Pravilnik o dopuni Pravilnika o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja

NN 57/2013 (15.5.2013.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja

MINISTARSTVO KULTURE

1183

Na temelju članka 101. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12), a na prijedlog Hrvatskoga vijeća za kulturna dobra, ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O STRUČNIM ZVANJIMA U KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKOJ DJELATNOSTI TE UVJETIMA I NAČINU NJIHOVA STJECANJA

Članak 1.

U Pravilniku o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (»Narodne novine«, broj 59/09 i 117/12) iza članka 33. dodaje se naslov i članak 33.a koji glase:

»VI.a UPISNIK

Članak 33.a

Na temelju izdanih uvjerenja, odnosno pravomoćnih rješenja donesenih sukladno odredbama ovoga Pravilnika, Ministarstvo kulture izvršit će upis fizičke osobe u Upisnik, prema obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/13-01/0002

Urbroj: 532-06-01-01/8-13-3

Zagreb, 15. travnja 2013.

Ministrica kulture

prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić, v. r.

UPISNIK PRISTUPNIKA KOJI SU STEKLI TEMELJNO STRUČNO ZVANJE U KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKOJ DJELATNOSTI

1. Redni broj upisa ______

2. Broj i datum uvjerenja/rješenja o stečenome zvanju

Klasa:     _____________________________________________________

Urbroj:   _____________________________________________________

Datum:   _____________________________________________________

Datum ispita: __________________________________________________

Datum sjednice: ________________________________________________

3. Pristupnik koji je stekao temeljno stručno zvanje

____________________________________________________________

Ime i prezime

____________________________________________________________

Datum i mjesto rođenja

____________________________________________________________

Stečeno zvanje/uža specijalnost

UPISNIK KANDIDATA KOJI SU STEKLI VIŠE STRUČNO ZVANJE U KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKOJ DJELATNOSTI

1. Redni broj upisa _________

2. Broj i datum rješenja

o stečenome zvanju

Klasa: ________________________________________________________

Urbroj: _______________________________________________________

Datum: _______________________________________________________

Datum sjednice: ________________________________________________

3. Kandidat koji je stekao više stručno zvanje

____________________________________________________________

Ime i prezime

____________________________________________________________

Datum i mjesto rođenja

____________________________________________________________

Stečeno zvanje/uža specijalnost

57 15.05.2013 Pravilnik o dopuni Pravilnika o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja