sve podatke i rezultate iz stavka 1. ovoga članka, u protivnom ovlaštenici istražnih prostora i/ili eksploatacijskih polja mineralnih sirovina bit će brisani iz registra istražnih prostora i/ili registra eksploatacijskih polja mineralnih sirovina tijela nadležnog za rudarstvo.

(4) Hrvatski geološki institut dužan je evidentirati pohranjene podatke i rezultate iz stavka 1. ovoga članka, te ih na prikladan način učiniti dostupnim, uključujući i kartografski prikaz postojećih i potencijalnih nalazišta mineralnih sirovina, što također predstavlja osnovnu podlogu za izradu i izmjenu Strategije gospodarenja mineralnim sirovinama te za izradu svih budućih planova koji na bilo koji način uređuju prostor Republike Hrvatske.

Obveza dostave podataka i dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina

Članak 52.

(1) Ovlaštenik istražnog prostora dužan je u roku određenom rješenjem o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju dostaviti Povjerenstvu za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina iz članka 55. ovoga Zakona podatke i dokumentaciju o rezervama mineralnih sirovina, s prijedlogom za razvrstavanje u klase i kategorije.

(2) Rudarski gospodarski subjekt dužan je svakih pet godina od dana dobivanja rješenja o potvrđivanju količina i kakvoće rezervi mineralnih sirovina dostaviti Povjerenstvu za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina iz članka 55. ovoga Zakona podatke i dokumentaciju o rezervama mineralnih sirovina, s prijedlogom za razvrstavanje u klase i kategorije.

(3) Krajnji rok za dostavu podataka i dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka određuje se rješenjem o potvrđivanju količine i kakvoće rezervi mineralnih sirovina, a ne može biti duži od 120 dana od dana na koji je utvrđeno stanje rezervi mineralnih sirovina.

(4) Obveze dostave podataka i dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina iz ovoga članka ne odnose se na morsku sol ili građevni pijesak i šljunak iz morskog dna.

Obveza dostave podataka i dokumentacije o građi, obliku i veličini geoloških struktura pogodnih za skladištenja ugljikovodika i trajno zbrinjavanja plinova

Članak 53.

(1) Ovlaštenik istražnog prostora dužan je u roku određenom rješenjem o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju dostaviti Povjerenstvu za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina podatke i dokumentaciju o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova.

(2) Rudarski gospodarski subjekt dužan je o svim odstupanjima od dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti ministarstvo nadležno za rudarstvo.

(3) Rudarski gospodarski subjekt dužan je za bitna odstupanja od dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka izraditi i dostaviti Povjerenstvu za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina nove podatke i dokumentaciju o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova.

Razvrstavanje rezervi mineralnih sirovina i dokumentacija o rezervama

Članak 54.

(1) Rezerve mineralnih sirovina razvrstavaju se u klase i kategorije prema propisima o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i o bilanci tih rezervi.

(2) Dokumentaciju o rezervama mineralnih sirovina, odnosno dokumentaciju o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova mogu izrađivati pravne osobe koje ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti izrade dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina.

(3) Pravne osobe koje izrađuju dokumentaciju o rezervama mineralnih sirovina, odnosno dokumentaciju o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova, dužne su prije početka njezine izrade imenovati odgovornog voditelja.

(4) Odgovorni voditelj iz stavka 3. ovoga članka je osoba koja ima stručnu spremu, položen stručni ispit i radno iskustvo propisano pravilnikom iz članka 149. ovoga Zakona.

Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina

Članak 55.

(1) Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, na temelju prijedloga rudarskog gospodarskog subjekta, koji uključuje dokumentaciju o rezervama mineralnih sirovina, odnosno dokumentaciju o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova, utvrđuje i ovjerava količine i kakvoću rezervi mineralnih sirovina, odnosno utvrđuje i ovjerava podatke o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova i o tome donosi rješenje.

(2) Članovi Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina moraju imati stručnu spremu, položen stručni ispit i radno iskustvo propisano pravilnikom iz članka 149. ovoga Zakona.

(3) Član Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina ne može obaviti kontrolu dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina, odnosno dokumentaciju o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova u čijoj je izradi u cijelosti ili djelomično sudjelovao ili ako je ta dokumentacija u cijelosti ili djelomično izrađena u pravnoj osobi kod koje je zaposlen.

(4) Povjerenstvo za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina osniva i njegove članove imenuje rješenjem ministar nadležan za rudarstvo iz redova ministarstva nadležnog za rudarstvo, te znanstvenih i stručnih djelatnika.

(5) Troškove Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina iz stavka 4. ovoga članka dužan je podmiriti rudarski gospodarski subjekt koji podnosi prijedlog iz stavka 1. ovoga članka.

Pravilnik o rezervama mineralnih sirovina

Članak 56.

(1) Uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe koje izrađuju dokumentaciju o rezervama mineralnih sirovina, odnosno dokumentaciju o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova, sadržaj zahtjeva za potvrđivanje količine i kakvoće rezervi mineralnih sirovina, odnosno za potvrđivanje podataka o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova, način i uvjeti za razvrstavanje rezervi mineralnih sirovina u klase i kategorije, odnosno način i uvjeti za utvrđivanje građe, oblika, veličine i obujma geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova, postupak utvrđivanja i ovjere rezervi mineralnih sirovina, odnosno postupak utvrđivanja i ovjere podataka o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova, obrasce za dostavu podataka određenih člankom 57. ovoga Zakona, rad Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, te sadržaj rješenja o potvrđivanju rezervi mineralnih sirovina, odnosno o potvrđivanju podatka o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova propisuju se pravilnikom koji donosi ministar nadležan za rudarstvo.

(2) Postupak provođenja radova i ispitivanja kojima je svrha utvrditi mogućnost skladištenja ugljikovodika i trajnog zbrinjavanja plinova u geološkim strukturama, te uvjete eksploatacije, odnosno skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama propisuju se pravilnikom kojeg donosi ministar nadležan za rudarstvo.

Evidencija rezervi mineralnih sirovina

Članak 57.

(1) Rudarski gospodarski subjekt dužan je voditi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina i svake godine do 15. ožujka, ministarstvu nadležnom za rudarstvo, dostaviti podatke o rezervama mineralnih sirovina sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine na propisanim obrascima za dostavu podataka određenih pravilnikom iz članka 56. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Koncesionar za eksploataciju mineralnih sirovina dužan je voditi i evidenciju o godišnjoj eksploataciji mineralnih sirovina i svake godine do 15. ožujka, ministarstvu nadležnom za rudarstvo i tijelu nadležnom za rudarstvo, dostaviti podatke o godišnjoj eksploataciji mineralnih sirovina sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine na propisanim obrascima za dostavu podataka određenih pravilnikom iz članka 56. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Koncesionar za skladištenja ugljikovodika ili trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama dužan je voditi godišnju evidenciju o utisnutim i/ili pridobivenim količinama plinova iz geoloških struktura i svake godine do 15. ožujka, ministarstvu nadležnom za rudarstvo, dostaviti podatke sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine na propisanim obrascima za dostavu podataka određenih pravilnikom iz članka 56. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Rudarski gospodarski subjekt dužan je svake godine do 15. ožujka, ministarstvu nadležnom za rudarstvo i tijelu nadležnom za rudarstvo, dostaviti financijska izvješća o provedbi istraživanja i/ili eksploatacije mineralnih sirovina sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine sukladno odredbama Zakona o koncesijama.

II. c) POSTUPAK RADI UTVRĐIVANJA EKSPLOATACIJSKOG POLJA

Eksploatacijsko polje mineralnih sirovina

Članak 58.

(1) Nakon završetka istražnih radova i donošenja rješenja iz članaka 55. ovoga Zakona pokreće se postupak za utvrđivanje eksploatacijskog polja.

(2) Eksploatacijsko polje mineralnih sirovina, u smislu ovoga Zakona, je spojnicama koordinata vršnih točaka omeđen dio prostora na kopnu i/ili moru na kojem se mora obavljati eksploatacija mineralnih sirovina, utvrđen od tijela nadležnog za rudarstvo sukladno obuhvatu potvrđenih bilančnih rezervi mineralnih sirovina i lokacijskim uvjetima iz izvršne lokacijske dozvole ishođene od tijela nadležnog za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: eksploatacijsko polje).

(3) Iznimno od odredbi stavka 2. ovoga članka, eksploatacijsko polje za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama utvrđeno je sukladno obliku i veličini geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova i lokacijskim uvjetima iz izvršne lokacijske dozvole.

(4) Kao nositelj eksploatacijskog polja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka određuje se i upisuje Republika Hrvatska. Eksploatacijska polja utvrđuju se do isteka rezervi mineralnih sirovina.

(5) Iznimno, eksploatacijska polja odobrena određenom rudarskom gospodarskom subjektu po prijašnjem propisu, nakon isteka koncesije ili odobrenja za izvođenje rudarskih radova, ako još nije zamijenjeno za koncesiju, prelaze po sili zakona na Republiku Hrvatsku, a kao nositelj tog polja utvrđuje se i upisuje Republika Hrvatska.

(6) Ako je Republika Hrvatska vlasnik zemljišnih čestica za koje se pokreće postupak za utvrđivanje eksploatacijskog polja, obavijest o pokretanju postupka odmah se dostavlja tijelu nadležnom za upravljanje državnom imovinom.

(7) Eksploatacijska polja ne mogu se odobriti ovlašteniku na rok duži od 40 godina.

(8) Nakon što prestanu prava ovlaštenika, to eksploatacijsko polje ostaje kao eksploatacijsko polje sve dok se ne iscrpe rezerve mineralnih sirovina i tijelo nadležno za rudarstvo može raspisati novo javno nadmetanje, ako su za to ispunjeni i drugi uvjeti iz ovoga Zakona.

Registar eksploatacijskih polja

Članak 59.

(1) Podaci o eksploatacijskim poljima unose se u registar eksploatacijskih polja koji vodi tijelo nadležno za rudarstvo.

(2) Za eksploatacijska polja mineralnih sirovina iz članka 5. točke 1. ovoga Zakona u registar eksploatacijskih polja koji vodi ministarstvo nadležno za rudarstvo unose se i podaci o svim rudarskim objektima smještenim unutar eksploatacijskog polja.

Nadležna tijela

Članak 60.

Eksploatacijska polja iz članka 58. ovoga Zakona utvrđuje tijelo nadležno za rudarstvo određeno člankom 8. ovoga Zakona.

Postupak utvrđivanja eksploatacijskog polja

Članak 61.

(1) Rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja donosi tijelo nadležno za rudarstvo po službenoj dužnosti ili na zahtjev ovlaštenika istražnog prostora u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Zahtjevu za utvrđivanje eksploatacijskog polja ovlaštenik istražnog prostora obvezno mora priložiti:

1. odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju,

2. rješenje o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina,

3. rješenje o potvrdi količina i kakvoće rezervi mineralnih sirovina,

4. idejni rudarski projekt,

5. lokacijsku dozvolu,

6. zemljovid zatraženog eksploatacijskog polja s ucrtanim obuhvatom potvrđenih bilančnih rezervi mineralnih sirovina, odnosno zemljovid zatraženog eksploatacijskog polja s ucrtanim oblikom i veličinom geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova, u skladu s uvjetima i ograničenjima iz izvršne lokacijske dozvole,

7. dokaz da ne postoje zapreke iz članka 20. ovoga Zakona.

(3) Upravni akti iz stavka 2. ovoga članka moraju biti izvršni.

(4) Za utvrđivanje eksploatacijskog polja mineralnih sirovina iz članka 5. točke 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona na priloženom zemljovidu zatraženog eksploatacijskog polja mineralnih sirovina potrebno je identificirati i prikazati zemljišne čestice s iskazanim katastarskim i zemljišnoknjižnim oznakama ili pozicije na službenoj pomorskoj navigacijskoj karti morskog dijela.

(5) Iznimno od odredbi stavka 2. ovoga članka, uz zahtjev za utvrđivanje eksploatacijskog polja za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama prilaže se rješenje o utvrđenoj građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova.

Rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja

Članak 62.

(1) Rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja sadrži:

1. oznaku Republike Hrvatske kao nositelja eksploatacijskog polja,

2. ime ili naziv rudarskog gospodarskog subjekta kao ovlaštenika eksploatacijskog polja i naznačenje odluke na temelju koje je isti odabran kao najpovoljniji ponuditelj za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju,

3. vrste mineralnih sirovina koje će se eksploatirati,

4. naziv eksploatacijskog polja,

5. granice i veličinu utvrđenog eksploatacijskog polja,

6. ukupne rezerve mineralne sirovine unutar utvrđenog eksploatacijskog polja ili podatke o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova,

7. najmanje i najveće količine godišnje eksploatacije mineralnih sirovina,

8. rok u kojem se mora izraditi i podnijeti na provjeru ministarstvu nadležnom za rudarstvo glavni rudarski projekt,

9. rok do kojeg se mora s tijelom nadležnim za rudarstvo sklopiti ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina,

10. nalog za upis utvrđenog eksploatacijskog polja u registar eksploatacijskih polja, kojeg vodi tijelo nadležno za rudarstvo,

11. rok do kojeg vrijedi utvrđeno eksploatacijsko polje.

(2) Rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja mineralnih sirovina iz članka 5. točke 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona sadrži identifikaciju zemljišnih čestica na kojima se utvrđuje eksploatacijsko polje (katastarske i zemljišnoknjižne oznake čestica) ili pozicije na službenoj pomorskoj navigacijskoj karti morskog dijela.

(3) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama ne sadrži ukupno utvrđene rezerve mineralne sirovine i najmanje i najveće količine godišnje eksploatacije mineralnih sirovina.

Prava i obveze ovlaštenika eksploatacijskog polja

Članak 63.

(1) Rudarski gospodarski subjekt koji je odabran kao najpovoljniji ponuditelj i ima rješenje o odobrenju za istraživanje i po čijem zahtjevu je utvrđeno eksploatacijsko polje ima pravni interes za izradu i provjeru glavnog rudarskog projekta i rješavanje imovinskopravnih odnosa za zemljišne čestice unutar eksploatacijskog polja.

(2) Rudarski gospodarski subjekt iz stavka 1. ovoga članka dužan je riješiti imovinskopravne odnose barem za prvih deset godina eksploatacije sukladno projektnim rješenjima iz provjerenog glavnog rudarskog projekta.

(3) Ako rudarski gospodarski subjekt nije u roku određenim rješenjem s tijelom nadležnim za rudarstvo sklopio ugovor o koncesiji, gubi pravo za izradu i provjeru glavnog rudarskog projekta i rješavanje imovinskopravnih odnosa za zemljišne čestice unutar eksploatacijskog polja.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka Republika Hrvatska kao nositelj eksploatacijskog polja raspolaže s cjelokupnom tehničkom dokumentacijom i ishođenim aktima, sukladno odredbama ovoga Zakona.

Dostava rješenja

Članak 64.

(1) Rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja dostavlja se:

1. rudarskom gospodarskom subjektu,

2. ministarstvu nadležnom za rudarstvo ili uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave,

3. Državnom inspektoratu,

4. ministarstvu nadležnom za financije,

5. ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje uz idejni rudarski projekt,

6. jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi eksploatacijsko polje,

7. jedinici područne (regionalne) samouprave na čijem se području nalazi eksploatacijsko polje,

8. ministarstvu nadležnom za vodno gospodarstvo ako se eksploatacijsko polje nalazi u području zona sanitarne zaštite crpilišta voda za piće i/ili u području važnom za vodni režim,

9. ministarstvu nadležnom za pomorstvo ako se eksploatacijsko polje nalazi na pomorskom dobru,

10. tijelu nadležnom za unutarnju plovidbu ako se eksploatacijsko polje nalazi na dijelu unutarnjih voda, a koje utječu na plovni put,

11. ako je Republika Hrvatska vlasnik zemljišnih čestica koje su unutar granica eksploatacijskog polja, tijelu nadležnom za upravljanje državnom imovinom,

12. ministarstvu nadležnom za zaštitu prirode i okoliša.

(2) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem se području nalazi eksploatacijsko polje dužne su odmah po zaprimanju rješenja o utvrđivanju eksploatacijskog polja izvjesiti ga na oglasnoj ploči.

(3) Rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja mora biti izvješeno na oglasnoj ploči najmanje 30 dana.

Utvrđivanje eksploatacijskog polja morske soli ili građevnog pijeska i šljunka iz morskog dna

Članak 65.

Eksploatacijska polja morske soli ili građevnog pijeska i šljunka iz morskog dna, utvrđuje tijelo nadležno za rudarstvo određeno člankom 8. ovoga Zakona, nakon provedenog javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za utvrđivanje eksploatacijskog polja morske soli ili građevnog pijeska i šljunka iz morskog dna radi davanja koncesije za eksploataciju uz suglasnost ministarstva nadležnog za pomorstvo.

Članak 66.

Javno nadmetanje za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za utvrđivanje eksploatacijskog polja morske soli ili građevnog pijeska i šljunka iz morskog dna radi davanja koncesije za eksploataciju, provodi se odgovarajućom primjenom članka 18., te članaka 22. do 36. ovoga Zakona.

Rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja morske soli ili građevnog pijeska i šljunka iz morskog dna

Članak 67.

(1) Rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja morske soli ili građevnog pijeska i šljunka iz morskog dna donosi se odgovarajućom primjenom članaka 61. do 64. ovoga Zakona.

(2) Rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja morske soli ili građevnog pijeska i šljunka iz morskog dna, osim podataka određenih stavkom 1. ovoga članka, sadrži:

1. oznaku Republike Hrvatske kao nositelja eksploatacijskog polja,

2. ime ili naziv rudarskog gospodarskog subjekta kao ovlaštenika eksploatacijskog polja i naznačenje odluke na temelju koje je isti odabran kao najpovoljniji ponuditelj za utvrđivanje eksploatacijskog polja morske soli ili građevnog pijeska i šljunka iz morskog dna,

3. uvjete i ograničenja koje mora rudarski gospodarski subjekt uvažavati prilikom izrade idejnog rudarskog projekta,

4. rok u kojem se mora izraditi i podnijeti na provjeru ministarstvu nadležnom za rudarstvo idejni rudarski projekt.

Probna eksploatacija mineralnih sirovina

Članak 68.

(1) Mineralne sirovine mogu se probno eksploatirati za potrebe laboratorijskih ispitivanja, tehnoloških proba i utvrđivanja uvjeta eksploatacije, najviše u količinama koje su određene rješenjem o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina i/ili rješenjem o odobrenju za dodatne istražne radove na eksploatacijskom polju.

(2) Mineralne sirovine otkopane ili pridobivene probnom eksploatacijom mineralnih sirovina vlasništvo su Republike Hrvatske.

(3) Zabranjeno je prodavati mineralne sirovine iz članka 5. točke 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona otkopane tijekom probne eksploatacije mineralnih sirovina.

(4) Zabranjeno je prodavati mineralne sirovine iz članka 5. točke 1. ovoga Zakona pridobivene tijekom probne eksploatacije mineralnih sirovina ako se na iste ne plati naknada za pridobivene količine mineralnih sirovina u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(5) Mineralne sirovine iz stavka 1. ovoga članka, kojima nije moguće sanirati odobrene istražne prostore/eksploatacijska polja, rudarski gospodarski subjekt dužan je staviti na raspolaganje Republici Hrvatskoj kao vlasniku i o tome obavijestiti tijelo nadležno za upravljanje državnom imovinom, tijelo nadležno za rudarstvo, ministarstvo nadležno za financije, Državni inspektorat, jedinicu područne (regionalne) samouprave, jedinicu lokalne samouprave na čijem području se nalazi istražni prostor/eksploatacijsko polje i ministarstvo nadležno za pomorstvo ako se mineralne sirovine eksploatiraju s pomorskog dobra.

Mjere osiguranja

Članak 69.

(1) Rudarski gospodarski subjekt odgovara za štetu u prirodi i okolišu nastalu izvođenjem rudarskih radova na eksploatacijskom polju.

(2) Tijekom izvođenja rudarskih radova na eksploatacijskom polju te nakon završetka ili trajnog obustavljanja izvođenja rudarskih radova, rudarski gospodarski subjekt dužan je provesti sanaciju terena na kojem su izvedeni rudarski radovi, te provesti sve mjere osiguranja radi sprječavanja nastanka opasnosti za ljude, imovinu, prirodu i okoliš, te o tome izvijestiti Državni inspektorat, ministarstvo nadležno za zaštitu prirode i okoliša i ministarstvo nadležno za pomorstvo ako se rudarski radovi izvode na pomorskom dobru.

(3) Ako Državni inspektorat i Inspekcija zaštite okoliša utvrde da su provedene mjere iz stavka 2. ovoga članka dovoljne, izdat će rudarskom gospodarskom subjektu o tome potvrdu i izvijestiti tijelo nadležno za rudarstvo i tijelo nadležno za zaštitu prirode i okoliša.

(4) Nakon primitka izvješća iz stavka 3. ovoga članka, tijelo nadležno za rudarstvo donijet će rješenje kojim će utvrditi prestanak prava za izradu i provjeru glavnog rudarskog projekta i rješavanje imovinskopravnih odnosa za zemljišne čestice unutar eksploatacijskog polja ili pozicije na morskom dijelu eksploatacijskog polja, odnosno odrediti brisanje rudarskog gospodarskog subjekta kao ovlaštenika eksploatacijskog polja iz registra eksploatacijskih polja.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, tijelo nadležno za rudarstvo može donijeti rješenje o brisanju eksploatacijskog polja iz registra eksploatacijskih polja.

Otklanjanje nedostataka i provedba drugih mjera osiguranja

Članak 70.

(1) Ako Državni inspektorat i Inspekcija zaštite okoliša utvrde da provedene mjere osiguranja iz članka 69. ovoga Zakona nisu dovoljne, naredit će rudarskom gospodarskom subjektu da u određenom roku, koji ne može biti duži od šest mjeseci, otkloni utvrđene nedostatke, a po potrebi da provede i druge mjere osiguranja na eksploatacijskom polju te o tome obavijestiti tijelo nadležno za rudarstvo i ministarstvo nadležno za pomorstvo ako se rudarski radovi izvode na pomorskom dobru.

(2) Ako rudarski gospodarski subjekt ne postupi po naređenju iz stavka 1. ovoga članka, Državni inspektorat i Inspekcija zaštite okoliša izvijestit će o tome tijelo nadležno za rudarstvo, koje će provesti potrebne mjere osiguranja eksploatacijskog polja na trošak rudarskog gospodarskog subjekta te o tome obavijestiti ministarstvo nadležno za pomorstvo ako se rudarski radovi izvode na pomorskom dobru.

Prestanak prava

Članak 71.

(1) Rudarski gospodarski subjekt kao ovlaštenik eksploatacijskog polja gubi pravo za izradu i provjeru glavnog rudarskog projekta i rješavanje imovinskopravnih odnosa za zemljišne čestice unutar eksploatacijskog polja odgovarajućom primjenom odredbi članka 46. ovoga Zakona.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, nakon provedenih mjera određenih člancima 69. i 70. ovoga Zakona, tijelo nadležno za rudarstvo donosi rješenje o brisanju rudarskog gospodarskog subjekta kao ovlaštenika eksploatacijskog polja iz registra eksploatacijskih polja.

II. d) POSTUPAK RADI DAVANJA KONCESIJE ZA EKSPLOATACIJU

Pokretanje postupka

Članak 72.

(1) Nakon utvrđivanja eksploatacijskog polja pokreće se postupak za donošenje odluke o davanju koncesije i sklapanju ugovora o koncesiji. Ovaj postupak pokreće se na zahtjev ako su do pokretanja postupka ispunjeni svi uvjeti navedeni u članku 19. stavku 3. ovoga Zakona.

(2) Koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (u daljnjem tekstu: koncesija), u smislu ovoga Zakona, daje tijelo nadležno za rudarstvo.

Zahtjev za davanje koncesije

Članak 73.

(1) Zahtjev za donošenje odluke i sklapanje ugovora o koncesiji podnosi rudarski gospodarski subjekt kao ovlaštenik eksploatacijskog polja koji je odabran kao najpovoljniji ponuditelj iz članaka 34. ili 48. ili 66. ovoga Zakona, ako su ispunjeni propisani uvjeti iz ovoga Zakona, odnosno dovršeni istražni radovi, potvrđene rezerve mineralne sirovine ili potvrđena građa, oblik, veličina i obujam geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova, te utvrđeno eksploatacijsko polje sukladno lokacijskoj dozvoli ishođenoj od nadležnog tijela za prostorno uređenje.

(2) Uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka, za koncesiju je potrebno:

1. ishoditi izvršnu lokacijsku dozvolu od nadležnog tijela za prostorno uređenje,

2. ishoditi izjavu ministarstva nadležnog za rudarstvo o obavljenoj provjeri i prihvaćanju projektnih rješenja na glavni rudarski projekt i/ili dopunski rudarski projekt,

3. riješiti imovinskopravne odnose za zemljišne čestice unutar eksploatacijskog polja, usklađeno s dinamikom izvođenja rudarskih radova iz provjerenog glavnog rudarskog projekta i/ili dopunskog rudarskog projekta za vremensko razdoblje na koje se sklapa ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina.

Članak 74.

(1) Koncesiju dodjeljuje tijelo nadležno za rudarstvo na zahtjev rudarskog gospodarskog subjekta iz članka 73. stavka 1. ovoga Zakona u skladu s odredbama ovoga Zakona i odredbama Zakona o koncesijama.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka na eksploatacijskom polju, na kojem je ishođena koncesija, a ovlaštenik kojeg je Republika Hrvatska, koncesiju dodjeljuje tijelo nadležno za rudarstvo po službenoj dužnosti na temelju javnog nadmetanja u skladu s odredbama Zakona o koncesijama.

(3) Uz zahtjev za davanje koncesije mora se priložiti:

1. odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja iz članka 34. ili članka 48. ili članka 66. ovoga Zakona,

2. rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja,

3. rješenje o potvrdi količina i kakvoće rezervi mineralnih sirovina ili rješenje o potvrdi građe, oblika, veličine i obujma geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova,

4. lokacijska dozvola,

5. glavni rudarski projekt i/ili dopunski rudarski projekt provjeren od ministarstva nadležnog za rudarstvo,

6. pisana suglasnost ili potvrda na provjereni glavni rudarski projekt i/ili dopunski rudarski projekt od tijela koja su odredila uvjete i ograničenja za izvođenje rudarskih radova,

7. dokaz o pravu korištenja zemljišnih čestica unutar eksploatacijskog polja ili pomorskog dobra morskog dijela eksploatacijskog polja, usklađen s dinamikom izvođenja rudarskih radova iz provjerenog glavnog rudarskog projekta i/ili dopunskog rudarskog projekta za vremensko razdoblje na koje se sklapa ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina,

8. zemljovid eksploatacijskog polja s ucrtanim obuhvatom potvrđenih rezervi mineralnih sirovina ili obuhvatom geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova, te zemljišnim česticama, katastarskim i zemljišnoknjižnim oznakama i iskazanim površinama zemljišnih čestica unutar eksploatacijskog polja i/ili pozicijama na službenoj pomorskoj navigacijskoj karti morskog dijela eksploatacijskog polja,

9. dokaz da ne postoje zapreke iz članka 20. ovoga Zakona.

(4) Upravni akti iz stavka 3. ovoga članka moraju biti izvršni.

(5) Dokazom iz stavka 3. točke 7. ovoga članka smatra se osobito:

1. izvadak iz zemljišne knjige,

2. ugovor o zakupu sklopljen s vlasnicima zemljišnih čestica,

3. ugovor ili odluka nadležnog državnog tijela na temelju koje je fizička osoba ili pravna osoba stekla pravo vlasništva, pravo služnosti, pravo zakupa ili neko drugo pravo iz kojeg izvodi pravo na korištenje zemljišne čestice, odnosno pomorskog ili vodnog dobra,

4. ugovor o ortaštvu sklopljen s vlasnicima zemljišnih čestica,

5. pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika dana dotadašnjem vlasniku zemljišnih čestica.

(6) Iznimno od odredbi stavka 3. ovoga članka zahtjev za davanje koncesije na eksploatacijskom polja morske soli ili građevnog pijeska i šljunka iz morskog dna ne sadrži podatke o količinama i kakvoći rezervi mineralnih sirovina, odnosno sadrži dokaze o riješenim imovinskim odnosima na pomorskom dobru prema posebnom propisu, te odobrenje za gospodarsko korištenje pomorskog dobra prema posebnom propisu.

Odluka o davanju koncesije

Članak 75.

(1) Odluka o davanju koncesije, osim podataka određenih Zakonom o koncesijama, sadrži:

1. naznačenje odluke na temelju koje je rudarski gospodarski subjekt kao ovlaštenik eksploatacijskog polja odabran kao najpovoljniji ponuditelj iz članka 34. ili članka 48. ili članka 66. ovoga Zakona,

2. utvrđenje da su provedeni istražni radovi,

3. ime ili naziv rudarskog gospodarskog subjekta kojem se dodjeljuje koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina,

4. vrstu mineralne sirovine koja će se eksploatirati,

5. naziv, lokaciju, granice i veličinu eksploatacijskog polja,

6. ukupno utvrđene i preostale bilančne rezerve mineralne sirovine ili podatke o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova,

7. najmanju i najveću količinu godišnje eksploatacije mineralnih sirovina ili najmanje i najveće količine plinova utisnute i/ili pridobivene iz geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova,

8. uvjete i ograničenja za izvođenje rudarskih radova,

9. provjereni glavni rudarski projekt i/ili dopunski rudarski projekt na temelju kojeg se dodjeljuje koncesija,

10. katastarsku općinu, površinu zemljišnih čestica s iskazanim katastarskim i zemljišnoknjižnim oznakama ili pozicijama na službenoj pomorskoj navigacijskoj karti morskog dijela eksploatacijskog polja na kojima se odobrava izvođenje rudarskih radova a za koje su dostavljeni dokazi iz članka 74. ovoga Zakona,

11. naziv tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostalih stranaka kojima se mora prijaviti početak izvođenja rudarskih radova,

12. iznos troškova sanacije eksploatacijskog polja,

13. rok do kojega rudarski gospodarski subjekt mora dostaviti imenovanje odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova i jamstvo za troškove sanacije eksploatacijskog polja,

14. rok do kojega rudarski gospodarski subjekt mora sklopiti s tijelom nadležnim za rudarstvo ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina,

15. rok do kojeg se mora započeti s izvođenjem rudarskih radova.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka odluka o davanju koncesije za eksploataciju morske soli ili građevnog pijeska i šljunka iz morskog dna ne sadrži ukupno utvrđene i preostale bilančne rezerve mineralne sirovine, odnosno sadrži dokaze o riješenim imovinskim odnosima na pomorskom dobru prema posebnom propisu, te odobrenje za gospodarsko korištenje pomorskog dobra prema posebnom propisu.

(3) Odluka o koncesiji dostavlja se rudarskom gospodarskom subjektu kojem se daje koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina uz nacrt prijedloga ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina, ministarstvu nadležnom za rudarstvo ili uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi eksploatacijsko polje, jedinici područne (regionalne) samouprave na čijem se području nalazi eksploatacijsko polje i vlasnicima/posjednicima zemljišnih čestica na kojima se odobrava izvođenje rudarskih radova na eksploatacijskom polju.

Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina

Članak 76.

(1) Temeljem odluke o davanju koncesije iz članka 75. ovoga Zakona, tijelo nadležno za rudarstvo mora rudarskom gospodarskom subjektu kojem se daje koncesija ponuditi na sklapanje i potpisivanje ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina (u daljnjem tekstu: ugovor o koncesiji). Ugovor o koncesiji se ne može sklopiti i potpisati prije izvršnosti odluke o davanju koncesije.

(2) Rudarski gospodarski subjekt kojem se daje koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina dužan je prije sklapanja i potpisivanja ugovora o koncesiji dostaviti tijelu nadležnom za rudarstvo imenovanje odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova i dostaviti jamstvo za troškove sanacije eksploatacijskog polja.

(3) Kada se ispune uvjeti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, tijelo nadležno za rudarstvo mora s rudarskim gospodarskim subjektom sklopiti i potpisati ugovor o koncesiji najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je odluka o davanju koncesije iz članka 75. ovoga Zakona postala izvršna.

(4) Ugovor o koncesiji osim podataka navedenih odlukom iz članka 75. ovoga Zakona i odredbi Zakona o koncesijama, mora sadržavati:

1. ime ili naziv rudarskog gospodarskog subjekta kojem se daje koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina (u daljnjem tekstu: koncesionar),

2. iznos i način plaćanja naknade za koncesiju,

3. rok na koji se sklapa ugovor o koncesiji,

(5) Ugovorom o koncesiji određuje se brisanje Republike Hrvatske kao nositelja eksploatacijskog polja, odnosno upis koncesionara kao nositelja eksploatacijskog polja u registar eksploatacijskih polja koji vodi tijelo nadležno za rudarstvo.

Naknada za koncesiju

Članak 77.

(1) Rudarski gospodarski subjekt je dužan plaćati naknadu za koncesiju na eksploatacijskom polju mineralnih sirovina na način kako je određeno ovim Zakonom.

(2) Visinu minimalne godišnje naknade za koncesiju utvrđuje uredbom Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministarstva nadležnog za rudarstvo.

(3) U slučaju izmjene zakonskih i podzakonskih propisa kojima je određena naknada za koncesiju, rudarski gospodarski subjekt dužan je plaćati naknadu za koncesiju sukladno važećoj zakonskoj i podzakonskoj regulativi što će se odrediti izmjenom odluka i ugovora o davanju koncesije.

(4) Naknada za koncesiju prihod je državnog proračuna i/ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(5) Ministarstvo nadležno za rudarstvo dužno je redovito pratiti plaćanje naknade za koncesiju, te obavljati nadzor nad naplatom naknade za koncesiju za mineralne sirovine iz članka 5. točke 3. ovoga Zakona.

(6) Omjer raspodjele prihoda od naknade za koncesiju iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Vlada Republike Hrvatske uredbom iz stavka 2. ovoga članka.

(7) Rudarski gospodarski subjekt dužan je svake godine do 15. ožujka, ministarstvu nadležnom za rudarstvo i tijelu nadležnom za rudarstvo, dostaviti dokaz o obračunatim i uplaćenim iznosima naknade za koncesiju iz stavka 1. ovoga članka za prethodnu godinu.

(8) Vlada Republike Hrvatske uredbom iz stavka 2. ovoga članka odredit će naknadu za pridobivene količine ugljikovodika kod probne eksploatacije iz članka 68. stavka 4. ovoga Zakona.

Prava koja se stječu ugovorom o koncesiji

Članak 78.

Ugovorom o koncesiji stječe se pravo za izvođenje rudarskih radova radi gospodarskog korištenja mineralnih sirovina, odnosno pravo za izvođenje rudarskih radova za izvanrednu sanaciju prostora.

Rok na koji se sklapa ugovor o koncesiji

Članak 79.

(1) Ugovor o koncesiji se može dati na rok ne duži od 40 godina.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka ugovor o koncesiji za izvanrednu sanaciju prostora može se dati uvjetno na rok do pet godina.

(3) Koncesionar za izvanrednu sanaciju prostora dužan je tijelu nadležnom za rudarstvo dostaviti do 15. ožujka tekuće godine potvrdu Državnog inspektorata da se sanacija prostora provodi sukladno uvjetima i ograničenjima određenim ugovorom o koncesiji za sanaciju prostora.

Dostava ugovora o koncesiji

Članak 80.

Ugovor o koncesiji dostavlja se:

1. koncesionaru,

2. ministarstvu nadležnom za rudarstvo li uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave,

3. Državnom inspektoratu,

4. ministarstvu nadležnom za financije,

5. ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje,

6. jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi eksploatacijsko polje,

7. jedinici područne (regionalne) samouprave na čijem se području nalazi eksploatacijsko polje,

8. ministarstvu nadležnom za vodno gospodarstvo ako se rudarski radovi izvode u području zona sanitarne zaštite crpilišta voda za piće i/ili u području važnom za vodni režim,

9. ministarstvu nadležnom za pomorstvo ako se rudarski radovi izvode na pomorskom dobru,

10. nadležnom uredu za katastar radi evidentiranja u katastarskom operatu,

11. ako je Republika Hrvatska vlasnik zemljišnih čestica koje su unutar granica eksploatacijskog polja, tijelu nadležnom za upravljanje državnom imovinom,

12. ministarstvu nadležnom za zaštitu prirode i okoliša.

Obveza racionalnog iskorištavanja mineralnih sirovina

Članak 81.

(1) Koncesionar je dužan racionalno iskorištavati ležišta mineralnih sirovina u skladu s ugovorom o koncesiji.

(2) Ležišta mineralnih sirovina iskorištavaju se racionalno, u smislu ovoga Zakona, kad se mineralne sirovine eksploatiraju i oplemenjuju uz male gubitke korisne mineralne sirovine sukladno pravilima struke te ako se osim osnovne mineralne sirovine, kad je to ekonomski opravdano, eksploatiraju ili oplemenjuju i druge mineralne sirovine koje se nalaze u ležištu, u skladu s ugovorom o koncesiji i provjerenim glavnim rudarskim projektom i/ili dopunskim rudarskim projektom na temelju kojeg je dodijeljena koncesija.

(3) Obveze iz stavaka 1. i 2. ovoga članka koncesionar je dužan provoditi u skladu s propisima iz zaštite prirode i okoliša.

Odgovorni voditelj izvođenja rudarskih radova

Članak 82.

Koncesionar je dužan za cijelo vrijeme trajanja ugovora o koncesiji na poslovima odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova eksploatacije mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju imati u punom radnom vremenu zaposlenu odgovornu stručnu osobu s odgovarajućom stručnom spremom, radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom iz rudarstva propisano pravilnikom iz članka 149. ovoga Zakona.

Prijava početka izvođenja rudarskih radova

Članak 83.

Koncesionar je dužan, najmanje 15 dana prije početka izvođenja rudarskih radova na eksploatacijskom polju, prijaviti početak rudarskih radova svim subjektima određenim odlukom o davanju koncesije.

Privremeni prekid izvođenja rudarskih radova

Članak 84.

(1) Ako se izvođenje rudarskih radova na eksploatacijskom polju mora privremeno prekinuti zbog nepredviđenih okolnosti koncesionar je dužan u roku od 24 sata nakon obustave radova, o tim okolnostima izvijestiti tijelo nadležno za rudarstvo, Državni inspektorat, te ministarstvo nadležno za pomorstvo, ako se rudarski radovi izvode na plovnom putu.

(2) O privremenom prekidu izvođenja rudarskih radova, koji je unaprijed planiran, koncesionar je dužan najmanje 15 dana prije dana prekida radova izvijestiti tijelo nadležno za rudarstvo, Državni inspektorat te ministarstvo nadležno za pomorstvo, ako se rudarski radovi izvode na plovnom putu, dostaviti im zapisnik o uzrocima prekida i poduzetim mjerama za uklanjanje opasnosti šteta koje bi mogle nastati za vrijeme prekida radova i ponovnog započinjanja radova te provesti mjere osiguranja kojima se isključuje mogućnost nastanka opasnosti za ljude, imovinu, prirodu i okoliš.

(3) Privremeni prekid izvođenja rudarskih radova u skladu s odredbama ovoga Zakona ne može trajati duže od 180 dana u jednoj kalendarskoj godini.

(4) Ako privremeni prekid izvođenja rudarskih radova traje duže od 180 dana u jednoj kalendarskoj godini, smatra se da je koncesionar potpuno i trajno obustavio izvođenje rudarskih radova na eksploatacijskom polju.

(5) Iznimno od odredbi ovoga članka, privremeni prekid izvođenja rudarskih radova može trajati duže od 180 dana u jednoj kalendarskoj godini u slučaju kada je isto obrađeno i prikazano provjerenom rudarskom dokumentacijom navedenom u odluci o davanju koncesije i ugovorom o koncesiji.

Obustava izvođenja rudarskih radova

Članak 85.

(1) Ako dođe do potpune i trajne obustave izvođenja rudarskih radova na eksploatacijskom polju, koncesionar je dužan najmanje 15 dana prije dana obustave radova o tome izvijestiti tijelo nadležno za rudarstvo, Državni inspektorat i ministarstvo nadležno za pomorstvo, ako se rudarski radovi izvode na plovnom putu.

(2) Tijelo nadležno za rudarstvo mora u slučaju obustave radova iz stavka 1. ovoga članka rješenjem osnovati Povjerenstvo koje će ispitati razloge za obustavu radova, postojanje rezervi mineralnih sirovina te njihovu iskorištenost.

(3) Ako Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka utvrdi da rezerve mineralnih sirovina nisu iskorištene i da postoji mogućnost daljnjeg izvođenja rudarskih radova, tijelo nadležno za rudarstvo odredit će mjere zaštite preostalih rezervi mineralnih sirovina.

Postupanje s rudarskom dokumentacijom u slučaju obustave izvođenja rudarskih radova

Članak 86.

(1) Ako koncesionar potpuno i trajno obustavi izvođenje rudarskih radova na eksploatacijskom polju, dužan je sve planove i skice, mjeračke knjige i ostalu dokumentaciju o stanju radova do tog trenutka predati ministarstvu nadležnom za rudarstvo u roku od 30 dana od dana potpune i trajne obustave izvođenja rudarskih radova. Ova dokumentacija postaje vlasništvo Republike Hrvatske.

(2) Ministarstvo nadležno za rudarstvo dužno je dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka dati na uvid svakoj fizičkoj osobi ili pravnoj osobi koja je zainteresirana za obnovu izvođenja rudarskih radova na eksploatacijskom polju.

Mjere osiguranja radi sprječavanja nastanka opasnosti za ljude, imovinu, prirodu i okoliš

Članak 87.

(1) Kad koncesionar potpuno i trajno obustavi izvođenje rudarskih radova na eksploatacijskom polju, odnosno provede sanaciju eksploatacijskog polja, dužan je izvijestiti Državni inspektorat i Inspekciju zaštite okoliša da su na prostoru na kojem su izvođeni rudarski radovi provedene sve mjere osiguranja kojima se isključuje mogućnost nastanka opasnosti za ljude, imovinu, prirodu i okoliš.

(2) Ako Državni inspektorat i Inspekcija zaštite okoliša utvrde da su provedene mjere osiguranja, mjere zaštite prirode i okoliša i sanacija eksploatacijskog polja nakon završetka izvođenja rudarskih radova dovoljne, izdat će koncesionaru o tome potvrdu i izvijestiti tijelo nadležno za rudarstvo i tijelo nadležno za zaštitu prirode.

(3) Koncesionar je dužan podmiriti naknadu za koncesiju na eksploatacijskom polju prije brisanja eksploatacijskog polja iz registra eksploatacijskih polja.

(4) Nakon primitka potvrde iz stavka 2. i dokaznice iz stavka 3. ovoga članka, tijelo nadležno za rudarstvo donijet će rješenje o brisanju eksploatacijskog polja iz registra eksploatacijskih polja i prestanku ugovora o koncesiji.

(5) Ako koncesionar zatraži smanjenje eksploatacijskog polja, dužan je za prostor koji se izuzima iz prije utvrđenog eksploatacijskog polja provesti sve radnje određene stavkom 1. ovoga članka.

(6) Ako u slučaju iz stavka 5. ovoga članka Državni inspektorat i Inspekcija zaštite okoliša utvrde da su provedene mjere osiguranja, mjere zaštite prirode i okoliša i sanacija dijela eksploatacijskog polja dovoljne, izdat će koncesionaru o tome potvrdu i izvijestiti tijelo nadležno za rudarstvo i tijelo nadležno za zaštitu prirode.

(7) Nakon primitka potvrde iz stavka 6. ovoga članka, tijelo nadležno za rudarstvo donijet će u skladu s odredbama ovoga Zakona rješenje o smanjenju eksploatacijskog polja.

(8) Ako koncesionar zatraži brisanje rudarskih objekata smještenih unutar eksploatacijskog polja mineralnih sirovina iz članka 5. točke 1. ovoga Zakona, dužan je za prostore na kojima su smješteni rudarski objekti unutar eksploatacijskog polja provesti sve radnje određene stavkom 1. ovoga članka.

(9) Ako u slučaju iz stavka 8. ovoga članka Državni inspektorat i Inspekcija zaštite okoliša utvrde da su provedene mjere osiguranja, mjere zaštite prirode i okoliša i sanacija prostora na kojima su smješteni rudarski objekti dovoljne, izdat će koncesionaru o tome potvrdu i izvijestiti ministarstvo nadležno za rudarstvo i tijelo nadležno za zaštitu prirode.

(10) Nakon primitka potvrde iz stavka 9. ovoga članka, ministarstvo nadležno za rudarstvo donijet će rješenje o brisanju rudarskih objekata iz registra eksploatacijskih polja koji vodi ministarstvo nadležno za rudarstvo.

Otklanjanje nedostataka i provedba drugih mjera osiguranja

Članak 88.

(1) Ako Državni inspektorat i Inspekcija zaštite okoliša utvrde da provedene mjere osiguranja iz članka 87. ovoga Zakona nisu dovoljne, naredit će koncesionaru da u određenom roku, ne dužem od šest mjeseci, otkloni utvrđene nedostatke na eksploatacijskom polju, a po potrebi da provede i druge mjere osiguranja, te o tome obavijesti tijelo nadležno za rudarstvo i ministarstvo nadležno za pomorstvo ako se rudarski radovi izvode na pomorskom dobru.

(2) Ako koncesionar ne postupi po naređenju iz stavka 1. ovoga članka, Državni inspektorat i Inspekcija zaštite okoliša izvijestit će o tome tijelo nadležno za rudarstvo koje će provesti potrebne mjere osiguranja na trošak koncesionara.

Prestanak ugovora o koncesiji

Članak 89.

Ugovor o koncesiji sukladno odredbama Zakona o koncesijama i ovoga Zakona prestaje:

a) istekom roka na koji je dan,

b) smrću fizičke osobe, odnosno prestankom pravne osobe kao koncesionara ako ne postoji pravni sljednik ili isti ne postupi sukladno odredbama članka 21. ovoga Zakona,

c) iz drugih razloga propisanih odredbama Zakona o koncesijama.

Raskid ugovora o koncesiji

Članak 90.

