Pravilnik o programu ispita za obavljanje gospodarskog ribolova, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova te o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra o izdanim uvjerenjima

NN 62/2013 (24.5.2013.), Pravilnik o programu ispita za obavljanje gospodarskog ribolova, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova te o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra o izdanim uvjerenjima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1246

Na temelju članka 33. i članka 113. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/2010, 117/2010, 55/2011 i 50/2012) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROGRAMU ISPITA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA, OBRASCU I NAČINU IZDAVANJA UVJERENJA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA TE O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA O IZDANIM UVJERENJIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– program ispita za obavljanje gospodarskog ribolova (u daljnjem tekstu: program ispita),

– sastav ispitnog povjerenstva i način polaganja ispita za stručnu osposobljenost za obavljanje gospodarskog ribolova,

– uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova (u daljnjem tekstu: uvjerenje) i način izdavanja uvjerenja sa ili bez polaganja ispita

– oblik, sadržaj i način vođenja Registra o izdanim uvjerenjima za obavljanje gospodarskog ribolova (u daljnjem tekstu: registar)

Članak 2.

(1) Program ispita obuhvaća poznavanje odredbi Zakona o morskom ribarstvu i podzakonskih propisa donesenih na temelju njega te Zakona o zaštiti prirode i podzakonskih propisa donesenih na temelju njega.

(2) Sadržaj programa ispita je sljedeći:

– vrste i količine ribolovnih alata i opreme koji se smije koristiti u gospodarskom ribolovu,

– način uporabe i namjena pojedinih ribolovnih alata i opreme u gospodarskom ribolovu,

– poznavanje konstrukcijsko-tehničkih osobina ribolovnih alata i opreme koja se smije koristiti u gospodarskom ribolovu,

– dozvoljeno vrijeme uporabe ribolovnih alata koji se smiju koristiti u gospodarskom ribolovu,

– zabrane i ograničenja u obavljanju ribolova,

– dijelovi ribolovnog mora na kojima je trajno ili privremeno zabranjeno obavljanje gospodarskog ribolova,

– lovostaj za pojedine vrste riba i drugih morskih organizama odnosno vrijeme kada se ne smiju loviti, sakupljati niti stavljati u promet,

– najmanja veličina pojedinih gospodarski važnih vrsta riba i drugih morskih organizama ispod koje se ne smiju loviti, sakupljati niti stavljati u promet,

– način vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru,

– ribe i drugi morski organizmi zaštićeni Zakonom o zaštiti prirode i propisima donesenim na temelju istog,

– ovlaštenja ribarskih inspektora i ostalih ovlaštenih osoba u kontroli i nadzoru morskog ribarstva,

– kaznena djela i prekršaji u gospodarskom ribolovu.

Članak 3.

(1) Ispit za obavljanje gospodarskog ribolova (u daljnjem tekstu: ispit) polaže se pred ispitnim povjerenstvom za provjeravanje stručne osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova (u daljnjem tekstu: povjerenstvo), koje imenuje ministar poljoprivrede (u daljnjem tekstu: ministar), za svaku ispostavu Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: ispostava).

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od predsjednika povjerenstva, najmanje dva člana povjerenstva te tajnika povjerenstva.

Članak 4.

(1) Rokove za polaganje ispita određuje predsjednik povjerenstva.

(2) Ispit se polaže pismeno.

(3) Organizacija i održavanje ispita obavlja se pri ispostavama.

Članak 5.

(1) Kandidat koji želi polagati ispit podnosi pismenu prijavu povjerenstvu u nadležnoj ispostavi prema mjestu prebivališta.

(2) Ukoliko podnositelj prijave iz stavka 1. ovoga članka nema prebivalište u jednoj od županija na jadranskoj obali, tada se prijava može podnijeti u bilo kojoj ispostavi.

(3) Prijava iz stavka 1. ovoga članka smatrat će se potpunom uz sljedeću dokumentaciju:

– dokaz o identitetu kandidata,

– dokaz o OIB broju kandidata,

– dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje ispita

Članak 6.

(1) Nakon provedenog ispita povjerenstvo utvrđuje razinu uspješnosti kandidata što se evidentira Zapisnikom za svakog kandidata pojedinačno.

