Pravilnik o izradi nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata

NN 60/2013 (22.5.2013.), Pravilnik o izradi nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1230

Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine« broj 75/09, 61/11 i 56/13) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZRADI NACIONALNOG POPISA ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se utvrđuje nadležno tijelo za provedbu Uredbe Komisije (EZ) br. 1597/2002 o podrobnim pravilima primjene Direktive Vijeća 1999/105/EZ u pogledu obrasca nacionalnih popisa osnovnog materijala šumskog reprodukcijskog materijala (SL L 240, 7. 9. 2002.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1597/2002).

Članak 2.

Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EZ) br. 1597/2002 je Ministarstvo nadležno za poslove šumarstva.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izradi nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata (»Narodne novine«, broj 91/2009).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/13-01/44

Urbroj: 525-11/1059-13-1

Zagreb, 20. svibnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.