(1) Tijelo nadležno za rudarstvo jednostrano će raskinuti ugovor o koncesiji i oduzeti koncesionaru sva prethodno stečena prava na eksploatacijskom polju bez novčane naknade, a isto uključuje svu tehničku dokumentaciju i ishođene akte, sukladno odredbama ovoga Zakona:

1. ako nisu izvršene obveze iz ugovora o koncesiji,

2. ako nisu provedene propisane mjere zaštite na radu i potrebne mjere za sigurnost ljudi, imovine i zaštite prirode i okoliša, naređene rješenjem Državnog inspektorata i Inspekcije zaštite okoliša,

3. ako se izvođenjem rudarskih radova ometa, odnosno ugrožava istraživanje drugih mineralnih sirovina na susjednim istražnim prostorima i/ili eksploatacijskim poljima,

4. ako se izvođenje rudarskih radova provodi izvan granica eksploatacijskog polja,

5. ako se rudarski radovi izvode na zemljišnim česticama ili pozicijama na službenoj pomorskoj navigacijskoj karti morskog dijela eksploatacijskog polja koje nisu navedene ugovorom o koncesiji,

6. ako koncesionar ne plati naknadu za koncesiju unatoč pisanom upozorenju tijela nadležnog za rudarstvo, ni u naknadno određenom roku,

7. ako to zahtijevaju interesi obrane Republike Hrvatske,

8. ako se unatoč pisanom upozorenju tijela nadležnog za rudarstvo, neracionalno iskorištava ležište mineralne sirovine,

9. ako koncesionar unatoč pisanom upozorenju ministarstvu nadležnom za rudarstvo ne dostavi podatke i dokumentaciju iz članaka 52., 53. i 57. ovoga Zakona,

10. ako koncesionar za izvanrednu sanaciju prostora ne dostavi potvrdu iz članka 79. stavka 3. ovoga Zakona,

11. pravomoćnošću sudske odluke kojom se rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja ili odluka o dodjeli koncesije utvrđuje ništavim ili poništava, odnosno ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava,

12. ako Hrvatski sabor odlukom odredi da to zahtijeva javni interes.

(2) Tijelo nadležno za rudarstvo prije jednostranog raskida ugovora o koncesiji i oduzimanja koncesionaru svih prethodno stečenih prava na eksploatacijskom polju bez novčane naknade, dužno je prethodno pisanim putem izvijestiti koncesionara o namjeri i razlozima jednostranog raskida ugovora o koncesiji, te mu je dužno odrediti rok od 90 dana za otklanjanje razloga za raskid ugovora o koncesiji i za izjašnjavanje o tim razlozima.

III. RUDARSKI PROJEKTI

Vrste rudarskih projekata

Članak 91.

(1) Za izvođenje rudarskih radova iz članka 9. ovoga Zakona, te za građenje rudarskih objekata i postrojenja iz članka 13. ovoga Zakona izrađuju se rudarski projekti.

(2) Ako u postupku istraživanja tijelo nadležno za rudarstvo, na osnovi predloženog opsega i vrste rudarskih radova, utvrdi da su predviđeni rudarski radovi takvog značenja da se oni mogu izvoditi samo na osnovi rudarskog projekta, rješenjem o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina, odnosno rješenjem o odobrenju za dodatne istražne radova na eksploatacijskom polju odredit će izradu odgovarajućeg rudarskog projekta.

(3) Za ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, izradu studije utjecaja na okoliš rudarskog zahvata i ishođenje lokacijske dozvole kao stručna podloga izrađuje se idejni rudarski projekt.

(4) Za izvođenje rudarskih radova i građenje rudarskih objekata i postrojenja iz ovoga Zakona izrađuju se glavni rudarski projekt, dopunski rudarski projekt i pojednostavljeni rudarski projekt.

(5) Glavni i dopunski rudarski projekti iz stavka 4. ovoga članka mogu se izraditi i koristiti kao tipski rudarski projekti.

(6) Glavni rudarski projekt i dopunski rudarski projekt podliježu provjeri pri ministarstvu nadležnom za rudarstvo u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(7) Idejni rudarski projekt iz članka 67. stavka 2. točke 4. i članka 102. stavka 4. ovoga Zakona podliježe provjeri pri ministarstvu nadležnom za rudarstvo u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Pravilnik o rudarskim projektima

Članak 92.

Sadržaj rudarskih projekta iz članka 91. ovoga Zakona propisat će pravilnikom ministar nadležan za rudarstvo.

Idejni rudarski projekt

Članak 93.

Idejni rudarski projekt izrađuje se:

1. kao stručna podloga za ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, za izradu studije utjecaja na okoliš rudarskog zahvata i ishođenje lokacijske dozvole,

2. u postupku utvrđivanja eksploatacijskog polja morske soli ili građevnog pijeska i šljunka iz morskoga dna određene člankom 67. ovoga Zakona,

3. u postupku izvanredne sanacije prostora određene člankom 102. ovoga Zakona.

Glavni rudarski projekt

Članak 94.

Glavni rudarski projekt izrađuje se za izvođenje rudarskih radova, odnosno za građenje rudarskih objekata i postrojenja iz ovoga Zakona.

Dopunski rudarski projekt

Članak 95.

Dopunski rudarski projekt izrađuje se za bitna odstupanja od glavnog rudarskog projekta pri izvođenju rudarskih radova, odnosno pri građenju rudarskih objekata i postrojenja iz ovoga Zakona.

Pojednostavljeni rudarski projekt

Članak 96.

(1) Pojednostavljeni rudarski projekt izrađuje se:

1. za istraživanje mineralnih sirovina i dodatne istražne radove na eksploatacijskom polju, ako tijelo nadležno za rudarstvo utvrdi da se istraživanje mineralnih sirovina i dodatni istražni radovi na eksploatacijskom polju mogu izvoditi na osnovi pojednostavljenog rudarskog projekta,

2. za izradu bušotina pri istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina iz članka 5. točke 1. ovoga Zakona, koje se izvode prema glavnom i/ili dopunskom rudarskom projektu,

3. za probnu eksploataciju mineralnih sirovina za potrebe laboratorijskih ispitivanja, tehnoloških proba i utvrđivanja uvjeta eksploatacije,

4. za nebitna odstupanja od glavnog i/ili dopunskog rudarskog projekta pri izvođenju rudarskih radova,

5. za nebitna odstupanja pri građenju i/ili rekonstrukciji izgrađenih rudarskih objekata i postrojenja iz ovoga Zakona.

(2) Prije izrade pojednostavljenog rudarskog projekta, potrebno je ishoditi suglasnost tijela nadležnog za rudarstvo za izradu pojednostavljenog rudarskog projekta za probnu eksploataciju mineralnih sirovina za potrebe laboratorijskih ispitivanja, tehnoloških proba i utvrđivanja uvjeta eksploatacije te nebitna odstupanja od glavnog i/ili dopunskog rudarskog projekta pri izvođenju rudarskih radova, odnosno pri građenju i/ili rekonstrukciji izgrađenih rudarskih objekata i postrojenja iz ovoga Zakona.

(3) Rudarski gospodarski subjekt dužan je jedan primjerak pojednostavljenoga rudarskog projekta, s prikazom uklapanja tehničkog rješenja iz pojednostavljenog rudarskog projekta u postojeću provjerenu rudarsku projektnu dokumentaciju, dostaviti tijelu nadležnom za rudarstvo.

(4) Tijelo nadležno za rudarstvo dužno je u roku od 15 dana od dostave pojednostavljenoga rudarskog projekta iz stavka 3. ovoga članka utvrditi je li pojednostavljeni rudarski projekt izrađen u skladu sa izdanom suglasnosti iz stavka 2. ovoga članka i o tome rudarskom gospodarskom subjektu izdati potvrdu.

(5) Rudarski gospodarski subjekt, nakon ishođene potvrde tijela nadležnog za rudarstvo iz stavka 4. ovoga članka, može započeti s izvođenjem rudarskih radova prema pojednostavljenom rudarskom projektu.

(6) Rudarski gospodarski subjekt dužan je početak i završetak izvođenja rudarskih radova prema pojednostavljenom rudarskom projektu prijaviti tijelu nadležnom za rudarstvo i Državnom inspektoratu.

Ovlaštene osobe za izradu rudarskih projekata

Članak 97.

(1) Rudarske projekte mogu izrađivati samo pravne osobe koje ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti izrade rudarskih projekta propisane pravilnikom iz članka 100. ovoga Zakona.

(2) Odgovorni projektant, projektant pojedinih dijelova rudarskih projekata su fizičke osobe zaposlene kod pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka koje ispunjavaju uvjete propisane pravilnikom iz članka 149. ovoga Zakona.

(3) Pravne osobe, koje izrađuju rudarske projekte, moraju prije početka njihove izrade imenovati odgovornog projektanta rudarskog projekta i po potrebi projektante pojedinih dijelova rudarskog projekta.

Provjera rudarskih projekata

Članak 98.

(1) Rudarski projekti podliježu provjeri glede racionalnog iskorištavanja mineralnih sirovina, mjera i normativa zaštite na radu, sigurnosti pogona i ljudi, podzemnih, površinskih i susjednih objekata, te odredbama ovoga Zakona, drugih zakona i propisima za njihovo provođenje.

(2) Provjeru rudarskih projekata za sve mineralne sirovine iz članka 5. ovoga Zakona obavlja Stručno povjerenstvo za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo.

(3) Član Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata ne može obaviti provjeru rudarskog projekta u čijoj je izradi u cijelosti ili djelomično sudjelovao ili ako je taj projekt u cijelosti ili djelomično izrađen u pravnoj osobi kod koje je zaposlen.

(4) Članove Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata imenuje rješenjem ministar nadležan za rudarstvo iz redova ministarstva nadležnog za rudarstvo, znanstvenih i stručnih djelatnika.

(5) Rudarski gospodarski subjekt dužan je podmiriti troškove Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata iz stavka 4. ovoga članka.

Važnost rudarskih projekata

Članak 99.

(1) Koncesija se dodjeljuje na osnovi provjerenog glavnog i/ili dopunskog rudarskog projekta i to samo za opseg i količinu radova koji su utvrđenim tim projektima.

(2) Protupravno postupa rudarski gospodarski subjekt koji prilikom eksploatacije radi izvan granica otkopavanja/pridobivanja određenih sukladno provjerenom glavnom i/ili dopunskom rudarskom projektu.

(3) Na jednom eksploatacijskom polju može se izdati više koncesija.

(4) Dopunski rudarski projekt ne smije odstupati od lokacijske dozvole što se tiče površine koja se eksploatira, bilo po dubini, širini ili visini, te količini mineralne sirovine i roka eksploatacije.

(5) Dopunskim rudarskim projektom ne smiju se mijenjati elementi javnog nadmetanja vezano uz količinu, rok i opseg eksploatacije.

Pravilnik o stručnim uvjetima

Članak 100.

Uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe koje izrađuju rudarske projekte, sadržaj zahtjeva za provjeru rudarskih projekata, odnosno postupak provjere rudarskih projekta, rad Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata, te sadržaj i oblik izjave o obavljenoj provjeri rudarskih projekta propisuju se pravilnikom koji donosi ministar nadležan za rudarstvo.

IV. SANACIJA PROSTORA

Redovna sanacija

Članak 101.

(1) Svaki rudarski gospodarski subjekt dužan je sanirati prostor na kojem je obavljao rudarske radove.

(2) Ako koncesionar ne provede sanaciju, odnosno sukcesivno ne sanira prostor na kojem izvodi rudarske radove, sukladno provjerenom rudarskom projektu na temelju kojeg je dodijeljena koncesija, tijelo nadležno za rudarstvo koje je dodijelilo koncesiju naložit će koncesionaru provođenje radova sanacije u primjerenom roku.

(3) Ako ni nakon ostavljenog roka koncesionar ne provede sanaciju, to će se učiniti putem treće osobe, na trošak koncesionara. Radi provođenja odluke tijela nadležnog za rudarstvo koje je dodijelilo koncesiju u svrhu prisilne sanacije, nadležno državno odvjetništvo poduzet će pravne radnje pred sudom.

Izvanredna sanacija

Članak 102.

(1) Ako ne postoji ili je nepoznata osoba koja je eksploatirala mineralnu sirovinu, a nije provela sanaciju, provest će se izvanredna sanacija prostora.

(2) Za provedbu sanacije prostora iz stavka 1. ovoga članka potrebno je:

1. provesti dodatno istraživanje mineralnih sirovina,

2. ishoditi koncesiju za sanaciju prostora,

3. s tijelom nadležnim za rudarstvo sklopiti i potpisati ugovor o koncesiji za sanaciju prostora.

(3) Na postupak izvanredne sanacije odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje uređuju davanje koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina.

(4) Iznimno od odredbi ovoga Zakona kojima je određen postupak odobrenja za dodatno istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju, za provedbu sanacije prostora rudarski gospodarski subjekt dužan je prije početka izvođenja rudarskih radova izraditi i pri ministarstvu nadležnom za rudarstvo provjeriti idejni rudarski projekt.

(5) Rudarski gospodarski subjekt dužan je Elaborat o rezervama mineralne sirovine radi sanacije prostora, izraditi u skladu s projektnim rješenjima iz provjerenog idejnog rudarskog projekta iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Elaboratom o rezervama mineralne sirovine radi sanacije prostora utvrđuju se količine rezervi mineralnih sirovina koje se rudarskim radovima smiju eksploatirati isključivo radi provedbe mjera osiguranja prostora kojima se isključuje mogućnost nastanka opasnosti za ljude i imovinu, kao i za prirodu i okoliš.

Članak 103.

(1) U postupku provedbe sanacije prostora tijelo nadležno za rudarstvo obvezno je obavijestiti o namjeri osnivanja Stručnog povjerenstva za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za dodatno istraživanje mineralnih sirovina Državni inspektorat, ministarstvo nadležno za prostorno uređenje, jedinicu lokalne samouprave na čijem području se nalazi prostor i ministarstvo nadležno za pomorstvo ako se dodatno istraživanje mineralnih sirovina izvodi u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske.

(2) Državni inspektorat, ministarstvo nadležno za prostorno uređenje, jedinica lokalne samouprave na čijem području se nalazi prostor i ministarstvo nadležno za pomorstvo ako se dodatno istraživanje mineralnih sirovina izvodi u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske, mogu imenovati svojeg predstavnika u stručno povjerenstvo u roku od deset dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.

Izvođenje rudarskih radova u posebnim situacijama

Članak 104.

(1) Za provođenje sanacije prostora po propisima o zaštiti okoliša ili radi privođenja prostora drugoj namjeni po propisima o uređenju prostora, ako je istodobno potrebno na tom prostoru rudarskim radovima provesti i ograničenu eksploataciju, potrebna je lokacijska dozvola, uvjeti ministarstva nadležnog za rudarstvo, te posebna odluka.

(2) Odluku o sanaciji uz eksploataciju, odnosno odluku o izvođenju radova uz eksploataciju iz stavka 1. ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske.

(3) Odluka iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati:

– svrhu donošenja odluke (dozvola za sanaciju uz eksploataciju ili dozvola za izvođenje radova radi prenamjene prostora uz eksploataciju),

– nekretnine na koje se odnosi,

– količinu i kakvoću mineralne sirovine koja će se izvaditi tijekom radova,

– način, uvjete i rok ograničene eksploatacije,

– visinu naknade,

– obvezu podnošenja mjesečnih izvješća o obavljenim rudarskim radovima, sukladno Odluci iz stavka 2. ovoga članka,

– broj, datum i oznaku izdavatelja lokacijske dozvole, odnosno drugih akata koji su povod donošenja odluke,

– rok važenja odluke.

(4) Rok za ograničenu eksploataciju iz stavka 1. ovoga članka ne može biti duži od pet godina.

(5) Za nadzor nad provođenjem odluke iz stavka 2. ovoga članka nadležno je, osim Državnog inspektorata, ministarstvo nadležno za rudarstvo kao i tijelo nadležno za upravljanje državnom imovinom te druga tijela ovisno o razlozima donošenja odluke.

V. GRAĐENJE RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA

Građevinska dozvola

Članak 105.

(1) Za građenje rudarskih objekata i postrojenja, u smislu ovoga Zakona, potrebna je građevinska dozvola.

(2) Građevinsku dozvolu za građenje rudarskih objekata i postrojenja izdaje tijelo nadležno za rudarstvo.

Sudionici u gradnji rudarskih objekata i postrojenja

Članak 106.

Sudionici u gradnji rudarskih objekata i postrojenja, u smislu ovoga Zakona, su:

– investitor,

– projektant,

– izvođač,

– nadzorni inženjer.

Investitor

Članak 107.

(1) Investitor je koncesionar u smislu ovoga Zakona.

(2) Izradu projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja, građenje rudarskih objekata i postrojenja i stručni nadzor građenja rudarskih objekata i postrojenja investitor mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti propisane ovim Zakonom.

(3) Investitor koji je ujedno i izvođač mora stručni nadzor građenja rudarskih objekata i postrojenja povjeriti drugoj osobi koja ispunjava uvjete za obavljanje stručnog nadzora građenja rudarskih objekata i postrojenja propisane ovim Zakonom.

Osobe ovlaštene za izradu projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja

Članak 108.

(1) Projekte građenja rudarskih objekata i postrojenja mogu izrađivati samo pravne osobe koje ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti izrade projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja propisane pravilnikom iz članka 112. ovoga Zakona.

(2) Glavni projektant, projektant i ovlaštena osoba za izradu pojedinih dijelova projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja su fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete propisane pravilnikom iz članka 149. ovoga Zakona.

(3) Projektant je odgovoran da projekti koje izrađuje ispunjavaju propisane uvjete, a osobito da su projektirani rudarski objekti i postrojenja usklađeni s lokacijskom dozvolom te da ispunjavaju propisane zahtjeve. Ako u projektiranju sudjeluje više projektanata, za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata odgovoran je glavni projektant.

(4) Pravne osobe, koje izrađuju projekte građenja rudarskih objekata i postrojenja, moraju prije početka njihove izrade imenovati glavnog projektanta, projektante i ovlaštene osobe za izradu pojedinih dijelova projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja.

(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, projektant strojarskog projekta, građevinskog projekta, elektrotehničkog projekta i geodetskog projekta, koji su sastavni dio projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja, je osoba koja nosi strukovni naziv ovlašteni inženjer odgovarajuće struke prema posebnom propisu.

(6) Projektant ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač na građenju istih rudarskih objekta i postrojenja.

Nadzorni inženjer

Članak 109.

(1) Nadzorni inženjer je fizička osoba koja ispunjava uvjete propisane pravilnikom iz članka 112. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka nadzorni inženjer nad izvođenjem strojarskih, građevinskih i elektrotehničkih radova je osoba koja nosi strukovni naziv ovlašteni inženjer odgovarajuće struke prema posebnom propisu.

(3) Na rudarskim objektima i postrojenjima na kojima se izvodi više vrsta radova ili radovi većeg opsega, stručni nadzor mora provoditi više nadzornih inženjera odgovarajuće struke.

(4) Glavnog nadzornog inženjera i nadzornog inženjera određuje investitor.

(5) U provedbi stručnog nadzora građenja nadzorni inženjer odgovoran je da se građenje provodi u skladu s građevinskom dozvolom, ovim Zakonom i posebnim propisima, dužan je bez odgađanja upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči tijekom građenja te investitora i nadležne inspekcije obavijestiti o poduzetim mjerama.

(6) Glavni nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja rudarskih objekata i postrojenja i dužan je o tome sastaviti završno izvješće.

(7) Nadzorni inženjer ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač na građenju istih rudarskih objekata i postrojenja.

Izvođač

Članak 110.

(1) Izvođač je osoba koja gradi ili izvodi pojedine radove na građenju rudarskih objekata i postrojenja.

(2) Graditi ili izvoditi pojedine radove na rudarskim objektima i postrojenjima može fizička osoba ili pravna osoba registrirana za obavljanje tih radova.

(3) Izvođač je dužan graditi u skladu s građevinskom dozvolom i pri tome:

– povjeriti izvođenje radova građenja rudarskih objekata i postrojenja i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova,

– radove izvoditi tako da se ispune propisani zahtjevi za rudarske objekte i postrojenja,

– osigurati dokaze o kvaliteti izvedenih radova i uporabljivosti ugrađenih proizvoda i opreme,

– propisno zbrinuti građevinski otpad nastao tijekom građenja i

– sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja rudarskih objekata i postrojenja.

Odgovorne osobe

Članak 111.

(1) Izvođač imenuje inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje, odnosno pojedine radove. Inženjer gradilišta, odnosno voditelj radova odgovoran je za provedbu obveza iz članka 110. ovoga Zakona.

(2) Ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, investitor određuje glavnog izvođača koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta.

(3) Glavni inženjer gradilišta odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova, za međusobnu usklađenost provedbe obveza iz članka 110. ovoga Zakona te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvođenja radova.

(4) Glavni inženjer gradilišta, inženjer gradilišta i voditelj radova mogu biti fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete propisane pravilnikom iz članka 112. ovoga Zakona.

Stručni uvjeti

Članak 112.

Uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe koje izrađuju projekte građenja rudarskih objekata i postrojenja te stručna sprema, stručni ispit i radno iskustvo nadzornog inženjera, glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta i voditelja radova propisuju se pravilnikom koji donosi ministar nadležan za rudarstvo.

Glavni projekt građenja

Članak 113.

(1) Glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građenja rudarskih objekata i postrojenja i dokazuje ispunjavanje zahtjeva prema ovom Zakonu i posebnih propisa te tehničkih specifikacija.

(2) Glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja mora biti u skladu s provjerenim rudarskim projektom.

(3) Glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja zajedno s građevinskom dozvolom dužan je trajno čuvati investitor, odnosno njegov pravni sljednik.

Sadržaj glavnog projekta građenja

Članak 114.

(1) Glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja, ovisno o vrsti rudarskih objekata i postrojenja, sadrži:

– tehničko-tehnološki projekt,

– strojarski projekt,

– građevinski projekt,

– elektrotehnički projekt,

– geodetski projekt,

– prikaz mjera zaštite od požara,

– prikaz mjera zaštite na radu,

– prikaz mjera zaštite prirode i okoliša,

– troškovnik projektiranih radova.

(2) Projekti iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati i prikaz uklapanja tehničkog rješenja u postojeću provjerenu rudarsku projektnu dokumentaciju te projektirani vijek uporabe rudarskih objekata i postrojenja i uvjete za njihovo održavanje.

Izvedbeni projekt građenja i projekt izvedenog stanja

Članak 115.

(1) Izvedbenim projektom građenja rudarskih objekata i postrojenja detaljno se razrađuje tehničko rješenje iz glavnog projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja. Izvedbeni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom građenja rudarskih objekata i postrojenja.

(2) Projekt izvedenog stanja sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama u odnosu na glavni projekt građenja i izvedbeni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja dužan je čuvati investitor, odnosno njegov pravni sljednik za cijeli vijek uporabe rudarskih objekata i postrojenja.

Pravilnik o obveznom sadržaju projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja

Članak 116.

Obvezni sadržaj i elementi projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja, način opremanja, uvjeti promjene sadržaja i označivanja projekta propisuju se pravilnikom koji donosi ministar nadležan za rudarstvo.

Tehničko-tehnološka cjelina

Članak 117.

Građevinska dozvola izdaje se za građenje rudarskih objekata i postrojenja određenih lokacijskom dozvolom koji čine zasebnu tehničko-tehnološku cjelinu, odnosno za zasebnu tehničko-tehnološku cjelinu ako se prema posebnom propisu ne izdaje lokacijska dozvola.

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

Članak 118.

(1) Građevinska dozvola izdaje se temeljem podnesenog zahtjeva investitora u skladu s odredbama ovoga Zakona

(2) Podneseni zahtjev investitora obvezno sadrži:

– tri primjerka glavnog projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja s uvezanom lokacijskom dozvolom,

– zemljovid s ucrtanim granicama eksploatacijskog polja, na kojem su razvidne sve zemljišne čestice ili pozicije na službenoj pomorskoj navigacijskoj karti morskog dijela eksploatacijskog polja koje su u obuhvatu predmetne građevinske dozvole,

– ugovor o koncesiji i

– dokaz da ima pravo graditi rudarske objekte i postrojenja.

(3) Dokazom iz stavka 2. podstavka 4. ovoga članka smatra se osobito:

1. izvadak iz zemljišne knjige,

2. ugovor o zakupu sklopljen s vlasnicima zemljišnih čestica,

3. ugovor ili odluka nadležnog državnog tijela na temelju koje je fizička osoba ili pravna osoba stekla pravo vlasništva, pravo služnosti, pravo zakupa ili neko drugo pravo iz kojeg izvodi pravo na korištenje zemljišne čestice, odnosno pomorskog ili vodnog dobra,

4. ugovor o ortaštvu sklopljen s vlasnicima zemljišnih čestica,

5. pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika dana dotadašnjem vlasniku zemljišnih čestica.

(4) Iznimno od stavka 2. podstavka 1. ovoga članka glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja za koje se prema posebnom propisu ne izdaje lokacijska dozvola ne sadrži lokacijsku dozvolu.

Postupak izdavanja građevinske dozvole

Članak 119.

(1) Tijelo nadležno za rudarstvo u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje rudarskih objekata i postrojenja pribavlja od tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima suglasnosti ili mišljenja (u daljnjem tekstu: potvrde) o usklađenosti glavnog projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja s posebnim propisima.

(2) Tijelo nadležno za rudarstvo poziva na uvid u glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja, najkasnije u roku od trideset dana od dana primitka urednog zahtjeva za davanje građevinske dozvole za građenje rudarskih objekata i postrojenja, tijela i/ili osobe određene posebnim propisima, koje su sudjelovale u dodjeli lokacijske dozvole za te rudarske objekte i postrojenja radi pribavljanja potvrda iz stavka 1. ovoga članka o usklađenosti glavnog projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja s posebnim propisima.

(3) Tijelo nadležno za rudarstvo poziva radi pribavljanja potvrda iz stavka 1. ovoga članka i druga tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima te neovisne stručnjake koje odredi.

(4) Uvidu u glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja obvezno prisustvuje investitor i odgovorni projektant.

(5) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka smatra se izdanom ako se tijelo i/ili osoba iz stavaka 2. i 3. ovoga članka prilikom uvida u glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja očituje usmeno ili naknadno pisanim putem u propisanom roku.

(6) Ako tijelo i/ili osoba, određeni posebnim propisima, prilikom uvida u glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja ili naknadno u roku od najviše petnaest dana od dana uvida u glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja utvrde da glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja nije usklađen s odredbama posebnih propisa, tijelo nadležno za rudarstvo će zaključkom investitoru odrediti primjereni rok za njegovo usklađenje. Ako investitor ne postupi po tom zaključku, tijelo nadležno za rudarstvo će odbiti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za građenje rudarskih objekata i postrojenja.

(7) Ako investitor postupi po zaključku iz stavka 6. ovoga članka, tijelo nadležno za rudarstvo će ponovno postupiti u smislu stavaka 2. i 3. ovoga članka. Ako se tijelo i/ili osoba, određeni posebnim propisima, odazovu u ponovnom pozivu za uvid u glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja i tom prilikom utvrde da glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja ponovno nije usklađen s odredbama posebnih propisa, dužni su o tome sastaviti pisanu izjavu, te istu u roku od najduže petnaest dana od dana ponovnog uvida u glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja dostaviti investitoru i tijelu nadležnom za rudarstvu.

(8) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka smatra se izdana, odnosno da je glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja usklađen s odredbama posebnih propisa i u slučaju ako se tijelo i/ili osoba iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ne odazovu pozivu na uvid u glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja ili se prilikom uvida u glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja, odnosno u naknadno određenom roku ne očituju ili ako nakon ponovnog uvida u glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja u propisanom roku tijelu nadležnom za rudarstvo ne dostave pisanu izjavu iz stavka 7. ovoga članka.

Obveza naknade troškova

Članak 120.

Ako se uvid u glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja obavlja izvan mjesta u kojem se nalazi sjedište ili ispostava nadležnog tijela, odnosno sjedište osobe određenih posebnim propisima, investitor je dužan nadoknaditi tom tijelu, odnosno osobi putne troškove i dnevnice pozvanih predstavnika tijela i/ili osoba u visini određenoj posebnim propisima.

Utvrđivanje uvjeta za izdavanje građevinske dozvole

Članak 121.

(1) U postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje rudarskih objekata i postrojenja utvrđuje se:

– da je glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i ugovorom o koncesiji,

– da je glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja izrađen u skladu s odredbama ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju posebnih zakona,

– da su pribavljene potvrde tijela i/ili osoba određenih člankom 119. ovoga Zakona,

– da su zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole za građenje rudarskih objekata i postrojenja priloženi dokumenti iz članka 118. ovoga Zakona.

(2) Ako su ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom i nakon što je investitor dostavio dokaz o uplaćenom komunalnom i vodnom doprinosu te građevinskoj pristojbi prema posebnom zakonu, tijelo nadležno za rudarstvo je dužno izdati građevinsku dozvolu za građenje rudarskih objekata i postrojenja u roku od šezdeset dana.

(3) Ako tijelo nadležno za rudarstvo utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti za izdavanje građevinske dozvole za građenje rudarskih objekata i postrojenja, zaključkom će investitoru odrediti primjereni rok za ispunjenje tih uvjeta, koji ne može biti dulji od 30 dana.

(4) Tijelo nadležno za rudarstvo rješenjem će odbiti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za građenje rudarskih objekata i postrojenja ako investitor ne ispuni propisane uvjete u roku određenom zaključkom iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Građevinska dozvola za građenje rudarskih objekata i postrojenja prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju rudarskih objekata i postrojenja u roku od dvije godine od izdavanja građevinske dozvole.

(6) Važenje građevinske dozvole za građenje rudarskih objekata i postrojenja produžuje se na zahtjev investitora jednom za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdana građevinska dozvola.

(7) Tijelo nadležno za rudarstvo je dužno trajno čuvati glavni projekt građenja rudarskih objekata i postrojenja i građevinsku dozvolu za građenje rudarskih objekata i postrojenja.

Obveza prijave početka građenja

Članak 122.

(1) Investitor je obvezan najmanje 15 dana prije početka građenja rudarskih objekata i postrojenja ili nastavka izvođenja radova nakon prekida dužeg od tri mjeseca pisano prijaviti početak građenja rudarskih objekata i postrojenja, odnosno nastavak radova Državnom inspektoratu, te svim subjektima kojima je to u građevinskoj dozvoli za građenje rudarskih objekata i postrojenja određeno.

(2) U slučaju prekida građenja rudarskih objekata i postrojenja investitor je obvezan poduzeti mjere radi osiguranja rudarskih objekata i postrojenja te susjednih građevina, zemljišta i drugih stvari.

Osiguranje rudarskih objekata i postrojenja

Članak 123.

Rudarski objekti i postrojenja tijekom građenja moraju biti osigurani na način koji će odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi, prirode i okoliša.

Isprave koje izvođač mora imati na gradilištu

Članak 124.

(1) Izvođač tijekom građenja rudarskih objekata i postrojenja na gradilištu mora imati:

– rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu,

– akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova,

– akt o imenovanju nadzornog inženjera, odnosno glavnoga nadzornog inženjera,

– građevinsku dozvolu za građenje rudarskih objekata i postrojenja s glavnim projektom građenja rudarskih objekata i postrojenja,

– izvedbene projekte građenja rudarskih objekata i postrojenja,

– građevinski dnevnik,

– dokaze o kvaliteti izvedenih radova i uporabljivosti ugrađenih proizvoda i opreme,

– drugu dokumentaciju, dozvole i odobrenja za koje je posebnim propisima propisana obveza da ih izvođač nakon početka građenja mora imati na gradilištu rudarskih objekata i postrojenja.

(2) Obrazac, uvjeti i način vođenja građevinskog dnevnika na gradilištu rudarskih objekata i postrojenja propisani su pravilnikom koji donosi ministar nadležan za rudarstvo.

(3) Dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka nakon završetka građenja rudarskih objekata i postrojenja trajno čuva investitor ili njegov pravni sljednik.

Uporabna dozvola

Članak 125.

(1) Rudarski objekti i postrojenja mogu se početi koristiti, odnosno staviti u pogon nakon što tijelo nadležno za rudarstvo izda uporabnu dozvolu.

(2) Uporabnu dozvolu izdaje tijelo nadležno za rudarstvo nakon što se tehničkim pregledom utvrdi da su rudarski objekti i postrojenja izgrađeni u skladu s građevinskom dozvolom.

(3) Uporabna dozvola za rudarske objekte i postrojenja za koju se prema posebnim propisima utvrđuju objedinjeni uvjeti zaštite prirode i okoliša, u dijelu koji se odnosi na te uvjete, prestaje važiti u roku i pod uvjetima određenim tim propisom.

Postupanje s nezakonito izgrađenim rudarskim objektima i postrojenjima

Članak 126.

Nezakonito izgrađenim rudarskim objektima i postrojenjima, u smislu ovoga Zakona, smatraju se novi rudarski objekti i postrojenja, odnosno rekonstruirani dio postojećih rudarskih objekata i postrojenja iz članka 13. ovoga Zakona izgrađeni bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirani na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine, ako su do toga dana izvedeni svi građevinski i drugi radovi te ako se rudarski objekti i postrojenja koriste ili se mogu koristiti i ako su u pogledu namjene, veličine i smještaja izgrađeni u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.

Osnovni uvjeti za ozakonjenje nezakonito izgrađenih rudarskih objekata i postrojenja

Članak 127.

(1) Pod uvjetima i u postupku propisanom ovim Zakonom ozakonjuju se nezakonito izgrađeni rudarski objekti i postrojenja koji su što se tiče namjene, veličine i smještaja izgrađeni u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, ako njihovo ozakonjenje nije isključeno stavkom 3. ovoga članka.

(2) Pod uvjetima i u postupku propisanom ovim Zakonom ozakonjuju se i nezakonito izgrađeni rudarski objekti i postrojenja koji nisu što se tiče namjene, veličine i smještaja izgrađeni u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, ako njihovo ozakonjenje nije isključeno stavkom 3. ovoga članka te ako su izdane suglasnosti nadležnih javnopravnih tijela.

(3) Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na nezakonito izgrađene rudarske objekte i postrojenja koji su smješteni u području u kojem prema dokumentima prostornog uređenja postoje zapreke za izvođenje rudarskih radova.

Postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih rudarskih objekata i postrojenja

Članak 128.

(1) Nezakonito izgrađeni rudarski objekti i postrojenja ozakonjuju se izdavanjem uporabne dozvole u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Podneseni zahtjev investitora za izdavanje uporabne dozvole za nezakonito izgrađene rudarske objekte i postrojenja obvezno sadrži:

– očitovanje ministarstva nadležnog za prostorno uređenje da u dokumentima prostornog uređenja ne postoje zapreke za izdavanje uporabne dozvole za nezakonito izgrađene rudarske objekte i postrojenja,

– odgovarajuću dokumentaciju iz članaka 118. i 130. ovoga Zakona, te drugu dokumentaciju, dozvole i odobrenja za koje je posebnim propisima propisana obveza da je investitor mora imati na rudarskim objektima i postrojenjima,

– zemljovid s ucrtanim granicama eksploatacijskog polja, na kojem su razvidne sve zemljišne čestice ili pozicije na službenoj pomorskoj navigacijskoj karti morskog dijela koje su u obuhvatu predmetne građevinske dozvole,

– geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izgrađene rudarske objekte i postrojenja koji je kao dio geodetskog elaborata, ovjerio katastarski ured,

– ugovor o koncesiji,

– dokaz da ima pravo graditi rudarske objekte i postrojenja,

– dokaz o uplaćenom komunalnom i vodnom doprinosu te građevinskoj pristojbi prema posebnom zakonu.

(3) Dokazom iz stavka 2. podstavka 6. ovoga članka smatra se osobito:

1. izvadak iz zemljišne knjige,

2. ugovor o zakupu sklopljen s vlasnicima zemljišnih čestica,

3. ugovor ili odluka nadležnog državnog tijela na temelju koje je fizička osoba ili pravna osoba stekla pravo vlasništva, pravo služnosti, pravo zakupa ili neko drugo pravo iz kojeg izvodi pravo na korištenje zemljišne čestice, odnosno pomorskog ili vodnog dobra,

4. ugovor o ortaštvu sklopljen s vlasnicima zemljišnih čestica,

5. pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika dana dotadašnjem vlasniku zemljišnih čestica.

Članak 129.

(1) Zahtjev investitora za izdavanje uporabne dozvole za nezakonito izgrađene rudarske objekte i postrojenja podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2014. i po isteku toga roka ne može se više podnijeti.

(2) Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za nezakonito izgrađene rudarske objekte i postrojenja podnesen nakon 31. prosinca 2014. odbacuje se rješenjem.

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole

Članak 130.

(1) Uporabna dozvola izdaje se temeljem podnesenog zahtjeva investitora u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Podneseni zahtjev investitora obvezno sadrži:

– građevinsku dozvolu za građenje rudarskih objekata i postrojenja,

– podatke o sudionicima u gradnji rudarskih objekata i postrojenja,

– pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja rudarskih objekata i postrojenja,

– popis dokaza o kvaliteti izvedenih radova i uporabljivosti ugrađenih proizvoda i opreme,

– rekapitulaciju atestne i tehničke dokumentacije,

– završno izvješće nadzornih inženjera o izvedbi rudarskih objekata i postrojenja,

– projekt izvedenog stanja.

Tehnički pregled rudarskih objekata i postrojenja

Članak 131.

(1) Tijelo nadležno za rudarstvo dužno je u roku od 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva za davanje uporabne dozvole obaviti tehnički pregled rudarskih objekata i postrojenja.

(2) U slučaju nepotpunog zahtjeva tijelo nadležno za rudarstvo je dužno u roku od 30 dana od primitka zahtjeva zatražiti dopunu.

(3) Tehnički pregled obavlja povjerenstvo koje osniva tijelo nadležno za rudarstvo.

(4) Tijelo nadležno za rudarstvo imenuje predsjednika povjerenstva i određuje tijela i osobe određene posebnim propisima koji upućuju svog predstavnika kao člana povjerenstva.

(5) Predsjednik i članovi povjerenstva su stručni djelatnici i predstavnici tijela i osoba određenih posebnim propisima koji su izdali potvrde iz članka 119. ovoga Zakona, predstavnici drugih tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima te neovisni stručnjaci koje odredi osnivač povjerenstva.

(6) Tijela i osobe iz stavka 4. ovoga članka dužni su osigurati sudjelovanje svog predstavnika u radu povjerenstva.

(7) Način obavljanja tehničkog pregleda, sadržaj pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja rudarskih objekata i postrojenja, te sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera propisuje pravilnikom ministar nadležan za rudarstvo.

Članak 132.

(1) Tijelo nadležno za rudarstvo poziva na tehnički pregled sudionike u gradnji rudarskih objekata i postrojenja čija je prisutnost odlučna za obavljanje tehničkog pregleda. Pozvani sudionici u gradnji rudarskih objekata i postrojenja dužni su odazvati se pozivu i sudjelovati u radu povjerenstva.

(2) O mjestu, danu i satu obavljanja tehničkog pregleda, tijelo nadležno za rudarstvo dužno je obavijestiti investitora. Investitor je dužan osigurati nazočnost sudionika u gradnji rudarskih objekata i postrojenja na tehničkom pregledu.

(3) Predsjednik povjerenstva o obavljenom tehničkom pregledu sastavlja zapisnik u koji se unosi i mišljenje članova povjerenstva o tome mogu li se izgrađeni rudarski objekti i postrojenja koristiti ili se prethodno moraju otkloniti utvrđeni nedostaci ili se ne može izdati uporabna dozvola.

(4) Ako predstavnik tijela ili osobe, određenih posebnim propisima, nije prisustvovao tehničkom pregledu, niti je u roku od osam dana od dana određenog za obavljanje tehničkog pregleda dostavio tijelu nadležnom za rudarstvo mišljenje u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, smatrat će se da je mišljenje toga tijela ili osobe dano u smislu da se rudarski objekti i postrojenja mogu koristiti i da se može izdati uporabna dozvola.

Obveze investitora u vezi s tehničkim pregledom

Članak 133.

Investitor je dužan, najkasnije na dan tehničkoga pregleda, povjerenstvu za tehnički pregled dati na uvid:

– dokumentaciju iz članaka 118. i 130. ovoga Zakona, te drugu dokumentaciju, dozvole i odobrenja za koje je posebnim propisima propisana obveza da je investitor mora imati na rudarskim objektima i postrojenjima,

– geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izgrađene rudarske objekte i postrojenja sukladan izdanom aktu koji je kao dio geodetskog elaborata ovjerio katastarski ured za kopneni dio, a Hrvatski hidrografski institut za morski, odnosno pomorski dio.

Izdavanje uporabne dozvole

Članak 134.

(1) Tijelo nadležno za rudarstvo će izdati uporabnu dozvolu za izgrađene rudarske objekte i postrojenja u roku od 30 dana od obavljenoga tehničkog pregleda ako je povjerenstvo za tehnički pregled dalo mišljenje da se ti rudarski objekti i postrojenja mogu koristiti.

(2) Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole odbit će se rješenjem:

– ako su rudarski objekti i postrojenja izgrađeni protivno građevinskoj dozvoli za građenje rudarskih objekata i postrojenja,

– ako se u roku od 90 dana od dana završetka tehničkog pregleda ne otklone utvrđeni nedostaci,

– ako je u tijeku postupak poništenja građevinske dozvole za građenje rudarskih objekata i postrojenja,

– ako je u tijeku postupak Državnog inspektorata koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanje rudarskih objekata i postrojenja,

– ako nakon izgradnje rudarski objekti i postrojenja nisu dovedeni u uredno stanje.

Obveza naknade troškova u vezi s tehničkim pregledom

Članak 135.

Ako se tehnički pregled obavlja izvan mjesta u kojem se nalazi sjedište ili ispostava tijela nadležnog za rudarstvo, odnosno sjedište osobe određenih posebnim propisima, investitor je dužan nadoknaditi tom tijelu, odnosno osobi putne troškove i dnevnice članova povjerenstva za tehnički pregled u visini određenoj posebnim propisima.

Dostava uporabne dozvole

Članak 136.

(1) Investitor je dužan u roku od 15 dana od izvršnosti uporabne dozvole za rudarske objekte i postrojenja dostaviti istu nadležnom uredu za katastar radi evidentiranja rudarskih objekata i postrojenja u katastarskom operatu.

(2) U slučaju iz članka 87. stavka 10. ovoga Zakona, investitor je dužan u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja o brisanju rudarskih objekata iz registra eksploatacijskih polja koji vodi ministarstvo nadležno za rudarstvo dostaviti isto nadležnom uredu za katastar radi brisanja rudarskih objekata iz katastarskog operata.

Odgovornost za održavanje rudarskih objekata i postrojenja

Članak 137.

(1) Investitor je odgovoran za održavanje rudarskih objekata i postrojenja.

(2) U slučaju oštećenja rudarskih objekata i postrojenja zbog kojih postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, prirodu i okoliš, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, investitor je dužan poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti rudarske objekte i postrojenja opasnim do otklanjanja takvog oštećenja.

Obveza prijave početka ostvarivanja uporabne dozvole

Članak 138.

Investitori kojima je izdana uporabna dozvola za rudarske objekte i postrojenja dužni su, najmanje 15 dana prije početka uporabe rudarskih objekata i postrojenja, prijaviti Državnom inspektoratu, te svim subjektima kojima je to u uporabnoj dozvoli za rudarske objekte i postrojenja određeno, početak ostvarivanja uporabne dozvole za rudarske objekte i postrojenja.

Tipska rudarska postrojenja

Članak 139.

Tipska rudarska postrojenja za izvođenje rudarskih radova mogu se koristiti u istražnom prostoru ili na eksploatacijskom polju, u skladu s rješenjima iz provjerenog rudarskog projekta, prema propisima o zaštiti na radu.

VI. RUDARSKI PLANOVI I RUDARSKA MJERENJA

Obveze u vezi s rudarskim planovima i rudarskim mjerenjima

Članak 140.

Rudarski gospodarski subjekt dužan je na osnovi mjerenja izrađivati i dopunjavati planove, odnosno karte iz kojih se može utvrditi stanje rudarskih radova i rudarskih objekata i njihov međusobni položaj te položaj rudarskih radova i rudarskih objekata u odnosu na stare rudarske radove i objekte, kao i u odnosu na druge objekte na površini.

Obvezne isprave

Članak 141.

(1) Rudarski gospodarski subjekt dužan je imati:

1. položajni nacrt istražnog prostora ili eksploatacijskog polja,

2. izvod iz katastarskog plana i/ili prikaza na službenim pomorskim navigacijskim kartama s ucrtanim granicama istražnog prostora ili eksploatacijskog polja s obuhvatom potvrđenih rezervi mineralnih sirovina,

3. geološku kartu istražnog prostora ili eksploatacijskog polja i njegove okoline te karakteristične geološke presjeke.

(2) Rudarski gospodarski subjekt iz stavka 1. ovoga članka dužan je imati i drugu dokumentaciju određenu ovim Zakonom i posebnim propisima.

Izrada situacijske karte istražnog prostora/eksploatacijskog polja

Članak 142.

(1) Rudarski gospodarski subjekt dužan je najmanje jednom godišnje izraditi situacijsku kartu istražnog prostora/eksploatacijskog polja sa stanjem rudarskih radova na dan 31. prosinca.

(2) Situacijsku kartu istražnog prostora/eksploatacijskog polja iz stavka 1. ovoga članka izrađuju ovlaštene osobe odgovarajuće struke.

Ovjerene mjeračke knjige

Članak 143.

(1) Rudarski gospodarski subjekt dužan je o svim obavljenim mjerenjima voditi ovjerene mjeračke knjige.

(2) Mjeračke knjige ovjeravaju se prema propisima o ovjeravanju poslovnih knjiga. Mjeračke knjige mogu se voditi i u elektroničkom obliku.

(3) Položajni nacrt istražnog prostora ili eksploatacijskog polja i rudarska mjerenja na osnovi kojih se izrađuju rudarski planovi moraju biti priključeni na sustav državne izmjere.

VII. POSTUPANJE S MINERALNIM SIROVINAMA KOD IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Članak 144.

(1) Ako prilikom građenja građevina koje se grade sukladno propisima o gradnji preostane višak iskopa koji se ne ugrađuje u obuhvat te građevine, a sadrži mineralnu sirovinu, investitor je dužan višak iskopa staviti na raspolaganje Republici Hrvatskoj kao vlasniku.

(2) Predstavlja li iskop mineralnu sirovinu ustanovljava se na temelju uzoraka dobivenih prigodom geomehaničkog ispitivanja tla.

(3) Svi investitori građevina za koje je posebnim propisom određena obvezna kontrola glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija i temeljnog tla dužni su u roku od 30 dana prije početka radova obavijestiti tijelo nadležno za upravljanje državnom imovinom i Državni inspektorat o višku iskopa koji sadrži mineralnu sirovinu koji će preostati prilikom gradnje, a sukladno glavnom projektu građenja i troškovniku.

(4) Tijelo nadležno za upravljanje državnom imovinom dužno je ustrojiti evidenciju prijavljenih viškova iskopa prema području županija u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

(5) O količinama mineralne sirovine mora se trajno voditi evidencija, te kontrola i to od preuzimanja pa do krajnjeg raspolaganja (prodaja, ugrađivanje u obuhvat neke druge građevine itd.). U evidenciji iz stavka 4. ovoga članka moraju se navesti svi ovi podaci, kao i tko je izvršio kontrolu.

(6) Postupak, način utvrđivanja i prodaje, odnosno raspolaganja u druge svrhe mineralnim sirovinama iz stavka 1. ovoga članka propisuje se pravilnikom koji donosi ministar nadležan za rudarstvo.

VIII. JEDINSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAV MINERALNIH SIROVINA REPUBLIKE HRVATSKE

Obveza vođenja, sastavni dijelovi registra i evidencija

Članak 145.

(1) Radi održivog gospodarenja i zaštite mineralnih sirovina ministarstvo nadležno za rudarstvo vodi jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina Republike Hrvatske.

(2) Nadležna tijela za rudarstvo dužna su voditi registar istražnih prostora i registar eksploatacijskih polja te evidenciju o svim traženim istražnim prostorima/eksploatacijskim poljima, zbirku isprava te popis rudarskih gospodarskih subjekta.

(3) Za mineralne sirovine iz članka 5. točke 3. ovoga Zakona, tijelo nadležno za rudarstvo dužno je podatke i spise prikupljene na temelju odredbi stavka 2. ovoga članka, po njihovom zaprimanju odnosno donošenju, dostavljati ministarstvu nadležnom za rudarstvo.

(4) Ministarstvo nadležno za rudarstvo će svake godine objaviti i dostaviti Europskoj komisiji izvješće koje će uključivati informacije:

– o geografskim područjima koja su otvorena za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika,

– popis rudarskih gospodarskih subjekata,

– podatke o utvrđenim rezervama ugljikovodika u Republici Hrvatskoj.

Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu i registrima

Članak 146.

Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina, registar istražnih prostora, registar eksploatacijskih polja, način vođenja evidencije o traženim istražnim prostorima i/ili eksploatacijskim poljima, način vođenja zbirke isprava i popisa rudarskih gospodarskih subjekta propisuju se pravilnikom koji donosi ministar nadležan za rudarstvo.

IX. STRUČNA SPREMA ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH POSLOVA

Uvjeti za poslove i zadatke stručnog rukovođenja

Članak 147.

(1) Poslove i zadatke stručnog rukovođenja pri izvođenju rudarskih radova, obavljanja nadzora, samostalnog obavljanja rudarskih mjerenja, samostalnog rukovanja eksplozivnim sredstvima, te druge poslove pri izvođenju rudarskih radova mogu obavljati samo radnici koji što se tiče stupnja i vrste stručne spreme, položenog stručnog ispita i radnog iskustva ispunjavaju uvjete propisane pravilnikom iz članka 149. ovoga Zakona.

(2) Odgovorne osobe koje obavljaju poslove izrade elaborata o rezervama mineralnih sirovina, provjere elaborata o rezervama mineralnih sirovina, izrade rudarskih projekata i provjere rudarskih projekata dužne su položiti stručni ispit te upotpunjavati i usavršavati svoje znanje.

(3) Stručnim ispitom iz stavaka 1. i 2. ovoga članka provjerava se poznavanje važećih propisa iz područja rudarstva, geologije, radnog zakonodavstva i drugih propisa važnih za područje rudarstva.

(4) Stručni ispit iz stavaka 1. i 2. ovoga članka polaže se u ministarstvu nadležnom za rudarstvo. Stručni ispit provodi Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnih ispita koje osniva ministar nadležan za rudarstvo.

(5) Članove Ispitnog povjerenstva iz stavka 4. ovoga članka ministar nadležan za rudarstvo rješenjem imenuje iz reda službenika ministarstva nadležnog za rudarstvo te znanstvenih i stručnih djelatnika iz područja rudarstva.

(6) Podnositelj zahtjeva za polaganje stručnog ispita dužan je podmiriti troškove Ispitnog povjerenstva iz stavka 5. ovoga članka.

Obveza stručnog usavršavanja i provjera stručne osposobljenosti

Članak 148.

(1) Radnici koji su zaposleni na poslovima za koje je prema odredbama ovoga Zakona propisana određena stručna sprema i radno iskustvo dužni su upotpunjavati i usavršavati svoje stručno znanje.

(2) Rudarski gospodarski subjekti koji izvode rudarske radove dužni su organizirati provjeru stručne osposobljenosti radnika koji rade na poslovima za koje je prema odredbama ovoga Zakona propisana određena stručna sprema i radno iskustvo.

Stručni ispit

Članak 149.

Program, uvjeti i način polaganja stručnog ispita, ustroj i način rada Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita, prijave osoba za polaganje stručnog ispita, kao i uvjeti koji se moraju ispuniti za polaganje stručnog ispita, te druga pitanja u svezi sa stručnom osposobljenosti, provjerom stručne osposobljenosti i stručnim usavršavanjem, propisuju se pravilnikom koji donosi ministar nadležan za rudarstvo.

X. MJERE ZAŠTITE

Provedba zaštite na radu

Članak 150.

Rudarski gospodarski subjekt dužan je provoditi zaštitu na radu sukladno odredbama ovoga Zakona, propisima o zaštiti na radu i propisima kojima se utvrđuju uvjeti za siguran rad, zaštitu prirode i okoliša i zdravlje radnika zaposlenih pri izvođenju rudarskih radova.

Mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi, zaštitu imovine, prirode i okoliša

Članak 151.

(1) Kod izvođenja rudarskih radova rudarski gospodarski subjekt dužan je poduzeti i mjere potrebne za zaštitu života i zdravlja ljudi te zaštitu imovine, prirode i okoliša prema važećim propisima.

(2) Kod izvođenja rudarskih radova rudarski gospodarski subjekt dužan je voditi knjigu rudarskog nadzora u koju se unose naređenja rudarskog inspektora i odgovornih tehničkih osoba radi sprečavanja neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi, te zaštite imovine.

(3) Posjednici i vlasnici zemljišnih čestica i objekata u istražnim prostorima i na eksploatacijskim poljima kao i ostali građani, pri kretanju i radu u istražnim prostorima i na eksploatacijskim poljima, dužni su se pridržavati mjera zaštite i uputa rudarskih gospodarskih subjekta.

Služba spašavanja i vatrogasna jedinica

Članak 152.

(1) Rudarski gospodarski subjekt prema svojim specifičnim prilikama organizira službu spašavanja i vatrogasnu jedinicu i opskrbljuje ih potrebnom opremom u skladu s posebnim propisima.

(2) Poslove, odnosno radne zadatke službe za spašavanje i vatrogasne jedinice obavljaju radnici koji su za te poslove posebno osposobljeni.

Obveze podizvođača u svezi s propisima i mjerama zaštite na radu

Članak 153.

(1) Ako za potrebe rudarskog gospodarskog subjekta rudarske radove izvodi jedna ili više drugih fizičkih osoba ili pravnih osoba, prije početka radova, radnici tih osoba moraju se upoznati s propisima i mjerama zaštite na radu te opasnostima koje mogu nastati tijekom izvođenja radova.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka pri izvođenju rudarskih radova dužne su postupati po odredbama ovoga Zakona.

(3) Nadzor nad provedbom propisanih tehničkih normativa i mjera zaštite na radu, osim odgovornih osoba zaposlenih kod fizičkih ili pravnih osoba koje izvode radove, obavljaju i za to posebno određeni radnici zaposleni kod fizičke osobe ili pravne osobe za čije se potrebe ti radovi izvode.

(4) Međusobni odnosi fizičkih osoba ili pravnih osoba iz stavaka 1. i 3. ovoga članka uređuju se ugovorom.

Obveza pridržavanja tehničkih normativa mjera zaštite na radu i zaštite od požara

Članak 154.

(1) Svaki radnik zaposlen kod fizičkih osoba ili pravnih osoba koje izvode rudarske radove, dužan je pridržavati se propisanih tehničkih normativa, mjera zaštite na radu i zaštite od požara.

(2) Fizičke osobe i odgovorne osobe u pravnim osobama, te druge osobe odgovorne za izvođenje rudarskih radova određene općim propisom o mjerama zaštite na radu, kao i radnici koji obavljaju nadzor nad zaštitom na radu, imaju pravo privremeno udaljiti od obavljanja poslova, odnosno radnih zadataka radnika koji je izvršio povredu neke od propisanih mjera kojima se ugrožava osobna i opća sigurnost.

Dojava opasnosti

Članak 155.

(1) Svaki radnik zaposlen kod fizičkih osoba ili pravnih osoba koje izvode rudarske radove dužan je u najkraćem roku izvijestiti odgovornog radnika o svakoj pojavi opasnosti pri izvođenju rudarskih radova, a posebno o pojavi eksplozivnih, zagušljivih i otrovnih plinova, o provali vode, pojavi vatre, gorskom udaru, nekontroliranoj erupciji ugljikovodika i mineralne i geotermalne vode, te o drugim pojavama koje mogu ugroziti sigurnost ljudi, imovine, prirode i okoliša.

(2) O pojavama iz stavka 1. ovoga članka fizičke osobe ili pravne osobe koje izvode radove, dužne su u najkraćem roku izvijestiti Državni inspektorat.

Obveza obavještavanja nadležnih tijela za slučaj smrti i teške povrede na radu

Članak 156.

Fizičke osobe ili pravne osobe koje izvode rudarske radove dužne su u najkraćem roku izvijestiti Državni inspektorat i nadležnu policijsku postaju o svakom smrtnom slučaju, grupnoj povredi, težoj povredi na radu i o svakoj drugoj nesreći na radu.

XI. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 157.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provodi ministarstvo nadležno za rudarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provodi Državni inspektorat te druge inspekcije sukladno ovom Zakonu i drugim propisima.

Posebne mjere u provedbi inspekcijskog nadzora

Članak 158.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora rudarski inspektor Državnog inspektorata će rudarskom gospodarskom subjektu:

1. zabraniti izvođenje rudarskih radova ako su nepravilnosti i nedostaci takve prirode da zbog njih može nastupiti neposredna opasnost za život i zdravlje radnika i drugih građana ili znatna materijalna šteta,

2. zabraniti izvođenje rudarskih radova na istraživanju mineralnih sirovina ako se istražni radovi izvode bez rješenja o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina, odnosno protivno rješenju o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina,

3. zabraniti dodatne istražne radove na eksploatacijskom polju ako se utvrdi da se rudarski radovi izvode bez rješenja o odobrenju dodatnih istražnih radova na eksploatacijskom polju, odnosno protivno rješenju o odobrenju dodatnih istražnih radova na eksploatacijskom polju,

4. zabraniti izvođenje rudarskih radova na eksploataciji mineralnih sirovina, ako se utvrdi da se rudarski radovi izvode bez ugovora o koncesiji, odnosno protivno ugovoru o koncesiji i provjerenoj rudarskoj dokumentaciji navedenoj ugovorom o koncesiji,

5. zabraniti izvođenje rudarskih radova na eksploatacijskom polju po pojednostavljenom rudarskom projektu ako se utvrdi da se rudarski radovi izvode bez potvrde iz članka 96. stavka 4. ovoga Zakona,

6. zabraniti izvođenje rudarskih radova, ako na poslovima odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova ne zapošljava odgovornu stručnu osobu koja ispunjava propisane uvjete ovim Zakonom,

7. narediti obustavu građenja rudarskih objekata i postrojenja ako se grade bez građevinske dozvole ili ako se radovi ne izvode u skladu s građevinskom dozvolom,

8. narediti zabranu korištenja rudarskih objekata i postrojenja ako se koriste bez uporabne dozvole ili ako se ne koriste u skladu s uporabnom dozvolom,

9. narediti uklanjanje rudarskih objekata i postrojenja ili dijela istih iz članka 13. ovoga Zakona:

– ako se grade ili su izgrađeni bez građevinske dozvole ili ako se radovi ne izvode u skladu s građevinskom dozvolom,

– ako se grade ili su izgrađeni bez potrebne rudarske dokumentacije određene ovim Zakonom,

10. zabraniti obavljanje poslova odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova, nadzora, samostalno obavljanje rudarskih mjerenja, rukovanje eksplozivnim sredstvima, rukovanje rudarskim strojevima i postrojenjem te obavljanje drugih poslova pri izvođenju rudarskih radova osobama koje ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom,

11. zabraniti korištenje rudarskih strojeva ili postrojenja, bez ishođenog uvjerenja o ispravnosti.

(2) U provedbi inspekcijskog nadzora rudarski inspektor Državnog inspektorata će fizičkoj osobi i pravnoj osobi, rješenjem:

– zabraniti izvođenje rudarskih radova na istraživanju mineralnih sirovina ako se istražni radovi izvode bez rješenja o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina,

– zabraniti izvođenje dodatnih istražnih radova na eksploatacijskom polju ako se utvrdi da se radovi izvode bez rješenja o odobrenju dodatnih istražnih radova na eksploatacijskom polju,

– zabraniti izvođenje rudarskih radova eksploatacije mineralnih sirovina ako se utvrdi da se radovi izvode bez ugovora o koncesiji,

– narediti investitoru da je dužan višak otkopane mineralne sirovine dobivene pri gradnji građevine sukladno propisima o gradnji, a koji se ne može ugraditi u obuhvatu građevine, sukladno ovom Zakonu staviti na raspolaganje Republici Hrvatskoj.

(3) Žalba izjavljena protiv rješenja Državnog inspektorata iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Otklanjanje utvrđenih nedostataka

Članak 159.

Ako rudarski inspektor Državnog inspektorata u obavljanju inspekcijskog nadzora utvrdi povredu odredbi ovoga Zakona ili propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, osim mjera zabrane iz članka 158. ovoga Zakona, rješenjem će fizičkim osobama i pravnim osobama narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku.

XII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 160.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička odnosno pravna osoba:

1. ako prijenos rješenja i/ili ugovora ishođenih sukladno odredbama ovoga Zakona ne provede u skladu s odredbama ovoga Zakona,

2. ako obavlja rudarske radove na istraživanju mineralnih sirovina bez rješenja o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina, odnosno protivno rješenju o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina,

3. ako obavlja dodatne istražne radova na eksploatacijskom polju bez rješenja o odobrenju za dodatne istražne radove na eksploatacijskom polju, odnosno protivno rješenju o odobrenju za dodatne istražne radove na eksploatacijskom polju,

4. ako obavlja rudarske radove eksploatacije mineralnih sirovina bez ugovora o koncesiji, odnosno protivno ugovoru o koncesiji i provjerenoj rudarskoj dokumentaciji navedenoj ugovorom o koncesiji,

5. ako ne prijavi početak i završetak izvođenja rudarskih radova u istražnom prostoru u skladu s rješenjem o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina,

6. ako u roku određenim ovim Zakonom ne dostavi dokaz o obračunatim i uplaćenim iznosima naknade za koncesiju,

7. ako su probnom eksploatacijom mineralnih sirovina otkopane ili pridobivene veće količine mineralnih sirovina od onih koje su određene rješenjem o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina ili rješenja o odobrenju za dodatne istražne radove na eksploatacijskom polju,

8. ako s mineralnom sirovinom otkopanom ili pridobivenom tijekom probne eksploatacije mineralnih sirovina ne postupi u skladu s odredbama članka 68. ovoga Zakona,

9. ako tijekom izvođenja rudarskih radova te nakon završetka ili trajnog obustavljanja izvođenja rudarskih radova ne provede sve potrebne mjere osiguranja i/ili ne provede sanaciju terena na kojem su izvođeni rudarski radovi,

10. ako ne prijavi početak i završetak izvođenja odobrenih rudarskih radova na eksploatacijskom polju, u skladu s rješenjem o odobrenju za dodatne istražne radove na eksploatacijskom polju ili ugovorom o koncesiji,

11. ako prilikom građenja građevina koje se grade sukladno propisima o gradnji, višak iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu ne stavi na raspolaganje Republici Hrvatskoj i/ili mineralne sirovine koje se ne mogu ugraditi u obuhvat građevine ne iskaže u izvedbenom projektu,

12. ako gradi rudarske objekte i postrojenja bez građevinske dozvole,

13. ako se rudarski objekti i postrojenja koriste bez uporabne dozvole,

14. ako se ministarstvu nadležnom za rudarstvo ne dostave podaci sukladno odredbi članka 51. ovoga Zakona,

15. ako se ne dostave podaci sukladno odredbi članka 167. stavka 9. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

Članak 161.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička odnosno pravna osoba:

1. ako tijekom izvođenja rudarskih radova tijelu nadležnom za rudarstvo ne podnese svakih šest mjeseci izvješće o obavljenim rudarskim radovima u istražnom prostoru,

2. ako u propisanom roku ne dostavi Povjerenstvu za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina dokumentaciju o rezervama mineralnih sirovina,

3. ako u propisanom roku ministarstvu nadležnom za rudarstvo ne dostavi podatke određene člankom 57. ovoga Zakona,

4. ako nakon potpune i trajne obustave izvođenja rudarskih radova na eksploatacijskom polju sve planove i skice, mjeračke knjige i ostalu dokumentaciju o stanju radova u trenutku potpune i trajne obustave radova ne preda na čuvanje ministarstvu nadležnom za rudarstvo,

5. ako na osnovi mjerenja ne izradi ili ne dopunjava planove, odnosno karte iz kojih se može utvrditi stanje rudarskih radova i rudarskih objekata i njihov međusobni položaj, te ako putem ovlaštene osobe odgovarajuće struke ne izradi situacijsku kartu istražnog prostora/eksploatacijskog polja sa stanjem rudarskih radova na dan 31. prosinca,

6. ako izvodi rudarske radove na eksploatacijskom polju po pojednostavljenom rudarskom projektu bez potvrde iz članka 96. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 25.000,00 kuna.

Članak 162.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička odnosno pravna osoba:

1. ako ne imenuje odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova u istražnom prostoru, u skladu s odredbama članka 40. stavka 2. ovoga Zakona,

2. ako ne imenuje odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova na eksploatacijskom polju, u skladu s odredbama članka 82. ovoga Zakona,

3. ako ne izvjesiti u roku od 24 sata nakon obustave rudarskih radova da se izvođenje rudarskih radova mora privremeno prekinuti zbog nepredviđenih okolnosti, ili ako o prekidu radova ne izvijesti u roku od 15 dana prije privremene obustave izvođenja rudarskih radova koja je unaprijed planirana, ili ako najmanje 15 dana prije potpune i trajne obustave izvođenja rudarskih radova na eksploatacijskom polju o tome ne izvijesti Državni inspektorat, tijelo nadležno za rudarstvo, ministarstvo nadležno za pomorstvo, ako se rudarski radovi izvode na plovnom putu,

4. ako u propisanom roku ne prijavi početak građenja rudarskih objekata i postrojenja ili nastavak izvođenja radova nakon prekida,

5. ako u propisanom roku ne prijavi početak uporabe rudarskih objekata i postrojenja,

6. ako poslove odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova, nadzora, samostalnog obavljanja rudarskih mjerenja, rukovanja eksplozivnim sredstvima, rukovanja rudarskim strojevima i postrojenjem te obavljanje drugih poslova pri izvođenju rudarskih radova povjeri osobama koje ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom,

7. ako ne vodi knjigu rudarskog nadzora, u skladu odredbama ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 15.000,00 kuna.

Članak 163.

Za prekršaje iz članka 160. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 7. i 8. ovoga Zakona, uz novčanu kaznu, izreći će se i:

– zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje prekršaja ili su nastali počinjenjem prekršaja bez obzira na to jesu li u vlasništvu počinitelja,

– mjera oduzimanja protupravno stečene imovinske koristi ostvarene prekršajem.

Protupravna eksploatacija

Članak 164.

Pod protupravnom eksploatacijom u smislu ovoga Zakona smatra se svaka eksploatacija mineralnih sirovina bez valjane dokumentacije propisane Zakonom ili protivno valjanoj dokumentaciji, a osobito:

1. eksploatacija mineralnih sirovina u okviru istraživanja mineralnih sirovina, osim ako je to dozvoljeno rješenjem o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina,

2. eksploatacija mineralnih sirovina u okviru dodatnih istražnih radova na eksploatacijskom polju, osim ako je to dozvoljeno rješenjem o odobrenju za dodatne istražne radove na eksploatacijskom polju,

3. prodaja mineralne sirovine otkopane tijekom probne eksploatacije mineralnih sirovina, osim mineralne sirovine iz članka 5. točke 1. ovoga Zakona pridobivene tijekom probne eksploatacije mineralnih sirovina, ako na istu nije plaćena naknada za pridobivene količine ugljikovodika u skladu s odredbama ovoga Zakona,

4. eksploatacija mineralne sirovine izvan granica projektnih rješenja iz provjerenih rudarskih projekata na temelju kojih je dodijeljena koncesija,

5. eksploatacija mineralnih sirovina na zemljišnim česticama na kojima nije dodijeljena koncesija i/ili izvan obuhvata utvrđenog provjerenim rudarskim projektom na temelju kojeg je dodijeljena koncesija, odnosno protivno ugovoru o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina.

Obveza naknade štete

Članak 165.

(1) Fizička osoba ili pravna osoba koja je bez pravne osnove izvodila rudarske radove, dužna je nadoknaditi štetu nastalu protupravnim izvođenjem radova Republici Hrvatskoj, kao vlasniku rudnog blaga, te vlasniku zemljišta ili nositelju vlasti na općem dobru, kao i svu štetu na cestama, prirodi i okolišu nastalu umanjenjem vrijednosti i kvalitete prirode i krajolika, osim ako dokaže da je šteta nastala zbog više sile, radnjom oštećenika ili treće osobe.

(2) Ovo se odnosi i na rudarske gospodarske subjekte koji imaju svu dokumentaciju propisanu zakonom, ali izvode radove izvan granica provjerenog rudarskog projekta na temelju kojeg je dodijeljena koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina, neovisno o tome jesu li radovi provedeni unutar ili izvan eksploatacijskog polja.

(3) Naknada štete nastale po osnovi otuđenja mineralne sirovine obračunava se prema tablici tržišne vrijednosti sirovine za pojedina područja koju će uredbom propisati Vlada Republike Hrvatske, ovisno o kretanjima na tržištu. Tržišna vrijednost mineralnih sirovina utvrđuje se svake dvije godine.

(4) Naknada ostalih vrsta šteta obračunavat će se na način propisan pravilima obveznog prava i posebnim propisima.

(5) Nadležni rudarski inspektor Državnog inspektorata na temelju zapisnika o obavljenom nadzoru utvrđuje količine protupravno otkopane ili pridobivene mineralne sirovine.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zamjena odobrenja za izvođenje rudarskih radova za rješenje o davanju koncesije

Članak 166.

(1) Fizičkoj osobi ili pravnoj osobi koja je na temelju pravomoćnog akta – odobrenja za izvođenje rudarskih radova izdanog po prijašnjim propisima stekla pravo na eksploataciju mineralne sirovine, to odobrenje zamjenjuje se za rješenje o davanju koncesije radi usklađenja s propisima o koncesijama i odredbama ovoga Zakona do isteka roka navedenog u tom odobrenju.

(2) Ako u odobrenju nije naveden rok do kojeg se mogu izvoditi rudarski radovi, preostali rok će se utvrditi rješenjem sukladno provjerenim rudarskim projektima temeljem kojih je doneseno odobrenje, a isti ne može biti duži od 40 godina.

(3) Na temelju rješenja kojim se zamjenjuje odobrenje za koncesiju tijelo nadležno za rudarstvo sklapa ugovor o koncesiji.

(4) Tijelo nadležno za rudarstvo dužno je provesti postupak iz stavka 3. ovog članka u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

(5) Ako je, prije stupanja na snagu ovog Zakona, odobrenje bez pravne osnove već zamijenjeno za koncesiju, bez provedenog javnog nadmetanja, takva koncesija je bez pravnog učinka i smatra se da i dalje vrijedi odobrenje za izvođenje rudarskih radova.

(6) Ugovor o koncesiji sklopljen u provedbi ovoga članka dostavlja se registru koncesija koji vodi ministarstvo nadležno za financije.

Stečena prava

Članak 167.

(1) Na područjima na kojima je temeljem zakona ili podzakonskih propisa zabranjena eksploatacija (npr. izmjena prostornih planova, zaštićeni obalni pojas, proširenje granica zakonom zaštićenog područja i dr.) a za područja na kojima je rudarski gospodarski subjekt već dobio koncesiju, rudarsku koncesiju ili odobrenje za izvođenje rudarskih radova po prijašnjem propisu prije određivanja zabrane, taj rudarski gospodarski subjekt ima pravo nastaviti s eksploatacijom ako Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne/regionalne samouprave ne donesu odluku o oduzimanju koncesije i tu odluku dostave tijelu nadležnom za rudarstvo.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka osoba javnog prava koja traži oduzimanje koncesije dužna je nadoknaditi rudarskom gospodarskom subjektu štetu nastalu zbog gubitka prava.

(3) Prava iz stavka 1. ovoga članka rudarski gospodarski subjekt nema u slučaju da ima samo rješenje o odobrenju za istraživanje ili rješenje o odobrenju eksploatacijskog polja, za koje do stupanja na snagu Zakona o rudarstvu (»Narodne novine«, br. 75/09. i 49/11.) nije ishodio koncesiju.

(4) Kada istekne rok iz rješenja o odobrenju eksploatacijskog polja donesenog po prijašnjem propisu, takvo eksploatacijsko polje po sili zakona prelazi na Republiku Hrvatsku.

(5) Fizička osoba ili pravna osoba kojoj je rješenjem odobreno eksploatacijsko polje mineralnih sirovina i koja nije ishodila koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina u određenom roku, gubi pravo na eksploatacijsko polje istekom toga roka, neovisno o roku na koji je utvrđeno eksploatacijsko polje.

(6) Tijelo nadležno za rudarstvo koje je donijelo rješenje o odobrenju eksploatacijskog polja obavijestit će ovlaštenika eksploatacijskog polja o prestanku prava ovlaštenika.

(7) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka Republika Hrvatska po sili zakona postaje ovlaštenik eksploatacijskog polja.

(8) Tijelo nadležno za rudarstvo će po službenoj dužnosti izvršiti brisanje ovlaštenika eksploatacijskog polja iz registra eksploatacijskih polja, ako je taj ovlaštenik brisan iz sudskog registra, odnosno registra obrtnika i kao ovlaštenika eksploatacijskog polja upisati Republiku Hrvatsku.

(9) Ovlaštenik istražnog prostora/eksploatacijskog polja dužan je u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona dostaviti ministarstvu nadležnom za rudarstvo podatke o svim rudarskim objektima smještenim unutar odobrenog istražnog prostora/eksploatacijskog polja mineralnih sirovina iz članka 5. točke 1. ovoga Zakona radi upisa u registar istražnih prostora/eksploatacijskih polja koji vodi ministarstvo nadležno za rudarstvo.

(10) Rokovi određeni ovim člankom ne mogu se produžavati, odnosno neizvršavanjem obveza u rokovima određenim ovim člankom fizičke osobe ili pravne osobe gube stečena prava iz ovoga članka, a sva stečena prava po sili ovoga Zakona prelaze na Republiku Hrvatsku.

(11) U slučaju iz stavka 10. ovoga članka, tijelo nadležno za rudarstvo o istome će donijeti rješenje i odrediti rok ne duži od tri mjeseca u kojem su fizičke osobe ili pravne osobe kojima su oduzeta stečena prava dužne podmiriti obveze s osnova naknade za koncesiju.

Raspolaganje eksploatacijskim poljima na kojima je djelomično ili potpuno završena eksploatacija

Članak 168.

(1) Ako je na dijelu eksploatacijskog polja potpuno završena eksploatacija, a prema dokumentima prostornog uređenja određena na istom druga namjena tog prostora (npr. turizam, sport, rekreacija i dr.) taj dio eksploatacijskog polja može se izdvojiti od preostalog dijela eksploatacijskog polja i privesti novoj namjeni.

(2) U roku od četiri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona Državni inspektorat će, u suradnji s ministarstvom nadležnim za rudarstvo, dostaviti tijelu nadležnom za upravljanje državnom imovinom popis svih eksploatacijskih polja na kojima je djelomično ili potpuno dovršena eksploatacija.

(3) O eksploatacijskim poljima iz stavka 1. ovoga članka, tijelo nadležno za rudarstvo donijet će u roku od četiri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona posebno rješenje kojim se utvrđuju činjenice da je eksploatacija dovršena djelomično i utvrditi na koji dio se to odnosi ili da je dovršena na cijelom polju i isto dostaviti tijelu nadležnom za upravljanje državnom imovinom.

(4) Nakon provjere namjene eksploatacijskih polja s popisa iz stavka 2. ovoga članka, tijelo nadležno za upravljanje državnom imovinom podnijet će cjelovito izvješće Vladi Republike Hrvatske u roku od četiri mjeseca.

(5) Ako je Republika Hrvatska vlasnik zemljišta iz stavka 1. ovog članka, takvim će zemljištem slobodno raspolagati kao cjelinom.

(6) Vlada Republike Hrvatske može donijeti posebnu odluku da će na određenom dijelu prostora, radi privođenja konačne namjene, u svrhu provođenja važnog projekta, odnosno investicije, raspisati javno nadmetanje za izbor najboljeg ponuditelja samo za izvođenje rudarskih radova radi pripreme prostora za konačnu namjenu.

Preuzimanje nadležnosti

Članak 169.

Ministarstvo nadležno za rudarstvo dužno je sukcesivno u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovoga Zakona preuzeti nadležnost za mineralne sirovine iz članka 5. točke 3. ovoga Zakona.

Donošenje podzakonskih propisa

Članak 170.

(1) Vlada Republike Hrvatske donijet će provedbene propise iz članka 77. stavka 2. i članka 165. stavka 3. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar nadležan za rudarstvo donijet će provedbene propise iz članka 7. stavka 5., članka 56., članka 92., članka 100., članka 112., članka 116., članka 124. stavka 2., članka 131. stavka 7., članka 144. stavka 6., članka 146. i članka 149. ovoga Zakona u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Ministar nadležan za rudarstvo donijet će provedbeni propis iz članka 56. stavka 2. ovoga Zakona do 30. lipnja 2013.

Podzakonski propisi koji ostaju na snazi

Članak 171.

Do donošenja podzakonskih propisa, na temelju ovlasti iz ovoga Zakona, ostaju na snazi sljedeći podzakonski propisi:

– Pravilnik o katastru istražnih prostora i eksploatacionih polja te o načinu vođenja evidencije, zbirke isprava i popisa rudarskih poduzeća i samostalnih poduzetnika kojima su izdana odobrenja za istraživanja ili eksploataciju mineralnih sirovina (»Narodne novine«, br. 44/91.),

– Pravilnik o prikupljanju podataka, načinu evidentiranja i utvrđivanja rezervi mineralnih sirovina te o izradi bilance tih rezervi (»Narodne novine«, br. 48/92. i 60/92.),

– Pravilnik o istraživanju mineralnih sirovina (»Narodne novine«, br. 125/98.),

– Pravilnik o eksploataciji mineralnih sirovina (»Narodne novine«, br. 125/98.),

– Pravilnik o postupku utvrđivanja i ovjere rezervi mineralnih sirovina (»Narodne novine«, br. 140/99.),

– Pravilnik o postupku provjere rudarskih projekata (»Narodne novine«, br. 140/99.),

– Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu (»Narodne novine«, br. 9/00.),

– Pravilnik o sadržaju dugoročnog i godišnjeg programa, te sadržaju rudarskih projekata (»Narodne novine«, br. 196/03. i 6/04.),

– Uredba O novčanoj naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (»Narodne novine«, br. 40/11.),

– Uredba o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova (»Narodne novine«, br. 109/11.).

Dovršetak započetih postupaka

Članak 172.

(1) Upravni postupci koji su započeli prije stupanja na snagu ovoga Zakona te sudski ili drugi postupci koji se vode povodom istih dovršit će se prema odredbama propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Prekršajni postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema propisima po kojima su pokrenuti.

Članak 173.

Vlada Republike Hrvatske će najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti Prijedlog zakona kojim će se urediti osnivanje Hrvatske komore inženjera rudarstva, geologije i naftnog rudarstva.

Članak 174.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o rudarstvu (»Narodne novine«, br. 75/09. i 49/11.).

Članak 175.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 14. stavka 2., članka 20. stavka 3., članka 26. stavka 4. i članka 145. stavka 4. koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 310-06/13-01/01

Zagreb, 26. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

56 10.05.2013 Zakon o rudarstvu