Pravilnik o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i državama iz kojih se može uvoziti

NN 60/2013 (22.5.2013.), Pravilnik o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i državama iz kojih se može uvoziti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1229

Na temelju članka 38. stavak 6. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine« broj 75/09, 61/11 i 56/13) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA PRIZNAVANJE JEDNAKOVALJANOSTI ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA I DRŽAVAMA IZ KOJIH SE MOŽE UVOZITI

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom određuje nadležno tijelo za provedbu sljedećih akata Europske unije:

– Uredbe Komisije (EZ) br. 69/2004 kojom se odobravaju odstupanja od određenih odredaba Direktive Vijeća 1999/105/EZ u pogledu stavljanja na tržište šumskoga reprodukcijskog materijala koji potječe iz određenih šumskih sjemenskih objekata (SL L 10, 16. 1. 2004.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 69/2004);

– Odluke Vijeća 2008/971/EZ o jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala proizvedenog u trećim zemljama (SL L 345, 23. 12. 2008.) (u daljnjem tekstu: Odluka 2008/971/EZ);

– Odluke Komisije 2008/989/EZ kojom se u skladu s Direktivom Vijeća 1999/105/EZ ovlašćuju države članice da odlučuju o jednakovaljanosti jamstava koja se pružaju za šumski reprodukcijski materijal koji se uvozi iz određenih trećih zemalja (SL L 352, 31. 12. 2008.) (u daljnjem tekstu: Odluka 2008/989/EZ).

(2) U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju značenje sukladno Zakonu o šumskom reprodukcijskom materijalu.

Članak 2.

Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EZ) br. 69/2004 je Ministarstvo nadležno za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 3.

Nadležno tijelo za provedu Odluke 2008/971/EZ je Službeno tijelo u smislu Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu.

Članak 4.

Za obavješćivanje Komisije u smislu članka 2. Odluke 2008/989/EZ nadležno je Ministarstvo.

Članak 5.

Ministarstvo može prije odobravanja uvoza iz država iz Priloga Odluke 2008/989/EZ u skladu s odredbama te Odluke provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i odgovara li on uvjetima propisanim Zakonom o šumskom reprodukcijskom materijalu.

Članak 6.

(1) Članak 2. ovoga Pravilnika prestaje važiti 23. siječnja 2019. godine.

(2) Članci 4. i 5. ovoga Pravilnika prestaju važiti 1. siječnja 2015. godine.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i popis država iz kojih se može uvoziti (»Narodne novine«, broj 91/2009).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/13-01/43

Urbroj: 525-11/1059-13-1

Zagreb, 20. svibnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.