Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom ulasku stranaca u Republiku Hrvatsku, na osnovi valjanih schengenskih dozvola boravka i viza

NN 60/2013 (22.5.2013.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom ulasku stranaca u Republiku Hrvatsku, na osnovi valjanih schengenskih dozvola boravka i viza

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1226

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o strancima (»Narodne novine« broj 130/2011) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. svibnja 2013. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRIVREMENOM OLAKŠANOM ULASKU STRANACA U REPUBLIKU HRVATSKU, NA OSNOVI VALJANIH SCHENGENSKIH DOZVOLA BORAVAKA I VIZA

I.

U Odluci o privremenom olakšanom ulasku stranaca u Republiku Hrvatsku, na osnovi valjanih schengenskih dozvola boravaka i viza (»Narodne novine« broj 144/2012), iza točke I., dodaje se točka I.a koja glasi:

»I.a

Državljani Republike Kosova, nositelji valjane vize s ograničenom područnom valjanošću koju je izdala jedna od država članica Schengenskog prostora, a koja vrijedi za sve države članice Schengenskog prostora osim za Helensku Republiku i Kraljevinu Španjolsku, privremeno ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku i kratkotrajni boravak, ili za prelazak preko državnog područja Republike Hrvatske.«.

II.

Točka II. mijenja se i glasi:

»Olakšani ulazak stranaca iz točaka I. i I.a ove Odluke na snazi je od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine.«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/227

Urbroj: 50301-21/21-13-2

Zagreb, 16. svibnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.