Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

NN 56/2013 (10.5.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

HRVATSKI SABOR

1139

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. travnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/97

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 2. svibnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA

Članak 1.

U Zakonu o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.) iza članka 1. dodaje se naslov iznad članka i članak 1.a koji glase:

»Usklađenje s direktivama Europske unije

Članak 1.a

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

1. Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (Okvirna direktiva o vodama) (SL L 327, 22. 12. 2000.), izmijenjena i dopunjena:

– Odlukom br. 2455/2001/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2001. o popisu prioritetnih tvari u području vodne politike i o izmjeni Direktive 2000/60/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 331, 15. 12. 2001.),

– Direktivom 2008/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o standardima kvalitete okoliša u području vodne politike i o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktiva Vijeća 82/176/EEZ, 83/513/EEZ, 84/156/EEZ, 84/491/EEZ, 86/280EEZ i izmjeni Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 348, 24. 12. 2008.) – članak 10.,

– Direktivom 2009/31/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o geološkom skladištenju ugljikovog dioksida i izmjenama i dopunama Direktive Vijeća 85/337/EEZ, Direktiva Europskoga parlamenta i Vijeća 2000/60/EZ, 2001/80/EZ, 2004/35/EZ, 2006/12/EZ, 2008/1/EZ i Uredbe (EZ) br. 1013/2006 (SL L 140, 5. 6. 2009.) – članak 32.;

2. Direktiva 2006/118/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja kakvoće (SL L 372, 27. 12. 2006.);

3. Direktiva 2007/60/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima (SL L 288, 6. 11. 2007.);

4. Direktiva Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SL L 135, 30. 5. 1991.), dopunjena:

– Direktivom Komisije 98/15/EZ od 27. veljače 1998. s obzirom na određene zahtjeve utvrđene u Dodatku I (Tekst značajan za EGP) (SL L 67, 7. 3. 1998.);

5. Direktiva 91/676/EEZ Vijeća od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja koje uzrokuju nitrati poljoprivrednog podrijetla (SL L 375, 31. 12. 1991.);

6. Direktiva 2006/11/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o onečišćenju određenim opasnim tvarima koje se ispuštaju u vodni okoliš Zajednice (SL L 64, 4. 3. 2006.);

7. Direktiva 2006/7/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o upravljanju kakvoćom vode za kupanje i ukidanju Direktive 76/160/EEZ (SL L 64, 4. 3. 2006.);

8. Direktiva 2006/44/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o kakvoći slatkih voda kojima je potrebna zaštita ili poboljšanje kako bi bile pogodne za život riba (SL L 264, 25. 9. 2006.);

9. Direktiva 2006/113/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o potrebnoj kakvoći vode za školjkaše (SL L 376, 27. 12. 2006.);

10. Direktiva Vijeća 80/68/EEZ od 17. prosinca 1979. o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja izazvanog određenim opasnim tvarima (SL L 20, 26. 1. 1980.);

11. Direktiva 2008/105/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o standardima kakvoće okoliša na području politike voda kojom se mijenjaju i slijedom toga ukidaju Direktive Vijeća 82/176/EEZ, 83/513/EEZ, 84/156/EEZ, 84/491/EEZ, 86/280/EEZ, te mijenja Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 348, 24. 12. 2008.);

12. Direktiva Komisije 2009/90/EZ od 31. srpnja 2009. kojom se, sukladno Direktivi 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, utvrđuju tehničke specifikacije za kemijsku analizu i praćenje stanja voda (SL L 201, 1. 8. 2009.);

13. Direktiva Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (SL L 330, 5. 12. 1998.) – članci 1., 2.1. i 4.2.«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točki 1. riječi: »površinske i« brišu se, a iza riječi: »podzemne vode« briše se zarez i dodaju riječi: »i površinske vode isključujući priobalne vode,«.

U točki 2. riječi: »njihovog kemijskog i ekološkog stanja, gdje je to izričito određeno u ovom Zakonu« zamjenjuju se riječima: »njihove zaštite«.

U točki 3. riječi: »gdje je to izričito određeno u ovom Zakonu« brišu se.

U stavku 2. riječi: »vodnoga okoliša« zamjenjuju se riječju: »voda«.

Članak 3.

U članku 3. točki 1. iza riječi: »stanovništvo i« dodaje se riječ: »/ili«, a riječi: »u prijemnik« brišu se.

U točki 15. iza riječi: »vodama« dodaju se riječi: »klasificirano u skladu s propisom iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona«.

U točki 28. riječ: »crpljenje« zamjenjuje se riječju: »pražnjenje«.

U točki 29. iza riječi: »građevinama« dodaju se riječi: »ili na drugi propisani način (cisternama, vodonoscima i sl.)«.

Točka 30. mijenja se i glasi:

»30. »Javne usluge« su usluge u djelatnostima javnog navodnjavanja i detaljne melioracijske odvodnje, te vodne usluge;«.

Iza točke 33. dodaje se točka 33.a koja glasi:

»33.a »Kombinirani pristup« je pristup određen člankom 58. stavkom 1. ovoga Zakona;«

Točka 38. mijenja se i glasi:

»38. »Kopnene vode« su sve stajaće vode i tekuće vode na površini tla i sve podzemne vode u smjeru kopna od polazne crte za mjerenje širine teritorijalnog mora kako je uređeno propisima o pomorstvu;«.

Iza točke 38. dodaje se točka 38.a koja glasi:

»38.a »Korištenje voda« u širem smislu obuhvaća vrste korištenja voda iz članka 74. ovoga Zakona, što uključuje i vodne usluge, opće korištenje voda iz članka 76. ovoga Zakona, slobodno korištenje voda iz članka 77. ovoga Zakona, te svaku drugu ljudsku djelatnost na vodama koja ima značajan utjecaj na stanje voda; »Korištenje voda« u smislu ove točke primjenjuje se samo za provedbu glave V. ovoga Zakona i izradu ekonomske analize korištenja voda koja je sastavni dio Plana upravljanja vodnim područjima iz članka 36. ovoga Zakona;«.

Iza točke 47. dodaje se točka 47.a koja glasi:

»47.a »Obnovljiva ležišta pijeska i šljunka« su ležišta što nastaju erozijom i prirodnim nanošenjem tih tvari u koritima rijeka i drugih vodotoka i na njihovim obalama, te na mjestima njihova utoka u more;«.

U točki 52. iza riječi: »vodu« stavlja se zarez, a riječ: »i« zamjenjuje riječima: »zrak ili«.

Iza točke 52. dodaje se točka 52.a koja glasi:

»52.a »Onečišćivač« je svaka fizička ili pravna osoba, koja posrednim ili neposrednim djelovanjem ili propuštanjem djelovanja prouzroči onečišćenje voda i okoliša, kao i vlasnik ili drugi zakoniti posjednik opasne stvari, na način definiran propisima o obveznim odnosima, kojom je onečišćena voda i/ili vodni okoliš;«.

Iza točke 57. dodaje se točka 57.a koja glasi:

»57.a. »Područja značajna za vodni režim« su vodotoci i druga tijela površinskih voda te uređeno i neuređeno inundacijsko područje;«.

U točki 61. riječi: »gdje je to izričito određeno u ovom Zakonu te vode teritorijalnog mora gdje je to izričito određeno u ovom Zakonu« zamjenjuju se riječima: »u pogledu njihove zaštite, te vode teritorijalnog mora kada je riječ o njihovom kemijskom stanju«.

Točka 63. mijenja se i glasi:

»63. »Priključak« je spoj komunalne vodne građevine s internim vodovima;«.

Točka 66. mijenja se i glasi:

»66. »Prioritetne tvari, prioritetne opasne tvari i ostale onečišćujuće tvari« su tvari određene propisom iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona za koje treba poduzeti mjere određene u propisu iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Iza točke 68. dodaje se točka 68.a koja glasi:

»68.a »Rashladne vode« su vode koje se koriste za odvođenje topline iz procesa ili uređaja, a mogu biti u zatvorenom ili otvorenom rashladnom krugu;«.

U točki 79. riječ: »vodnog« briše se.

Iza točke 90. dodaje se točka 90.a koja glasi:

»90.a »Uređeni deponij« je posebno uređeno i nadzirano zemljište koje se nalazi u inundacijskom području, a namijenjeno je odlaganju izvađenog šljunka i pijeska prema članku 100.a ovoga Zakona;«.

U točki 101. iza riječi: »aktivnostima« dodaju se riječi: »utvrđeno na način propisan propisom iz članka 36.a ovoga Zakona«.

Članak 4.

U članku 5. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Za korištenje voda koje prelazi granice općeg korištenja, kao i za svako pogoršanje stanja voda, plaća se naknada razmjerno koristi, odnosno stupnju i opsegu utjecaja na promjene u stanju vodnih tijela, poštujući ekonomsko vrednovanje voda, povrat troškova njezinog korištenja i zaštite vodnoga okoliša i drugih sastavnica okoliša, sukladno ekonomskoj analizi koja sadržava sastavnice iz propisa iz članka 36.a ovoga Zakona. Ništa što je sadržano u ovom načelu ne sprječava financiranje posebnih preventivnih ili popravnih mjera radi postizanja ciljeva zaštite voda iz ovoga Zakona.«.

U stavku 9. iza prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi: »Prvenstveni cilj ove suradnje u pitanjima zaštite voda je postizanje ciljeva iz članka 40. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»Odredbe ovoga Zakona i propisa donesenih temeljem njega primjenjuju se tako da osiguravaju najmanje istu razinu zaštite voda određenu ovim Zakonom, propisima donesenim temeljem njega, kao i posebnim propisima o zaštiti okoliša i prirode.«.

Članak 5.

U članku 8. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Na parcelaciju nekretnina javnog vodnog dobra ne primjenjuju se propisi o prostornom uređenju koji su u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

Članak 6.

U članku 9. točki 1. iza riječi: »građevina« dodaju se riječi: »i građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju«.

U točki 3. riječi: »unutarnjih vodnih putova« zamjenjuju se riječima: »građevina za unutarnju plovidbu«.

Članak 7.

U članku 10. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 5., mijenja se i glasi:

»Žalba protiv rješenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Izvršenje rješenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka provodi nadležni zemljišnoknjižni sud.«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 12. mijenja se i glasi: »Prestanak statusa vodnog dobra«.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Zemljišnim česticama iz članka 8. ovoga Zakona prestat će status vodnog dobra kad trajno postanu nepotrebne za namjene iz članka 9. ovoga Zakona ili kad nekretnina trajno izgubi svojstvo vodnog dobra.

Zemljišnim česticama iz članka 8. ovoga Zakona i to uređenim potocima u građevinskom području jedinice lokalne samouprave koji se u cijelosti nadsvode ili zacijeve prestaje status vodnog dobra uz zadržanje prava služnosti vodova u svrhu njihovog građenja ili održavanja. S uređenim potocima izjednačene su građevine za zaštitu od erozija i bujica u građevinskom području jedinice lokalne samouprave.

Ispunjenje pretpostavki iz stavka 1. ovoga članka rješenjem utvrđuje Ministarstvo, uz prethodno mišljenje Hrvatskih voda. Ispunjenje pretpostavki iz stavka 2. ovoga članka rješenjem utvrđuje Ministarstvo, na zahtjev Hrvatskih voda.

Ako se rješenje iz stavka 3. ovoga Zakona donosi za čestice iz članka 11. ovoga Zakona, prestankom statusa vodnog dobra prestaje i status javnog vodnog dobra. U tom slučaju rješenje sadrži oznaku nekretnine koja je izgubila status javnog vodnog dobra i nalog sudu za otpis ove zemljišne čestice i pripis u novi zemljišnoknjižni uložak, s upisom prava vlasništva Republike Hrvatske uz istodobno brisanje tereta zabrane otuđenja i opterećenja nekretnine založnim pravom i posljedice ništetnosti pravnih poslova, te upisom prava služnosti iz stavka 2. ovoga članka, gdje je primjenjivo.«.

Članak 9.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Javno vodno dobro upisuje se u zemljišnu knjigu i katastar na sljedeći način:

– u posjedovnicu (List »A«), uz podatke koji se inače upisuju u posjedovnicu, upisuje se i oznaka vrste javnog vodnog dobra iz članka 8. Zakona,

– u vlastovnicu (List »B«) upisuje se oznaka: »javno vodno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske« i oznaka pravne osobe koja upravlja tim dobrom sukladno članku 15. stavku 1. ovoga Zakona,

– u teretovnicu (List »C«) upisuje se zabrana otuđenja i zabrana opterećenja nekretnine založnim pravom, uz oznaku posljedice ništetnosti pravnih poslova, a brišu se sva prava zaloga, prvokupa, najma, nazadkupa i zakupa, te ona ograničenja raspolaganja zemljišnoknjižnim tijelom ili suvlasničkim dijelom kojima je podvrgnut svagdašnji vlasnik opterećenoga dobra.

Hrvatske vode izdat će posebnu potvrdu kojom će odrediti naziv i vrstu vodnog dobra.

Na temelju potvrde iz stavka 2. ovoga članka provest će se upis naziva i vrste vodnog dobra u zemljišnoj knjizi i u katastru.

Na upis naznake i vrste vodnog dobra u zemljišnoj knjizi i katastru neće se primjenjivati propisi o katastru koji su u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.«.

Članak 10.

U članku 15. stavku 1. riječi: »ako ovim Zakonom nije drugačije propisano« zamjenjuju se riječima: »osim u slučaju iz članka 15.a i članka 23. stavka 4. ovoga Zakona«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Šume u javnom vodnom dobru su zaštitne šume. Šumama u javnom vodnom dobru gospodari pravna osoba određena propisima o šumama i sukladno propisima o šumama, sukladno programu gospodarenja na koji suglasnost daju Hrvatske vode. Ova odredba ne mijenja odredbu stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 11.

Iza članka 15. dodaju se naslov iznad članka i članak 15.a koji glase:

»Upravljanje javnim vodnim dobrom u lučkom području

Članak 15.a

Upravljanje javnim vodnim dobrom u lučkom području kao i korištenje javnog vodnog dobra u lučkom području za gospodarske ili osobne potrebe, uključujući davanje prava najma, zakupa, služnosti i građenja, kao i druga raspolaganja, osim raspolaganje pravom vlasništva, uređuje se propisima o plovidbi i lukama na unutarnjim vodama.«.

Članak 12.

U članku 16. stavku 1. iza riječi: »ovoga Zakona« zarez i riječi: »o čemu mišljenje daju Hrvatske vode« brišu se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Odluku o davanju prava iz stavka 1. ovoga članka donose Hrvatske vode u upravnom postupku. Prethodno mišljenje o davanju prava iz stavka 1. ovoga članka daje Državni ured za upravljanje državnom imovinom. Primjerak odluke dostavlja se Ministarstvu. O žalbi protiv odluke odlučuje Ministarstvo.«.

Stavci 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»Ugovore o najmu, zakupu, služnosti i pravu građenja na javnom vodnom dobru sklapaju Hrvatske vode, u ime Republike Hrvatske. Primjerak ugovora dostavlja se Ministarstvu.«.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 5. iza riječi: »članka« stavlja se zarez i dodaju riječi: »te izuzeća, rokove i namjene za koje se ta prava daju«.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 6.

Stavak 9. briše se.

Članak 13.

Iza članka 16. dodaju se naslov iznad članka i članak 16.a koji glase:

»Zahvati na javnom vodnom dobru u javnom interesu

Članak 16.a

Investitor građenja javnih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske na javnom vodnom dobru, osim regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina i građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju, mora za izvođenje tog zahvata ishoditi prethodnu suglasnost Hrvatskih voda u upravnom postupku, umjesto odluke i ugovora o pravu građenja, odnosno odluke i ugovora o pravu služnosti.

Investitor zahvata u prostoru kojem je lokacijskom dozvolom određen uvjet da izvede određeni zahvat u prostoru na javnom vodnom dobru mora za izvođenje tog zahvata ishoditi prethodnu suglasnost Hrvatskih voda u upravnom postupku, umjesto odluke i ugovora o pravu građenja, odnosno odluke i ugovora o pravu služnosti.

Prethodna suglasnost iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostavlja se Ministarstvu.

Nadzor nad izvođenjem zahvata u prostoru iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obavlja se po pravilima vodnog nadzora.«.

Članak 14.

U članku 22. stavku 2. točki 1. podtočka 1.1. mijenja se i glasi:

»1.1. melioracijske građevine I. reda – glavni odvodni kanali za prihvat svih voda iz melioracijskog sustava ili dijela tog sustava, a koji se dovode putem detaljne kanalske mreže i odvode u prirodni ili umjetni prijamnik,«.

Članak 15.

U članku 23. stavku 3. riječi: »ili jedinice lokalne samouprave« brišu se.

Članak 16.

U članku 26. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi se prema planu koji donosi skupština, odnosno upravno vijeće javnog isporučitelja vodne usluge, a gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina pod koncesijom iz članka 171. stavka 3. podstavka 1. ovoga Zakona prema ugovoru o koncesiji.«.

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 4. i 5.

Iza dosadašnjeg stavka 7. koji postaje stavak 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»Na građenje građevina iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka ne plaća se komunalni doprinos.«.

Članak 17.

Iza članka 26. dodaju se naslov iznad članka i članak 26.a koji glase:

»Građenje manjih komunalnih vodnih građevina

Članak 26.a

Za građenje cjevovoda za javnu vodoopskrbu, do 100 mm promjera i do 400 metara duljine na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, jedinica područne (regionalne) samouprave, jedinica lokalne samouprave kao i pravnih osoba kojima su dioničari, udjeličari odnosno osnivači Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave ili jedinica lokalne samouprave kao i cjevovoda za javnu odvodnju otpadnih voda do 300 mm promjera i do 400 metara duljine na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, jedinica područne (regionalne) samouprave, jedinica lokalne samouprave kao i pravnih osoba kojima su dioničari, udjeličari odnosno osnivači Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave ili jedinica lokalne samouprave izdaje se odgovarajući akt o građenju sukladno propisima o prostornom uređenju i gradnji za čije je izdavanje dostatan idejni projekt, bez izdavanja lokacijske dozvole.«

Članak 18.

U članku 31. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Prekogranični riječni slivovi ujedno su u sastavu međunarodnih vodnih područja. Dijelom međunarodnog vodnog područja koji je na teritoriju Republike Hrvatske upravljaju Hrvatske vode.«.

Članak 19.

U članku 33. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Mali slivovi mogu se kombinirati s većima ili povezati s obližnjim malim slivovima i tako formirati vodna područja, gdje je to primjereno. Tamo gdje podzemne vode ne slijede u potpunosti određeni sliv, bit će priključene najbližem ili najprimjerenijem vodnom području. Priobalne vode bit će određene i priključene najbližem ili najprimjerenijem vodnom području.«.

Članak 20.

U članku 36. stavku 6. riječi: »planovima vezanim« zamjenjuju se riječima: »planove vezane«.

U stavku 7. riječi: »ishoditi prethodno mišljenje Ministarstva o sukladnosti svojih prostornih planova s Planom upravljanja vodnim područjima« zamjenjuju se riječima: »od Hrvatskih voda ishoditi zahtjeve za izradu prostornih planova i mišljenje o poštivanju tih zahtjeva u odnosu na usklađenost tih prostornih planova s planskim dokumentima upravljanja vodama«.

Članak 21.

Iza članka 36. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 36.a, 36.b i 36.c koji glase:

»Propis o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima

Članak 36.a

Ministar donosi pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima kojim uređuje detaljniji sadržaj Plana upravljanja vodnim područjima, metodologiju za analizu značajki vodnoga područja iz članka 45. ovoga Zakona, uključujući i sadržaj ekonomske analize korištenja voda, sadržaj programa mjera uključujući osnovne i dopunske mjere iz članka 47. ovoga Zakona, sadržaj podataka o nadležnim tijelima za provedbu ovoga Zakona i o nadležnim tijelima svih međunarodnih tijela u kojima sudjeluje Republika Hrvatska u provedbi odredbi ovoga Zakona, kao i obvezu izrade izvještaja o planiranim radnjama za provedbu načela povrata troškova od vodnih usluga.

Plan upravljanja vodnim područjima na međunarodnom vodnom području

Članak 36.b

Za međunarodno vodno područje koje se u cijelosti nalazi unutar Europske unije, Ministarstvo će uskladiti aktivnosti u cilju izrade jedinstvenog plana upravljanja međunarodnim vodnim područjem. Ako se takav plan upravljanja vodnim područjem ne izradi, plan upravljanja vodnim područjima obuhvatit će i dijelove međunarodnog vodnog područja na teritoriju Republike Hrvatske, radi ostvarenja ciljeva zaštite voda po ovom Zakonu.

Za međunarodno vodno područje koje se proteže izvan granica Europske unije, Ministarstvo će uskladiti aktivnosti u cilju izrade jedinstvenog plana upravljanja, plan upravljanja vodnim područjima obuhvatit će dio međunarodnog vodnog područja koji se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske.

Međunarodno izvještavanje o Planu upravljanja vodnim područjima

Članak 36.c

Hrvatske vode dostavljaju Europskoj komisiji i zainteresiranim zemljama članicama Europske unije, kopije Plana upravljanja vodnim područjima, uključivo i njegove izmjene i dopune, u roku od 3 mjeseca od njihovog objavljivanja.

Hrvatske vode dostavljaju Europskoj komisiji zbirna izvješća o analizama značajki vodnih područja iz članka 45. ovoga Zakona i plana monitoringa iz članka 44. stavka 6. ovoga Zakona, u roku od 3 mjeseca od njihove izrade, odnosno donošenja.

Hrvatske vode dostavljaju Europskoj komisiji privremeno izvješće o postignutom napretku u provedbi programa mjera iz članka 47. ovoga Zakona u roku od 3 godine od objavljivanja svakog plana upravljanja vodnim područjima i njegovih izmjena i dopuna.«.

Članak 22.

U članku 38. stavci 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 2., 3. i 4.

Članak 23.

U članku 39. stavci 4., 5. i 6. brišu se.

Dosadašnji stavak 7. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

»Ministar pravilnikom uređuje detaljnije način konzultiranja i informiranja javnosti o nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima.«.

Iza dosadašnjeg stavka 8. koji postaje stavak 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Odredbe ovoga članka odnose se i na izmjene i dopune Plana upravljanja vodnim područjima.«.

Članak 24.

U nazivu glave V. riječi: »I VODNOGA OKOLIŠA« brišu se.

U članku 40. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Zaštita voda ima za cilj:

– spriječiti daljnje pogoršanje, zaštititi i poboljšati stanje vodnih ekosustava te, s obzirom na potrebe za vodom, kopnenih ekosustava i močvarnih područja izravno ovisnih o vodnim ekosustavima;

– promicati održivo korištenje voda na osnovi dugoročne zaštite raspoloživih vodnih resursa;

– bolje zaštititi i poboljšati stanje vodnog okoliša, među ostalim i putem specifičnih mjera za postupno smanjenje ispuštanja, emisija i rasipanja opasnih tvari s prioritetne liste, te prekid ili postupno ukidanje ispuštanja, emisija ili rasipanja opasnih tvari s prioritetne liste;

– osigurati postupno smanjenje onečišćenja podzemnih voda i sprječavati njihovo daljnje onečišćenje, te

– pridonijeti ublažavanju posljedica poplava i suša.".

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ostvarenjem ciljeva iz stavka 1. ovoga članka pridonosi se:

– očuvanju života i zdravlja ljudi,

– osiguravanju dostatnih količina površinskih i podzemnih voda dobre kakvoće potrebnih za održivo, uravnoteženo i pravično korištenje voda,

– znatnom smanjenju onečišćenja podzemnih voda,

– zaštiti kopnenih površinskih voda i morskih voda,

– postizanju ciljeva mjerodavnih međunarodnih ugovora, uključujući i one koji su usmjereni na uklanjanje onečišćenja morskog okoliša sukladno propisima kojima se osigurava prekidanje ili postupno ukidanje ispuštanja, emisije i rasipanja opasnih tvari s prioritetne liste, a s konačnim ciljem postizanja vrijednosti u morskom okolišu bliskih temeljnim koncentracijama tvari koje se prirodno javljaju i koncentracija oko nule za sintetske tvari i

– sprječavanju daljnjeg pogoršanja te zaštiti i poboljšanju stanja vodnih ekosustava te, s obzirom na potrebe za vodom, kopnenih ekosustava i močvarnih područja izravno ovisnih o vodnim ekosustavima.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Iza dosadašnjeg stavka 3. koji postaje stavak 4. dodaje se stavak 5., koji glasi:

»Zaštita voda uključuje uvijek i zaštitu vodnog okoliša, a gdje je primjenjivo i drugih sastavnica okoliša.«.

Članak 25.

U članku 41. stavku 2. iza podstavka 7. dodaje se novi podstavak 8. koji glasi:

»– pretpostavke za utvrđivanje slučajeva pod kojima se privremeno pogoršanje stanja voda neće smatrati povredom ciljeva iz članka 40. stavka 1. ovoga Zakona kao i odredbi ovoga Zakona kojim se osigurava ostvarenje tih ciljeva,«.

Dosadašnji podstavak 8. postaje podstavak 9.

Dosadašnji podstavak 9. koji postaje podstavak 10. mijenja se i glasi:

»– popis prioritetnih tvari, prioritetnih opasnih tvari i ostalih onečišćujućih tvari, te«.

Dosadašnji podstavak 10. postaje podstavak 11.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Kakvoća vode namijenjene za ljudsku potrošnju, osim kakvoće vode u vodnim tijelima iz članka 88. ovoga Zakona, uređuje se posebnim zakonom.«.

Članak 26.

U članku 44. stavku 3. riječi: »iz stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»Monitoring provode Hrvatske vode o čemu donose plan monitoringa.«.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»Službeni laboratorij za uzimanje uzoraka i izradu analiza u okviru monitoringa i drugih službenih kontrola voda je Glavni vodnogospodarski laboratorij Hrvatskih voda.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 9. iza riječi: »izvješće« dodaju se riječi: »do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu«.

U dosadašnjem stavku 9. koji postaje stavak 10. riječi: »stavka 8.« zamjenjuju se riječima: »stavka 9.«.

Članak 27.

U članku 46. stavku 5. iza riječi: »stanja« dodaju se riječi: »površinskih voda«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Kategorije stanja podzemnih voda su: dobro i loše stanje.«.

Članak 28.

U članku 47. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Program mjera sadržava osnovne mjere iz članka 47.a ovoga Zakona i dopunske mjere iz članka 55. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»Program mjera za dio međunarodnog vodnog područja koje Republika Hrvatska dijeli s državama članicama Europske unije, usklađuje se s tim državama.

Dopunjeni Program mjera koji sadržava nove ili izmijenjene mjere stupa na snagu najkasnije u roku od 3 godine od stupanja na snagu Plana upravljanja vodnim područjima, odnosno njegovih izmjena i dopuna.«.

Članak 29.

Iza članka 47. dodaju se naslov iznad članka i članak 47.a koji glase:

»Osnovne mjere

Članak 47.a

Osnovne mjere iz programa mjera iz članka 47. ovoga Zakona popisane su u propisu iz članka 36.a ovoga Zakona.

Provodeći osnovne mjere poduzet će se svi koraci da se ne izazove povećanje onečišćenja mora. Neovisno o postojećim propisima, primjena osnovnih mjera ne smije ni u kojem slučaju dovesti do izravnog ili neizravnog povećanja onečišćenja površinskih voda. Ova se odredba ne primjenjuje u slučaju kada bi njena provedba dovela do povećanog onečišćenja okoliša u cjelini.«.

Članak 30.

U članku 48. stavku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– vodna tijela iz članka 88. ovoga Zakona,«.

U podstavku 3. iza riječi: »rekreaciju« dodaju se riječi: »sukladno ovom Zakonu i propisima o zaštiti okoliša«.

U stavku 3. riječ: »koji« zamjenjuje se riječima: »sažeci kojih«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Registar ili registri zaštićenih područja moraju se redovito obnavljati i dopunjavati.«.

Članak 31.

U članku 50. stavak 6. mijenja se i glasi:

»Načela dobre poljoprivredne prakse donosi ministar nadležan za poljoprivredu.«.

Članak 32.

U članku 51. stavku 1. riječ: »ili« zamjenjuje se riječju: »i«.

Članak 33.

U nazivu odjeljka 4. iznad članka 54. riječi: »vodnoga okoliša« zamjenjuju se riječju: »voda«.

U članku 54. stavku 1. podstavcima 1., 2. i 3. riječi: »vodnoga okoliša« zamjenjuju se riječju: »voda«.

Članak 34.

Iza članka 54. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 54.a, 54.b i 54.c koji glase:

»Neodstupanja od postizanja ciljeva zaštite voda

Članak 54.a

Ne smatra se odstupanjem od postizanja ciljeva zaštite voda ako se ne uspije postići dobro stanje podzemnih voda, dobro ekološko stanje ili, gdje je to odgovarajuće, dobar ekološki potencijal, ili spriječiti pogoršanje stanja površinskih ili podzemnih voda uslijed novonastalih promjena fizičkih karakteristika površinskih voda ili promjena razine podzemnih voda, kada su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

– da su poduzeti svi praktični koraci za ublažavanje negativnog utjecaja na stanje vode;

– da su razlozi tih izmjena ili promjena izričito navedeni i objašnjeni u Planu upravljanja vodnim područjima, te da se ciljevi revidiraju svakih 6 godina;

– da su razlozi tih izmjena i promjena od prevladavajućeg javnog interesa i/ili da su koristi za okoliš i društvo od postizanja ciljeva zaštite voda manji od koristi za ljudsko zdravlje, sigurnost i održivi razvoj koje proizlaze iz tih izmjena i promjena te

– da se korisni ciljevi kojima služe te promjene stanja vode ne mogu iz tehničkih razloga ili zbog nerazmjernih troškova postići drugim sredstvima koja predstavljaju znatno bolju ekološku varijantu.

Ne smatra se odstupanjem od postizanja ciljeva zaštite voda i ako se ne uspije spriječiti pogoršanje od vrlo dobrog stanja prema dobrom stanju površinskih voda uslijed novih ljudskih djelatnosti u sklopu održivog razvoja kada su ispunjeni svi uvjeti iz stavka 1. ovoga članka.

Utjecaji zahvata u prostoru na vode

Članak 54.b

Kada se prema propisima o zaštiti okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš, u tom se postupku ocjenjuje i utjecaj zahvata na vode sa stajališta ciljeva zaštite voda i ispunjenja uvjeta iz članka 54.a ovoga Zakona.

Kada se prema propisima o zaštiti okoliša ne provodi postupak procjene utjecaja na okoliš utjecaj zahvata na vode u smislu stavka 1. ovoga članka, utvrđuje se u postupku izdavanja vodopravnih uvjeta.

Okvir primjene odredbi o iznimkama

Članak 54.c

Primjena članaka 54. i 54.a ovoga Zakona, kao i propisa iz članka 41. stavka 2. ovoga Zakona u dijelu kojim se uređuju pretpostavke iz članka 41. stavka 2. podstavka 8. ovoga Zakona, mora biti u skladu s propisima o zaštiti okoliša.

Primjena članaka 54. i 54.a ovoga Zakona, kao i propisa iz članka 41. stavka 2. ovoga Zakona u dijelu kojim se uređuju pretpostavke iz članka 41. stavka 2. podstavka 8. ovoga Zakona, ne smije trajno isključiti ili dovesti u pitanje postizanje ciljeva zaštite voda na drugim vodama na istom vodnom području.«.

Članak 35.

U članku 55. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Kad monitoring ili drugi službeni podaci ukazuju na to da je malo vjerojatno da će biti postignuti ciljevi zaštite voda iz članka 40. stavka 1., ciljevi iz članka 42. i ciljevi određeni sukladno članku 54. stavku 1. podstavku 3. ovoga Zakona za neko vodno tijelo, Hrvatske vode će:

– istražiti razloge mogućeg nepostizanja ciljeva,

– preispitati i izmijeniti vodopravne akte,

– preispitati i uskladiti program monitoringa,

– osigurati da se donesu dopunske mjere potrebne za postizanje tih ciljeva, uključujući eventualno i uspostavljanje strožih standarda kakvoće okoliša, slijedeći postupak naveden u propisu iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Popis dopunskih mjera, koji se može dopunjavati, sadržan je u propisu iz članka 36.a ovoga Zakona.«.

Članak 36.

U članku 56. iza riječi: »otpadnih voda« stavlja se zarez i dodaju riječi: »kao i druge emisije po posebnim propisima,« a iza riječi: »načelima« dodaju se riječi: »i pravilima«.

Članak 37.

Naslov iznad članka 58. mijenja se i glasi: »Kombinirani pristup«.

U članku 58. stavku 1. riječi: »Načelo kombiniranoga pristupa obuhvaća« zamjenjuju se riječima: »Kombinirani pristup znači«.

U podstavku 4. iza riječi: »njega« dodaju se riječi: »odnosno u slučajevima raspršenih izvora onečišćenja, prema prilici primjenu dobre ekološke prakse sukladno odredbama ovoga Zakona koje se odnose na pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, te propisima o poljoprivredi i propisima o okolišu«.

Članak 38.

U članku 60. stavku 2. riječi: »grupe, rodove ili kategorije« zamjenjuju se riječima: »pojedine onečišćujuće tvari ili skupine«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Granične vrijednosti emisije tvari u pravilu vrijede na izlazu iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, neovisno o razrjeđenju u prijemniku. Kod neizravnih ispuštanja u vodu, pri određivanju granične vrijednosti emisije može se uzeti u obzir učinak uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, pod uvjetom da se jamči jednaka razina zaštite okoliša u cjelini, te da to ne dovodi do više razine onečišćenja okoliša.«.

Članak 39.

U članku 62. iza riječi: »dužne su« dodaju se riječi: »putem isporučitelja vodne usluge«.

Članak 40.

U naslovu iznad članka 66. iza riječi: »uvozu« dodaju se riječi: »i stavljanju na tržište«.

U članku 66. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pravne i fizičke osobe koje proizvode, uvoze i stavljaju na tržište kemikalije koje nakon uporabe dospijevaju u vode, uključujući sredstva za zaštitu bilja, mineralna gnojiva, biocidne pripravke, dužne su Hrvatskim vodama jednom godišnje dostavljati podatke o tim kemikalijama.«.

Članak 41.

U članku 67. stavku 2. iza točke 8. točka na kraju rečenice zamjenjuje se se zarezom i dodaje se točka 9. koja glasi:

»9. način i uvjete davanja koncesije za crpljenje i pražnjenje sabirnih i septičkih jama.«.

U stavku 4. iza riječi: »jedinica područne (regionalne) samouprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »na prijedlog jedinica lokalne samouprave«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. i stavak 6. koji glase:

»U slučaju da se aglomeracija prostire na području više jedinica područne (regionalne) samouprave, odluku o odvodnji otpadnih voda donose sporazumno predstavnička tijela jedinica područne (regionalne) samouprave, na prijedlog jedinica lokalne samouprave.

Ako jedinice područne (regionalne) samouprave ne donesu odluku o odvodnji otpadnih voda prema stavku 5. ovoga članka, odluku donosi Ministar i ona ostaje na snazi do donošenja odluke prema stavku 5. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 5. koji postaje stavak 7., mijenja se i glasi:

»Odluka iz stavaka 3., 4., 5. i 6. ovoga članka donosi se po prethodnom mišljenju Hrvatskih voda.«.

Članak 42.

U članku 72. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Ako je uslijed iznenadnog slučaja nastala opasnost od onečišćenja, odnosno onečišćenje voda, onečišćivač je dužan bez odgađanja o tome izvijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje će o nastalom onečišćenju, odnosno opasnosti od onečišćenja voda obavijestiti državnog vodopravnog inspektora, voditelja Glavnog međunarodnog centra za uzbunjivanje u Republici Hrvatskoj i Hrvatske vode.«.

Članak 43.

U članku 73. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Osiguravatelj onečišćivača solidarno odgovara s onečišćivačem do visine osigurane svote.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. koji postaju stavci 3. i 4., mijenjaju se i glase:

»Rješenje o obračunu i plaćanju troškova iz stavka 1. ovoga članka u odnosu na onečišćivača i njegovog osiguravatelja donose Hrvatske vode u upravnom postupku. O žalbi protiv rješenja iz ovoga stavka odlučuje Ministarstvo. Žalba protiv rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

Rješenje o izvršenju rješenja iz stavka 3. ovoga članka donose Hrvatske vode u upravnom postupku. O žalbi protiv rješenja iz ovoga stavka odlučuje Ministarstvo.«.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi: »stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »stavka 6.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 44.

U članku 74. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Korištenje voda pogodnih za uzgoj slatkovodnih riba i drugih vodenih organizama uređuje se propisima o poljoprivrednom zemljištu.«.

Članak 45.

U članku 76. stavku 2. točki 1. riječi: »do 10 m dubine« brišu se.

Članak 46.

U članku 88. stavku 3. iza riječi: »članka« dodaju se riječi: »sukladno propisu iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona«.

Članak 47.

U članku 90. stavku 1. iza riječi: »u daljnjem tekstu: izvorišta« dodaju se riječi: »i površinski vodozahvati«.

Članak 48.

U članku 91. stavku 1. iza riječi: »Zaštita izvorišta« dodaju se riječi: »i površinskih vodozahvata«.

U stavku 2. točki 6. iza riječi: »izvorišta« dodaju se riječi: »i površinskih vodozahvata«.

U stavku 3. točki 2. iza riječi: »tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave,« dodaju se riječi: »na prijedlog jedinice lokalne samouprave,«.

U točki 3. iza riječi: »tijela jedinica područne (regionalne) samouprave,« dodaju se riječi: »na prijedlog jedinice lokalne samouprave,«.

Članak 49.

U članku 92. stavku 1. iza riječi: »zaštite izvorišta« dodaju se riječi: »i površinskih vodozahvata«, a riječi: »u proračunima jedinica lokalne samouprave na čijem se području koristi voda iz toga izvorišta, razmjerno količini vode koja se isporučuje na području svake navedene jedinice lokalne samouprave« zamjenjuju se riječima: »sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva«.

U stavku 2. iza riječi: »izvorište« dodaju se riječi: »ili površinski vodozahvat«.

