Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine

NN 58/2013 (17.5.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1197

Na temelju članka 15. stavka 2. alineja 6. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, broj 149/09, 22/11 i 120/12) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE POSEBNIH MJERA POMOĆI ZA SEKTOR PČELARSTVA U 2013. GODINI PREMA NACIONALNOM PČELARSKOM PROGRAMU ZA RAZDOBLJE OD 2011. DO 2013. GODINE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine (»Narodne novine« broj 20/13 i 29/13) članak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.

(1) Troškovi za koje se ne može ostvariti potpora su:

– porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost,

– carinske i uvozne pristojbe,

– novčane kazne, financijske kazne i troškove parničnog postupka,

– rabljene opreme,

– troškovi transporta,

– bankovni troškovi, troškovi jamstava i slično,

– troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u eurima, kao i drugi isključivo financijski izdaci,

– plaćanja u naturi,

– svi troškovi održavanja, amortizacije i najma.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka za mjeru iz članka 3. točka 6. ovoga Pravilnika »Primijenjena istraživanja u pčelarstvu« dopušteni su troškovi iz stavka 1. alineja 1., 5. i 9. ovoga članka.«

Članak 2.

Članka 11. mijenja se i glasi:

»Članak 11.

(1) Zahtjev za mjeru iz članka 10. stavak 1. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja do 31. svibnja 2013. godine na Obrascu zahtjeva za mjeru 2. »Obnavljanje pčelinjeg fonda« dio A uz koji se prilaže:

– potvrda HPA o prosječnoj godišnjoj proizvodnji testiranih matica pčela u razdoblju od 2010. do 2012. godine.

(2) Na temelju Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja donosi Odluku o dodjeli prava na potporu uz obvezu korekcije koja će se vršiti na temelju:

– preslike računa istovjetne originalu ovjerene pečatom i/ili potpisom prodavatelja, ili u slučaju da nije u sustavu poreza na dohodak otkupni blok (potpisan od strane prodavatelja, a u slučaju slanja poštom uz originalnu potvrdu o slanju pošiljke), izdanih u razdoblju od 1. siječnja do 15. kolovoza 2013. godine, iz kojih je razvidan broj prodanih selekcioniranih matica pčela,

– uzgojne knjige ovjerene od Udruge uzgajivača selekcioniranih matica pčela.

(3) Uzgajivači pčelinjih matica kojima su dodijeljena prava na potporu dužni su dostaviti dokaze iz stavka 2. ovoga članka na Obrascu zahtjeva za mjeru 2. »Obnavljanje pčelinjeg fonda« dio B najkasnije do 31. kolovoza 2013. godine.

(4) Jedinični iznos potpore po selekcioniranoj matici pčela ne može biti veći od 50,00 kuna.

(5) Agencija za plaćanja u Odluci iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje za svakog uzgajivača pripadajući iznos potpore na temelju njegove prosječne godišnje proizvodnje testiranih matica pčela u razdoblju od 2010. do 2012. godine iz stavka 1. alineja 1. ovoga članka.

(6) Ako zbroj svih prihvatljivih zahtjeva za potporom iz stavka 1. ovoga članka premaši Programom predviđena novčana sredstva za ovu mjeru proporcionalno će se smanjiti jedinični iznos sufinanciranja iz stavka 3. ovoga članka.«

Članak 3.

U članku 23. stavku 1. riječ: »sufinancira« zamjenjuje se riječju: »financira«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Testni pčelinjaci iz stavka 1. ovoga članka predstavljaju uspostavu po 30 (sveukupno 150) pčelinjih zajednica na pet lokacija u Republici Hrvatskoj i to:

– dva pčelinjaka u kontinentalnoj regiji

– jedan pčelinjak u brdsko-planinskoj regiji i

– dva pčelinjaka u jadranskoj regiji.«.

Članak 4.

U članku 24. stavku 1. tekst: »30. travnja 2013.« zamjenjuje se tekstom »31. svibnja 2013.«.

Članak 5.

Prilog II. propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. (»Narodne novine« broj 20/13 i 29/13) zamjenjuje se novim Prilogom II. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/36
Urbroj: 525-07/0014-13-2
Zagreb, 10. svibnja 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG II

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA MJERU 2 »OBNAVLJANJE PČELINJEG FONDA«
DIO A
(rok za dostavu: 31. svibnja 2013. godine)


OBRAZAC ZAHTJEVA ZA MJERU 2 »OBNAVLJANJE PČELINJEG FONDA«
DIO B
(rok za dostavu: 31. kolovoza 2013. godine)

58 17.05.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine 58 17.05.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine 58 17.05.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine