Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

NN 56/2013 (10.5.2013.), Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

HRVATSKI SABOR

1135

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O NACIONALNOJ INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA

Proglašavam Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. travnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/93

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 2. svibnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O NACIONALNOJ INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju pravila za uspostavu, održavanje i razvoj Nacionalne infrastrukture prostornih podataka u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: NIPP), kao i uspostava tijela NIPP-a.

(2) Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. kojom se uspostavlja Infrastruktura prostornih informacija u Europskoj zajednici (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe, u daljnjem tekstu: INSPIRE direktiva).

(3) Ovim se Zakonom utvrđuje okvir za provedbu pojedinih odredaba sljedećih akata Europske unije:

a) Uredba Komisije (EZ) br. 1205/2008 od 3. prosinca 2008. o uspostavi Direktive 2007/2/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi s metapodacima (SL L 326, 4. 12. 2008.)

b) Uredba Komisije (EZ) br. 976/2009 od 19. listopada 2009. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. kojom se uspostavlja Infrastruktura za prostorne informacije u Europskoj zajednici glede mrežnih usluga (OJ L 274, 20. 10. 2009.)

c) Uredba Komisije (EU) br. 268/2010 od 29. ožujka 2010. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o pristupu skupovima prostornih podataka i usluga država članica od strane institucija i tijela Zajednice pod usklađenim uvjetima (SL L 83, 30. 3. 2010.)

d) Uredba Komisije (EU) br. 102/2011 od 4. veljače 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1089/2010 o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima (SL L 31, 5. 2. 2011.)

e) Uredba Komisije (EU) br. 1089/2010 o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima (SL L 323, 8. 12. 2010.)

f) Odluka Komisije od 5. lipnja 2009. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća glede nadzora i izvješćivanja (2009/442/EZ) (SL L 148, 11. 6. 2009.)

Članak 2.

NIPP je skup tehnologija, mjera, normi, provedbenih pravila, usluga, ljudskih kapaciteta i ostalih čimbenika koji omogućavaju djelotvorno objedinjavanje, upravljanje i održavanje dijeljenja prostornih podataka određenih ovim Zakonom u svrhu zadovoljenja potreba na nacionalnoj, kao i na europskoj razini, a koji će biti sastavni dio europske infrastrukture prostornih podataka definirane INSPIRE direktivom.

Članak 3.

NIPP obuhvaća:

a) izvore prostornih podataka,

b) sustav metapodataka,

c) usluge i tehnologije umreženja,

d) provedbena pravila, sporazume o dijeljenju, razmjeni, pristupu i korištenju prostornih podataka,

e) uvjete korištenja,

f) mehanizme koordinacije i nadzora,

g) procese i postupke,

h) geoportal NIPP-a,

i) ljudske kapacitete,

koji se definiraju sukladno odredbama ovoga Zakona.

Značenje pojmova

Članak 4.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona, u provedbi ovoga Zakona i u aktima donesenima na temelju ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. Infrastruktura prostornih informacija podrazumijeva metapodatke, skupove i usluge prostornih podataka; mrežne usluge i tehnologije; sporazume o dijeljenju, pristupu i uporabi; mehanizme za koordinaciju i nadzor, procese i postupke koji se uspostavljaju, kojima se upravlja ili koji su dostupni u skladu s ovim Zakonom.

2. Nacionalna infrastruktura prostornih podataka određena je člancima 2. i 3. ovoga Zakona.

3. INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe (u daljnjem tekstu: INSPIRE) je inicijativa pokrenuta s namjerom uspostave infrastrukture prostornih podataka Europske unije, a koja je definirana INSPIRE direktivom.

4. Provedbena pravila su provedbena pravila Europske unije, kao i nacionalna provedbena pravila.

5. Geoportal Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (u daljnjem tekstu: Geoportal NIPP-a) je internetska stranica ili njezin ekvivalent koji omogućava pristup uslugama pronalaženja, pregledavanja, preuzimanja, transformacije, pozivanja i ostalim uslugama podataka NIPP-a.

6. INSPIRE geoportal je internetska stranica ili njezin ekvivalent koji omogućava pristup uslugama pronalaženja, pregledavanja, preuzimanja, transformacije i pozivanja usluga prostornih podataka na razini Europske unije.

7. Internetska stranica NIPP-a je službena stranica Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.

8. Interoperabilnost (međudjelovanje) podrazumijeva mogućnost kombiniranja skupova prostornih podataka i međudjelovanje usluga bez ponavljajuće manualne intervencije, tako da je rezultat dosljedan i da je dobivena dodana vrijednost skupa podataka i usluga.

9. Prostorni objekt predstavlja apstraktan prikaz pojave iz stvarnog okruženja povezan s određenim položajem ili geografskim područjem.

10. Prostorni podaci su svi podaci koji su direktno ili indirektno povezani s određenim položajem u prostoru ili geografskim područjem.

11. Skup prostornih podataka je jednoznačno odrediva zbirka prostornih podataka.

12. Niz skupova prostornih podataka su skupovi prostornih podataka koji su izrađeni prema istoj specifikaciji.

13. Usluge prostornih podataka podrazumijevaju računalne operacije koje se mogu izvršavati pozivanjem računalne aplikacije nad prostornim podacima sadržanim u skupu prostornih podataka ili na pridruženim metapodacima.

14. Izvor prostornih podataka može biti skup, niz skupova ili usluga prostornih podataka.

15. Metapodaci podrazumijevaju informacije koje opisuju izvore prostornih podataka te omogućavaju njihovo otkrivanje, pregledavanje i upotrebu.

16. Elektronički izvor informacija je izvor informacija koji se održava u elektroničkom ili računalnom formatu i može mu se pristupiti, pronaći ga i pozvati kroz elektroničke mreže ili druge elektroničke tehnologije obrade podataka.

17. Tijela javne vlasti su državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima.

18. Treća strana je svaka fizička ili pravna osoba koja nije tijelo javne vlasti.

Subjekti NIPP-a

Članak 5.

(1) Subjekti NIPP-a su tijela javne vlasti koja u nadležnosti, odnosno u svom djelokrugu, imaju uspostavu ili održavanje prostornih podataka iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona i koja su u smislu ovoga Zakona obvezna sudjelovati u uspostavi, održavanju i razvoju NIPP-a.

(2) Treća strana može postati subjekt NIPP-a ako ispunjava uvjete utvrđene ovim Zakonom nakon što Vijeće NIPP-a o tome donese odgovarajuću odluku prema prijedlogu Nacionalne kontaktne točke.

(3) Uvjeti da treća strana postane subjekt NIPP-a su:

a) da u svom djelokrugu ima izvore prostornih podataka,

b) da su izvori iz njezina djelokruga uključeni u popis tema prostornih podataka sukladno članku 9. stavku 1. ovoga Zakona,

c) da su izvori prostornih podataka iz njezina djelokruga u skladu s tehničkim zahtjevima, odnosno provedbenim pravilima.

(4) Treća strana sama snosi troškove pristupa, uspostave i održavanja veze s NIPP-om.

Izvori prostornih podataka

Članak 6.

Ovaj Zakon se primjenjuje na izvore prostornih podataka pod uvjetom:

a) da se odnose na teritorij Republike Hrvatske, unutarnje morske vode, teritorijalno more, epikontinentalni pojas i njezina ekološko-zaštitna ili gospodarska područja i druge prostore nad kojima Republika Hrvatska ostvaruje suverena prava,

b) da su u elektroničkom obliku,

c) da su u nadležnosti ili djelokrugu subjekata NIPP-a,

d) da se odnose na jednu ili više tema iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona,

e) da se ne odnose na klasificirane prostorne podatke.

Članak 7.

(1) U slučajevima gdje postoji više istovjetnih primjeraka skupova prostornih podataka ovaj Zakon se primjenjuje samo na izvornu verziju skupa prostornih podataka nadležnog subjekta NIPP-a iz kojeg su proizašle kopije.

(2) Ovaj Zakon ne obvezuje na prikupljanje novih prostornih podataka.

Članak 8.

Podaci koji se odnose na teritorij susjednih država, a nalaze se uz pogranični pojas Republike Hrvatske te ispunjavaju uvjete iz članka 6. stavka 1. točaka b), d) i e) ovoga Zakona, mogu biti obuhvaćeni NIPP-om.

Teme prostornih podataka

Članak 9.

(1) Prostorni podaci iz ovoga Zakona odnose se na sljedeće teme prostornih podataka:

Skupina I.:

1. Koordinatni referentni sustavi

2. Sustavi geografskih mreža

3. Geografska imena

4. Upravne jedinice

5. Adrese

6. Katastarske čestice

7. Prometne mreže

8. Hidrografija

9. Zaštićena područja

10. Podaci o minski sumnjivim područjima

Skupina II.:

1. Visine

2. Pokrov zemljišta

3. Ortofotosnimke

4. Geologija

Skupina III.:

1. Prostorne jedinice za statistiku

2. Zgrade

3. Tlo

4. Korištenje zemljišta

5. Ljudsko zdravlje i sigurnost

6. Komunalne i javne usluge

7. Sustavi za nadzor okoliša

8. Proizvodna i industrijska postrojenja

9. Sustavi za poljoprivredu i akvakulturu

10. Rasprostranjenost stanovništva – demografija

11. Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

12. Područja prirodnih opasnosti

13. Atmosferski uvjeti

14. Meteorološko-geografska obilježja

15. Oceanografsko-geografska obilježja

16. Morske regije

17. Biogeografske regije

18. Staništa i biotopi

19. Rasprostranjenost vrsta

20. Izvori energije

21. Izvori minerala.

(2) Na prijedlog Nacionalne kontaktne točke, člana Vijeća ili člana Odbora NIPP-a Vijeće NIPP-a iz članka 27. ovoga Zakona donijeti će odluku o uvođenju nove teme prostornih podataka ili o ukidanju ili promjeni postojeće teme navedene u stavku 1. ovoga članka.

(3) Definicije i detaljan opis tema prostornih podataka iz stavka 1. ovoga članka mogu biti prilagođeni i usvojeni kroz odgovarajući postupak, vodeći računa o navodima iz članka 17. ovoga Zakona, kako bi se uzele u obzir razvojne potrebe za prostornim podacima.

(4) Definicije i detaljan opis tema prostornih podataka iz stavka 1. ovoga članka objavit će Nacionalna kontaktna točka na internetskoj stranici NIPP-a temeljem odluke Vijeća NIPP-a.

Registar izvora prostornih podataka

Članak 10.

Nacionalna kontaktna točka vodi registar izvora prostornih podataka koji sadrži:

a) naziv i opis izvora prostornih podataka,

b) jedinstvenu oznaku izvora,

c) podatke o instituciji odgovornoj za izvor prostornih podataka,

d) geografski obuhvat izvora prostornih podataka,

e) ograničenja pristupa i korištenja prostornih podataka.

II. USPOSTAVA I ODRŽAVANJE NIPP-a

Geoportal NIPP-a

Članak 11.

Geoportal NIPP-a uspostavlja, održava i razvija Nacionalna kontaktna točka u svrhu upravljanja metapodacima i davanja usluga pronalaženja, pregledavanja, preuzimanja, transformacije i pozivanja izvora prostornih podataka te drugih informacija koje se odnose na Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka.

Sadržaj metapodataka

Članak 12.

Metapodaci sadrže informacije o:

a) usklađenosti izvora prostornih podataka s provedbenim pravilima i specifikacijama,

b) uvjetima pristupa i korištenja izvora prostornih podataka te o naknadama, ako se primjenjuju,

c) kvaliteti i valjanosti izvora prostornih podataka,

d) subjektima NIPP-a odgovornima za upravljanje, uspostavu dijeljenja i održavanje izvora prostornih podataka,

e) ograničenjima javnom pristupu i razlozima ograničenja.

Izrada metapodataka

Članak 13.

(1) Subjekti NIPP-a su obvezni preko geoportala NIPP-a unijeti i redovito održavati metapodatke za izvore prostornih podataka iz svoje nadležnosti ili djelokruga.

(2) Metapodaci se izrađuju sukladno provedbenim pravilima na način da omogućavaju jednostavno pronalaženje i upotrebu izvora prostornih podataka. Cjelovitost i kvalitetu metapodataka osigurava nadležni subjekt NIPP-a.

(3) Metapodaci se vode i čuvaju u elektroničkom obliku u sustavu metapodataka, koji je sastavni dio geoportala NIPP-a. Informacijski sustav metapodataka omogućava subjektima NIPP-a unošenje i ažuriranje metapodataka iz njihove nadležnosti.

(4) Metapodaci za nove izvore prostornih podataka osnivaju se u trenutku stvaranja njegova izvora, a najkasnije jednu godinu nakon stupanja na snagu akta kojim se utvrđuje novi izvor prostornih podataka.

Interoperabilnost (međudjelovanje) izvora prostornih podataka

Članak 14.

(1) Subjekti NIPP-a su dužni osigurati veze između različitih izvora prostornih podataka koji se odnose na istu lokaciju (interoperabilnost) u skladu s provedbenim pravilima.

(2) Informacije za provedbu i osiguranje interoperabilnosti izvora prostornih podataka, uključujući kodove i tehnička rješenja, moraju biti dostupne javnosti i trećim stranama preko internetske stranice NIPP-a.

(3) Interoperabilnost izvora prostornih podataka koji su uključeni u registar izvora prostornih podataka, a odgovaraju izvorima prostornih podataka iz članka 6. ovoga Zakona osiguravat će subjekti NIPP-a.

(4) Uvjeti interoperabilnosti i, ako je potrebno, harmonizacije izvora prostornih podataka propisani su provedbenim pravilima.

Članak 15.

(1) Prilikom osnivanja novih izvora prostornih podataka ili ažuriranja postojećih, koji su upisani u registar izvora prostornih podataka NIPP-a, subjekt NIPP-a mora utvrditi pravila za jedinstvenu identifikaciju prostornih objekata koji su prvi put zabilježeni, odnosno koji su već jedinstveno identificirani u drugom skupu prostornih podataka, dozvoljavajući subjektu NIPP-a da postavi svoju jedinstvenu identifikaciju, odnosno definira poveznicu s identifikacijskim originalom sukladno provedbenim pravilima za interoperabilnost.

(2) Subjekti NIPP-a osiguravaju da su novokreirani ili opsežno restrukturirani izvori prostornih podataka dostupni, u skladu s provedbenim pravilima, u razdoblju od dvije godine od donošenja provedbenih pravila, kao i da su izvori prostornih podataka koji su još uvijek u uporabi dostupni, u skladu s provedbenim pravilima, u razdoblju od sedam godina od njihova donošenja.

(3) Izvori prostornih podataka su dostupni, u skladu s provedbenim pravilima, prilagodbom postojećih izvora prostornih podataka ili preko usluga za transformaciju iz članka 19. stavka 1. točke d) ovoga Zakona.

Članak 16.

Dijeljenje izvora prostornih podataka na koje se ovaj Zakon odnosi uspostavlja se na način da je usklađeno s provedbenim pravilima koja se odnose na interoperabilnost prostornih podataka i usluga te na druge akte.

Članak 17.

Nacionalna provedbena pravila kao što su tehničke specifikacije i napuci koji definiraju tehničke uvjete interoperabilnosti i, po potrebi, harmonizacije izvora prostornih podataka, a koje donosi Vijeće NIPP-a svrhu uspostave, održavanja i razvoja NIPP-a moraju obuhvatiti:

a) relevantne zahtjeve korisnika,

b) inicijative i međunarodne norme za interoperabilnost i harmonizaciju podataka,

c) zajednički okvir za jedinstvenu identifikaciju prostornih objekata s kojim bi se mogli povezati identifikatori unutar nacionalnog sustava kako bi se osigurala njihova interoperabilnost,

d) veze između prostornih objekata,

e) ključne atribute i pripadajuće višejezične popise ključnih riječi,

f) informacije o vremenskoj komponenti podataka,

g) ažuriranje podataka,

h) provedivost,

i) procjenu troškova i koristi.

Članak 18.

(1) Subjekti NIPP-a dužni su osigurati dostupnost svih informacija, uključujući metapodatke i tehničke uvjete za interoperabilnost koji su potrebni za usklađenost s provedbenim pravilima, a u skladu s uvjetima koji ne ograničavaju njihovo korištenje za tu namjenu.

(2) Radi osiguravanja cjelovitosti prostornih podataka koji su povezani s geografskim obilježjem, a čiji položaj prelazi granicu između dviju ili više susjednih država, Nacionalna kontaktna točka će u suradnji s nadležnim tijelima u susjednoj državi odlučiti o opisu i položaju takvih zajedničkih objekata.

(3) Postupanja iz stavka 2. ovog članka ne utječu na postupke u kojima se određuje državna granica.

Mrežne usluge

Članak 19.

(1) Nacionalna kontaktna točka i subjekti NIPP-a će, temeljem sporazuma, u koordinaciji osigurati sljedeće usluge prostornih podataka (u daljnjem tekstu: mrežne usluge) dostupne preko interneta ili druge prikladne vrste elektroničkih komunikacijskih usluga:

a) usluge pronalaženja koje omogućavaju pronalaženje izvora prostornih podataka na osnovi sadržaja metapodataka te prikazivanje sadržaja metapodataka,

b) usluge pregleda koje kao minimum omogućavaju prikaz, navigaciju, povećanje/smanjenje, pomicanje ili preklapanje za pregled dostupnih izvora prostornih podataka te prikaz informacija kazala (legende) i bilo kojeg relevantnog sadržaja metapodataka,

c) usluge preuzimanja koje omogućavaju preuzimanje kopija izvora prostornih podataka ili dijelova tih skupova i, gdje je prikladno, izravan pristup tim podacima,

d) usluge transformacije koje omogućavaju transformaciju izvora prostornih podataka s obzirom na postizanje interoperabilnosti,

e) usluge koje omogućavaju pozivanje usluga prostornih podataka.

(2) Mrežne usluge moraju biti jednostavne za korištenje, javne i lako dostupne.

(3) Opis mrežnih usluga, programskih rješenja, postupaka i metoda mrežnih usluga objavit će se na internetskoj stranici NIPP-a prema prijedlogu subjekta NIPP-a.

(4) Za potrebe usluga pronalaženja izvora prostornih podataka kao minimum kriterija pretrage primijenit će se sljedeća kombinacija:

a) ključne riječi,

b) klasifikacija izvora prostornih podataka,

c) kvaliteta i valjanost izvora prostornih podataka,

d) razina usklađenosti s kriterijima i specifikacijama,

e) geografska lokacija,

f) uvjeti pristupa, razmjene i korištenja izvora prostornih podataka,

g) subjekt NIPP-a odgovoran za uspostavu, upravljanje, održavanje i distribuciju izvora prostornih podataka i usluga.

(5) Usluge transformacije koje se navode u stavku 1. točki d) ovoga članka trebaju se kombinirati s ostalim uslugama koje se navode u tom stavku na način da je omogućeno svim navedenim uslugama da budu upravljane u skladu s provedbenim pravilima.

Članak 20.

Subjekti NIPP-a obvezni su osigurati tehničke mogućnosti za povezivanje svojih prostornih podataka definiranih člankom 9. stavkom 1. ovoga Zakona i odgovarajućih mrežnih usluga definiranih u skladu sa člankom 19. ovoga Zakona s uslugama geoportala NIPP-a.

Dijeljenje prostornih podataka

Članak 21.

(1) Vijeće NIPP-a će donijeti opće uvjete za raspoloživost izvora prostornih podataka u svrhu interoperabilnosti, odnosno odrediti opće uvjete licenciranja, kao i vrednovanja, tamo gdje je to primjenjivo.

(2) Pri propisivanju općih uvjeta vodit će se računa da ne postoje bezrazložna ograničenja koja bi mogla stvoriti praktične prepreke za dijeljenje izvora prostornih podataka koja se javljaju u trenutku korištenja, uz istodobno osiguranje mjera kojima se sprečava svako neovlašteno korištenje.

(3) U svrhu djelovanja koja mogu imati utjecaj na NIPP, opći uvjeti za dijeljenje izvora prostornih podataka moraju biti dostupni na uzajamnim i jednakim osnovama svim tijelima osnovanim temeljem međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska potpisnik.

Ograničenja javnom pristupu

Članak 22.

(1) Pristup izvoru prostornih podataka može se ograničiti ako je ograničenje propisano posebnim propisom.

(2) Pristup prostornim podacima vezanim za informacije o emisijama u okoliš ne smije biti ograničen, osim u slučajevima kada bi takav pristup mogao negativno utjecati na:

a) međunarodne odnose, državnu sigurnost ili nacionalnu obranu,

b) mogućnost ostvarenja zaštite prava i pravnih interesa svake osobe na pošteno suđenje ili mogućnost državne vlasti da provodi istragu kaznene ili disciplinske prirode.

Naplata mrežnih usluga

Članak 23.

(1) Mrežne usluge iz članka 19. stavka 1. točke a) i b) ovoga Zakona koriste se bez naknade.

(2) Subjekti NIPP-a koji pružaju ostale usluge iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona imaju pravo na naknadu za mrežne usluge koju plaća korisnik istih.

(3) Odluku o uvođenju naknade iz stavka 2. ovoga članka donosi Vijeće NIPP-a na prijedlog čelnika subjekta NIPP-a za mrežne usluge iz svoje nadležnosti.

(4) Iznimno od odredaba stavka 1. ovoga članka, subjekt NIPP-a koji pruža uslugu iz članka 19. stavka 1. točke b) ovoga Zakona može uvesti naknadu u slučajevima kada se takva naknada koristi za održavanje izvora prostornih podataka i odgovarajućih usluga podataka.

(5) Podaci koji su dostupni preko usluga za pregledavanje iz članka 19. stavka 1. točke b), mogu biti u obliku koji sprječava njihovo ponovno korištenje u komercijalne svrhe.

(6) Vijeće NIPP-a može propisati detaljnije kriterije i uvjete za utvrđivanje visine naknada iz stavaka 2. i 4. ovoga članka, pri čemu će voditi računa da se zaračunavanje naknada svede na minimum koji je potreban da bi se osigurala nužna kvaliteta i kvantiteta prostornih podataka, kao i razuman povrat uloženih sredstava, uz istodobno poštivanje interesa subjekata NIPP-a koji osiguravaju izvore prostornih podataka.

(7) Ako subjekti NIPP-a naplaćuju naknade za korištenje mrežnih usluga, moraju objaviti iznos naknade iz stavka 2. ovoga članka u svojim sredstvima javnog informiranja i na internetskoj stranici NIPP-a te ih učiniti dostupnima bilo kojem podnositelju zahtjeva.

(8) Ako subjekti NIPP-a naplaćuju naknade za korištenje mrežnih usluga, moraju osigurati e-trgovinu.

(9) Kada subjekt NIPP-a za potrebe ispunjavanja obveze izvješćivanja o okolišu u skladu sa zakonodavstvom Europske unije koristi prostorne podatke NIPP-a, isti su oslobođeni od plaćanja naknade.

(10) Odredbe ovoga članka ne odnose se na naknade za mrežne usluge iz članka 19. ovoga Zakona koje subjekti NIPP-a pružaju u skladu s posebnim propisima, kao ni na naknade za mrežne usluge nad prostornim podacima koji nisu definirani u skladu sa člankom 9. ovoga Zakona.

(11) Ukoliko je subjekt NIPP-a proračunski korisnik državnog proračuna sredstva ostvarena temeljem naknade iz stavka 2. ovoga članka prihod su državnog proračuna.

Članak 24.

(1) Opći uvjeti iz članka 21. ovoga Zakona objavljuju se na internetskoj stranici NIPP-a.

(2) Vijeće NIPP-a će na prijedlog Nacionalne kontaktne točke, člana Vijeća NIPP-a ili Odbora NIPP-a imenovati odgovorna tijela i/ili organizacije i/ili osobe koje će dati očitovanje o razini usklađenosti prostornih podataka i usluga iz nadležnosti ili djelokruga subjekta NIPP-a s provedbenim pravilima, općim uvjetima, usvojenim specifikacijama i protokolima za razmjenu.

Prava i obveze subjekata NIPP-a

Članak 25.

(1) Subjekti NIPP-a su obvezni:

a) pripremiti podatke i metapodatke i uključiti ih u NIPP,

b) skrbiti se o ažuriranju istih,

c) pripremiti informacijsko-komunikacijske sustave prostornih podataka i uključiti ih u NIPP,

d) ispunjavati sve ostale obveze koje proizlaze iz ovoga Zakona.

(2) Za ispunjavanje obveza iz stavka 1. ovoga članka odgovoran je čelnik subjekta NIPP-a.

(3) Ispunjavanje obveza iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti obavljanjem poslova i zadataka urednika prostornih podataka i/ili administratora prostornih podataka.

(4) Urednik prostornih podataka priprema prostorne podatke iz članka 9. stavka 1. i metapodatke u skladu sa člankom 13. stavkom 2. ovoga Zakona za uključivanje u NIPP te se skrbi o ažuriranju istih.

(5) Administrator prostornih podataka priprema informacijsko-komunikacijske sustave prostornih podataka za uključivanje u NIPP.

(6) Subjekt NIPP-a koji dostavlja podatke iz članka 8. ovoga Zakona odgovoran je za ishođenje suglasnosti od susjednih država, o čemu je dužan informirati Nacionalnu kontaktnu točku.

(7) Svaki subjekt NIPP-a zadržava pravo intelektualnog vlasništva nad podacima iz svoje nadležnosti.

8) U slučaju da subjekti NIPP-a ne ispunjavaju obveze proizišle iz ovoga Zakona, Nacionalna kontaktna točka će ih o tome pisano obavijestiti i tražiti da isprave nepravilnost u razumnom roku.

9) U slučaju da metapodaci nisu ažurirani i da nastale promjene otežavaju ili onemogućavaju pronalaženje i pregledavanje prostornih podataka, Nacionalna kontaktna točka će pisano obavijestiti subjekt NIPP-a o nastalim problemima. Ako u razumnom vremenu (koje se procjenjuje s obzirom na vrijeme potrebno da se nastali problem riješi i navodi se u pisanoj obavijesti) ne dođe do otklanjanja problema nad izvorom prostornih podataka, Nacionalna kontaktna točka će navedene metapodatke isključiti iz sustava NIPP-a, a pri tome ostaje obveza subjekta NIPP-a da uključi ispravne metapodatke i podatke u sustav NIPP-a.

III. TIJELA NIPP-a I NACIONALNA KONTAKTNA TOČKA

Članak 26.

Tijela NIPP-a su Vijeće, Odbor i radne skupine NIPP-a.

Vijeće NIPP-a

Članak 27.

(1) Vijeće NIPP-a čine predsjednik i članovi koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske imenuje u Vijeće NIPP-a po jednoga predstavnika:

– Nacionalne kontaktne točke,

– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite okoliša i prirode,

– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja,

– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove e-Hrvatske,

– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za obranu,

– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za promet, prometnu infrastrukturu i elektroničke komunikacije,

– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo,

– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za znanost i obrazovanje,

– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu kulturne baštine,

– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo,

– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove državne izmjere i katastra nekretnina,

– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove službene statistike,

– tijela državne uprave nadležnog za sigurnost plovidbe,

– javne ustanove nadležne za obavljanje hidrografske djelatnosti,

– zajednice gospodarstva geodezije i geoinformatike,

– zajednice gospodarstva informatičke tehnologije,

– strukovne udruge ovlaštenih inženjera geodezije.

(2) Predsjednik Vijeća NIPP-a imenuje se iz ministarstva odgovornog za rad Nacionalne kontaktne točke.

(3) Tajnik NIPP-a brine se o organizacijskim i administrativnim pitanjima rada tijela NIPP-a. Tajnik NIPP-a službenik je Nacionalne kontaktne točke.

(4) Predsjednik i članovi Vijeća NIPP-a imenuju se na rok od četiri godine.

(5) Vijeće NIPP-a:

– predlaže Vladi Republike Hrvatske strategiju, operativne programe i druge akte od važnosti za uspostavu, održavanje i razvoj NIPP-a,

– promiče uspostavu, održavanje i razvoj izvora prostornih podataka i metapodataka,

– donosi kriterije za uspostavu, održavanje i dijeljenje izvora prostornih podataka u svrhu interoperabilnosti,

– donosi akte iz članka 17. ovoga Zakona,

– donosi odluku iz članka 23. stavka 3. ovoga Zakona,

– donosi odluke o definicijama i detaljnim opisima tema prostornih podataka,

– donosi opće uvjete,

– donosi odluke o pristupu treće strane NIPP-u,

– prati i usmjerava rad Odbora NIPP-a,

– podnosi godišnje izvješće o uspostavi, održavanju i razvoju NIPP-a Vladi Republike Hrvatske,

– imenuje i razrješuje Odbor NIPP-a,

– imenuje i razrješuje radne skupine NIPP-a za razradu pojedinih zadataka i obveza na prijedlog Nacionalne kontaktne točke, člana Vijeća ili člana Odbora NIPP-a,

– daje smjernice za rad Nacionalne kontaktne točke.

Članak 28.

(1) Stalno provedbeno tijelo NIPP-a je Odbor NIPP-a.

(2) Odbor NIPP-a čine:

– tri predstavnika Vijeća NIPP-a,

– tri predstavnika Nacionalne kontaktne točke,

– voditelji radnih skupina.

(3) Predsjednik Odbora NIPP-a imenuje se iz reda predstavnika Nacionalne kontaktne točke.

(4) Odbor NIPP-a:

– provodi politiku uspostave, održavanja i razvoja NIPP-a koju je odredilo Vijeće NIPP-a,

– obavlja poslove i zadatke koje mu povjeri Vijeće NIPP-a,

– koordinira i prati rad radnih skupina NIPP-a,

– koordinira provedbene aktivnosti subjekata NIPP-a sukladno smjernicama Vijeća NIPP-a,

– izvještava Vijeće NIPP-a o napretku na uspostavi, održavanju i razvoju NIPP-a.

(5) Radne skupine NIPP-a osnivaju se u svrhu razrade pojedinih zadataka i obveza iz djelokruga uspostave, održavanja i razvoja NIPP-a.

(6) Članovi radnih skupina biraju se iz državnih tijela na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, kao i drugih pravnih ili fizičkih osoba čiji je djelokrug povezan s infrastrukturom prostornih podataka, uključujući korisnike, proizvođače ili pružatelje dodatnih usluga u vezi s prostornim podacima.

Nacionalna kontaktna točka

Članak 29.

(1) Državna geodetska uprava je Nacionalna kontaktna točka NIPP-a u provedbi INSPIRE direktive.

(2) Nacionalna kontaktna točka odgovorna je za komunikaciju s tijelima Europske komisije u vezi s provedbom INSPIRE direktive, za djelotvornu primjenu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka te obavlja poslove tajništva i koordinacije tijela NIPP-a, kao i poslove tehničke podrške uspostave, održavanja i razvoja NIPP-a.

(3) Nacionalna kontaktna točka obavlja sljedeće poslove:

– priprema prijedloge za strategiju i operativne programe Vlade Republike Hrvatske u području NIPP-a,

– održava registar izvora prostornih podataka i subjekata NIPP-a,

– objavljuje detaljan opis tema prostornih podataka,

– uspostavlja, održava i nadzire rad geoportala NIPP-a,

– uspostavlja i održava javnu uslugu metapodataka u sustavu geoportala NIPP-a na način koji će subjektima NIPP-a omogućiti interaktivno održavanje metapodataka iz svoje nadležnosti,

– radi na interoperabilnosti i, gdje je potrebno, homogenizaciji prostornih podataka,

– koordinira i nadzire primjenu provedbenih pravila u Republici Hrvatskoj,

– razvija i predlaže Vijeću NIPP-a program aktivnosti i mjera potrebnih za ispunjavanje uvjeta za uspostavljanje, održavanje i razvoj infrastrukture prostornih podataka,

– priprema izvještaje o provedbi i korištenju infrastrukture prostornih podataka Europskoj komisiji i javnosti,

– u koordinaciji s tijelima NIPP-a predlaže akte iz članka 17. ovoga Zakona,

– surađuje s Europskom komisijom u pitanjima INSPIRE direktive,

– izvještava subjekte NIPP-a i javnost o aktivnostima povezanim s uspostavom, održavanjem i razvojem NIPP-a,

– prati primjenu i daje prijedloge za poboljšanje provedbe NIPP-a u praksi.

(4) Nacionalna kontaktna točka temeljem stavka 3. ovoga članka izrađuje godišnja izvješća o praćenju uspostave, održavanja i razvoja NIPP-a za Europsku komisiju.

(5) Nacionalna kontaktna točka temeljem stavka 3. ovoga članka izrađuje trogodišnja izvješća o uspostavi, održavanju i razvoju NIPP-a za Europsku komisiju.

IV. RAZVOJ NIPP-a

Članak 30.

Razvoj NIPP-a bit će usklađivan s razvojem INSPIRE-a.

Članak 31.

(1) Nacionalna kontaktna točka je dužna kontinuirano pratiti razvoj infrastrukture prostornih podataka na međunarodnoj razini, razini Europske unije i nacionalnoj razini, kao i sve međunarodne akte, akte Europske unije i nacionalne akte koji su od neposrednog interesa za NIPP te njihovu primjenu.

(2) U izvršavanja obveza iz stavka 1. ovoga članka Nacionalna kontaktna točka dužna je pripremati smjernice za daljnji razvoj, pri čemu će se primjenjivati sljedeća temeljna načela:

– pohranjivanje, raspoloživost i održavanje prostornih podataka na najprikladniji način,

– jednostavno pronalaženje izvora prostornih podataka koji se mogu koristiti sukladno traženoj namjeni i uvjetima,

– omogućavanje dosljednog kombiniranja prostornih podataka iz različitih izvora i njihovo dijeljenje između više korisnika i aplikacija,

– omogućavanje razmjene prostornih podatka između subjekata NIPP-a.

V. NADZOR

Članak 32.

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi Državna geodetska uprava.

VI. ODGOVORNOST I PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 33.

Ako subjekt NIPP-a svojim djelovanjem ili neispunjavanjem obveza propisanih ovim Zakonom prouzroči štetu za koju temeljem prava Europske unije odgovornost snosi Republika Hrvatska, troškove tako nastale štete snosi subjekt NIPP-a.

Članak 34.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba subjekta NIPP-a iz članka 5. ovoga Zakona ako ne osigura ispunjavanje obveza iz članka 25. stavka 1. točke a), b) i c) ovoga Zakona.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti poglavlje V. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/07. i 124/10.).

Članak 36.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaje važiti Odluka o utvrđivanju kriterija i normi razmjene podataka (»Narodne novine«, br. 102/10.) i Odluka o utvrđivanju kriterija i normi razmjene podataka – Provedbena pravila za mrežne usluge u funkciji Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (»Narodne novine«, br. 46/12.).

Članak 37.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/58

Zagreb, 26. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

56 10.05.2013 Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka