Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova

NN 57/2013 (15.5.2013.), Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1177

Na temelju članka 142. točka 3. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine« br. 69/09 i 84/11), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O RADNOM VREMENU ČLANOVA POSADE ZRAKOPLOVA

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 1.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa Direktivom Vijeća 2000/79/EZ od 27. studenoga 2000. koja se odnosi na Europski sporazum o organizaciji radnog vremena mobilnog osoblja u civilnom zrakoplovstvu koji su zaključile Udruga europskih zračnih prijevoznika (Association of European Airlines – AEA), Udruženja europskih radnika u prometu – ETF), Europska udruga osoblja pilotskih kabina (European Cockpit Association (ECA)), Udruga europskih regionalnih zračnih prijevoznika (European Regions Airline Association – ERA), te Međunarodna udruga zračnih prijevoznika (International Air Carrier Association – IACA).

Područje primjene

Članak 2.

Ovim Pravilnikom propisuje se radno vrijeme i vrijeme leta, trajanje dežurstva i prijevoza, dužina dnevnog, tjednog i godišnjeg odmora, broj uzlijetanja i slijetanja, te zdravstvene i mjere zaštite na radu u svezi s obavljanjem dužnosti mobilnog osoblja u civilnom zrakoplovstvu (u daljnjem tekstu: članova posade zrakoplova) u komercijalnom zračnom prijevozu.

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. cirkadijski zakon/cirkadijski ritam (Circadian Low): unutrašnji ritam aktivnosti koji se ponavlja svaka 24 sata,

2. cirkadijski period (Window of Circadian Low –WOCL): vrijeme između 02:00 i 05:59 sati u kojem je ljudsko tijelo programirano za spavanje i psihofizičke sposobnosti su na najnižoj razini. Unutar tri vremenske zone odnosi se na vrijeme u domaćoj bazi (home base time). Izvan te tri vremenske zone, a za prvih 48 sati nakon odlaska iz vremenske zone domaće baze, cirkadijski period se referira na vrijeme u domaćoj bazi, a nakon tih 48 sati na lokalno vrijeme u mjestu dolaska,

3. član posade (Crew Member): član letačke posade i član kabinske posade;

4. član posade na dužnosti (Operating Crew Member): član posade koji obavlja dužnosti u zrakoplovu tijekom leta ili tijekom bilo kojeg dijela leta,

5. dijeljeno radno vrijeme (Split Duty): vrijeme letačke dužnosti koja se sastoji od dva ili više sektora, odvojenih vremenom odmora koji je manji od minimalnog vremena odmora,

6. domaća baza (Home Base): mjesto određeno od strane zračnog prijevoznika, iz kojega član posade normalno započinje i završava vrijeme dužnosti ili seriju dužnosti i gdje, u normalnim uvjetima, zračni prijevoznik nije obavezan osigurati smještaj člana posade zrakoplova,

7. dužnost (Duty): svaka radna zadaća koju član posade zrakoplova izvršava po nalogu zračnog prijevoznika,

8. dostupnost (Contactability): kratki period tijekom dana, ali ne na slobodan dan, tijekom kojeg zračni prijevoznik zahtijeva od člana posade zrakoplova da bude dostupan u svrhu davanja obavijesti o početku dužnosti koja neće započeti prije isteka 10 sati od davanja te obavijesti. Period dostupnosti određuje zračni prijevoznik, u intervalu koji po lokalnom vremenu ne smije prelaziti 2 i pol sata. Ako je potrebno, zračni prijevoznik može period dostupnosti podijeliti na dva zasebna perioda, uz odobrenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija),

9. kabinska posada (Cabin Crew): članovi posade zrakoplova koji obavljaju poslove koje, u interesu sigurnosti putnika i leta, odredi operator ili zapovjednik zrakoplova, ali koji ne poduzimaju radnje članova letačke posade,

10. letačka posada (Flight Crew): članovi posade zrakoplova koji posjeduju odgovarajuću dozvolu za upravljanje zrakoplovom ili obavljanje drugih poslova u svezi s upravljanjem zrakoplova tijekom trajanja dužnosti u vezi s letom,

11. lokalni dan (Local Day): period od 24 sata koji započinje u 00:00 sati po lokalnom vremenu,

12. lokalna noć (Local Night): period od 8 sati koji pada između 22:00 sata i 08:00 sati po lokalnom vremenu,

13. mobilno osoblje u civilnom zrakoplovstvu (Mobile Staff in Civil Aviation): članovi posade u civilnom zrakoplovu, a koji su zaposleni kod zračnog prijevoznika sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj,

14. odgovarajući smještaj (Suitable Accomodation): prikladno namještena spavaća soba s mogućnošću kontrole svjetla, temperature i s minimalnom razinom buke,

15. pozicioniranje (Positioning): prijevoz člana posade zrakoplova koji nije na operativnoj dužnosti, iz mjesta u mjesto po nalogu zračnog prijevoznika isključujući vrijeme putovanja (travelling time),

16. prekid (Break): vrijeme kada je član posade zrakoplova slobodan od svake dužnosti i koje se računa kao dužnost, a kraće je od vremena odmora (rest period),

17. radno vrijeme (Working Time): bilo koji period tijekom kojeg je djelatnik na poslu, na raspolaganju poslodavcu i kada obavlja aktivnosti ili dužnosti, u skladu s važećim propisima i/ili praksom,

18. sektor (Sector): jedan let, od trenutka kada zrakoplov započne vožnju vlastitim pogonom do trenutka zaustavljanja zrakoplova, na određenom parkirnom položaju, nakon leta,

19. slobodan dan (Single Day Free of Duty): dan oslobođen od svih dužnosti koji uključuje dvije lokalne noći. Vrijeme odmora može činiti dio slobodnog dana,

20. uvećana letačka posada (Augmented Flight Crew): letačka posada koju čini veći broj od minimalno propisanog broja članova letačke posade. Dodatni članovi posade se prevoze da bi se omogućila zamjena članova letačke posade drugim odgovarajuće osposobljenim članovima letačke posade,

21. vrijeme dežurstva (Standby): vrijeme tijekom kojega je član posade zrakoplova na raspolaganju zračnom prijevozniku kako bi primio obavijest o rasporedu na dužnost, pozicioniranju ili rasporedu na druge dužnosti bez odmora u međuvremenu,

22. vrijeme dužnosti (Duty Period): vrijeme koje počinje u trenutku kada zračni prijevoznik zahtijeva da član posade zrakoplova započne dužnost i završava kada je član posade zrakoplova slobodan od svih dužnosti,

23. vrijeme odmora (Rest Period): određen i neprekinut period vremena za vrijeme kojega je član posade zrakoplova slobodan od svih dužnosti i dežurstva,

24. vrijeme javljanja (Reporting Time): vrijeme u kojemu zračni prijevoznik zahtijeva da se član posade zrakoplova javi na dužnost,

25. vrijeme leta (Block Flying Time): ukupno vrijeme od trenutka kada zrakoplov započne vožnju sa svojeg parkirnog položaja u svrhu polijetanja do trenutka potpunog zaustavljanja zrakoplova na određenom parkirnom položaju i gašenja svih motora ili propelera,

26. vrijeme letačke dužnosti (Flight Duty Period – FDP): bilo koje vrijeme tijekom kojeg osoba obavlja dužnosti u zrakoplovu kao član njegove posade. Vrijeme letačke dužnosti počinje u trenutku kada zračni prijevoznik zahtijeva da se član posade zrakoplova prijavi za let ili seriju letova i završava na kraju zadnjeg leta na kojem je taj član posade na dužnosti (operating crew member),

27. vrijeme putovanja (Travelling Time): vrijeme od trenutka polaska od kuće do određenog mjesta javljanja (reporting place) i obrnuto, te vrijeme lokalnog prijevoza od mjesta odmora do mjesta početka dužnosti i obrnuto.

28. zračni prijevoznik: poduzetnik koji posjeduje valjanu Operativnu licenciju ili jednakovrijedan dokument kojim je ovlašten za obavljanje komercijalnog zračnog prijevoza.

Organizacija rada

Članak 4.

(1) Prilikom planiranja rasporeda radnog vremena zračni prijevoznik mora uzeti u obzir opći princip prilagođavanja posla članovima posade zrakoplova s ciljem zaštite njihova zdravlja i sigurnosti.

(2) Zračni prijevoznik mora osigurati da raspored radnog vremena omogućava članovima posade zrakoplova adekvatan odmor i tamo gdje je to moguće, da umanjuje monotoniju rada.

(3) Informacije o specifičnom rasporedu radnog vremena članova posade potrebno je dostaviti nadležnim tijelima ako to zatraže.

Odgovornost zračnog prijevoznika

Članak 5.

(1) Zračni prijevoznik mora odrediti domaću bazu za svakog člana posade zrakoplova.

(2) Prilikom planiranja rasporeda rada zračni prijevoznik mora uzeti u obzir vezu između frekvencija, dužine trajanja vremena leta i dužine trajanja odmora, te obratiti pažnju na kumulativne efekte dugotrajnog radnog vremena isprekidanih s kratkim/minimalnim odmorima.

(3) Zračni prijevoznik mora letove planirati na način da izbjegne nepoželjnu praksu izmjenjivanja noćnih i dnevnih dužnosti ili pozicioniranje posade zrakoplova na načina koji bi izazvao ozbiljne poremećaje rasporeda spavanja i radnih obveza.

(4) Zračni prijevoznik mora osigurati da je dužina trajanja odmora prije započinjanja sljedeće radne obveze dovoljna da omogući posadi zrakoplova oporavak od prethodnih dužnosti.

(5) Zračni prijevoznik mora:

1. u Operativnom priručniku propisati shemu ograničenja vremena letačke dužnosti i odredaba o odmoru (flight and duty time limitation and rest requirement scheme) za sve članove posade zrakoplova u skladu s odredbama ovoga Pravilnika,

2. letove planirati tako da se završe unutar dozvoljenog vremena letačke dužnosti, uzimajući u obzir vrijeme potrebno za pripremu leta (pre-flight duties), vrijeme leta i vrijeme provedeno na zemlji između letova (turn-around times), i

3. unaprijed pripremiti i objaviti raspored radnog vremena (duty roster), čime omogućava članovima posade zrakoplova planiranje adekvatnog odmora.

(6) Shema ograničenja vremena letačke dužnosti i odredaba o odmoru iz stavka 5. točke 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće:

– svrha/cilj (Purpose/Aim);

– primjenjivost (Applicability);

– odgovornosti (Responsibilities);

– definicije (Definitions).

OGRANIČENJA LETAČKIH DUŽNOSTI I ODREDBE O ODMORU

(Flight and Duty Time Limitations and Rest Requirements)

– definiranje vremena letačke dužnosti (Determination of flight duty period);

– najveće dopušteno radno vrijeme (Cumulative duty time limits);

– najveće dopušteno vrijeme letačke dužnosti (Maximum flight duty periods);

– mješovite dužnosti unutra vremena dužnosti (Mixed duties within total duty periods);

– dodatna ograničenja u letenju (Additional limits on flying);

– vrijeme putovanja (Travelling time);

– pozicioniranje (Positioning);

– odgođeno vrijeme javljanja (Delayed reporting times);

– vrijeme dežurstva (Standby duty);

– vrijeme odmora (Rest periods);

– slobodni dani (Days off);

– ograničenja koja se odnose na kabinsku posadu (Cabin crew limitations);

– čuvanje zapisa (Records to be maintained).

PRODUŽENJA VREMENA LETAČKE DUŽNOSTI / SKRAĆENJE ODMORA

(Exeedance of Flight Duty Time Limitations/Reduction of Rest Period)

– produženje najvećeg dopuštenog vremena letačke dužnosti primjenom odredaba o dijeljenom radnom vremenu (Extension of maximum daily flight duty period by split duty provisions);

– produženje najvećeg dopuštenog vremena letačke dužnosti zbog odmora tijekom leta (Extension of maximum daily flight duty period by in-flight relief);

– produženje najvećeg dopuštenog vremena letačke dužnosti – diskrecija zapovjednika zrakoplova (Commander’s discretion to extend maximum daily flight duty period);

– skraćenje odmora – diskrecija zapovjednika zrakoplova (Commander’s discretion to reduce rest periods);

– obrazloženje o primjeni odredaba o diskreciji zapovjednika zrakoplova (Reporting the exercise of Commanders discretion).

(7) Zračni prijevoznik mora ishoditi odobrenje Agencije za shemu ograničenja vremena letačke dužnosti i odredbe o odmoru članova posade zrakoplova iz stavka 6. ovoga članka, kao i za sve naknadne izmjene i dopune.

Odgovornost članova posade zrakoplova

Članak 6.

(1) Član posade zrakoplova ne smije obavljati radne zadatke u zrakoplovu ukoliko je preumoran, ili bi mogao biti preumoran, ili ako se ne osjeća sposobnim, čime bi se mogla ugroziti sigurnost leta.

(2) Član posade zrakoplova treba na najbolji mogući način iskoristiti smještajne pogodnosti i priliku za odmor, te primjereno planirati i koristiti odmore.

(3) Član letačke posade zrakoplova mora na propisan način zabilježiti u knjižicu letenja detalje o svim letovima.

(4) Član posade zrakoplova koji obavlja dužnosti člana posade zrakoplova kod više zračnih prijevoznika odgovoran je za pridržavanje propisanih odredaba ovoga pravilnika.

Najveće dopušteno radno vrijeme tijekom godine

Članak 7.

(1) Prilikom određivanja ograničenja vremena letačke dužnosti i ograničenja vremena dužnosti te uvjeta vezanih uz vrijeme odmora članova posade zrakoplova uvijek treba uzeti u obzir važeće nacionalne propise kojima je regulirano radno vrijeme, ne dovodeći u pitanje buduće propise Europske unije o toj materiji.

(2) Zračni prijevoznik mora osigurati da najveće dopušteno radno vrijeme u jednoj godini, uključujući i dio vremena dežurstva koji se uzima u obzir kod izračuna kumulativnih sati na dužnosti, ne prelazi 2 000 sati unutar kojih vrijeme leta ne prelazi 900 sati.

(3) Najveće dopušteno radno vrijeme u jednoj godini se mora, koliko god je to moguće, ravnomjerno rasporediti tijekom cijele godine.

Ograničenje trajanja vremena leta i radnog vremena

Članak 8.

(1) Zračni prijevoznik mora osigurati da ukupan broj sati provedenih na dužnosti (total duty time) za članove posade zrakoplova ne smije prijeći:

(a) 190 sati tijekom bilo kojih 28 uzastopnih dana, raspoređenih što je više moguće, ravnomjerno tijekom tog perioda i

(b) 60 sati tijekom bilo kojih 7 uzastopnih dana.

(2) Zračni prijevoznik mora osigurati da ukupno vrijeme leta (total block time) svakog člana posade zrakoplova ne smije prijeći:

(a) 900 sati tijekom kalendarske godine;

(b) 100 sati tijekom bilo kojih 28 uzastopnih dana.

Najveće dopušteno dnevno trajanje vremena letačke dužnosti

Članak 9.

(1) Najveće dopušteno osnovno dnevno trajanje vremena letačke dužnosti (maximum basic daily FDP) je 13 sati.

(2) Najveće dopušteno osnovno dnevno trajanje vremena letačke dužnosti se smanjuje za 30 minuta po svakom sektoru od trećeg pa na dalje s maksimalnim smanjenjem od dva sata.

(3) Kada vrijeme letačke dužnosti (Flight Duty Period – FDP) (u daljnjem tekstu: FDP) počinje u cirkadijskom periodu najveće dopušteno osnovno dnevno trajanje letačke dužnosti će se smanjiti za vrijeme koje ulazi u taj period, a najviše za dva sata. Kada FDP završava u cirkadijskom periodu, ili u cijelosti obuhvaća cirkadijski period, tada će se najveće dopušteno osnovno dnevno trajanje FDP-a smanjiti za 50% vremena koje ulazi u taj period.

(4) Najveće dopušteno dnevno trajanje vremena letačke dužnosti može se planirano produžiti:

(a) odlukom zračnog prijevoznika za najviše jedan sat; ili

(b) dijeljenim radnim vremenom (split duty); ili

(c) uvećanom letačkom posadom (augmented flight crew).

(5) Produženje iz stavka 4. ovoga članka nije dozvoljeno kada najveće dopušteno osnovno dnevno trajanje vremena letačke dužnosti (maximum basic daily FDP) obuhvaća 6 ili više sektora.

(6) Najviše su dozvoljena dva produženja najvećeg dopuštenog dnevnog trajanja vremena letačke dužnosti u bilo kojih 7 uzastopnih dana.

(7) Kada FDP ulazi u cirkadijski period do najviše dva sata, u slučaju produženja najvećeg dopuštenog dnevnog trajanja vremena letačke dužnosti temeljem dijeljenog radnog vremena, nastavak dužnosti nakon prekida ograničen je na najviše 4 sektora. Kada FDP ulazi u cirkadijski period za više od dva sata, u slučaju produženja najvećeg dopuštenog dnevnog trajanja vremena letačke dužnosti temeljem dijeljenog radnog vremena, nastavak dužnosti nakon prekida ograničen je na najviše 2 sektora.

(8) Kada se planira produženje najvećeg dopuštenog dnevnog trajanja vremena letačke dužnosti, odmor prije i nakon leta se povećava za dva sata ili se odmor nakon leta povećava za četiri sata. Kada se produženje primjenjuje na uzastopne FDP-e, odmor prije i poslije leta između dvije operacije će se koristiti uzastopno.

(9) Kada produženi FDP započinje u periodu između 22.00 i 04.59 sata, zračni prijevoznik mora ograničiti FDP na najviše 11.45 sati.

(10) Na dugolinijskim letovima najveće dopušteno dnevno trajanje vremena letačke dužnosti se može produžiti članovima kabinske posade, s razlikom u vremenu javljanja u odnosu na članove letačke posade, ali ta razlika ne smije biti veća od jedan sat.

(11) Zračni prijevoznik mora planirati red letenja tako da letovi završavaju unutar dopuštenog FDP-a. Kada stvarne operacije traju dulje od najviše dopuštenog FDP-a u više od 33% letova u tom redu letenja za tu sezonu, zračni prijevoznik mora poduzeti odgovarajuće mjere kako bi uskladio red letenja ili planiranje posada.

(12) Zračni prijevoznik mora u Operativnom priručniku odrediti vremena javljanja na dužnost, koja realno odražavaju potrebno vrijeme za predpoletne dužnosti vezane uz sigurnost.

(13) Standardno vrijeme javljanja na dužnost prije leta je 1 sat. Predpoletne dužnosti su dio FDP-a, a 30 minuta se mora osigurati za poslijeletne dužnosti koje se računaju kao vrijeme na dužnosti. Vrijeme provedeno između javljanja na dužnost prije leta i završetak poslijeletnih dužnosti određuje dužinu vremena odmora koji slijedi.

(14) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na operacije sa jednim članom letačke posade i na letove u svrhu pružanja hitne medicinske pomoći (Emergency Medical Service – EMS).

Ograničenja trajanja vremena letačke dužnosti u operacijama s jednim članom letačke posade

Članak 10.

(1) Najveće dopušteno osnovno dnevno trajanje vremena letačke dužnosti (maximum basic daily FDP) je:

Tablica 1.

Lokalno vrijeme javljanja na dužnost

Broj sektora

do 4

5

6

7

8 ili više

Najveće dopušteno osnovno dnevno trajanje vremena letačke dužnosti

0600-0759

10

930

9

8

8

0800-1259

11

1030

10

930

8

1300-1759

10

930

9

8

8

1800-2159

9

830

8

8

8

2200-0559

8

8

8

8

8

(2) Zračni prijevoznik mora planirati red letenja tako da letovi završavaju unutar dopuštenog FDP-a. Kada stvarne operacije traju dulje od najviše dopuštenog FDP-a u više od 33% letova u tom redu letenja za tu sezonu, zračni prijevoznik mora poduzeti odgovarajuće mjere kako bi uskladio red letenja ili planiranje posada.

(3) Produženje najvećeg dopuštenog osnovnog dnevnog trajanja vremena letačke dužnosti je dozvoljeno u skladu sa zahtjevima iz članaka 20. i 21. ovoga Pravilnika. Najviše su dozvoljena dva produženja u bilo kojih 7 uzastopnih dana.

(4) Produženje najvećeg dopuštenog dnevnog trajanja vremena letačke dužnosti nije dozvoljeno kada najveće dopušteno osnovno dnevno trajanje vremena letačke dužnosti (maximum basic daily FDP) obuhvaća 6 ili više sektora.

(5) Zračni prijevoznik mora u Operativnom priručniku odrediti vremena javljanja na dužnost, koja realno odražavaju potrebno vrijeme za predpoletne dužnosti vezane uz sigurnost.

(6) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na operacije sa jednim članom letačke posade prilikom obavljanja letova koji počinju i završavaju na istom mjestu (A-A).

Ograničenja trajanja vremena letačke dužnosti u operacijama sa jednim članom letačke posade prilikom obavljanja letova koji počinju i završavaju na istom mjestu (A-A)

Članak 11.

(1) Najveće dopušteno osnovno dnevno trajanje vremena letačke dužnosti (maximum basic daily FDP) je 10 sati. Ovo vrijeme se može produžiti na najviše 12 sati samo u svrhu pozicioniranja zrakoplova iz/u bazu.

(2) Pilot smije provesti najviše 7 sati za komandama zrakoplova u vremenu trajanja letačkih dužnosti. Ovo vrijeme se može produžiti za najviše 2 sata samo u svrhu pozicioniranja zrakoplova iz/u bazu.

(3) Najveće dopušteno neprekidno vrijeme za komandama bez prekida je 3 sata. Minimalni obvezni odmor nakon svaka 3 sata neprekidno za komandama je 30 minuta.

(4) Produženje najvećeg dopuštenog osnovnog dnevnog trajanja vremena letačke dužnosti je dozvoljeno u skladu sa zahtjevima iz članaka 20. ovoga Pravilnika.

(5) Zračni prijevoznik mora u Operativnom priručniku odrediti vremena javljanja na dužnost, koja realno odražavaju potrebno vrijeme za predpoletne dužnosti vezane uz sigurnost.

Ograničenje trajanja letačke dužnosti pri obavljanju operacija za koje su određena različita najveća dopuštena dnevna trajanja vremena letačke dužnosti

Članak 12.

Zračni prijevoznik mora za članove posade koji obavljaju operacije unutar istoga FDP-a za koje su određena različita najveća dopuštena dnevna trajanja vremena letačke dužnosti primijeniti restriktivnija ograničenja.

Obveza dežurstva (standby duty)

Članak 13.

(1) Zračni prijevoznik mora članove posade unaprijed obavijestiti u rasporedu letenja o vremenu početka, završetka i vrsti obveze dežurstva.

(2) Početak obveze dežurstva određuje koliki će biti dopušteni FDP, osim kada stvarni FDP ne započinje u uvjetima koji su restriktivniji, pa će se tada to ograničenje primjenjivati.

(3) Kada se obveza dežurstva provodi kod kuće, ili u odgovarajućem smještaju koje je osigurao zračni prijevoznik, tijekom perioda između 22:00 i 08:00 sati po lokalnom vremenu, a članu posade je obavijest o vremenu javljanja na dužnost dana do dva sata prije javljanja na dužnost, dopušteni FDP započinje u vrijeme javljanja na određenom mjestu javljanja.

(4) Ako je član posade pozvan s obveze dežurstva, obveza dežurstva će prestati kada se ta osoba javi na određenu poziciju javljanja.

(5) Ako je član posade pozvan s obveze dežurstva da bi započeo FDP prije navršenih 6 sati obveze dežurstva tada će ukupno dopušteno vrijeme dužnosti biti zbroj ukupnog vremena provedenog na dežurstvu i dopuštenog FDP-a.

(6) Ako je član posade opozvan s obveze dežurstva da bi započeo FDP nakon navršenih 6 ili više sati obveze dežurstva, tada će ukupno dopušteno vrijeme dužnosti biti zbroj ukupnog vremena provedenog na dežurstvu i dopuštenog FDP, umanjenog za trajanje dežurstva koje je odrađeno preko 6 sati.

(7) Najveće dopušteno trajanje obveze dežurstva je 12 sati unutar jednog perioda dužnosti.

(8) Nakon završetka obveze dežurstva, tijekom kojeg član posade nije pozvan na izvršenje letačke dužnosti mora mu se osigurati odmor, prije početka slijedeće dužnosti, u trajanju koje nije manje od 12 sati. Slično, nakon završetka perioda dostupnosti, mora proteći najmanje deset sati prije početka sljedeće dužnosti.

(9) Na opravdan i argumentiran zahtjev zračnog prijevoznika, i uz suglasnost zainteresiranih strana, Agencija može odobriti dopušteno trajanje obveze dežurstva drugačijeg od onog navedenog u stavku 7. ovoga članka.

Dežurstvo na aerodromu (airport standby)

Članak 14.

(1) Član posade zrakoplova je na dežurstvu na aerodromu (airport standby) od trenutka javljanja na određenom mjestu javljanja do kraja najavljenog vremena dežurstva.

(2) Vrijeme dežurstva provedeno na aerodromu se u potpunosti uzima u obzir prilikom računanja kumulativnih sati na dužnosti.

(3) Kada je član posade na dežurstvu na aerodromu, u neposrednoj spremnosti, za preuzimanje letačke dužnosti, tada dopušteni FDP započinje vremenom javljanja na dežurstvo.

(4) Kada nakon dežurstvu na aerodromu ne slijedi FDP, minimalni odmor koji nakon toga slijedi mora trajati najmanje koliko i minimalni odmor propisan ovim Pravilnikom.

(5) Zračni prijevoznik mora članovima posade zrakoplova za vrijeme dežurstva na aerodromu osigurati udobno i mirno mjesto zatvoreno za javnost.

Vrijeme putovanja (travelling time)

Članak 15.

(1) Vrijeme putovanja, osim onog provedenog na pozicioniranju, ne računa se kao vrijeme dužnosti (duty).

(2) Ukoliko vrijeme putovanja od kuće do aerodroma polaska prelazi 1 sat i 30 minuta, tada član posade zrakoplova mora organizirati privremeni smještaj u blizini domaće baze (home base) zračnog prijevoznika.

(3) Kada se od člana posade zrakoplova zahtijeva da putuje od svoje kuće na aerodrom koji nije domaća baza, tada će se svako vrijeme putovanja, preko vremena putovanja od kuće do domaće baze, računati kao pozicioniranje.

Pozicioniranje

Članak 16.

(1) Vrijeme provedeno na pozicioniranju računa se kao vrijeme dužnosti (duty).

(2) Pozicioniranje nakon javljanja na dužnost, a prije operativnog sektora, uračunava se u FDP, ali se ne računa kao sektor.

(3) Kada pozicioniranje slijedi nakon operativnog sektora, ono se ubraja u izračun minimalnog odmora propisanog člankom 19. ovoga Pravilnika.

Godišnji odmor

Članak 17.

(1) Članovi posade zrakoplova imaju pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna ili na razmjerni dio godišnjeg odmora ukoliko je trajanje radnog odnosa manje od 1 godine.

(2) Minimalni period plaćenog godišnjeg odmora ne smije se zamijeniti s nekim drugim oblikom naknade, osim u slučaju prekida radnog odnosa.

Slobodni dani

Članak 18.

Zračni prijevoznik mora osigurati da svi članovi posade zrakoplova imaju pravo na slobodne dane oslobođene od svih dužnosti i dežurstva, o kojima ih je ranije obavijestio, kako slijedi:

– najmanje sedam lokalnih dana svakog kalendarskog mjeseca, u koje se može uračunati propisano obvezno vrijeme odmora;

– najmanje 96 lokalnih dana u svakoj kalendarskoj godini, u koje se može uračunati propisano obvezno vrijeme odmora.

Odmor

Članak 19.

(1) Minimalno vrijeme odmora koje zračni prijevoznik mora osigurati prije početka FDP-a u domaćoj bazi mora biti najmanje onoliko koliko je trajala prethodna dužnost ili 12 sati, što je duže.

(2) Minimalno vrijeme odmora koje je zračni prijevoznik dužan osigurati članovima posade zrakoplova prije početka FDP-a izvan domaće baze mora biti najmanje onoliko koliko je trajala prethodna dužnost ili 10 sati, što je duže. Kada je posada zrakoplova izvan domaće baze zračni prijevoznik mora osigurati mogućnost spavanja od minimalno 8 sati, ne uključujući vrijeme putovanja i vrijeme potrebno za ostale fiziološke potrebe.

(3) Zračni prijevoznik mora osigurati da se efekti razlike vremenskih zona na članove posade zrakoplova kompenziraju s dodatnim odmorom.

(4) Zračni prijevoznik mora osigurati da se minimalno vrijeme odmora periodički povećava do tjednog odmora, tj. do 36-satnog odmora uključujući dvije lokalne noći, na način da nikada između kraja prethodnog tjednog odmora i početka sljedećeg tjednog odmora ne prođe više od 168 sati. U izuzetnim slučajevima, Agencija može donijeti odluku o tome da druga lokalna noć započne u 20.00, ukoliko je tjedni odmor trajao najmanje 40 sati.

Produženje najvećeg dopuštenog trajanja vremena letačke dužnosti dijeljenjem radnog vremena (extended FDP by split duty)

Članak 20.

(1) Kada se FDP sastoji od dva ili više sektora, od kojih jedan može biti putovanje u svrhu pozicioniranja koje se računa kao sektor, a odvojeni su odmorom koji je manji od minimalno propisanog vremena odmora, najveće dopušteno trajanje vremena letačke dužnosti se može produžiti kako slijedi:

Tablica 2.

Trajanje prekida

Dopušteno produženje

manje od 3 sata

nije dozvoljeno

od 3 sata do 9 sati i 59 minuta

period jednak polovini vremena trajanja prekida

(2) Vrijeme odmora ne uključuje vrijeme za neposredne poslijeletne i predpoletne dužnosti u trajanju od najmanje 30 minuta. Vrijeme za neposredne poslijeletne i predpoletne dužnosti određuje zračni prijevoznik. Kada je vrijeme odmora 6 sati ili kraće, dovoljno je osigurati mirno i udobno mjesto, nedostupno javnosti. Odgovarajući smještaj se mora osigurati ako je vrijeme odmora duže od 6 uzastopnih sati, odnosno ako traje 3 sata ili više u vremenu između 22.00 i 06.00 sati po lokalnom vremenu.

(3) Ako se odmor odvija u zrakoplovu na zemlji, zračni prijevoznik mora u Operativnom priručniku definirati minimalne standarde buke, temperature, svjetla i ventilacije zraka. U tom slučaju posada mora imati adekvatnu kontrolu temperature i ventilacije zraka u zrakoplovu. Putnici ne smiju biti u zrakoplovu.

Nepredviđene okolnosti na aktualnom letu – diskrecija zapovjednika zrakoplova

Članak 21.

(1) U nepredvidivim okolnostima i uz pojačan nadzor glede primjene odredaba ovoga članka, ograničenja FDP-a, vremena dužnosti i vremena odmora mogu se izmijeniti. Takve izmjene moraju biti prihvaćene od strane zapovjednika zrakoplova nakon konzultiranja s ostalim članovima posade zrakoplova i moraju biti u skladu sa sljedećim odredbama:

(a) najveće dopušteno osnovno dnevno trajanje vremena letačke dužnosti iz članka 9. stavka 1. i članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika ne može se produžiti za više od dva sata, osim u slučaju uvećane letačke posade, kada se najveće dopušteno osnovno dnevno trajanje vremena letačke dužnosti može produžiti za najviše 3 sata, i

(b) ako u zadnjem sektoru (final sector) unutar FDP-a, zbog nepredvidivih okolnosti nakon polijetanja, dođe do produženja najvećeg dopuštenog dnevnog trajanja vremena letačke dužnosti, let se može nastaviti prema planiranom odredištu ili alternaciji. U tom slučaju, odmor koji slijedi nakon FDP-a može se smanjiti, ali nikada ne smije biti manji od odmora propisanog u članku 19. stavku 2. ovoga Pravilnika.(2) Zapovjednik zrakoplova može, u posebnim okolnostima koje bi mogle dovesti do ozbiljnog zamora posade i nakon konzultiranja s ostalim članovima posade zrakoplova iskoristiti svoje diskreciono pravo i skratiti stvarni FDP i/ili produžiti vrijeme odmora u cilju eliminiranja štetnog utjecaja na sigurnost leta.

(3) Zapovjednik zrakoplova mora u slučaju produženja FDP-a ili skraćenja odmora na temelju diskrecijskog prava podnijeti izvještaj zračnom prijevozniku.

(4) Kada produženje FDP-a ili smanjenje odmora premašuje jedan sat, zračni prijevoznik je dužan kopiju izvještaja sa svojim komentarima, dostaviti Agenciji u roku od 28 dana.

(5) Izvještaj o korištenju diskrecijskog prava zapovjednika zrakoplova o produženju FDP-a i/ili vremena leta mora sadržavati podatke navedene na obrascu CDR-01, koji se nalazi u Dodatku 1 ovoga Pravilnika.

(6) Izvještaj o korištenju diskrecijskog prava zapovjednika zrakoplova o skraćenju FDP-a mora sadržavati podatke navedene na obrascu CDR-02, koji se nalazi u Dodatku 2 ovoga Pravilnika.

Kumulativni sati na dužnosti (cumulative duty hours)

Članak 22.

(1) Prilikom računanja ukupnog radnog vremena (cumulative totals) sati provedeni na dužnosti (duty hours) uzet će se u potpunosti (100%) za:

(a) vrijeme na dužnosti i vrijeme letačke dužnosti, plus poslijeletne dužnosti koje slijede;

(b) sve obveze dežurstva, izuzev onih navedenih u stavku 2. ovog članka;

(c) vrijeme provedeno u pozicioniranju.

(2) Prilikom računanja ukupnog radnog vremena (cumulative totals) sati provedeni na dežurstvu računat će se kao pola vremena na dužnosti (50%):

(a) za obvezu dežurstva, kada je posada obaviještena o javljanju na dužnost trostruko ili više vremena od minimalno propisanog vremena javljanja na dužnost,

(b) kada se obveza dežurstva kod kuće ili u odgovarajućem smještaju osiguranom od strane zračnog prijevoznika, gdje član posade može imati neometani odmor, provodi tijekom perioda između 22.00 i 08.00 po lokalnom vremenu, a tijekom tog perioda nije pozvan na dužnost.

Zapisi o radnom vremenu, vremenu letačke dužnosti i vremenu odmora

Članak 23.

(1) Zračni prijevoznik mora voditi zapise koji moraju uključiti sljedeće podatke:

(a) vrijeme leta;

(b) početak, trajanje i kraj svake dužnosti ili FDP-a; i

(c) vrijeme odmora i slobodne dane.

(2) Zapisi iz stavka 1. ovog članka moraju se čuvati najmanje 15 kalendarskih mjeseci od datuma zadnjeg upisa.

(3) Preslike zapisa iz stavka 1. ovog članka moraju biti dostupne posadi na njihov zahtjev.

(4) Ukoliko zapisi koje je zračni prijevoznik dužan voditi prema stavku 1. ovog članka ne uključuju sva vremena letačke dužnosti, vremena na dužnosti i vremena odmora pojedinog člana posade zrakoplova, taj član mora voditi osobni zapis s podacima iz stavka 1. ovog članka.

(5) Zapisi iz stavka 4. ovog članka moraju se voditi na obrascu FDR-01, koji se nalazi u Dodatku 3 ovoga Pravilnika, ili na obrascu koji odredi zračni prijevoznik a koji sadrži najmanje one podatke sadržane u obrascu FDR-01, i moraju se čuvati najmanje 15 kalendarskih mjeseci od datuma zadnjeg upisa.

(6) Član posade zrakoplova mora prezentirati svoj zapis, na zahtjev bilo kojeg zračnog prijevoznika koji ga zapošljava, prije nego započne letačku dužnost.

(7) Zračni prijevoznik mora posebno čuvati sve izvještaje o korištenju diskrecionog prava zapovjednika zrakoplova o produženju FDP-a, vremena leta i skraćenju vremena odmora, najmanje 6 mjeseci nakon događaja.

(8) Svi zapisi o radnom vremenu članova posade zrakoplova moraju biti dostupni Agenciji, ukoliko ona to zahtijeva.

Izuzeća

Članak 24.

Agencija može na zahtjev zračnog prijevoznika, kada smatra kako nije ugrožena sigurnost, odobriti odstupanja od odredaba ovoga Pravilnika koje se odnose na: najveće dopušteno dnevno trajanje vremena letačke dužnosti u operacijama sa jednim članom posade, dijeljenu dužnost i dežurstvo. Zračni prijevoznik, u tom slučaju, mora Agenciji obrazložiti razloge zahtjeva za izuzećem, i pružiti dokaze o odgovarajućem operativnom iskustvu i uzimajući u obzir druge relevantne faktore dokazati uspostavu prihvatljive razine sigurnosti.

Mjere zaštite na radu

Članak 25.

(1) Zračni prijevoznik mora omogućiti članovima posade zrakoplova koji su kod njega zaposleni zaštitu zdravlja i zaštitu na radu, u skladu s prirodom njihovog posla.

(2) Članovima posade zrakoplova moraju u svakom trenutku biti dostupne odgovarajuće zdravstvene službe ili objekti te službe ili objekti zaštite na radu vezane za njihovu sigurnost i zdravlje.

Zdravstveni pregled

Članak 26.

(1) Zračni prijevoznik mora osigurati da članovi posade zrakoplova na početku radnog odnosa kod njega imaju pravo na, za njih, besplatan zdravstveni pregled i nakon toga u redovitim intervalima za članove letačke posade jednom godišnje, a za članove kabinske posade svake dvije godine.

(2) Podaci sa zdravstvenog pregleda iz stavka 1. ovog članka su povjerljivi i ne smiju se otkrivati niti jednoj drugoj osobi bez pisane suglasnosti člana posade zrakoplova o kojem se radi.

(3) Zdravstveni pregledi iz stavka 1. ovog članka nisu ni u kakvoj vezi s pregledima koji se obavljaju radi stjecanja i produžavanja valjanosti dozvola i ovlaštenja, i mogu se obavljati u sklopu zdravstvenog sustava.

(4) Ovlaštene osobe koje obavljaju procjenu zdravstvene sposobnosti iz stavka 1. ovog članka mogu savjetovati poslodavca o pitanjima vezanim za zdravstvene probleme pojedinog člana posade zrakoplova za koje liječnik smatra da su povezani s činjenicom da taj član posade zrakoplova radi noću.

(5) U slučaju kada ovlaštena osoba koja obavlja liječničke preglede tako savjetuje poslodavca u skladu sa stavkom 4. ovog članka, poslodavac će tog člana posade zrakoplova premjestiti, kad god je to moguće, na druge mobilne ili nemobilne dnevne poslove za koje je sposoban.

(6) Svi podaci koji su u vezi sa specifičnostima radnog okruženja članova posade zrakoplova moraju biti dostupni Agenciji, ukoliko zatraži te podatke.

Prehrana

Članak 27.

Zračni prijevoznik mora osigurati i mogućnost prehrane (obrok i piće) kako ne bi došlo do smanjenja sposobnosti članova posade zrakoplova, posebno u slučaju kada FDP prelazi 6 sati.

Dodaci

Članak 28.

(1) Dodaci 1 do 3 tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Dodatke iz stavka 1. ovog članka čine:

a) Dodatak 1: izvještaj o korištenju diskrecijskog prava zapovjednika zrakoplova o produženju vremena letačke dužnosti i/ili vremena leta;

b) Dodatak 2: izvještaj o korištenju diskrecijskog prava zapovjednika zrakoplova o skraćenju vremena;

c) Dodatak 3: zapis o vremenima letenja i dužnosti.

Stupanje na snagu

Članak 29.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova (»Narodne novine« broj 126/09, 39/10 i 142/12).

Klasa: 011-01/12-01/165

Urbroj: 530-06-1-1-13-7

Zagreb, 3. svibnja 2013.

Ministar

pomorstva, prometa i infrastrukture

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

DODATAK 1.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU DISKRECIJSKOG PRAVA ZAPOVJEDNIKA ZRAKOPLOVA O PRODUŽENJU VREMENA LETAČKE DUŽNOSTI I/ILI VREMENA LETA


DODATAK 2.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU DISKRECIJSKOG PRAVA ZAPOVJEDNIKA ZRAKOPLOVA O SKRAĆENJU VREMENA


DODATAK 3.

ZAPIS O VREMENIMA LETENJA I DUŽNOSTI


57 15.05.2013 Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova