Pravilnik o postupku izdavanja informacijske isprave za šumski reprodukcijski materijal

NN 60/2013 (22.5.2013.), Pravilnik o postupku izdavanja informacijske isprave za šumski reprodukcijski materijal

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1231

Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine« broj 75/09, 61/11 i 56/13) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU IZDAVANJA INFORMACIJSKE ISPRAVE ZA ŠUMSKI REPRODUKCIJSKI MATERIJAL

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se određuje službeno tijelo za provedbu Uredbe Komisije (EZ) br. 1598/2002 o podrobnim pravilima za primjenu Direktive Vijeća 1999/105/EZ u pogledu pružanja uzajamne administrativne pomoći od strane službenih tijela (SL L 240, 7. 9. 2002.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1598/2002) te propisuju obveze dobavljača i službenog tijela u postupku izdavanja informacijske isprave.

(2) Pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Zakonu o šumskom reprodukcijskom materijalu.

Članak 2.

Službenim tijelom za provedbu Uredbe (EZ) br. 1598/2002 određuje se Hrvatski šumarski institut (u daljnjem tekstu: Službeno tijelo).

Članak 3.

Informacijska isprava službeni je dokument koji potvrđuje podrijetlo šumskog reprodukcijskog materijala i vjerodostojnost podataka navedenih na deklaraciji dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala (u daljnjem tekstu: dobavljač) prilikom premještanja šumskog reprodukcijskog materijala u države članice Europske unije.

Članak 4.

Informacijska isprava može se izdati i za šumski reprodukcijski materijal koji se stavlja na tržište trećih zemalja, ako službeno tijelo države u koju se šumski reprodukcijski materijal stavlja na tržište to zatraži.

Članak 5.

Dobavljač je u obvezi najkasnije 5 dana nakon premještanja šumskog reprodukcijskog materijala pismeno obavijestiti Službeno tijelo Republike Hrvatske, te priložiti izvornik ili presliku deklaracije šumskog reprodukcijskog materijala koji je premješten.

Članak 6.

(1) Službeno tijelo Republike Hrvatske je po primitku obavijesti dobavljača o premještanju šumskog reprodukcijskog materijala u obvezi provjeriti podatke iz deklaracije dobavljača i izraditi informacijsku ispravu.

(2) Službeno tijelo Republike Hrvatske može od dobavljača zatražiti i dodatnu dokumentaciju potrebnu za izradu informacijske isprave šumskog reprodukcijskog materijala koji je premješten i/ili izvršiti terenski uvid kod dobavljača.

Članak 7.

Službeno tijelo Republike Hrvatske u obvezi je u najkraćem mogućem roku obavijestiti državnog šumarskog inspektora ako:

– utvrdi nepotpunost ili netočnost informacija ili deklaracije koju je izdao dobavljač prilikom premještanja šumskog reprodukcijskog materijala,

– posumnja u potpunost ili točnost informacija ili deklaracije koju je izdao dobavljač prilikom premještanja šumskog reprodukcijskog materijala,

– utvrdi da dobavljač nije obavijestio Službeno tijelo Republike Hrvatske o premještanju šumskog reprodukcijskog materijala u roku 5 dana od dana premještanja,

– ako dobavljač na bilo koji način odbije suradnju sa Službenim tijelom Republike Hrvatske.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu korištenja informacijske isprave (»Narodne novine«, broj 91/09).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/13-01/42

Urbroj: 525-11/1059-13-1

Zagreb, 20. svibnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.