Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za boce kao mjerne spremnike

NN 56/2013 (10.5.2013.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za boce kao mjerne spremnike

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1157

Na temelju članka 40. stavka 5. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« br. 163/03, 194/03 i 111/07) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA BOCE KAO MJERNE SPREMNIKE

Članak 1.

Ovaj se Pravilnik primjenjuje na spremnike koji se općenito nazivaju bocama, a izrađeni su od stakla ili druge tvari čija krutost i stabilnost pruža jednako mjeriteljsko jamstvo kao i staklo:

1. kad su takvi spremnici začepljeni ili su oblikovani tako da se mogu začepiti, namijenjeni za skladištenje, prijevoz ili isporuku tekućina,

2. kad imaju nazivni obujam od 0,05 litara do uključivo 5 litara,

3. kad imaju mjeriteljske značajke (konstrukcijske značajke i jednolikost proizvodnje) takve da se mogu upotrebljavati kao mjerni spremnici tj. kad su napunjeni do specificirane razine ili do specificiranoga postotka njihovog vršnog obujma, da se njihovi sadržaji mogu mjeriti s dostatnom točnošću.

Takvi spremnici se nazivaju boce kao mjerni spremnici.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

– Direktiva Vijeća 75/107/EEZ od 19. prosinca 1974. godine o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na boce koje se upotrebljavaju kao mjerni spremnici (SL L 42/14, 15. 2. 1975.).

Članak 3.

Samo se boce kao mjerni spremnici koje zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika mogu označivati oznakom propisanom u šestom i sedmom stavku točke 5. Dodatka I.

One se podvrgavaju mjeriteljskom nadzoru pod uvjetima koji su specificirani u Dodacima ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ako boce kao mjerni spremnici zadovoljavaju zahtjeve i ispitivanja utvrđena ovim Pravilnikom, njihovo stavljanje na tržište i u uporabu ne može se odbiti, zabraniti ili ograničiti iz razloga koji se odnose na njihov obujam, određivanje njihova obujma ili postupke kojima se ispituju.

Članak 5.

Proizvođač boca kao mjernih spremnika, ovlašteni zastupnik ili uvoznik odgovoran je da boce kao mjerni spremnici ispunjavaju odredbe ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za pretpakovine i boce kao mjerne spremnike (»Narodne novine« br. 90/05, 32/06 i 35/09) kojima se propisuju mjeriteljski zahtjevi za boce kao mjerne spremnike propisane ovim Pravilnikom.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-02/01
Urbroj: 558-01/1-13-4
Zagreb, 2. svibnja 2013.

Ravnatelj
Ismar Avdagić, dipl. iur., v. r.


DODATAK I.

1. Boce kao mjerni spremnici moraju biti obilježeni sljedećim obujmima koji se uvijek navode za temperaturu od 20 °C:

1.1. nazivni obujam Vn jednak je obujmu koji je označen na boci; to je obujam tekućine za koji se smatra da ga boca sadrži kad je napunjena u uvjetima uporabe za koje je namijenjena;

1.2. vršni obujam boce obujam je tekućine koji ona sadrži kad je napunjena do vrha.

1.3. stvarni obujam boce jednak je obujmu tekućine koji ona doista sadrži kad je napunjena pod točno onim uvjetima koji teoretski odgovaraju nazivnom obujmu.

2. Postoje dvije metode punjenja boca kao mjernih spremnika:

(1) do stalne razine,

(2) do stalne praznine.

Udaljenost između teoretske razine punjenja za nazivni obujam i vršne razine i razlike između vršnog obujma i nazivnog obujma, koja se naziva obujmom širenja ili praznine, mora biti stalna za sve boce istoga tipa tj. za boce izrađene prema istom nacrtu.

3. Kako bi, uzimajući u obzir uobičajene nesigurnosti punjenja, bilo moguće mjeriti obujam sadržaja boca kao mjernih spremnika s dostatnom točnošću, posebno s točnošću koja se zahtijeva pravilnikom kojim se uređuju pretpakovine, najveće dopušteno odstupanje (pozitivno ili negativno) obujma boca kao mjernih spremnika, tj. najveće dopuštene razlike (pozitivne i negativne) na temperaturi od 20 °C i pod upravljanim uvjetima utvrđenim u Dodatku II., između stvarnog obujma i nazivnog obujma Vn moraju biti u skladu sa sljedećom tablicom:

Nazivni obujam Vn u mililitrima

Najveće dopušteno odstupanje

u % od Vn

u mililitrima

od 50 do 100

od 100 do 200

od 200 do 300

od 300 do 500

od 500 do 1000

od 1000 do 5 000

3

2

1

3

6

10

Najveće dopušteno odstupanje vršnog obujma mora biti jednako najvećem dopuštenom odstupanju odgovarajućeg nazivnog obujma.

Zabranjena je sustavna uporaba dopuštenih odstupanja.

4. U praksi se stvarni obujam boce kao mjernog spremnika treba ispitati određivanjem količine vode na 20 °C koju boca doista sadrži kad je napunjena do razine koja teoretski odgovara nazivnom obujmu. To se također može ispitati neizravnim putem metodom ekvivalentne točnosti.

5. Boce kao mjerni spremnici moraju imati znak proizvođača mjernih spremnika.

Znak proizvođača mjernih spremnika predlaže proizvođač, a odobrava Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) na temelju zahtjeva.

Zahtjev mora sadržavati:

1. opis i sliku znaka proizvođača,

2. izjavu o izvornosti znaka,

3. tehničku dokumentaciju o mjernim spremnicima i

4. izjavu o ispunjenju zahtjeva ovoga Pravilnika.

Zavod mora u roku od jednog mjeseca o tome obavijestiti mjerodavna tijela drugih država članica i Europsku komisiju.

Ako postoji mogućnosti zamjene predloženog znaka proizvođača mjernih spremnika s nekim odobrenim znakom proizvođača mjernih spremnika, na traženje Zavoda, zahtjevatelj znaka proizvođača mjernih spremnika treba:

1. promijeniti predloženi znak proizvođača mjernih spremnika,

2. unijeti dodatna slova ili brojke u predloženi znak proizvođača mjernih spremnika.

Proizvođač mora sa svojom odgovornošću staviti znak 3 (obrnuto slovo epsilon) iz članka 7. Pravilnika o zajedničkim odredbama za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora (»Narodne novine« br. 48/13), kojima se potvrđuje da određena boca zadovoljava zahtjeve dotičnog Pravilnika i njegovih Dodataka.

Izgled znaka propisan je u Dodatku III. i mora imati visinu od barem 3 mm.

6. Nadzor nad primjenom odredaba ovoga Pravilnika obavlja Zavod ispitivanjem boca kao mjernih spremnika postupkom slučajnog uzorkovanja na mjestu proizvodnje ili ako to iz praktičnih razloga nije moguće, u prostorijama uvoznika ili njegova zastupnika.

Za ispitivanje boca kao mjernih spremnika primjenjuje se postupak ispitivanja utvrđen u Dodatku II.

7. Ovaj Pravilnik unaprijed ne isključuje bilo kakve provjere koje Zavod može provoditi u bilo kojoj fazi prodajnog procesa.

8. Boca kao mjerni spremnik mora nositi sljedeće neizbrisive, lako čitljive i vidljive oznake:

8.1 na svojoj bočnoj strani, na obrubu dna ili na samome dnu:

8.1.1 nazivni obujam – u mililitrima, centilitrima ili litrama, brojkama visine od najmanje 6 mm, ako je nazivni obujam veći do 100 cl, visine 4 mm ako se nalazi u području od 100 cl naniže do, ali ne uključivo, 20 cl i visine 3 mm ako nije veća od 20 cl, izražen u mjernoj jedinici za obujam ili znakom mjerne jedinice za obujam

8.1.2 odobreni znak proizvođača mjernih spremnika propisan u prvom stavku točke 5. ovoga Dodatka.

8.1.3 znak propisan u šestom i sedmom stavku točke 5. ovoga Dodatka.

8.2 na dnu ili na obrubu dna, na takav način da se izbjegne brkanje s prethodnom oznakom, brojkama iste najmanje visine kao što su brojke kojima se izražava odgovarajući nazivni obujam u skladu s metodom ili metodama punjenja za koje je boca namijenjena:

8.2.1 oznaku za vršni obujam – u centilitrima, a iza koje se ne nalazi znak cl

8.2.2 i/ili oznaku udaljenosti u milimetrima od vršne razine punjenja koja odgovara nazivnom obujmu, iza koje slijedi znak mm.

Na boci se mogu nalaziti i druge oznake pod uvjetom da ne izazivaju brkanje s obvezatnim oznakama.

DODATAK II.

Ovaj Dodatak propisuje postupke za statističku provjeru boca kao mjernih spremnika kako bi se zadovoljili zahtjevi propisani ovim Pravilnikom.

1. Metoda standardnog odstupanja

U postupku uzorkovanja slučajnim odabirom uzima se 35 primjeraka boca kao mjernih spremnika istog oblikovanja i istog proizvođača, i to, iz jednosatne serije proizvodnje boca. Ako se ispituje na mjestu uvoza, onda se jednom serijom smatraju sve boce iste isporuke. U slučaju kada se ne može utvrditi koje boce pripadaju istoj isporuci, ispitivanje se može vršiti i na način da se jednom serijom smatraju sve boce iste veličine i istog proizvođača na skladištu.

Ako rezultat provjere serije, koja odgovara satnoj proizvodnji, nije zadovoljavajući, može se provesti drugo ispitivanje, bilo na temelju drugog uzorka iz serije koja odgovara duljem razdoblju proizvodnje ili, tamo gdje proizvodnja podliježe provjeri priznatoj od strane mjerodavnih tijela države članice, na temelju zapisa rezultata provjernih kartica proizvođača.

2. Mjerenje obujma boca kao mjernih spremnika koji čine uzorak

Prvo se odredi masa praznih boca. Zatim ih se napuni do vrha ili do označene visine vodom poznate gustoće, čija je temperatura 20 °C,
a potom se pristupa određivanju mase punih boca.

Provjera se mora provoditi s pomoću zakonskog mjerila prikladnog za obavljanje potrebnih radnji.

Mjerna pogreška određivanja obujma ne smije biti veća od 1/5 najvećeg dopuštenog odstupanja utvrđenog u Dodatku I točka 3. ovoga Pravilnika za određeni nazivni obujam boce kao mjernog spremnika.

3. Vrednovanje rezultata

Broj boca kao mjernih spremnika u uzorku jednak je 35.

3.1. Treba izračunati ove vrijednosti (vidi podtočku 3.4.):

3.1.1. srednju vrijednost izmjerenih obujma xi boca u uzorku

3.1.2. procijenjeno standardno odstupanje s izmjerenih obujma xi boca u seriji.

3.2. Treba izračunati ove granične vrijednosti:

3.2.1. Gornju granicu Ts: kao zbroj označenog obujma (vidi Dodatak I. točku 8.) i najveće dopušteno odstupanje koje odgovara tom obujmu.

3.2.2. Donju granica Ti: kao razliku između označenog obujma (vidi Dodatak I. točku 8.) i dopušteno odstupanje koje odgovara tom obujmu.

3.3. Kriterij prihvaćanja

Serija se prihvaća kada vrijednosti i s istovremeno zadovoljavaju ove tri nejednadžbe:

+ k·s ≤ Ts

– k·s ≥ Ti

s ≤ F(Ts – Ti)

gdje je k = 1,57

za F = 0,266

3.4. Izračun srednje vrijednosti i procijenjenog standardnog odstupanja s.

Izračunajte na sljedeći način:

– zbroj od 35 stvarnih mjerenja obujma x = Σxi

– srednju vrijednost od 35 mjerenja = Σxi/35

– zbroj kvadrata od 35 mjerenja: Σ(xi)2

– kvadrat zbroja od 35 izmjerenih

vrijednosti (Σxi)2, zatim (Σxi)2/35

– ispravljeni zbroj SC = Σ(xi)2 – (Σxi)2/35

– procijenjenu varijaciju v = SC/34

Prema tome procijenjeno standardno odstupanje jednako je

DODATAK III.

OZNAKA TIPNO ISPITANOG MJERNOG SPREMNIKA

56 10.05.2013 Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za boce kao mjerne spremnike 56 10.05.2013 Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za boce kao mjerne spremnike 56 10.05.2013 Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za boce kao mjerne spremnike 56 10.05.2013 Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za boce kao mjerne spremnike 56 10.05.2013 Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za boce kao mjerne spremnike