Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

NN 62/2013 (24.5.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

62 24.05.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1243

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 57/06, 18/11 i 144/12), ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NAJVIŠIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 145/12 i 18/13) u članku 5. iza stavka 3. dodaju se novi stavci koji glase:

»Visina premije energetskog subjekta (P) za sve naftne derivate s dodanim multifunkcionalnim aditivima tijekom namješavanja, skladištenja ili otpreme utvrđuje se slobodno. Aditivi su spojevi koji nisu ugljikovodici, a koji se dodaju ili miješaju s derivatom kako bi se izmijenila njegova svojstva. Multifunkcionalni aditivi su spojevi koji nisu ugljikovodici, a koji se naknadno dodaju ili miješaju s derivatom od strane distributera/trgovca kako bi se izmijenila njegova svojstva.

Energetski subjekt mora kupcima omogućiti kupnju pojedinog naftnog derivata bez dodanih multifunkcionalnih aditiva na svakoj benzinskoj postaji gdje prodaje pojedini naftni derivat. Ako na benzinskoj postaji ne postoji mogućnost kupnje pojedinog naftnog derivata bez dodanih multifunkcionalnih aditiva, tada je energetski subjekt dužan primijeniti maloprodajnu cijenu koja je jednaka ili niža od cijene koju je za taj naftni derivat objavilo Ministarstvo.

Energetski subjekt smije staviti na tržište naftne derivate sa dodanim multifunkcionalnim aditivima u količini do najviše 50% količine istovrsnog naftnog derivata bez dodanih multifunkcionalnih aditiva. Podatke o prodanim količinama naftnih derivata sa i bez dodanih multifunkcionalnih aditiva energetski subjekt mora dostavljati Ministarstvu u skladu s odredbama članka 4. Pravilnika o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu (»Narodne novine« br. 87/2007).«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/69
Urbroj: 526-03-02-01/1-13-30
Zagreb, 16. svibnja 2013.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.