(2) Ukupna ocjena uspjeha ispita je položio ili nije položio.

(3) Kandidat se ocjenjuje ocjenom položio ako je točno odgovorio na najmanje 50% postavljenih pitanja.

(4) Zapisnik vodi tajnik povjerenstva.

(5) Zapisnik potpisuju predsjednik i tajnik povjerenstva.

(6) Kandidat ima pravo temeljem jednom uplaćene naknade tri puta pristupiti polaganju ispita.

Članak 7.

(1) O položenom ispitu svakom kandidatu ministarstvo izdaje uvjerenje na obrascu formata A5.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, osobama koje su stručno osposobljene za obavljanje gospodarskog ribolova, prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, temeljem prije važećih propisa iz područja morskog ribarstva ili su stekle odgovarajuću strukovnu kvalifikaciju u obrazovnoj ustanovi koja izvodi srednjoškolski obrazovni program za zanimanje ribarsko-nautički tehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina ili studij morskog ribarstva, izdat će se uvjerenje bez polaganja ispita.

(3) Uvjerenje iz stavka 1. ili 2. ovoga članka ispisuje se računalnim ispisom, a ispunjeni obrazac se plastificira.

(4) Na prednjoj stranici obrasca iz stavka 1. ovog članka nalazi se tekst sljedećeg sadržaja:

– grb Republike Hrvatske,

– naziv ministarstva koje izdaje uvjerenje,

– pravna osnova na temelju koje se izdaje uvjerenje,

– naziv obrasca uvjerenja,

– ime i prezime nositelja uvjerenja,

– OIB, datum i mjesto rođenja nositelja uvjerenja,

– oznaka mjesta pečata i mjesto potpisa ovlaštene osobe

– klasifikacijska oznaka predmeta

– mjesto i datum izdavanja uvjerenja,

– serijski broj obrasca uvjerenja.

(5) Osobe iz stavka 2. ovoga članka mogu podnijeti zahtjev za izdavanje uvjerenja u bilo kojoj ispostavi, a uz zahtjev prilažu dokaz o stručnoj osposobljenosti ili stečenoj kvalifikaciji.

(6) Obrazac Uvjerenja tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 1).

Članak 8.

(1) Podaci o prijavljenim kandidatima i uspjehu na ispitima, kao i osobama iz članka 7. stavka 2. ovog Pravilnika unose se u registar koji se vodi u elektroničkom obliku u Upravi ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

(2) Nakon održanog ispita u registar se po službenoj dužnosti unose podaci potrebni za izdavanje uvjerenja:

– ime i prezime nositelja uvjerenja,

– OIB,

– adresa prebivališta nositelja uvjerenja,

– datum upisa u registar,

– klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj,

– serijski broj obrasca uvjerenja,

– mjesto i datum polaganja ispita, odnosno za osobe iz članka 7. stavka 2. ovog Pravilnika podaci o dokazu o stručnoj osposobljenosti ili stečenoj kvalifikaciji,

– imena članova povjerenstva pred kojim je osoba polagala ispit.

Članak 9.

(1) Naknadu za troškove polaganja ispita, kao i troškove izdavanja uvjerenja bez obveze polaganja ispita snosi kandidat, a visinu naknade određuje ministar.

(2) Predsjednik, članovi i tajnik povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u povjerenstvu.

(3) Naknada iz stavka 1. ovoga članka određuje se po kandidatu, a utvrđuje se odlukom ministra.

Članak 10.

(1) Osobama koje su položile stručni ispit sukladno ranijim propisima, a koje ne posjeduju uvjerenje o istom ili kojima nisu izdana uvjerenja do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, izdat će se uvjerenja sukladno odredbama ovoga Pravilnika temeljem ranije propisanih evidencijama o uvjerenjima.

(2) Uvjerenja izdana temeljem ranijih propisa su važeća do izdavanja novih.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o programu ispita za obavljanje gospodarskog ribolova, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova te o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra o izdanim uvjerenjima (»Narodne novine«, broj 57/2004).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/76

Urbroj: 525-13/0323-13-4

Zagreb, 21. svibnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1.62 24.05.2013 Pravilnik o programu ispita za obavljanje gospodarskog ribolova, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova te o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra o izdanim uvjerenjima