Članak 50.

U naslovu iznad članka 97. iza riječi: »Zabrana eksploatacije« dodaju se riječi:«i eksploatacija«.

U članku 97. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 1. mijenja se i glasi:

»Zabranjena je eksploatacija šljunka i pijeska:

– iz neobnovljivih ležišta u vodotocima i drugim tijelima površinskih voda,

– u uređenom inundacijskom području te

– u neuređenom inundacijskom području, osim ako propisima o rudarstvu nije drukčije uređeno.«.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. i stavci 4. i 5. koji glase:

»Eksploatacija šljunka i pijeska vađenjem iz obnovljivih ležišta u vodotocima i drugim tijelima površinskih voda, može se dopustiti putem ugovora o koncesiji iz članka 163. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona, ako bitno ne mijenja prirodne procese, te ako služi održavanju voda i vodnih putova na unutarnjim vodama.

Za provedbu zahvata u prostoru iz stavka 2. ovoga članka, provodi se odgovarajuća procjena utjecaja na okoliš, odnosno ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu prema posebnim propisima. U tom postupku u svojstvu stranke mogu nastupiti Hrvatske vode ili Agencija za vodne putove ovisno o nadležnosti s obzirom na područje zahvata.

Ako je propisima o rudarstvu dopuštena eksploatacija šljunka i pijeska u neuređenom inundacijskom području za istu je potrebna prethodna suglasnost Ministarstva.

Šljunak, pijesak, kamen i zemlja, uključujući glinu mogu se koristiti iz područja značajnih za vodni režim radi građenja građevina iz članka 26. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, bez ishođenja akata prema propisima o rudarstvu, sukladno vodopravnim uvjetima.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 6.

Članak 51.

U naslovu iznad članka 98. riječi: »održavanje vodnog režima« zamjenjuju se riječima: »vodni režim«.

U članku 98. riječi: »održavanje vodnoga režima« zamjenjuju se riječima: »vodni režim«, a riječi: »koji su sastavni dio ugovora o koncesiji koji se sklapa prema propisima o rudarstvu« brišu se.

Članak 52.

U članku 99. stavku 1. riječi: »ili radova održavanja voda iz članka 107. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »ili radova iz članka 116.a ovoga Zakona«.

U stavcima 3. i 4. riječ: »izvođač« zamjenjuje se riječju: »naručitelj«.

U stavku 5. riječi: »iz stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»Na koncesionara iz članka 163. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona primjenjuju se, na odgovarajući način, odredbe stavaka 3. do 6. ovoga članka.«.

Članak 53.

Naslov iznad članka 99.a i članak 99.a brišu se.

Članak 54.

U članku 100. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Obveza vođenja očevidnika nastupa u trenutku kad se šljunak i pijesak izvade na plovilo, a prestaje primopredajom naručitelju iz članka 99. stavka 1. ovoga Zakona radi ugradnje u regulacijsko-zaštitne vodne građevine ili primopredajom na deponij iz članka 100.a ovoga Zakona.«.

U stavku 7. riječi: »podstavka 2., 3. i 4.« zamjenjuju se riječima: »podstavka 2.«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»Na koncesionara koncesije iz članka 163. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona primjenjuju se, na odgovarajući način, odredbe stavaka 1., 2., 4., 5., 6. i 7. ovoga članka. Obveza koncesionara na vođenje očevidnika nastupa u trenutku kad se šljunak i pijesak izvade na plovilo, a prestaje odlaganjem na deponij ili na drugo mjesto izvan vodotoka.«.

Članak 55.

Iza članka 100. dodaju se naslov iznad članka i članak 100.a koji glase:

»Obveza deponiranja na uređene deponije

Članak 100.a

Izvođač iz članka 99. stavka 1. ovoga Zakona dužan je deponirati šljunak i pijesak, osim šljunka i pijeska koji se razmješta u vodotoku ili se ugrađuje u regulacijsko-zaštitne vodne građevine, na uređen deponij.

Deponijem iz stavka 1. ovoga članka upravlja pravna osoba iz članka 195. ovoga Zakona.

Koncesionar koncesije iz članka 163. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona dužan je deponirati šljunak i pijesak na uređen deponij, kojim on upravlja.«.

Članak 56.

U članku 102. stavku 1. podstavku 3. i 4. riječi: »ili bez vađenja« brišu se.

U stavku 2. riječi: »naručitelj iz članka 99. stavka 1.« zamjenjuju se riječima: » pravna osoba iz članka 195.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Prihod od naknade troškova vađenja i odlaganja na deponij prihod je naručitelja radova iz članka 99. stavka 1. ovoga Zakona, a prihod od naknade troškova skladištenja i čuvanja prihod je pravne osobe iz članka 195. ovoga Zakona.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»Odluka iz stavka 6. ovoga članka sadržava prodajnu cijenu šljunka i pijeska u slučaju prodaje iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka odnosno početnu prodajnu cijenu šljunka i pijeska u slučaju prodaje iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka. Prodajna cijena odnosno početna prodajna cijena mora sadržavati i trošak vađenja, odlaganja na deponij, skladištenja te čuvanja šljunka i pijeska (naknada troškova).«.

Članak 57.

U članku 103. stavak 1. mijenja se i glasi:

»O šljunku i pijesku odloženom na deponij iz članka 100.a ovoga Zakona, pravna osoba iz članka 195. ovoga Zakona dužna je voditi očevidnik na propisanom obrascu.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»O količinama šljunka i pijeska i načinu njegovog raspolaganja ili korištenja pravna osoba iz članka 195. ovoga Zakona podnosi izvješće Ministarstvu i ministarstvu nadležnom za financije.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Na koncesionara koncesije iz članka 163. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona primjenjuju se, na odgovarajući način, odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka.«.

Članak 58.

Naslov iznad članka 104. mijenja se i glasi: »Povreda zabrane eksploatacije«.

U članku 104. stavku 1. riječi: »održavanje vodnoga režima« zamjenjuju se riječima: »vodni režim«, a iza riječi: »devastirani okoliš« stavlja se točka, a riječi: »prema propisima o zaštiti okoliša.« brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Smatra se da protupravno eksploatira šljunak i pijesak izvođač radova iz članka 99. stavka 1. ovoga Zakona, koncesionar koncesije iz članka 163. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona odnosno pravna osoba iz članka 195. ovoga Zakona ako podaci u očevidniku vađenja šljunka i pijeska odnosno očevidniku deponiranoga šljunka i pijeska nisu sukladni stvarnom stanju. Smatra se da protupravno eksploatira šljunak i pijesak koncesionar koncesije iz članka 163. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona koji u istom danu na istom plovilu posjeduje šljunak i pijesak izvađen u Republici Hrvatskoj i susjednim državama.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»O žalbi protiv rješenja odlučuje Ministarstvo. Žalba protiv rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.«.

U stavku 7. riječi: »Ovrha rješenja provodi se« zamjenjuju se riječima: »Izvršenje rješenja o naknadi štete iz stavka 1. ovoga članka provode Hrvatske vode«.

Članak 59.

U članku 106. stavku 2. riječi: »interes zaštite života i zdravlja ljudi te njihove imovine od poplave, bujica i leda, odnosno od onečišćenja voda, prevladavajući je javni interes u odnosu na očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti i zaštitu prirodnih vrijednosti« zamjenjuju se riječima: »prevladavajući se javni interes utvrđuje sukladno propisima o zaštiti prirode«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 60.

U članku 107. stavku 1. podtočkama 2.1. i 2.3. riječ: »manji« briše se.

Dosadašnja podtočka 3.4. postaje točka 4.

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»Iznimno od stavka 6. ovoga članka, na zahtjev Hrvatskih voda, za pojedine radove održavanja voda iz programa radova održavanja, može se zasebno provesti ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno propisima kojima se uređuje zaštita prirode.

Radovi održavanja voda izvode se u kontinuitetu tijekom svih kalendarskih mjeseci u godini i njihovo se izvođenje ne može isključiti pojedinačnim aktom donesenim na temelju ovoga Zakona ili posebnih propisa.«.

Članak 61.

U članku 116. stavku 2. riječi: »certifikacijsko rješenje iz članka 221. stavka 4. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti iz članka 220. točke 2. ovoga Zakona«.

Članak 62.

Naslov iznad članka 116.a mijenja se i glasi: »Ustupanje radova čišćenja i uklanjanja nanosa«.

Članak 116.a mijenja se i glasi:

»Radovi čišćenja i uklanjanja nanosa u području značajnom za vodni režim ugovaraju se u postupku javne nabave zasebnom od postupka iz članka 116. ovoga Zakona, sa sposobnim izvođačem koji ne mora imati rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti iz članka 220. točke 2. ovoga Zakona.

Izvođenje radova iz stavka 1. ovoga članka ustupa se primjenom odredbi propisa o javnoj nabavi, a pri nastupu okolnosti iz članka 231.a ovoga Zakona provodi se postupak javne nabave zbog iznimne žurnosti.

Radovi čišćenja i uklanjanja nanosa u području značajnom za vodni režim provode se, po odredbama ovoga članka, i kad postoji potreba za šljunkom i pijeskom iz vodotoka radi građenja javnih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku.«.

Članak 63.

U članku 117. stavku 1. točki 1. i stavku 2. točki 1. riječi »certifikacijsko rješenje« zamjenjuju se riječima: »rješenje o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti«.

Članak 64.

U članku 118. stavku 3. riječ: »župani« zamjenjuje se riječima: »čelnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave«.

Članak 65.

Iza članka 121. dodaju se naslov iznad članka i članak 121.a koji glase:

»Ustupanje radova lomljenja leda u hitnom slučaju

Članak 121.a

Kada je zbog pojave leda na vodotoku potrebno izvršiti lomljenje leda ti se radovi ugovaraju u postupku javne nabave zasebnom od postupka iz članka 116. ovoga Zakona sa sposobnim izvođačem koji mora imati rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti iz članka 220. točke 2. ovoga Zakona ako posjeduje plovilo sposobno za lomljenje leda, a ako ne posjeduje takvo plovilo radovi se mogu ugovoriti sa sposobnim izvođačem koji ne mora imati rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti iz članka 220. točke 2. ovoga Zakona ako posjeduje plovilo sposobno za lomljenje leda.

Izvođenje radova iz stavka 1. ovoga članka ustupa se primjenom odredbi propisa o javnoj nabavi zbog iznimne žurnosti.«.

Članak 66.

U članku 126. stavku 1. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. na građevinama za melioracijsku odvodnju:

7.1. obrađivati zemlju te obavljati druge radnje kojima se mogu oštetiti građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju ili poremetiti njihovo namjensko funkcioniranje do udaljenosti od 5 m od ruba tih građevina,

7.2. obrađivati zemlju te obavljati druge radnje kojima se mogu oštetiti građevine za detaljnu odvodnju ili poremetiti njihovo namjensko funkcioniranje do udaljenosti od 3 m od ruba tih građevina;«.

U stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. ako to nije u bitnom protivno članku 9. točkama 1. do 4. ovoga Zakona.«.

U stavku 3. riječi: »na čije je odredbe u dijelu koji se odnosi na inundacijsko područje pribavljena suglasnost Hrvatskih voda« zamjenjuju se riječima: »iz članka 15. stavka 3. ovoga Zakona«.

Članak 67.

U članku 129. stavak 3. mijenja se i glasi:

»O žalbi protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka odlučuje povjerenstvo za žalbe iz članka 232. stavka 1. ovoga Zakona. Žalba protiv rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.«.

Članak 68.

U članku 131. stavku 1. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. bušiti zdence bez pravovaljanog vodopravnog akta ili suprotno njemu.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»O žalbi protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka odlučuje povjerenstvo za žalbe iz članka 232. stavka 1. ovoga Zakona. Žalba protiv rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.«.

Članak 69.

Članak 133. mijenja se i glasi:

»Za štete nastale štetnim djelovanjem vode (poplave, bujice, led i dr.) izvan vodnog dobra odgovara se po osnovi krivnje.

Za štete unutar vodnog dobra nastale štetnim djelovanjem vode ne ostvaruje se pravo na naknadu štete. Ova se odredba ne primjenjuje na naknadu štete koja se ostvaruje temeljem ugovora o osiguranju.

Za štete na imovini i neimovinskim dobrima nastale unutar vodnog dobra ili nastale na vodnim građevinama, a koje potječu iz nekog drugog uzroka, osim štetnog djelovanja vode, odgovara se po osnovi krivnje, osim ako oštećenik ne dokaže da potječu od opasne stvari koja se nalazi ili se nalazila u tom prostoru ili opasne djelatnosti koja se obavljala ili se obavlja u tom prostoru.

Za štete nastale zbog neispunjenja ugovora o uređenju voda izvođač radova odgovara trećim osobama po osnovi krivnje.«.

Članak 70.

U članku 141. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 5. iza riječi: »vodopravnih akata« dodaju se riječi: »iz stavka 2. ovoga članka«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Vodopravni akti iz stavka 2. točaka 2. i 4. ovoga članka mogu se ukinuti i u slučaju iz članka 55. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 71.

U članku 143. stavku 2. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»1. za zahvate u prostoru za koje se izdaje lokacijska dozvola, odnosno odgovarajući akt za građenje prema propisima o prostornom uređenju i gradnji za čije je izdavanje dostatan idejni projekt,

2. za izradu glavnog projekta za zahvate u prostoru za koje se prema propisima o prostornom uređenju i gradnji ne izdaje lokacijska dozvola,«.

U točki 3. iza riječi: »dozvola« stavlja se zarez, a riječ: »i« briše se.

Iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. za korištenje voda za gospodarski uzgoj riba i drugih vodenih organizama u postupku davanja zakupa za ribnjake i«.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 5.

Članak 72.

U članku 147. stavku 2. riječi: »rješenje o uvjetima građenja« zamjenjuju se riječima: »odgovarajući akt za građenje sukladno propisima o prostornom uređenju i gradnji za čije je izdavanje dostatan idejni projekt«.

U stavku 4. riječi: »rješenje o uvjetima građenja« zamjenjuju se riječima: »odgovarajući akt za građenje sukladno propisima o prostornom uređenju i gradnji za čije je izdavanje dostatan idejni projekt«.

Članak 73.

U članku 149. stavku 1. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. da je rudarski projekt u postupku izdavanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina sukladan vodopravnim uvjetima izdanim u postupku izdavanja lokacijske dozvole za eksploataciju pijeska i šljunka iz neobnovljivih ležišta iz članka 97. stavka 5. ovoga Zakona,«.

Dosadašnja točka 2. postaje točka 3.

Članak 74.

U članku 151. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Vodopravna dozvola potrebna je za ispuštanje otpadnih voda i za korištenje voda, pod pretpostavkama propisanim člancima 152. i 157. ovoga Zakona.«.

U stavku 2. iza riječi: »Hrvatske vode« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »osim gdje je ovim Zakonom drukčije uređeno« brišu se.

Članak 75.

U članku 154. stavku 2. riječ: »nižim« zamjenjuje se riječju: »viših«.

Članak 76.

Naslov iznad članka 155. mijenja se i glasi: »Uvid u akte o proizvodnji, uvozu i stavljanju na tržište kemikalija«.

Članak 155. mijenja se i glasi:

»Svako javnopravno tijelo koje na temelju posebnoga zakona izdaje akt kojim se dopušta proizvodnja, uvoz i stavljanje na tržište kemikalija koje nakon uporabe dospijevaju u vode, uključujući i sredstva za zaštitu bilja, mineralna gnojiva i biocidne pripravke ili vodi evidenciju o kemikalijama, dužno je omogućiti Hrvatskim vodama uvid u akte ili podatke koji čine sadržaj predmetnih akata.«.

Članak 77.

Naslov iznad članka 156. i članak 156. brišu se.

Članak 78.

U članku 157. stavku 1. iza riječi: »svako korištenje voda« dodaju se riječi: »iz članka 74. ovoga Zakona«, a iza riječi: »stavka 1. ovoga Zakona« dodaju se riječi: »ili korištenje iz članka 158. ovoga Zakona«.

Članak 79.

Članak 158. mijenja se i glasi:

»Vodopravna dozvola za korištenje voda nije potrebna:

1. za korištenje voda iz članaka 76. i 77. ovoga Zakona,

2. za korištenje voda iz građevina javne vodoopskrbe,

3. za radove iz članka 26. ovoga Zakona,

4. za unutarnju plovidbu,

5. za korištenje voda pogodnih za uzgoj slatkovodnih riba i drugih vodenih organizama,

6. za korištenje voda za splavarenje, uključujući i rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima, osim u vidu gospodarske djelatnosti i

7. za korištenje voda za postavljanje plutajućih ili plovećih objekata na vodama, osim radi obavljanja ugostiteljske ili druge gospodarske djelatnosti.

Vodopravna dozvola za korištenje voda nije potrebna za korištenje voda za splavarenje, uključujući i rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima u vidu gospodarske djelatnosti, kao i korištenje voda za postavljanje plutajućih ili plovećih objekata na vodama, ako se navedene aktivnosti obavljaju u cijelosti ili dijelom, unutar nacionalnog parka ili parka prirode. U tom slučaju potrebno je koncesijsko odobrenje koje se izdaje sukladno propisima o zaštiti prirode.«.

Članak 80.

U članku 163. stavku 1. točki 3. iza riječi: »potrebe« dodaju se riječi: »u količini većoj od 10.000,00 m3 godišnje«.

Točke 6. i 7. brišu se.

U dosadašnjoj točki 8. koja postaje točka 6. riječi: »izvorskih, mineralnih i termomineralnih voda« zamjenjuju se riječima: »voda namijenjenih za ljudsku potrošnju, uključujući mineralne i termomineralne vode, osim voda isporučenih putem isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe,«.

Iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:

»7. eksploatacija pijeska i šljunka iz obnovljivih ležišta u području značajnom za vodni režim.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Pravo gospodarskog korištenja kopnenih voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj ostvaruje se prema propisima o poljoprivrednom zemljištu.«.

Članak 81.

U članku 164. stavku 1. riječi: »većinski udjeličar, dioničar ili osnivač s većinskim« zamjenjuju se riječima: »jedini udjeličar, dioničar ili osnivač s isključivim«, a riječi: »radi pružanja javnih usluga« brišu se.

U stavku 2. riječ: »pet« zamjenjuje se riječju: »deset«, a riječ: »jednog« zamjenjuje se riječju: »pet«.

Članak 82.

Iza članka 164. dodaju se naslov iznad članka i članak 164.a koji glase:

»Postupak davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda

Članak 164.a

Koncesija za namjene iz članka 163. stavka 1. ovoga Zakona daje se u postupku uređenom Zakonom o koncesijama.

Kada je vlasnik nekretnine na mjestu planirane koncesije jedini mogući koncesionar smatra se da postojeća i/ili planirana gospodarska aktivnost tog vlasnika čini s predmetom koncesije za koju se zahtjev podnosi, neodvojivu tehnološku ili funkcionalnu cjelinu, te da koncesija služi isključivo za obavljanje te gospodarske aktivnosti.

Ako se u roku određenom Zakonom o koncesijama ministarstvo nadležno za financije ne očituje na prijedlog davatelja koncesije o davanju koncesije na zahtjev, smatrat će se da je očitovanje dano u korist davanja koncesije.

Za koncesiju iz članka 163. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona kao kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude može se odrediti postojanje uređenog deponija i njegova blizina mjestu koncesije.«.

Članak 83.

U članku 165. stavku 2. iza riječi: »količine vode,« dodaju se riječi: »vodna snaga, uvjeti, način i količine vađenja šljunka i pijeska,«.

U stavku 3. iza riječi: »lokacijska dozvola« zarez i riječi: »izvod iz detaljnoga plana uređenja« brišu se, a iza riječi: »drugi akt« dodaju se riječi: »kojim se dokazuje da je zahvat u prostoru sukladan dokumentima prostornog uređenja«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»O davanju koncesije iz članka 163. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona mišljenje daje Agencija za vodne putove, ako je mjesto koncesije na unutarnjem vodnom putu.«.

Stavak 6. briše se.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 6., riječi: »stavka 4., 5. i 6.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 4. i 5.«.

Članak 84.

U članku 166. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ugovor o koncesiji iz članka 163. stavka 1. ovoga Zakona ima sadržaj propisan Zakonom o koncesijama.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ugovor o koncesiji sadržava i upućivanje da se iznos naknade za koncesiju, rokovi i način plaćanja naknade za koncesiju određuju, sukladno propisu iz članka 170. ovoga Zakona, rješenjem o obračunu naknade za koncesiju izdanom na temelju članka 168. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavci 2. do 5. postaju stavci 3. do 6.

Članak 85.

U članku 167. stavku 1. riječi: »koje se ne mogu pripisati djelovanju Republike Hrvatske ili pravne osobe koja upravlja vodama, a zbog kojih« zamjenjuju se riječima: »a osobito ako nastupi znatnije pogoršanje stanja voda ili se proglasi znatno promijenjeno vodno tijelo sukladno članku 54. stavku 1. podstavku 1. ovoga Zakona«.

Članak 86.

U članku 170. riječi: »stavka 4., 5. i 6.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 4. i 5.«.

Članak 87.

U članku 171. stavku 3. podstavku 2. riječ: »čišćenja« zamjenjuje se riječima: »pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz«.

Članak 88.

Naslov iznad članka 172. i članak 172. brišu se.

Članak 89.

U članku 174. stavci 2. do 5. brišu se.

Članak 90.

Naslov iznad članka 175. mijenja se i glasi: »Odluka o davanju koncesije«.

Članak 175. mijenja se i glasi:

»Odluku o davanju koncesije donosi davatelj koncesije, i to:

1. za koncesiju iz članka 163. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, snage postrojenja od 20 MW i više – Hrvatski sabor,

2. za koncesiju iz članka 163. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona snage postrojenja od 5 MW do 20 MW i za koncesije iz članka 163. stavka 1. točaka 4. i 6. ovoga Zakona – Vlada Republike Hrvatske,

3. za koncesije iz članka 163. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona snage postrojenja do 5 MW i za koncesije iz članka 163. stavka 1. točaka 2., 3., 5. i 7. ovoga Zakona – Ministarstvo,

4. za koncesiju iz članka 171. stavka 3. ovoga Zakona – predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave,

5. za koncesiju iz članka 171. stavka 4. ovoga Zakona – predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave.«.

Članak 91.

U naslovu iznad članka 176. riječ: »Potpisnici« zamjenjuje se riječima: »Ugovorne strane«.

U članku 176. stavku 1. riječi: »potpisuje ministar, u ime Republike Hrvatske i odabrani najpovoljniji ponuditelj« zamjenjuju se riječima: »u ime Republike Hrvatske sklapa Ministarstvo i koncesionar«.

U stavku 2. riječi: »potpisuje gradonačelnik odnosno općinski načelnik u ime jedinice lokalne samouprave i odabrani najpovoljniji ponuditelj« zamjenjuju se riječima: »sklapa jedinica lokalne samouprave zastupana po gradonačelniku, odnosno općinskom načelniku i koncesionar«.

U stavku 3. riječi: »potpisuje župan u ime jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave i odabrani najpovoljniji ponuditelj« zamjenjuju se riječima: »sklapa jedinica područne (regionalne) samouprave zastupana po županu i koncesionar«.

Članak 92.

U članku 177. stavku 1. riječi: »odabiru najpovoljnijeg ponuditelja« zamjenjuju se riječima: »davanju koncesije«.

U stavku 2. riječi: »odabiru najpovoljnijeg ponuditelja« zamjenjuju se riječima: »davanju koncesije«.

Članak 93.

U članku 180. stavku 1. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »točke 1.«.

U stavku 2. riječi: »točke 8.« zamjenjuju se riječima: »točke 6.«.

U stavku 3. riječi: »točke 2. do 7. i 9.« zamjenjuju se riječima: »točke 2. do 5. i 7. ovoga Zakona«.

Članak 94.

U članku 189. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka Hrvatske vode mogu uzimati zajmove i/ili kredite za gradnju komunalnih vodnih građevina uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.«.

Članak 95.

U članku 190. stavku 8. riječi: »stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »stavka 7.«.

Članak 96.

U članku 191. stavku 1. točki 2. iza riječi: »donosi« dodaju se riječi: »Financijski plan i«.

U točki 4. iza riječi: »izvršenju« dodaju se riječi: »Financijskog plana i«.

U stavku 2. iza riječi: »članka« stavlja se zarez i dodaju riječi: »te iz stavka 1. točke 10. ovoga članka kada iznos zaduženja prelazi Financijski plan,«.

Stavak 3. briše se.

Članak 97.

U članku 195. iza riječi: »(limnigrafi, automatske vodomjerne stanice i sl.)« dodaju se riječi: »poslove iz članka 100.a stavka 2., članka 102. stavka 2. i članka 103. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona«.

Članak 98.

U članku 197. stavak 6. mijenja se i glasi:

»Isporučitelji vodnih usluga moraju poslovati sukladno mjerilima propisanim propisom iz članka 203. stavka 6. ovoga Zakona.«.

U stavku 8. iza riječi: »vodnih« dodaje se riječ: »građevina«.

Članak 99.

U članku 199. stavku 1. točki 3. iza riječi: »godišnje« točka se zamjenjuje zarezom.

Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. većeg stupnja učinkovitosti, ekonomičnosti poslovanja i socijalne prihvatljivosti cijena vodnih usluga.«.

Članak 100.

U članku 200. stavku 3. iza riječi: »koja je« stavlja se zarez i dodaju riječi: »u smislu članka 202. stavka 1. ovoga Zakona«, a iza riječi: »njihov« dodaju se riječi: »izravni ili neizravni«.

Članak 101.

U članku 202. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje je trgovačko društvo u kojem sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu imaju jedinice lokalne samouprave ili trgovačka društva u kojima sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu izravno imaju jedinice lokalne samouprave, odnosno ustanova kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»Iznimno od stavka 2. ovoga članka isporučitelj vodnih usluga može obavljati djelatnost ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe, izvođenja priključaka iz članka 212. stavka 2. ovoga Zakona, umjeravanja vodomjera i proizvodnje energije za vlastite potrebe ako ispunjava uvjete iz posebnih propisa.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka isporučitelj vodnih usluga javne odvodnje koji posjeduje akt iz članka 65. stavka 1. ovoga Zakona i koji upravlja građevinama za javnu odvodnju i/ili uređajem za pročišćavanjem otpadnih voda s prihvatnim opterećenjem većim od 100 000 ekvivalent stanovnika (ES) dužan je obavljati i djelatnost uzorkovanja i ispitivanja kakvoće vlastitih otpadnih voda ako ispunjava uvjete iz posebnih propisa.«.

Članak 102.

U članku 203. stavku 1. riječi: »te za upis istih u sudski registar« brišu se, a riječi: »članka 202.« zamjenjuju se riječima: »članka 201.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Izvršno i pravomoćno rješenje iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo može ukinuti po službenoj dužnosti i bez pristanka stranke:

1. ako utvrdi da je nakon njegovog donošenja pravnoj osobi prestao status javnog isporučitelja vodnih usluga iz članka 202. stavka 3. ovoga Zakona,

2. ako nakon njegovog izdavanja utvrdi prestanak ispunjavanja posebnih uvjeta propisanih propisom iz stavka 2. ovoga članka, ili

3. ako imatelj rješenja iz stavka 3. ovoga članka postupa protivno članku 197. stavku 4. ovoga Zakona.«.

U stavku 5. riječ: »Protiv« zamjenjuje se riječima: »Žalba protiv«, a iza riječi: »članka« riječ: »žalba« briše se.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Vlada Republike Hrvatske uredbom propisuje mjerila učinkovitog poslovanja isporučitelja vodnih usluga.«.

Članak 103.

U članku 205. stavku 3. iza riječi: »otpadnih voda« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim cijene vodnih usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama,«.

Članak 104.

U članku 206. stavku 1. riječ: »prethodnu« briše se.

U stavku 2. riječ: »propisom« zamjenjuje se riječima: »primjenom mjerila iz propisa«.

U stavku 7. riječi: »najnižu osnovnu cijenu« zamjenjuju se riječima: »mjerila za izračun najniže osnovne cijene«, a iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Uredbom se propisuje i najniža količina isporučene vode nužna za osnovne potrebe kućanstva.«.

Stavak 8. briše se.

Članak 105.

Naslov iznad članka 207. mijenja se i glasi: »Suglasnost«.

U članku 207. stavku 1. riječi: »Prethodnu suglasnost« zamjenjuju se riječju: »Suglasnost«, a iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Suglasnost ne smije biti uvjetovana.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Isporučitelj vodne usluge je u obvezi zatražiti suglasnost od svih jedinica lokalne samouprave iz stavka 1. ovoga članka.«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. brojka: »15« zamjenjuje se brojkom: »30«, a riječi: »suglasnost nije dana« zamjenjuju riječima: »je suglasnost dana«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi: »koje su« dodaju se riječi: »izravno ili neizravno«.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. iza riječi: »ishođenju« riječ: »prethodnih« briše se, brojka: »2« zamjenjuje se brojkom: »3«, a brojka: »3« zamjenjuje se brojkom: »4«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Isporučitelj vodne usluge dužan je u propisanom roku donijeti odluku o cijeni vodnih usluga sukladnu ovom Zakonu i propisu iz članka 206. stavka 7. ovoga Zakona.«.

Članak 106.

Iza članka 207. dodaju se naslov iznad članka i članak 207.a koji glase:

»Obveza revizije

Članak 207.a

Isporučitelji vodnih usluga dužni su sukladno pravilima o reviziji financijskih izvještaja, putem ovlaštenog revizora, jednom godišnje, revidirati svoje financijske izvještaje prema mjerilima propisanim propisom iz članka 203. stavka 6. ovoga Zakona i propisom iz članka 206. stavka 7. ovoga Zakona.

Isporučitelj je dužan dostaviti Vijeću za vodne usluge svoje financijske izvještaje te nalaz i mišljenje ovlaštenog revizora sukladno propisu iz članka 206. stavka 7. ovoga Zakona.«.

Članak 107.

U članku 208. stavku 1. riječi: »prosječne cijene vodne usluge koja se primjenjuje na korisnike na njegovom vodoopskrbnom području« zamjenjuju se riječima: »troška proizvodnje vode ili nabave vode od trećeg isporučitelja«.

Članak 108.

U članku 209. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se postupak priključenja i rokovi za priključenje.«.

Stavak 6. briše se.

Članak 109.

U članku 212. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 110.

Naslov iznad članka 213. i članak 213. brišu se.

Članak 111.

Članak 214. mijenja se i glasi:

»U slučaju kada gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena godišnjim planom gradnje komunalnih vodnih građevina, ali je predviđen višegodišnjim planom gradnje komunalnih vodnih građevina unutar iduće 3 godine budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s isporučiteljem vodne usluge.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se na račun isporučitelja vodne usluge, a rok povrata sredstava ne može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora. Budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na komunalne vodne građevine, za koje nisu ispunjene pretpostavke iz stavka 1. ovoga članka, mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s isporučiteljem vodne usluge, bez prava na povrat sredstava.«.

Članak 112.

U članku 215. stavku 2. podstavku 8. iza riječi: »vodomjera« dodaju se riječi: »i mjerača protoka«.

Članak 113.

U članku 217. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Vijeće za vodne usluge osniva se, kao neovisno državno tijelo, radi osiguranja zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga iz ovoga Zakona te naknade za razvoj iz zakona kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva.«.

U stavku 4. riječi: »4 godine« zamjenjuju se riječima: »5 godina«, a riječi: »ali mogu biti razriješeni i prije isteka tog razdoblja« brišu se.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»Uvjeti imenovanja i razrješenja, kao i drugi slučajevi prestanka članstva u Vijeću, sjedište Vijeća, stručnu službu Vijeća, unutarnje ustrojstvo Vijeća, rad u Vijeću, te druga pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom uređuju se uredbom o Vijeću za vodne usluge koju donosi Vlada Republike Hrvatske.«.

Članak 114.

Članak 218. mijenja se i glasi:

»Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se iz posebne naknade koju su obvezni plaćati isporučitelji vodnih usluga. Posebna naknada je javno davanje. Osnovicu i visinu posebne naknade, način i rokove plaćanja te druga pitanja vezana uz obračun i plaćanje posebne naknade uređuje se propisom iz članka 217. stavka 7. ovoga Zakona.«.

Članak 115.

U članku 219. stavku 1. točke 2. i 5. brišu se, a dosadašnje točke 3. i 4. postaju točke 2. i 3.

Iza dosadašnje točke 6. koja postaje točka 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. obavlja i druge poslove određene ovim Zakonom i zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»O svom radu Vijeće jednom godišnje neposredno podnosi izvješće Hrvatskome saboru.«.

Stavak 3. briše se.

Članak 116.

Iza članka 219. dodaju se naslov iznad članka i članak 219.a koji glase:

»Ovlasti Vijeća u postupku nadzora

Članak 219.a

U postupku nadzora odluka iz članka 219. stavka 1. točaka 2., 3. i 4. ovoga Zakona, Vijeće je ovlašteno:

– narediti isporučitelju vodne usluge donošenje odluke iz članka 207. stavka 6. ovoga Zakona, rješenjem u upravnom postupku,

– obustaviti od izvršenja nezakonitu odluku iz članka 219. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, rješenjem u upravnom postupku, odnosno predložiti Ministarstvu obustavu od primjene odluke iz članka 219. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona,

– obustaviti od izvršenja bilo koji nezakoniti akt na temelju kojeg se naplaćuje cijena vodnih usluga, rješenjem u upravnom postupku, odnosno predložiti Ministarstvu obustavu od primjene akta temeljem kojeg se naplaćuje naknada za razvoj i

– nadomjestiti uskraćenu ili nezakonitu suglasnost iz članka 207. stavka 1. ovoga Zakona, na zahtjev isporučitelja vodne usluge.

Ne postupi li osoba iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka sukladno rješenju iz te odredbe, Vijeće je ovlašteno primijeniti na odgovarajući način odredbu članka 239. ovoga Zakona.

Protiv rješenja Vijeća iz stavka 1. podstavaka 1. do 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Ne postupi li isporučitelj vodne usluge po odredbi članka 207. stavka 6. ovoga Zakona, odnosno po naredbi iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka Vijeće može donijeti privremenu odluku o cijeni vodne usluge. Za vrijeme važenja ove odluke isporučitelju vodne usluge prestaje pravo zahtijevati ispunjenje obveza na naplatu vodne usluge od korisnika vodne usluge ili jedinice lokalne samouprave, osim u visini cijene vodne usluge utvrđene privremenom odlukom o cijeni vodne usluge.

U postupku nadzora iz članka 219. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona Vijeće je ovlašteno donijeti privremenu mjeru i odrediti cijenu vode do pravomoćne odluke suda.«.

Članak 117.

U članku 220. točki 5. riječi: »za piće sukladno propisima o hrani« zamjenjuju se riječima: »namijenjene za ljudsku potrošnju prema posebnim propisima,«.

Članak 118.

U članku 221. stavku 1. riječi: »te za njihov upis u sudski registar« brišu se.

U stavku 2. riječi: », posebne postupovne odredbe o donošenju rješenja iz stavka 3. ovoga članka te posebne razloge za ukidanje tog rješenja« brišu se.

Stavci 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»Ispunjenje posebnih uvjeta iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se rješenjem Ministarstva u upravnom postupku (rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta) na zahtjev stranke. Rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta izdaju se na razdoblje od 10 godina.

Za djelatnost iz članka 220. točke 2. ovoga Zakona rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta se izdaje po branjenim područjima.

Državni vodopravni inspektor je ovlašten usmenim rješenjem dopustiti obavljanje djelatnosti iz članka 220. točke 2. ovoga Zakona i na susjednom branjenom području/branjenim područjima:

– kada se zbog izvanrednih okolnosti u stadijima redovne i izvanredne obrane od poplava ne može očekivati da će imatelj rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti iz članka 220. točke 2. ovoga Zakona na odnosnom branjenom području uspješno provesti obranu od poplava vlastitim ljudstvom i opremom, odnosno

– kada za odnosno branjeno područje ne postoji važeće rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta.«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Imatelj Rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti iz članka 220. točke 2. ovoga Zakona može obavljati i djelatnost iz članka 220. točke 3. ovoga Zakona.«.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. riječi: »i 5.« brišu se.

Članak 119.

Iza članka 221. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 221.a i 221.b koji glase:

»Ukidanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta

Članak 221.a

Izvršno, odnosno pravomoćno rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstvo može ukinuti, po službenoj dužnosti i bez pristanka stranke:

1. ako nakon njegovoga izdavanja utvrdi prestanak ispunjavanja bilo kojeg posebnog uvjeta propisanoga propisom iz članka 221. stavka 2. ovoga Zakona,

2. ako je imatelj rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta u postupku njegovog izdavanja podnio neistinitu ili nevjerodostojnu ispravu,

3. ako imatelj rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti iz članka 220. točke 2. ovoga Zakona ne izvršava ili neuredno izvršava svoje obveze iz članka 117. ovoga Zakona ili

4. ako imatelj rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti iz članka 220. točke 5. ovoga Zakona ne izvršava ili neuredno izvršava svoje obveze iz članka 221.b podstavaka 3. i 4. ovoga Zakona.

Žalba protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Dodatni sadržaj propisa o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanje voda

Članak 221.b

Propisom iz članka 221. stavka 2. ovoga Zakona za djelatnost iz članka 220. točke 5. ovoga Zakona propisuju se i:

– posebni uvjeti za privremeno izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti iz članka 220. točke 5. ovoga Zakona do isteka roka usklađenja određenog propisom iz članka 221. stavka 2. ovoga Zakona za djelatnost iz članka 220. točke 5. ovoga Zakona,

– posebni uvjeti za privremeno imenovanje pravnih osoba ovlaštenih za vještačenja o metodologiji provedbe i rezultatima postupka ispitivanja sposobnosti pojedinih pokazatelja određenih propisom iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona, propisom iz članka 51. stavka 7. ovoga Zakona i propisom iz članka 60. stavka 3. ovoga Zakona, te za vještačenja u inspekcijskom postupku i za potrebe privremenog izvješćivanja radi primjene tih propisa do isteka roka određenog propisom iz članka 221. stavka 2. ovoga Zakona za djelatnost iz članka 220. točke 5. ovoga Zakona,

– obveza pravnih osoba koje obavljaju djelatnost iz članka 220. točke 5. ovoga Zakona na primjenu normiranih metoda ili drugih metoda za koje su uspješno provedeni postupci ispitivanja sposobnosti za uzorkovanje i ispitivanje voda,

– obveza pravnih osoba koje obavljaju djelatnost iz članka 220. točke 5. ovoga Zakona na provedbu postupaka ispitivanja sposobnosti radi priznanja drugih metoda iz podstavka 3. ovoga stavka.«.

Članak 120.

U nazivu glave XV. riječi: »I UPRAVNE MJERE« brišu se.

Članak 223. mijenja se i glasi:

»Upravni nadzor nad Hrvatskim vodama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi javnih ovlasti na temelju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona, obavlja Ministarstvo, osim u dijelu nadzora koji obavlja Vijeće za vodne usluge.

Ministarstvo je ovlašteno u upravnom nadzoru pozvati nadziranu osobu da uskladi svoje akte sa Zakonom i na temelju njega donesenim provedbenim propisom, poništiti prvostupanjsko rješenje doneseno na temelju ovoga Zakona iz razloga propisanih člankom 129. stavcima 2. i 3. Zakona o općem upravnom postupku ili ukinuti iz razloga propisanih člankom 129. stavkom 3. i člankom 130. stavkom 1. Zakona o općem upravnom postupku.«.

Članak 121.

U članku 224. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Rad državne vodopravne inspekcije organizira i koordinira glavni državni vodopravni inspektor.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Inspekcijski nadzor nad primjenom odredbi članaka 205. do 216. ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavljaju gospodarski inspektori Državnog inspektorata, osim u dijelu nadzora koji prema ovom Zakonu obavlja Vijeće za vodne usluge.«.

Članak 122.

U članku 226. stavci 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 2.

Iza dosadašnjeg stavka 5. koji postaje stavak 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Inspekcijski nadzor državne vodopravne inspekcije te inspekcija nadležnih za nadzor prirode i pojedinih sastavnica okoliša može se provesti i zajednički (koordinirani inspekcijski nadzor) na način određen posebnim propisom.«.

Članak 123.

U članku 228. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 124.

U članku 231. stavku 3. iza riječi: »stranci« stavlja se točka, a riječi: »u roku od osam dana od dana donošenja usmenog rješenja« brišu se.

Članak 125.

Naslov iznad članka 231.a i članak 231.a brišu se.

Članak 126.

Članak 232. mijenja se i glasi:

»O žalbi protiv rješenja državnoga vodopravnoga inspektora odlučuje povjerenstvo za žalbe Ministarstva koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Žalba ne odgađa izvršenje rješenja, ali povjerenstvo može odlučiti da se izvršenje rješenja odgodi do donošenja njegove odluke.

Povjerenstvo za žalbe iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od 5 članova.

Članovi povjerenstva moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– najmanje dva člana moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja građevinarstva, položen državni stručni ispit, te najmanje 5 godina radnog iskustva u rješavanju upravnih stvari iz područja vodnoga gospodarstva,

– najmanje jedan član mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja prava, položen državni stručni ispit, te najmanje 5 godina radnog iskustva u rješavanju upravnih stvari iz područja vodnoga gospodarstva,

– ostali članovi moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja kemije, prehrambene tehnologije, biotehnologije, poljoprivrede (agronomije), javnog zdravstva i zdravstvene zaštite ili interdisciplinarnih tehničkih znanosti, položen državni stručni ispit, te najmanje 5 godina radnog iskustva u rješavanju upravnih stvari iz područja vodnoga gospodarstva.

Povjerenstvo o svom radu donosi poslovnik.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu.«.

Članak 127.

U članku 233. stavku 1. točki 1. riječi: »građevinskog, kemijskog, prehrambeno-biotehnološkog, inženjersko-ekološkog, agronomskog, pravnog, geološkog ili kulturno-tehničkog smjera« zamjenjuju se riječima: »iz polja građevinarstva, kemije, prava, geologije, prehrambene tehnologije, biotehnologije, poljoprivrede (agronomije), javnog zdravstva i zdravstvene zaštite ili interdisciplinarnih tehničkih znanosti uključujući i kulturnu tehniku«.

Članak 128.

Naslov iznad članka 236. i članak 236. brišu se.

Članak 129.

Članak 238. mijenja se i glasi:

»Odredbe članaka 226., 231. i 232. ovoga Zakona na odgovarajući način primjenjuju tijela državne uprave nadležna za poslove rudarske, poljoprivredne i fitosanitarne inspekcije pri poduzimanju mjera na koje su ovlaštena ovim Zakonom.«

Članak 130.

Naslov iznad članka 239. mijenja se i glasi: »Prisilno izvršenje nenovčanih obveza novčanom kaznom«.

U članku 239. stavku 1. riječi: »upravnom mjerom u visini deseterostruke prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj u proteklom tromjesečju« zamjenjuju se riječima: »novčanom kaznom sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku kojim je propisan postupak prisilnog izvršenja nenovčanih obveza novčanom kaznom.«.

Stavci 2., 3. i 4. brišu se.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 2. riječi: »Novčani iznos« zamjenjuju se riječima: »Iznos novčane kazne«.

Članak 131.

U članku 241. stavku 1. točki 2. iza riječi: »članka 16.« dodaju se riječi: »stavaka 3. i 4.«.

U točki 3. iza riječi: »članka 18.« dodaju se riječi: »stavka 1.«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. ne postupa sukladno članku 43. ovoga Zakona,«.

U točki 6. riječi: »stavku 3.« zamjenjuju se riječima: »stavku 5.«.

Iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi:

»7. ne postupa po propisu iz članka 60. stavka 3. ovoga Zakona,«.

Dosadašnja točka 7. postaje točka 8.

Iza dosadašnje točke 8. koja postaje točka 9. dodaju se nove točke 10., 11. i 12. koje glase:

»10. ne donese plan mjera iz članka 70. stavka 3. točke 5. ovoga Zakona,

11. ne postupa po odluci iz članka 71. ovoga Zakona,

12. ne postupa po članku 72. stavku 4. ovoga Zakona,«.

Iza dosadašnje točke 9. koja postaje točka 13. dodaje se nova točka 14. koja glasi:

»14. ne provodi odluku o ograničenju korištenja voda iz članka 81. stavka 2. ovoga Zakona,«.

U dosadašnjoj točki 10. koja postaje točka 15. riječi: »članku 91.« zamjenjuju se riječima: »odluci iz članka 91. stavka 3.«.

Dosadašnja točka 11. postaje točka 16.

U dosadašnoj točki 12. koja postaje točka 17. riječi: »održavanje vodnog režima« zamjenjuju se riječima: »vodni režim«.

U dosadašnjoj točki 13. koja postaje točka 18. riječi: »održavanje vodnoga režima« zamjenjuju se riječima: »vodni režim«.

Dosadašnja točka 14. postaje točka 19.

U dosadašnjoj točki 15. koja postaje točka 20. riječi: »članku 102. stavku 1. do 3.« zamjenjuju se riječima: »namjenama iz članka 102. stavaka 1. i 3.«.

Dosadašnje točke 16. do 23. postaju točke 21. do 28.

U dosadašnjoj točki 24. koja postaje točka 29. riječi: »143., članka 148., odnosno članka 149.« zamjenjuju se riječima: »143. stavka 1., članka 148. stavka 1., odnosno članka 149. stavka 1.«.

Iza dosadašnje točke 25. koja postaje točka 30. dodaju se točke 31. do 35. koje glase:

»31. ispušta otpadne vode bez akta iz članka 152. ovoga Zakona,

32. koristi vode bez akta iz članka 157. stavka 1. ovoga Zakona,

33. ne dostavi Hrvatskim vodama primjerak posebnih uvjeta iz članka 161. stavka 4. ovoga Zakona,

34. ne dostavi Hrvatskim vodama primjerak potvrde iz članka 162. stavka 5. ovoga Zakona,

35. koristi vode za namjene iz članka 163. stavka 1. ovoga Zakona bez akta iz članka 176. stavka 1. ovoga Zakona,«.

Iza dosadašnje točke 26. koja postaje točka 36. dodaju se točke 37., 38. i 39. koje glase:

»37. ne postupa sukladno propisu iz članka 206. stavka 7. ovoga Zakona,

38. ne zatraži suglasnost od svih jedinica lokalne samouprave sukladno članku 207. stavku 2. ovoga Zakona,

39. ne donese odluku o cijeni vodnih usluga sukladnu članku 207. stavku 6. ovoga Zakona,«.

Dosadašnja točka 27. postaje točka 40.

Članak 132.

U članku 242. stavku 1. iza točke 1. dodaju se nove točke 2., 3. i 4. koje glase:

»2. ne postupa po odluci iz članka 51. stavka 2. ovoga Zakona,

3. ne postupa po propisu iz članka 52. stavka 2. ovoga Zakona,

4. ne postupa po propisu iz članka 53. stavka 2. ovoga Zakona,«.

Dosadašnja točka 2. postaje točka 5.

U dosadašnjoj točki 3. koja postaje točka 6. riječi: »članku 65. stavku 4.« zamjenjuju se riječima: »propisu iz članka 65. stavka 4.«.

Iza dosadašnje točke 4. koja postaje točka 7. dodaju se nove točke 8., 9. i 10. koje glase:

»8. ne postupi po članku 68. stavku 2. ovoga Zakona,

9. ne postupa po članku 68. stavku 3. ovoga Zakona,

10. ne postupa po propisu iz članka 68. stavka 4. ovoga Zakona,«.

U dosadašnjoj točki 5. koja postaje točka 11. iza riječi: »članka 72.« dodaju se riječi: »stavka 4.«.

Iza dosadašnje točke 6. koja postaje točka 12. dodaju se nove točke 13. i 14. koje glase:

»13. koristi vodu iz tijela podzemnih voda, osim za opće korištenje voda i slobodno korištenje voda, bez odobrenja iz članka 83. stavka 1. ovoga Zakona,

14. ne postupa po odluci iz članka 84. stavka 3. ovoga Zakona,«.

Dosadašnja točka 7. postaje točka 15.

U dosadašnjoj točki 8. koja postaje točka 16. riječi: »stavku 3.« zamjenjuju se riječima: »stavcima 4.«

Dosadašnje točke 9. i 10. postaju točke 17. i 18.

U dosadašnjoj točki 11. koja postaje točka 19. iza riječi: »članka 118.« dodaju se riječi: »stavaka 1. i 2.«.

Dosadašnja točka 12. postaje točka 20.

Iza dosadašnje točke 13. koja postaje točka 21. dodaju se točke 22. do 27. koje glase:

»22. pruža javne usluge i/ili izvodi javne radove iz članka 171. stavka 3. ovoga Zakona bez akta iz članka 176. stavka 2. ovoga Zakona,

23. pruža javne usluge i/ili izvodi javne radove iz članka 171. stavka 4. ovoga Zakona bez akta iz članka 176. stavka 3. ovoga Zakona,

24. ne postupa sukladno članku 203. stavku 1. ovoga Zakona,

25. ne postupa sukladno odluci o priključenju iz članka 209. stavka 2. ovoga Zakona,

26. ne postupa sukladno članku 209. stavku 5. ovoga Zakona,

27. ne postupi sukladno članku 215. ovoga Zakona,«.

Dosadašnja točka 14. postaje točka 28.

U dosadašnjoj točki 15. koja postaje točka 29. iza riječi: »članku 224.« dodaju se riječi: »stavku 1. i članku 226. stavku 1.«.

Dosadašnja točka 16. postaje točka 30.

Članak 133.

U članku 243. stavku 1. točki 3. iza riječi: »uvozu« dodaju se riječi: »i stavljanju na tržište«.

Iza točke 3. dodaju se nove točke 4., 5. i 6. koje glase:

»4. ne koristi vode sukladno članku 76. ovoga Zakona,

5. ne koristi vode sukladno članku 77. ovoga Zakona,

6. ne koristi vode sukladno članku 79. ovoga Zakona,«.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 7.

Iza dosadašnje točke 5. koja postaje točka 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi:

»9. ne postupa po odluci iz članka 86. ovoga Zakona,«.

Dosadašnja točka 6. postaje točka 10.

U dosadašnjoj točki 7. koja postaje točka 11. riječi: »članku 101. stavku 1. do 3.« zamjenjuju se riječima: »članku 100.a«.

U dosadašnjoj točki 8. koja postaje točka 12. iza riječi: »članku 103.« dodaju se riječi: »stavku 2.«.

Dosadašnja točka 9. koja postaje točka 13., mijenja se i glasi:

»13. ne dostavlja podatke o vodama i vodnom okolišu za potrebe provedbe vodne politike iz članka 139. stavka 2. ovoga Zakona,«.

Iza točke 13. dodaje se točka 14. koja glasi:

»14. tko ne priključi svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine prema članku 212. stavku 1. ovoga Zakona.«.

Članak 134.

U članku 244. riječi: »proračuna jedinica područne (regionalne) samouprave i namjenski se koriste za financiranje projekata koje provode Hrvatske vode na vodnom području gdje je prekršaj počinjen« zamjenjuju se riječima: »državnog proračuna«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Provedbeni propisi Vlade Republike Hrvatske

Članak 135.

Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 199. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.) do 31. prosinca 2013.

U roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske uskladit će s odredbama ovoga Zakona:

1. Uredbu o standardu kakvoće voda (»Narodne novine«, br. 89/10.),

2. Uredbu o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (»Narodne novine«, br. 89/10. i 46/12.) i

3. Uredbu o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (»Narodne novine«, br. 112/10.).

U roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 113. stavka 3. ovoga Zakona.

Provedbeni propisi Ministra

Članak 136.

U roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, Ministar će uskladiti s odredbama ovoga Zakona:

1. Pravilnik o sadržaju, postupku i metodologiji donošenja Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima, načinu konzultiranja i informiranja javnosti i sastavu Savjeta vodnog područja (»Narodne novine«, br. 3/11.),

2. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (»Narodne novine«, br. 87/10.),

3. Pravilnik o očevidniku vađenja šljunka i pijeska (»Narodne novine«, br. 80/10.),

4. Pravilnik o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska (»Narodne novine«, br. 80/10.),

5. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (»Narodne novine«, br. 83/10. i 126/12.),

6. Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje (»Narodne novine«, br. 83/10.),

7. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (»Narodne novine«, br. 28/11.),

8. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje javne odvodnje (»Narodne novine«, br. 28/11.),

9. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (»Narodne novine«, br. 20/11.), i

10. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (»Narodne novine«, br. 78/10.).

Ministar će donijeti pravilnik iz članka 36.a koji je dodan člankom 21. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Prestanak važenja provedbenog propisa

Članak 137.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o sadržaju Financijskog plana Hrvatskih voda (»Narodne novine«, br. 102/12.).

Djelomično stavljanje izvan snage odluka o priključenju

Članak 138.

Jedinice lokalne samouprave dužne su u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona staviti izvan snage odluke o priključenju donesene na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.), u dijelu koji se odnosi na uvođenje, obračun i naplatu naknade za priključenje, kao i druge opće akte donesene na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.) koji se odnose na uvođenje, obračun i naplatu naknade za priključenje.

Primopredaja građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju

Članak 139.

Iznimno od odredbe članka 24. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.), Hrvatske vode upravljaju građevinama za detaljnu melioracijsku odvodnju u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave, na temelju Plana upravljanja vodama, u razdoblju od 3 godine od stupanja na snagu ovoga Zakona. Na to se upravljanje, na odgovarajući način, primjenjuju odredbe članka 24. stavka 6. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.).

Unutar razdoblja iz stavka 1. ovoga članka Hrvatske vode su u obvezi osposobiti građevine za detaljnu melioracijsku odvodnju i predati ih u posjed i na upravljanje jedinicama područne (regionalne) samouprave, u stanju u kojoj te građevine mogu služiti svojoj svrsi, a jedinice područne (regionalne) samouprave su ih dužne primiti.

O primopredaji iz stavka 2. ovoga članka Hrvatske vode i jedinica područne (regionalne) samouprave sastavljaju zapisnik.

U slučaju spora rješenje o primopredaji donosi ministar. Žalba protiv rješenja nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Odredba stavka 2. ovoga članka počinje se primjenjivati istekom sedmoga dana od dana obostranog potpisivanja zapisnika iz stavka 3. ovoga članka, odnosno na dan određen rješenjem iz stavka 4. ovoga članka.

Upravljanje građevinama za navodnjavanje

Članak 140.

Iznimno od odredbe članka 24. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.), u razdoblju od 3 godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, građevinama za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave kao i mješovitim vodnim građevinama iz članka 25. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.), upravlja pravna osoba iz članka 195. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.) na temelju programa iz članka 26. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.) i do visine sredstava naknade za navodnjavanje osiguranih temeljem zakona kojim se uređuje financiranje vodnog gospodarstva. Na to se upravljanje, na odgovarajući način, primjenjuju odredbe članka 24. stavka 6. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.).

Program iz članka 26. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.) skupštini jedinice područne (regionalne) samouprave predlaže pravna osoba iz članka 195. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.).

Jedinica područne (regionalne) samouprave ovlaštena je preuzeti na upravljanje građevine za navodnjavanje, počevši od 1. siječnja svake iduće godine unutar roka iz stavka 1. ovoga članka, na temelju akta kojeg je u obvezi dostaviti pravnoj osobi iz članka 195. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.) najmanje 60 dana unaprijed.

U razdoblju iz stavka 1. ovoga članka, smatra se da pravna osoba iz članka 195. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.) ispunjava uvjete za obavljanje posebnih djelatnosti za potrebe upravljanja vodama iz članka 221. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.) u dijelu koji se odnosi na upravljanje vodnim građevinama iz stavka 1. ovoga članka.

Nezakoniti upisi

Članak 141.

Sve upise oznake upravitelja javnog vodnog dobra u zemljišnoj knjizi i katastru koji su protivni članku 13. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.) koji je izmijenjen člankom 9. ovoga Zakona izmijenit će zemljišnoknjižni sud, odnosno tijelo nadležno za katastar, na prijedlog državnog odvjetništva.

Imovinskopravni odnosi nakon provedbe propisa o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama na vodnom dobru

Članak 142.

Na zemljišnoj čestici javnog vodnog dobra na kojoj je nezakonito izgrađena zgrada u smislu propisa o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama graditelju takve zgrade može se dati pravo građenja ili služnosti sukladno članku 16. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.) koji je izmijenjen člankom 12. ovoga Zakona, ako na tom zemljištu ne postoje niti se planiraju graditi regulacijsko-zaštitne vodne građevine.

Pravo građenja, odnosno pravo služnosti iz stavka 1. ovoga članka traje dok na zemljišnoj čestici postoji izgrađena zgrada.

Ako je iznimno od stavka 1. ovog članka potrebno graditi regulacijsko-zaštitne vodne građevine, ugovor o pravu građenja ili služnosti se raskida, a graditelj nezakonito izgrađene zgrade nema pravo na naknadu štete za uklonjenu zgradu.

Rok uknjižbe javnog vodnog dobra

Članak 143.

Nadležno državno odvjetništvo je dužno u roku od 5 godina od stupanja na snagu ovoga Zakona pokrenuti postupke radi uknjižbe javnog vodnog dobra.

Ministarstvo je dužno donijeti rješenje iz članka 11. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.) u roku od 4 godine od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Hrvatske vode su dužne državnom odvjetništvu dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i snositi sve troškove u pripremi i provedbi uknjižbe iz stavka 1. ovoga članka.

Hrvatske vode su dužne izraditi plan radi izvršenja obveze iz stavka 3. ovoga članka u roku od 1 godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Služnost radi rekonstrukcije i održavanja komunalnih vodnih građevina

Članak 144.

Neovisno o upisima u zemljišnu knjigu ili katastar, svakodobni vlasnik ili drugi posjednik nekretnine na kojoj su, odnosno ispod koje su izgrađene komunalne vodne građevine do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dužan je trpjeti služnost radi njihove rekonstrukcije i održavanja, bez naknade.

Usklađenje pravnog statusa i predmeta poslovanja isporučitelja vodnih usluga

Članak 145.

Pravni status i predmet poslovanja isporučitelja vodnih usluga mora se uskladiti s odredbama Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.) i ovoga Zakona najkasnije do 31. prosinca 2013.

Ne postupi li se po odredbama stavka 1. ovoga članka na vodoopskrbnom području ili aglomeraciji tih isporučitelja, neće se iz sredstava državnoga proračuna, naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda, sufinancirati projektiranje, građenje, rekonstrukcija ili sanacija, komunalnih vodnih građevina.

Pravne osobe koje na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.) isporučuju vodnu uslugu javne vodoopskrbe, a koje nisu javni isporučitelj vodne usluge prema članku 201. stavku 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.), nastavljaju obavljati djelatnost javne vodoopskrbe do 31. ožujka 2015.

Prijenos komunalnih vodnih građevina na javnog isporučitelja vodnih usluga

Članak 146.

Jedinice lokalne samouprave dužne su u roku od 1 godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona prenijeti komunalne vodne građevine u svom vlasništvu u vlasništvo javnog isporučitelja vodne usluge, u obliku temeljnog uloga ili prijenosa bez naknade. Ovaj prijenos je neoporeziv.

Akte potrebne za provedbu odredbe stavka 1. ovoga članka donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, a provodi je gradonačelnik, odnosno općinski načelnik.

Prijenos županijskih udjela i dionica u temeljnom kapitalu isporučitelja vodnih usluga

Članak 147.

Postojeći udjeli i dionice u isporučiteljima vodnih usluga, kojih su imatelji jedinice područne (regionalne) samouprave, prenose se, u roku iz članka 145. stavka 3. ovoga Zakona, na ostale jedinice lokalne samouprave imatelje udjela, odnosno dionica u pojedinom isporučitelju vodnih usluga (u daljnjem tekstu: stjecatelji), na svakog od njih, u omjeru u kojem u tom društvu, ne računajući poslovne udjele/dionice jedinice područne (regionalne) samouprave, imaju poslovne udjele/dionice. Troškove prijenosa snose stjecatelji. Jedinica područne (regionalne) samouprave će stjecateljima izdati izjavu o prijenosu poslovnoga udjela/dionica na stjecatelja koja ima jednak učinak kao ugovor o prijenosu poslovnih udjela/dionica. Na temelju te izjave upisat će se prijenos udjela/dionica u registrima udjela, odnosno registrima dionica, odnosno za dionice u nematerijaliziranom obliku izvršit će se prijenos dionica na račun stjecatelja dionica otvoren kod Središnje depozitarne agencije.

Usklađenje predmeta poslovanja u posebnim djelatnostima za potrebe upravljanja vodama

Članak 148.

Pravne osobe koje obavljaju djelatnost iz članka 220. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.) koji je izmijenjen člankom 117. ovoga Zakona dužne su se uskladiti s odredbama pravilnika iz članka 221. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.) koji je izmijenjen člankom 118. ovoga Zakona u rokovima određenim tim pravilnikom. U protivnom, istekom roka za usklađenje, te pravne osobe gube pravo obavljati djelatnosti iz članka 220. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.) koji je izmijenjen člankom 117. ovoga Zakona.

Donošenje prvog Plana upravljanja vodnim područjima

Članak 149.

Vlada Republike Hrvatske donijet će Plan upravljanja vodnim područjima do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Članak 150.

U roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ugovori o koncesiji sklopljeni na temelju članka 143. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 107/95. i 150/05.) ili članka 163. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.), uskladit će se s odredbama članka 166. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.), ili u protivnom otkazati.

Upravni postupci

Članak 151.

Svi upravni postupci započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, po odredbama Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.), dovršit će se po odredbama toga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju njega.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, svi upravni postupci izdavanja vodopravnih dozvola za stavljanje u promet kemikalija započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, po odredbama Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.) obustavit će se.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti sve do sada izdane važeće vodopravne dozvole za stavljanje u promet kemikalija izdane sukladno Zakonu o vodama (»Narodne novine«, br. 107/95. i 150/05.) i Zakonu o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.).

Obavijest o nadležnim tijelima

Članak 152.

Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji popis nadležnih tijela za provedbu odredbi Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11. i 130/11.) i ovoga Zakona i nadležnih tijela svih međunarodnih tijela u kojima sudjeluje Republika Hrvatska u provedbi odredbi Zakona o vodama ("Narodne novine", br. 153/09., 63/11. i 130/11.) u roku od 6 mjeseci od datuma pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju. Za svako nadležno tijelo daju se podaci iz propisa iz članka 36.a koji je dodan člankom 21. ovoga Zakona. O svakoj promjeni podataka Ministarstvo obavještava Europsku komisiji u roku od 3 mjeseca otkako je promjena nastupila.

Podaci o česticama javnog vodnog dobra

Članak 153.

Hrvatske vode dostavljaju podatke o česticama koje čine javno vodno dobro i svim promjenama vezanim uz režim tih čestica, kao i o stvarnim pravima koja se osnivaju na istima u Središnji registar državne imovine koji vodi Državni ured za upravljanje državnom imovinom.

Stupanje na snagu

Članak 154.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 18. ovoga Zakona, članaka 36.b i 36.c koji su dodani člankom 21. ovoga Zakona i odredbe članka 28. stavka 3. ovoga Zakona, koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji te članka 114. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. travnja 2014.

Klasa: 022-03/13-01/87

Zagreb, 26. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

56 10.05.2013 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama