Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu

NN 56/2013 (10.5.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu

HRVATSKI SABOR

1150

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. travnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/110

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 2. svibnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU

Članak 1.

U Zakonu o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 75/2009 i 61/2011) u članku 3. stavku 2. podstavak 2. briše se.

Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 2.

Članak 2.

U članku 4. ispred riječi: »U smislu« dodaje se brojka: »(1)«.

Točka 16. mijenja se i glasi:

»16. uvoz šumskog reprodukcijskog materijala je stavljanje šumskog reprodukcijskog materijala iz trećih zemalja u carinski postupak puštanja robe u slobodni promet u skladu s ovim Zakonom i u skladu s carinskim propisima.«

Iza točke 33. dodaju se točke 34. i 35. koje glase:

»34. premještanje je prodaja ili isporuka šumskog reprodukcijskog materijala iz Republike Hrvatske u države članice Europske unije i obrnuto.

35. treće zemlje su sve države koje nisu članice Europske unije.«

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Izrazi koji se u ovom Zakonu koriste za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.«

Članak 3.

U članku 5. podstavku 2. riječi: »osim za izvoz ili reeksport u zemlje članice Europske unije« brišu se.

Članak 4.

U članku 8. stavku 1. iza riječi: »i propisima o biljnom zdravstvu« dodaju se riječi: »te posebnim propisima kojima se uređuje zaštita prirode«.

Članak 5.

U članku 10. stavku 1. iza riječi: »uvoziti« dodaju se riječi: »ili premještati«.

U stavku 2. iza riječi: »uvoz« dodaju se riječi: »ili premještanje«, a iza riječi: »rješenjem odobrava ministar« dodaju se riječi: »uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu prirode«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Europska komisija odobrava korištenje šumskog reprodukcijskog materijala iz stavka 3. ovoga članka.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Zahtjev Europskoj komisiji za odobrenje korištenja šumskog reprodukcijskog materijala iz stavka 3. ovoga članka podnosi ministarstvo nadležno za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).«.

Članak 6.

U članku 13. stavku 1. iza riječi: »dobavljaču se« dodaju se riječi: »nakon dovršetka sakupljanja,«.

U stavku 5. iza riječi: »izdaje se« dodaju se riječi: »u roku jednog, a iznimno zbog tehničkih razloga,«.

Članak 7.

U članku 16. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Sjemenski materijal se može stavljati na tržište samo u zatvorenoj ambalaži čiji je način zatvaranja takav da nakon otvaranja ambalažu nije moguće ponovno koristiti u istu svrhu.«.

Članak 8.

U članku 17. stavku 1. riječi: »nadležno za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)« brišu se.

Članak 9.

U članku 18. stavku 2. iza riječi: »uvoza« dodaju se riječi: »ili premještanja«.

Stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) U slučaju premještanja šumskog reprodukcijskog materijala iz stavka 2. ovoga članka, Službeno tijelo odobrava provenijenciju u kojoj se taj materijal smije koristiti.

(5) U slučaju uvoza šumskog reprodukcijskog materijala iz stavka 2. ovoga članka, ministar rješenjem odobrava provenijenciju u kojoj se taj materijal smije koristiti.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Službeno tijelo prati i vodi evidenciju o korištenju šumskog reprodukcijskog materijala iz stavka 2. ovoga članka i o tome izvješćuje Ministarstvo do kraja ožujka za proteklu godinu.«.

Članak 10.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»(1) Zabranit će se stavljanje na tržište ako se za određeni šumski reprodukcijski materijal utvrdi da bi njegovo korištenje moglo štetno utjecati na šumske sastojine, šumske sjemenske objekte, okoliš, genetske izvore, biološku raznolikost ili ljudsko zdravlje:

a) radi njegovih fenotipskih ili genetskih osobina, i to na temelju:

– dokaza koji se odnose na provenijenciju ili podrijetlo materijala,

– rezultata pokusa ili znanstvenog istraživanja provedenog na odgovarajućim lokacijama unutar ili izvan Europske unije;

b) na temelju poznatih rezultata pokusa, znanstvenih istraživanja ili rezultata dobivenih iz šumarske prakse u vezi s preživljavanjem i razvitkom sadnog materijala s obzirom na morfološke i fiziološke značajke.

(2) Europska komisija donosi zabranu stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala.

(3) Zahtjev Europskoj komisiji za zabranu stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala podnosi Ministarstvo.

(4) Šumski reprodukcijski materijal iz stavka 1. ovoga članka mora se tretirati sukladno rješenju fitosanitarne inspekcije u postrojenju ovlaštenom sukladno posebnim propisima kojima se uređuje zaštita okoliša.«.

Članak 11.

U članku 27. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. mora u roku od 5 dana od dana premještanja ili izvoza šumskog reprodukcijskog materijala o nastalome premještanju ili izvozu obavijestiti Službeno tijelo,«.

Članak 12.

U članku 32. stavku 2. iza riječi: »šumskogospodarskih planova« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a odobravaju se uz prethodno mišljenje Službenog tijela«.

Članak 13.

U članku 34. stavku 1. riječi: »Službeno tijelo jedanput godišnje« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

Stavak 2. briše se.

Članak 14.

U članku 37. stavku 4. iza riječi: »mišljenje Povjerenstva« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a za odobrenje uvoza iz stavka 3. ovoga članka i uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu prirode«.

Članak 15.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»(1) Šumski reprodukcijski materijal koji nije proizveden na teritoriju Europske unije jednakovaljan je šumskom reprodukcijskom materijalu proizvedenom na teritoriju Europske unije, ako Vijeće Europske unije na prijedlog Europske komisije utvrdi da su uvjeti proizvodnje i stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala, te postupci službenog odobravanja šumskih sjemenskih objekata i nadzora dobavljača koji su propisani u državi izvoznici, jednakovaljani kao uvjeti i postupci određeni ovim Zakonom.

(2) Osim u skladu s odredbama iz stavka 1. ovoga članka, jednakovaljanost je utvrđena ako šumski reprodukcijski materijal zadovoljava zahtjeve koje je Vijeće Europske unije propisalo glede svojte, tipa šumskog sjemenskog objekta i kategorije šumskog reprodukcijskog materijala, te područja provenijencije u kojem se dozvoljava njegovo korištenje unutar Europske unije.

(3) Kad se uvozi šumski reprodukcijski materijal iz stavka 1. ovoga članka mora ga pratiti dokument koji je izdalo nadležno službeno tijelo u državi izvoznici, a kojim se jamči da je šumski reprodukcijski materijal jednakovaljan kao šumski reprodukcijski materijal proizveden na teritoriju Europske unije i u skladu s propisanim uvjetima za šumski reprodukcijski materijal u državi izvoznici, te dokument dobavljača iz države izvoznice.

(4) Ministarstvo može donijeti odluku o jednakovaljanosti iz stavka 1. ovoga članka ako prije donošenja odluke Vijeća Europske unije iz stavka 1. ovoga članka, Europska komisija ovlasti Republiku Hrvatsku da donosi takve odluke, s ciljem da šumski reprodukcijski materijal koji se uvozi daje jamstva koja su u svakom pogledu istovjetna kao i jamstva za šumski reprodukcijski materijal proizveden u skladu s ovim Zakonom.

(5) Šumski reprodukcijski materijal uvezen temeljem ovlaštenja iz stavka 4. ovoga članka mora biti popraćen glavnom svjedodžbom ili službenim certifikatom koji je izdala zemlja podrijetla i evidencijom koja sadrži pojedinosti o svim pošiljkama koje će se izvesti, a koje treba podastrijeti dobavljač iz zemlje izvoznice.

(6) Države iz kojih se može uvoziti jednakovaljan šumski reprodukcijski materijal te uvjete za priznavanje jednakovaljanosti propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 16.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»(1) Kad je na teritoriju Republike Hrvatske zbog pomanjkanja odgovarajućeg šumskog reprodukcijskog materijala ugrožena opskrba krajnjih korisnika šumskim reprodukcijskim materijalom, a odgovarajući šumski reprodukcijski materijal nije moguće nabaviti unutar Europske unije, može se stavljati na tržište šumski reprodukcijski materijal koji ne odgovara svim uvjetima za stavljanje na tržište u skladu s ovim Zakonom.

(2) Ministar na prijedlog dobavljača, a na temelju mišljenja Povjerenstva, može zatražiti Europsku komisiju da ovlasti Republiku Hrvatsku da odobri, tijekom razdoblja kojeg utvrđuje Europska komisija, stavljanje na tržište šumskog reprodukcijskog materijala iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Po dobivenom ovlaštenju Europske komisije, uvjete stavljanja na tržište odobrenog šumskog reprodukcijskog materijala iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.

(4) Pri stavljanju na tržište šumskog reprodukcijskog materijala iz stavka 2. ovoga članka, u deklaraciji mora biti navedeno: »Ne ispunjava sve propisane uvjete«, a iz podataka u deklaraciji mora se vidjeti koje uvjete šumski reprodukcijski materijal ne ispunjava.«.

Članak 17.

U članku 40. stavak 14. mijenja se i glasi:

»(14) Povjerenstvo mora biti sastavljeno od članova koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

– jedan diplomirani inženjer agronomije ili diplomirani inženjer šumarstva/magistar inženjer silvikulture/magistar inženjer urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša s pet godina radnog iskustva u središnjem tijelu državne uprave na poslovima fitosanitarne inspekcije,

– jedan diplomirani inženjer šumarstva/magistar inženjer silvikulture/ magistar inženjer urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša s pet godina radnog iskustva u središnjem tijelu državne uprave na poslovima šumarstva,

– jedan diplomirani pravnik s dvije godine radnog iskustva u središnjem tijelu državne uprave i položenim državnim stručnim ispitom.«.

Članak 18.

U članku 48. stavku 2. podstavku 2. iza riječi: »materijala« dodaju se riječi: »i njegovom premještanju u države članice Europske unije«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Postupak izdavanja informacijske isprave propisuje ministar pravilnikom.«

Članak 19.

U članku 50. stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. ispituje kakvoću sjemena«.

U točki 6. iza riječi: »o korištenju uvezenog šumskog reprodukcijskog materijala« dodaju se riječi: »i premještenom šumskom reprodukcijskom materijalu«.

Članak 20.

U članku 61. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Povjerenstvo mora biti sastavljeno od članova koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

– jedan diplomirani inženjer šumarstva/magistar inženjer silvikulture/magistar inženjer urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša s pet godina radnog iskustva u središnjem tijelu državne uprave na poslovima šumarske inspekcije,

– jedan diplomirani inženjer šumarstva/magistar inženjer silvikulture/magistar inženjer urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša s pet godina radnog iskustva u središnjem tijelu državne uprave na poslovima šumarstva,

– jedan diplomirani pravnik s dvije godine radnog iskustva u središnjem tijelu državne uprave i položenim državnim stručnim ispitom.«.

Članak 21.

Naziv glave XIV., mijenja se i glasi: »PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Naslov iznad članka 64. mijenja se i glasi: »Prekršajne odredbe«.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 35.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba:

1. ako stavlja na tržište šumski reprodukcijski materijal čija namjena nije upotreba u šumarstvu i znanstvenoistraživačkom radu u šumarstvu, bez da ga prati odgovarajuća etiketa s obavijesti ili pisana izjava dobavljača (članak 5. podstavak 1.),

2. ako za upotrebu u šumarstvu koristi sjemenski materijal, biljne dijelove ili sadni materijal šumskih svojti i križanaca, koji ne odgovaraju propisanim kategorijama i provenijencijama (članak 8. stavak 1. i članak 18. stavak 1.),

3. ako stavlja na tržište šumski reprodukcijski materijal koji ne ispunjava opće uvjete stavljanja na tržište (članak 8. stavci 2. i 3.),

4. ako stavlja na tržište šumski reprodukcijski materijal koji ne ispunjava posebne uvjete stavljanja na tržište (članak 9.),

5. ako ne izda deklaraciju za šumski reprodukcijski materijal koji se stavlja na tržište ili je ne izda na propisani način (članak 15.),

6. ako stavlja na tržište šumski reprodukcijski materijal koji ne odgovara podacima na deklaraciji (članak 15. i članak 16. stavci 1. i 4.),

7. ako na deklaraciji navede podatke za sjeme koji nisu utvrđeni propisanom metodom (članak 16. stavak 6.),

8. ako koristi šumski reprodukcijski materijal čije je stavljanje na tržište zabranjeno (članak 20. stavak 2.),

9. ako se bavi proizvodnjom, stavljanjem na tržište ili uvozom šumskog reprodukcijskog materijala, odnosno božićnih drvaca, a nije upisan u upisnike (članak 21.),

10. ako uzgaja sadni materijal iz sjemena, biljnih dijelova ili prirodnog pomlatka koji nije sakupljen u registriranom šumskom sjemenskom objektu (članak 27. stavak 1. točka 1.),

11. ako stavlja na tržište ili uvozi sjemenski materijal, biljne dijelove ili sadni materijal šumskih svojti i križanaca koji nije porijeklom iz registriranih šumskih sjemenskih objekata (članak 27. stavak 1. točka 2.),

12. ako ne vodi Knjigu proizvodnje (članak 27. stavak 1. točka 3.),

13. ako ne provodi programe gospodarenja (članak 27. stavak 1. točka 4.),

14. ako ne osigura stručni nadzor proizvodnje šumskog reprodukcijskog materijala (članak 27. stavak 1. točka 6.),

15. ako ne omogući pregled šumskih sjemenskih objekata (članak 33. stavci 1. i 3.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 3.500,00 do 15.000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba:

1. ako u roku od 30 dana od dana isporuke ne dostavi prvome kupcu podatke o postotku klijavosti čistog sjemena i broju klijavih ili vitalnih sjemenki po kilogramu (članak 16. stavak 3.),

2. ako stavlja na tržište sjemenski materijal u ambalaži čiji je način zatvaranja takav, da ju je nakon otvaranja moguće ponovno koristiti za istu svrhu (članak 16. stavak 5.),

3. ako do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu ne dostavi podatke o proizvodnji i uvozu šumskog reprodukcijskog materijala, te božićnih drvaca (članak 17. stavak 4.),

4. koja je šumski reprodukcijski materijal premjestila u drugu državu članicu Europske unije, a o nastalome premještanju nije obavijestila Službeno tijelo u roku od 5 dana od dana premještanja (članak 27. stavak 1. točka 5.),

5. ako uvozi pošiljku šumskog reprodukcijskog materijala preko ulaznog graničnog prijelaza koji nije za to određen (članak 40. stavak 1.),

6. ako u propisanom roku ne podnese fitosanitarnom inspektoru prijavu za pregled šumskog reprodukcijskog materijala koji se uvozi (članak 40. stavak 3.),

7. ako inspektoru ne omogući obavljanje nadzora i ne dostavi ili ne pripremi podatke potrebne za obavljanje nadzora (članak 59.).

(4) Za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.500,00 kuna.«.

Članak 22.

»U cijelom testu Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 75/09. i 61/11.) riječi: »šumskih svojti i križanaca« zamjenjuju se riječima: »šumskih svojti« u odgovarajućem padežu.

U cijelom tekstu Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 75/09. i 61/11.) riječi: »Šumarski institut Jastrebarsko« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski šumarski institut« u odgovarajućem padežu.

Članak 23.

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 1999/105/EZ o stavljanju na tržište šumskog reprodukcijskog materijala (SL L 11, 15. 1. 2000.).

Članak 24.

Pravilnik iz članka 18. ovoga Zakona za čije je donošenje ovlašten ovim Zakonom ministar će donijeti do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članaka 2., 3., 5., 9., 10., 11., 15., 16., 18. stavka 1., 19. i 21. stavka 3. točke 4. ovoga Zakona koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/75

Zagreb, 26. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

56 10.05.2013 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu