Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

NN 56/2013 (10.5.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

HRVATSKI SABOR

1140

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. travnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/98

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 2. svibnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA

Članak 1.

U Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (Okvirna direktiva o vodama) (SL L 327, 22. 12. 2000.),

– Direktiva Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora (SL L 375, 31. 12. 1991.).«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. točki 6. iza riječi: »navodnjavanje« briše se zarez i dodaje riječ: »i«.

U točki 7. riječ: »i« briše se i stavlja točka.

Točka 8. briše se.

U stavku 5. riječi: »i naknade za priključenje« brišu se, a iza riječi: »samouprave« dodaju se riječi: »na uslužnom području«.

Stavak 10. briše se.

Članak 3.

U članku 7. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Dva ili više investitora iste građevine su solidarni obveznici vodnoga doprinosa.«.

Članak 4.

U članku 9. stavak 3. briše se.

Članak 5.

U članku 10. stavku 2. riječ: »Podaci« zamjenjuje se riječima: »Potvrde o činjenicama«.

Stavak 4. briše se.

Članak 6.

U članku 14. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Suvlasnici su solidarni obveznici naknade za uređenje voda. Drugi zakoniti suposjednici su solidarni obveznici naknade za uređenje voda.«.

Članak 7.

U članku 17. iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»Jedinica lokalne samouprave do dvadesetog dana u mjesecu za prethodni mjesec, a do 28. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu dostavlja Hrvatskim vodama izvješće o obračunatim (putem uplatnica upućenih obveznicima), naplaćenim i doznačenim sredstvima naknade za uređenje voda.

Protiv jedinice lokalne samouprave koja ne postupa po odredbi stavka 5. ovoga članka Hrvatske vode su ovlaštene u upravnom postupku donijeti rješenje o izvršenju nedoznačenog iznosa naknade za uređenje voda na temelju vjerodostojne isprave i provesti izvršenje tog rješenja. Vjerodostojna isprava je financijska kartica Hrvatskih voda koja se temelji na izvještajima iz stavka 7. ovoga članka, a ako izvještaji nisu podneseni ili su nepotpuni Hrvatske vode postupaju po odredbama članka 83. ovoga Zakona.«.

Članak 8.

U članku 18. stavku 2. riječ: »Podaci« zamjenjuje se riječima: »Potvrde o činjenicama«.

Članak 9.

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Jedinice lokalne samouprave dužne su dostaviti Hrvatskim vodama u digitalnom obliku podatke o obvezniku i osnovici komunalne naknade koja se naplaćuje prema propisima o komunalnom gospodarstvu, do 15. ožujka svake godine.«

Članak 10.

U članku 20. stavku 2. iza riječi: »olakšice« stavlja se točka, a riječi: »te obveza naplate naknade za uređenje voda i izuzeća od te obveze, u kojem slučaju obvezu naplate naknade za uređenje voda preuzimaju Hrvatske vode. Propisom iz članka 76. ovoga Zakona uredit će se postupak za ostvarenja oslobođenja, olakšica i izuzeća.« brišu se.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»Uredbom iz stavka 1. ovoga članka propisuju se i izuzeća od obveza iz članka 17. ovoga Zakona u kojem slučaju obvezu naplate naknade za uređenje voda preuzimaju Hrvatske vode.

Izuzeće od plaćanja naknade i oslobođenje odobrava se na zahtjev obveznika, koji se podnosi u roku od 60 dana po nastupu okolnosti.

Iznimno od stavka 4. ovoga članka, izuzeće od plaćanja naknade za uređenje voda može se odobriti i po službenoj dužnosti za sve nekretnine pogođene elementarnom nepogodom na određenom prostoru.«

Članak 11.

U članku 21. stavku 2. riječi: »vodnom području« zamjenjuju se riječima: »državnom području Republike Hrvatske.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Prijenos sredstava ove naknade pravnoj osobi iz članka 195. Zakona o vodama za namjene uređene tim člankom ne smatra se isporukom dobara niti uslugom uz naknadu.«.

Članak 12.

U članku 25. stavku 5. riječi: »uplatnica, uz koje se izdaje zaseban iskaz obračuna i obračunskih elemenata« zamjenjuju se riječima: »obračunskog lista koji sadržava obračunske elemente i uplatnicu«.

Članak 13.

U članku 26. stavku 2. riječ: »Podaci« zamjenjuje se riječima: »Potvrde o činjenicama«.

Stavak 4. briše se.

Članak 14.

U članku 27. stavku 2. iza riječi: »voda« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »kao i koeficijenti tehničkog gubitka vode u građevinama javne vodoopskrbe.«.

Članak 15.

U članku 28. stavak 3. briše se.

Članak 16.

U članku 30. podstavku 2. riječi: »i sredstva za zaštitu bilja« brišu se.

Članak 17.

U članku 31. stavku 2. riječ: »fiksni« briše se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Osnovica naknade za zaštitu voda iz članka 30. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona je količina dušika u mineralnim gnojivima koja su proizvedena, odnosno uvezena u Republiku Hrvatsku.«.

Članak 18.

U članku 33. stavku 3. riječi: »ili uplatnicama, uz koje se izdaje zaseban iskaz obračuna i obračunskih elemenata« zamjenjuju se riječima: »odnosno putem obračunskog lista koji sadržava obračunske elemente i uplatnicu«.

Članak 19.

U članku 34. stavcima 2. i 3. riječi: »i sredstva za zaštitu bilja« u određenom broju i padežu brišu se.

Članak 20.

U članku 35. stavku 2. riječ: »Podaci« zamjenjuje se riječima: »Potvrde o činjenicama«.

Stavak 4. briše se.

Članak 21.

U članku 39. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Suvlasnici su solidarni obveznici naknade za melioracijsku odvodnju. Drugi zakoniti suposjednici su solidarni obveznici naknade za melioracijsku odvodnju.«.

Članak 22.

U članku 41. stavak 2. mijenja se i glasi:

»O obračunu naknade za melioracijsku odvodnju obvezniku se jednom godišnje izdaje obračunski list, koji sadržava obračunske elemente i uplatnicu. Obračun će se izmijeniti tijekom godine ako se izmijeni obveznik, osnovica ili drugi obračunski elementi naknade.«.

Članak 23.

U članku 42. stavku 2. riječ: »Podaci« zamjenjuje se riječima: »Potvrde o činjenicama«.

U stavku 3. riječi: »Propisom iz članka 76.« zamjenjuju se riječima: »Odlukom iz članka 43. stavka 1.«.

U stavku 4. iza riječi: »katastar« stavlja se zarez i dodaju riječi: »kao i tijela ili pravne osobe koje po javnoj ovlasti vode evidenciju poljoprivrednog zemljišta«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Na zahtjev jedinice područne (regionalne) samouprave, tijela, odnosno osobe koje vode katastar kao i tijela ili pravne osobe koje po javnoj ovlasti vode podatke o poljoprivrednom zemljištu dužne su jedinici područne (regionalne) samouprave dostaviti sve podatke nužne za vođenje očevidnika.«.

Članak 24.

U članku 43. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Odlukom iz stavka 1. ovoga članka mogu se propisati izuzeća od plaćanja, oslobođenja i olakšice.

Izuzeće od plaćanja naknade i oslobođenje odobrava se na zahtjev obveznika, koji se podnosi u roku od 60 dana po nastupu okolnosti.«

Članak 25.

Iza članka 44. dodaje se članak 44.a koji glasi:

»Članak 44.a

»Do primopredaje građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju sukladno Zakonu o vodama Vlada Republike Hrvatske donosi uredbu o visini naknade za melioracijsku odvodnju sa sadržajem iz članka 43. Zakona.

Do primopredaje građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju sukladno Zakonu o vodama

– Hrvatske vode imaju sva prava i obveze koje odredbama ovoga Zakona imaju jedinice područne (regionalne) samouprave u obračunu i naplati naknade za melioracijsku odvodnju uključujući vođenje očevidnika naknade za melioracijsku odvodnju,

– naknada za melioracijsku odvodnju prihod je Hrvatskih voda,

– naknada za melioracijsku odvodnju koristi se za održavanje građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju u vlasništvu jedinice područne (regionalne) samouprave prema načelu solidarnosti i prvenstva u potrebama na državnom području Republike Hrvatske i

– Hrvatske vode su ovlaštene financirati namjene iz podstavka 3. ovoga stavka na teret naknade za uređenje voda.«.

Članak 26.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Naknada za navodnjavanje plaća se na poljoprivredno zemljište koje se navodnjava iz građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinice područne (regionalne) samouprave i na poljoprivredno zemljište kojem je dostupno navodnjavanje iz te građevine.«

Članak 27.

U članku 46. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Suvlasnici su solidarni obveznici naknade za navodnjavanje. Drugi zakoniti suposjednici su solidarni obveznici naknade za navodnjavanje.«.

Članak 28.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»Osnovica za obračun naknade za navodnjavanje je:

– količina vode isporučena putem građevina za navodnjavanje zemljištu koje se navodnjava ili

– jedinica površine zemljišta (hektar, četvorni metar) za koje je dostupno priključenje na građevinu za navodnjavanje.

Ako nije moguće mjerenjem utvrditi količine vode iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, osnovica za obračun naknade za navodnjavanje je jedinica površine zemljišta (hektar, četvorni metar) koje se navodnjava putem građevina za navodnjavanje.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka fiksni troškovi održavanja građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave obračunavaju se i naplaćuju od obveznika u fiksnom apsolutnom iznosu (fiksni dio naknade za navodnjavanje). Fiksni troškovi propisuju se propisom iz članka 96. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09. i 130/11.).«

Članak 29.

U članku 49. stavku 2. riječ: »Podaci« zamjenjuje se riječima: »Potvrde o činjenicama«.

U stavku 4. iza riječi: »katastar« stavlja se zarez i dodaju riječi: »kao i tijela ili pravne osobe koje po javnoj ovlasti vode evidenciju poljoprivrednog zemljišta«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Na zahtjev jedinice područne (regionalne) samouprave, tijela, odnosno osobe koje vode katastar, kao i tijela ili pravne osobe koje po javnoj ovlasti vode podatke o poljoprivrednom zemljištu dužne su jedinici područne (regionalne) samouprave dostaviti sve podatke nužne za vođenje očevidnika.«

Članak 30.

U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odlukom iz stavka 1. ovoga članka detaljnije se propisuje obračun i naplata naknade za navodnjavanje, obračunska razdoblja, rokovi plaćanja, način ostvarenja prava na povrat preplaćenih iznosa naknade za navodnjavanje, te provedba nadzora nad obračunom i naplatom naknade za navodnjavanje, a mogu se detaljnije propisati obveznici, osnovica, izuzeća od plaćanja, oslobođenja i olakšice.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Izuzeće od plaćanja naknade i oslobođenje odobrava se na zahtjev obveznika, koji se podnosi u roku od 60 dana po nastupu okolnosti.«.

Članak 31.

U članku 57. riječi: »za gradnju, odnosno« brišu se, a iza riječi: »građevina« briše se točka i dodaju se riječi: »sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina iz Zakona o vodama na vodoopskrbnom području, području aglomeracije, odnosno uslužnom području.«.

Članak 32.

Iza članka 58. dodaje se članak 58.a koji glasi:

»Članak 58.a

Ako je naknada za razvoj uvedena na području jedinica lokalne samouprave na kojem se koristi više od ½ vodnih usluga u odnosu na vodoopskrbno područje, područje aglomeracije, odnosno uslužno područje, na zahtjev isporučitelja vodnih usluga, Vijeće za vodne usluge može donijeti odluku kojom se proširuje obveza plaćanja naknade za razvoj na vodoopskrbnom području, području aglomeracije, odnosno uslužnom području.

Ako je visina naknade za razvoj neujednačena na vodoopskrbnom području, području aglomeracije, odnosno uslužnom području na zahtjev isporučitelja vodnih usluga, Vijeće za vodne usluge može donijeti odluku kojom se ujednačava visina naknade za razvoj na vodoopskrbnom području, području aglomeracije, odnosno uslužnom području.

Odluke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka objavljuju se u službenim glasilima jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave.

Za vrijeme važenja odluke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka predstavničko tijelo iz članka 52. stavka 1., odnosno stavka 3. ovoga Zakona ne može o istom predmetu donijeti odluku iz članka 52. stavka 1., odnosno stavka 3. ovoga Zakona.«.

Članak 33.

Naziv odjeljka 8. iznad članka 59. i članak 59. brišu se.

Članak 34.

Članak 60. briše se.

Članak 35.

Članak 61. briše se.

Članak 36.

Članak 62. briše se.

Članak 37.

Članak 63. briše se.

Članak 38.

Članak 64. briše se.

Članak 39.

U članku 69. stavku 1. riječ: »osam« zamjenjuje se riječju: »petnaest«, a riječ: »uplatnice« zamjenjuje se riječima: »obračunskog lista«.

U stavku 2. riječ: »uplatnicom« zamjenjuje se riječima: »obračunskim listom«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 40.

Iza članka 69. dodaje se članak 69.a koji glasi:

»Članak 69.a

Na obračun naknade za melioracijsku odvodnju i naknade za navodnjavanje obveznik ima pravo uložiti pisani prigovor jedinici područne (regionalne) samouprave u roku od petnaest dana od dana primitka obračunskog lista.

Neovisno o prigovoru, obveznik mora u roku određenom obračunskim listom platiti nesporni iznos duga.«

Članak 41.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»Kada je ovim Zakonom propisano da se o obračunu vodnih naknada donosi rješenje, isto se donosi u upravnom postupku.

O žalbama protiv rješenja o obračunu vodnih naknada odlučuje Ministarstvo.

Žalba protiv rješenja o obračunu vodnih naknada ne odgađa njegovo izvršenje.

Izvršno ili pravomoćno rješenje o obračunu vodnih naknada može se izmijeniti, odnosno ukinuti ako se tijekom njegova važenja izmijeni obveznik, osnovica, rok dospijeća ili obračunsko razdoblje naknade, ili ako se na obvezu primijeni propisano oslobođenje, izuzeće ili olakšica. Na ukidanje se ne primjenjuju rokovi iz Zakona o općem upravnom postupku.

Rješenja o obračunu vodnih naknada mogu se donositi i na propisanim obrascima.«.

Članak 42.

Članak 71. mijenja se i glasi:

»Rješenje o izvršenju protiv pravnih osoba, obrtnika i osoba koje obavljaju djelatnosti u vidu slobodnih zanimanja, na novčanim sredstvima na poslovnim računima obveznika, radi naplate vodnih naknada za koje rješenja o obračunu donose Hrvatske vode, osim obveznika iz članka 72. stavak 1. ovoga Zakona, donose Hrvatske vode u upravnom postupku.

Izvršne isprave na temelju kojih se provodi izvršenje iz stavka 1. ovoga članka su rješenja o obračunu vodnih naknada.

O žalbi protiv rješenja o izvršenju koje donose Hrvatske vode odlučuje Ministarstvo.«.

Članak 43.

Članak 72. mijenja se i glasi:

»Protiv svih obveznika naknade za uređenje voda, koja se obračunava uz komunalnu naknadu, izvršenje se provodi prema propisima o izvršenju komunalne naknade i na način kako se izvršava komunalna naknada.

Izvršne isprave na temelju kojih se provodi izvršenje iz stavka 1. ovoga članka su rješenja o obračunu naknade za uređenje voda.«

Članak 44.

Iza članka 72. dodaje se članak 72.a koji glasi:

»Članak 72.a

Ovrhu protiv obveznika naknade za melioracijsku odvodnju i naknade za navodnjavanje pokreće jedinica područne (regionalne) samouprave, kao ovrhovoditelj po Ovršnom zakonu, temeljem obračunskog lista kao vjerodostojne isprave.«.

Članak 45.

U članku 73. stavku 3. riječ: »vjerodostojne« zamjenjuje se riječima: »ovršne (izvršne)«.

Stavci 4. i 5. brišu se.

Članak 46.

U članku 74. stavku 1. iza riječi: »obračuna i« dodaju se riječi: »izvršenja odnosno«.

Članak 47.

Članak 76. mijenja se i glasi:

»Ministar pravilnicima detaljnije propisuje obračun i naplatu vodnih naknada, osim naknade za melioracijsku odvodnju, naknade za navodnjavanje i naknade za razvoj, a osobito obveznike, osnovicu, obračunska razdoblja, privremeni i konačni obračun, sadržaj iskaza obračuna vodnih naknada kada se one naplaćuju putem uplatnica, sadržaj rješenja o obračunu vodne naknade, rokove plaćanja, ustanovljavanje i vođenje očevidnika vodnih naknada, dostavu podataka iz očevidnika propisanih Zakonom o vodama način ostvarenja prava na povrat preplaćenih iznosa vodnih naknada, korekcijske koeficijente za obračun vodnoga doprinosa, obrasce rješenja o obračunu vodnih naknada, gdje je potrebno, te druga pitanja na koja upućuje ovaj Zakon.«.

Članak 48.

Naziv glave iznad članka 78. mijenja se i glasi: »VI. NADZOR«.

U članku 78. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nadzor nad zakonitošću odluke o naknadi za razvoj provodi se prema odredbama Zakona o vodama.

Ministarstvo je ovlašteno u upravnom nadzoru poništiti ili ukinuti prvostupanjsko rješenje doneseno na temelju ovoga Zakona iz razloga propisanih Zakonom o općem upravnom postupku.«.

Članak 49.

Članak 82. mijenja se i glasi:

»O žalbi protiv rješenja državnoga vodopravnoga inspektora odlučuje povjerenstvo za žalbe koje se osniva temeljem odredbi Zakona o vodama.

Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Povjerenstvo za žalbe može iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka odgoditi izvršenje rješenja ako postoji opasnost od nenadoknadive štete.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 50.

U članku 83. stavku 1. briše se točka i dodaju riječi:

»te kontrolu obračuna i naplate naknade za korištenje voda nad pravnim i fizičkim osobama iz članka 25. stavka 3. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Hrvatske vode će prije pokretanja izvršenja iz stavka 4. ovoga članka naložiti kontroliranoj osobi ispravak nepravilnosti utvrđenih zapisnikom iz stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 51.

Članak 84. briše se.

Članak 52.

U članku 85. stavku 1. riječi: »koja ne postupi prema odredbi ili postupi protivno odredbi« zamjenjuju se riječju: »ako«.

U stavku 1. točke 1., 2., 3., 4. i 5. brišu se.

Dosadašnje točke 6. do 10. koje postaju točke 1. do 5. mijenjaju se i glase:

»1. ne dostavi podatke o količini mineralnih gnojiva sukladno članku 34. stavku 2. ovoga Zakona;

2. ne dostavi podatke nužne za vođenje očevidnika sukladno članku 42. stavku 4. ovoga Zakona;

3. ne dostavi podatke nužne za vođenje očevidnika sukladno članku 49. stavku 4. ovoga Zakona;

4. ne postupi sukladno članku 80. ovoga Zakona i

5. ne postupi sukladno članku 83. stavku 5. ovoga Zakona.«.

Članak 53.

Iza članka 85. dodaje se članak 85.a koji glasi:

»Članak 85.a

Novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba uključujući i jedinice lokalne samouprave ako:

1. ne postupa sukladno članku 17. stavcima 1., 5. i 7. ovoga Zakona,

2. ne dostavi podatke nužne za vođenje očevidnika sukladno članku 19. ovoga Zakona,

3. ne dostavi podatke nužne za vođenje očevidnika sukladno članku 42. stavku 5. ovoga Zakona,

4. ne dostavi podatke nužne za vođenje očevidnika sukladno članku 49. stavku 5. ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba u pravnoj osobi uključujući i gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 1.000,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka koji počini fizička osoba kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 1.000,00 kuna.«.

Članak 54.

Članak 86. mijenja se i glasi:

»Sredstva naplaćenih kazni za prekršaje iz članaka 85. i 85.a ovoga Zakona uplaćuju se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.«.

Članak 55.

U članku 95. stavak 3. briše se.

Članak 56.

Članak 96. briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Upravni postupci pokrenuti po odredbama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09.) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Članak 58.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti s odredbama ovoga Zakona:

– Uredbu o visini vodnoga doprinosa (»Narodne novine«, br. 78/10., 76/11. i 19/12.);

– Uredbu o visini naknade za uređenje voda (»Narodne novine«, br. 82/10.);

– Uredbu o visini naknade za korištenje voda (»Narodne novine«, br. 82/10. i 83/12.) i

– Uredbu o visini naknade za zaštitu voda (»Narodne novine«, br. 82/10. i 83/12.).

Članak 59.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propis iz članka 44.a koji je dodan člankom 25. ovoga Zakona.

Članak 60.

Ministar će u roku od sedam mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti s odredbama ovoga Zakona:

– Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (»Narodne novine«, br. 79/10. i 134/12.);

– Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (»Narodne novine«, br. 83/10.);

– Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda (»Narodne novine«, br. 84/10. i 146/12.) i

– Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (»Narodne novine«, br. 83/10.).

Članak 61.

Od stupanja na snagu općeg akta iz članka 43. Zakona prestaje važiti propis iz članka 44.a koji je dodan člankom 25. ovoga Zakona.

Članak 62.

Jedinica područne (regionalne) samouprave dužna je prenijeti sredstva naknade za navodnjavanje do petnaestog dana u mjesecu za prethodni mjesec osobi koja je po odredbama Zakona o vodama nadležna za upravljanje građevinama za navodnjavanje u vlasništvu jedinice područne (regionalne) samouprave. Taj se prijenos ne smatra isporukom dobara niti uslugom uz naknadu.

Članak 63.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/88

Zagreb, 26. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

56 10.05.2013 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva