Pravilnik o provedbi uredbi Komisije koje uređuju dodjelu financijskog doprinosa Zajednice

NN 62/2013 (24.5.2013.), Pravilnik o provedbi uredbi Komisije koje uređuju dodjelu financijskog doprinosa Zajednice

62 24.05.2013 Pravilnik o provedbi uredbi Komisije koje uređuju dodjelu financijskog doprinosa Zajednice

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1244

Na temelju članka 84. stavka 3. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI UREDBI KOMISIJE KOJE UREĐUJU DODJELU FINANCIJSKOG DOPRINOSA ZAJEDNICE

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela za provedbu sljedećih akata Europske unije:

– Uredbe Komisije (EZ) br. 998/2002 od 11. lipnja 2002. o utvrđivanju podrobnih pravila za primjenu odredbi u svezi dodjele financijskog doprinosa Zajednice zemljama članicama namijenjenog jačanju infrastrukture inspekcije za provjeru zdravstvenog stanja bilja i biljnih proizvoda koji se unose iz trećih zemalja (SL L 152, 12. 6. 2002.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 998/2002), i

– Uredbe Komisije (EZ) br. 1040/2002 od 14. lipnja 2002. kojom se utvrđuju podrobna pravila za primjenu odredbi u svezi s dodjelom financijskog doprinosa Zajednice za provedbu kontrole u području biljnoga zdravstva i kojom se ukida Uredba (EZ) br. 2051/97 (SL L 157, 15.6.2002.) te njenih izmjena i dopuna (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1040/2002).

II. NADLEŽNO TIJELO

Članak 2.

Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EZ) br. 998/2002 i Uredbe (EZ) br. 1040/2002 te ovoga Pravilnika jest uprava ministarstva nadležnog za poljoprivredu koja obavlja poslove biljnoga zdravstva (u daljnjem tekstu: nadležna uprava).

Članak 3.

Radi provedbe Uredbe (EZ) br. 998/2002 i ovoga Pravilnika nadležna uprava obavlja sljedeće poslove:

1. podnosi zahtjev za dodjelu financijskog doprinosa Zajednice, u skladu s odredbama članka 1. Uredbe (EZ) br. 998/2002,

2. dostavlja Europskoj komisiji (u daljnjem tekstu: Komisija), na njezin zahtjev, svaku dodatnu informaciju koja je potrebna radi razmatranja zahtjeva, u skladu s člankom 2. stavkom 1. podstavkom 2. Uredbe (EZ) br. 998/2002,

3. radi ostvarivanja prava na isplatu sredstava financijskog doprinosa Zajednice za odobreni program, ispunjava obveze iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 998/2002.

Članak 4.

Radi provedbe Uredbe (EZ) br. 1040/2002 i ovoga Pravilnika nadležna uprava obavlja sljedeće poslove:

1. podnosi zahtjev za dodjelu financijskog doprinosa Zajednice, u skladu s člankom 1. Uredbe (EZ) br. 1040/2002,

2. podnosi dokumentaciju u skladu s člankom 2. Uredbe (EZ) br. 1040/2002,

3. dostavlja Komisiji, na njezin zahtjev, svaku dodatnu informaciju, u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1040/2002,

4. podnosi Komisiji zahtjev za isplatu financijskog doprinosa Zajednice za odobreni program, u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1040/2002.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

– Pravilnik o pobližim uvjetima za dodjelu financijskog doprinosa zajednice namijenjenog jačanju infrastrukture inspekcije za obavljanje fitosanitarnih pregleda bilja i biljnih proizvoda koji se unose iz trećih zemalja (»Narodne novine«, br. 140/09), i

– Pravilnik o pobližim uvjetima za dodjelu financijskog doprinosa zajednice za provedbu fitosanitarnih mjera (»Narodne novine«, br. 147/09).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-01/13-01/14

Urbroj: 525-09/0822-13-6

Zagreb, 15. travnja 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.