Odluka o osnivanju Vijeća za genetski modificirane organizme

NN 56/2013 (10.5.2013.), Odluka o osnivanju Vijeća za genetski modificirane organizme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1154

Na temelju članka 56. stavaka 1. i 2. Zakona o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine«, br. 70/2005, 137/2009 i 28/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. svibnja 2013. godine, donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU VIJEĆA ZA GENETSKI MODIFICIRANE ORGANIZME

I.

Ovom Odlukom osniva se Vijeće za genetski modificirane organizme.

II.

U sastav Vijeća za genetski modificirane organizme, imenuju se:

1. Zdenka Mesić, Ministarstvo poduzetništva i obrta

2. Angela Paleka, Ministarstvo poduzetništva i obrta

3. dr. sc. Jelena Žafran-Novak, Državni zavod za intelektualno vlasništvo

4. Aljoša Duplić, Državni zavod za zaštitu prirode

5. mr. sc. Tea Havranek, Hrvatski zavod za norme

6. Renata Hanzer, Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo

7. prof. dr. sc. Hrvoje Fulgosi, Institut Ruđer Bošković

8. dr. sc. Domagoj Šimić, Poljoprivredni institut Osijek

9. dr. sc. Mladen Ivanković, Hrvatski šumarski institut

10. doc. dr. sc. Donatella Verbanac, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

11. prof. dr. sc. Valerije Vrček, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

12. prof. dr. sc. Ivica Valpotić, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

13. prof. dr. sc. Snježana Kereša, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

14. prof. dr. sc. Vladimir Mrša, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

15. prof. dr. sc. Elvio Baccarini, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

16. Dalibor Drugović, dr. med., Dom zdravlja Zagreb – Centar

17. mr. sc. Jagoda Munić, Zelena akcija, Zagreb.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Vijeća za genetski modificirane organizme (»Narodne novine«, broj 156/2008).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/218

Urbroj: 50301-04/12-13-1

Zagreb, 9. svibnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.