Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehnič­kim zahtjevima i utvrđivanju sukladnosti strojeva koji se koriste na poslovima humanitarnog razminiranja

NN 57/2013 (15.5.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehnič­kim zahtjevima i utvrđivanju sukladnosti strojeva koji se koriste na poslovima humanitarnog razminiranja

HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE

1190

Na temelju članka 69. stavka 2. Zakona o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine« broj: 153/05, 63/07 i 152/08) ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje, uz prethodno pribavljeno mišljenje ravnatelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo, 6. svibnja 2013. godine, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI STROJEVA KOJI SE KORISTE NA POSLOVIMA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkim zahtjevima i utvrđivanju sukladnosti strojeva koji se koriste na poslovima humanitarnog razminiranja (»Narodne novine« broj 53/07) u članku 47. riječi »Ravnatelj HCR-a« zamjenjuju se riječima »Čelnik organizacije, odnosno centra/labaratorija koji je obavio testiranje«.

Članak 2.

Članak 83. mijenja se tako da glasi:

»U slučaju izvanrednih okolnosti koje onemogućavaju ispitivanje stroja za razminiranje akreditirana organizacija, odnosno centar/labaratorij može produljiti valjanost potvrde sukladnosti i ocjene upotrebljivosti nadulje do 3 mjeseca.

Postupak produljenja i uvjete pod kojima se valjanost može produljiti akreditirana organizacija, odnosno centar/labaratorij propisuju svojim aktom.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 012-01/13-01/9

Broj: 530-117-06/1-13-3

Sisak, 6. svibnja 2013.

Ravnatelj

Dražen Jakopec, v. r.