Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada i zadaćama Povjerenstva za šumski reprodukcijski materijal

NN 60/2013 (22.5.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada i zadaćama Povjerenstva za šumski reprodukcijski materijal

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1232

Na temelju članka 44. stavka 4. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine« broj 75/09, 61/11 i 56/13), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU RADA I ZADAĆAMA POVJERENSTVA ZA ŠUMSKI REPRODUKCIJSKI MATERIJAL

Članak 1.

U Pravilniku o načinu rada i zadaćama Povjerenstva za šumski reprodukcijski materijal (»Narodne novine« br. 4/11) u članku 3. iza riječi: »područja« dodaju se riječi: »genetike i oplemenjivanja šumskog drveća,«.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Zadaće Radne grupe za odobravanje uvoza su:

– davanje stručnih mišljenja i preporuka ministru o ispunjavanju uvjeta jednakovaljanosti reprodukcijskog materijala, koji je proizveden u trećim zemljama, prilikom njegova uvoza u Republiku Hrvatsku,

– davanje stručnih mišljenja i preporuka ministru o opravdanosti uvoza u Republiku Hrvatsku reprodukcijskog materijala (vrste i količina reprodukcijskog materijala) u slučaju pomanjkanja reprodukcijskog materijala određenih svojti u Europskoj uniji, odnosno reprodukcijskog materijala namijenjenog testiranju, istraživanju i znanstvenom radu, selekciji, odnosno oplemenjivanju ili očuvanju šumskih genetskih izvora,

– davanje stručnih mišljenja i preporuka ministru o ispunjavanju uvjeta pravnih osoba za dobivanje ovlaštenja ministra za provedbu stručnih poslova iz područja reprodukcijskog materijala.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/13-01/41

Urbroj: 525-11/1059-13-1

Zagreb, 20. svibnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.