Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o voćnim vinima

NN 59/2013 (20.5.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o voćnim vinima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1215

Na temelju članka 61. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĆNIM VINIMA

Članak 1.

U Pravilniku o voćnim vinima (»Narodne novine« br. 73/06, 24/11, 28/11, 62/11, 82/11 i 120/12) članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Proizvođači voćnih vina koji voćno vino stavljaju na tržište, moraju biti upisani u Evidenciju proizvođača voćnih vina (u daljnjem tekstu: Evidencija). Obrazac za upis u Evidenciju tiskan je u Prilogu 3. ovoga Pravilnika.

(2) Evidenciju vodi Centar.

(3) Proizvođači voćnih vina dostavljaju Centru Izjavu o proizvodnji voćnih vina i to najkasnije do 15. siječnja.

(4) Proizvođači voćnih vina dostavljaju Centru Izjavu o zalihama voćnih vina i to za postojeće količine proizvoda na dan 31. srpnja najkasnije do 10. rujna.

(5) Izjave iz stavaka 3. i 4. ovoga članka podnose se na obrascima iz Priloga 4. i 5. ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

(1) Dosadašnji Prilog 3. zamjenjuje se novim Prilogom 3. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) Iza Priloga 3. dodaju se prilozi 4. i 5. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

U cijelom tekstu Pravilnika riječi: »Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo (u daljnjem tekstu: Centar)« u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

(1) Podaci o proizvođačima voćnih vina upisanim u Vinogradarski registar prenijet će se do 30. rujna 2013. godine u Evidenciju.

(2) Provedbom stavka 1. ovoga članka proizvođači voćnih vina iz Vinogradarskog registra smatraju se upisanima u Evidenciju.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/11-01/47

Urbroj: 525-07/0034-13-49

Zagreb, 10. svibnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 3.

Evidencija proizvođača voćnih vina

EVIDENCIJA PROIZVOĐAČA VOĆNIH VINA

U smislu članka 61. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03 I 55/11) podnosim prijavu za upis/promjenu upisa u Evidenciju proizvođača voćnih vina pod rednim brojem .............

Osnova po kojoj se upisujem (zaokružiti):

1. Proizvodnja voća, prerada voća, proizvodnja i punjenje voćnih vina,

2. Prerada voća, proizvodnja i punjenje voćnih vina,

3. Dorada i punjenje voćnih vina.

U tu svrhu navodim sljedeće podatke o proizvodnji:

Naziv katastarske općine u kojoj se nalazi voćnjak

ARKOD ID

Površina
voćnjaka u ha

Broj
sadnica

Naziv i postotna zastupljenost vrste u voćnjaku

Godina sadnje
voćnjaka

1

2

3

4

5

7Ovim se potvrđuje da je podnositelj ove prijave upisan u Evidenciju proizvođača voćnih vina pod brojem

...............................................             ..........................................
          Potpis proizvođača                           Potpis ovlaštene osobe

PRILOG 4.

Izjava o proizvodnji voćnih vina

Kategorija voćnog vina(1)

Naziv proizvoda

Dobavljač (Ime i prezime/Naziv, Adresa, MIBPG, OIB, IBK)

ARKOD ID

Voće (t)

Proizvodi dobiveni od početka vinske godine osim voćnog vina u vlasništvu na dan prijave (hl)

Sok ili voćna pulpa

Voćno vino

Količina (hl)

Vrsta voća

Količina (hl)

Vrsta voća
(1) voćno vino, desertno voćno vino, aromatizirano voćno vino, biser voćno vino, pjenušavo voćno vino, razblaženo voćno vino

PRILOG 5.

Izjava o zalihama voćnih vina u vlasništvu na dan 31. srpnja (hl)

Kategorija proizvoda

Ukupne zalihe (hl)

Napomene


1. Zalihe u proizvodnji

voćno vinodesertno voćno vinoaromatizirano voćno vinobiser voćno vinopjenušavo voćno vinorazblaženo voćno vinoUkupno (1)2. Zalihe u prodaji (voćna vina koja imaju Rješenje za stavljanje u promet)

voćno vinodesertno voćno vinoaromatizirano voćno vinobiser voćno vinopjenušavo voćno vinorazblaženo voćno vinoUkupno (2)Ukupno (1+2)59 20.05.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o voćnim vinima 59 20.05.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o voćnim vinima