Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

NN 56/2013 (10.5.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

HRVATSKI SABOR

1144

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTICANJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. travnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/103

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 2. svibnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTICANJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA

Članak 1.

U Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02., 63/07. i 53/12.), naziv poglavlja: »II. CILJEVI I PROGRAM RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA« i članci 4. i 5. brišu se.

Članak 2.

Naziv poglavlja III. mijenja se i glasi:

»III. POTICAJNE MJERE I INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA«.

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Poticajne mjere i aktivnosti radi ostvarenja ciljeva razvoja malog gospodarstva su:

1) kreditiranje subjekata malog gospodarstva pod povoljnijim uvjetima i subvencioniranje kamata po preuzetim kreditima, te kreditiranje za početak poslovanja,

2) davanje jamstava za kredite,

3) osnivanje i upravljanje fondova rizičnog kapitala i drugih fondova,

4) pružanje stručne i savjetodavne pomoći za subjekte malog gospodarstva,

5) pojednostavljenje postupka za osnivanje, poslovanje i razvoj subjekata malog gospodarstva i njihovih udruga,

6) davanje potpora za jačanje konkurentnosti malog gospodarstva,

7) davanje potpora za povećanje zapošljavanja, stručnu i poduzetničku izobrazbu, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju,

8) davanje potpora za sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i specijaliziranim izložbama u zemlji i inozemstvu,

9) organiziranje i poticanje mreže potpornih institucija malog gospodarstva te drugih pravnih osoba za poticanje malog gospodarstva,

10) promicanje poduzetništva i poticanje razvoja poduzetništva posebnih skupina,

11) davanje potpora za istraživanje, razvoj i primjenu inovacija te uvođenje suvremenih tehnologija,

12) stvaranje uvjeta za povezivanje subjekata malog gospodarstva radi nastupa na tržištu,

13) druge aktivnosti za ostvarenje ciljeva razvoja malog gospodarstva.

(2) Ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt uspostavlja središnji informacijski sustav malog gospodarstva kao cjelovit i obuhvatan sustav za provedbu i praćenje mjera i instrumenata poticanja razvoja malog gospodarstva i ocjenu gospodarskih učinaka na nacionalnoj i na regionalnoj razini.«.

Članak 4.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Svi nositelji provedbe poticajnih mjera za razvoj malog gospodarstva, u smislu ovoga Zakona, prije donošenja akata iz svoje nadležnosti, kojima se dodjeljuju državne potpore, dužni su dostaviti prijedlog državne potpore tijelu nadležnom za zaštitu tržišnog natjecanja i državne potpore.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Svi nositelji provedbe mjera i instrumenata poticanja razvoja malog gospodarstva u smislu ovoga Zakona uključuju se u središnji informacijski sustav malog gospodarstva.«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 2. riječi: »Narodnim novinama« zamjenjuju se riječima: »javnim glasilima«.

Članak 6.

Naziv poglavlja IV. mijenja se i glasi:

»IV. NOSITELJI PROVEDBE MJERA I INSTRUMENATA RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA«.

Članak 7.

U članak 10. stavku 1. riječ: »Programa« zamjenjuje se riječima: »mjera i instrumenata«.

Članak 8.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt nadzire i prati provedbu mjera i instrumenata poticanja razvoja malog gospodarstva, analizira rezultate, ocjenjuje učinke i izrađuje izvješća.

(2) Jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave izrađuju vlastite programe i planove, pripremaju informacijsko-dokumentacijske podloge za pripremu strateških i drugih akata, predlažu razvojne projekte, prate, analiziraju i izvještavaju o provedbi projekata i poticajnih mjera iz svoga djelokruga.

(3) Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije usklađuje provedbu poticajnih mjera u okviru svojeg djelokruga.

(4) Ostali nositelji iz članka 10. ovoga Zakona, predlažu poticajne mjere i razvojne projekte iz svoje nadležnosti, neposredno provode mjere za koje su zaduženi, te prate i izvještavaju o postignutim rezultatima.«.

Članak 9.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Djelatnost Agencije je:

1) poticanje osnivanja i razvoja subjekata malog gospodarstva,

2) promocija i privlačenje investicija u poduzetništvu,

3) upravljanje fondovima osnovanim u svrhu razvoja subjekata malog gospodarstva,

4) osnivanje društava za upravljanje fondovima osnovanim u svrhu razvoja subjekata malog gospodarstva,

5) poticanje ulaganja u malo gospodarstvo,

6) financiranje poslovanja i razvoja subjekata malog gospodarstva kreditiranjem pod povoljnijim uvjetima i drugim oblicima financijskih potpora,

7) davanje jamstava za kredite koje subjektima malog gospodarstva odobre banke i druge pravne osobe – kreditori,

8) davanje kontrajamstava za odobrene garancije subjektima malog gospodarstva,

9) davanje financijske potpore za smanjenje troškova kredita koje subjektima malog gospodarstva odobre banke i druge pravne osobe – kreditori,

10) subvencioniranje kamata po kreditima,

11) davanje potpora za povećanje zapošljavanja, stručnu i poduzetničku izobrazbu, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju,

12) davanje poticaja za uspostavu i financiranje izgradnje, opremanja i pokrivanja troškova stručne pomoći subjekata malog gospodarstva različitim poduzetničkim potpornim institucijama,

13) davanje potpora za sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i specijaliziranim izložbama u zemlji i inozemstvu,

14) koordinacija realizacije investicijskih projekata u suradnji s investitorima i tijelima državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave, te drugim pravnim osobama,

15) koordinacija s razvojnim agencijama lokalne i područne (regionalne) samouprave,

16) suradnja s međunarodnim tijelima nadležnim za poslove promocije i privlačenja investicija i internacionalizaciju poduzetništva,

17) provedba poticajnih mjera subjektima malog gospodarstva za razvoj djelatnosti koje ne zagađuju okoliš,

18) povezivanje subjekata malog gospodarstva radi nastupa na tržištu,

19) davanje potpora za pružanje stručne pomoći subjektima malog gospodarstva, uključivo i putem elektroničkih medija,

20) promicanje poduzetništva i stvaranje uvjeta za razvoj poduzetništva posebnih skupina,

21) suradnja s drugim pravnim osobama, agencijama i institucijama koje potiču malo gospodarstvo u zemlji i inozemstvu,

22) praćenje, analiza i izvještavanje o rezultatima poticajnih mjera,

23) izgradnja institucionalnog okvira za podršku procesu inovacije (inovacijskom procesu),

24) vođenje poslova vezanih uz transfer tehnologije i poticanje istraživanja, razvoja i inovacija u privatnom i javnom sektoru,

25) vođenje poslova vezanih uz ulogu posredničkog tijela u operativnoj strukturi namijenjenoj upravljanju sredstvima strukturnih fondova, kao i druge uloge u procesu upravljanja proračunskim sredstvima ili sredstvima Europske unije,

26) upravljanje programima potpora i davanje potpora za istraživanja, razvoj i inovacije u privatnom i javnom sektoru,

27) pružanje poticaja za uspostavu i financiranje izgradnje, opremanja i pokrivanja operativnih troškova različitih pravnih subjekata koji čine tehnologijsku infrastrukturu za transfer tehnologije i/ili podršku malih i srednjih trgovačkih društava s potencijalom brzog rasta (primjerice rizični kapital, uvjetni zajmovi, beskamatni zajmovi),

28) uspostavljanje suradnje s međunarodnim i stranim financijskim ustanovama za poticanje tehnološkog poduzetništva,

29) koordiniranje i organizacija institucija namijenjenih razvoju, prijenosu, primjeni i financiranju novih tehnologija i inovativnih malih i srednjih poduzeća, odnosno mreže tehnoloških institucija na nacionalnoj razini u svrhu ukupnoga gospodarskog i tehnološkog razvitka,

30) tehnička i konzultativna pomoć tijelima državne uprave u pogledu programa nacionalne, međunarodne i međuregionalne suradnje, usmjerenih na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva,

31) osiguravanje savjetodavnih usluga mreže konzultanata – eksperata glede tehničko-tehnoloških, pravnih, financijskih, marketinških i ostalih savjeta poduzetnicima pri osnivanju i razvoju inovativnih malih i srednjih poduzeća,

32) poticanje poslovne suradnje između hrvatskih i stranih poduzeća, kroz aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija, tehnološkog transfera i komercijalizacije rezultata istraživanja,

33) savjetovanje u području transfera tehnologija, tehnološkog znanja i iskustva te tehnologijskog razvoja i razvoja istraživanja,

34) uspostavljanje suradnje s međunarodnim i stranim znanstvenim i tehnologijskim institucijama,

35) uključivanje u programe međunarodne suradnje u istraživanju i razvoju,

36) savjetovanje, informiranje i pružanje potpore uključivanju u europske i međunarodne projekte za poticanje istraživanja, razvoja i inovativnosti,

37) drugi stručni poslovi u svezi s poticanjem razvoja malog gospodarstva i ostvarenjem ciljeva nacionalnoga inovacijskog sustava utvrđeni Statutom, zakonom, drugim propisima te poslovi koje joj povjeri Vlada Republike Hrvatske ili ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt.

(2) Radi obavljanja djelatnosti Agencija može osnovati podružnice.«.

Članak 10.

U članku 14. stavku 1. točki 1. iza riječi: »državnog proračuna« dodaju se riječi: »putem ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt i ministarstva nadležnog za znanost«.

U točki 2. iza riječi: »kreditnih« dodaju se riječi: »i ostalih«.

Članak 11.

U članku 17. stavku 1. riječ: »trinaest« zamjenjuje se riječju: »petnaest«.

U stavku 2. iza riječi: »Predsjednika« stavlja se zarez i dodaju riječi: »zamjenika predsjednika«, iza riječi: »predsjednik« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »zamjenik predsjednika«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Za zamjenika predsjednika Upravnog odbora, Vlada Republike Hrvatske imenuje ministra nadležnog za znanost, njegovog zamjenika ili pomoćnika.«.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. iza riječi: »ministra nadležnog za poduzetništvo i obrt« dodaju se riječi: »ministra nadležnog za znanost«.

Članak 12.

U članku 18. točki 3. iza riječi: »imenovanju« dodaje se riječ: »članova, zamjenika predsjednika«.

Članak 13.

U članku 19. stavku 1. riječi: »tri člana« zamjenjuju se riječima: »četiri člana«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Jednog od članova Uprave imenuje Upravni odbor za predsjednika Uprave i jednog za zamjenika predsjednika Uprave.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5., 6., 7. i 8. koji glase:

»(4) Članovi Uprave zadužuju se za pojedine djelatnosti Agencije i to za provođenje financijske podrške putem potpora za jačanje konkurentnosti malog gospodarstva, za poticanje istraživanja, razvoja i inovacija i sustavno praćenje djelatnosti iz djelokruga Poslovno-

-inovacijske agencije Republike Hrvatske, za financijsku podršku kroz jamstva i druge financijske instrumente te za investicije.

(5) Zamjenik predsjednika Uprave zadužuje se za područje poticanja istraživanja, razvoja i inovacija te za sustavno praćenje djelatnosti iz djelokruga Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO).

(6) Na plaće i druge naknade po osnovi rada radnika u Agenciji primjenjuje se Zakon o plaćama u javnim službama i Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

(7) Plaću predsjednika Uprave, zamjenika predsjednika Uprave i članova Uprave Agencije utvrdit će Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom na način da plaća predsjednika Uprave, zamjenika predsjednika Uprave i članova Uprave Agencije ne smije biti viša od plaće zamjenika ministra.

(8) Vlada Republike Hrvatske će donijeti odluku iz stavka 7. ovoga članka najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.«

Članak 14.

Naziv poglavlja VII. mijenja se i glasi: »VII. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Članak 15.

U članku 22. stavku 2. riječi: »za kredit, garanciju ili potpore« zamjenjuju se riječima: »za kredit ili garanciju«.

Članak 16.

U članku 23. riječi: »iz članka 23. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »iz članka 22. ovoga Zakona«.

Članak 17.

(1) Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske (BICRO) pripaja se Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo i investicije temeljem ugovora o pripajanju koji će zaključiti Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske (BICRO) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije, a koje pripajanje će se provesti do 1. srpnja 2014.

(2) Danom upisa pripajanja u sudski registar, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije mijenja naziv u Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, a skraćeni naziv Agencije HAMAG INVEST mijenja se u HAMAG-BICRO.

(3) Danom upisa pripajanja u sudski registar, oprema, imovina, financijska prava i obveze te zaposlenici Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO) postaju oprema, imovina, financijska prava i obveze te zaposlenici Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

(4) U svrhu provedbe stavka 1. ovoga članka, zadužuje se Uprava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i Upravni odbor Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije da usklade Statut i ostale akte s odredbama ovog Zakona u roku od 60 dana od dana upisa pripajanja u sudski registar.

(5) Do stupanja na snagu akata iz stavka 4. ovoga članka, zaposlenici Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO) i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije zadržavaju sva prava iz radnog odnosa sukladno sklopljenim ugovorima o radu.

(6) Vlada Republike Hrvatske će imenovati zamjenika predsjednika Upravnog odbora i novog člana Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije na način utvrđen u članku 11. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana upisa pripajanja u sudski registar.

(7) Mandat novoimenovanih članova traje do isteka mandata ranije imenovanih članova Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije.

(8) Danom upisa pripajanja u sudski registar, članovima upravnog vijeća, stručnog vijeća i ravnatelju Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO) prestaje mandat, odnosno prestaju s radom.

Članak 18.

(1) Danom upisa pripajanja u sudski registar Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije će preuzeti operativnu provedbu programa i projekata »Drugi projekt tehnologijskog razvitka«, »Inkubacijski centar bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije« i »Eureka«, suradnike na programu, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad te ostala prava i obveze, dok će ministarstvo nadležno za znanost biti zaduženo za upravljanje programima i projektima navedenim u ovom članku.

(2) Ministarstvo nadležno za znanost, ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt te Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije će do dana upisa pripajanja u sudski registar zaključiti sporazum o prijenosu provedbe programa iz stavka 1. ovoga članka kojim će se urediti prava i obveze navedenih tijela.

(3) Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije će programe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka provoditi sa suradnicima te u skladu sa operativnom dokumentacijom i poslovnim procesima koje je Vlada Republike Hrvatske ugovorila sa Svjetskom bankom i Europskom komisijom.

Članak 19.

Ustroj i organizacija središnjeg informacijskog sustava malog gospodarstva iz članka 3. ovoga Zakona uredit će Pravilnikom ministar nadležan za poduzetništvo i obrt u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 20.

Dan prestanka važenja Uredbe o osnivanju Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 129/10. i 31/12.) utvrdit će se uredbom o prestanku njezina važenja.

Članak 21.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije dužna je u roku od 60 dana od dana upisa pripajanja u sudski registar uskladiti svoje poslovanje sa člankom 10. stavkom 1., člankom 11., člankom 12. i člankom 13. ovoga Zakona, osim u dijelu koji se odnosi na članak 19. stavke 6., 7. i 8 ovoga Zakona.

Članak 22.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/84

Zagreb, 26. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

56 10.05.2013 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva