Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu

NN 58/2013 (17.5.2013.), Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu

MINISTARSTVO FINANCIJA

1195

Na temelju članka 92. stavka 8. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/2013 i 32/2013) ministar financija uz prethodno mišljenje ministra pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA TROŠARINE NA ENERGENTE KOJI SE KORISTE KAO POGONSKO GORIVO ZA PLOVIDBU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti i način oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu sukladno članku 101. stavku 1. točki 2. Zakona o trošarinama (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Ovim se Pravilnikom propisuju:

1. uvjeti i način pod kojima se ostvaruje oslobođenje od plaćanje trošarine na plinsko ulje za pogon odgovarajućih plovnih objekata i plovila registriranih za gospodarske svrhe,

2. uvjeti i postupak povrata plaćene trošarine za korištenje bezolovnog motornog benzina za pogon odgovarajućih plovnih objekata i plovila registriranih za gospodarske svrhe,

3. kriteriji za određivanje najveće dopuštene količine potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom i bezolovnog motornog benzina kao pogonskog goriva za plovidbu,

4. označavanje i bojanje plinskog ulja te uporaba i popunjavanje (vođenje) obrasca za kontrolu potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom,

5. sadržaj, oblik i način korištenja kartice za kontrolu potrošnje goriva posebnih namjena (u daljnjem tekstu: kartica goriva za plovidbu) i drugih evidencija i isprava kojima se osigurava pravilna primjena oslobođenja od plaćanja trošarine te druge posebnosti provedbe i nadzora sustava oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika se ne odnose na uporabu energenata za namjenu ribolova.

Članak 2.

(1) Korisnici prava na potrošnju energenata koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu iz članka 101. stavka 1. točke 2. Zakona su pravne i fizičke osobe upisane u odgovarajući upisnik, odnosno očevidnik kao vlasnici, brodari ili korisnici financijskog leasinga plovnih objekata ili plovila sukladno posebnom propisu (u daljnjem tekstu: korisnici prava).

(2) Za isti plovni objekt ili plovilo ne može se istovremeno ostvarivati pravo na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom bez plaćanja trošarine ili sa sniženom trošarinom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi te pravo na potrošnju energenata bez plaćanja trošarine koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu sukladno ovome Pravilniku. Iznimno, za plovne objekte ili plovila kojima se uz djelatnost ribolova i akvakulture obavljaju i druge gospodarske djelatnosti ministarstvo nadležno za plovidbu može sukladno ovome Pravilniku izdati karticu goriva za plovidbu i odrediti kvotu potrošnje razmjerno vremenu i opsegu obavljanja druge gospodarske djelatnosti.

(3) Plovidba u smislu stavka 1. ovoga članka se odnosi na odgovarajuće plovne objekte i plovila koji se koriste za gospodarske svrhe, i to na:

1. plovne objekte u pomorskoj plovidbi, odnosno na:

a) brodove u međunarodnoj plovidbi;

b) brodove u nacionalnoj plovidbi (brodovi koji obavljaju linijski obalni promet, javni brodovi i brodovi koji se koriste za potrebe javnih tijela, brodovi koji obavljaju prijevoz tereta i putnika i koji obavljaju druge gospodarske djelatnosti te brodovi za posebne namjene);

c) jahte sa stalno ukrcanom profesionalnom posadom s valjanom pomorskom knjižicom izdanom sukladno posebnim propisima kojima se izravno i isključivo obavlja gospodarska, odnosno komercijalna djelatnost smještaja gostiju uz plaćanje naknade;

d) brodice (javne brodice, kao i one koje se koriste za potrebe javnih tijela, brodice koje obavljaju prijevoz tereta i putnika te koje obavljaju druge gospodarske djelatnosti, osim chartera);

2. plovila u unutarnjoj plovidbi (rijeke i jezera), odnosno na:

a) plovila u međunarodnoj plovidbi;

b) plovila u nacionalnoj plovidbi (plovila koji se koriste za potrebe javnih tijela, plovila koja obavljaju prijevoz tereta i putnika te koja obavljaju druge gospodarske djelatnosti i plovila za posebne namjene);

c) čamce (čamci koji se koriste za potrebe javnih tijela, čamci koji obavljaju prijevoz tereta i putnika te koji obavljaju druge gospodarske djelatnosti i čamci za posebne namjene).

(4) Oslobođenje od plaćanja trošarine se ne odnosi na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu plovnih objekata i plovila namijenjenih za sport i razonodu, uključujući i plovnih objekata i plovila za djelatnost iznajmljivanja trećim osobama s posadom ili bez posade (charter), a koji se koriste od strane vlasnika ili pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o najmu s posadom ili bez posade.

(5) Za potrebe ovoga Pravilnika brodom se smatra i plovilo sukladno propisima koji uređuju plovidbu unutarnjim vodama.

Članak 3.

(1) Plinsko ulje se može koristiti kao pogonsko gorivo za plovidbu iz članka 101. stavka 1. točke 2. Zakona uz oslobođenje od plaćanja trošarine:

1. ako je obojano plavom bojom te označeno propisanim indikatorom sukladno ovome Pravilniku i

2. ako se pravo na oslobođenje od plaćanja trošarine koristi temeljem kartice goriva za plovidbu izdane od ministarstva nadležnog za plovidbu i na način određen ovim Pravilnikom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka i uz uvjete propisane ovim Pravilnikom, plinsko ulje se može koristiti kao pogonsko gorivo za plovidbu iz članka 101. stavka 1. točke 2. Zakona uz oslobođenje od plaćanja trošarine i bez ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka ako se koristi za pogon brodova u međunarodnoj pomorskoj i međunarodnoj unutarnjoj plovidbi.

(3) U smislu ovoga Pravilnika brodovima u međunarodnoj plovidbi smatraju se i brodovi koji u okviru jednog plovidbenog pothvata dolaze iz inozemstva i uplovljavaju u dvije ili više luka na području Republike Hrvatske te isplovljavaju u inozemstvo (na primjer kružna putovanja).

Članak 4.

Za plovne objekte i plovila iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika koji za pogon koriste bezolovni motorni benzin za plovidbu iz članka 101. stavka 1. točke 2. Zakona korisnici prava imaju pravo na povrat plaćene trošarine uz uvjete i na način propisan ovim Pravilnikom.

II. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA TROŠARINE NA PLINSKO ULJE OBOJANO PLAVOM BOJOM

Članak 5.

(1) Plinsko ulje koje se koristi kao pogonsko gorivo za plovidbu iz članka 101. stavka 1. točke

2. Zakona mora biti obojano plavom bojom C.I. Solvent Blue 35 te mora biti označeno propisanim indikatorom. Plinsko ulje obojano plavom bojom mora sadržavati indikator C.I. Solvent Yellow 124 (N-etil-N-2–(1-izobutoksietoksi) etil-4-(fenilazo) anilin) u količini ne manjoj od 6 mg/l, a ne većoj od 9 mg/l.

(2) Količina i prisutnost indikatora iz stavka 1. ovoga članka određuje se prema harmoniziranoj referentnoj metodi Europske unije za dokazivanje Euromarkera (Solvent Yellow 124) u plinskom ulju.

(3) Označavanje plinskog ulja može se obavljati samo u trošarinskom skladištu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta kojemu je u odobrenju za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište odobreno i označavanje plinskog ulja za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. Zakona i koji u svom skladištu ima postrojenja prikladna za doziranje i miješanje.

(4) Doziranje sredstva za označavanje iz ovoga članka utvrđuje se instrumentom za ispitivanje količine indikatora za označavanje koji mora biti tehnički pregledan i ovjeren od strane tijela nadležnog za mjeriteljstvo te odobren i po potrebi plombiran od strane carinskog ureda nadležnog prema lokaciji trošarinskog skladišta, osim ako nije provedivo ispitivanje označenog plinskog ulja u akreditiranom laboratoriju prema harmoniziranoj referentnoj metodi Europske unije za dokazivanje Euromarkera.

(5) Skladištenje plinskog ulja obojanog plavom bojom iz stavka 1. ovoga članka mora se obaviti na način kojim se osigurava da drugi proizvodi ne utječu na neutraliziranje sredstava za označavanje.

(6) Prije otpreme iz trošarinskog skladišta plinsko ulje obojano plavom bojom iz stavka 1. ovoga članka mora biti označeno propisanim indikatorom i obojano plavom bojom sukladno stavku 1. ovoga članka.

(7) Plinsko ulje obojano plavom bojom iz stavka 1. ovoga članka koje se uvozi mora biti propisno označeno. Prilikom uvoza za označeno plinsko ulje se mora priložiti potvrda inozemnog dobavljača o vrsti i količini tvari za označavanje ovjerena od nadležnog tijela.

Članak 6.

(1) Karticu goriva za plovidbu izdaje ministarstvo nadležno za plovidbu. Kartica goriva za plovidbu smatra se javnom i zaštićenom ispravom i obrascem kao kartica za kontrolu potrošnje goriva posebnih namjena čiji se sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena posebno uređuje.

(2) Ugovoreni pružatelj usluge podrške sustavu za nadzor potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom (Financijska agencija) zaprima zahtjeve za izradom kartice goriva za plovidbu od korisnika prava, izrađuje kartice goriva za plovidbu temeljem zahtjeva i rješenja iz članka 9. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika te kartice goriva za plovidbu uručuje korisnicima prava.

Članak 7.

(1) Kartica goriva za plovidbu izrađuje se sukladno standardu ISO/IEC7810 od PVC materijala, formata ID1, veličine 85,6x53,98 mm, individualiziran sukladno standardu ISO/IEC 7813 te u uvjetima primjene standarda ISO/IEC 27001 potvrđen certifikatom.

(2) Prednja strana kartice goriva za plovidbu otisnuta je horizontalno u svijetloplavoj boji, a poleđina u svijetloplavoj boji te sadrži magnetnu traku crne boje. Podaci se na kartici goriva za plovidbu upisuju mehaničkim utiskivanjem.

Članak 8.

(1) Na prednjoj strani kartice goriva za plovidbu, od vrha prema dnu tiskan je sljedeći sadržaj:

1. Republika Hrvatska i grb Republike Hrvatske,

2. naziv ministarstva nadležnog za plovidbu,

3. gorivo za plovidbu,

4. OIB korisnika prava,

5. ime, odnosno oznaka plovnog objekta, odnosno plovila,

6. broj kartice goriva za plovidbu korisnika prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u plovidbi,

7. ime ili naziv korisnika prava.

(2) Na poleđini kartice goriva za plovidbu nalazi se magnetna traka i tekst sljedećeg sadržaja: »Kartica goriva za plovidbu je vlasništvo ministarstva nadležnog za plovidbu. Molimo nalaznika kartice goriva za plovidbu da je uruči ovom ministarstvu, odnosno lučkoj kapetaniji ili najbližoj poslovnici FINE«.

Članak 9.

(1) Pravo na karticu goriva za plovidbu stječe se na temelju rješenja kojeg izdaje ministarstvo nadležno na plovidbu po službenoj dužnosti za svaki pojedinačni brod, osim za brod iz članka 15. ovoga Pravilnika.

(2) Pravo na karticu goriva za plovidbu za svaku pojedinačnu jahtu iz članka 2. stavka 3. točke 1. podtočke c) ovoga Pravilnika stječe se na temelju rješenja kojeg na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika financijskog leasinga izdaje ministarstvo nadležno za plovidbu. Uz zahtjev se podnosi:

1. podatak o imenu jahte,

2. podatke o članovima posade jahte (ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), broj pomorske knjižice),

3. presliku ugovora o radu za svakog člana posade jahte,

4. izjava da će se jahta koristiti izravno i isključivo za obavljanje gospodarske, odnosno komercijalne djelatnosti uz plaćanje naknade što isključuje bilo kakvu privatnu uporabu, pri čemu se privatnom uporabom, između ostaloga, smatra i svako korištenje plovnih objekata i plovila od njihovih vlasnika ili korisnika financijskog leasinga i članova njihovih obitelji, uključujući i članove upravnog i nadzornog odbora te zaposlenike tvrtke koja je vlasnik ili primatelj financijskog leasinga ili korištenje plovnih objekata i plovila na temelju ugovora o najmu s posadom ili bez posade, odnosno drugih osnova koje se ne mogu klasificirati kao komercijalne,

5. bilo koji drugi dokaz koji se smatra potrebnim za utvrđivanjem opravdanosti zahtjeva.

(3) Pravo na karticu goriva za plovidbu za svaki pojedinačnu brodicu iz članka 2. stavka 3. točke 1. podtočke d) ovoga Pravilnika i čamac iz članka 2. stavka 3. točke 2. podtočke c) ovoga Pravilnika stječe se na temelju rješenja kojeg na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika financijskog leasinga izdaje ministarstvo nadležno za plovidbu. Uz zahtjev se podnosi:

1. podatak o oznaci brodice, odnosno čamca,

2. presliku ugovora o radu za svakog člana posade brodice, odnosno čamca i/ili rješenja o registraciji obrta,

3. izjava da će se brodica, odnosno čamac koristiti izravno i isključivo za obavljanje gospodarske, odnosno komercijalne djelatnosti uz plaćanje naknade što isključuje bilo kakvu privatnu uporabu, pri čemu se privatnom uporabom, između ostaloga, smatra i svako korištenje plovnih objekata i plovila od njihovih vlasnika ili korisnika financijskog leasinga i članova njihovih obitelji, uključujući i članove upravnog i nadzornog odbora te zaposlenike tvrtke koja je vlasnik ili primatelj financijskog leasinga ili korištenje plovnih objekata i plovila na temelju ugovora o najmu s posadom ili bez posade, odnosno drugih osnova koje se ne mogu klasificirati kao komercijalne,

4. bilo koji drugi dokaz koji se smatra potrebnim za utvrđivanjem opravdanosti zahtjeva.

(4) Ako ministarstvo nadležno za plovidbu uvidom u svoje evidencije ili na drugi način utvrdi okolnosti iz kojih proizlazi postojanje elemenata sumnje da jahta, brodica ili čamac, odnosno njen vlasnik ili korisnik financijskog leasinga ne zadovoljavaju uvjete iz ovoga Pravilnika za izdavanje i korištenje kartice goriva za plovidbu, odnosno za korištenje prava na oslobođenje od plaćanja trošarine, opravdanost zahtjeva iz stavaka 2. i 3. ovoga članka se utvrđuje nakon upotpunjavanja činjeničnog stanja i nedvojbenog utvrđivanja svih odlučnih okolnosti.

(5) Ako ministarstvo nadležno za plovidbu, Ministarstvo financija, Carinska uprava (u daljnjem tekstu: Carinska uprava) ili druga nadležna tijela uvidom u svoje evidencije ili na drugi način utvrde da jahta, brodica ili čamac, odnosno njihov vlasnik ili korisnik financijskog leasinga ne zadovoljavaju uvjete iz ovoga Pravilnika za izdavanje, kao i za korištenje kartice goriva za plovidbu, odnosno za korištenje prava na oslobođenje od plaćanja trošarine bez odlaganja će se poduzeti mjere iz članka 23. ovoga Pravilnika.

(6) Za javne brodice, odnosno čamce za koji se koriste za potrebe javnih tijela uz zahtjev za izdavanje kartice goriva za plovidbu nije potrebno priložiti isprave iz stavka 3. točke 2. i 3. ovoga članka.

Članak 10.

(1) Pravo na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom ostvaruje se u određenoj najvećoj dopuštenoj količini za jednu kalendarsku godinu (u daljnjem tekstu: godišnja kvota potrošnje).

(2) Rješenjem o izdavanju kartice goriva za plovidbu iz članka 9. ovoga Pravilnika utvrđuje se godišnja kvota potrošnje.

(3) Korisnici prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom mogu ostvariti pravo na potrošnju plinskog ulja u količini odobrene godišnje kvote potrošnje.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, korisnik prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom može podnijeti zahtjev ministarstvu nadležnom za plovidbu za povećanjem odobrene godišnje kvote potrošnje.

(5) Korisnik prava može podnijeti ministarstvu nadležnom za plovidbu zahtjev za povećanjem odobrene godišnje kvote potrošnje samo jednom u tijeku tekuće kalendarske godine uz predočenje odgovarajuće dokumentacije kojom dokazuje njegovu opravdanost (koncesija pomorskog dobra, zamjena pogonskog stroja, prošireni opseg poslovanja i drugo).

(6) Odobrena godišnja kvota potrošnje može iznositi najviše do jedne trećine odobrene količine za tekuću kalendarsku godinu, što ministarstvo nadležno za plovidbu utvrđuje novim rješenjem.

(7) Ministarstvo nadležno za plovidbu će po službenoj dužnosti novim rješenjem umanjiti odobrenu godišnju kvotu potrošnje ako se promijene okolnosti koje su postojale kod donošenja rješenja iz stavka 2. ovoga članka.

(8) U rješenju o izdavanju kartice goriva za plovidbu iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se da se korisniku prava izričito zabranjuje svako korištenje kartice goriva za plovidbu radi nabave plinskog ulja obojanog plavom bojom uz oslobođenje od plaćanja trošarine za bilo kakvu privatnu uporabu, pri čemu se privatnom uporabom, između ostaloga, smatra i svako korištenje plovnih objekata i plovila od njihovih vlasnika ili korisnika financijskog leasinga i članova njihovih obitelji, uključujući i članove upravnog i nadzornog odbora te zaposlenike tvrtke koja je vlasnik ili primatelj financijskog leasinga ili korištenje plovnih objekata i plovila na temelju ugovora o najmu s posadom ili bez posade, odnosno drugih osnova koje se ne mogu klasificirati kao komercijalne.

Članak 11.

(1) Godišnju kvotu potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom utvrđuje ministarstvo nadležno za plovidbu za svaki plovni objekt, odnosno plovilo prema kriterijima iz Priloga 1 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio. Godišnju kvotu potrošnje za brodove u linijskom putničkom pomorskom prometu utvrđuje ministarstvo nadležno za plovidbu na prijedlog Agencije za obalni linijski pomorski promet.

(2) Korisnik prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom ne može odobreno, a neiskorišteno pravo na potrošnju plinskog ulja iz tekuće kalendarske godine prenijeti niti koristiti u sljedećoj kalendarskoj godini.

(3) Iznimno, ako su iskorištene količine plinskog ulja korisnika prava veće od odobrenih količina za tekuću godinu, za količinu od najviše do 10 litara umanjit će se odobrena količina u sljedećoj godini.

Članak 12.

(1) Korisniku prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom ne može se izdati za isti plovni objekt ili plovilo dvije ili više kartica goriva za plovidbu u istom razdoblju.

(2) Gubitak kartice goriva za plovidbu korisnik prava na potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom dužan je prijaviti ministarstvu nadležnom za plovidbu te o gubitku odmah telefonski obavijestiti pozivni centar Financijske agencije (u daljnjem tekstu: FINA).

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju gubitka kartice goriva za plovidbu izdaje se zamjenska kartica goriva za plovidbu na trošak korisnika prava, pri čemu količine plinskog ulja utrošene do prijave gubitka kartice terete odobrenu godišnju kvotu potrošnje korisnika prava.

Članak 13.

(1) Korisnik prava koji je preuzeo karticu goriva za plovidbu dužan je prije kupnje plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. Zakona prodavatelju predočiti karticu goriva za plovidbu.

(2) Prodavatelj koji prodaje plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. Zakona dužan je provjeriti da je plovni objekt, odnosno plovilo u koje se vrši izravno utakanje plinskog ulja obojanog plavom bojom navedeno u kartici goriva za plovidbu korisnika prava, istog prije prodaje izvijestiti o raspoloživoj količini te izvršiti prodaju izravnim utakanjem u plovni objekt ili plovilo korisnika prava uz izdavanje računa s posebnom oznakom R-1 ili R-2 prema propisima o porezu na dodanu vrijednost. Prodavatelj ne smije utakati plinsko ulje obojano plavom bojom korisniku prava u spremnik motornog vozila ili radnog stroja.

(3) Prodavatelj iz stavka 2. ovoga članka mora zadovoljiti tehničke uvjete prihvata kartice goriva za plovidbu. Tehnički uvjeti prihvata kartice goriva za plovidbu javno se objavljuju na internetskim stranicama FINE, Carinske uprave i ministarstva nadležnog za plovidbu.

Članak 14.

(1) Kontrola potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. Zakona provodi se temeljem:

1. kartice goriva za plovidbu i

2. evidencije o kupcima plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. Zakona koji kupuju to plinsko ulje radi daljnje prodaje.

(2) Trošarinski obveznik i druga pravna ili fizička osoba – prodavatelj koji prodaje plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene iz članka 101. stavka 1. točke 2. Zakona dužan je voditi evidenciju iz stavka 1. točke 2. ovoga članka na Obrascu EKG-DP iz Priloga 2 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

III. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA TROŠARINE ZA PLINSKO ULJE ZA PLOVIDBU BRODOVA U MEĐUNARODNOJ POMORSKOJ I MEĐUNARODNOJ UNUTARNJOJ PLOVIDBI

Članak 15.

(1) Plinsko ulje se može koristiti kao pogonsko gorivo za plovidbu pod uvjetima iz članka 3. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika ako:

1. se neposredno nabavlja iz trošarinskog skladišta te ako

2. korisnik prava pri nabavi podnese isprave iz stavka 2. ovoga članka kojima dokazuje komercijalno obavljanje plovidbe u međunarodnoj pomorskoj i međunarodnoj unutarnjoj plovidbi.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može otpremati plinsko ulje iz trošarinskog skladišta za plovidbu iz članka 101. stavka 1. točke 2. Zakona oslobođeno od plaćanja trošarine pod sljedećim uvjetima:

1. da osobe koje obavljaju djelatnost plovidbe prilože dokumentaciju iz koje je razvidan predmet poslovanja, odnosno broj i datum registracije djelatnosti i ime tijela koje je registriralo djelatnost. Dokumentacija mora sadržavati tip plovnog objekta, odnosno plovila za koji se pogonsko gorivo nabavlja, uključivo s njegovim brojem upisa u odgovarajući registar iz kojeg je vidljivo da se radi o obavljanju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti te prijevozne dokumente;

2. da za svaku otpremu pogonskog goriva za plovidbu iz trošarinskog skladišta ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ispostavi račun ili drugi komercijalni dokument koji, uz ostalo, sadrži i napomenu da je pogonsko gorivo otpremljeno uz oslobođenje od plaćanja trošarine temeljem članka 101. stavka 1. točke 2. Zakona;

3. da priloži odlazeći manifest ili drugu odgovarajuću međunarodno priznatu ispravu (u daljnjem tekstu: manifest) prilikom isplovljavanja iz domaće luke u drugu domaću, odnosno stranu luku.

(3) Manifest iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati najmanje: ime i državnu pripadnost broda, ime i prezime zapovjednika broda, luku iz koje brod dolazi, količinu pogonskog goriva za ukrcaj iz trošarinskog skladišta, broj putnika, luke u koje će brod pristajati, broj i vrstu koleta, količinu i naziv robe, brojeve brodskih teretnica za teret koji treba istovariti u nekoj luci, luke u kojima će se ostali teret istovariti, luku ukrcaja za robu koja se prevozi na temelju brodske teretnice.

(4) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta obvezan je voditi evidenciju prema ovome članku o kupcima, prodanim količinama i vrstama energenata, kao i datumu prodaje te istu na traženje dostaviti nadležnom carinskom uredu.

IV. POVRAT TROŠARINE ZA BEZOLOVNI MOTORNI BENZIN

Članak 16.

(1) Pravo na povrat plaćene trošarine za bezolovni motorni benzin koji se koristi za pogon odgovarajućih plovnih objekata i plovila za plovidbu iz članka 101. stavka 1. točke 2. Zakona (u daljnjem tekstu: pravo na povrat trošarine) korisnici prava ostvaruju temeljem zahtjeva koji se podnosi carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu korisnika prava na Obrascu ZPB iz Priloga 3 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(2) Pravo na povrat trošarine imaju isključivo korisnici prava koji su upisani u registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin u nacionalnoj plovidbi (u daljnjem tekstu: registar korisnika povrata), i to za razdoblje počevši od dana upisa u registar korisnika povrata.

Članak 17.

Zahtjev za povrat trošarine iz članka 16. ovoga Pravilnika podnosi se odvojeno za svako četveromjesečno razdoblje u kalendarskoj godini. Zahtjev se podnosi najkasnije do:

1. zadnjeg dana mjeseca svibnja za četveromjesečno razdoblje siječanj-travanj tekuće kalendarske godine,

2. zadnjeg dana mjeseca rujna za četveromjesečno razdoblje svibanj-kolovoz tekuće kalendarske godine, te

3. zadnjeg dana mjeseca siječnja sljedeće kalendarske godine za četveromjesečno razdoblje rujan-prosinac prethodne kalendarske godine.

Članak 18.

(1) Zahtjevu za povrat trošarine iz članka 16. ovoga Pravilnika obvezno se prilaže:

1. preslika rješenja ministarstva nadležnog za plovidbu iz članka 20. ovoga Pravilnika kojim se utvrđuje godišnja kvota potrošnje bezolovnog motornog benzina;

2. evidencija potrošnje bezolovnog motornog benzina za obavljanje registrirane djelatnosti s pripadajućim računima o nabavljenom bezolovnom motornom benzinu (s posebnom oznakom R-1 ili R-2 prema propisima o porezu na dodanu vrijednost) i računima za isporučena dobra ili obavljene usluge u okviru obavljanja djelatnosti pomorskoga obalnog prijevoza putnika ili tereta, odnosno obavljanja komercijalnog prijevoza na unutarnjim plovnim putovima koji čine sastavni dio te evidencije (u daljnjem tekstu: evidencija potrošnje). Evidencija potrošnje se vodi na Obrascu EPB iz Priloga 4 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio;

3. potvrda Porezne uprave da korisnik prava nema nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja, ne starija od 30 dana.

(2) Ako se zahtjev za povrat trošarine odnosi na jahtu iz članka 2. stavka 3. točke 1. podtočke c) ovoga Pravilnika, brodicu iz članka 2. stavka 3. točke 1. podtočke d) ovoga Pravilnika i čamac iz članka 2. stavka 3. točke 2. podtočke c) ovoga Pravilnika, zahtjevu se uz isprave iz stavka 1. ovoga članka dodatno prilaže:

1. preslika ugovora o radu za svakog člana posade jahte, odnosno preslika ugovora o radu za svakog člana posade brodice, odnosno čamca i/ili rješenja o registraciji obrta,

2. izjava da će se jahta, brodica, odnosno čamac koristiti izravno i isključivo za obavljanje gospodarske, odnosno komercijalne djelatnosti uz plaćanje naknade što isključuje bilo kakvu privatnu uporabu, pri čemu se privatnom uporabom, između ostaloga, smatra i svako korištenje plovnih objekata i plovila od njihovih vlasnika ili korisnika financijskog leasinga i članova njihovih obitelji, uključujući i članove upravnog i nadzornog odbora te zaposlenike tvrtke koja je vlasnik ili primatelj financijskog leasinga ili korištenje plovnih objekata i plovila na temelju ugovora o najmu s posadom ili bez posade, odnosno drugih osnova koje se ne mogu klasificirati kao komercijalne.

(3) Carinska uprava po službenoj dužnosti utvrđuje da li korisnik prava ima nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja čije je utvrđivanje, naplata i nadzor u nadležnosti Carinske uprave, uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju iz nadležnosti Carinske uprave.

(4) Korisnik prava je dužan na plovnom objektu, odnosno plovilu držati evidenciju potrošnje (sa svim pripadajućim računima u originalu ili preslici) iz stavka 1. točke 2. ovoga članka te ju u svakom trenutku predočiti na zahtjev carinskih službenika ili drugih nadležnih tijela.

Članak 19.

(1) Zahtjev za upis u registar korisnika povrata podnosi se carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu korisnika prava. Zahtjev za upis u registar korisnika povrata se podnosi u tri primjerka na Obrascu PUR-B iz Priloga 5 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(2) Zahtjev za upis u registar korisnika povrata podnosi se za svaku kalendarsku godinu.

(3) Uz zahtjev za upis u registar korisnika povrata se prilaže:

1. preslika izvoda iz sudskoga, obrtnog ili drugog registra iz kojega je razvidna registrirana djelatnost pomorskoga prijevoza putnika ili tereta, odnosno obavljanja komercijalnog prijevoza na unutarnjim plovnim putovima podnositelja zahtjeva, ne starijeg od 6 mjeseci,

2. preslika upisnog lista za brod, odnosno jahtu ili dozvole za plovidbu brodice, odnosno čamca,

3. preslika rješenja ministarstva nadležnog za plovidbu iz članka 20. ovoga Pravilnika kojim se utvrđuje godišnja kvota potrošnje bezolovnog motornog benzina,

4. potvrda Porezne uprave da korisnik prava nema nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja, ne starija od 30 dana.

(4) Korisnik prava može biti upisan u registar korisnika povrata ako nema nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja čije je utvrđivanje, naplata i nadzor u nadležnosti Carinske uprave, uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju iz nadležnosti Carinske uprave.

(5) Ako korisnik prava udovoljava uvjetima za upis u registar korisnika povrata nadležni carinski ured odlučuje o registraciji u skraćenom postupku stavljanjem bilješke na obrascu zahtjeva za upis u registar korisnika povrata, a u protivnom o zahtjevu odlučuje donošenjem rješenja.

(6) Korisnik prava je obvezan nadležnom carinskom uredu prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom podnošenja zahtjeva za upis u registar korisnika povrata, kao i prestanak djelatnosti zbog koje je upisan u registar korisnika povrata u roku od 8 dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

(7) Nadležni carinski ured briše korisnika prava iz registra korisnika povrata na zahtjev korisnika prava ili po službenoj dužnosti ako korisnik prava više ne udovoljava propisanim uvjetima za upis u registar korisnika povrata.

Članak 20.

(1) Godišnju kvotu potrošnje bezolovnog motornog benzina za svaki pojedinačni plovni objekt, odnosno plovilo i kalendarsku godinu na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika financijskog leasinga rješenjem utvrđuje ministarstvo nadležno za plovidbu prema kriterijima iz Priloga 1 ovoga Pravilnika.

(2) Na izdavanje rješenja iz stavka 1. ovoga članka kojim se utvrđuje godišnja kvota potrošnje bezolovnog motornog benzina na odgovarajući način se primjenjuje odredba članka 9. stavka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika.

(3) Korisnik prava može podnijeti ministarstvu nadležnom za plovidbu zahtjev za povećanjem odobrene godišnje kvote potrošnje samo jednom u tijeku tekuće kalendarske godine uz predočenje odgovarajuće dokumentacije kojom dokazuje njegovu opravdanost (koncesija pomorskog dobra, zamjena pogonskog stroja, prošireni opseg poslovanja i drugo).

(4) Odobrena godišnja kvota potrošnje može iznositi najviše do jedne trećine odobrene količine za tekuću kalendarsku godinu, što ministarstvo nadležno za plovidbu utvrđuje novim rješenjem razmjerno vremenu, karakteru i opsegu obavljanja gospodarske djelatnosti u tekućoj kalendarskoj godini.

(5) Ministarstvo nadležno za plovidbu će po službenoj dužnosti novim rješenjem umanjiti odobrenu godišnju kvotu potrošnje ako se tijekom kalendarske godine promijene okolnosti koje su postojale kod donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 21.

(1) O zahtjevu za povrat trošarine iz članka 16. ovoga Pravilnika nadležni carinski ured odlučuje rješenjem.

(2) Korisnici prava mogu ostvariti pravo na povrat plaćene trošarine za potrošene količine bezolovnog motornog benzina, a najviše do odobrene godišnje kvote potrošnje. Pravo na povrat plaćene trošarine može se ostvariti samo za potrošene količine bezolovnog motornog benzina u razdoblju u kojemu je korisnik prava bio upisan u registar korisnika povrata.

(3) Ako se u tijeku četveromjesečnog razdoblja za koje se traži povrat plaćene trošarine promijeni propisana visina trošarine na bezolovni motorni benzin, povrat trošarine se za mjesec u kojem je promijenjena propisana visina trošarine za sve količine bezolovnog motornog benzina na koje se odnose računi iz evidencije potrošnje iz tog mjeseca odobrava prema visini trošarine koja je važila prvog dana u tom mjesecu. Za naredne mjesece povrat plaćene trošarine se odobrava prema važećoj propisanoj visini trošarine.

(4) Osim u drugim slučajevima sukladno ovome Pravilniku, povrat plaćene trošarine neće se odobriti i ako:

1. korisnik prava ima nepodmirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja čije je utvrđivanje, naplata i nadzor u nadležnosti Carinske uprave, uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju iz nadležnosti Carinske uprave,

2. se utvrdi da korisnik prava nije na plovnom objektu, odnosno plovilu imao evidenciju potrošnje (sa svim pripadajućim računima) iz članka 18. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika ili ako ju je odbio predočiti na zahtjev carinskih službenika ili drugih nadležnih tijela,

3. svi računi o nabavljenom bezolovnom motornom benzinu i računi za isporučena dobra ili obavljene usluge u okviru obavljanja djelatnosti pomorskoga obalnog prijevoza putnika ili tereta, odnosno obavljanja komercijalnog prijevoza na unutarnjim plovnim putovima iz članka 18. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika nisu izdani u skladu s propisima o porezu na dodanu vrijednost i fiskalizaciji u prometu gotovinom,

4. se utvrdi da je korisnik prava postupao protivno trošarinskim i poreznim propisima.

V. POVRAT TROŠARINE ZA BEZOLOVNI MOTORNI BENZIN KOJI KAO POGONSKO GORIVO ZA PLOVIDBU KORISTE JAVNI BRODOVI, BRODICE I ČAMCI TE BRODOVI, BRODICE I ČAMCI KOJI SE KORISTE ZA POTREBE JAVNIH TIJELA

Članak 22.

(1) Pravo na povrat plaćene trošarine za bezolovni motorni benzin koji se koristi za pogon javnih brodova, brodica i čamaca te brodova, brodica i čamaca koji se koriste za potrebe javnih tijela za plovidbu iz članka 101. stavka 1. točke 2. Zakona korisnici prava ostvaruju temeljem zahtjeva koji se podnosi carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu korisnika prava na Obrascu ZPJT iz Priloga 6 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(2) Zahtjev za povrat trošarine iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na način i u rokovima iz članka 17. ovoga Pravilnika.

(3) Korisnici prava iz stavka 1. ovoga članka ne upisuju se u registar korisnika povrata.

(4) Za javne brodove, brodice i čamce te brodove, brodice i čamce koji se koriste za potrebe javnih tijela ne određuje se godišnja kvota potrošnje.

(5) Uz zahtjev za povrat trošarine iz stavka 1. ovoga članka korisnici prava obvezno prilažu:

1. evidenciju potrošnje bezolovnog motornog benzina za javne brodove, brodice i čamce te brodove, brodice i čamce koji se koriste za potrebe javnih tijela (u daljnjem tekstu: evidencija potrošnje za javne brodove i brodice). Evidencija potrošnje za javne brodove i brodice se vodi na Obrascu EPJT iz Priloga 7 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio;

2. presliku izvoda iz odgovarajućeg upisnika, odnosno očevidnika za javni brod, brodicu i čamac, odnosno brod, brodicu i čamac koji se koristi za potrebe javnih tijela.

(6) O zahtjevu za povrat trošarine iz stavka 1. ovoga članka nadležni carinski ured odlučuje rješenjem.

VI. NADZORNE I UPRAVNE MJERE

Članak 23.

(1) Nadzor nad provedbom odredaba ovoga Pravilnika obavlja Carinska uprava, ministarstvo nadležno za plovidbu u okviru propisa iz svoje nadležnosti te druga tijela ovlaštena za obavljanje nadzora sukladno posebnim propisima (u daljnjem tekstu: tijela nadzora).

(2) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi se primjenom odredbi Zakona o trošarinama, Općeg poreznog zakona te primjenom odredbi o nadzoru sukladno propisima kojima se uređuju poslovi i ovlasti carinske službe te ministarstva nadležnog za plovidbu.

(3) Korisnici prava i s njima povezane osobe su dužni u svakom trenutku tijelima nadzora predočiti, omogućiti uvid i dostaviti sve evidencije, isprave i podatke te osigurati nesmetano obavljanje nadzora. Tijela nadzora mogu provjeravati trgovačke, knjigovodstvene, tehnološke i druge evidencije, isprave i podatke koji se odnose na poslovanje korisnika prava i svake druge osobe koja je izravno ili neizravno poslovno i na drugi način uključena u radnje s energentima koji se koriste ili se mogu koristiti kao pogonsko gorivo za plovidbu sukladno članku 101. stavku 1. točki 2. Zakona.

(4) Tijela nadzora mogu pregledati plovne objekte i plovila, sve spremnike energenata korisnika prava, kao i energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu i uzeti uzorke za analizu ili drugo odgovarajuće ispitivanje te od korisnika prava i drugih osoba tražiti dostavu računa, otpremnica, izdatnica, popratnica, komercijalnih, trgovačkih, službenih i drugih isprava te drugih dokaza potrebnih za pravilno i potpuno utvrđivanje činjenica u postupku nadzora.

(5) Ovisno o okolnostima slučaja, rješenje o izdavanju kartice goriva za plovidbu, rješenje o godišnjoj kvoti potrošnje te izdana kartica goriva za plovidbu će se poništiti ili ukinuti ako se utvrdi da sukladno ovome Pravilniku i drugim propisima nisu postojali uvjeti za njihovo izdavanje i/ili korištenje ili da ti uvjeti više ne postoje ili da korisnik prava nije postupao u skladu s izdanim rješenjem te će se sukladno Zakonu korisniku prava za iskorištene količine pogonskog goriva obračunati trošarina. U tom slučaju kartica goriva za plovidbu se vraća ministarstvu nadležnom za plovidbu koje ju uništava.

(6) Ako se u nadzoru ili na drugi način utvrdi da korisnik prava iz članka 9. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika, osim korisnika prava koji obavljaju linijski obalni promet, ima nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja o tome se obavještava FINA koja će izdanu karticu goriva za plovidbu blokirati. Rješenje kojima se stječe pravo na karticu goriva za plovidbu će se ukinuti ako obveze s naslova javnih davanja ne budu podmirene u roku od 60 dana od dana blokiranja kartice goriva za plovidbu.

Članak 24.

Nadležni carinski ured za svaku kalendarsku godinu vodi posebnu evidenciju korisnika prava upisanih u registar korisnika povrata, njihovim odobrenim godišnjim kvotama potrošnje, stanju iskorištene i preostale godišnje kvote potrošnje, podnesenim zahtjevima za povratom trošarine, donesenim rješenjima u povodu tih zahtjeva s naznakom količina bezolovnog motornog benzina na koje se zahtjevi i rješenja odnose i iznosima traženog i odobrenog povrata trošarine.

VII. PRAĆENJE PRIMJENE PRAVILNIKA

Članak 25.

(1) Carinska uprava i ministarstvo nadležno za plovidbu kontinuirano prate i analiziraju primjenu ovoga Pravilnika i zakonitost ostvarivanja oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu te predlažu i provode mjere radi onemogućavanja te sprječavanja i suzbijanja zlouporaba.

(2) Carinska uprava i ministarstvo nadležno za plovidbu najmanje dva puta godišnje preispituju kriterije za utvrđivanje prava na potrošnju (godišnje kvote) energenta koji se uz oslobođenje od plaćanja trošarine koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu plovnih objekata, odnosno plovila iz Priloga 1 ovoga Pravilnika te druge odredbe ovoga Pravilnika radi osiguravanja pravilne primjene instituta oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

(1) Visinu naknade za izdavanje kartice goriva za plovidbu odlukom utvrđuje ministar nadležan za plovidbu.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka javno se objavljuje na internetskim stranicama FINE, Carinske uprave i ministarstva nadležnog za plovidbu.

Članak 27.

Nepridržavanje odredaba ovoga Pravilnika podliježe prekršajnim odredbama Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/2013 i 32/2013).

Članak 28.

Iznimno od kriterija za utvrđivanje godišnje potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom koji su navedeni u Prilogu 1 ovoga Pravilnika, kriteriji za utvrđivanje potrošnje plinskog ulja obojanog plavom bojom za razdoblje od 1. srpnja 2013. godine do 31. prosinca 2013. godine utvrđuju se na sljedeći način:

1. za brodove koji obavljaju prijevoz tereta i putnika u nacionalnoj plovidbi te brodove koji su namijenjeni za izletnički prijevoz i ostalu gospodarsku djelatnost godišnju kvotu potrošnje određuje ministarstvo nadležno za plovidbu prema ukupnoj snazi porivnog uređaja (KW) kako je navedeno u upisnom listu broda, a koja iznosi 60 litara po svakom KW snage porivnog uređaja za svaki brod pojedinačno,

2. za brodice, odnosno jahte koje obavljaju prijevoz tereta i putnika te brodice/jahte koje su namijenjene za izletnički prijevoz i ostalu gospodarsku djelatnost, osim plovila iz članka 2. stavka 4. ovoga Pravilnika, godišnju kvotu potrošnje određuje ministarstvo nadležno za plovidbu prema ukupnoj snazi motora (KW) kako je navedeno u upisnom listu jahte, odnosno dozvoli za plovidbu brodice, a koja iznosi 30 litara po svakom KW snage motora za svaku brodicu odnosno jahtu pojedinačno.

Članak 29.

Zahtjev za povrat trošarine iz članaka 16. i 22. ovoga Pravilnika u 2013. godini podnosi se odvojeno za četveromjesečno razdoblje srpanj-listopad 2013. godine najkasnije do zadnjeg dana mjeseca studenoga 2013. godine te za dvomjesečno razdoblje studeni-prosinac 2013. godine najkasnije do zadnjeg dana mjeseca siječnja 2014. godine.

Članak 30.

(1) Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, osim članaka 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 19. i 20. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu 1. lipnja 2013. godine.

(2) Sukladno stavku 1. ovoga članka izdana rješenja kojima se stječe pravo na karticu goriva za plovidbu, izdane kartice goriva za plovidbu, upisi u registar korisnika povrata i rješenja kojim se utvrđuje godišnja kvota potrošnje bezolovnog motornog benzina počinju se primjenjivati, odnosno važiti na dan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/13-01/7
Urbroj: 513-02-1710/1-13-29
Zagreb, 10. svibnja 2013.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.

PRILOG 1

KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA POTROŠNJU (GODIŠNJE KVOTE) ENERGENTA KOJI SE UZ OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA TROŠARINE KORISTE KAO POGONSKO GORIVO ZA PLOVIDBU PLOVNIH OBJEKATA, ODNOSNO PLOVILA

(članak 11. stavak 1. i 20. stavak 1. Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu)

A) BRODOVI

1. za brodove koji obavljaju linijski obalni promet godišnja kvota potrošnje se određuje na osnovi plana kojeg dostavlja nadležna Agencija za obalni linijski pomorski promet temeljem postojećeg ugovora o koncesiji, odnosno drugog odgovarajućeg akta za svaki brod pojedinačno koji održava redovite linije u javnom obalnom pomorskom prometu.

2. za brodove koji obavljaju prijevoz tereta i putnika u nacionalnoj plovidbi te brodove koji su namijenjeni za izletnički prijevoz i ostalu gospodarsku djelatnost godišnju kvotu potrošnje određuje ministarstvo nadležno za plovidbu prema ukupnoj snazi porivnog uređaja (KW) kako je navedeno u upisnom listu broda, a koja iznosi 80 litara po svakom KW snage porivnog uređaja za svaki brod pojedinačno.

3. za javne brodove i brodove koji se koriste za potrebe javnih tijela godišnja kvota potrošnje se određuju na temelju zahtjeva nadležnih tijela za svaki brod pojedinačno.

B) BRODICE I JAHTE

1. za brodice, odnosno jahte koje obavljaju prijevoz tereta i putnika u nacionalnoj plovidbi te brodice/jahte koje su namijenjene za izletnički prijevoz i ostalu gospodarsku djelatnost, osim plovila iz članka 2. stavka 4. Pravilnika, godišnju kvotu potrošnje određuje ministarstvo nadležno za plovidbu prema ukupnoj snazi motora (KW) kako je navedeno u upisnom listu jahte, odnosno dozvoli za plovidbu brodice, a koja iznosi 35 litara po svakom KW snage motora za svaku brodicu, odnosno jahtu pojedinačno.

2. za javne brodice i brodice koje se koriste za potrebe javnih tijela godišnja kvota potrošnje se određuju na temelju zahtjeva nadležnih tijela za svaku brodicu pojedinačno.

C) PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE

Za plovila unutarnje plovidbe godišnju kvotu potrošnje određuje ministarstvo nadležno za plovidbu prema ukupnoj snazi motora (KW) kako je navedeno u odgovarajućem upisnom listu (očevidniku) plovila, i to:

1. kategorija putničkih i javnih plovila koja iznosi 0,18 litara/1 kW/1 sat rada motora za svako plovilo pojedinačno.

2. kategorija teretnih i tehničkih plovila koja iznosi 0,20 litara/1 kW/1 sat rada motora za svako plovilo pojedinačno.


PRILOG 2 – PRILOG 7


58 17.05.2013 Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu 58 17.05.2013 Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu