Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije za Republiku Hrvatsku, za razdoblje 2014. - 2020.

NN 60/2013 (22.5.2013.), Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije za Republiku Hrvatsku, za razdoblje 2014. - 2020.

60 22.05.2013 Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije za Republiku Hrvatsku, za razdoblje 2014. - 2020.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1225

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. svibnja 2013. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU NACIONALNOG ODBORA ZA KOORDINACIJU SUDJELOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA TRANSNACIONALNE I MEĐUREGIONALNE SURADNJE TE MAKROREGIONALNIM STRATEGIJAMA EUROPSKE UNIJE ZA REPUBLIKU HRVATSKU, ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

I.

Osniva se Nacionalni odbor za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije za Republiku Hrvatsku, za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Nacionalni odbor)

II.

U ostvarivanju svojih zadaća Nacionalni odbor raspravlja i savjetuje Vladu Republike Hrvatske o sljedećim pitanjima:

– utvrđivanju načina suradnje i koordinacije partnera u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje;

– utvrđivanju ciljeva i prioriteta te ostalih strateških pitanja od nacionalnog/subnacionalnog značenja za pojedine programe transnacionalne suradnje Europske unije za Republiku Hrvatsku, a koje tijekom izrade, odnosno provedbe pojedinih programa, zastupaju hrvatski predstavnici u zajedničkim programskim tijelima, uspostavljenima za potrebe njihove izrade i provedbe;

– raspodjeli financijskih sredstava dodijeljenih Republici Hrvatskoj u okviru programa transnacionalne suradnje;

– aktivnostima za provedbu programa na nacionalnoj/subnacionalnoj razini;

– provedbi i rezultatima praćenja i vrednovanja programa transnacionalne i međuregionalne suradnje;

– koordinaciji pripreme, revizije i provedbe makroregionalnih strategija Europske unije u kojima sudjeluje Republika Hrvatska;

– sudjelovanju hrvatskih regionalnih predstavnika u organiziranim programskim odborima te drugim radnim tijelima programa i/ili makroregionalnih strategija, gdje je potrebno;

– svim drugim pitanjima tijekom izrade i/ili provedbe programa transnacionalne suradnje i makroregionalnih strategija u kojima sudjeluje Republika Hrvatska, a za koja se pokaže opravdanim zatražiti mišljenje Nacionalnog odbora.

Na zahtjev Vlade Republike Hrvatske, Nacionalni odbor će dostavljati pisana izvješća o bilo kojem od pitanja iz stavka 1. ove točke, a koja će služiti kao stručne podloge za donošenje odluka vezano uz sudjelovanje Republike Hrvatske u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije.

Komunikacija s inozemnim partnerima vezano uz makroregionalne strategije vrši se putem nacionalnog koordinatora za Dunavsku i Jadransko-jonsku strategiju

III.

Članovi Nacionalnog odbora su:

– pomoćnik ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, predsjedatelj Nacionalnog odbora;

– pomoćnik ministra vanjskih i europskih poslova, supredsjedatelj Nacionalnog odbora,

– predstavnik Ministarstva gospodarstva,

– predstavnik Ministarstva poduzetništva i obrta;

– predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i prirode;

– predstavnik Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture;

– predstavnik Ministarstva rada i mirovinskoga sustava;

– predstavnik Ministarstva uprave;

– predstavnik Ministarstva poljoprivrede;

– predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja;

– predstavnik Ministarstva kulture;

– predstavnik Ureda za udruge;

– predstavnik Savjeta za nacionalne manjine;

– predstavnik organizacija civilnog društva na prijedlog Savjeta za razvoj civilnog društva;

– dva predstavnika s područja NUTS 2 Jadranske Hrvatske;

– četiri predstavnika s područja NUTS 2 Kontinentalne Hrvatske;

– predstavnik Udruge gradova;

– predstavnik Udruge općina;

– predstavnik Hrvatske gospodarske komore;

– predstavnik Hrvatske obrtničke komore;

– predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca.

Svoje predstavnike u Nacionalnom odboru i zamjenike predstavnika imenuju tijela i institucije iz stavka 1. ove točke.

Članovi Nacionalnog odbora imenuju se na razini koja može zastupati i donositi odluke u ime tijela koje predstavlja. Svaki član Nacionalnog odbora ima svog zamjenika koji na isti način kao i član djeluje i zastupa tijelo koje predstavlja u slučajevima odsutnosti imenovanoga člana.

O predstavnicima NUTS 2 razine, zajednički, konsenzusom odlučuju jedinice područne (regionalne) samouprave s područja pojedine NUTS 2 regije.

IV.

U Nacionalnom odboru kao promatrači sudjeluju:

– Nacionalne kontakt točke za pojedine transnacionalne programe

– Nacionalne kontakt točke za makroregionalne strategije

– Koordinatori prioritetnih područja makroregionalnih strategija.

V.

Nacionalni odbor ima Tajništvo.

Tajništvo obavlja administrativno tehničke poslove za potrebe rada Nacionalnog odbora.

Funkcije tajništva obavlja Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – Uprava za upravljanje operativnim programima.

VI.

Tijela i institucije iz točke III. stavka 1. ove Odluke dostavit će imenovanja svojih predstavnika i zamjenika predstavnika koji će biti članovi Nacionalnog odbora, Tajništvu Nacionalnog odbora u roku 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

VII.

Nacionalni odbor će donijeti Poslovnik o radu na prvoj sjednici, a u svome radu vodit će se Europskim kodeksom za partnerstvo.

Nacionalni odbor sastajat će se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

VIII.

Na sjednice Nacionalnog odbora, na poziv predsjedatelja, mogu biti pozvana i druga tijela, institucije ili osobe čije bi sudjelovanje moglo doprinijeti radu i ciljevima Nacionalnog odbora.

IX.

Nacionalni odbor može osnovati radne skupine iz redova svojih članova za rješavanje specifičnih pitanja te u taj rad uključiti i druga tijela, institucije ili osobe u skladu s točkom VIII. ove Odluke.

X.

Imenovani članovi i/ili njihove zamjene iz točke III. stavka 1. ove Odluke, promatrači iz točke IV. ove Odluke te druga tijela, institucije ili osobe iz točke VIII. ove Odluke, za svoj rad u Nacionalnom odboru nemaju pravo na naknadu.

XI.

Nacionalni odbor je za svoj rad odgovoran Vladi Republike Hrvatske. O svom radu, predsjedavajući Nacionalnog odbora podnosi godišnje izvješće Vladi Republike Hrvatske.

XII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za provedbu programa teritorijalne suradnje Europske unije za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj 45/2007).

XIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/197

Urbroj: 50301-05/05-13-2

Zagreb, 16. svibnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.