Uredba o visini naknade za donošenje rješenja o izvedenom stanju

NN 56/2013 (10.5.2013.), Uredba o visini naknade za donošenje rješenja o izvedenom stanju

56 10.05.2013 Uredba o visini naknade za donošenje rješenja o izvedenom stanju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1152

Na temelju članka 9. stavka 5. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, broj 86/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. svibnja 2013. godine donijela

UREDBU

O VISINI NAKNADE ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se visina naknade koju je jedinica područne (regionalne), odnosno lokalne samouprave, na čijem se području nalazi nezakonito izgrađena zgrada, dužna platiti jedinici područne (regionalne), odnosno lokalne samouprave čije upravno tijelo donosi rješenje o izvedenom stanju, rješenje kojim se odbija zahtjev za donošenje toga rješenja ili rješenje kojim se odbacuje zahtjev za donošenje toga rješenja (u daljnjem tekstu: naknada), u slučajevima u kojima je rješenjem središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja prenesena nadležnost za donošenje toga rješenja.

Članak 2.

Visina naknade za donošenje rješenja iz članka 1. ove Uredbe iznosi 3.000,00 kuna.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/53

Urbroj: 50301-05/05-13-2

Zagreb, 9. svibnja 2013.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.