Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćivača u obliku čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve TPV 401 (izdanje 00)

NN 57/2013 (15.5.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćivača u obliku čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve TPV 401 (izdanje 00)

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1185

Na temelju članka 54. stavka 8. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 110/07), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo uz suglasnost ministra zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERAMA ZA SPREČAVANJE EMISIJE PLINOVITIH ONEČIŠĆIVAČA I ONEČIŠĆIVAČA U OBLIKU ČESTICA IZ MOTORA S UNUTRAŠNJIM IZGARANJEM KOJI SE UGRAĐUJU U NECESTOVNE POKRETNE STROJEVE TPV 401 (IZDANJE 00)

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2011/88/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o izmjenama Direktive 97/68/EZ u vezi s odredbama za stavljanje na tržište prema fleksibilnom programu (SL L 305, 23. 11. 2011.).

Članak 2.

U Pravilniku o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćivača u obliku čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve TPV 401 (izdanje 00) (»Narodne novine« br. 16/09, 64/09, 105/10 i 41/12) članku 5. stavak 6. mijenja se i glasi:

»6. Motori s kompresijskim paljenjem za uporabu različitu od pogona tračničkih vozila i plovila za plovidbu na unutarnjim vodama mogu se stavljati na tržište prema fleksibilnomu programu u skladu s postupkom propisanim Dodatkom XIII., uz stavke 1. do 5.«.

Članak 3.

Članak 13. mijenja se kako slijedi:

– u stavku 2. briše se drugi podstavak;

– iza stavka 2. dodaju se stavci 2.a i 2.b koji glase:

»2.a Iznimno od članka 11. stavka 4. točke (2) i točke (5) te stavka 5. Zavod može dopustiti stavljanje na tržište sljedećih motora za tračnička vozila i lokomotive:

(i) zamjenskih motora koji zadovoljavaju granične vrijednosti stupnja III. A, kad su namijenjeni da zamijene motora za tračnička vozila i lokomotive koji:

ne zadovoljavaju normu stupnja III. A, ili

– zadovoljavaju normu stupnja III. A, ali ne zadovoljavaju normu stupnja III. B;

(ii) zamjenskih motora koji zadovoljavaju granične vrijednosti stupnja III. A, kada su namijenjeni da zamijene motore za motorna tračnička vozila koja nemaju uređaj za upravljanje i ne mogu se samostalno kretati, tako dugo dok zamjenski motori zadovoljavaju normu koja nije niža od norme koju zadovoljavaju motori ugrađeni na postojeća tračnička vozila istoga tipa.

Dopuštenje prema ovom stavku može se dodijeliti samo u slučajevima kad Zavod prihvati da bi uporaba zamjenskih motora koji zadovoljavaju zahtjeve najnovijeg stupnja za emisije koji se primjenjuje za predmetna tračnička vozila i lokomotive stvarala značajne tehničke poteškoće.

2.b. Natpisna pločica na kojoj se nalazi tekst »ZAMJENSKI MOTOR« i jedinstvena oznaka pripadajućega dopuštenja mora se postaviti na motore obuhvaćane stavcima 2. i 2.a.«;

– stavak 8. mijenja se i glasi:

»8. Dopušteno je stavljanje na tržište motora kako je definirano Dodatkom I. točkom 1. pod A(i), A(ii) i A(v), prema »fleksibilnom programu« u skladu s odredbama iz Dodatka XIII.«.

Članak 4.

U Dodatku XIII. tekst točke 1. zamjenjuje se novim tekstom koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/04

Urbroj: 558-04-01/1-13-13

Zagreb, 9. svibnja 2013.

Ravnatelj

Ismar Avdagić, dipl. iur., v. r.

PRILOG

»1. POSTUPCI PROIZVOĐAČA IZVORNE OPREME (OEM)

1.1. Osim u razdoblju valjanosti stupnja III. B proizvođač izvorne opreme (OEM) koji želi upotrebljavati fleksibilni program mora zatražiti, osim za motore za pogon tračničkih vozila i lokomotiva, dopuštenje nekoga mjerodavnoga tijela za odobravanje da njegovi proizvođači motora mogu stavljati na tržište motore namijenjene isključivo za njegovu uporabu. Broj motora koji ne zadovoljavaju trenutačne granične vrijednosti emisija, ali su odobreni prema najbližem prijašnjem stupnju graničnih vrijednosti emisija, ne smije prijeći količine iz točaka 1.1.1 i 1.1.2

1.1.1 Broj motora koji se stavljaju na tržište prema fleksibilnom programu ne smije ni u kojoj kategoriji motora prelaziti 20 % od godišnje količine opreme s motorima u toj kategorije koju je proizvođač izvorne opreme stavio na tržište (izračunan kao prosjek posljednjih pet godina prodaje na tržištu Europske unije). Kad OEM stavlja opremu na tržište Europske unije u razdoblju kraćem od pet godina, tada će se prosjek računati na temelju razdoblja u kojem je stavljao opremu na tržištu Europske unije.

1.1.2 Kao alternativa točki 1.1.2., osim za motore za pogon tračničkih vozila i lokomotiva, OEM može tražiti dopuštenje da njegovi proizvođači motora mogu staviti na tržište ograničeni broj motora isključivo za njegovo uporabu. Broj motora u svakoj od kategorija motora ne smije prelaziti sljedeće količine

Raspon snage motora (kW)

Broj motora

19 kW ≤ P < 37 kW

200

37 kW ≤ P < 75 kW

150

75 kW ≤ P < 130 kW

100

130 kW ≤ P < 560 kW

50

1.2. Tijekom valjanosti stupnja III. B, ali za razdoblje koje nije dulje od 3 godine nakon početka toga stupnja, i osim za motore za pogon tračničkih vozila i lokomotiva, OEM koji želi upotrebljavati fleksibilni program treba zatražiti dopuštenje nekoga mjerodavnoga tijela za odobravanje da njegovi proizvođači motora mogu stavljati na tržište motore namijenjene isključivo za njegovu uporabu. Količina motora koji ne zadovoljavaju trenutačne granične vrijednosti emisija, ali su odobreni prema najbližem prijašnjem stupnju graničnih vrijednosti emisija, ne smije prijeći količine iz točaka 1.2.1 i 1.2.2

1.2.1 Broj motora koji se stavljaju na tržište prema fleksibilnom programu ne smije ni u kojoj kategoriji motora prelaziti 37,5 % od godišnje količine opreme s motorima kategorije koju OEM stavlja na tržište (izračunan kao prosjek posljednjih pet godina prodaje na tržištu Europske unije). Kad OEM stavlja opremu na tržište Europske unije u razdoblju kraćem od pet godina, tada će se prosjek računati na temelju razdoblja u kojem je stavljao opremu na tržištu Europske unije.

1.2.2 Kao alternativa točki 1.2.1, OEM može tražiti dopuštenje da njegovi proizvođači motora stave na tržište ograničeni broj motora isključivo za njegovo uporabu. Broj motora u svakoj od kategorija motora ne smije prelaziti sljedeće količine:

Raspon snage motora P (kW)

Broj motora

37 ≤ P < 56

200

56 ≤ P < 75

175

75 ≤ P < 130

250

130 ≤ P ≤ 560

125

1.3. Za motore za pogon lokomotiva, OEM može u razdoblju valjanosti stupnja III. B, ali koje nije dulje od 3 godine računajući od početka valjanosti toga stupnja, zatražiti dopuštenje da njegovi proizvođači motora mogu staviti na tržište najviše 16 motora isključivo za njegovo uporabu. OEM može tražiti i da njegovi proizvođači motora mogu staviti na tržište najviše 10 dodatnih motora s nazivnom snagom većom od 1 800 kW za ugradbu u lokomotive koje su konstruirane isključivo za uporabu u mreži Ujedinjene Kraljevine. Za lokomotive će se smatrati da zadovoljavaju zahtjeve jedino ako imaju certifikat o sigurnosti za vožnju u mreži Ujedinjene Kraljevine, ili se za njih može izdati takav certifikat.

To dopuštenje mora se izdati samo, ako iz tehničkih razloga nije moguće zadovoljavati granične vrijednosti stupnja III. B.

1.4. OEM u svoj zahtjev mjerodavnom tijelu za odobravanje mora uključiti sljedeće podatke:

(a) uzorak naljepnica koje treba staviti na svaki necestovni pokretni stroj u koji će se ugraditi motor stavljen na tržište prema fleksibilnom programu. Na naljepnicama se mora nalaziti sljedeći tekst: »STROJ Br. ... (serija strojeva) OD ... (ukupni broja strojeva u odgovarajućem rasponu snage) S MOTOROM Br. ... S TIPNIM ODOBRENJEM (Direktiva 97/68/EZ) br. …;

(b) uzorak dopunske naljepnice koja se postavlja ne motor i sadrži tekst koji je navede u točki 2.2.

1.5. OEM mora dostaviti mjerodavnom tijelu za odobravanje sve potrebne informacije o primjeni fleksibilnog programa koje to tijelo za odobravanje može smatrati potrebnim za donošenje odluke.

1.6. OEM mora svakom mjerodavnom tijelu za odobravanje u državama članicama dati sve informacije koje to tijelo za odobravanje zatraži radi potvrđivanja da li su motori koji su deklarirani ili označeni naljepnicom za stavljanje na tržište po fleksibilnom programu ispravno deklarirani ili označeni naljepnicom.«.