Pravilnik o smanjenoj učestalosti provjera zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta

NN 62/2013 (24.5.2013.), Pravilnik o smanjenoj učestalosti provjera zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1245

Na temelju članka 84. stavka 3. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O SMANJENOJ UČESTALOSTI PROVJERA ZDRAVSTVENOG STANJA BILJA, BILJNIH PROIZVODA I DRUGIH NADZIRANIH PREDMETA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela za provedbu Uredbe Komisije (EZ) br. 1756/2004 od 11. listopada 2004. kojom se određuju podrobni uvjeti za potrebne dokaze i mjerila za određivanje vrste i stupnja smanjenja učestalosti provjera zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta navedenih u dijelu B Priloga V. Direktive Vijeća 2000/29/EZ (SL L 313, 12. 10. 2004.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1756/2004).

II. NADLEŽNO TIJELO

Članak 2.

Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EZ) br. 1756/2004 i ovoga Pravilnika jest uprava ministarstva nadležnog za poljoprivredu koja obavlja poslove biljnoga zdravstva (u daljnjem tekstu: nadležna uprava).

Članak 3.

Radi provedbe Uredbe (EZ) br. 1756/2004 i ovoga Pravilnika nadležna uprava obavlja sljedeće poslove:

1. u skladu s člankom 2. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1756/2004, može predložiti Europskoj komisiji (u daljnjem tekstu: Komisija) određeni proizvod za koji bi se provjera zdravstvenog stanja obavljala sa smanjenom učestalošću, podnošenjem zahtjeva koji mora sadržavati informacije navedene u Prilogu I. Uredbe (EZ) br. 1756/2004,

2. u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1756/2004, dostavlja Komisiji i drugim državama članicama Europske unije informacije iz Priloga II. Uredbe (EZ) br. 1756/2004 radi praćenja uvoza određenih proizvoda za koje se provjere zdravstvenog stanja obavljaju sukladno Uredbi (EZ) br. 1756/2004.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima pod kojima se provjere identiteta i provjere zdravstvenog stanja određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta mogu obavljati sa smanjenom učestalošću (»Narodne novine«, br. 13/10).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-01/13-01/13

Urbroj: 525-09/0822-13-6

Zagreb, 15. travnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.