Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

NN 56/2013 (10.5.2013.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1153

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. svibnja 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O OSNIVANJU SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (»Narodne novine«, br. 90/2007, 114/2007 i 29/2012), u članku 2. stavku 2. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»– priprema i provodi natječaje, sklapa ugovore o potpori i ugovore o nabavi usluga, robe i radova, vezanih uz sustav provedbe programa Europske unije u Republici Hrvatskoj, te je odgovorna za ugovornu administraciju;«.

Iza podstavka 7. dodaje se novi podstavak 8. koji glasi:

»– obavlja poslove provedbe strukturnih instrumenata sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 78/2012) i Uredbi o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 97/2012);«.

Dosadašnji podstavak 8. postaje podstavak 9.

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Članak 8.

(1) Agenciju zastupa i predstavlja ravnatelj Agencije.

(2) Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Agencije, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije, zastupa Agenciju u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, a u granicama svojih ovlasti može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Agencije u pravnom prometu.

(3) Ravnatelj Agencije ne može, bez posebne ovlasti Upravnog vijeća ili osnivača ustanove, nastupati kao druga ugovorna strana i s Agencijom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.

(4) Ravnatelj Agencije imenuje se na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u javnim glasilima u skladu sa Zakonom o ustanovama. Ravnatelja Agencije imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za regionalni razvoj i fondove Europske unije.

(5) Ravnatelj Agencije imenuje se na vrijeme od četiri godine.

(6) Zamjenik ravnatelja Agencije zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i obavlja druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Agencije.

(7) Zamjenika ravnatelja imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za regionalni razvoj i fondove Europske unije.

(8) Zamjenik ravnatelja Agencije imenuje se na vrijeme od četiri godine.

(9) Uvjeti za ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije, te druga pitanja u svezi s imenovanjem i razrješenjem ravnatelja i zamjenika ravnatelja utvrđuju se Statutom Agencije.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/55

Urbroj: 50301-05/16-13-2

Zagreb, 9. svibnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.