Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

NN 56/2013 (10.5.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

HRVATSKI SABOR

1148

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBAVLJANJU GEODETSKE DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. travnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/108

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 2. svibnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBAVLJANJU GEODETSKE DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 152/08. i 61/11.) iza članka 1. dodaje se naslov i članak 1.a koji glase:

»Usklađenost s propisima Europske unije

Članak 1.a

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu s Direktivom 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija od 7. rujna 2005. i Direktivom 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama na unutarnjem tržištu od 12. prosinca 2006.«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 4. riječi: »stručni naziv geodetski tehničar (IV. stupanj, SSS)« zamjenjuju se riječima: »stečenu strukovnu kvalifikaciju geodetski tehničar (razina 4.2)«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Stručne geodetske poslove u uredima propisanim ovim Zakonom i pravnim osobama registriranim za obavljanje stručnih geodetskih poslova mogu obavljati samo osobe koje su u tim uredima i pravnim osobama u radnom odnosu sukladno propisima o radu, odnosno na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno propisima kojim se potiče zapošljavanje i koje nisu zaposlene kod drugog poslodavca na stručnim geodetskim poslovima.«.

Članak 3.

U članku 14. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Stavak 4. briše se.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 3. riječi: »iz stavka 3. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 2. ovoga članka«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 5. riječi: »i stavka 6. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »i stavka 4. ovoga članka«.

Članak 4.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Strane fizičke i pravne osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove i imaju sjedište izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: strane osobe) mogu obavljati stručne geodetske poslove u Republici Hrvatskoj pod istim uvjetima za obavljanje stručnih geodetskih poslova, kako je ovim Zakonom propisano za ovlaštene osobe.

(2) Strane osobe sa sjedištem u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru (obuhvaća sve države članice Europske unije te Norvešku, Lihtenštajn i Island, u daljnjem tekstu: države ugovornice) koje namjeravaju u Republici Hrvatskoj obavljati stručne geodetske poslove trajno, putem podružnice osnovane u Republici Hrvatskoj, odnosno povremeno ili privremeno, mogu obavljati stručne geodetske poslove u svim organizacijskim, odnosno statusno-pravnim oblicima ako su registrirane za obavljanje stručnih geodetskih poslova (djelatnosti) u državi sjedišta.

(3) Strane osobe koje nemaju sjedište u državama ugovornicama, mogu obavljati stručne geodetske poslove na način propisan u stavku 2. ovoga članka, uz ispunjenje uvjeta uzajamnosti.

(4) Strane osobe moraju imati osiguranje odgovornosti za štetu u skladu s ovim Zakonom.

(5) Za ugovoreno osiguranje odgovornosti za štetu vrijedi dokaz o osiguranju odgovornosti ugovoren u Republici Hrvatskoj ili u državi ugovornici pod uvjetom da to osiguranje pokriva štetu nastalu u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 5.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Strana osoba koja ima sjedište u državi ugovornici ima pravo obavljati u Republici Hrvatskoj stručne geodetske poslove ako ima zaposlene osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe (ovlašteni inženjer geodezije), stručnog suradnika ili suradnika, a koje poslove može u Republici Hrvatskoj obavljati trajno, odnosno povremeno ili privremeno.

(2) Ako strana osoba iz stavka 1. ovoga članka namjerava trajno obavljati stručne geodetske poslove u Republici Hrvatskoj mora Državnoj geodetskoj upravi podnijeti zahtjev u pisanom obliku odnosno, elektroničkim putem ovjereno elektroničkim potpisom, te mora za zaposlene osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe (ovlašteni inženjer geodezije), stručnog suradnika ili suradnika ishoditi rješenje komore o priznanju inozemne stručne kvalifikacije.

(3) Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje stručnih geodetskih poslova provodi komora u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i o tome donosi rješenje.

(4) Uvjete za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije propisuje pravilnikom ravnatelj Državne geodetske uprave.

(5) Po izvršnosti rješenja iz stavka 3. ovoga članka, a najkasnije u roku od 8 dana od dana izvršnosti rješenja, komora je dužna upisati osobu kojoj je rješenjem priznata inozemna stručna kvalifikacija u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, odnosno u odgovarajuće evidencije komore.

(6) Osobe iz stavka 5. ovoga članka upisom u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, odnosno u odgovarajuće evidencije komore preuzimaju sva prava i obveze ovlaštenog inženjera geodezije odnosno stručnog suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije propisane ovim Zakonom.

(7) Ako strana osoba iz stavka 1. ovoga članka namjerava povremeno ili privremeno obavljati stručne geodetske poslove u Republici Hrvatskoj mora Državnoj geodetskoj upravi podnijeti zahtjev u pisanom obliku, odnosno elektroničkim putem ovjereno elektroničkim potpisom, koji mora sadržavati podatke o stručnom geodetskom poslu koji će se obavljati, predviđenom trajanju obavljanja posla i podatke o naručitelju za kojeg se posao obavlja.

(8) Strana osoba iz stavka 7. ovoga članka, mora prije obavljanja prvog posla za zaposlene osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe (ovlašteni inženjer geodezije), stručnog suradnika ili suradnika, ishoditi rješenje komore o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije u postupku propisanim stavkom 3. ovoga članka.

(9) Po izvršnosti rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije donesenog u postupku sukladno stavku 8. ovoga članka, a najkasnije u roku od 8 dana od dana izvršnosti, komora je dužna privremeno upisati osobu zaposlenu u stranoj osobi koja ima pravo obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe, stručnog suradnika ili suradnika u Imenik ovlaštenog inženjera geodezije, odnosno u odgovarajuće evidencije komore.

(10) Strana osoba iz stavka 7. ovoga članka, koja obavlja stručne geodetske poslove više od jedne godine dužna je podnijeti zahtjev za produljenje suglasnosti za obavljanje povremenih ili privremenih poslova Državnoj geodetskoj upravi i u njemu izvijestiti o mogućoj promjeni podataka.

(11) Ako Državna geodetska uprava pri odlučivanju o zahtjevu za produljenje suglasnosti iz stavka 10. ovoga članka, ustanovi da obavljanje stručnih geodetskih poslova ima prirodu trajnog obavljanja stručnih geodetskih poslova o istome će obavijesti komoru.

(12) Komora po obavijesti iz stavka 11. ovoga članka može zahtijevati provjeru stručne kvalifikacije ovlaštenog inženjera geodezije, odnosno stručnog suradnika ili suradnika, stalan upis u imenik ovlaštenih inženjera geodezije, odnosno evidencije komore i plaćanje svih obveza prema komori, koji se zahtijevaju pri trajnom obavljanju stručnih geodetskih poslova u skladu s odredbom ovoga članka, uključujući i troškove upisa i plaćanje članarine.

(13) Protiv rješenja kojim Državna geodetska uprava odlučuje o davanju suglasnosti za trajno ili povremeno ili privremeno obavljanje stručnih geodetskih poslova odnosno rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje suglasnosti žalba nije dopuštena. Upravni spor pokrenut protiv rješenja o davanju suglasnosti, odnosno rješenja kojim je odbijena suglasnost je hitan.«.

Članak 6.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Strana osoba koja ima sjedište u državi koja nije država ugovornica, ima pravo obavljati u Republici Hrvatskoj stručne geodetske poslove, pod pretpostavkom uzajamnosti, uz ispunjenje svih uvjeta koji su ovim Zakonom propisani za strane osobe sa sjedištem u državama ugovornicama.«.

Članak 7.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»(1) Državna geodetska uprava ustrojava i vodi službenu evidenciju o izdanim suglasnostima i rješenjima o oduzimanju suglasnosti.

(2) Evidencija suglasnosti obvezno sadrži:

– naziv ovlaštene osobe,

– djelatnost iz članka 9. ovoga Zakona za koju je izdana /oduzeta suglasnost,

– klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum akta,

– podatke i dokaze o ispunjavanju uvjeta i mjerila za davanje suglasnosti,

– odjeljak za napomene i promjene.

(3) O izdanim suglasnostima i rješenjima o oduzimanju suglasnosti Državna geodetska uprava obavještava komoru.

(4) Ravnatelj Državne geodetske uprave će pravilnikom iz članka 12. ovoga Zakona propisati sadržaj, način vođenja, upisa i brisanja podataka iz Evidencije suglasnosti i podatke iz Evidencije suglasnosti koji će biti dostupni pojedinim korisnicima.«.

Članak 8.

U članku 22. stavku 1. podstavci 8. i 9. brišu se.

Dosadašnji podstavci 10., 11., 12., 13., 14. i 15. postaju podstavci 8., 9., 10., 11., 12. i 13.

Članak 9.

U članku 42. stavku 1. podstavak 7. mijenja se i glasi:

»– da se protiv nje ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv života i tijela, slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske, vrijednosti zaštićene međunarodnim pravom, spolne slobode i spolnog ćudoređa, braka, obitelji i mladeži, imovine, sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, pravosuđa, vjerodostojnosti isprava, javnog reda ili službene dužnosti iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.), te kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, kaznena djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv osobne slobode, kaznena djela protiv spolne slobode, kaznena djela protiv braka, obitelji i djece, kaznena djela protiv gospodarstava, kaznena djela protiv imovine, kaznena djela krivotvorenja, kaznena djela protiv službene dužnosti, kaznena djela protiv pravosuđa, kaznena djela protiv javnog reda, kaznena djela protiv Republike Hrvatske iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.)«.

U stavku 2. riječi: »iz druge države članice Europske unije« brišu se.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Uvjet iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka ne odnosi se na zaposlenu osobu u stranoj osobi.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 10.

U članku 47. stavku 1. podstavak 4. briše se.

Dosadašnji podstavci 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. postaju podstavci 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10.

Članak 11.

U članku 48. stavku 2. riječi: »iz članka 47. stavka 1. podstavka 1., 7., 8. i 10. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »iz članka 47. stavka 1. podstavka 1., 6., 7. i 9. ovoga Zakona«.

U stavku 3. riječi: »iz članka 47. stavka 1. podstavka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »iz članka 47. stavka 1. podstavka 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona«.

Članak 12.

Naziv glave VII. iza članka 74. mijenja se i glasi:

»VII. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Članak 13.

U članku 75. stavku 1. riječ: »osoba« zamjenjuje se riječima: »fizička osoba«, a na kraju teksta briše se točka i dodaju riječi: »(članak 40. stavak 1.)«.

Stavak 2. briše se.

Članak 14.

U članku 76. stavku 1. na kraju teksta briše se točka i dodaju riječi: »(članak 74. stavak 2.)«.

U stavku 2. na kraju teksta briše se točka i dodaju riječi: »(članak 74. stavak 2.)«.

U stavku 3. na kraju teksta briše se točka i dodaju riječi: »(članak 74. stavak 2.)«.

U stavku 4. na kraju teksta briše se točka i dodaju riječi: »(članak 74. stavak 2.)«.

U stavku 5. na kraju teksta briše se točka i dodaju riječi: »(članak 74. stavak 2.)«.

Članak 15.

Obvezuje se ravnatelj Državne geodetske uprave donijeti Pravilnik iz članka 5. stavka 4. ovoga Zakona u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 16.

Postupci započeti po Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 152/08. i 61/11.) dovršit će se po odredbama tog Zakona.

Članak 17.

Obvezuje se Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije da u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona izvrši usklađenje odredaba Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (»Narodne novine«, br. 52/09. i 7/10.) s odredbama ovoga Zakona.

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članaka 3., 4., 5., 6., 7. i 8., članka 9. stavaka 2., 3. i 4., članaka 10. i 11. koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/92

Zagreb, 26. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.