Dopune Sudskog poslovnika

NN 59/2013 (20.5.2013.), Dopune Sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1213

Na temelju članka 76. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 28/13) donosim

DOPUNE

SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 158/09, 3/11, 34/11, 100/11, 123/11, 138/11, 38/12, 111/12 i 39/13) u članku 319. stavku 1. iza riječi: »Prekršajni upisnik Pp – (Obrazac 28.a)« dodaju se riječi: »Prekršajni upisnik za drugostupanjske predmete – Pp (Pž, Gž, Jž) (Obrazac br. 28.c)«.

Članak 2.

Iza članka 373. dodaje se novi članak 373.a koji glasi:

»U prekršajni upisnik za drugostupanjske predmete upisuju se podaci o prigovorima protiv prekršajnih naloga svih ovlaštenih izdavatelja kada je prigovor podnesen zbog odluke o prekršajnopravnoj sankciji, troškovima postupka, oduzimanja imovinske koristi ili oduzimanja predmeta, podaci o podnesenoj žalbi samo zbog odluke o prekršajnopravnim sankcijama, troškovima postupka, oduzimanja imovinske koristi ili oduzimanja predmeta protiv odluke o prekršaju koju je donio sud ili drugo tijelo postupka za koje je kao kazna propisana samo novčana kazna do 15.000,00 kuna i podaci o podnesenoj žalbi protiv rješenja o odbačaju prigovora ili žalbe.«

Članak 3.

Dopune Sudskog poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-04/2

Urbroj: 514-03-13-5

Zagreb, 6. svibnja 2013.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.

Obrazac broj: 28c (319.SP) – Prekršajni upisnik za drugostupanjske predmete – Pp (Pž, Gž, Jž) (400x260 mm)

UPUTA ZA POPUNJAVANJE PREKRŠAJNOG UPISNIKA ZA DRUGOSTUPANJSKE PREDMETE – Pp (Pž, Gž, Jž) – Obrazac 28c (čl. 319. Sudskog poslovnika)

U stupac broj 5 upisuje se naziv prvostupanjskog tijela koje je dostavilo predmet i broj predmeta (u prijelaznom razdoblju uz stupac 5 potrebno je popuniti i stupac 22 napomenom sadržaja;

»dostavljeno po VPS-u RH broj:__________________«

59 20.05.2013 Dopune Sudskog poslovnika 59 20.05.2013 Dopune Sudskog poslovnika