Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju

NN 56/2013 (10.5.2013.), Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju

HRVATSKI SABOR

1149

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. travnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/109

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 2. svibnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Članak 1.

U Zakonu o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 30/09.) u članku 7. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Članove Upravnog vijeća čine jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poljoprivredu, jedan predstavnik ministarstva nadležnog za financije, jedan predstavnik ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i jedan predstavnik radnika zaposlen u Agenciji, izabran sukladno odredbama Zakona o radu.

(4) Članove Upravnog vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za poljoprivredu, osim predstavnika radnika, kojeg imenuje i opoziva radničko vijeće, sukladno odredbama Zakona o radu.«.

Članak 2.

U članku 9. iza stavka 8. dodaju se stavci 9. i 10. koji glase:

»(9) Plaću ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije utvrdit će Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom na način da plaća ravnatelja, odnosno zamjenika ravnatelja Agencije ne smije biti viša od plaće zamjenika ministra.

(10) Vlada Republike Hrvatske će donijeti odluku iz stavka 9. ovoga članka najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.«.

Članak 3.

Iza članka 12. dodaje se članak 12.a koji glasi:

»Članak 12.a

(1) Na pravni status zaposlenika Agencije primjenjuju se opći propisi o radu.

(2) Na plaće zaposlenika Agencije primjenjuju se propisi o plaćama u javnim službama.«

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/78

Zagreb, 26. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

56 10.05.2013 Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju