Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o građanskoj inicijativi

NN 56/2013 (10.5.2013.), Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o građanskoj inicijativi

HRVATSKI SABOR

1137

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 211/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. VELJAČE 2011. GODINE O GRAĐANSKOJ INICIJATIVI

Proglašavam Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o građanskoj inicijativi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. travnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/95

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 2. svibnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 211/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. VELJAČE 2011. GODINE O GRAĐANSKOJ INICIJATIVI

I. Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim se Zakonom za provedbu Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o građanskoj inicijativi (SL L 65, 11. 03. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 211/2011) i Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1179/2011 od 17. studenoga 2011. o tehničkim specifikacijama za sustav internetskog prikupljanja sukladno Uredbi (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o građanskoj inicijativi (SL L 301, 18. 11. 2011.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba (EU) br. 1179/2011) utvrđuju nadležna tijela, provjera i izdavanje potvrda o uspostavi sigurnosnih i tehničkih obilježja sustava internetskog prikupljanja izjava o potpori te postupak provjere i potvrđivanja izjava o potpori.

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 211/2011.

II. Nadležna tijela

Članak 3.

Nadležna tijela za potrebe provedbe članka 6. stavka 3. Uredbe (EU) br. 211/2011 odgovorna za izdavanje potvrde koja je njime predviđena su Ministarstvo nadležno za upravu i državno tijelo nadležno za sigurnost informacijskih sustava.

Nadležno tijelo za potrebe provedbe članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) br. 211/2011 odgovorno za koordiniranje procesa provjere izjava o potpori i za izdavanje potvrda koje su njime predviđene je Ministarstvo nadležno za upravu.

Za nadzor nad provedbom Uredbe (EU) br. 211/2011 u području zaštite osobnih podataka nadležna je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

III. Postupak potvrđivanja sustava internetskog prikupljanja

Članak 4.

Zahtjev za izdavanje potvrde iz članka 6. stavka 3. Uredbe (EU) br. 211/2011 organizatori podnose na obrascu, utvrđenom u Dodatku I. koji je sastavni dio ovoga Zakona.

Članak 5.

Potvrdu iz članka 4. ovoga Zakona, u roku propisanom u članku 6. stavku 3. Uredbe (EU) br. 211/2011, organizatorima izdaje Ministarstvo nadležno za upravu.

Potvrda se izdaje na temelju prethodne provjere usklađenosti sustava internetskog prikupljanja izjava o potpori sa člankom 6. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 211/2011 i s Provedbenom uredbom (EU) br. 1179/2011, koju provodi državno tijelo nadležno za sigurnost informacijskih sustava.

Potvrda se izdaje bez naplate.

Ako predloženi sustav internetskog prikupljanja izjava o potpori ne ispunjava sve sigurnosne i tehničke zahtjeve u skladu s Uredbom (EU) br. 211/2011 i Provedbenom uredbom (EU) br. 1179/201, Ministarstvo nadležno za upravu će u roku iz stavka 1. ovoga članka odbiti zahtjev organizatora za izdavanje potvrde.

IV. Postupak provjere i potvrđivanja izjava o potpori

Članak 6.

Pravo podržati građansku inicijativu imaju državljani Republike Hrvatske koji su do isteka razdoblja za prikupljanje izjava o potpori navršili 18. godina života.

Pravo podržati građansku inicijativu imaju i državljani druge države članice Europske unije koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima, pod uvjetom da u matičnoj državi imaju biračko pravo.

Članak 7.

Biračko pravo državljana Republike Hrvatske iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona, Ministarstvo nadležno za upravu provjerava prema evidenciji birača, koja se vodi u skladu sa Zakonom kojim se uređuje registar birača.

Državljani druge države članice Europske unije iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona, dužni su uz izjavu o potpori priložiti potvrdu matične države kojom se dokazuje da u matičnoj državi imaju biračko pravo.

Članak 8.

Organizatori podnose izjave o potpori u papirnatom ili elektroničkom obliku, zajedno s priloženim potvrdama iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona, Ministarstvu nadležnom za upravu, radi provjere i potvrđivanja.

Ministarstvo nadležno za upravu provjerava izjave o potpori i postojanje biračkog prava i svaku predloženu izjavu o potpori evidentira kao valjanu ili nevaljanu.

Na temelju provedene provjere, Ministarstvo nadležno za upravu izdaje organizatorima potvrdu o broju valjanih izjava o potpori.

Članak 9.

Ovaj Zakon objavit će su u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/77

Zagreb, 26. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.